ICTM_2008_program pro www_vs20

Komentáře

Transkript

ICTM_2008_program pro www_vs20
Pracovní verze č. 20 (7.5.2008)
Středa 14. května 2008
Od
Do
Délka
Název
8:00
8:30
8:30
8:45
0:30
0:15
Posterová sekce
Hlavní sál
Registrace
Úvod ICTM 2008
Anotace
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
Technická 2, Praha 6 - Dejvice
Přednášková místnost 309
ICTM 2008? Přístup k novým trendům v oblasti ICT a otevřená komunikační
platforma pro všechny zainteresované strany.
Co nabízí itSMF Czech Republic svým členům a veřejnosti v 2. roce svého
působení?
8:45
9:00
0:15
itSMF - stav v ČR
9:00
9:30
0:30
Moderní pojetí poskytování ICT služeb
telekomunikačním integrátorem
Dodávka kompletních ICT služeb a podpora procesů řízení IT - stav, trend, vize.
9:30
10:00 0:30
Aspekty integrace procesů, lidí a nástrojů
10:00
10:15 0:15
Přestávka na kávu
Val IT: realizace přínosů z IT
P
r
o
c
e
s
y
L
i
d
é
10:15
10:45 0:30
10:45
11:15 0:30
COBIT V4.1 A ITIL V3: Existuje harmonie?
eTOM
11:15
11:45 0:30
11:45
12:15 0:30
ITIL V3 - Service Transition
12:15
12:45 0:30
12:45
13:30 0:45
13:30
14:00 0:30
14:00
14:30 0:30
14:30
Panel: Proces Excellence
Koncepce vzdělávání v oblasti ICTM na ČVUT
Příprava zdrojů pro ICT v ING
15:00 0:30
Kvalifikace a školení v ITIL V3 versus V2
15:00
15:30 0:30
Panel: People Excellence
15:30
15:50 0:20
Přestávka na kávu
15:50
16:20 0:30
Aplikační management v praxi
16:20
16:50 0:30
16:50
17:20 0:30
17:20
17:50 0:30
Integrace dohledu a SLA
Panel: Technology Excellence
17:50
18:20 0:30
Cílem Val IT iniciativy ISACA je nastavit principy pro dosahování optimálních hodnot
a přínosů z IT investic. Kostra Val IT je zaměřena na zvyšování a lepší
transparentnost managementu nákladů, rizik a přínosů, na výběr investic s nejvyšší
potencionální návratností a na zvyšování pravděpodobnosti úspěšného provedení.
Hlavním cílem příspěvku je upozornit na základní výhody obou metodik a na tomto
základě koncipovat rámec pro integraci a společnou implementaci těchto dvou
užitečných konceptů.
Pohled na procesy ICT z úhlu telekomunikačních společností a jejich procesních
standardů.
Autor detailně rozebírá obsah publikace a porovnává jej s verzí ITIL V2. Dále zmiňuje
některé základní koncepty použité jednak v ITIL V3 obecně, jednak specificky v této
knize.
Panelová diskuse s prezentátory v sekci
Sál 1
ČVUT
Mgr. Rudolf Slaba
ICTM 2008
Ukončení konference + TOMBOLA
Autoři budou přítomni k diskusi u svých posters
příspěvků od 10hod
Název
Anotace
Filosofie nástrojové podpory ITSM
ITSM se stává stále složitější disciplínou, která vyžaduje stále těsnější integraci
podpůrných nástrojů. Jak by měly vypadat nástroje budoucnosti? Jak těmto
představám odpovídá produkce výrobců nástrojů? Jak se na integraci podepisují
akvizice výrobců a slučování nástrojů a produktpvých řad? Je při rozhodování o
výběru řešení pro podporu ITSM potřeba brát v potaz technologie těchto řešení?
eTOM – mapa business procesů v
telekomunikacích
Od obecného začlenění eTOMu do oblasti managementu telekomunikačních a IT sítí
(doporučení, modely, rámce, architektury, technologie, protokoly, nástroje) přes
vazbu mezi řízenou službou a business procesem ke globálnímu schématu eTOMu.
Ing. Zdeněk Brabec, CSc., Ing. Petr Hofman
ČVUT v Praze, FEL
CA ITILv3 simulace
V průběhu simulace od společnosti CA má tým účastníků jednoznačný cíl - dosažení
obchodních výsledků s použitím procesů ITIL.
Petr Běhávka
CA
K možnostem využití metody TRIZ v
telekomunikacích
Místo TRIZ mezi specifikačními metodami. Stručný popis TRIZ. Příklady aplikování
TRIZ v telekomunikacích. Možnosti TRIZ v předvídání vývoje technologií v
telekomunikacích.
Case study outsourcingu ICT infrastruktury
Příležitosti a rizika outsourcingu IT pro telekomunikační provozovatele. Kalkulace
finanční návratnosti outsourcingu.
Pavel Farka, Robert Krajča
itSMF
Ing. Radomír Adámek
Telefónica O2
Bc.Jiří Skála
Simac Business Consulting
Ing. Petr Hujňák, CSc.
Per Partes Consulting, s.r.o., ISACA Czech Rep.
Ing. Luděk Novák, PhD., Ing.Jan Fanta
ANECT
Jan Hospes
Materna
Způsoby hodnocení veřejně obchodovatelných firem z ovlasti telekomunikací
Specifika hodnocení ICT firem finančními investory finančními investory a zařazování těchto investic do portfolií fondů specializovaných
na telekomunikační obor.
Systémová integrace - provoz informačního
systému SAP pro SZIF
Služby související se zajištěním rozvoje systémové integrace, aplikační a technické
podpory provozu informačních systémů SZIF.
Autor
Ing. Martin Havlíček
NextiraOne
Ing. Zdeněk Brabec, CSc., Ing. Michal Mrajca
ČVUT v Praze, FEL
Ing. Miloslav Martínek
ČVUT v Praze, FEL
Ing. Vratislav Svoboda, MBA
ČVUT v Praze, FEL
Břetislav Kuchynka
Telefónica O2 Services
Ing. Vladimír Kufner
HEWLETT-PACKARD
Petr Běhávka
CA
Oběd
Project & Portfolio Management a jeho role v ITSM
N
á
s
t
r
o
j
e
Implementace ITSM procesů má tři základní aspekty: procesní design, nástrojovou
podporu a lidi, kteří budou mít role v jednotlivých procesech. Vyváženost jednotlivých
aspektů je nutnou podmínkou úspěchu implementačního projektu. Příspěvek
odpovídá na otázku, jak tento projekt připravit tak, aby vedl k viditelnému zlepšení
stávajícího ICT prostředí.
Autor
Best practices/case study/Round-table
Sál 2 (pořadí příspěvků bude ještě upřesněno)
Informační a komunikační technologie (ICT) zaznamenaly v posledním desetiletí
nebývalý boom. V ČR došlo k vytvoření stovek nových studijních informatických
programů. I na ČVUT FEL v Praze se vede diskuse na téma zkvalitnění výuky v
oblasti ICTM, včetně úvah o vytvoření fakulty informatiky. Téma fakulty informatiky na
ČVUT v poslední době znovu ožilo. Příspěvek presentuje pohled na současný stav
výuky v oblasti ICT a managementu na FEL.
Doc. Ing. Boris Šimák, CSc.,
Doc.Dr.Ing. Michal Pěchouček, M.Sc.
ČVUT v Praze, FEL
Zavádění ITIL jakožto procesního rámce pro řízení IT. Nedílnou součástí je diskuze s
interním zákazníkem a najití shody jakým způsobem vytvoříme procesní rámec a
interface mezi „businessem“ a IT. Součástí prezentace je i automatizace a aplikační
podpora jednotlivých ITIL disciplín
Ing. Pavel Baumruk
ING
Příspěvek se zabývá strukturou certifikátů v nové verzi ITIL - v3, existujícími kursy a
jejich obsahem a vztahem mezi certifikáty v ITIL v
a v ITIL v3 a možnostmi přechodu od certifikátů ITIL v2 k certifikacím v ITIL v3.
Ing. Vladimír Váňa
AutoCont
Panelová diskuse s prezentátory v sekci
Ing. Radek Bělina
Materna
Řešení ITSM, zejména Service Desku, ale řešení pro řízení investic a projektů, spolu
mají na první pohled společného velmi málo. Opak je však pravdou, pokud se
podíváme na obě řešení podíváme v kontextu strategie služeb a z pohledu poptávky
(Demand Management).
Aplikační management je pojem, se kterým se setkáváme stále častěji. Ve většině
případů se ale jedná o jeho nepřesné pochopení a implementaci. Podpora aplikací je
především o chápání potřeb zákazníků a jejich adekvátní uspokojování v rámci SLM.
Chcete mít větší zisk z poskytovaných služeb při nižších nákladech na lidské zdroje?
Hodláte převzít vyšší garance za provozované systémy? Pak rozšiřte technický
monitoring na dohledový systém provázaný s business službami a SLA.
Panelová diskuse s prezentátory v sekci
Vyplněné dotazníky/hodnoceníkonference budou slosovány o zajímavé věcné ceny
od pořadatelů a partnerů konference.
Petr Běhávka
CA
Ing. Lukáš Petro
Telefónica O2 Services
Ing. Radek Bělina
MATERNA Information Systems
Ing. Jan Tolar
HEWLETT-PACKARD
Ing. Dag Jeger, CSc.
Telefónica O2 Services
Centrální Service Desk pro společnosti Skupiny
ČEZ
Zvyšování kvality služeb ICT ve Skupině ČEZ
správou vlastnictví a obchodními dohledy
Zkušenosti ze zavádění ITSM podle ITIL v
podmínkách kontinuální hutní výroby
Řízené služby, standardizace a ITIL
Ministerstvo zemědělství - Systémová Integrace
Konsolidace technické podpory do jednoho kontaktního místa Service Desk s počtem
uživatelů dosahujícím bezmála 20 000.
Ing. Petr Šlechta (ČEZData), Ing. Karel Schmidtmayer (CA)
Komplexní řešení vyhodnocování kvality služeb a variabilní rozúčtování služeb na
zákaznické jednotky z jednoho místa na základě kvalitní koncepce a správného
rozfázování.
Ing. Petr Šlechta (ČEZData), Ing. Karel Schmidtmayer (CA)
V období 2006-2007 společnost přistoupila k zavedení řízení IT služeb podle ITIL v
plném rozsahu Service Support procesů a Service Level Managementu. ITSM se stal
prostředkem pro komunikaci s businessem a pomáhá plnit operativní, taktické i
strategické IS/IT cíle společnosti.
Využití standardizace procesů dle ITIL při realizaci řízených hostingových služeb
(Managed Hosting Services) v O2.
Výchozí stav, dosažené cíle a budoucí rozvoj projektu systémové integrace na
Ministerstvu zemědělství v rámci poskytování Professional Services
Lidé tvoří v trojúhelníku lidé-procesy-nástroje významný vrchol. Často se na tento
Implementace procesů ITIL z pohledu motivace lidí vrchol zapomíná a klade se důraz pouze na proces nebo na nástroj s očekáváním, že
to musí být dostačující. Toto přesvědčení bývá velkým omylem.
Jak se má firma připravit na situační audit a jaký je z něho výstup? Jak dlouho trvá
Cesta k získání certifikace ISO/IEC 20000 – situační
odstraňování nedostatků? Jak dlouhá je implementace systému podle požadavků
audit
normy ISO/IEC 20000?
Vývoj řízení telekomunikační infrastruktury
Vývoj koncepce TMN (Telecommunications Management Network) a vývoj
formalizace v této oblasti. Historie a vývoj OSS (Operations Support Systems).
Příspěvek je koncipován jako obecný úvod do problematiky eTOM
sTOM v praxi
Integrace Service desk systému na straně zákazníka a dodavatele telko služeb za
použití platformy systému CSS.
Bc. Vladimír Vybíral MBA, Ing. Jan Kováčik
EVRAZ VÍTKOVICE STEEL/LogicaCMG
Ing. Martin Souček
Telefónica O2
Ing. Aleš Kopecký
Telefónica O2 Services
Ing. Radek Bělina
Materna
Ing. Miroslav Sedláček
EZU
Ing. Zdeněk Brabec, CSc., Ing. Petr Hofman
ČVUT v Praze, FEL
Ing. Dragomír Vlatkovič
Sitronicsts

Podobné dokumenty

Program konference

Program konference Středa 14. května 2008 Od

Více

kominMODEL2014 - Prajzský BK Kravaře

kominMODEL2014 - Prajzský BK Kravaře Veřejný běh kolem komína Modelu Opava, 28. 9. 2014 Výsledková listina, kategorie "Muži 19 - 39 let": 1. Sýkora Jan (1992-05-18), Dukla Praha: 40:57 2. Janeček Roman (1981-12-24), Caramba! Team: 43:...

Více

Základní informace

Základní informace Nedostatkem je chybějící „hover“ efekt u odkazů a větší množství hůře odlišitelných vertikálních menu. Záložku „O nás“ by bylo lepší rozdělit na „O nás“ a „Kontakty“, kontakty by si zasloužily přeh...

Více

Způsobilost - manuál ve formátu Pdf

Způsobilost - manuál ve formátu Pdf mez, Upper Specification Limit). V poli Sloupce se vybere příslušný sloupec s daty a případně zvolíme výpočet pro označená nebo neoznačená data v poli Data. V poli Grafy můžeme vybrat grafy, které ...

Více

Venyš program

Venyš program Libor Pešek, Ralph Gothoni, Elina Vahala, Michel Lethiec, Hagai Shaham, Andre Cazalet a Jean - Louis Capezzali atd. Za zmínku stojí i rozsah jeho hudebního vzdělání. Absolvoval Konzervatoř v Brně v...

Více