Prezidentské projevy: Analýza tématické výstavby a řečových

Komentáře

Transkript

Prezidentské projevy: Analýza tématické výstavby a řečových
Prezidentské projevy:
Analýza tématické
výstavby a řečových
strategií pomocí KWords
Václav Cvrček & Masako Fidlerová
Výchozí hypotézyIj
Výchozí hypotézy
▶
možnosti využití analýzy klíčových slov (KWA) pro konstrukci
řečnických strategií
▶
individuální odlišnosti jednotlivých řečníků
▶
běžné je zaměření KWA na lexikon a tématickou výstavbu
textu (např. Baker 2009; Čermák–Cvrček 2009, 2010; Čermák
et al. 2010; Čermáková 2010; Duguid 2010; Baker et al.
2013; Cvrček–Fidler 2013)
▶
v případě řečnických strageií půjde o KWA zaměřenou na flexi
a gramatiku (jednodušší ve flektivním jazyce)
DataIj
Výzkumná data
Prezidentské novoroční projevy
▶
vykazují srovnatelné parametry (rozsah, obsah, posluchači)
▶
identická komunikační situace a styl
▶
více různých projevů od jednoho mluvčího
▶
měnící se vs. přetrvávající témata
▶
možnost konzultovat videozáznam
Novoroční projevy
▶
G. Husák (1975–1989) – 1975 za prezidenta Svobodu
▶
V. Havel (1990–2003) – 1993 prezidentský slib
▶
V. Klaus (2004–2011)
▶
M. Zeman (2013) – inaugurační slib a vánoční poselství
Husák
Havel
Klaus
Zeman
Projevy
15
14
8
2
Délka
22 058
33 153
8 107
1 896
Počet typů
4 162
7 457
2 594
894
Průměrná délka
1 470,5
2 368,1
1 013,4
948,0
Metoda a nástrojeIj
Metoda
KWA s následujícími nastaveními
▶
porovnání frekvencí slov ve zkoumaném textu (Ttxt) s
referenčním korpusem (RefC)
▶
referenční korpus: SYN2010
▶
měření signifikance: log-likelihood (α = 0.001, min. fq 3)
▶
effect size (Kilgarriff 2009; Gabrielatos–Marchi 2012) – DIN
(difference index)1 :
DIN = 100 ×
▶
1
RelFq(Ttxt) − RelFq(RefC)
RelFq(Ttxt) + RelFq(RefC)
stop list: zájmena, předložky, spojky, čísla
Cvrček–Fidler, připravuje se
http://kwords.korpus.cz
Měření a výsledkyIj
Tématická výstavba
každý prezident má svoje
specifická témata (daná
agendou příslušného roku)
▶
soubory textů od jednotlivých
mluvčích – příliš heterogenní
skupina (agregát)
nedostatek textů od MZ
⇒ analýza řečnických strategií
přičiňme
soudružky
pětiletky
osvobozenecký
zamýšlíme
bratrskými
pětiletce
energičtěji
pokrokovým
pozdravuji
bratrských
střízlivým
kvalitněji
socialistickými
imperialistické
bratrský
upevňování
mírový
socialistických
přikládáme
imperialismu
opíráme
oceňujeme
uplynulým
pokročili
posíláme
xv
poctivou
pokrokových
odzbrojení
opravňují
kapitalistických
rozvíjelo
progresivních
prohlubování
upevnili
pracujícího
udělejme
vzestupný
pozdravy
upevňovat
optimismem
sovětským
pracujících
socialistickým
svazem
vykonanou
kapitalistického
nastávajícím
připomeneme
podporujeme
prohlubovat
pracujícím
usilujeme
všestranný
vyspělou
zabezpečování
zbrojení
rovnoprávnosti
upevnění
kolektivy
nejspolehlivější
osvobozeneckého
soudružské
bratrskému
drazí
horečného
fronty
vyspělost
tužby
sjezdem
rozkvétala
přispěli
svědomitou
vědeckotechnické
vědeckotechnického
všestranná
zdravíme
dařila
uplynulý
obětavé
xvii
spolehlivou
uplynulém
socialistického
rozdílným
činorodé
uvědomujeme
náročně
mírovému
urychlení
vzkvétala
tvořivou
překonávání
obětavou
rolníkům
socialistické
soudruzi
spojenectví
příslušníkům
obětavá
tvořivá
pokroku
odvrácení
nestraníků
lidu
domovům
poctivé
všestranného
pracovištích
ústředního
uskutečňování
přejeme
mírovou
socialistická
výborů
zasedáních
opravňuje
osvobozování
kolektivů
zmařit
dělníkům
překonávat
sjezd
zřízením
sjezdu
vykořisťování
uvolňování
národností
všestranné
uspokojování
národně
generacím
angažovanost
vlasti
odhodláni
tvořivé
pozvednout
klademe
přestavbě
přestavby
mírové
uplynulého
úsecích
xiv
bratrské
uskutečňovat
důvěrou
rozvoji
úkoly
vážíme
hodnotíme
plodem
zabezpečit
ksss
upřímné
vážené
rozvíjela
nadcházejícím
komunistické
dosažené
efektivněji
jednoty
spokojenosti
zlepšovat
výhodnou
zdokonalovat
varšavské
pozitivních
xvi
konstruktivní
ústavech
prohloubení
novoroční
spokojenost
obětavě
odhodláním
srdečně
hrdostí
československo
sovětskou
realisticky
dějinné
hrozby
pohodu
školských
vlast
zlepšování
historickými
rozvoje
připomněli
rolníků
rozkvětu
zdravím
důsledné
slováků
revolučních
sovětského
maloobchodních
efektivnosti
kontinentě
socialismu
překonání
továrnách
inteligenci
československá
zeměmi
krizových
úkolů
mládeži
socialistickou
socialistický
soudruha
mírová
podnětem
kázně
československý
prožili
považujeme
lid
nedostatků
přispívat
československého
náročných
efektivnost
výboru
dělnické
kriticky
stavbách
úspěchy
vlastenectví
hospodařit
společenským
jistoty
splnění
přesvědčeni
společným
armádou
šťastného
vyvrcholení
zřízení
styků
respektování
silám
dynamiku
dosáhli
hmotné
hrdosti
nemálo
složitost
pracující
širokých
odvětvích
překážek
stranických
důsledně
uspokojením
osobním
ksč
ozbrojených
těžkosti
výsledcích
úseků
záměry
československé
hranicemi
výsledkům
perspektivy
nedostatky
odstraňovat
uplynulých
aktivně
potvrdily
uvítali
přáním
iniciativy
politickém
přátelům
pramení
vědeckých
pevným
samozřejmé
usilovat
vyžadovat
důvěry
splnili
příznivý
složitých
základnou
plnění
míru
vyjádřili
jednota
odkazu
spojenci
nezávislosti
upřímně
konfrontace
věříme
rodinném
společenském
svazu
výročí
přátelství
sovětských
dopravě
reakční
hrdí
potřebám
jménem
závěrů
díváme
pracovišti
pokrok
vzpomínat
úspěšného
materiální
životních
přátele
vůlí
vrstev
styky
vašim
jaderných
stupních
vítěznou
mezinárodních
odhodlání
spolupráce
úrovně
podíleli
mechanismu
zasedání
inteligence
prostá
naléhavé
sovětský
závěry
rozloučili
složitou
rozvojem
důstojně
prosazování
výstavbě
blaho
společenské
národní
dělníků
revoluční
budování
udrželi
dialogu
zhodnotil
významných
reálné
zásobování
osvobození
tvůrčí
podmínkách
stavebnictví
zvyšování
sovětském
náročnost
nejvyšších
měny
socialismus
hovoříme
povstání
předpoklady
orgánů
náročné
výsledků
potřeb
trvalý
trvalého
spojeno
výsledky
katastrofy
úsilím
vývojem
mezinárodním
složitá
vztazích
zlepšení
válečného
ústřední
spotřeby
plní
surovin
lidstva
silami
vyžadují
organizací
potvrzují
právem
sociálně
bezpečnosti
vědě
nezbytná
zásluhou
zajistili
prošli
šesté
počest
úspěšný
důvěra
zemědělství
slovenského
výbor
podílí
návrhy
rovnosti
tendence
výstavby
spokojený
zkušenostmi
členských
jaderné
základnu
delegace
komunistů
existující
pevnou
jednotlivců
sil
správě
mezinárodní
vstupu
zdůraznit
prahu
zdravotnických
obav
zásad
etapy
států
ekonomice
úroveň
dobrých
letošním
příslušníků
naléhavě
důraz
zvyšovat
společná
zajištění
otevřeně
dnešním
bojují
vítězstvím
jdeme
prací
úseky
stranické
významné
úlohy
zničení
desetiletí
připomínat
přínos
aktivita
zahraničního
vědy
minulém
službách
složek
kupředu
válečné
slabá
vzájemně
pohodě
ženám
současných
zdrojem
ekonomických
kultuře
šťastný
strany
plně
mezinárodního
životní
oblastech
minulého
napětí
osmé
dalšímu
sociálních
uplatnění
zápasu
vysoce
tříd
plnou
československu
vývoj
vývoje
cen
realizovat
čechů
plánu
dalšího
obyvatelstva
síly
revoluce
zachování
páté
průmyslu
podporuje
vnitřních
státních
vývoji
nadále
závodů
příštích
říci
zásady
správnou
růstu
spolupráci
vzájemné
podrobně
výroby
otázek
národního
ukazují
školství
přáteli
základy
dalšími
překonat
účasti
práci
nároky
loňském
lidové
realizaci
zápase
postupu
zabezpečení
odstranění
povinnosti
vztahů
bezpečnost
základem
rychleji
orgány
podporu
mládeže
boje
pracovat
konat
zdravotnictví
užívání
kulturních
zbraní
události
práce
celkově
dále
nových
důsledky
vztahy
sociálního
zvýšení
pracovní
stupňů
zápas
lépe
podmínky
závisí
věnovat
celém
podstatně
můžeme
opatření
vytvoření
pozitivní
postavení
celého
dosáhnout
generace
dobrou
kulturní
rozhodující
potřebné
široké
cestou
kvalitu
novém
dalším
sociální
zemích
dalších
udržet
pokračovat
zkušenosti
všude
program
procesu
miliónů
přání
potřeby
vlády
správné
postup
roce
růst
vysokou
krok
evropě
zvláště
obchodu
možností
cesta
cestu
ostatních
pozornost
chci
řešení
hlavním
smlouvy
velkou
poděkovatpokračoval
cílem
současně
vítězství
srdce
člověka
rovněž
celé
lepší
období
řízení
splnit
další
roku
štěstízejména
zemí
problémy
pevné
radost
krize
problémů
ekonomického
zdraví
pozdravil
přispět
spolutvoří
přerozdělovacích
dřímaly
spoluodpovědnosti
nedobrých
mocnějších
spoluodpovědnost
provázeny
raduji
standardnost
turbulencemi
zapomínali
proměňující
desítiletích
přelomový
parlamenty
soudobý
provázena
svobodám
sebelepší
spoluobčanům
hlásíme
desítiletí
vyzývám
rozmáhá
občanech
tvořivě
sdružování
státnosti
obstáli
sjednocování
staneme
iniciativní
vzkvétá
kriminalitě
lide
obracím
nepoměrně
severoatlantické
kultivovat
civilizačních
mravního
prohloubit
občanskou
demokratickým
solidarity
právům
snášeli
občanovi
probouzet
nalézat
zmíním
cílech
nabyté
demokratický
národům
mravním
identitě
zdědili
projevům
nervozity
ocitáme
demokratického
bližním
zklamáni
pokora
zvolíme
věznicích
onak
veskrze
pociťují
federaci
všestranně
vskutku
pečují
bezpočet
hospodářským
úcta
uzavřeme
rozmanitých
obecným
liberalizace
vpravdě
nadcházejících
slušnosti
žádám
staletích
transformaci
posilovat
ztraceno
bližní
bytostně
obklopuje
pravidlům
nadhled
poměrech
zdůrazňovat
tvořivosti
nedůvěry
slováky
svobodného
aliance
spravedlivě
dovolíte
mravní
systematicky
privatizace
poměrů
mocných
občanském
samých
trvalým
šťasten
chápali
radostné
nevyhnutelné
vzájemného
idea
lokálních
veřejném
solidarita
urychleně
nadhledem
zjišťujeme
vyvodit
hledáme
demokratické
ústava
obecných
svobodně
založenou
politikům
občanské
parlament
účastnit
výzvou
chybné
východiskem
umíme
demokracií
občanská
rasismu
tržní
totalitní
natrvalo
ideu
vlastníky
respektu
neobejde
slováci
právního
lidským
jevit
republikou
brzké
každodenním
zajisté
srdcí
transformace
nenávistí
úctu
historicky
důležitých
trpělivosti
úkor
systémové
záruky
obecné
konfliktů
rozděluje
opřít
klima
trvale
úcty
důvěře
zvykli
mluvím
státem
politický
zlem
dařit
obecného
cítíme
evropskými
uvědomují
budovat
sousedy
respekt
ekologicky
kriminality
samu
lidském
ohromnou
občanský
federální
povodně
souvislostí
hodnot
považuji
masaryk
komenského
vizi
přátelské
statisíce
dobrému
příslušnosti
občana
naději
samostatná
vzájemných
justice
naslouchat
hloubku
pomáhali
společném
reformě
zdí
reforma
obecnou
standardní
zhroutil
rukách
lidského
lidskou
potenciál
komunismu
institucí
rozdělení
budoucího
pocitu
nekončí
odpovědnost
politiků
obyvateli
začneme
tvorby
ba
naděje
politicky
lepšího
navázat
poměry
vůli
občanských
ústavního
integrace
lepšímu
evropa
tvorba
rozhodovat
tisíciletí
úkolem
dějinách
vytvářet
skutečného
přijmout
neméně
občanského
žádoucí
evropu
principu
připravovat
dobrého
plnit
sebevědomí
nemáme
pořádek
kéž
civilizace
nenápadně
ústavní
dobrém
ústavy
právním
zákonů
jevy
senát
chápat
podniků
nejrůznějších
výzvu
dědictví
vracet
konkrétních
druhých
trápí
podílet
politici
vize
rodí
tvorbě
kulturu
bytí
skutečné
mnozí
touhy
novému
navzájem
pomáhají
sektoru
klimatu
atmosféře
jedince
lidský
volbách
prospěch
státě
hezký
důležitou
uznání
obzvlášť
míře
příčiny
celek
myslet
posléze
podnikání
bytosti
evropy
úkol
hluboce
prezidentem
zákony
veřejného
definitivně
důležitější
řádu
vlivu
dnešního
neznamená
oběti
mínění
řád
svoboda
budoucí
nejlépe
životem
nejsme
shromáždění
celku
odvahu
charakteru
instituce
sloužit
věcí
směr
evropských
smyslu
automaticky
osudu
životu
jiným
ducha
kdykoli
záleží
podaří
jinými
tradice
historie
násilí
osud
pevně
denně
špatné
obecně
závěr
existence
různé
ostatně
zahraniční
pochopitelně
společnost
systém
mnoha
zároveň
naopak
různých
světa
hodnoty
důležité
česká
zdá
znamená
víc
nový
systému
myslím
dělat
lidem
prostě
svět
měly
nelze
opět
dosud
daleko
jiného
stále
samozřejmě
méně
prostředí
nejen
velké
měli
sice
být
dokonce
tedy
totiž
není
jen
Zeman
by
politiky
politické
přeji
spoluobčané
život
státu
občané bych
budeme
demokracie
dobrým
země
politických
rokem
máme
musíme
jsme
občanů
vážení
občanům
jsem
jsou
dovolte
rokprezidentské
vím
chtěl
činnosti
ministr
prezident
vystoupení
zákon
negativní
dej
nebudu
členové
hodnotu
účty
nemohu
parlamentní
popřát
osobnosti
slib
vědom
rozuměl
deviace
nabízím
dnes
smysl
bychom
věci
stát
bude
lidské
věřím
reformy
změny
pokusme
nemůžeme
milí
porozumění
nemůže
ekonomiky
svobodných
nikoli
žijeme
zkusme
zemi
svobodné
schopni
sféře
nepřímo
budoucnost
důvěru
ekonomika
dnešní
volit
veřejné
voleb
členství
voliči
jedině
věcech
nesmí
evropské
vláda
republiky
právě
více
nebude
české
dětí
vědět
nejvíce
příležitost
vzniku
nebudou
týká
neměli
říkám
sněmovny
přicházejí
jistou
dnem
unie
uspořádání
přál
ukončení
nebudeme
žili
vpřed
volby
evropského
pokles
občan
vedly
parlamentu
ovlivnit
potřebujeme
loňský
životy
stabilní
vlastními
Klaus
ciziny
poslanecké
unii
vládu
dluh
ukázaly
rozhodnou
vědomím
životů
nesmíme
volbám
úspěšným
svobodnou
nezapomínejme
buďme
přejme
dělejme
zadlužování
hlasům
nenechme
važme
−100
−50
0
PC1
50
0.5
0.0
▶
50
obtížné tématické srovnání
0
▶
Husak
PC2
velice málo společných KWs
Havel
zastupitelských
odpovědně
vstupujeme
mírového
jistot
vykonali
rozkvět
mírových
demokratických
solidaritu
soužití
národy
zájmům
sborů
národů
hospodářského
společenství
úspěchů
přátelé
československa
spravedlivé
společenského
hospodářství
prospěchu
příznivé
společenských
společenský
nadcházející
zárukou
rozvíjet
politika
ekonomiku
politického
hospodářský
republika
občany
odpovědnosti
milióny
čelitvůle
smyslem
politiku
politická
lidstvo
politice
mír
národních
hospodářské
stručně
úspěšně
ovzduší
politickou
zájmů
společné
úsilí
dobré
společný
svobodu
zájmu
rostoucí
cílů
svobody
rozvoj
státy
budoucnosti
přesvědčen
zájmy
řešitvíme
životě
cíle
života
ekonomické
společnosti
chceme
nového
význam
žít
mnoho
světě
státní
především
nové
znovu
lidí
−50
▶
▶
0.5
KWA textů podle mluvčích
−100
▶
0.0
−0.5
−0.5
Řečnické strategie
Zaměření na gramatické a flektivní charakteristiky KWs
▶
při porovnávání prezidentů bereme v úvahu nejen frekvenci
tvarů, ale také jejich prominenci (DIN)
▶
pomocí DIN se zohledňuje působení na současného nativního
mluvčího (čtenáře) – referenční korpus SYN2010
zastoupení gramatických kategorií v rámci klíčových slov –
obvyklé gramatické charakteristiky prominentních slov
▶
▶
▶
▶
▶
distribuce slovních druhů (subst., adj., verba, adv.)
distribuce slovesných osob
distribuce čísla u 1. a 3. osoby
slovesný způsob (problematické kvůli analytickým tvarům)
Slovní druhy
Slovní druhy – interpretace
▶
slovesná vs. neslovesná (subst. + adj.) klíčová slova
▶
▶
▶
podíl verbálních substantiv
▶
▶
Husák nejvíc (9 % ze subst.) – text explicitně neobsahuje čas,
participanty ani modalitu (Fowler 1991, Fairclough 1992,
Langacker 1999, Maynard 1999, Muntigl 2001, Fairclough
2003, Mautner 2005)
podíl adverbií – podrobnější kvalifikace děje
▶
▶
Husák: prominence jmenných – statický, popisný projev
Klaus (a Zeman) – důraz na akci (1. pl. imper. zejm. u VK)
Havel (13 %) – modifikace potenciálně mylné představy
posluchače, angažování publika
podíl adjektiv – vytváření kontrastu subkategorizací
▶
▶
Husák (28 %) – socialistické státy vs. kapitalistický svět
Havel (23 %) – ideální kvalita/situace vs. jiná kvalita/situace
Slovesná osoba
Distribuce čísla – 1. os.
Slovesná osoba – interpretace
▶
1. osoba je nejprominentnější (což lze v novoročním projevu
očekávat – prezident jako zástupce celé společnosti)
▶
největší podíl prominence má u Husáka, nejmenší u Havla
▶
Husák klade největší důraz na 1. os. pl. (kolektivistické)
▶
Havel – pokud 1. os. používá – prominentněji mluví v sg.
(explicitně prezentuje názory jako své vlastní)
▶
z hlediska čísla v 1. os. můžeme sledovat podobný styl u
Husáka a Klause
Distribuce čísla – 3. os.
3. slovesná osoba – interpretace
▶
údaje pro Zemana jsou nedostatečné
▶
nejprominetnější je 3. os. u Havla (35 %), nejmíň prominentní
naopak u Husáka (10 %)
▶
Havlův důraz na sg. odkazuje k individualismu
▶
Husákova volba 3. os. pl. odkazuje ke kolektivismu
ZávěryIj
Závěry
Možnosti analýzy klíčových slov na novoročních projevech
▶
lexikálně jsou velmi rozdílné (dobové i tématické důvody)
▶
tématická analýza vyžaduje studium na menším agregátu
(např. jednotlivé projevy v chronologickém sledu, spíš než
jednotliví mluvčí)
▶
analýza gramatických kategorií klíčových slov poskytuje
dostatek námětů pro konstrukci individuálního řečnického typu
Charakteristika prezidentů
Pokus o charakteristiku jednotlivých řečnických strategií
▶
Husák: statický a deagentizovaný projev, vytváření kontrastu
pomocí adjektiv, zahrnutí posluchače do sdělované reality
(prominence 1. os. pl.), kolektivismus
▶
Havel: středně dynamický typ, zájem o okolní svět (3. os.),
důraz na kvalifikátory (adj. i adv.), individualismus ve
vlastním vystupování (1. os. sg.) i v referování o okolním
světě (3. os. sg.)
▶
Klaus: nejdynamičtější projev, stejné využití 1. os. pl. jako u
Husáka (kolektivismus, vystupování jako zástupce celé
společnosti), nejmenší potřeba kvalifikovat
▶
Zeman (nedostatečná data): dynamický projev, zaměřený na
posluachače (2. os.) a na sebe (1. os. sg.)
Bibliografie I
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
Baker, Paul. 2009. The question is, how cruel is it? Keywords in debates on fox hunting in the British
House of Commons. In What’s in a Word-list? Ed. Dawn Archer. London: Ashgate. 125–136.
Baker, P., Gabrielatos, C. and McEnery A. 2013. Discourse Analysis and Media Attitudes: The
Representation of Islam in the British Press. Cambridge: Cambridge UP.
Cvrček, V. and M. Fidler. 2012. Analysis of keywords in Czech political texts. A Needle in a Haystack
Method. CADS International Conference, Bologna, Italy.
Cvrček, V. and M. Fidler. 2013. Not all keywords are created equal: How can we measure keyness? Corpus
Linguistics Conference, Lancaster, UK.
Čermák, F. and V. Cvrček. 2009. Slovník Bohumila Hrabala. Prague: NLN.
Čermák, F. and V. Cvrček. 2010. Author dictionaries revisited: Dictionary of Bohumil Hrabal. Proceedings
of the XIV. Euralex International Congress. Ed. A. Dykstra and T. Schoonheim. Ljouwet: Fryske Akademy
Afuk, 592–8.
Čermák, F., V. Cvrček, and V. Schmiedtová, ed. 2010. Slovník komunistické totality. Praha: NLN.
Čermáková, A. and L. Fárová. 2010. Keywords and Harry Potter and their Czech and Finnish translation
equivalents. In InterCorp: Exploring a multilingual corpus. Ed. F. Čermák, P. Corness, and A. Klégr ed,
Praha: Lidové noviny. 177–188.
Duguid, A., 2010. Newspaper discourse informalisation: a diachronic comparison from keywords. Corpora,
2(10): 109–138.
Fairclough, N. 1992. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.
Fairclough, N. 2003. Analyzing Discourse. London: Routledge.
Fidler, M. and V. Cvrček. 2012. A keyword analysis of totalitarian texts: A case study. 7th Annual
Meeting of the Slavic Linguistics Society. Kansas.
Fowler, R. 1991. Language in the News. London: Routledge.
Bibliografie II
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
Fowler, R., Hodge, B., Kress, G. and Trew, T. 1979. Language and Social Control. London: Routledge.
Gabrielatos, C. and A. Marchi. 2012. Keyness: appropriate metrics and practical issues. CADS
International Conference, Bologna, Italy. (www.gabrielatos.com/Presentations.htm).
Kilgarriff, A. 2009. Simple maths for keywords proc. Corpus Linguistics, Liverpool, UK
(ucrel.lancs.ac.uk/publications/cl2009/171_FullPaper.doc).
Langacker, R.W. 1999. Foundations of Cognitive Grammar. Stanford, CA: Stanford UP.
Mautner, G. (2005) For-profit discourse in the nonprofit and public sectors. In Language, Communication
and the Economy. Ed. G. Erreygers and G. Jacobs. Amsterdam: John Benjamins. 25–44.
Maynard, S.K. 1999. On rhetorical ricochet: Expressivity of nominalization and da in Japanese Discourse.
Discourse Studies. 1: 57-–81.
Muntigl, P. 2002. Politicization and depoliticization: Employment policy in the European Union. In Politics
as Talk and Text. Ed. Chilton and C.
Schäffner. Amsterdam: John Benjamins. 45–79.
Scott, M. and C. Tribble. 2006. Textual patterns: Keyword and corpus analysis in language education.
Amsterdam: Benjamins.
Tento příspěvek vznikl v rámci Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě
Karlově č. P11 Český národní korpus.
Děkujeme za pozornost!

Podobné dokumenty

What gramma8cal morphemes tell us about

What gramma8cal morphemes tell us about přičiňme soudružky pětiletky osvobozenecký zamýšlíme bratrskými pětiletce energičtěji pokrokovým pozdravuji bratrských střízlivým kvalitněji socialistickými imperialistické bratrský upevňování míro...

Více

Pojmenování barev a jejich odstínů v Akademickém slovníku

Pojmenování barev a jejich odstínů v Akademickém slovníku „Žádný slovník není úplný, jde vždy o výběr. Ten však nesmí být ledajaký,“ (Čermák, 1995, s. 246). Nová pojmenování pečlivě vyhodnocujeme, je třeba rozlišit lexikalizované, uzualizované užití a uži...

Více

Cestina-cilovy_jazyk_a_korpusy

Cestina-cilovy_jazyk_a_korpusy Žákovské korpusy, resp. akviziční korpusy obecně, jsou v aplikované lingvistice a didaktice jazyka stále ještě nástrojem relativně novým. Akviziční korpusy (zahrnující v různé míře i data nerodilýc...

Více

Čeština v digitálním věku - META-Net

Čeština v digitálním věku - META-Net Nástroje pro automatický překlad a zpracování řeči, které jsou v současné době dostupné na trhu, ovšem stále ještě tohoto náročného cíle nedosahují. Dominantní subjekty v této oblasti jsou převážně...

Více

Stažení - SAPRO , sro

Stažení - SAPRO , sro Umístění přístroje – Přehrávač postavte na rovný, pevný a stabilní povrch. Nepokládejte jej na koberec. – Na přístroj nepokládejte jiné přístroje ani žádné jiné těžké předměty. – Přístroj nestavte ...

Více

E-MANUAL

E-MANUAL ●● Síťové ID: Pokud je nabídka Síť nastavena na možnost Manuální, můžete

Více