CZ-EMM3 CZ-EMM4

Komentáře

Transkript

CZ-EMM3 CZ-EMM4
BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA KARET
®
CZ-EMM3
CZ-EMM4
cz-emm34_cz 05/07
Bezkontaktní čtečka karet CZ-EMM3 a CZ-EMM4, nebo též „čtecí hlava“ je určena
pro načítání kódů bezkontaktních karet, klíčenek a dalších pasivních vysílačů
v přístupových systémech. Čtecí hlavy lze použít expandérem bezkontaktních
čteček CA-64SR, a k modulům ovládání dveří a přístupu ACCO-KP
a ACCO-KP-PS, vyrobené firmou SATEL. Dále je možné čtecí hlavy připojit
k jakémukoliv rozhraní řízení vstupu, které podporuje jeden z výstupních formátů.
Konstrukční provedení umožňuje čtečku nainstalovat do venkovního prostředí.
Čtečka CZ-EMM4 je vybavena dveřním zvonkem.
1. Popis čteček
Obr. 1. Čtečka CZ-EMM3.
Obr. 2. Čtečka CZ-EMM4.
čtecí hlava umí přenášet data (tzn. načtení kódu) v jednom z následujících formátů:
- EM-MARIN (který používá pro komunikaci se zařízeními výrobků SATEL)
- WIEGAND 26
- CLOCK&DATA
Změna způsobu přenosového formátu dat je popsána v odstavci KONFIGURACE
ČTEČKY.
2
CZ-EMM3 / CZ-EMM4
SATEL
Čtečka má zabudované dvě LED kontrolky (jednu červenou a jednu zelenou), a také
bzučák, které zajišťují příslušnou signalizaci. pro signalizaci různých stavů. Způsob
signalizace a funkce závisí na tom, ke kterému expandéru je čtečka připojena.
Elektronické obvody jsou zality epoxidovou pryskyřicí, která poskytuje ochranu proti
vlhkosti. Propojení čtečky s expandérem je realizováno pomocí více-žilového kabelu
vedoucího z krytu čtečky. Funkce jednotlivých vodičů a režimy ovládání jsou uvedeny
v odstavci (viz. PŘIPOJENÍ ČTEČKY).
Dveřní tlačítko u čtečky CZ-EMM4 ovládá výstup typu OC. Stiskem tlačítka dojde
k propojení se zemí. Pro vývod tohoto výstupu je určen fialový vodič.
2. Čtení karet
Čtečka podporuje karty, přívěšky a další pasivní vysílače na 125kHz (UNIQUE,
EM4001, EM4002, EM4003, EM4102). Pro načtení kódu karty je nutné přiložit kartu
na několik centimetrů od čtecí hlavy na dobu minimálně 0,5s (ačkoliv je v tomto
manuálu požit výraz karta, jedná se o jakýkoliv pasivní vysílač, který může mít různé
formy provedení od karty, klíčenky,atd.). Po načtení čísla karty a zaslání řídícímu
modulu (expandéru CA-64 SR), který po té pomocí čtečky (LED nebo bzučáku)
signalizuje, že byl kód načten a vykoná příslušnou funkci. Načtení další karty je
možné ihned potom co je odstraněna ze čtecí zóny předešlá karta. V případě formátu
přenosu EM-MARIN, pokud bude karta stále přiložena ke čtečce, její kód se bude
opakovaně načítat a zasílat do řídícího modulu. Řídící modul může vykonávat různé
funkce, závisí to na tom, zda byla karta přiložena na 0,5s nebo přidržena na přibližně
3s.
3. Instalace
Jakákoliv propojení můžou být prováděna až po odpojení napájecího
zdroje.
Nezapomeňte při instalaci bezkontaktních čteček na to, že pokud se v okolí nacházejí
další čtecí hlavy, ale také LCD klávesnice se čtečkou, musí být minimální odstup
jedna od druhé 50 cm. Dvě čtečky připojené k jednomu modulu můžou pracovat i na
kratší vzdálenost mezi sebou. Ovládací modul může alternativně blokovat čtecí hlavu
druhé čtečky pro eliminaci možné vzájemné interference. tento signál je přenášen po
hnědém vodiči.
Poznámka: Pokud čtečku namontujete na kovový podklad, její čtecí dosah se
podstatně zmenší.
3.1 Připojení čteček
Délka propojovacího kabelu mezi čtečkou a řídícím modulem nesmí přesáhnout 30 m.
Čtečky CZ-EMM3 a CZ-EMM4 lze připojit k modulům SATEL (CA-64 SR, ACCO-KP,
ACCO-KP-PS) podle tabulky 1. Černý vodič v této konfiguraci není použit, ale nelze
jej připojit k jiné svorce. Fialový vodič (dveřní zvonek) lze připojit na zónu
zabezpečovací ústředny nebo do řídící jednotky řízení vstupu do dveří..
Note: Svorky označené TMPA a TMPB jsou až od verze 1.6 základní desky
expandéru CS-64 SR. Při připojení čtečky ke staršímu expandéru (v. 1.5 a
nižší), zakažte volbu v nastavení expandéru Kontrola čtečky. Bílý vodič
čtečky nechte nezapojený, nebo ho propojte se zemí. Tento vodič můžete
SATEL
CZ-EMM3 / CZ-EMM4
3
také připojit přímo k ústředně na zónu, která bude sledovat přítomnost
čtečky. Tento vodič je připojen ve čtečce přes odpor 2.2kW ke společné
zemi. V ústředně nastavte tuto zónu jako „24h tamper“ a nastavte správný
typ zakončení.
Barva
vodiče
Funkce
červená
napájení čtečky
modrá
zelená
černá
žlutá
růžová
šedá
hnědá
bílá
zem
data (0)
data (1)
ovládání bzučáku
ovládání zelené LED
ovládání červené LED
blokování funkce čtečky
kontrola přítomnosti
dveřní zvonek
fialová
(pouze u CZ-EMM4)
Svorky modulu
Čtečka A Čtečka B
+GA
+GB
Označení pro
WIEGAND 26 /
CLOCK&DATA formáty
+12V
COM
COM
SIGA
SIGB
nepřipojujte
BPA
BPB
LD1A
LD1B
LD2A
LD2B
DISA
DISB
TMPA
TMPB
COM
OUT0 / DATA
OUT1 / CLOCK
BEEP
LED-G
LED-R
HOLD
TMP
nepřipojujte
BELL
Tabulka 1. Popis vodičů a připojení vodičů ke svorkám modulů vyrobených firmou
SATEL.
3.2 Konfigurace čteček
Čtečka v továrním nastavení zasílá data řídícímu modulu ve formátu EM-MARIN, a
její vstupy (bzučák a LED kontrolky, blokování čtecí hlavy) se aktivují připojením
napětí (připojením napětí 5…12V. V tomto stavu je čtečka připravena spolupracovat
s moduly vyrobenými firmou SATEL. V případě, že chcete připojit čtečku k jinému
modulu s jiným formátem, postupujte následovně:
1. Vypněte napájení řídícího modulu čtečky.
2. Odpojte všechny vodiče od řídícího modulu.
3. Připojte červený a modrý vodič čtečky k řídícímu modulu (tzn. napájecí vodiče).
4. Pokud mají být vstupy aktivovány připojením země (0V), připojte růžový vodič
čtečky ke společné zemi řídícího modulu. Pokud mají být vstupy aktivovány
připojením napětí (5…12V), nechte růžový vodič odpojený.
5. Spojte hnědý a zelený vodič dohromady.
6. Zapněte napájení řídícího modulu. Čtečka oznámí vstup do režimu programování
4 krátkými a jedním dlouhým pípnutím. Spouštění vstupů se automaticky přepne
do režimu zvoleném v bodě 4 (připojením napájení / přizemněním). LED kontrolky
čtečky zobrazí informaci o právě zvoleném přenosovém formátu dat:
- červená LED rychle bliká – EM-MARIN formát
- zelná LED rychle bliká – WIEGAND 26 formát
- obě LED rychle bliká – CLOCK&DATA formát
7. Pro změnu formátu dat přiložte kartu ke čtečce. Každým následným přiložením
karty dojde ke změněn formátu, která je signalizována příslušnými LED
kontrolkami.
4
CZ-EMM3 / CZ-EMM4
SATEL
8. Po výběru Vámi požadovaného formátu vypněte napájení řídícího modulu.
K uložení formátu dojde automaticky bez nutnosti potvrzování.
9. Připojte zpět všechny vodiče k řídícímu modulu. Čtečka je nyní připravena
pracovat s novým nastavením.
4. Technická data
Napájecí napětí ....................................................................................... 12 V DC ±15%
Maximální proudová spotřeba ..............................................................................80 mA
Rozměr krytu ...................................................................................... 47 x 158 x 24 mm
Rozsah pracovní teplot.................................................................................-20...+55 °C
Rozsah pracovní relativní vlhkosti ....................................................................... 0...95%
Proudové zatížení, BELL výstupu .........................................................................30 mA
Pracovní frekvence hlavy ................................................................................... 125 kHz
Přenosový formát dat ............................... EM-MARIN / WIEGAND 26 / CLOCK&DATA
Hmotnost: CZ-EMM3.............................................................................................. 315 g
CZ-EMM4 ............................................................................................. 287 g
Poslední verze prohlášení o shodě EC a příslušné certifikáty jsou
k dispozic ke stažení na www.satel.pl
Hlavní 4, 141 00 Praha 4, ČR
Tel. / Fax: 272 770 148, 272 770 149
e-mail: [email protected]
technická pomoc: [email protected]
www: www.euroalarm.cz

Podobné dokumenty