bezp. list dp amberlite - Interspark Praha spol. s ro

Komentáře

Transkript

bezp. list dp amberlite - Interspark Praha spol. s ro
BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení ES 1907/2006 REACH)
Datum vydání: leden 2003
Datum revize: červen 2012
Strana: 1/4
Obchodní název produktu
AMBERLITE MB9L
Deionizační pryskyřice
1.
Identifikace přípravku, výrobce a dovozce
1.1 Obchodní název:
AMBERLITE MB9L
Registrační číslo:
polymerní látka – nepodléhá registraci dle REACH
1.2 Použití: Směs ionexů pro úpravu vody – deionizaci pro průmyslové použití
1.3 Identifikace společnosti
Obchodní jméno dovozce a distributora:
INTERSPARK Praha, s.r.o.
Sídlo:
Křivoklátská 37, 199 00 Praha-Letňany
Identifikační číslo:
44846461
Telefon / fax
283933878 / 283932839
E-mail / internet
[email protected]
www.interspark.cz
Obchodní jméno výrobce:
DOW Chemical Company
Sídlo:
EU – Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
CH 8810 Horgen
www.dowchemical.com
E-mail / internet
1.4
Telefonní číslo pro naléhavé situace
283933878, mimo prac.dobu – 603243848
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Údaje o nebezpečnosti přípravku
Výstražný symbol nebezpečnosti:
Xi - dráždivý
R-věta:
R36 – Dráždí oči
S26 – Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a
S-věta:
vyhledejte lékařskou pomoc
Klasifikace: Klasifikace vychází z údajů výrobce
Pozor – tento přípravek není určen pro úpravu pitné vody!
Informace o složení látky nebo přípravku
Chemická charakteristika:
20 - 30% katex – kyselý polymer
12 - 22% anex – zásaditý polymer
Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:
R-věta
Obsah v %
Látka
Výstražný symbol nebezpezpečnosti
Funkční kopolymery
Xi
R36
32 - 52%
Voda
48 - 68%
Pokyny pro první pomoc
Všeobecné pokyny: - projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností volat
lékaře, odstranit znečištěné části oděvu
Při vdechnutí – při vdechnutí granulí ionexu vyhledejte lékařskou pomoc
Při zasažení pokožky – odstranit potřísněný oděv, pokožku omýt mýdlem a vodou
Při zasažení očí – vypláchnout důkladně pod tekoucí vodou při otevřených víčkách po
po dobu několika minut, při přetrvávajících potížích problém
konzultujte s lékařem
Při požití – ústa vypláchnout vodou, vypít dvě sklenice vody, nevyvolávat zvracení
___________________________________________________________________________
BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení ES 1907/2006 REACH)
Strana: 2/4
Datum vydání: leden 2003
Datum revize: červen 2012
Obchodní název produktu
AMBERLITE MB9L
Deionizační pryskyřice
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
6.
6.1
6.2
6.3
7.
7.1
7.2
7.3
8.
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
Opatření pro hašení požáru
Vhodná hasiva:
- oxid uhličitý, pěna, hasicí prášek, při větším požáru vodou
rozstřikem
Nevhodná hasiva:
- voda plným proudem
Zvláštní nebezpečí: - při hoření mohou vznikat nebezpečné plyny – CO, oxidy síry
a zbytkové organické látky s monomery aromatických látek
Ochranná opatření: - použijte ochranný dýchací přístroj nezávislý na okolním
vzduchu a kompletní ochranný oblek, zbytky po požáru
a kontaminovanou vodu likvidovat dle platných předpisů
Opatření v případě náhodného úniku
Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: - není nutné přijímat zvláštní opatření, pozor
na uklouznutí při rozsypání na podlahu
Bezp. opatření pro ochranu životního prostředí: - nesmí vniknout do kanalizace, do
půdy ani do vody
Doporučené metody čištění a zneškodnění: - zamést a vysypat do určené nádoby
Pokyny pro zacházení a skladování
Pokyny pro zacházení:
- dodržovat obvyklá pravidla pro manipilaci s chemickými látkami, zabránit
přímému kontaktu s pokožkou a očima
- suchá zrna mohou nést elektrostatický náboj
- při vysušení se zvětší objem a hrozí nebezpečí prasknutí skladovací nádoby
Pokyny pro skladování:
- skladovat pouze v původních uzavřených obalech v suchém a chladném skladu při
teplotách od 0 do 40oC, původní obal chrání před vysušením
- doba skladování v předepsaných podmínkách do 6ti měsíců
Specifické použití: - určeno pouze pro průmyslovou deionizaci vody
Kontrola expozice a ochrana osob
Expoziční limity: - nejsou stanoveny, zajistit pouze dostatečné větrání na pracovišti
Omezování expozice: omezit přímý kontakt na nezbytnou dobu, zajistit větrání na
pracovišti, používat osobní ochranné pomůcky, při práci
nejíst, nepít, nekouřit, před pracovními přestávkami nebo po
ukončení práce umýt ruce
Ochrana dýchacích orgánů: - při dostatečném větrání na pracovišti není nutná
Ochrana rukou a pokožky: - ochranné rukavice – nitrilkaučuk tl.min.0,11mm
Ochrana očí: - při rizikové manipulaci použít ochranné brýle nebo obličejový štít
Ochrana těla: - pracovní oděv
BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení ES 1907/2006 REACH)
Datum vydání: leden 2003
Obchodní název produktu
9.
Fyzikální a chemické vlastnosti
- skupenství / barva
pevné/zrna světle hnědé – medové barvy
- zápach
bez zápachu
- teplota varu
není určena
- hustota
0,75 g/cm3 (ve vysušeném stavu)
- rozpustnost ve vodě
nerozpustný
- bod vzplanutí
nad 230 oC (hořlavý pouze po úplném vysušení)
-
10.
10.1
10.2
10.3
Datum revize: červen 2012
Strana: 3/4
AMBERLITE MB9L
Deionizační pryskyřice
zápalná teplota
hranice výbušnosti
nad 500 oC
není výbušný
Stabilita a reaktivita
Podmínky, kterým je nutno zamezit: - použití pro jiný účel, než je určeno, směs je
za normálních podmínek a předepsaném použití stabilní
Látky, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: - silná oxydační činidla, konc. kyselina
dusičná způsobuje rozklad směsi a tvorbu těkavých látek s nebezpečím výbuchu
Nebezpečné rozkladné produkty: - při dodržení pravidel použití a skladování nejsou,
při hoření mohou vznikat nebezpečné oxidy síry a dusíku, aminy, uhlovodíky a další
nebezpečné plyny
11.
Toxikologické informace
Akutní toxicita
Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50: - orálně LD50 nad 5000 mg/kg (krysa)
Primární dráždivé účinky
- na kůži:
- nepatrně dráždivý(králík)
- na zrak:
- dráždivé účinky mechanickým a chemickým působením(králík)
- polknutím: - u čisté nepoužité směsi nehrozí nebezpečí
- senzibilizace: - není známo žádné senzibilizující působení
Doplňující toxikologická upozornění:
- směs dráždí oči a je označena symbolem Xi - dráždivý
___________________________________________________________________________
12.
Ekologické informace
Stálost a odbouratelnost:
Pro čištění odpadních vod:
Ekotoxické účinky:
Všeobecné upozornění:
- produkt není biologicky odbouratelný
- lze mechanicky oddělit, produkt je vodou nerozpustný
- nejsou známy (platí jen pro čistou nepoužitou směs)
- může změnit pH-hodnotu vody
BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle Nařízení ES 1907/2006 REACH)
Datum vydání: leden 2003
Obchodní název produktu
13.
Datum revize: červen 2012
Strana: 4/4
AMBERLITE MB9L
Deionizační pryskyřice
Pokyny pro odstraňování
Pro odstraňování odpadu platí pravidla shodná s likvidací filtračních materiálů
v kategorii nebezpečný odpad – sběr prostřednictvím pověřené firmy
Zatřídění produktu a odpadu dle Katalogu odpadů:
Čistý nepoužitý produkt – směs: 190905 – nasycené pryskyřice iontoměničů
Použitá směs:
150202 – absorpční činidla a filtrační materiály
znečištěné nebezpečnými látkami
Obaly před likvidací řádně vyprázdnit a likvidovat jako:1501 – plastové obaly
14.
Informace pro přepravu
Pozemní přeprava: RID/ADR-GGVS/E – není zatřídění
Podle výšeuvedených nařízení není nebezpečným nákladem
Další údaje o přepravě: - přepravovat s označením nebezpečnosti Xi - dráždivý
___________________________________________________________________________
15.
Informace o právních předpisech
Výstražný symbol nebezpečnosti: Xi - dráždivý
Nebezpečné složky: - kyselina polysulfonová + polyvinylbenzyltrimetylamin
R-věta:
R36 - Dráždí oči
S-věta:
S26
- Při zasažení očí okamžitě důkladně vyláchněte vodou a vyhledejte
lékařskou pomoc
S39 - Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej
Stupeň ohrožení vody 1 – slabé ohrožení
16.
Další informace
Produkt není určen pro úpravu pitné vody ani vody pro laboratorní nebo lékařskou
potřebu
Pro tento výrobek byl výrobcem vystaven Bezpečnostní list odpovídající předpisu č.
91/155/EWG platnému v EU
Důvody poslední revize: - uplatnění Nařízení ES č.1907/2006 a změna výrobce –
převzetí firmy Rohm – Haas koncernem DOW Chemical
Výše uvedené údaje se opírají o současný stav našich znalostí a nezakládají smluvní
právní vztah
INTERSPARK Praha, spol. s r.o.
telefon:
283933878

Podobné dokumenty