zde ke stažení - Obec Stráž nad Nisou

Komentáře

Transkript

zde ke stažení - Obec Stráž nad Nisou
MAGIS
st
TR ÁT MĚsT Á LIB EREC
buí úřad v Libeřc
243624
cj': SUUR/7l2ol74519/07
Há roáodnuti
vyiiaje: Lenkal.lejpliková
46003 LibeÉcvIII-DolniHanychoÝ
LibcrccXIv
RupMhri.e
WREJNÁ \ryEI,ÁsKA
ROZEODI\ruTi
ÚZEMNÍ Roz]roDNUTi
MaEEtái 'něsh LibeŤoc'
slaÝebniúiadv Ljbercj.jtrko
ýáveb|iúladpřk|ušiýpod|es l3 odý, ]
phm' f) ákon. ě 13],006 sb. o úze$niĎ p|ánovánia íaÝcbli'n iídu Glavebtr'?ákoD)(dá].jcn
\úvebnízikon)' vúEmtrin ija'i pÓsoudj]pod|o6&4 Ꭰ9l sbvebnihozíkonaádoí ol]dátri
mzhod'Uli o umklěni ftvb' i.bo aiizní (dáleje| 'lo'jo'ltruli o uňisléniýavby''),ktercudne
Libor KoD.čIý' E rbeIN. č.p.124R' '16008 Li bcrec \iln.Do|ni Hanyc bov.
klcróto Atupuj. vic|'v Mtč@h' R.dčickó íp. 96q Libcře xry . RuprsbIicc. 4ó0 | 4
(dá|ejen'Žldale]'')'a
na ák]adě lo lotoposouzeni:
I.
vydáyá pod|gs ]9 a 92 ýaveb'iLoákoDa a s 9 Ý)'h]íšk]
É'50]/2006
sb', o podobnějši
úpú!é
úann'hořizeni,vcicjnoprávni
JnIouv1]úze'ntr'hoopdřeii
.ozbodDuii
o uDís.čni
sl'vby
vfun]í ýUd'{ *piik $ znním biofil'En f, mrkoYaci stnd'ou dopItrětrouo Arkowci
slÍi' i''j Nhou' \1)slb.kol' L..
(dá|ejonsúvbď) n' pÓemk! palc,č 904! kalaíni|nimúzemisÍážn
dr.náž
Nisou
Dluh a úče]
uDislbva|óýavby'
Náý iešíásoboÝálí budoucihoÍodinného
donu pitnouo uŽitk.voulodou z Víánéíudny
jzováni
(h]oubky
ó0 ň) a,j.hÓodkanal
v mfuě budorciíudny bylq]'oubei pnizkumDýví. kted byLBýrojcn]ako hydrcgeo|oB
cký'
ctrpjci zkÚškm blh Néiem doýatcčtrá
vydďnoí vdu a ňoŽnÓý ol|iuěli Vodíí; zdmjův
okoli od íudDyI rodiJtnémdonu budoý9denávodolodnjpiipojkaoce]kové
'ló]cscca3 m
sp|!škoýé
ÓdpadniÝod],budÓuz Íodňtróho
dom! svedenykáí!|ia.ni piipojkouPvc DN 15o a
Ějštěny
v spliku Ý zmni'n biofihÍemVyčjítĚlé
voJy búou odledenykan.liaénipiipojRouPvc
D\ 5rdo!.,r.!,qr, rrrr
00 htvror
\e.rv,(o:"
1..("
' d. . É\ ě ^ ' a . | o ' ' . d e | É
' e' p . ' o o \ '' \ ' l t b D \ 0 0 . o . ' .
b ' d ed o p | n r : n
m'
j súvbyna po7rm(U:
Umístě!
.
.
sfudia h]oubky60 m buJc lmísÉnav svďoYýc|mdtrič]islipÓamku parc č 9o4. ýmisté
.caLizovatrého
průzkm|ého
víu'
studn]budeu'nhlěn.].5 m od hrÍni.esouscdniho
poz.ňku parc č 9oo/l
studn5budeuDislěn.7.2D od bmnř! somcdniho
pozcňkupaÍc,č,790
s!ptik budeujclěi V sevÍo\'chodniěáslipozemkup,rc' ! 904'
ZeÍnibiofi]Úbtrd.utrjislĚnvzíPad|idlislipoz.nkup'rc
ó l]o4
.
.
.
.
.
.
zcjnii biofi]tÍ
budeurnktlnx7.? m od h]áliť9sous.d|i]jo
poŽjnkuparc ó' 739'
Kana]izahipiipojkazDlisbscptjk!bLdeUlíslĚiav9 íicd|i čáíipo7enkuptc' č,9o4
VsakovacíludnabudeÚmistělaý'padnič]iýipozg'nkupaÍcč 9o4
VsakováciíudDabude
ujnktěiá L],] mod Tď]i.olousgdníhopoř'n[uparc'ě9oo/l
v$kovaciýldii budetnrislě|gL|.2n od hmni.. sousgdniho
počmkupa[ ě 90]
zsakovacidrcdáZbudeUmnlěmV áp.Jljčáýjpoairku parc d 9o1
zGakovacidrcnáŽbude
umístěns
nejbliŽ.2,lm od hra|i.usouscdni]jo
pozanktrpÍ!' !, ]s9
Zs5kov.cidre|ážbudc!mistěnanejb]i'l3,1nrodhÍ]|j.csouseJniLopozenk!paÍ..'9oolI
vymeze|'úaňi doÚ.léhoV]ir! ltvby,
'
Po.'l.'|''!Ém'i
||' sbtrotiFodojíly
.l .'
p!'.'
' 'n
pm Umnlť!' íllb]]
sbvba budcumkě|avsou|adus gmťckotr
pii|ÓhÓunzhodnúi.klcÍ.obsalluj.výkÍ4 současnéh.
íayu úzen'iV'ióři|ku kat6ýá|ii mapy se z.krs]cljm !]vebnibo poemku. po'!'lova'ýD
ufrĎlĚnimíavby' s vyzoaóe|inlvačb á v]jvůn! o].o|j,&jh.n. Ýzdáknoýiod hmnicpo7onku.
2. NačÁíipozemktprrcó 904scumil.Uje7llizeniíavenišlě
hojektovádokumenbcebudc q,pm.ovaDíopÍ'vnénou
osobo! r bldc splňoÝalobcciéle.| ic[é
m'ddA|J '..'''''|
0
o
3
\
'
'
i
|
1
p
|
'
'tr'nh.Í
|oo|e.'||
v pqekbvé dokuDfibci kc súvebiimÚpovo]eli a kp.ováděniíavby
']c nuhé Esp.kloýrr
podúj.k}souhriného
ý oviska MrBn lu měsh Libcrce - odboIuživolliho prÓíiedi ?e dí9
] 12007.Ďj' M]!lL/z|/Pý1J57ý07sZ4557j7/07:
. P i i r c a i i z a c i s l v b y J e t ř e b a p o í u p o v d Ý s o ! ] a d t 3r soudýí 2 ' j . á k o m ó ' ] ] l / ] 9 9 2 s b . , o
ochraněZ|lF'v p]at'ém2něii'
. sodpad}' ktelébudou ýp.ibébuíavcbni Éjnnoýjvztrikal.illsi býl nJkládíio v sou|du sc
zákonenÓ.|3ý?00lslr.oodpadc!lr'!pl]lléfiZnětri,1souvÉcjiciDj]p.áýn'mjpiedpis!
! odpady mNi býl důslcdoĚ
liiděi]' podkjedml|ivýc] dn'l]ůl kalegoliia budoupiedmíú
Vznik]óodp.d)'mNi ]rý př.dáYln} pou7.oŘiÝn]cléosoběnebo'7ické osobéÓ]rúvninók
podnikíni.klcii l. ploÝoólalel.|n zař'€ t rik v}!žii|.bo I odýra|énilebo ke sbérun.bo L
1ýkupumĚeného
druhuodpadn,piiče'nž
]uždýje poviDen,jisiil, 7na osoba'klcÉ piedíví
je k jeiich převčtioprívnóia'
0dpady.
Kobsypům.zás}púDa tré|liň úpnván rcsmj byl použť' 'idnó odpady(n]pi ýavgbn'sUť.
odPadyzdenro|ice.p|$ry.ob.|ovúmalelá]!' tubk}. odprdD]krb.|t trcbo]inéodp.dyvóehlě
recyk]ohých í*.biich a deDo|]člí.h
je PouŽÍpolze čisto!{kopo!o!
odPadó)'trDžné
5. V.Nr.lro.
Dod 1l\ r"ro\'I'
čj] Pvz07A1l]/P./0:
r 0-oh1' . (p.olsder ., b) ie.
,. petro$
LD- .H ho pod.
r or
:200.
.
v)po!íěné odpad|ircJy resnriobýhoYainebezp.Ďné
áVadnélálb] neboalán' nob€ z peěné
ávadné |át|q],
viz I r3 zákoia 254/200Isb'. o vodác] á o něiě něklcDl.h,j(oDú(vodni
akon, ve zněnj pÓzdějšic[přgdpků)'určcí'jl'ejicL tz]aňem vpii|oze ě' l k Uledenému
.
BudÓU dodÍžflly
podminkyl dopontenií]|oveié k rcaliac asakovánjl hydrogeo|ogickém
.
Dcov budoodboměinýa|oÝána.
iádDě pÍoýozoÝánx
a ud.žováns
i.kj .by by]y galanrovány
hodioty v)poušGnýc]lVod d]e paomdÍů h}dňgeologického
posousni' KVyPouíěr]i
r1.Glěnýchonp'dnichýodbude'ňn p.ovozovÍcIDČov p]átléVodopÍívni
Povo|9ni'
r l,.dběŽlěbudededNáŇ rnožssikaú achyrenýchVDČoV rlčas ajiíěio.jeji.h
odw-|i
k'eškodtréikvida.iopúViě|oufimou'
. Po vybudoÝális'íematické
kaiaLizac.scďÍil]n' Čov ob.e bl'dotronpádnivody napoietry
na
vcigJnoukrna]iz'cipiimÓ,
v prcjekovédoklmoltci k9 íavebiinu povo|crír k pÍorádélístavbyje ruhé r.spgktoval
ooJ 'l\ N3 Jo Lno.' dD''l''ó
g'rb'. oo.' P''J7"on.;':oo
'dl'\e|t.
ii
r
t
.
.
.
.
3
l 0 0 0 2 r t u ' r o 4 . D rU L
súvba budeprcv.dcíád|eplojeklovédokunentace
ovči.n!D.i,ním úiadem
Přip'díénénytélo dokÚmenb.ejeýavebnikpovircnpiede'n
úfudgm'
Prcjednlls DIížním
Pii pEváděni $aýby mllj býl ohroženabczp€č ]oí J p]ynu|o! žekzničn' dopmv)
Pti prcúděni ýNby resmj býl poškozcn]'ai] nijl]l narušeD)dÍážníob.t!)' a|i zij&Di
zbezPď!jjlj p' oýo7dÍáhy'
s".b"
,b
sbvbÓu nesnibýlmiv budoDl! ilPiizniýě ov LviónydIážnjob].klya ziizeni.
Podminkyobvodnihobáijs|úho
úřaduze di.72'?0o7' i'i':]92l2oo?]o3budÓUnedi||ousoučáíi
rzhonnUtjo poVol.íiírv]rÝ
Ujnislěnim,pmreddliň a íďbď vn'ié íúi). r Ňpliku nsmi bÍ i. syich p|ávcchpÓško7fllilni
zkrácetri
vhýnici nebo!'V.t]é so6edtrichnemoýiloíiáoíalnjchpii|chlých
Proíod'
prořktovú
v
dokummkc btrdouakrcs]cnYvšechnyPo'l&mnísilé].Žici Y
P.oíoÍusavby d]c
lkM|ibvanéŇ ýNU' souběha íavrŽené
kiiŽcnisíjvajicichsid í ařnďi s budoBnýmit;ami
\udl omed'"rcp'em'. !l'n'|'J ' p"'. ''' 'jo|i!1
u 'olkd\ oprcj.ď''1 uoo
d o \ U ' a B i p i | f n \ P o h ' l ) o ' \ ' | . | ' ' l : ' ' o | o o J ' u D | o p m n Ú P ^' ' ' ' . D h ' | '
slalba,vímé íud'ly a odběÍpodzg'nnic|v.d á ýaýba seplku pod]é|Eji
povÓ]enipiis|ušného
rcdo'ÉVnihoúřrdupod|clkom č 251/200lsb' o vo'lád\ vp|'!jéň
ij odbÓ,; žŇď"iho
r o l A"';''i.
o
,
o
t
o
\
o
,
n
,
.
e
D
n
\
o,d pore, /
:.d.v""
1.
o" T
d q ' . 1 Z l | \ o n" 'al:3i1v: : 0 0 ú s b o | t D p o Ž d r z d e \ ý J l e b n U r a .
(l!'"mJ
Ý'pr\Nn',p''.|.
lÚholo roŽjÓdlu
! roulrodllLi\JdJný.l
dd(
iID\\
Jm o *J\
' p | n š n \f o ' o ' I e
ooď11|)
Do vydáii íávcbnihÓ povo|eii b|dou vl]icš.nyvšechny'naJelkopiáÝnizáhŽiioÍj' .ýk.jioicL Ý
ýJvebiich pozemkd Ptcd Započ*impÍrcj požidá í.ýeb.ik o r}dáni pin]l'šíý!híavebni.h
ýfu huicÍoáodnL{ispÉvlihooÍgánu]
65']969'EÍbonovač,p
l21/3.46003LibcE.vlII DolD'Hany.hov
Dne ''.l,z007poda]žJdatL(ýzýoupetri)žídoío Vldáni rozhodnuli
o Umísténí
ýavby .!vd.ná
.
íudnal^ý!!k Š 4miim bnfi|tEm azmakolsci ýudnoudop]'tnÓuo ?áskoh.i dreDář.m pdemku
Darcé'90'l v kalaýiáLnÍn
ú&nj stiáŽnadNis.u
\".fun i
d.7T
opJFn'nrd í'o4 oo.a'3i.l' /e n'|o'T
l' 'o|@i.n j'doÍ' ' ''. '
r'J'|\e'.'eu ' ' Fdnr
o . e h o :v j . h d \ ub ) . - p a n p ' o o o l
'';!n.s
'n-'
Přjr1neaváíi okrúu účlslnikn
iiztridÓsPěiíaýgbii úřadkávěn, ževdanémpiipadělolo
,
p.ND'psbvoli
podle s 35 ods' 2 písn ]) ' b) ýrvebliho 'kona' piislušiv]aílikú;;ote'ýc|l
p''ent]'oob;j e''|'7'1' . ót|'|.'..3|.
Ii'nebo |"\o' .oo
Ď)'nňženoUsa\bÚpřjmod.'č9na'ŽspE
pV
o l.o d
Umi.|'Ú ''.b\ e! o'|''dJ'e |.!|eo.'.'ntD'n.'''
| o l' m .
. po7c4pe'.'ooJ!
Íd':|' 'uJm:''d7 "!\i'ouJý.n'oo'.
Io
byd|c|i vrcdjnnýchdojnĚh (ní ) Umhrěni ýoýby vfhovujeobenýD poád&kůn m iyuŽiv'''Ú
.
\ A l n J ' ] d Ú ' r ' m m o i f m Ó \ d o ' o 7 e' ' \ p : b c ' U r r n ' h u ' ' - ' ' j ' é m i | o ' o ' h ' d
u''r|'
í a n o Ý\ | J . \ y j J d ř e i i n i as o ! | ó' \
. sotrhňnýmíanoviskg'iM]gňiátu nÉsbLibgÉc,odboruživohihoprcŠředi
Zedne].42oo7,
. ýaoouskemPovodjL.be. si'tn' podnjk,ze drc 27,2'2oo7.
. sou]l]ásem
K ']ského
úiaduLibere.kého
kajc' odbofurczvojeve'koýa,zemědě]slvi. Ž]vohého
ploýředize dne ]2.22007.
. vyjádiei'mobvodníhobáiského
úřaduv Libflci7!drc 7 2 ]oo7.
. !'ádicDi'n obccnihoúiad!stáž nsdNjsoub drc ]]'5'2007'
. t \ , . \ n , . . - n , . r 1 . , D , r / , , h u u . , o u l e ,e , 0 o - .
!
!)jádieninMvú'p Po icicČR sPúvasevgmiskéhokÍajezednc
]l'4'2oo7,
''". {ciť .ihá'
1n''
s " \ c b n :i i Ž d ! ' I a i e n \ n u ' ! ' |D | Ť o l ' l ) . h ^ ! Y
.
! \ } d.o \ ' n . | ^ | ] i š 'm ' p ' . d p ) Á á h ' U | j r o o p o o ' a ' o z l ' o o n' '
|''o\'.
dote)|'o'c.n'
slalebníúřid Ío'md]'jar je uvedercve výrokurÓáootru!' a pouŽÍiuýanovenipÍlivnich
předpii v. vÍofu Uvedcných
Úóásnici iizení.da|šidotčené
osoby:
... .'df 9 !t
lh
|'tudt'inl.dil
.r(KrD'
podiik.sún[ámi měýo Liberec
Á rY'"' sp'A.doo''\ .. \
rt'oo\od''"bl'''''
VyDořádánis'ávnly a iímilka'niúÓiýníků]
Uóajnic ncuplahi|jnáÝ ! a iánnk)''
VybodIocetrí
přjpominek
vcřcJiosj
. Veiejmí neop|ahjra
Dř]pominky
vypořádánis v'ádiunimi ÚčJí|jků
L podkladůn
fuzhodDúi:
Úč.snicj sek podkladm .ozh.díu{inevJádlili'
Proti lo|iÚlo m'lodnuli se ]ze odvo].ldÓ |5 diů ode dtr.]ohÓ oznáneíik Ódbo.uíamniho
plánovánialhvebtrího
iádu Kr.iskéhoóiaduLibsreckého
krajepodfuih u lejšiho spráVniho
oÍgáíu
odvo]átrí* po'lávás poliebíýDpol:lufrýejnopůů
t!k, abyjédénýejnopn zůí!| spiivdnru
o B á n . a a b j \ / d i U ' ' ' 1 í ' J ' . | t d e ' ' F n o o ' ' N e p o d |'
p o ' ' c o n \p o ' í F l | o p ' ú '
!t
r y | j o { o ! ' ]s ep i ' \ n i o r A Áín: n j t h d Jú c š h i | :
odvo|ánin |č |ápadnoutvýokolou óás! rcZl]odnuli,
jedĎot|iYýýok
' 'L'o.'ni'od\o.n en] o''o':\!|d':'oloď' !.
.pi'p.''e
neboje]jo Vc'llgjši
slavebii úřadPo práWí ňoc] ÍÓzhod|ulipředá ověie3ou [email protected] ádaG|j. piíptrdtró
obeciimÚ úř!du'jehoŽ úZmníhoobvodu ý umktěni sllvby lýká, nénjli són íNebljm úiádeml
popřípaděi:Ž specjá|íin u íarebnin U úisdu
Rozhodnúimí pod|e$93 odí l ý.vebii]jo zákonap]ahÓí 2mky Podj.ín*yĎáod|Utí o
uňislěniýavbyphli po dob! lnáni ýavbyěi73ř|zeni'nedoš|o
1iz pováhyyěcikjejicb konzuma.i
"Ť
sprálni pop|alekpod|eá(oi.
vedoucjsl.ýebnjhoúiaduv
., új1/200.lsb'. o sp llich poP|rIcích,
poloŽkyl3 písm ď Ve výši
PříoLr (ponabytipráÝii mocD:
. ovéřený
sjllač.ivýk.esV ]nčt']l00 (p.omvr|bv!l.]c)
Toto ÚÁm.'íÍusi
bí vf,v*cnon. úřédníd6eDodobu 15 dnů.
16 0? 1007
2! ub l(]t7
vyaěšenodnq''''',' ''', '
BIi|\o' podp' o'gán'''cl
x r!t&.tri:
o \'Ui. 6\.
staluiinli ňč5lol-ibeoc
obec sháŽ'ad Nisou
en'. U n j07'Í 1'
o.E-Ec {l -ÚŘA D
l!iiilř#.iiH
vácIav M]ěoch.Radějckn
ó p' 960.Ljb€ r ecxlv. RupÉchtice460 l4 ]-jberecI4
obgc stáž nad Nisu, schwazÓv& č'p.262' 46] 0j s.nážnadNkou
osbbi úěslnlci (pÓd]e E 85 odí' 2 súvebnihozíkoÍa). Ýeřejnouvlh]áškou
Doť.néÓ'!án) íáE| p !\J
K n s } . a Ď 3 e n ' c k r ' . L n i ďL | b e Ř . é j o k , j e ' H u s o ! ' : ' PU a . | b e E '| . . l a ' e V ě J o a ó o J I L b € É ( |
\ 4 M L o d b ož
. i ! Ó r i h op m sf d l ' ) á ' D ' ' E B f r e l e d ' p ' ' I i b e ř . | . c b ' l V é q o j b o 1 9 L l b . É .
o b v o d n ' b 1 ! l qu l . d .| ' n ó j e l p 3 5 3 4 Ó . j 6 0 0 L l ď e c ] l ] . | e i ' o
Diíáí úřad'skce slavebn{'oblaí Prs]r'j vi]sonoÝa č'p.80, I2I 06 Praha2
obecniúřadshiž nadNisu' schwáfuvač'p'262'4630] stÉŽmdNisotr

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení by 'noŽjéz.tizeni k\'yUživáDiodpadů p'ovozov.lpou7€ se souhl.sn k.aisk.hoúřadUdlc uÝ' o odPadech Podlťb]jotoákona se U[|ádá]iodpadůů povrchuteÍénu ! ]'l odý l 7-íkoDa poýáŽ'iéarejic]j vf IZiýini'

Více