HIrscHůV den - IV. Hirschův den 14.

Komentáře

Transkript

HIrscHůV den - IV. Hirschův den 14.
IV.
Hirschův den
Kliniky anesteziologie,
resuscitace
a intenzivní medicíny
Fakultní nemocnice
a Lékařské fakulty
Univerzity Palackého
v Olomouci
14. 4.–15. 4. 2016
www.hirschuvden.cz
Srdečně vás zveme na tradiční odbornou akci Kliniky
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN a LF
UP v Olomouci – IV. Hirschův den
Záštitu nad konferencí převzal doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel FN
Olomouc, prof. Mgr. J. Miller, M.A., Ph.D., rektor UP v Olomouci, prof. MUDr. Milan
Kolář, Ph.D., děkan LF UP v Olomouci a odborná společnost ČSARIM.
Odborným garantem akce je přednosta KARIM doc. MUDr. M. Adamus, Ph.D., MBA.
prim. MUDr. Alfréd Hirsch
8. 8. 1919–17. 9. 2004 †
Otec byl obchodníkem s textilním zbožím, matka byla v domácnosti. Absolvoval Slovanské gymnázium v Olomouci v roce 1938 po jehož ukončení začal studovat lékařskou
fakultu na Masarykově universitě v Brně. Po okupaci a následném uzavření vysokých škol
byl jako student internován v koncentračním táboře Sachsenhausen u Oranienburgu. Promoval na LF UP
v Olomouci v roce 1948 a poté nastoupil jako lékař na chirurgické oddělení v Olomouci. Podstatným způsobem se zapojil do práce na chirurgické klinice. Jako již zkušený lékař se podílel na vzniku samostatné
komise pro anesteziologii při chirurgické společnosti v roce 1952, vzniku anesteziologického ordinariátu
a následně také samostatného oddělení ve FN Olomouc. Mezníkem jeho organizačního úsilí byla I. pracovní konference již samostatné anesteziologické společnosti v roce 1962 v Olomouci. Završením jeho snahy
byl pak vznik samostatného oddělení ARO s 5 lůžky v roce 1975. Publikoval řadu vědeckých prací, zavedl
nejen nová anestetika ale i nové anesteziologické a resuscitační postupy. Velmi intenzivně se také věnoval
výchově nových kolegů. Nezapomínal na svou milovanou manželku a děti, kterým se věnoval ve volných
chvílích. Byl jedním ze zakladatelů české anesteziologie a resuscitace.
Anestezie má zajistit klidnou a bezstarostnou mysl chirurga…
Vědecký výbor konference:
§MUDr. Olga Klementová, Ph.D.
§MUDr. Bronislav Klementa
§MUDr. Šárka Fritscherová, Ph.D.
Organizační výbor konference:
§Ing. Čeněk Merta, MBA – obchodní náměstek FN Olomouc
Konference: lékaři 600 Kč, zdravotní sestry 400 Kč, studenti LF UP zdarma
Workshop „Využití ultrasonografie při obtížném zajištění dýchacích cest“: 500 Kč
Workshop „Využití ultrasonografie hrudníku při resuscitaci“: 500 Kč
Slavnostní galavečer: 200 Kč
Platba na účet 2934392/0800 u České spořitelny a. s., variabilní symbol 9108 a do zprávy pro příjemce
vaše jméno a příjmení. Potvrzení o provedené platbě předložte u registrace.
Termín k podání přihlášek na konferenci končí 11. 4. 2016 a žádné další přihlášky po tomto datu
akceptovány nebudou. Upozorňujeme, že konferenční poplatky se účastníkům nevrací ani v případě, že
se konference nezúčastní.
Kontaktní osoba: Jindra Horáková, e-mail: [email protected], tel.: +420 588 443 128
Podrobnější informace: www.hirschuvden.cz
FN Olomouc ve spolupráci s LF UP v Olomouci
Na Vaši účast se těší FN a LF UP v Olomouci
2
Program slavnostního odpoledne KARIM FN a LF UP
14. 4. 2016 Arcibiskupský palác od 17.00 hodin
Úvodní slovo
MUDr. Bronislav Klementa, KARIM FN a LF UP v Olomouci
Přednášející
§prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., rektor UP v Olomouci
§prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., děkan LF UP v Olomouci
§MUDr. Eleni Mikušková, náměstkyně léčebné péče FN Olomouc
§doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., prim. OCHRIP FN Motol
§prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., přednosta I. chirurgické kliniky FN a LF UP v Olomouci
§doc. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA, přednosta KARIM FN a LF UP v Olomouci
Poděkování osobnostem KARIM FN a LF UP v Olomouci
doc. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA, přednosta KARIM FN a LF UP v Olomouci
Koncert smíšeného pěveckého sboru AMOC Olomouc (Amici Musicae
Olomucenses Cantant)
pod vedením sbormistryně paní PhDr. Lubomiry Hellové
Arcibiskupský palác
Vstup zdarma, nutná rezervace při přihlášení na konferenci na www.hirschuvden.cz nebo
na e-mail: [email protected] do 31. 3. 2016
3
Program lékařská sekce dne 15. 4. 2016
Clarion Congress Hotel Olomouc sál Foliant
Odborný garant: doc. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA, přednosta KARIM FN a LF UP v Olomouci
Pá 15. 4. Registrace
07.00
Slavnostní zahájení
08.30–08.45
I. blok
08.50–10.20
Kávová přestávka
II. blok
10.40–12.10
Oběd
III. blok
13.00–14.30
Kávová přestávka
IV. blok
14.45–15.50
Workshopy
M. Kolář
E. Mikušková
M. Adamus
Předsedající: R. Černá Pařízková, P. Ševčík, M. Adamus
08.50–09.10 R. Černá Pařízková
Paliativní péče – kdy a jak
Mikrobiologická diagnostika a terapie
09.10–09.30 M. Kolář
nozokomiálních pneumonií
09.30–09.50
P. Ševčík
Kam jsme se aktuálně dopotáceli
v názorech na použití škrobů
v perioperačním období a u traumat?
09.50–10.10
J. Drábková
Hlavní dilemata mezi současným právem,
etikou a odborností a jak je skloubit?
10.10–10.20 diskuze
10.20–10.35
Předsedající: M. Stern, O. Klementová
10.40–11.00 M. Stern
Simulační medicína – Quo vadis?
11.00–11.20 O. Klementová
Management KPR – teorie versus realita
11.20–11.40 B. Klementa
Novinky v nemocniční resuscitaci
Ultrasonografie během náhlé zástavy
11.40–12.00 R. Škulec
oběhu
12.00–12.10 diskuze
12.10–13.00
Předsedající: P. Merjavy, B. Stibor
2015 DAS Guidelines: Evolution or
13.00–13.20 P. Merjavy
revolution?
13.20–13.40 B. Stibor
Teplotní management v intenzivní péči
13.40–14.00 P. Štourač
Zajištění dýchacích cest u dětí
Anestezie u dětí v Protonovém centru
14.00–14.20 T. Beran
v Praze
14.20–14.30 diskuze
14.30–14.45
Předsedající: T. Gabrhelík, Š. Fritscherová
14.45–15.00 M. Michálková
Difficult airway management v ORL
15.00–15.15 T. Gabrhelík
Chyby a omyly v léčbě bolesti
Komplikace invazivních výkonů
15.15–15.25 K. Axmann
v intenzivní péči
15.25–15.35 Š. Fritscherová
Nečekaná komplikace akutní pankreatitidy
15.35–15.45 diskuze
15.45
Ukončení lékařské části konference
15.30–17.30 R. Škulec
Ultrasonografie při KPR
Ultrasonografie při difficult airway
P. Merjavy,
15.30–17.30
L. Merjava Kripecka
management
Kreditní ohodnocení: 6 bodů, workshop 2 body
4
Program sesterské sekce dne 15. 4. 2016
Clarion Congress Hotel Olomouc sál Foliant
16.00–18.00 Předsedající: PhDr. Renata Zoubková
Mgr. Gabriela Sedláková
R. Zoubková
Nozokomiální nákazy v intenzivní péči – lze jim předejít?
T. Tomigová, H. Koloušková
Ošetřovatelský aspekt VAC terapie
J. Šmakalová, V. Drnovská
Specifika ošetřovatelské péče u pacientů po operaci
jícnu
G. Sedláková
Anestezie při bronchoskopických výkonech
L. Šrajerová
Anestezie u dětí v Protonovém centru z pohledu sestry
D. Chocholková
Difficult airway management
M. Nevtípilová, R. Halířová
Zkušenosti sestry z kurzů simulační medicíny
Ultrasonograficky navigovaná kanylace periferního
žilního řečiště
J. Callerová
P. Táborská, R. Kopecká,
J. Nováková
A. Vojtěchová, M. Dvořáková
18.00
ECMO ve FN Olomouc
Psychická zátěž při práci všeobecných sester
Ukončení konference
Kreditní ohodnocení: 4 body
Posterová sekce
08.00–18.00 Foyer před konferenčním sálem
Slavnostní galavečer
Od 18.00 do 19.00 varhanní koncert ve sv. Mořici
Od 19.30 restaurace Clarion Congress Hotel se skupinou HB Band
5
Seznam přednášejících během odborného programu
doc. MUDr. Milan Adamus, Ph.D., MBA, přednosta KARIM FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Karel Axmann, KARIM FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Tomáš Beran, Protonové centrum Praha
Bc. Jitka Callerová, ZZS Středočeského kraje
MUDr. Renata Černá Pařízková, Ph.D., FN a LF Hradec Králové
doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc., primář OCHRIP FN Motol, Praha
Mgr. Veronika Drnovská, IPCHO FN a FZV UP v Olomouci
Bc. Marcela Dvořáková, JIRP DK FN a FZV UP v Olomouci
MUDr. Šárka Fritscherová, Ph.D., KARIM FN a LF UP v Olomouci
doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D., primář ARO KNTB, Zlín
Bc. Radana Halířová, KARIM FN a FZV UP v Olomouci
Daniela Chocholková, KARIM FN a FZV UP v Olomouci
MUDr. Bronislav Klementa, KARIM FN a LF UP v Olomouci
MUDr. Olga Klementová, Ph.D., KARIM FN a LF UP v Olomouci
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., děkan LF UP v Olomouci a přednosta Ústavu mikrobiologie LF UP
v Olomouci
Mgr. Hana Koloušková, IPCHO FN a FZV UP v Olomouci
Radka Kopecká, KCH klinika FN a FZV UP v Olomouci
MUDr. Lubica Merjava Skripecka, Craigavon Area Hospital, United Kingdom
MUDr. Peter Merjavy, Ph.D, EDRA, CETC, University of East Anglia, Norwich, Craigavon Area University
Teaching Hospital, United Kingdom
MUDr. Eleni Mikušková, náměstkyně léčebné péče FN Olomouc
prof. Mgr. Jaroslav Miler, MA, Ph.D., rektor Univerzity Palackého v Olomouci
MUDr. Michaela Michálková Veselá, ARO Nemocnice na Bulovce, Praha
prof. MUDr. Č. Neoral, CSc., přednosta I. chirurgické kliniky FN a LF UP v Olomouci
Mgr. Michaela Nevtípilová, KARIM FN a FZV UP v Olomouci
Dis. Jana Nováková, KCH klinika FN a FZV UP v Olomouci
Mgr. Gabriela Sedláková, KARIM FN a FZV UP v Olomouci
MUDr. Michael Stern, primář Kliniky anesteziologie a resuscitace FN Královské Vinohrady, Praha
MUDr. Bronislav Stibor, Landesklinikum Baden bei Wien, Rakousko
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., přednosta ARK FN a LF Ostrava
MUDr. Roman Škulec, Ph.D., Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova
nemocnice a UJEP Ústí nad Labem, ZZS Středočeského kraje
Jitka Šmakalová, IPCHO FN a FZV UP v Olomouci
Bc. Ladislava Šrajerová, Protonové centrum, Praha
MUDr. Petr Štourač, Ph.D., přednosta KDAR FN a LF MU Brno
Bc. Petra Táborská, KCH klinika FN a FZV UP v Olomouci
Bc. Taťána Tomigová, IPCHO FN a FZV UP v Olomouci
Ing. Mgr. Aneta Vojtěchová, JIRP DK FN a FZV UP v Olomouci
PhDr. Renata Zoubková, vrchní sestra KARIM FN a LF Ostrava
Foto archív: MUDr. B. Klementa
Grafická úprava: V. Cenker

Podobné dokumenty

Výroční zpráva 2011 - Ústav dědičných metabolických poruch

Výroční zpráva 2011 - Ústav dědičných metabolických poruch Research fellow - Sidney Weisner Laboratory of Genetic Neurologic Disorders (director/sponsor): Professor Steven U. Walkley, DVM, Ph.D.), Domick P. Purpura

Více

Za oponou 12/2014 - Moravské divadlo Olomouc

Za oponou 12/2014 - Moravské divadlo Olomouc „Dětští diváci, kteří na pohádku přijdou, se mohou těšit na společné zpívání vánočních koled i na drobné dárky, které jim Mikuláš a jeho pomocníci předají,“ uvedla vedoucí obchodního oddělení MDO J...

Více

Služba nemocničních kaplanů ve Fakultní nemocnici Olomouc

Služba nemocničních kaplanů ve Fakultní nemocnici Olomouc • od r. 2009 - olomoučtí kněží • od r. 2010 - nemocniční kaplani

Více

Smrt jako paradigma

Smrt jako paradigma 3. The end of organism = tělo jako celek přestává fungovat (dýchání, krevní oběh, metabolismus, vyměšování apod.) 4. Death of every cell = osoba není prohlášena za mrtvou, dokud každá buňka v těle ...

Více

vy_52_inovace_z7_25 - Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín

vy_52_inovace_z7_25 - Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín Květen 2013

Více

vyrocni zprava OTB_2010

vyrocni zprava OTB_2010 1.12.2005 OTB se stává samostatným pracovištěm v přímé působnosti náměstka ředitele pro léčebnou péči. Transplantační vedoucí: MUDr. Marcela Černická, MBA, výkonný vedoucí: Mgr. Kateřina Jirsová, P...

Více

Dvacet pět let Letní filosofické školy (1991–2015)

Dvacet pět let Letní filosofické školy (1991–2015) Strukturní skladba Letní filosofické školy je dimenzována tak, aby se zde v tvůrčím dialogu setkávali lidé různého vědeckého zaměření (filosofové, přírodovědci a matematikové usilující o filosofick...

Více