5. neděle postní (A) – var. 1 Ježíše se hluboce a bolestně dotýká

Komentáře

Transkript

5. neděle postní (A) – var. 1 Ježíše se hluboce a bolestně dotýká
PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
5. neděle postní (A) – var. 1
Tam, kde se nekoná skrutinium, nebo kde se po jeho skončení konají obvyklé přímluvy za církev a
svět (srov. Uvedení do křesťanského života č. 172 a 178).
Ježíše se hluboce a bolestně dotýká bída lidského údělu. On sám však je život. S důvěrou
v něj přednesme starost o náš svět a volejme: Pane, smiluj se. (Jan 11,33.35.38.25)
Nebo:
Ježíšovi vstoupily do očí slzy, když viděl zármutek svých přátel. To svědčí o jeho soucitu.
S důvěrou tedy přednesme starost o náš svět a volejme: Pane, smiluj se. (Jan 11,33.35.38)
■ Prosme za všechny, kdo byli pozváni k novému životu a budou kdekoli na světě
zanedlouho pokřtěni, biřmováni a účastni stolu Páně.
■ Prosme za pokoj, jednotu a vzájemnou úctu křesťanských církví.
□ Prosme za obrácení těch, kdo šíří násilí a nenávist, a za spravedlnost ve světě.
□ Prosme za lásku manželů, pokoj v rodinách, za dobrou budoucnost dětí a mladých lidí.
● Prosme za nemocné a trpící, aby nezůstali bez pomoci a silou víry nesli svůj úděl.
● Prosme za umírající, aby se ke slávě Boží smířili se svou minulostí i s lidmi.
● Prosme za ty, kdo ztratili své blízké, a za každou stísněnou lidskou duši.
○ Prosme jedni za druhé, abychom žili v síle Ducha Božího. (Řím 8,8-9)
Pane, náš Bože, vyslyš nás, když prosíme za svět,
vždyť u tebe je slitování a hojnost milosrdenství.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen. (Žl 130)
Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv, srov. Všeobecné pokyny k Římskému misálu čl. 70[46]: za církev (■),
za svět (□), za trpící (●), za místní společenství (○).
Podle www.bistum-trier.de, www.wiara.pl, www.liturgie.de,Uvedení do křesťanského života a s přihlédnutím
k příslušným biblickým textům připravil J.R.
www.brevnov.cz
PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
5. neděle postní (A) – var. 2
Tam, kde se koná skrutinium a je nutné spojit prosby za čekatele křtu s obvyklými přímluvami za
církev a svět (srov. Uvedení do křesťanského života č. 172 a 178).
K prosbám za čekatele křtu se připojí:
■ Prosme za pokoj, jednotu a vzájemnou úctu křesťanských církví.
□ Prosme za obrácení těch, kdo šíří násilí a nenávist, a za spravedlnost ve světě.
□ Prosme za lásku manželů, pokoj v rodinách, za dobrou budoucnost dětí a mladých lidí.
● Prosme za nemocné a trpící, aby nezůstali bez pomoci a silou víry nesli svůj úděl.
● Prosme za umírající, aby se ke slávě Boží smířili se svou minulostí i s lidmi.
○ Prosme jedni za druhé, abychom žili v síle Ducha Božího. (Řím 8,8-9)
Následuje exorcismus (Uvedení do křesťanského života č. 173).
Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv, srov. Všeobecné pokyny k Římskému misálu čl. 70[46]: za církev (■),
za svět (□), za trpící (●), za místní společenství (○).
Podle www.bistum-trier.de, www.wiara.pl, www.liturgie.de,Uvedení do křesťanského života a s přihlédnutím
k příslušným biblickým textům připravil J.R.
www.brevnov.cz
PŘÍMLUVY – VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH
5. neděle postní (A) – var. 3
Tyto přímluvy lze použít ve farnosti, v níž se při jiné mši konalo nebo bude konat skrutinium.
Ježíše se hluboce a bolestně dotýká bída lidského údělu. On sám však je život. S důvěrou
v něj se modleme za naše katechumeny (našeho katechumena / naši katechumenku) i za celý
svět a volejme: Pane, smiluj se. (Jan 11,33.35.38.25)
Nebo:
Ježíšovi vstoupily do očí slzy, když viděl zármutek svých přátel. To svědčí o jeho soucitu.
S důvěrou se tedy modleme za naše katechumeny (našeho katechumena / naši
katechumenku) i za celý svět a volejme: Pane, smiluj se. (Jan 11,33.35.38)
○ Prosme za naše katechumeny (našeho katechumena / naši katechumenku), aby byli
převedeni (byl/a převeden/a) ze smrti do života a aby ve svátostech církve dostali
(dostal/a) účast na Kristově smrti a vzkříšení.
■ Prosme za pokoj, jednotu a vzájemnou úctu křesťanských církví.
□ Prosme za obrácení těch, kdo šíří násilí a nenávist, a za spravedlnost ve světě.
□ Prosme za lásku manželů, pokoj v rodinách, za dobrou budoucnost dětí a mladých lidí.
● Prosme za nemocné a trpící, aby nezůstali bez pomoci a silou víry nesli svůj úděl.
● Prosme za umírající, aby se ke slávě Boží smířili se svou minulostí i s lidmi.
● Prosme za ty, kdo ztratili své blízké, a za každou stísněnou lidskou duši.
○ Prosme za sebe navzájem, abychom žili v síle Ducha Božího. (Řím 8,8-9)
Pane, náš Bože, vyslyš nás, když prosíme za svět,
vždyť u tebe je slitování a hojnost milosrdenství.
Tobě buď chvála na věky věků. Amen. (Žl 130)
Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat.
Grafické symboly naznačují čtyři okruhy přímluv, srov. Všeobecné pokyny k Římskému misálu čl. 70[46]: za církev (■),
za svět (□), za trpící (●), za místní společenství (○).
Podle www.bistum-trier.de, www.wiara.pl, www.liturgie.de,Uvedení do křesťanského života a s přihlédnutím
k příslušným biblickým textům připravil J.R.
www.brevnov.cz

Podobné dokumenty

5. neděle v mezidobí B Ježíš konal své mocné činy v síle modlitby. I

5. neděle v mezidobí B Ježíš konal své mocné činy v síle modlitby. I ○ Prosme za lidi, pro které se máme stát vším, abychom jim mohli hlásat evangelium. (1Kor 9,22) ○ Prosme jedni za druhé a za naše spolupracovníky, aby Bůh provázel naši práci a všechno naše konání ...

Více

Svátek Křtu Páně (A, B, C) Boží Syn se podřídil Otcově vůli, stal se

Svátek Křtu Páně (A, B, C) Boží Syn se podřídil Otcově vůli, stal se • Prosme za ty, kdo se setkávají s odmítnutím, když usilují o dobro a lásku. ◦ Prosme za ty, na kterých nám zvláště záleží, a za ty, kdo nás prosili o modlitbu. Pane, věříme, že podle své vůle vysl...

Více

3. neděle adventní C Než přistoupíme ke stolu Páně, abychom

3. neděle adventní C Než přistoupíme ke stolu Páně, abychom ▪ Prosme za všechny, kdo věří v Krista a doufají v jeho příchod, a také za ty, kdo upřímně hledají svou duchovní cestu, a za katechumeny. ▫ Prosme za ty, kdo usilují o spravedlnost, solidaritu, zmí...

Více

1. neděle postní C Tam, kde se nekoná obřad zařazení mezi

1. neděle postní C Tam, kde se nekoná obřad zařazení mezi silou. Přímluvy uzavírá modlitba se vztaženýma rukama nad čekatele (Uvedení do křesťanského života č. 137). Přímluvy se čtou všechny, není vhodné nic vynechávat. Grafické symboly naznačují čtyři ok...

Více

katechumenát - Cesty katecheze

katechumenát - Cesty katecheze nevědomý a všem na odiv postavený“. Otázky a tápání ostatních katechumenů mu mohou pomoci, aby se nestyděl veřejně vyslovit své pochybnosti či námitky. Zkušenosti druhých křesťanů s životem víry mu...

Více