Bezejmenný LB přítok Sedlnice km 0000 – 1100, stavba

Komentáře

Transkript

Bezejmenný LB přítok Sedlnice km 0000 – 1100, stavba
MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Odbor životního prostředí
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA:
VYŘIZUJE:
ÚTVAR:
TELEFON:
E-MAIL:
1007/2010/OŽP&53352/2010/JS
Ing. Jiří Sopuch
OŽP
+420 556 879 784
jiri.sopuch[email protected]
DATUM:
21.10.2010
Povodí Odry, státní podnik
Varenská 49
701 26 Ostrava
V řízení zastoupen
C.S.C. spol. s r.o.
Zámecké náměstí 42
738 01 Frýdek Místek
Bezejmenný LB přítok Sedlnice km 0,000 – 1,100, stavba č. 5672.
ROZHODNUTÍ
o předběžném povolení provedení stavby vodního díla
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Městský úřad Kopřivnice, odbor životního prostředí (dále jen OŽP), jako příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále jako příslušný speciální stavební
úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
žadateli:
název: Povodí Odry, státní podnik
sídlo: Varenská 49, 701 26 Ostrava
IČ:
70890021
při řízení zastoupeném
název: C.S.C. spol. s r.o.
sídlo: Zámecké náměstí 42, 738 01 Frýdek Místek
IČ:
64084914
předběžně povoluje
podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 177 odst. 5 písem. d) stavebního
zákona stavbu vodního díla Bezejmenný LB přítok Sedlnice km 0,000 – 1,100, stavba
č. 5672 .
Stavba řeší úpravu bezejmenného levobřežního přítoku Sedlnice (dle TPE 20,270)
včetně obnovy soutoku Sedlnice a bezejmenného přítoku v km 20,270, kterou je
nezbytné provést ke zmírnění dopadů živelné pohromy – povodně z června 2009, čímž
dojde ke snížení ohrožení případnými dalšími povodňovými událostmi v dané lokalitě.
Koryto vodního toku je v současnosti nestabilní a vyžaduje neprodlené provedení úprav.
Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, [email protected], www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800
VSTŘÍCNOST – PROFESIONALITA – ZODPOVĚDNOST
Odbor životního prostředí
Úpravy budou provedeny v rámci koryta vodního toku. Stavební úpravy dna a břehů
koryta vodního toku zajistí směrovou a výškovou stabilizaci vodního toku. Stavbu je
nutno provést aby se předešlo dalším škodám a ohrožení majetku, zdraví nebo života
osob při případné další povodňové události. Vzhledem ke stavu koryta vodního toku je
zapotřebí začít s realizací stavby v co nejkratším termínu.
Identifikační údaje stavby:
Obec:
Okres:
Kraj:
Vodní tok:
Staničení:
Číslo hydrologického pořadí:
Správce vodního toku:
Investor stavby:
Zpracovatel projektové dokumentace:
Ženklava
Nový Jičín
Moravskoslezský
bezejmenný LB přítok Sedlnice
0,000 – 1,100
2-01-01-113
Povodí Odry s.p.
Povodí Odry s.p.
AgPOLs.r.o., Jungmanova 12, 779 00 Olomouc
Klasik
–
stavební
společnost
s.r.o.,
Vodohospodářská projekce, Za mlýnem 44,
Přerov
Popis stavby.
Jedná se o provedení stavby vodního díla, spočívající v místní stabilizaci dna a břehů
koryta vodního toku v délce 1100 m v obci Ženklava. Upravené koryto převede průtok
Q20 = 9,72 m3/s. Koryto toku bude v celé délce pročištěno a zbaveno cizích předmětů
(úlomky cihel, betonu, plastů), z průtočného profilu budou odstraněny naplaveniny.
Okolní pozemky do vzdálenosti cca 1,0 m od břehové hrany budou vyčištěny a místně
přerovnány přesvahovány a osety travním semenem. Bude provedeno místní opevnění
břehů kamennou rovnaninou, v jednom místě bude použito technologie gabionů.
V jednom místě bude realizována betonová zeď s kamenným obkladem. Dno bude
opevněno šesti příčnými kamennými prahy. Součástí stavby je i úprava – stabilizace
soutoku bezejmenného přítoku s vodním tokem Sedlnice v úseku km 20,250 – 20,350.
Tato úprava zajistí převedení průtoku Q20= 13,5 m3/s. Úprava břehů a dna zajistí
směrovou a výškovou stabilizaci místa.
Stavba na přítoku je členěna na tři stavební objekty
SO 01
Příprava území
SO 02
Břehová opevnění
SO 03
Stabilizace dna
Stavba soutoku je jedním stavebním objektem
SO 01
Soutok
SO 01
Příprava území
Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení všech podzemních sítí. Nadzemní
zařízení budou zabezpečena proti poškození. Dále bude provedeno odstranění dřevin
dle přiložené situace a v souladu s rozhodnutím o povolení kácení dřevin vydaném
příslušným orgánem státní správy. Celkem bude odstraněno 214 ks stromů a plocha
305 m2 křovin. Náhradou za toto kácení bude provedena náhradní výsadby kolem
vodního toku dle přiložené situace a na dalších plochách na území obce. V další fázi
2 / 12
Odbor životního prostředí
bude sejmuta drnovka ve vrstvě 20 cm v místech břehových opevnění, kamenných
prahů, odlehčovacích propojení a směrové úpravy koryta toku a odvezena na
mezideponii pro další použití. Dle možností bude zřízen manipulační pruh a sjezdy
k vodnímu toku. Koryto bude v celé délce pročištěno a zbaveno cizích předmětů
(úlomky cihel, betonu, plastů a dalších odpadů). Okolní pozemky do vzdálenosti cca 1,0
m na obě strany od břehové hrany budou přerovnány (přesvahovány) a osety travním
semenem.
SO 02
Břehová opevnění
- Účelem stavby je místní stabilizace konkávní strany oblouků v místech
ohrožených erozí a stabilizace koryta vodního toku pod vyústěním dešťové
kanalizace. Sklon svahu břehového opevnění bude převážně respektovat
stávající terén, v místech strmějšího a pozvolnějšího svahu bude upraven do
sklonu 1 : 1,5 – 2. Stabilizace břehů je navržena rovnaninou z lomového kamene
tl. 300 mm s vyklínováním spár na výšku 1,00 – 2,00 m. Rovnanina bude opřena
do zapuštěné patky z lomového kamene s urovnaným horním lícem. Patka šířka
0,60 m bude založena minimálně 0,60 m pod úroveň stávajícího dna. Ukončení
rovnaniny na svahu bude provedeno pod úhlem 45°. Dé lky a provedení opevnění
je přesně specifikováno ve výkresové část projektové dokumentace. Stabilizace
dna je navržena rovnaninou z lomového kamene tl. 300 mm s vyklínováním spár
na celou šířku dna toku. Rovnanina je navržena mezi zapuštěnou patku
břehového opevnění a stávající konstrukci opěrné stěny. Opevnění profilu u
mostu a pod propustkem je uvedena v PD. Bude rovněž provedena směrová
úprava toku v km 0,112 – 0,150 dle výkresové dokumentace. Součásti stavby je i
odlehčovací propojení v km 0,240 – 0,305 v místě stávajícího meandru
v provedení nového koryta charakteru drsného skluzu situovaného v nejužším
místě meandru. V km. 0,390 – 0,405 bude provedena opěrná stěna dle
výkresové dokumentace.V km 0,660-,695 bude odstraněna břehová nátrž. V km.
0,815 – 0,850 bude použita gabionová stěna nadzemní výšky 2,0 m. Profil
opravovaného úseku je dimenzován na průtok Q20 = 9,72 m3/s. Stavba bude
prováděna po úsecích délky 300 m.
SO 03
Stabilizace dna
Stávající dno toku je místně prohloubené s proměnou šířkou 1,00 – 2,50 m. Stabilizace
dna bude provedena příčnými objekty – prahy situovanými v místech maximální eroze
dna. Jsou navrženy dva typy prahů. Příčné prahy s výškou 0,30 m a práh v úrovni dna.
Konstrukce prahu je navržena z lomového kamene uloženého do štěrkopískového lože
s přelivnou hranou charakteru balvanitého skluzu pod kterým je vždy navržen
prohloubený vývar hloubky 30cm. Přelivná hrana je navržena z kamenné rovnaniny
z lomového kamene tl. 500 mm kladeného na štět s vyklínováním spár. Provedení dle
výkresové dokumentace. Celkem bude realizováno 5 ks těchto příčných prahů. Další
příčný práh bude v úrovni dna toku. Konstrukce bude z lomového kamene uloženého na
štět tl. 800 mm s uložením do štěrkopískového lože.
Při výstavbě objektů bude voda převáděna obtokovým potrubím PVC DN 300 délky cca
15,0 m. Stavba bude prováděna po úsecích délky cca 300 m, před zahájením prací
bude slovena rybí osádka a instalována norná stěna.
3 / 12
Odbor životního prostředí
SO 01
Soutok
Stávající soutok tvoří koryta vodního toku Sedlnice a levostranného bezejmenného
přítoku v km 20,270. Úprava bude provedena výhradně v místě stávajícího soutoku a
převede průtok odpovídající Q20 = 13,5 m3/s. Úprava dna a břehů v místě soutoku
zajistí směrovou a výškovou stabilizaci místa. Úprava bude vyžadovat kácení. Po
dokončení stavby bude provedena náhradní výsadba. Stabilizace bude provedena
novým opevněním břehů zapuštěnou záhozovou patkou z lomového kamene se
zavázáním do břehů cca. výšky hladiny Q5 případně i více. Použité kameny budou
hmotnosti 80-220 kg. V rovných úsecích se kamenný zához provede bez vyklínování a
postupně budou tyto spáry sloužit pro úkryty živočichů. ve strmějších místech jsou
navrženy železobetonové opěrné tížné stěny. Dno bude stabilizováno příčnými prahy.
Přesné a detailní provedení bude provedeno dle zpracované projektové dokumentace.
Materiál na opevnění musí odpovídat předepsaným normám. Nebude použito vápence.
Stavba bude realizována na pozemcích p.č. 246, 187, 196/1, 211, 247, 219/1, PK
219/1, EN 183, EN 2128/1, EN 182, 196/2, 198, 269/1, 266, 253/1, 2127/18, GP 2057/1,
,2057/1, 245, 287/3, 2127/16, 2128/1, PK 2128/2, 236/2, 2119, 2127/13, 2126/2, 226/1,
221, PK 298, 270, PK 2132, PK 2133, 2133/3, PK 1394/3, 185, PK 222, 265, 2132/2,
171/1, 298/2, 2120/4, 2120/1, 213/2, 213/1, 217, 2120/27, PK 226/2, 184, 244, 219/1,
st. 2/1, 2119, 2129, 266, 2127/18, 269/1, 2120/4, 2120/1, 213/1 v k.ú. Ženklava
K zahájení stavebních prací a pro provedení stavby vodního díla se stanoví tyto
podmínky a povinnosti:
1. Stavba vodního díla bude provedena podle předložené projektové dokumentace.
2. Veškeré škody způsobené při realizaci stavby vodního díla nebo provozem
povolené stavby vodního díla budou nahrazeny v souladu s ustanoveními
občanského zákoníku v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění.
Spory o náhradu škody řeší příslušný soud.
3. Kóty projektu budou výškově navázány na státní nivelační síť, nebo na síť pevných
bodů.
4. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním
orgánům.
5. Na stavbě bude umístěna informační tabule s uvedením názvu stavebníka a
zhotovitele, termínu dokončení stavby, názvu generálního projektanta a jméno
zodpovědného stavbyvedoucího.
6. Realizací stavby vodního díla nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových
vod.
7. Realizací stavby vodního díla nesmí dojít k negativnímu ovlivnění odtokových
poměrů na předmětné lokalitě.
8. Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace stavby
musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do
půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními vodami nebo srážkovými
vodami.
9. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební i provozní činností, musí být
nakládáno v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4 / 12
Odbor životního prostředí
10. Jakýkoliv zásah do vzrostlé zeleně bude předem projednán s příslušným orgánem
ochrany přírody a krajiny, ke kácení musí být vydáno rozhodnutí příslušného
orgánu.
11. Při provádění prací nesmí dojít ke zhoršení životního prostředí. Hluk a prašnost
budou eliminovány na co nejnižší míru, a toto bude dále omezováno kropením,
čištěním vozovek a dalšími organizačními opatřeními.
12. Ve vodním toku Sedlnice se vyskytují zvlášť chráněné druhy živočichů střevle
potoční a rak obecný. Krajský úřad MSK, Odbor životního prostředí a
zemědělství povolil výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště
chráněného druhu živočicha a výjimku ze zákazu škodlivého zásahu do jeho
přirozeného vývoje a zároveň stanovil tyto podmínky:
Práce v korytě vodního toku budou realizovány mimo období
rozmnožování a vývoje juvenilních stádií předmětného druhu, tj. v období
od 17.07. do 15. 04. kalendářního roku.
Bezprostředně před zahájením prací v korytě vodního toku bude proveden
odlov a následný transfer jedinců předmětného druhu do nedotčené části
vodního toku.
O záchranném transferu bude provedena závěrečná zpráva, z níž bude
zřejmé, kdy probíhal, kolik jedinců bylo odloveno a do jaké části toku byli
přemístěni. Závěrečná zpráva bude předána krajskému úřadu do 30 dnů
od ukončení transferu.
Výjimka je povolena do 31.12.2013
13. Budou dodrženy podmínky stanovené v Závazném stanovisku k zásahu do
významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny vydané MÚ Kopřivnice, OŽP, orgánem ochrany přírody a krajina
pod č.j. 829/2010/OŽP&38366/2010/Emíre ze dne 16.09.2010.
14. V průběhu realizace stavby vodního díla budou dodržována ustanovení zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, včetně
předpisů vydaných k jeho provedení.
15. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění komunikací, budou tyto průběžně
čištěny. Stavebník je povinen provádět čištění komunikací na své náklady. Stroje a
zařízení, která mohou způsobit poškození komunikace, je zakázáno.
16. Výkopový, stavební ani jiný materiál nesmí být ukládán do průtočného profilu
vodního toku.
17. Po ukončení prací musí být staveniště vyklizeno, průtočný profil uveden do
nezávadného stavu a předán protokolárně právnímu subjektu Povodí Odry, státní
podnik. Tento doklad bude doložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu pro
předmětnou stavbu vodního díla.
18. Výkopy budou ohraničeny, zajištěny, v místech u komunikací za snížené viditelnosti
osvětleny a při záhozu řádně zhutněny.
19. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány, včetně jejich ochranných pásem
(s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem
projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či
zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci a to i v případě, že nedojde
k bezprostřední poruše, či přerušení dodávky.
20. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla podle příslušných
ustanovení stavebního zákona a prováděcích předpisů.
21. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením stavebních prací vytýčeny
a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní
5 / 12
Odbor životního prostředí
vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům
z těchto zařízení.
22. Při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní
vedení v jejich blízkosti, je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo
k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
23. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce,
s polohou vytyčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech
těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
24. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném
zahájení stavebních prací, min. však 7 dnů předem a provede vyznačení polohy
podzemních kabelových tras a vedení přímo na staveništi.
25. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány, ve výkopech musí být kabely
zajištěny před prověšením (např. uložením do korýtek) nebo poškozením.
26. Obnažené kabely a zařízení budou označeny výstražnými tabulkami.
27. Ve vzdálenosti min. 1,5 m na každou stranu od vyznačené trasy podzemního
vedení nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pojížděno těžkými
vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit
provoz těchto vedení a zařízení.
28. Organizace provádějící zemní práce je povinna zhutnit zeminu pod kabely a
zařízeními před jejich zakrytím (záhozem).
29. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden
zápis do stavebního deníku a tento bude předložen spolu s žádostí o kolaudační
souhlas.
30. Stavebník je povinen před zahájením stavby projednat prováděcí dokumentaci
vodního díla se všemi majiteli – správci dotčených inženýrských sítí.
31. Před zahájením stavebních prací projedná stavebník s vlastníky pozemků
dotčených předmětnou stavbou vodního díla vstup na tyto pozemky a zajistí
písemný souhlas s realizací předmětné stavby vodního díla.
32. Vodní tok Sedlnice je vyhlášen za pstruhový rybářský revír pod č. 473 084 na
kterém hospodaří MO ČRS Příbor. Budou respektovány tyto níže uvedené
podmínky:
14 dní před zahájením stavby bude písemně informován MO ČRS Příbor, včetně
zaslání kontaktu na osobu, která bude zajišťovat dozor na stavbě pro případ, že
bude nutno něco operativně řešit. Vzhledem k tomu, že potok je využíván pro
odchov pstruha obecného nesmí být stavební práce prováděny v podzimních a
jarních měsících, neboť dochází k migraci a rozmnožování pstruha obecného a
realizovaná stavba by zlikvidovala nemalou část rybí osádky (jikry, juvenilní
stádia ryb) a navíc by došlo k nevratným škodám v úseku rybářství a výkonu
rybářského práva. Navrhujeme konzultovat se zástupci MO ČRS Příbor vhodný
termín a postup záchranného odlovu rybí osádky z ohrožené oblasti na toku.
Finanční náklady spojené s odlovem, transfer ryb a omezení produkce ryb na
toku po dobu stavby budou účtovány žadateli uvedené stavby jako nákladová
položka vyvolaná investorem.
Požadujeme aby byly v současné době zachovány stávající tůně a v místě kde
dojde k rozšíření koryta vodního toku Sedlnice, požadujeme vytvořit stabilizační
tůně s hloubkou min. 0,5 m a více se střídáním klidových a proudných úseků pro
všechny druhy živočichů vázaných na vodní ekosystém (v souladu se vodním
zákonem) jako kompenzační opatření. V současné době na toku Sedlnice
existují hluboké tůně se střídavými peřejnatými úseky, které jsou biotopem silné
6 / 12
Odbor životního prostředí
populace střevlí potočních a raka říčního. Hloubka tůni 30 cm nemá žádná
význam. Zanesení tůni, prohřátí vody, absence úkrytů, nízká vodní hladina,
udržení ryb při povodni.
Při zpevňování podélného břehu kamenným záhozem z lomového kamene
požadujeme realizaci provádět tak, aby byl zához bez urovnání líce a bez
vyklínování s patkou ve dně trvale zavodněn. Jednak se vytvoří přirozený
úkryt pro ryby a ostatní živočichy, ale hlavně bude osídlen a využíván
hydrobionty, v opačném případě uvedený návrh nemá smysl.
Při realizaci stavby budou odstraněny náletové dřeviny a keře, které brání
stavbě. Jen ve výjimečných případech budou odstraňovány vzrostlé stromy a to
v místech zřizování sjezdů do koryta toku. Náhradou za toto kácení bude
provedena náhradní výsadby a to po ukončení stavby na vodním toku. Výsadba
vhodných dřevin se provede v místech, kde budou dřeviny odstraněny pro
začlenění upraveného koryta vodního toku do biokoridoru v obci Ženklava.
V průběhu stavby bude efektivně bráněno úniku ropných látek, provozních náplní
a jiných toxických látek do vodního toku, aby nedošlo ke znečištění navazujících
úseků VT. Pro případ úniku ropných látek bude připravena norná stěna ke
zneškodnění havárie.
Při dlouhodobém zakalování vody v toku pod úpravou, který bude delší než 5 dní
nebo při minimálním průtoku vody ve vodním toku, požadujeme zastavit stavební
práce v korytě toku na 2 dny, aby nedocházelo trvalému zabahnění žáber ryb a
následně k úhynu.
Pro omezení zákalu vody ve vodním toku požadujeme vytvořit obtok nebo
sypané zemní hrázky (dle technických možností), které svedou čistou vodu
v úseku, kde se bude provádět stavební úprava toku a vodní živočichové
nebudou zbytečně ohroženi zákalem.
Navrhujeme aby většina prací byla prováděna ze břehů. V případě, že tyto
stavební práce nelze v důsledku vlastnických vztahů nebo terénu realizovat ze
břehu, požadujeme, aby těžká technika v korytě vodního toku byla velmi
minimalizována v počtu pojezdů.
33. Technologie stavebních prací, postup a organizace výroby a bezpečnostní a
kontrolní opatření při výstavbě musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a
struktuře, aby byly vyloučeny veškeré účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a
život lidí na staveništi i na okolí a na bezpečnost a plynulost budoucího provozu
vodního díla.
34. Před zahájením stavebních prací oznámí stavebník prokazatelně toto zahájení na
MÚ Kopřivnice, OŽP, vodoprávní úřad.
Dle ustanovení § 117 odst. 5 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, se stanovuje lhůta k dodatečnému předložení následujících dokladů do
30.06.2011.
1. žádost o stavební povolení doplněnou o chybějící náležitosti dle vyhlášky č.
432/2001 Sb., o dokladech žádosti rozhodnutí nebo povolení a o náležitostech
povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu ve znění pozdějších předpisů a
dle vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení stavebního
zákona
7 / 12
Odbor životního prostředí
2. souhlas stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí, který ověřuje
dodržení jeho podmínek. Jestliže se nevydává územní rozhodnutí ani územní
souhlas, postačí vyjádření stavebního úřadu o souladu navrhované stavby se
záměry územního plánování (příslušný k vydání je Městský úřad Štramberk).
3. doklady prokazující vlastnická práva k pozemku nebo stavbě anebo práva založená
smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému
břemenu k pozemkům nebo stavbám, pokud vodoprávní úřad nemůže existenci
takového práva ověřit v katastru nemovitostí.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Povodí Odry státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava
Odůvodnění
Městský úřad Kopřivnice, OŽP obdržel dne 12.10.2010 žádost Povodí Odry s.p.,
Varenská 49, 701 26 Ostrava zastoupeného na základě plné moci společností C.S.C.
spol. s r.o., Zámecké náměstí 42, 738 01 Frýdek-Místek o vydání předběžného
stavebního povolení ke stavbě vodního díla „Bezejmenný LB přítok Sedlnice km 0,000 –
1,100 včetně , stavba č. 5672 včetně soutoku“ dle § 177 odst. 5 písm. d) stavebního
zákona.
Důvodem k podání žádosti o vydání předběžného stavebního povolení stavby vodního
díla v obci a k.ú. Ženklava je možnost ohrožení majetku, zdraví nebo života osob vlivem
špatného a nestabilního stavu koryta levostranného bezejmenného přítoku Sedlnice
silně poškozeného povodňovým průtokem při opakovaném povodňovém stavu. Koryto
vodního toku je v současnosti nestabilní a vyžaduje neprodlené provedení úprav.
Navrhované úpravy budou provedeny v rámci koryta vodního toku. Stavební úpravy dna
a břehů koryta vodního toku zajistí směrovou a výškovou stabilizaci vodního toku.
Stavbu je nutno provést aby se předešlo dalším škodám a ohrožení majetku, zdraví
nebo života osob při případné další povodňové události. Vzhledem ke stavu koryta
vodního toku je zapotřebí začít s realizací stavby v co nejbližším termínu.
Předběžné povolení stavby vodního díla je vydáváno k jejímu bezodkladnému
provedení, s ohledem na současný havarijní stav koryta vodního toku.
Předložené podklady pro vydání předběžného stavebního povolení stavby vodního díla:
Sdělení příslušného stavebního úřadu (MÚ Štramberk), o upuštění ve smyslu § 177
odst. 5, písm. a) stavebního zákona od vydání územního rozhodnutí k výše uvedené
stavbě a sdělení ve smyslu § 15 odst. 2 stavebního zákona, že projektová
dokumentace stavby vodního díla není v rozporu s platnou územně plánovací
dokumentací obce Ženklava. Písemnost vydaná pod zn. SÚ 1493/10/Lo ze dne
22.7.2010.
Projektová dokumentace stavby vodního díla vypracovaná společností AgPOL s.r.o.,
Jungmanova 153/12, Olomouc, kterou autorizoval Ing. Ondřej Vaculín PhD.
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (č.
autorizace 1201535) a projektovou dokumentací stavby vypracovanou společností
KLASIK – stavební společnost, Za mlýnem 44, Přerov, autorizovanou Ing. Jiřím
8 / 12
Odbor životního prostředí
Kleprlíkem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT
1201300.
Listy vlastnictví pozemků dotčených stavbou vodního díla z katastru nemovitostí
Seznam uzavřených smluv s vlastníky pozemků dotčených stavbou vodního díla.
Stanovisko správce vodního toku a správce povodí Povodí Odry s.p., ze dne
24.09.2010.
Stanovisko obce Ženklava ke stavbě vodního díla ze dne 30.06.2010
Rozhodnutí KÚ MSK o udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště
chráněných druhů živočichů – střevle potoční, ze dne 07.09.2010.
Závazné stanovisko MÚ Kopřivnice, OŽP, orgánu ochrany přírody a krajiny
k zásahu do VKP ze dne 16.09.2010
Vyjádření ČRS Výboru územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko ze dne
02.08.2010 a 21.07.2010.
Závazné stanovisko MÚ Kopřivnice, OŽP, souhlas s trvalým odnětím půdy ze
zemědělského půdního fondu ze dne 04.10.2010.
Vyjádření vlastníků a správců technické infrastruktury (Telefonica O2, ČEZ
Distribuce a.s, RWE Distribuční služby, s.r.o., Policie ČR, SmVaK Ostrava a.s.,
RWE Gas Trorage, s.r.o., SSMSK p.o.
Vyjádření správce drobných vodních toků ZVHS Oblast povodí Odry, Pracoviště
Nový Jičín ze dne 08.06.2010.
Závazné stanovisko KHS MSK ze dne 03.05.2010.
Závazné stanovisko HZS MSK ze dne 26.04.2010
V rámci vodoprávního řízení se vodoprávní úřad rovněž zabýval stanovením okruhu
účastníků řízení. Okruh účastníků byl stanoven takto:
Povodí Odry s.p., Varenská 49, Ostrava
C.S.C. spol. s r.o., Zámecké náměstí 42, Frýdek Místek
Obec Ženklava, Ženklava 243, Ženklava
ZVHS Oblast povodí Odry, Pracoviště Nový Jičín, Dostála Bystřiny 9, Nový Jičín
ČRS, Výbor územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, Jáhnova 14, Ostrava 9
vlastnícj pozemků dotčených stavbou
Josef Bár, Ženklava 21
Milada Bednářová, Ženklava 11
Pavel Beseda, Ženklava 13
Helena Besedová, Ženklava 13
Ivo Bůžek, 17. Listopadu 1224/17, Kopřivnice
Dana Bůžková, 17. Listopadu 1224/17, Kopřivnice
Jaroslav Černoch, Ženklava 154
Radek Lacina, Ženklava 173
Kamil Drábek, Ženklava 292
Josef Jalůvka, Ženklava 147
Ing. Petr Jalůvka, Ženklava 88
Olga Pustková, Kozlovice 602
ČR, Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11a, Praha Žižkov
ZD Javorník a.s., Tichá 71, 742 74 Tichá
Jaroslav Goršanov, Ženklava 168
Aloisie Goršanová, Ženklava 168
9 / 12
Odbor životního prostředí
Marek Raška, Ženklava 104
Moravskoslezský kraj, Správa silnic MSK p.o., Úprkova 795/1 702 23 Ostrava
Vincent Veselovský, Lidická 1040/2, Kopřivnice
Lenka Veselovská, Lidická 1040/2, Kopřivnice
Slavomír Juha, Za Korunou 198, Nový Jičín
Emílie Juhová, Štramberská 1390, Příbor
ČR, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého třída 1946/1, Královo pole,
612 42 Brno
Vlasta Šimková, Francouzská 1187/30, Kopřivnice
Severomoravské vodovody a kanalizace a.s. Ostrava, 28.října 169, 709 45 Ostrava
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
RWE Gas Storage, s.r.o., V Olšinách 75/2300, Praha
Telefonica O2 Czech Republic, a.s., P.O.BOX 84, 130 11 Praha
SITEL, spol. s r.o. Oblast Ostrava, U stůdia2253/28, Ostrava
Policie ČR – Krajské ředitelství MSK
4M Rožnov spol. s r.o., Budečská 473, Rožnov pod Radhoštěm
Vlastimil Zelenka, Skalky 2094/96, Nový Jičín
SSMSK, Ostrava, stř. Nový Jičín, Šenov u N. Jičína, Suvorovova 525, Nový Jičín
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Školní zemědělský podnik, Elišky
Krásnohorské 178, Šenov u Nového Jičína
U staveb a terénních úprav, které je nezbytné bezodkladně provést ke zmírnění nebo
odvrácení dopadů živelní pohromy nebo závažné havárie stavby může, dle ustanovení
§177 odst. 5 písm. d, stavebního zákona, být vydáno předběžné povolení, v němž se
stanoví lhůta dodatečného předložení podkladů, po jejich předložení se provede řízení
a vydá rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že v tomto případě se jedná o odvrácení ohrožení majetku, zdraví
nebo života osob vlivem špatného a nestabilního stavu koryta vodního toku silně
poškozeného povodňovým průtokem při opakovaném povodňovém stavu, postupoval
vodoprávní úřad dle ustanovení § 177 odst. 5 písmeno d) stavebního zákona.
MÚ Kopřivnice, OŽP, vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z hlediska
daných zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zákonem č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, a z důvodu co nejefektivnějšího a nejrychlejšího řešení havarijního stavu dospěl
k závěru, že předběžné zahájení stavebních prací nepoškozuje vodohospodářské ani
všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve
výrokové části tohoto rozhodnutí.
10 / 12
Odbor životního prostředí
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů odvolání ve lhůtě 15
dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství podáním učiněným u Městského úřadu Kopřivnice,
OŽP, se sídlem na ul. Štefánikova 1163, Kopřivnice. V odvolání uvede v jakém rozsahu
ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí
je nepřípustné. Odvolání se podává v počtu tří stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný
počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Kopřivnice.
Dle ustanovení § 177 odst. 6 stavebního zákona nemá odvolání odkladný účinek.
Ing. Jiří Sopuch
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne ........................
Sejmuto dne........................
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
11 / 12
Odbor životního prostředí
Doručí se:
1) Účastníkům řízení dle § 115 vodního zákona a § 109 odst.1 stavebního zákona
doporučeně do vlastních rukou
Povodí Odry s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava
C.S.C. spol. s r.o., Zámecké náměstí 42, 738 01 Frýdek Místek
2) Dotčeným orgánům doporučeně nebo prostřednictvím datové schránky
KÚ MSK, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Městský úřad Štramberk, odbor stavebního řádu, Náměstí 19, 742 66 Štramberk.
MÚ Kopřivnice, OŽP, orgán ochrany přírody a krajiny
MÚ Kopřivnice, OŽP, orgán ochrany ZPF
MÚ Kopřivnice, OŽP, orgán ochrany lesa
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Nový Jičín,
Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín, DS: OVM, spdaive.
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje územní pracoviště Nový
Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín 1, DS: OVM, w8pai4f.
3) Účastníkům řízení veřejnou vyhláškou.
Vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr
uskutečněn, nejsou-li sami žadateli, nebo ti, kteří mají věcné právo k těmto
pozemkům nebo stavbám.
Osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám nebo sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich, může být stavebním povolením přímo
dotčeno.
Osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.
4) Doručí se (bez účinku doručení) úřadu obce k vyvěšení a podání zprávy
vodoprávnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky.
• MÚ Kopřivnice, personální oddělení, Štefánikova 1163, Kopřivnice.
• OÚ Ženklava, Ženklava 243, 742 66 Ženklava
Vypraveno 22.10.2010
Digitálně podepsal Ing. Jiří Sopuch
Datum: 22.10.2010 11:40:18 +02:00
12 / 12

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení LETOS POPRVÉ možný případný výkup ( až do výše 5 000,- Kč za kus) Čím je nutné se prokázat :

Více

Koncesní projekt

Koncesní projekt výměníkové stanice, které zajišťují dodávky tepla do soustavy CZT prostřednictvím horké vody. Primární horkovodní tepelná síť na území města je ve vlastnictví společnosti Komterm a.s. Teplárna Komt...

Více

OBECNÍ Ú AD HORNÍ SUCHÁ

OBECNÍ Ú AD HORNÍ SUCHÁ • před vydáním rozhodnutí se vyjádřit k jeho podkladům; • zúžit předmět své žádosti nebo tuto vzít zpět, a to až do momentu vydání rozhodnutí správního úřadu. Účastníci řízení nebo jejich zástupci ...

Více

Slezská diakonie

Slezská diakonie a to nejpozději d o 15.2.2017 Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně městského úřadu,

Více

M stský ú ad Orlová

M stský ú ad Orlová učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence práva nebo rozsahu vlastnických práv. Účastníci řízení jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení dle...

Více

5/2015 - Doubrava

5/2015 - Doubrava − Trasa nadzemního vedení NN+VO bude oproti původnímu záměru přeložena ve větším rozsahu, a to v úsecích cca 0,03 až 0,1 km, 0,23 až 0,3 km, 0,35 až 1,4 km a 1,5 až 1,6 km, v rámci realizace přelož...

Více