Bezpečnostní list

Komentáře

Transkript

Bezpečnostní list
ProMinent GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
UO Preservative Solution_1044329
Datum vydání: 17.11.2014
Strana 1 z 6
Kód produktu: UOPreservative
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku
UO Preservative Solution_1044329
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Výrobce
Firma:
ProMinent GmbH
Heidelberg
Název ulice:
Místo:
Telefon:
Kontaktní osoba:
e-mail:
Im Schuhmachergewann 5-11
D-69123 Heidelberg
+49 6221 842 -0
Sabine Baumann
[email protected]
Internet:
Informační oblast:
www.prominent.com
Product Safety/Produktsicherheit
Fax: +49 6221 842 -445
Telefon: -720
Dodavatel
Firma:
Název ulice:
ProMinent Systems spol. s r.o.
Blovice
Fügerova ul. 567
Místo:
CZ-CZ-33601 Blovice
Telefon:
+420 378 227 100
e-mail:
Internet:
[email protected]
www.prominent.com
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé
situace:
Fax: +420 378 227 588
Giftnotruf Berlin +49 (0)30 - 19240
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Není povinnost označení. V každém prípadě dbejte prosím na informace v bezpečnostním listě.
2.2 Prvky označení
Další pokyny
Zařazení a označení následuje podle kriterií dle dodatku VI pro materiálové směrnice (67/548/EHS).
Označení není potřebné podle 1999/45/ES, dodatek V B, č.9.
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.2 Směsi
Chemická charakteristika
PROPYLENE GLYCOL <40%
SODIUM BISULFITE
<2%
Číslo revize: 1,07
CS
Datum revize: 17.11.2014
ProMinent GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
UO Preservative Solution_1044329
Datum vydání: 17.11.2014
Strana 2 z 6
Kód produktu: UOPreservative
Nebezpečné složky
Název
Číslo ES
Číslo CAS
Obsah
Klasifikace
GHS klasifikace
Indexové č.
Číslo REACH
231-548-0
Hydrogensiřičitan sodný ... %
7631-90-5
Xn - Zdraví škodlivý R22-31
016-064-00-8
Acute Tox. 4; H302 EUH031
1-<5%
Doslovné znění R-, H- a EUH -věty: viz. odstavec 16.
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1 Popis první pomoci
Při styku s kůží
Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým
množstvím voda.
Při zasažení očí
Několik minut opatrně oplachujte vodou.
Při požití
Postižené osobě dejte vypít dostatečné množství vody v malých doušcích (efekt zředění). Okamžitě
přivolejte lékaře. Nevyvolávat zvracení.
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1 Hasiva
Vhodná hasiva
Běžná preventivní opatření protipožární ochrany.
5.3 Pokyny pro hasiče
Nevyžadují se žádná zvláštní opatření.
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Nevyžadují se žádná zvláštní opatření.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Žádné zvláštní nebezpečí k zmínce. V každém prípadě prosím věnujte pozornost informacím v
bezpečnostním listě.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Zředit velkým množstvím vody.
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Opatření pro bezpečné zacházení
Žádné zvláštní nebezpečí k zmínce. V každém prípadě prosím věnujte pozornost informacím v
bezpečnostním listě.
Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu
Žádné zvláštní nebezpečí k zmínce. V každém prípadě prosím věnujte pozornost informacím v
bezpečnostním listě.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Číslo revize: 1,07
CS
Datum revize: 17.11.2014
ProMinent GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
UO Preservative Solution_1044329
Datum vydání: 17.11.2014
Strana 3 z 6
Kód produktu: UOPreservative
Požadavky na skladovací prostory a nádoby
Balení dobře uzavřít a skladovat v suchu. Chránit před znečištěním a vlhkostí. Uchovávejte v chladu.
Chraňte před slunečním zářením.
7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití
Žádná příkazová data
ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1 Kontrolní parametry
Jiné údaje o limitních hodnotách
Žádná příkazová data
8.2 Omezování expozice
Vhodné technické kontroly
Žádná příkazová data
Ochrana očí a obličeje
Těsně přiléhavé ochranné brýle.
Ochrana rukou
Používejte vhodné ochranné rukavice.
Ochrana kůže
Ochrana těla: nepotřebný.
Ochrana dýchacích orgánů
Při správném použití a v normálních podmínkách není dýchací přístroj nutný.
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
kapalný
červený
bez zápachu
Skupenství:
Barva:
Zápach:
Metoda
pH (při 20 °C):
4
Informace o změnách fyzikálního stavu
Výbušné vlastnosti
A.14: Zkoušky nepotřebují být provedeny, když jsou k dispozici termodynamická data (např. tepelný
obsah formace, rozkladu) a/nebo nepřítomnost určitých reaktivních skupin ve strukturním vzorci
nepochybně usoudit, Aby se látka nerozkládala za tvorby plynů nebo rychlého uvolňování tepla (tj.
substance nepředstavuje nebezpečí výbuchu).
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Žádné zvláštní nebezpečí k zmínce.
10.2 Chemická stabilita
Produkt je v testovaném systému stabilní.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí
Žádné zvláštní nebezpečí k zmínce.
10.5 Neslučitelné materiály
Korozivní pro kovy.
Číslo revize: 1,07
CS
Datum revize: 17.11.2014
ProMinent GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
UO Preservative Solution_1044329
Datum vydání: 17.11.2014
Strana 4 z 6
Kód produktu: UOPreservative
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Žádné zvláštní nebezpečí k zmínce.
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických účincích
Toxikokinetika, látková výměna a distribuce
Toxikologická data nejsou známá.
Akutní toxicita
Číslo CAS
Název
Cesty expozice
7631-90-5
Metoda
Dávka
Druh
1540 mg/kg
Krysa
Pramen
Hydrogensiřičitan sodný ... %
LD50
orální
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
Žádné zvláštní nebezpečí k zmínce.
Číslo CAS
Název
7631-90-5
Hydrogensiřičitan sodný ... %
Toxicita pro vodní organismy
Akutní toxicita pro ryby
Metoda
LC50
Dávka
240 mg/l
[h] | [d] Druh
Pramen
96 h Gambusia affinis
12.2 Perzistence a rozložitelnost
produkt je částečně odbouratelný.
12.3 Bioakumulační potenciál
Žádný odkaz na bioakumulační potenciál.
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1 Metody nakládání s odpady
Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad
ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Vadné šarže a nepoužité výrobky; Anorganický
160304
odpad neuvedený pod položkou 16 03 03
Způsob likvidace odpadů či zbytků produktu jako odpad/nepoužité výrobky
ODPAD JINDE V TOMTO SEZNAMU NEUVEDENÝ; Vadné šarže a nepoužité výrobky; Anorganický
160304
odpad neuvedený pod položkou 16 03 03
Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů
ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A
150102
OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového
odpadu); Plastové obaly
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
Pozemní přeprava (ADR/RID)
14.1 Číslo OSN:
UN2693
14.2 Náležitý název OSN pro
zásilku:
HYDROGENSIŘIČITANY, VODNÝ ROZTOK, J.N.
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro
přepravu:
8
Číslo revize: 1,07
CS
Datum revize: 17.11.2014
ProMinent GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
UO Preservative Solution_1044329
Datum vydání: 17.11.2014
Kód produktu: UOPreservative
14.4 Obalová skupina:
III
Štítky:
8
Klasifikační kód:
Zvláštní opatření:
Omezené množství (LQ):
Přepravní kategorie:
Identifikační číslo nebezpečnosti:
Kód omezení vjezdu do tunelu:
C1
274
5L
3
80
E
Strana 5 z 6
Další příslušné údaje (Pozemní přeprava)
E1
Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)
14.1 Číslo OSN:
UN2693
14.2 Náležitý název OSN pro
zásilku:
HYDROGENSIŘIČITANY, VODNÝ ROZTOK, J.N.
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro
přepravu:
8
14.4 Obalová skupina:
III
Štítky:
8
Klasifikační kód:
Zvláštní opatření:
Omezené množství (LQ):
C1
274
5L
Další příslušné údaje (Vnitrozemská lodní přeprava)
E1
Přeprava po moři (IMDG)
14.1 Číslo OSN:
UN2693
14.2 Náležitý název OSN pro
zásilku:
BISULPHITES, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro
přepravu:
8
14.4 Obalová skupina:
III
Štítky:
8
Zvláštní opatření:
Omezené množství (LQ):
EmS:
274
5L
F-A, S-B
Další příslušné údaje (Námořní doprava)
E1
Letecká přeprava (ICAO)
14.1 Číslo OSN:
Číslo revize: 1,07
UN2693
CS
Datum revize: 17.11.2014
ProMinent GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
UO Preservative Solution_1044329
Datum vydání: 17.11.2014
Strana 6 z 6
Kód produktu: UOPreservative
14.2 Náležitý název OSN pro
zásilku:
BISULPHITES, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S.
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro
přepravu:
8
14.4 Obalová skupina:
III
Štítky:
8
Zvláštní opatření:
Omezené množství (LQ) (letadlo pro
osobní dopravu):
A803
1L
IATA-Pokyny pro balení (letadlo pro osobní dopravu):
IATA-Maximální mnozství (letadlo pro osobní dopravu):
IATA-Pokyny pro balení (nákladní letadlo):
IATA-Maximální mnozství (nákladní letadlo):
852
5L
856
60 L
Další příslušné údaje (Letecká doprava)
E1
Y841
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí
OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
ne
ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky
nebo směsi
Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
Posouzení bezpečnosti látky pro složky sloučeniny nebude prováděno.
ODDÍL 16: Další informace
Změny
Tento bezpečnostní list obsahuje změny vůči předchozí verzi v oddílu(ech): 1,2.
Doslovné znění R-vět (Číslo a plný text)
22
Zdraví škodlivý při požití.
31
Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
Doslovné znění H- a EUH-vět (Číslo a plný text)
H302
Zdraví škodlivý při požití.
EUH031
Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
(Údaje o nebezpečných obsažených látkách budou vždy převzaty z posledního platného bezpečnostního listu
předchozího dodavatele.)
Číslo revize: 1,07
CS
Datum revize: 17.11.2014

Podobné dokumenty