Sv.HK

Komentáře

Transkript

Sv.HK
A/1. Svaly horní končetiny
Název
Origo
Mm. humeri
m. deltoideus
a) laterální 1/3 claviculy
b) acromion
c) spina scapulae
m. supraspinatus
fossa supraspinata
scapulae
m. infraspinatus
fossa infraspinata scapulae
m. teres minor
m. teres major
margo lateralis scapulae
angulus inferior scapulae
m. subscapularis
fossa subscapularis
scapulae
Mm. brachii (ventrální a dorzální skupina)
Ventrální skupina (flexory)
m. biceps brachii
a) tuberc. supraglenoidale
a) caput longum
sc., labrum glenoidale
b) caput breve
b) processus coracoideus
m. coracobrachialis processus coracoideus
scapulae
m. brachialis
facies ventralis humeri
od tuberositas deltoidea dolů
Dorzální skupina (extenzory)
m. triceps brachii
a) tuberc. infraglenoidale
a)caput longum
sc., capsula art. humeri
b)caput laterale b)+c) facies post. humeri
c)caput mediale b) nad sulcus n. radialis
c) pod sulcus n. radialis
m. anconaeus
epicondylus lat. humeri
lig.colat.lat.et anulare radii
Insertio
tuberositas deltoidea
humeri
tuberculum majus humeri,
capsula art. Humeri
tuberculum majus humeri,
capsula art. humeri *
tuberculum majus humeri
crista tuberculi minoris
humeri
tuberculum minus humeri,
capsula art. humeri*
tuberositas radii
fascia cubiti*
od crista tuberculi minoris
do ½ pažní kosti
tuberositas ulnae,
capsula art. cubiti*
olecranon ulnae
capsula art. cubiti*
Funkce
Inervace
/
poznámky
n. axillaris, n. suprascapularis, n. subscapularis
a)flexe, vnitřní rotace paže n. axillaris (C5–C6)
b)abdukce paže
c)extenze,zevní rotace paže
fornix humeri muscularis
abdukce, zevní rotace paže n. suprascapularis (C5 )
zevní rotace paže
zevní rotace paže
addukce, extenze, vnitřní
rotace paže
addukce, vnitřní rotace paže n. subscapularis (C6–C7)
*bursa subtendinaea
flexe, supinace předloktí
a) abdukce paže
b) addukce, flexe paže
flexe, addukce paže
flexe předloktí, *ochrana
pouzdra před uskřinutím
n. musculocutaneus (n. medianus)
n. musculocutaneus (C5–C6)
*aponeurosis m.bicipitis brachii
(fascia Pirogovi)
n. musculocutaneus (C6–C7)
n. musculocutaneus (C5–C6)
(n. radialis–větévka na lat. straně)
n. radialis
extenze předloktí, *ochrana n. radialis a)(C6-C8), b) (C6–C7)
pouzdra před uskřinutím
c)(C7-C8)
a) addukce, extenze paže
margo posterior ulnae,
capsula art. cubiti*
n. suprascapularis (C5–C6)
*bursa subtendinaea
n. axillaris (C5 ) *bursa subtendin.
n. subscapularis (C5–C7)
*m. subanconaeus
Extense předloktí, *ochrana n. radialis (C7-C8)
pouzdra před uskřinutím
A/2. Svaly horní končetiny
Název
Origo
Insertio
Funkce
Mm. antebrachii (ventrální, laterální a dorzální skupina)
Ventrální skupina (povrchová, střední a hluboká vrstva, flexory, svaly mediálního epikondylu)
Povrchová vrstva
m. pronator teres
a)caput humerale a)epicondylus med.humeri střední část laterální
pronace, flexe předloktí
b)caput ulnare
b)proc. coronoideus ulnae plochy radia
m. flexor carpi
epicondylus med. humeri, přes canalis carpi
flexe, radiální dukce zápěstí
radialis fascia antebrachii
basis mtc II. et III.
(ruky)
m. palmaris longus
epicondylus med. humeri retinaculum flexorum,
flexe zápěstí (ruky)
aponeurosis palmaris
m. flx. carpi ulnaris
a)caput humerale a)epicondylus med.humeri os pisiforme
flexe, ulnární dukce zápěstí
b)caput ulnare
b)olecranon ulnae
(ruky)
Střední vrstva
m.flx.digitorum spfc. a)epicondylus.med.humeri, přes canalis carpi k bokům flexe ruky a tříčlánkových
a)cap. humeroulnare
lig.collat.ulnare,tub.ulnae ph II. tříčlánkových prstů* prstů
b) caput radiale
b)facies ant. radii
Hluboká vrstva
m. flexor digitorum facies ant. et med. ulnae,
přes canalis carpi a hiatus flexe ruky a tříčlánkových
profundus membr. interossea antebr. tendineus na tuberositas
prstů
ph. III tříčlánkových prstů*
m. flx.pollicis longus a)epicondylus med. humeri přes canalis carpi na
a)caput humerale b)facies ant. radii, membr. tuberositas ph II. pollicis
b)caput radiale
interossea antebrachii
m. pronator
margo et facies ant. ulnae margo et facies ant. radii
quadratus
flexe palce a zápěstí
pronace předloktí
Inervace
/
poznámky
n. medianus, n. ulnaris
n. medianus (C6–C7)
(někdy n. musculocutaneus)
n. medianus (C6–C7)
n. medianus (C8)
n. ulnaris (C8-Th1)
n. medianus(C7-Th1)
*chiasma tendinum Camperi
s hiatus tendineus
n. interosseus antebrachii ant.
n. mediani pro II. a III. prst
n.ulnaris pro IV.a V.prst (C7-Th1)
*chiasma tendinum
n. interosseus antebrachii ant.
n. mediani (C7-Th1)
n. interosseus antebrachii ant.
n. mediani (C7-Th1)
A/3. Svaly horní končetiny
Název
Laterální skupina
m. brachioradialis
Origo
Insertio
Funkce
Inervace
/
poznámky
n. radialis
margo lat. humeri, septum processus styloideus radii flx. pronovaného předloktí, n. radialis (C5–C6)
intermusc. brachii med.
při ext. supin.,při flx. pron.
m. extensor carpi
crista supracondylaris lat. basis mtc II.
extenze a radiální dukce
n. radialis (C5-C7)
radialis longus humeri
zápěstí (ruky)
2. osteofibrózní kanál
m. extensor carpi
epicondylus lat. humeri,
basis mtc III.
extenze a radiální dukce
n. radialis (C5-C7)
radialis brevis lig. collaterale lat.
zápěstí (ruky)
2. osteofibrózní kanál
m. supinator
epicondylus lat. hum., lig. radius, od tuberositas radii supinace předloktí
r. prof. n. radialis (C5-C7)
collat.lat., crista m.supinat. ke středu facies lat. radii
Dorzální skupina (povrchová a hluboká vrstva, extenzory, svaly laterálního epikondylu)
ramus profundus n. radialis
Povrchová vrstva
m. ext. digitorum
epicondylus lat. humeri
dorzální aponeuróza *
extenze tříčlánkových prstů r. prof. n. radialis (C6-C8)
(communis)
tříčlánkových prstů
a ruky
4. osteofibrózní kanál
m. extensor digiti
epicondylus lat. humeri
dorzální aponeuróza V.
extenze malíku a ruky
r. prof. n. radialis (C(6),7-C8)
minimi
prstu
5. osteofibrózní kanál
m. extensor carpi
epicondylus lat. humeri
basis mtc V.
extenze a ulnární dukce
r. prof. n. radialis (C(6),7-C8)
ulnaris
zápěstí (ruky)
6. osteofibrózní kanál
Hluboká vrstva
m. abductor pollicis facies posterior ulnae et
basis mtc I.
abdukce palce, radiál. dukce r. prof. n. radialis (C6–C7)
longus radii, membr. interossea
ruky, supinace předloktí
společně 1. osteofibrózní kanál
m. extensor pollicis facies post. radii,
basis ph I. pollicis
extenze prox. článku palce,
brevis membrana interossea
abdukce palce
m. extensor pollicis facies post. ulnae,
basis ph II. pollicis
extenze palce a mtc I.
r. prof. n. radialis (C6–C7)
longus membrana interossea
3. osteofibrózní kanál
m. extensor indicis
facies post. ulnae,
dorzální aponeuróza II.
extenze ukazováku a ruky
r. prof. n. radialis (C6–C7)
(proprius) membrana interossea
prstu
4. osteofibrózní kanál
*dorzální aponeuróza – střední snopce se upínají na prostřední (II) články prstů, okrajové snopce na distální (III) články prstů
connexus intertendinei – šikmé spojky mezi šlachami m. ext. digitorum communis, omezují izolovanou extenzi prstů
osteofibrózní kanály na hřbetě ruky – canales vaginarum tendinuum – prostor mezi žlábky na radiu, ulně a retinaculum ext. pro šlachy extenzorů
A/4. Svaly horní končetiny
Název
Origo
Insertio
Mm. manus (skupina thenaru, hypothenaru, prostřední skupina)
Skupina thenaru
m. abductor pollicis tuberculum ossis
basis ph I. pollicis, lat. sebrevis scaphoidei
zamská kůstka art. mtc-ph
m. opponens pollicis tuberculum ossis trapezii laterální okraj mtc I.
m. flx.pollicis brevis a)retinaculum flexorum
basis ph I. pollicis,
a)caput superficiale b)os trapezium, trapezoi- lat. sezamská kůstka art.
b)caput profundum
deum, capitatum
mtc-ph
m. adductor pollicis a)basis mtc II. et III., os
basis ph I.pollicis,
a)caput obliquum
trapezoideum, capitatum med. sezamská kůstka art.
b)caput transversum b) palmární hrana mtc III. mtc-ph
Skupina hypothenaru
m. palmaris brevis
med. okraj palmární apo- kůže hypothenaru
neurózy, retinaculum flx.
m. abductor digiti
os pisiforme
basis ph I. digiti V.
minimi
m. flexor digiti
hamulus ossis hamati,
basis ph I. digiti V.
minimi brevis retinaculum flexorum
m. opponens dig.min
med. okraj mtc V.
Prostřední skupina
mm. interossei
přivrácené strany vždy
dorzální aponeuróza prstu,
dorsales I. – IV. dvou mtc
base ph I. 2.,3.,a 4. prstu*
mm. interossei
mtc II., IV., V. na straně
dorzální aponeuróza prstu,
palmares I. – III. přivrácené k 3. prstu
base ph I. 2.,4.,a 5. prstu*
mm. lumbricales
Radiální strana šlach m.
radiální strana bazí phh I.,
I.- IV. flx. digitorum profundus
dorzální aponeuróza prstů
Funkce
Inervace
/
poznámky
abdukce palce
n. medianus, n. ulnaris
n. medianus (C6–C7)
opozice palce
flexe prox. článku palce,
opozice palce
n. medianus (C6–C7)
a)n. medianus
b)r. prof. n.ulnaris (C6–C7)
addukce palce
r. prof. n.ulnaris (C8–Th1)
n. ulnaris
bezvýznamná, vtahuje úpon r. spfc. n. ulnaris (C8–Th1)
v kůži do hloubky
abdukce malíku
r. prof. n. ulnaris (C8–Th1)
flexe prox. článku malíku
opozice malíku
r. prof. n. ulnaris (C8)
r. prof. n. ulnaris (C8)
n. ulnaris, n. medianus
Flx. prox. článku, ext. ostat- r. prof. n. ulnaris (C8–Th1)
ních čl., abd. od osy 3.prstu
*řazeny k ose 3. prstu
Flx. prox. článku, ext. ostat- r. prof. n. ulnaris (C8–Th1)
ních čl., add. k ose 3.prstu
*řazeny od osy 3. prstu
Flx. prox. článku, ext. ostat- I., II.,(III.) – n. medianus
ních čl., dukce prstů k palci III., IV. – r. prof n. ulnaris (C8–Th1)
Přehled topografických (svalových) útvarů horní končetiny
Fossa axillaris
-podoba jehlanu, vrchol směřuje do nadklíčkové krajiny
-mezi proximální částí paže a laterální stěnou hrudníku
základna: kůže, fascie, řasy:
plica axillaris ant.(podklad - m.pectoralis major)
plica axillaris post.(podklad–m.latissimus dorsi)
ventr.: m.pectoralis major et minor, fascia clavipectoralis
med.: m.serratus ant., mm.intercostales ext., žebra
lat.: caput breve m. bicipitis, m. coracobrachialis, humerus
dors.: m. subscapularis, m. teres major, m. latissimus dorsi
obsah: tuk, uzliny, fasciculi plexus brachialis a jejich větve,
a. et v. axillaris a jejich větve
Foramen humerotricipitale (quadrilaterum)
(hiatus axillaris lat.) -čtyřboká štěrbina na zadní stěně axilly:
lat.: humerus, m. coracobrachialis
med.: caput longum m. tricipitis
kran.: m. subscapularis, m. teres minor
kaud.: m. teres major
obsah: a. et v. circumflexa humeri post., n. axillaris
Foramen omotricipitale (trilaterum)
(hiatus axillaris med.) -trojboká štěrbina na zadní stěně axilly:
lat.: caput longum m. tricipitis
kran.: m. subscapularis
kaud.: m. teres major
obsah: a. et v. circumflexa scapulae
Trigonum deltoideopectorale (fossa Mohrenheimi)
lat.: m. deltoideus
med.: m. pectoralis major
kran.: clavicula
spodina: m. pectoralis minor
kryta: fascia clavipectoralis
obsah: v. cephalica→v. axillaris,
v hloubce větvení a. thoracoacromialis
Fossa cubiti – loketní jamka srdcovitého tvaru
lat.: laterální skupina předloketních svalů (m. brachioradialis)
med.: povrchové svaly přední skupiny předloktí (m. pronator teres)
prox.: sbíhá sem m. biceps brachii
dno: m. brachialis
strop: fascia cubiti s lacertus fibrosus
obsah: n. medianus, a.+v. brachialis se dělí na a+vv. radialis et ulnaris
a jejich rekurentní větve, laterálně mezi svaly n. radialis
Canalis carpi
spodina: ossa carpi, intercarpální klouby a vazy
lat.: eminentia carpi lat.: tuberculum o.scaphoidei et trapezii
med.: eminentia carpi med.: hamulus o.hamati, os pisiforme
strop: retinaculum flexorum
obsah: n. medianus a šlachy flexorů: m. flx. pollicis longus,
m. flx. digitorum prof., m. flx. digitorum spfc.*
*šlacha pro 3. a 4. prst povrchně, pro 2. a 5. hlouběji
Canalis Guyoni
mezi os hamatum a os pisiforme, obsah: a., v., n. ulnaris
Foveola radialis (tabáková jamka)
lat.: šlacha m. abd. pollicis longus et m. ext. pollicis brevis
med.: šlacha m. ext. pollicis longus
pod šlachami dlouhého abduktoru a krátkého extenzoru sem vbíhá
a. radialis a kříží ji r. spfc. n. radialis
Osteofibrózní kanálky na hřbetu ruky (pro šlachy svalů)
(canalis vaginae tendinuum 1 – 6)
1. m. abductor pollicis longus et m. extensor pollicis brevis
2. m. extensor carpi radialis longus et brevis
3. m. extensor pollicis longus
4. m. extensor digitorum et m. extensor indicis
5. m. extensor digiti minimi
6. m. extensor carpi ulnaris

Podobné dokumenty

EN / ACS310 User`s Manual Rev B

EN / ACS310 User`s Manual Rev B MREL-01 Uživatelská příručka rozšiřovacího modulu releových výstupů 3AUA0000035974 pro ACS310/ACS350 MUL1-R1 Instalační přručka pro ACS150, ACS310, ACS350 a ACS3553AFE68642868 MUL1-R3 Instalační př...

Více

Přepsané poznámky ze cvičení 2009/10

Přepsané poznámky ze cvičení 2009/10 ▪ processus coronoideus- výběžek korunový ▪ tuberositas ulnae- drsnatina- úpon hlubokého svalu pažního ▪ incisura radialis- zářez pro kost vřetení ▪ margo interosseus- mezikostní hrana ▪ caput ulna...

Více

sv.Dk

sv.Dk add. stehna, flx. bérce, při r. anterior n. obturatorii (L2-L4) flx. bérce vnitřní rotace flexe, addukce, zevní rotace r. posterior n. obturatorii (L3-L4) stehna n. ischiadicus flexe bérce, při fle...

Více

Poranění brachiálního plexu a léze nervů u traumat v oblasti ramene

Poranění brachiálního plexu a léze nervů u traumat v oblasti ramene • SNAP: cutaneus antebrachii lateralis, medianus – dig. 1, 2, event. 3 (87%) • EMG: m. biceps brachii, brachialis, pronator teres, flexor carpi radialis Zadní fascikl • SNAP: radialis (baze palce) ...

Více

Přehled svalů a anatomických krajin horní a dolní

Přehled svalů a anatomických krajin horní a dolní Mohutný sval hned při kosti jdoucí z humeru na ulnu! Při supinované ruce se síla m. brachialis a m. biceps sčítá (cvičení shybů). Nerv jdoucí mezi m.brachialis a m. biceps je n.cutaneus antebrachi ...

Více

obsah. - Medvik

obsah. - Medvik Iridochorioiditis serosa 1\12.1. plastiea 192. 1. pUl'ulentl\, panofthalmitis 193. 8cleroehorioiditis 194. S. anterior, stafylonu.Lselerae }\)4. S. posterior, stafyloma posticnm 1\15.S. totalis, bu...

Více

Zvířecí osteologické nálezy z jeskyně č. 16

Zvířecí osteologické nálezy z jeskyně č. 16 koncovou prostoru na průlezný profil, kde nasedala černě zbarvená zemina (vrstva 1, obr. 2, profil) na poměrně tuhou okrovou zeminu s vápencovými kameny (vrstva 4, obr. 2, profil). V celém průběhu ...

Více

Kašlací asistent

Kašlací asistent porušeným dechovým stereotypem (např. paradoxní dýchání, horní hrudní dýchání), blokádami kloubních spojení v oblasti hrudního koše, zkrácením nebo zvýšeným napětím svalů v oblasti hrudníku a krční...

Více

Sborník abstrakt Book of Abstracts

Sborník abstrakt Book of Abstracts Cíle Představení novinky v osteosyntéze zlomenin distálního radia dorsálním přístupem na vlastním souboru pacientů. Metodika Klasifikace zlomenin distálního radia a indikace k jejich operační léčbě...

Více