stáhnout - Zkoušej.cz

Komentáře

Transkript

stáhnout - Zkoušej.cz
Metodická příručka k testům Zkoušej.cz
V českém vzdělávacím systému hraje stále významnější úlohu testování. Didaktický
test je podstatnou součástí společné části maturitní zkoušky, formou testů probíhá i
ověřování výsledků žáků v počátečním vzdělávání, zejména testování žáků 5. a 9.
ročníků základních škol, s testy se mnozí žáci setkávají v rámci přijímacího řízení na
různé druhy škol. Testování se uplatňuje i v mezinárodních výzkumných šetřeních,
kterých se naši žáci běžně účastní. Testy, resp. testové úlohy jsou dnes běžně
používány ve výuce, při monitorování i ověřování jejích výsledků, a v neposlední řadě
také při přípravě na tato testování.
Vzrůstající podíl testů v pedagogické praxi s sebou ovšem nese i jistá rizika. Naprostá
většina pedagogů se při studiu s teorií testování nesetkala, většinu z nich nikdo neučil
zásadám konstrukce testových úloh či jejich přímému vývoji. Z toho plynou jistá rizika při
používání testů ve školách. Nejvýznamnějšími jsou nepřesná či dokonce chybná
interpretace výsledků žáků při řešení testů a nebezpečí deformace výuky ve smyslu jejího
podřízení úspěchu žáků v testech. Toto nebezpečí je přitom pochopitelné, protože nejen
laická veřejnost má čas od času tendenci posuzovat školy, potažmo jejich učitele, jen podle
výsledků žáků v testech. Takový zjednodušený pohled pak samozřejmě může například
vést ze strany zřizovatelů k vytváření tlaku na školy ohledně výkonu žáků v testech.
Úspěšnost žáků v testech může sice být důležitým ukazatelem výsledků vzdělávání
v konkrétních školách a třídách, podstatné ale je, aby nebyla ukazatelem jediným. Přitom
jedním ze základních předpokladů správného použití testů je jejich interpretace vycházející
z účelu jejich použití. Jinými slovy, testové výsledky žáků lze správně interpretovat jedině
tehdy, je-li zřejmé, s jakým účelem byl test zadáván (byl-li to vůbec test a nikoli „pouze“
soubor testových úloh), co mělo být testem ověřováno či zda se jednalo o test
standardizovaný. Smyslem tohoto manuálu je poskytnout našim uživatelům určitý vhled do
problematiky testologie, samozřejmě zejména ve vztahu k produktům Zkoušej.cz.
Systém Zkoušej.cz používá jeden typ úloh – uzavřené úlohy s výběrem jedné správné
odpovědi, tedy typ nejčastěji užívaných uzavřených úloh, a to jak při klasickém „papírovém“
testování, tak při testování elektronickém. Toto východisko samozřejmě znamená určité
omezení ve spektru testovatelných dovedností, na druhé straně přináší uživatelům jednu
významnou výhodu – všechny úlohy v testu mohou mít shodnou bodovou hodnotu – není
tedy potřeba komplikovaně rozhodovat o přiřazení různých bodových hodnot úlohám
různého typu. (Rozhodování o bodové hodnotě úloh v testu zná téměř každý pedagog
z vlastní praxe, když posuzuje, kolik bodů má přiznat jednotlivým úlohám, když má dejme
tomu v testu uzavřené úlohy s výběrem odpovědi, přiřazovací a uspořádací, vedle toho
ještě úlohy otevřené).
Typová „jednobarevnost“ úloh v systému Zkoušej.cz nemusí ovšem znamenat i omezení
ověřovaných dovedností. Řada dovedností, jejichž osvojení žáky lze ověřovat
prostřednictvím uzavřených (např. přiřazovacích, dichotomických, uspořádacích) i
otevřených úloh, je možné ověřovat i úlohami s výběrem odpovědi. Jako příklad může
dobře posloužit úloha ověřující zvládnutí problematiky textové návaznosti. Velmi vhodným
evaluačním nástrojem k ověřování zde je uspořádací úloha:1
1
Úloha převzata z: Brož, F. – Brožová, P.: Český jazyk a literatura. Sbírka testových úloh k maturitní zkoušce.
Třebíč, Akcent 2012, s. 26.
www.zkousej.cz, provozuje Zkoušej.cz o.p.s.
1
Seřaďte jednotlivé úryvky (A–E) za sebou tak, aby byla
dodržena textová návaznost:
A) Z tohoto důvodu jsem pil velice střídmě, neboť jsem chtěl mít čistou hlavu a jasný
zrak, až se setkáme.
B) Seběhlo se to takhle. Mluvilo se o životě, jaký vedou Frankové v Palestině; všichni
tito muži viděli Antiochii a Jeruzalém.
C) Jak se ukázalo, bylo to prozíravé rozhodnutí, neboť mezi námi propukla hádka, a
kdybych býval pil více, mohla skončit v krvi.
D) Večer se nesl ve znamení vína a přátelských rozhovorů. Byl jsem v dobré náladě
a těšil se na ráno, kdy měl přijet král Roger se svou družinou, v níž bude i Alicia.
E) Jelikož oni tato úžasná města viděli a já nikoli, bylo poměrně přirozené, že na mě
chtěli udělat dojem a začali je popisovat, přičemž se v těchto popisech začali
předhánět.
(B. Unsworth, Tanečnice)
řešení: D, A, C, B, E
Žák při řešení takové úlohy musí posoudit návaznost mezi všemi úseky textu a seřadit je.
Tuto dovednost lze ovšem ověřovat i úlohou s výběrem odpovědi. Nabízí se přitom několik
možností transformace uspořádací úlohy v úlohu s jednou správnou odpovědí:
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE
Večer se nesl ve znamení vína a přátelských rozhovorů. Byl jsem v dobré náladě a těšil se na
ráno, kdy měl přijet král Roger se svou družinou, v níž bude i Alicia. Z tohoto důvodu jsem pil
velice střídmě, neboť jsem chtěl mít čistou hlavu a jasný zrak, až se setkáme. Jak se ukázalo,
bylo to prozíravé rozhodnutí, neboť mezi námi propukla hádka, a kdybych býval pil více, mohla
skončit v krvi. Seběhlo se to takhle. Mluvilo se o životě, jaký vedou Frankové v Palestině;
všichni tito muži viděli Antiochii a Jeruzalém.
(B. Unsworth, Tanečnice)
Kterou z následujících možností pokračuje výchozí text?
Když jsem se konečně dostal k bazilice, zaujal jsem postavení, které
jsem si naplánoval dříve, totiž nedaleko schodů vedoucích dolů do
krypty, trochu na stranu.
B)
Některé věci, které toho odpoledne říkal, mi přišly nepřirozené a
zvrácené, ba dokonce protikladné: vždyť i on sloužil náročnému pánu,
ještě náročnějšímu než král.
C)
Jelikož oni tato úžasná města viděli a já nikoli, bylo poměrně přirozené,
že na mě chtěli udělat dojem a začali je popisovat, přičemž se v těchto
popisech začali předhánět.
D)
Vydal jsem se tím směrem, mezi stromy jsem procházel do terasovitých
zahrad a pergol porostlých jasmínem a zimolezem, z nichž se tu linula
velice slabá vůně.
řešení: C)
A)
www.zkousej.cz, provozuje Zkoušej.cz o.p.s.
2
Při řešení takto konstruované úlohy žák oproti postupu při řešení úlohy uspořádací pracuje
především se závěrem výchozího textu a na základě jeho výstavby vybírá jednu
z možností, kterou by mohl výchozí text pokračovat. Se stejným efektem může být úloha
konstruována tak, že žák bude pracovat zejména se začátkem výchozího textu:
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE
Z tohoto důvodu jsem pil velice střídmě, neboť jsem chtěl mít čistou hlavu a jasný zrak, až se
setkáme. Jak se ukázalo, bylo to prozíravé rozhodnutí, neboť mezi námi propukla hádka, a
kdybych býval pil více, mohla skončit v krvi. Seběhlo se to takhle. Mluvilo se o životě, jaký
vedou Frankové v Palestině; všichni tito muži viděli Antiochii a Jeruzalém. Jelikož oni tato
úžasná města viděli a já nikoli, bylo poměrně přirozené, že na mě chtěli udělat dojem a začali je
popisovat, přičemž se v těchto popisech začali předhánět.
(B. Unsworth, Tanečnice)
Která z následujících možností předchází výchozímu textu?
Když jsem se konečně dostal k bazilice, zaujal jsem postavení, které
jsem si naplánoval dříve, totiž nedaleko schodů vedoucích dolů do
krypty, trochu na stranu.
B)
Některé věci, které toho odpoledne říkal, mi přišly nepřirozené a
zvrácené, ba dokonce protikladné: vždyť i on sloužil náročnému pánu,
ještě náročnějšímu než král.
C)
Vydal jsem se tím směrem, mezi stromy jsem procházel do terasovitých
zahrad a pergol porostlých jasmínem a zimolezem, z nichž se tu linula
velice slabá vůně.
D)
Večer se nesl ve znamení vína a přátelských rozhovorů. Byl jsem
v dobré náladě a těšil se na ráno, kdy měl přijet král Roger se svou
družinou, v níž bude i Alicia.
řešení: D
A)
Třetí možností je konstruovat úlohu tak, aby žák pracoval s vynechaným místem uvnitř
textu. To znamená, že musí posoudit, zda se nabízená alternativa „hodí“ do výchozího textu
z obou stran:
www.zkousej.cz, provozuje Zkoušej.cz o.p.s.
3
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE
Večer se nesl ve znamení vína a přátelských rozhovorů. Byl jsem v dobré náladě a těšil se na
ráno, kdy měl přijet král Roger se svou družinou, v níž bude i Alicia. Z tohoto důvodu jsem pil
velice střídmě, neboť jsem chtěl mít čistou hlavu a jasný zrak, až se setkáme. +++++ Seběhlo
se to takhle. Mluvilo se o životě, jaký vedou Frankové v Palestině; všichni tito muži viděli
Antiochii a Jeruzalém. Jelikož oni tato úžasná města viděli a já nikoli, bylo poměrně přirozené,
že na mě chtěli udělat dojem a začali je popisovat, přičemž se v těchto popisech začali
předhánět.
(B. Unsworth, Tanečnice)
Která z následujících možností patří na vynechané místo
(+++++) ve výchozím textu?
Ta blízkost druhých lidí na mě působila tísnivě, nebyl tu dostatek
vzduchu, nicméně neviděl jsem jinou možnost.
B)
Jak se ukázalo, bylo to prozíravé rozhodnutí, neboť mezi námi propukla
hádka, a kdybych býval pil více, mohla skončit v krvi.
C)
Obvykle si velice zakládám na tom, jak vypadám, možná někdy až příliš,
ano, zcela jistě na to dbám příliš, není to nic než marnivost.
D)
Pokud jsem si chtěl udržet důvěru těchto lidí a přesvědčit je o tom, že to
s nimi myslím dobře, musel jsem zajistit, že za své muly dostanou
slušnou cenu.
řešení: B
A)
Poněkud zjednodušeně lze tedy konstatovat, že například třemi různými úlohami s výběrem
odpovědi lze ověřit zhruba totéž co jednou uspořádací úlohou o pěti až šesti
uspořádavaných úsecích textu. To samozřejmě není obecně platné tvrzení, počet
zvolených úloh k ověření dané dovednosti je závislý na řadě faktorů (složitosti textové
návaznosti, obsahové srozumitelnosti textu, délce textu aj.). Pro uživatele Zkoušej.cz je
podstatnou skutečností, že danou dovednost mohou ověřovat, i když nemají k dispozici
typický nástroj k ověřování této dovednosti (tedy uspořádací úlohy). V podobném duchu lze
hovořit i o možnostech transformace úloh dichotomických, přiřazovacích a často i
otevřených.
Jak již bylo uvedeno, Zkoušej.cz používá úlohy, které se u nás v testech používají
nejčastěji, tedy úlohy s výběrem jedné správné odpovědi, běžně také nazývané multiplechoice. „Zadání úlohy má nejčastěji formu otázky, méně často pak pokynu nebo
nedokončeného tvrzení. Žákům je nabídnuto několik alternativ odpovědi, z nichž jen jedna
je správná. […] U tohoto typu úlohy je třeba rozlišovat mezi úlohami s jednou správnou
odpovědí a jednou nejpřesnější odpovědí. Zatímco úloha s jednou správnou odpovědí má
vždy jednu odpověď správnou a ostatní možnosti (nazývané distraktory) jsou jednoznačně
nesprávné, u úloh s jednou nejpřesnější odpovědí je postup řešení o něco složitější. Ze čtyř
nabízených alternativ odpovědí se jedna nejvíce blíží «ideální» odpovědi, ostatní se tomuto
«ideálnímu» řešení blíží méně, nebo jsou mu zcela vzdáleny. Může v nich ale být obsaženo
něco, co je ve vztahu k zadání úlohy částečně správné, nicméně vždy obsahují i něco, co
brání označit takové alternativy za správné řešení úlohy. Distraktory jsou tedy «méně
správnou» odpovědí než nejpřesnější odpověď. Tento podtyp úloh se často používá
zejména při ověřování dovedností spojených s porozuměním textu.“2
2
Brož, F. – Brožová, P.: Český jazyk a literatura. Sbírka testových úloh k maturitní zkoušce. Třebíč, Akcent 2012,
s. 5.
www.zkousej.cz, provozuje Zkoušej.cz o.p.s.
4
Příklad úlohy s výběrem jedné nejpřesnější odpovědi
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE3
Hlavně v malých městech a vesnicích je kolo běžným dopravním prostředkem. Jezdí se na
něm do práce, na nákupy a děti do školy.
(Nedělní svět 4. 7. 2004)
Která z následujících možností je nejvhodnější úpravou druhé
věty výchozího textu?
A)
Na kole se jezdí do práce, na nákupy, do školy.
B)
Do práce, nebo na nákupy se jezdí na kole, do školy.
C)
Dospělí jezdí na něm do práce, na nákupy a do školy děti.
D)
Na něm se jezdí do práce, na nákupy, do školy na něm jezdí děti.
řešení: A
Z konstrukčního hlediska úloha vypadá na první pohled stejně jako například výše
uvedených úloh vzniklých transformací uspořádací úlohy. Je zde ovšem jeden zjevný
charakteristický rys v zadání úlohy, který úlohu s nejpřesnější odpovědí odlišuje. „Zadání
úlohy s výběrem jedné nejpřesnější odpovědi obsahuje výraz s předponou nej- (nejlépe,
nejpřesněji, nejspíše aj.).“3 Připočteme-li k tomu i úlohy s negativně formulovaným zadáním,
dostáváme 4 podtypy úloh s výběrem odpovědi:
a) úloha s jednou správnou odpovědí
b) úloha s jednou nesprávnou odpovědí
c) úloha s jednou nejpřesnější odpovědí
d) úloha s jednou nejméně přesnou odpovědí
Zkoušej.cz používá všechny čtyři podtypy, nicméně nejčastěji zastoupené jsou úlohy
s jednou správnou odpovědí.
Všechny testové úlohy pracují s autentickými texty z novin, internetových, případně
knižních zdrojů. Jednotlivé úlohy jsou odvozeny buď od výchozího textu (úlohy s výchozím
textem), nebo jsou autentické texty užity přímo v těle úlohy (úlohy bez výchozího textu).
Každá úloha v aplikaci tak má reálnou oporu ve skutečně publikovaném textu, pracuje se
zde se stejným principem, který je uplatňován v didaktických testech maturitní zkoušky, při
testování žáků 5. a 9. tříd i mezinárodních výzkumech. Znění textů je jen minimálně
upravováno, odstraněny jsou překlepy, případně chyby, které nejsou předmětem ověřování
danou úlohou, některé texty jsou kráceny. Žádná z úloh ale neobsahuje uměle vytvořené
chyby, ty jsou vždy autentické.
3
Brož, F. – Brožová, P.: Český jazyk a literatura. Sbírka testových úloh k maturitní zkoušce. Třebíč, Akcent 2012,
s. 6.
www.zkousej.cz, provozuje Zkoušej.cz o.p.s.
5
Známou zkušeností pedagogické praxe je skutečnost, že žáci si snáze osvojují znalosti a
dovednosti tehdy, jestliže jim je probírané učivo tematicky blízké. Také proto Zkoušej.cz
začíná s texty, které zaujmou velkou část žáků – v úlohách jsou použity především texty
s tematikou našich dvou nejpopulárnějších sportů: fotbalu a ledního hokeje. Postupem času
počítáme s postupným „rozmělňováním“ převahy sportovních textů zařazováním úloh
pracujících s dalšími tematickými příslušnostmi textů. Aby bylo zmírněno riziko, že žáci
nevyřeší úlohu, protože se o sport nezajímají, a tudíž textu úplně neporozumí (jakkoli by
taková situace u většiny tematických oblastí ve Zkoušej.cz neměla nastat, protože
předmětem ověřování jsou přibližně ze tří čtvrtin dovednosti související se zvládnutím
základních jazykových principů a pravidel českého jazyka), připravili jsme pro uživatele
materiál, jehož cílem je usnadnit porozumění textům se sportovní tematikou.
Zkousej.cz nabízí uživatelům možnost vygenerovat si vlastní test podle potřeb
momentálního užití. Při generování testů se uplatňují tři základní kritéria:
a) rozsah testu
b) počet variant (mutací) testu
c) obsah testu
Rozsah testu
Rozsah testu je vyjádřen počtem úloh (položek) v testu. Zkoušej.cz umožňuje generovat
testy složené z 5, 10, 15 nebo 20 úloh. Počet úloh v testu zpravidla velmi úzce souvisí
s účelem použití testu, rozsah testu ale zdaleka není jediným kritériem důležitým pro jeho
konstrukci. Obecně platí, zejména v případě monotematických testů, že vyšší počet úloh
v testu s sebou přináší přesnější informaci o znalostech a dovednostech žáků, snižuje se i
zatíženost chybou měření. Rovněž „obecně platí, že čím více úloh test obsahuje, tím větší
má reliabilitu4. […] dobrý didaktický test by měl vždy obsahovat dostatečný počet úloh (za
spodní hranici lze ve většině případů považovat zhruba 10 úloh).5
Z uvedeného vyplývá, že Zkoušej.cz umožňuje generovat ve třech případech (testy tvořené
10, 15 a 20 úlohami) ze čtyř test, který má dostatečný rozsah k tomu, aby bylo možné na
jeho základě, resp. na základě výsledků žáků při jeho řešení, činit závěry o míře zvládnutí
dané tematické oblasti žáky. To znamená, že výsledek žáka v testu, který obsahuje 20 úloh,
je podstatně přesnější výpovědí o žákových znalostech a dovednostech než test o pěti
úlohách. Pětipoložkový test je potřeba vnímat spíše jako soubor úloh vhodný k jiným
účelům než k ověřování, zda má žák nějaké oblast dostatečně osvojenou. Nicméně takový
soubor úloh může dobře sloužit k procvičování vybrané látky, motivačnímu užití apod.
Počet úloh (položek) v testu
5
10
15
20
4
5
Charakteristika testu
soubor úloh, vhodný pro opakování či
motivaci, zcela nevhodný ke známkování
dolní hranice rozsahu, obezřetnost při
hodnocení a interpretaci výsledků žáků
střední míra rozsahu testu, na základě
výsledků žáků lze činit závěry o míře
zvládnutí učiva, výsledky žáků lze vyjádřit
známkou
ideální rozsah testu, v rámci Zkoušej.cz
nejpřesnější výsledek měření výkonu žáka
Reliabilita vyjadřuje přesnost a spolehlivost testu.
Chráska, M.: Didaktické testy. Brno, Paido 1999, s. 18.
www.zkousej.cz, provozuje Zkoušej.cz o.p.s.
6
Počet variant (mutací) testu
Zkoušej.cz umožňuje generovat od jedné do čtyř variant (mutací) testu. Tato skutečnost je
výhodou zejména z důvodu minimalizace opisování v průběhu testování. Na druhé straně je
třeba brát ji v potaz při interpretaci výsledků žáků.
Obsah testu
Testové úlohy z českého jazyka jsou rozděleny do 20 tematických oblastí. Z níže
uvedeného výčtu těchto oblastí vyplývá, že pomocí Zkousej.cz lze generovat testy
v oblastech jazykových dovedností, které jsou vesměs obsaženy (byť někdy jinak
formulovány) jak v tzv. standardech pro páté a deváté třídy základních škol, tak
v maturitním katalogu. To mimo jiné znamená, že jsou i v souladu s příslušnými rámcovými
vzdělávacími programy.
Tematické oblasti
1 Velká písmena
(rozeznání správného/chybného psaní velkých písmen ve vlastních jménech a jménech
užívaných jako vlastní…)
2 Interpunkce
(identifikace chyb v psaní čárky ve větě jednoduché a v souvětí …)
3 Tvary slov
(rozeznání správnosti/nesprávnosti tvaru slova v různých kategoriích ohebných slov,
identifikace morfologicky chybného tvaru slova, orientace ve změnách v souhláskových
skupinách při odvozování příponami, rozpoznání správné délky samohlásek…)
4 Vyjmenovaná slova
(rozeznání správného/chybného psaní -i-/-y- po měkkých, obojetných a tvrdých
souhláskách…)
5 Psaní -ě(rozeznání správného/chybného psaní -ě po souhláskách b, p, v, f, m…)
6 Psaní s(s-)/z(z-)
(rozeznání správného/chybného psaní předložky s/z; předpony s-/z-, se-/ze-…)
7 -i/-y v koncovkách podstatných a přídavných jmen
(rozeznání správného/chybného psaní podle příslušnosti k měkkým/tvrdým vzorům…)
8 Shoda přísudku s podmětem
(identifikace chyb v mluvnické shodě, shodě podle smyslu…)
9 Stylistické nedostatky
(identifikace chyb a nedostatků, výběr správné/nejvhodnější úpravy závadného místa…)
10 Slovní druhy a jejich kategorie
(určení slovnědruhové platnosti slov, určení/rozeznání kategorií slovních druhů…)
11 Slovotvorba
(rozlišení správně/chybně utvořeného slova, rozeznání způsobu tvoření slov…)
12 Význam slov a slovních spojení
(nalezení/odvození významu pojmenování, přiřazení synonym/antonym k danému
slovu/slovnímu spojení, posouzení přiměřenosti/vhodnosti použití slova/slovního spojení…)
13 Rozbor věty
(rozeznání větných členů, identifikace chyb/nedostatků ve výstavbě věty…)
14 Rozbor souvětí
(odlišení souřadného/podřadného spojení, rozeznání druhů vedlejších vět; určení
vztahu/poměru mezi větami v souvětí…)
15 Obrazné/neobrazné jazykové prostředky
(rozlišení obrazných/neobrazných jazykových prostředků, odhadnutí významu obrazného
pojmenování…)
www.zkousej.cz, provozuje Zkoušej.cz o.p.s.
7
16 Čtení tabulek
(porozumění tabulce jako celku, nalezení informací v tabulce, vyvození závěrů z údajů
v tabulce, porovnání informací v tabulce a běžném psaném textu…)
17 Nalezení informace v textu
(nalezení požadovaných informací v textu, odlišení důležitých/nepodstatných informací
v textu, rozpoznání přípustné interpretace/dezinterpretace textu…)
18 Textová návaznost
(doplnění vynechané části textu/pokračování textu/předcházející části textu, posouzení
textové návaznosti…)
19 Cizí slova, zkratky a značky
(identifikace zjevně přejatých a cizích slov v textu, porozumění jejich významu, porozumění
významu zkratek a značek, rozlišení správnosti/chybnosti zápisu zkratek a značek…)
20 Rozeznání faktu/názoru/domněnky
(rozlišení konstatování faktu od vyjádření názoru, domněnky…)
Při generování testu lze volit různé postupy. Základní možností je vygenerování testu
z jedné tematické oblasti. Takovým testem jsou ověřovány znalosti a dovednosti žáků právě
v oné jedné zvolené oblasti, bez interference jiných jazykových jevů. Výsledek žáka v testu
pak vyjadřuje úroveň jeho znalostí a dovedností v dané tematické oblasti (např.
vyjmenovaná slova). I takový test ale umožňuje podrobnější interpretaci, důležitou zejména
při výskytu chybných řešení v testu. V případě testu ověřujícího znalosti a dovednosti žáků
v oblasti vyjmenovaných slov lze rozdělit úlohy v testu do menších tematických jednotek
(např. vyjmenovaná slova po určitých souhláskách) a spočítáním výsledku žáka v těchto
menších tematických jednotkách lze podrobněji rozklíčovat žákovy slabé a silné stránky
v celé tematické oblasti. Rozdělování do těchto menších tematických jednotek samozřejmě
ztrácí smysl v případech, kdy je výsledek žáka totožný s maximálním možným ziskem bodů
nebo se k tomuto maximu přibližuje, nebo naopak v případech, kdy žák nemá v testu
žádnou nebo téměř žádnou správnou odpověď.
Zkoušej.cz ale umožňuje generovat testy kombinací více než jedné tematické oblasti.
Takový postup samozřejmě následně ovlivňuje interpretaci výsledků žáků při řešení testů.
Jestliže si například uživatel vygeneruje test z oblastí Velká písmena a Vyjmenovaná slova,
vzniká tím několik základních předpokladů pro výklad žákovských výsledků. Prvním je
celkový výsledek žáka – tzn. žák dosáhl určité úspěšnosti (vyjádřené přepočtem bodů na
procentuální úspěšnost nebo třeba známku) v testu, který ověřoval znalosti a dovednosti
v uvedených oblastech, a to jako celku, tedy ve velkých písmenech a vyjmenovaných
slovech bez jejich rozlišování. Pokud by uživatel chtěl zjistit, jestli je například žák lepší
v jedné, nebo druhé oblasti, musí vlastně rozdělit takto vygenerovaný test úlohu po úloze na
dvě „hromádky“ a spočítat žákům výsledek v obou „hromádkách“ odděleně. Takový postup
je možný, nikoli ovšem nejefektivnější – jednodušší je rovnou vygenerovat dva
monotematické testy (tedy jeden test na velká písmena, druhý na vyjmenovaná slova).
Nicméně lze si představit řadu situací, kdy je kombinace různých tematických oblastí velmi
dobře využitelná (například při opakování větších celků učiva). Tak kombinace oblastí 1, 2,
4, 5, 6, 7, 8 generuje test ověřující Pravidla české pravopisu (nebo jejich vybranou část při
výběru menšího počtu tematických oblastí); kombinací oblastí 13 a 14 vznikne test
„syntaktický“; pokud chce uživatel ověřit dovednosti spjaté s porozuměním textu, může
vygenerovat test z oblastí 17 a 18, přičemž tento základní výběr lze obohatit například o
oblasti 16 a 20. Obsahové východisko, které uživatel zvolí pro generování testu, je vždy
závislé na účelu testu, takže třeba pro nějakou češtinářskou soutěž lze zvolit náhodný výběr
ze všech dvaceti oblastí apod. Výběr tematických oblastí je de facto procesem stanovení
specifikace testu.
www.zkousej.cz, provozuje Zkoušej.cz o.p.s.
8
Věříme, že se tento materiál stane vaším pomocníkem při používání testů generovaných
systémem Zkoušej.cz. K tomu je dobré ještě vědět, že žádný systém nevyvine test, který by
se psychometrickými
charakteristikami
vyrovnal
profesionálně
konstruovanému
standardizovanému testu, což bývá produkt činnosti celého týmu odborníků. To ani není
naším záměrem. Přesto platí: při tvorbě úloh v systému Zkoušej.cz jsou respektovány
konstrukční zásady pro vývoj testových úloh, kritéria výběru počtu úloh a tematických
oblastí a jejich kombinace umožňují uživatelům specifikovat obsah testu (takže každý, kdo
zadává kritéria pro generování testu, ví, co bude testem ověřováno, což je nezbytným
předpokladem pro metodicky správnou následnou práci s výsledky žáků). Testy
generované Zkoušej.cz tak vykazují základní náležitosti potřebné k jejich kvalifikovanému
užití ve výuce i při přípravě na ni.
Několik zásad pro zadávání testu v tištěné podobě
Protože ne každý má zkušenosti jako zadavatel standardizovaných testů, shrnujeme na
tomto místě základní zásady, které je potřeba při testování dodržet, aby výsledky testu
mohly přinést co nejspolehlivější informace pro obě strany.
a) Umožňuje-li to účel testu, dát žákům v určitém předstihu informace o průběhu testování
(organizace testování, čas určený k řešení testu…);
b) sdělit žákům účel testu;
c) seznámit žáky s pravidly, které je třeba v průběhu testování dodržovat (zákaz
napovídání, opisování; dodržení času určeného pro řešení testu; žádné dotazy
v průběhu testování…);
d) vysvětlit žákům způsob hodnocení testu (body, známka, procentuální úspěšnost…);
e) vysvětlit žákům způsob zaznamenávání odpovědí (do testu, do záznamového archu…);
f) vysvětlit žákům, jak mají postupovat v případě, že budou chtít opravit odpověď (pokud
to není uvedeno přímo v testovém sešitu);
g) po rozdání testových sešitů (případně i záznamových archů) dohlédnout, aby nikdo
sešit neotvíral a nezačal pracovat dříve než ostatní;
h) zodpovědět případné dotazy žáků;
i) dát žákům pokyn k zahájení práce (je dobré napsat čas zahájení testování na tabuli);
j) upozornit během testování žáky na zbývající čas (např. po uplynutí poloviny času
určeného na řešení testu a pět minut před vypršením času);
k) kontrolovat během testování dodržování pravidel, s nimiž byli žáci seznámeni (zákaz
napovídání…);
l) dohlédnout, aby po uplynutí doby určené k řešení testu všichni žáci ukončili práci,
vybrat testy/záznamové archy…;
m) oznámit alespoň přibližně žákům, kdy se dozvědí výsledky.
www.zkousej.cz, provozuje Zkoušej.cz o.p.s.
9

Podobné dokumenty

2012 1 - Dorostová unie

2012 1 - Dorostová unie chodit v trikách a sandálech. A přece se rychle blíží doba sluníčka, tepla a tím také Biblické stezky. Jak už jistě víte regionální kola proběhnou 27.-29.4. a finále 1.-3.6. Ústředním tématem je do...

Více

Nakama jeden sešit

Nakama jeden sešit nesplnění má vliv na konečné hodnocení písemné práce. Pokud žák nevytvoří text podle vybraného zadání, bude písemná práce jako celek hodnocena nula body.

Více

Padesát tváří Jiřího Grätze - Český

Padesát tváří Jiřího Grätze - Český příčinou byly jeho horoucí vlastenecké a slavjanofilské názory. Vrací se tedy do rodné Bohdanče, kde má otci pomáhat v hospodářství i v úřadě městského důchodního a výběrčího daní. O tiché Bohdanči...

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Předmětem ústní části zkoušky jsou praktické komunikační dovednosti a přiměřená analýza a interpretace uměleckého i neuměleckého textu, a to s využitím znalostí a dovedností získaných v průběhu stu...

Více