rozhodnutí - Obec Návsí

Komentáře

Transkript

rozhodnutí - Obec Návsí
*MEJAX00405H8*
MĚSTSKÝ ÚŘAD JABLUNKOV
Odbor životního prostředí a zemědělství
Dukelská 144
739 91 JABLUNKOV
NAŠE ZN.:
SP. ZN.:
VYŘIZUJE:
TEL:
FAX:
E-MAIL:
DATUM:
MEJA 11273/2011
SPI 1640/2011/ŽP
Marek Sikora
558 340 691
558 340 619
[email protected]
24. 06. 2011
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslová 1106
501 68 Hradec Králové
v zastoupení na základě plné moci:
Lesy České republiky, s.p.
správa toků - oblast povodí Odry
Nádražní 2811
738 01 Frýdek-Místek
„Jasení km 2,211 – 3,750“
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Výroková část
Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad (dále
jen „vodoprávní úřad“) věcně příslušný dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dále jako speciální
stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, (dále jen „stavební
zákon“),
účastníkovi řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:
1. Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslová 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ:
42196451 v zastoupení na základě pověření Lesy České republiky, a.s., správa toků –
oblast povodí Odry, se sídlem Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek
I. vydává
podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona
stavební povolení
k provedení stavby vodního díla „Jasení km 2,211 – 3,750“ na pozemcích parc. č. 2020/6,
2021/2, 2020/4, 2020/3, 2020/2, 2251, 2252/3, 2249, 2264, 2252/2, 2195/11, 2195/1, 2195/2,
2195/4, 2195/5, 2195/6, 2195/7, 2195/10, 2195/9, 2267, 2192, 2173, 2174, 2170, 2171,
2172, 2164, 2165, 2160, 2161, 2151, 2146, 2147, 2142/5, 2143/1, 2132, 2133, 2134, 2136,
Strana 1 (celkem 9)
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s
Číslo účtu: 1681984379/0800
IČO: 00296759
MEJA 11273/2011
Internet: www.jablunkov.cz
E-mail: [email protected]
DIČ:CZ00296759
2118, 2123, 2124, 2248, 2143/4, 2142/7, 2145, 2142/6, 2158, 2159, 2195/3, 2245, 2265,
2250, 2020/1, 2195/8, 2194/3, 2297/1, 2261, 5144 katastrální území Návsí.
Technický popis stavby:
Stavba bude prováděna od km 2,230 stavbou dřevěného prahu ve dně – kulatina o průměru
250 mm. Návazně budou uloženy prahy ve dně v km 2,242; 2,260; 2,290; 2,359 a km 2,398.
V km 2,299 bude opevněno vyústění levobřežního přítoku. Dřevěné kombinované prahy o
výšce 30 cm budou dále uloženy v km 2,322; 2,338; 2,348; 2,381; 2,386 a 2,391.
V km 2,923 – 2,956 budou odstraněny naplaveniny včetně odstranění spadlých stromů. V km
2,857; 2,875; 2,923; 2,956 a 2,970 bude provedena stabilizace dřevěnými prahy o průměru
250 mm ve dně se zdrsněním dna osazenými balvany, kámen hmotnosti 750 – 1000 kg/ks,
plochy = 24 m2, min. 4 ks. V km 2,977 a 2,980 bude provedena výměna 2 ks dřevěných
prahů za kombinované.
Nad prahem ve dně v km 2,923 bude provedena přeložka nevyhovujícího uložení kabelů O2
se zahloubení a uložením kabelů do chráničky pod upravené dno toku.
V km 2,897 a km 3,010 bude zřízen kombinovaný práh výšky 30 cm. V úseku 2,998 bude
odstraněn stávající dřevěný práh výšky 30 cm se stabilizací podélného profilu zřízením prahu
ve dně v km 3,036 a 3,043. Tento úsek bude opět zdrsněn osazením balvanů do upraveného
dna rozšířeného toku v ploše 46 m2, min. 5 ks.
V km 3,036 – 3,079 bude provedena úprava levobřežní nátrže kamenným záhozem se
zemní úpravou svahu. Úsek bude stabilizován prahy ve dně. V km 3,079 bude odstraněn
dřevěný rozplavený práh původní výšky 80 cm, stejně jako původní práh 60 cm vysoký v km
3,148, který bude nahrazen kombinovaným prahem výšky 30 cm.
V úseku od km 3,148 po km 3,214 bude opravena levobřežní nártž kamenným podélným
opevněním, kameny do 20 kg/ks, 17 m3, odtěžením naplavenin, rozšířením dna po
naplaveninách a zdrsněním dna osazenými balvany. Příčně bude úsek stabilizován v km
3,193 dřevěným prahem ve dně o průměru 250 mm. Podélně bude tok stabilizován
kombinovanými prahy výšky 30 cm v km 3,148; 3,157; 3,165; 3,176 a 3,203.
Pod stávající lávkou v km 3,216 bude dřevěný práh v km 3,214 výšky 10 cm nahrazen
kombinovaným prahem výšky 30 cm. V km cca 3,243 prochází přes vodní tok místní
vodovod, pro který je navržena přeložka zahloubením. Trasa vodovodu a hloubka uložení
bude zjištěna sondami.
Práh výšky 60 cm nad lávkou v km 3,229 bude nahrazen novým kombinovaným prahem
výšky 30 cm. Práh výšky 70 cm v km 3,248 bude nahrazen opět kombinovaným prahem
výšky 30 cm. V dalším úseku bude dno zdrsněno osazenými balvany, kámen hm. 750 –
1000 kg/ks, viz. detail (v.č. 5.3), v ploše = 192 m2, min. 13 ks.
Dále bude na levém břehu provedeno v km 3,217 – km 3,290 navýšení břehů zemní hrázkou
zajišťující průtok Q20. Zde se v případě 20-ti letého průtoku vodním tokem předpokládá
minimální rozliv mimo kynetu toku – viz. zakreslení v koordinační situaci. Zemní hráz
navazuje na stávající pravý břeh násypem odtěžené zeminy v síle 15 cm se zhutněním,
délka hráze je 73 m, svahy 1:2, šíře hrázky v koruně 1,0 m. Celkový násyp představuje
objem 10 m3 zeminy.
V km 3,269 – 3,335 bude provedeno opevnění pravého břehu záhozovou patkou, zához
kameny v patě do 200 kg/ks, 32 m3. V km 3,272 a 3,296 budou osazeny dřevěné prahy ve
dně.
V km 3,322 zůstává stávající dřevěná lávka. Nad lávkou v km 3,330 bude vybudován nový
kombinovaný práh výšky 0,30 m. Pod brodem z betonových panelů v km 3,341 bude
Strana 2 (celkem 9)
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s
Číslo účtu: 1681984379/0800
IČO: 00296759
MEJA 11273/2011
Internet: www.jablunkov.cz
E-mail: [email protected]
DIČ:CZ00296759
provedena stabilizace osazení prahu ve dně km 3,335. Dno mezi km 3,240 – 3,296 bude
zdrsněno balvany hmotnosti 750 – 1000 kg/ks, v ploše 192 m2, min. 13 ks.
V km 3,340 se nachází uvažovaná stavba mostku na místní komunikaci obcí Návsí. Ve
spolupráci s obcí Návsí budou zde vybudovány nové pilíře mostní konstrukce podle projektu
Obecního úřadu Návsí a to v km 3,337 – km 3,342. Provedení pilířů mostku je zpracováno
v souladu s projektovou dokumentací plánované výstavby mostku. Jeho svrchní část je
investicí obce Návsí, není součástí projektu úpravy toku.
V km 3,380 prochází přes vodní tok místní vodovod, který byl zajištěný položením
betonových panelů do dna vodního toku. Panely budou odstraněny a k zabezpečení
vodovodu bude sloužit nový kombinovaný dřevěný práh výšky 0,30 m v km 3,375, 3,379 a
následně v km 3,389. Místní vodovod bude přeložen zahloubením v souladu s ČSN ke
křížení vodovodů a vodních toků.
V dalším úseku bude provedeno odstranění naplavenin v km 3,371 – 3,440 se záhozem paty
kamenem hmotností do 200 kg. V úseku km 3,414 a 3,425 budou osazeny prahy ve dně se
zakotvením do svahu a zemní úpravou svahu. V km 3,422 – 3,440 bude opravena levobřežní
nátrž kamenným záhozem – 10 m3 kameny hmotnosti do 200 kg/ks. Úpravy končí
provedením nového kombinovaného prahu výšky 30 cm v km 3,432 a novým dřevěným
prahem ve dně v km 3,437. Upravovaný úsek končí v km 3,500.
Všechny prahy výšky 30 cm budou realizovány jako kombinované (vývar, spadiště, skluz
v poměru šířek 2:1.1) z důvodů zajištění prostupnosti vodního toku chráněnými živočichy
(vranka obecná) podle biologického hodnocení a k usměrnění minimálních průtoků do
prostoru rampy. V těchto kombinovaných prazích je z ½ celkové šířky navržen vývar o
výškovém rozdílu 300 mm z dřevěných tyčovin, kladenými ve dně přímo vedle sebe
s mezerami ve 3 místech o šířce 50 mm. Tyto mezery budou plnit funkci úkrytů pro živočichy
vyskytující se ve vodním toku.
1. Členění vodního díla na stavební objekty – vodní díla (dále jen „SO“):
SO 01 – Podélné opevnění
SO 02 – Příčné objekty
SO 03 – Vyvolané investice
SO 04 – Břehové porosty
2. Druh vodního díla:
Stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků, dle § 55 odst. 1 písm.
b) vodního zákona.
3. Další údaje:
zhotovitel stavby:
provozovatel stavby:
dle výběrového řízení
Lesy České republiky, s.p.
popis místa předmětu rozhodnutí:
pozemky parc. č. 2020/6, 2021/2, 2020/4,
2020/3, 2020/2, 2251, 2252/3, 2249, 2264, 2252/2, 2195/11, 2195/1, 2195/2, 2195/4,
2195/5, 2195/6, 2195/7, 2195/10, 2195/9, 2267, 2192, 2173, 2174, 2170, 2171, 2172,
2164, 2165, 2160, 2161, 2151, 2146, 2147, 2142/5, 2143/1, 2132, 2133, 2134, 2136,
2118, 2123, 2124, 2248, 2143/4, 2142/7, 2145, 2142/6, 2158, 2159, 2195/3, 2245,
2265, 2250, 2020/1, 2195/8, 2194/3, 2297/1, 2261, 5144 katastrální území Návsí.
orientační poloha místa stavby
udána v souřadnicovém systému JTSK:
začátek úpravy:
konec úpravy:
Strana 3 (celkem 9)
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s
Číslo účtu: 1681984379/0800
IČO: 00296759
X:1,132,579 Y:441,017
X:1,133,010 Y:441,960
MEJA 11273/2011
Internet: www.jablunkov.cz
E-mail: [email protected]
DIČ:CZ00296759
II. stanovuje podmínky
pro provedení vodního díla:
1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace z června 2010 –
vedené pod názvem „Jasení, km 2,211 – 3,750“, zodp. projektant Ing. Zdenka
Makouzová, autorizovaný inženýr pro pozemní a vodohospodářské stavby, č.
autorizace 1101308. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení
vodoprávního úřadu.
2. Při stavbě vodního díla budou dodržena ustanovení vyhl. č. 268/2009 Sb., o
technických požadavcích na vodní díla, příslušná ustanovení stavebního zákona a
příslušné bezpečnostní předpisy a ČSN.
3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště
umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí
nabude právní moci. Štítek bude ponechán na staveništi do vydání kolaudačního
souhlasu.
4. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Současně je
povinen podle § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona oznámit vodoprávnímu úřadu
termín zahájení stavby. Provádět stavbu může jako zhotovitel podle § 160 stavebního
zákona jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení
provádění stavby (odborná firma).
5. Stavebník zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a
všechny doklady týkající se stavby, popř. jejich kopie (v souladu s § 152 odst. 3 písm.
c) stavebního zákona).
6. Stavebník umožní stavebnímu úřadu provedení kontrolní prohlídky stavby, a pokud
tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastní (v souladu s § 152 odst. 3 písm.
d) stavebního zákona).
7. Při zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nahlásí toto stavebník
neprodleně po jejich zjištění vodoprávnímu úřadu.
8. Při provádění stavby musí být veden v souladu s § 157 odst. 1 stavebního zákona
stavební deník.
9. Veškeré stavbou dotčené pozemky a stavby budou uvedeny do původního stavu a
protokolárně předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen vodoprávnímu
úřadu spolu se žádosti o kolaudační souhlas stavby vodního díla.
10. Během realizace stavby vodního díla bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby
a hasičským vozidlům, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím
nemovitostem.
11. S veškerými odpady, které budou vznikat při stavební činnosti musí být nakládáno
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, v platném znění, včetně předpisů vydaných k jeho provedení.
12. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních, rozhodnutích a souhlasech
dotčených orgánů a organizací:
Stanovisko správce povodí, Povodí Odry, s.p., ze dne 18. 02. 2009, zn.:
2212/923/2/831.01/2009,
Vyjádření Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 19. 04. 2010, č.j.: 44691/10,
Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 30. 10. 2009, zn.: 1024359646,
Vyjádření SmVaK Ostrava a.s., ze dne 01. 02. 2011, zn.: 9773/V001201/P/2011/KR,
Stanovisko obce Návsí ze dne 03. 05. 2010, č.j.: 371/2010/Mr,
Stanovisko ČEZ ICT Service, a.s. ze dne 14. 05. 2010, zn.: 10/1783,
Stanovisko RWE, Distribuční služby, s.r.o. ze dne 07. 03. 2011, zn.: 1324/11/151,
Závazné stanovisko AOPK ČR, Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy ze dne 14.
12. 2009, č.j.: 6033/BE/2009.
Strana 4 (celkem 9)
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s
Číslo účtu: 1681984379/0800
IČO: 00296759
MEJA 11273/2011
Internet: www.jablunkov.cz
E-mail: [email protected]
DIČ:CZ00296759
V. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
VI. stanovuje termín pro dokončení stavby: 31. 12. 2013.
Odůvodnění
Vodoprávní úřad obdržel dne 01. 02. 2011 žádost společnosti Lesy České republiky, s.p., se
sídlem Přemyslová 1106, 501 68 Hradec Králové, v zastoupení na základě pověření Lesy
České republiky, a.s., správa toků – oblast povodí Odry, se sídlem Nádražní 2811, 738 01
Frýdek-Místek, o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla „Jasení, km 2,211 –
3,750“ na pozemcích parc. č. 2020/6, 2021/2, 2020/4, 2020/3, 2020/2, 2251, 2252/3, 2249,
2264, 2252/2, 2195/11, 2195/1, 2195/2, 2195/4, 2195/5, 2195/6, 2195/7, 2195/10, 2195/9,
2267, 2192, 2173, 2174, 2170, 2171, 2172, 2164, 2165, 2160, 2161, 2151, 2146, 2147,
2142/5, 2143/1, 2132, 2133, 2134, 2136, 2118, 2123, 2124, 2248, 2143/4, 2142/7, 2145,
2142/6, 2158, 2159, 2195/3, 2245, 2265, 2250, 2020/1, 2195/8, 2194/3, 2297/1, 2261, 5144
katastrální území Návsí.
Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a
správního řádu vodoprávní úřad zahájení řízení o povolení stavby vodního díla, oznámil
všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům státní správy dopisem ze dne 31. 05.
2011, zn.: MEJA 9433/2011 a jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště upustil od
ústního jednání spojeného s místním šetřením.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001
Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a
vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady, a to:
- Projektovou dokumentaci stavby,
- Biologickým průzkumem,
- Smlouvami – souhlasy s umístěním, realizaci a strpěním stavby,
- Plnou mocí,
- Územním rozhodnutím č. 092/2009 ze dne 05. 01. 2010, č.j.: Výst.897/2009/Kaw.,
- Souhlasem s vydáním stavebního povolení, Stavebního úřadu Návsí ze dne 03. 03.
2010, č.j.: Výst.200/2010/Kaw.,
- Rozhodnutím Městského úřadu Jablunkov, odboru životního prostředí a zemědělství,
orgánu státní správy lesů ze dne 14. 12. 2010, č.j.: MEJA 18564/2010,
- Souhlasem k vydání ÚR o umístění stavby Městského úřadu Jablunkov, odboru
životního prostředí a zemědělství, orgánu státní správy lesů ze dne 18. 08. 2009, č.j.:
MEJA 686/2009,
- Souhlasem k trvalému odnětí půdy Městského úřadu Jablunkov, odboru životního
prostředí a zemědělství, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 23.
07. 2009,
- Rozhodnutím AOPK ČR, Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy ze dne 16. 11.
2009, č.j.: 05441/BE/2009,
- Rozhodnutím – změna rozhodnutí AOPK ČR, Správy chráněné krajinné oblasti
Beskydy ze dne 11. 05. 2011, č.j.: 02225/BE/2011,
- Závazným stanoviskem AOPK ČR, Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy ze dne
14. 12. 2009, č.j.: 6033/BE/2009,
- Stanoviskem správce povodí, Povodí Odry, s.p., ze dne 18. 02. 2009, zn.:
2212/923/2/831.01/2009,
- Vyjádřením Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 19. 04. 2010, č.j.: 44691/10,
- Vyjádřením ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 30. 10. 2009, zn.: 1024359646,
- Vyjádřením
SmVaK
Ostrava
a.s.,
ze
dne
01.
02.
2011,
zn.:
9773/V001201/P/2011/KR,
Strana 5 (celkem 9)
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s
Číslo účtu: 1681984379/0800
IČO: 00296759
MEJA 11273/2011
Internet: www.jablunkov.cz
E-mail: [email protected]
DIČ:CZ00296759
-
Stanoviskem obce Návsí ze dne 03. 05. 2010, č.j.: 371/2010/Mr,
Stanoviskem ČEZ ICT Service, a.s. ze dne 14. 05. 2010, zn.: 10/1783,
Stanoviskem RWE, Distribuční služby, s.r.o. ze dne 07. 03. 2011, zn.: 1324/11/151,
Hydrologickými údaji povrchových vod ČHMÚ Ostrava, ze dne 11. 09. 2008, zn.:
PO8571-960.
V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
Projektová dokumentace s názvem „Jasení km 2,211 – 3,750“ byla vypracována Ing.
Zdenkou Makouzovou, autorizovaným inženýrem pro pozemní a vodohospodářské
stavby, č. autorizace 1101308.
b)
V rámci vodoprávního řízení se vyjádřily nebo daly své kladné stanovisko tyto
dotčené orgány: - viz výše.
c)
K záměru stavby vodního díla byl vydáno územní rozhodnutí Obecního úřadu Návsí,
Stavebního úřadu ze dne 05. 01. 2010, č.j.: Výst.897/2009/Kaw. Sdělení výše
uvedeného místně příslušného stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 2
stavebního zákona s předmětnou stavbou vodního díla bylo vydáno dne 03. 03. 2010,
č.j.: Výst.200/2010/Kaw.
a)
Jelikož vodoprávnímu úřadu byly dobře známy podmínky v místě staveniště, upustil od
ústního jednání spojeného s místním šetřením a stanovil lhůty pro podání námitek a
seznámení s podklady rozhodnutí nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení
řízení ve věci. Taktéž poučil účastníky řízení, že mají podle § 36 odst. 2, 3 správního řádu a
§ 38 správního řádu, právo po celou dobu řízení navrhovat důkazy, vyjádřit v řízení své
stanovisko, vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům a nahlížet do spisu. Nikdo
z účastníků řízení této možnosti nevyužil.
Okruh účastníků řízení byl stanoven podle § 109 odst. 1 stavebního zákona, ze kterého
vyplývá, že účastníkem stavebního řízení je žadatel a dále osoby, které jsou vlastníky
pozemků, na kterých má být stavba prováděna, dále vlastníci staveb na pozemcích, na
kterých má být stavba prováděna včetně osob, které mají k těmto pozemkům nebo stavbám
právo odpovídající věcnému břemenu, dále vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na
nich včetně těch, kdo mají k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich právo odpovídající
věcnému břemenu, tj. žadatel – Lesy České republiky, s.p., dle § 27 odst. 2) správního řádu
Jiří Szmek, Zdeňka Szmeková, Jan Sikora, Jan Cieslar, Irena Raszková, Martin Sikora,
Gabriela Lipus, Miroslav Kolarčík, Irena Kolarčíková, Jana Opielová, Stanislav Sikora, Anna
Sikorová, Mojmír Klus, Mgr. Pavlína Klusová, Anna Sikorová, Stanislav Macura, Ing. Helena
Macurová Čadanová, Jan Sojnek, Miluše Sojneková, Igor Sikora, Karel Konderla, Pavel
Kantor, Vladislav Sikora, Marcela Sikorová, Pavlína Pawlasová, Vanda Ćmielová, Jiřína
Lukaščíková, Oldřich Rusnok, Mojmír Sikora, Pavel Zabystrzan, Marie Zabystrzanová, Jan
Sikora, Eva Sikorová Zuzana Byrtusová, Bohdan Čmiel, Vanda Čmielová, Samuel Gazík,
Oto Samiec, Pavel Samiec, Eva Samiecová, Stanislav Sikora, Emilie Sikorová, Eva
Sikorová, Roman Tacina, Magda Tacinová, Pavel Szmek, Ilona Szmeková, Jaroslav Lysek,
Vanda Sikorová, Eva Wdowková, David Bilko, Daniel Bobek, Martina Bobková, Karel Sikora,
Eva Sikorová, Jan Chodura, Anna Chodurová, Obec Návsí, Český rybářský svaz, RWE
Distribuční služby, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica Czech Republic, a.s. a dle § 115
odst. 4 a 5 vodního zákona Obec Návsí a Lesy České republiky, s.p.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může ve smyslu ustanovení § 70 správního řádu účastník řízení,
který jím může být přímo dotčen, podat dle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání,
ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě
15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem
Strana 6 (celkem 9)
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s
Číslo účtu: 1681984379/0800
IČO: 00296759
MEJA 11273/2011
Internet: www.jablunkov.cz
E-mail: [email protected]
DIČ:CZ00296759
v Ostravě, 28. října 117, 702 18 Ostrava, podáním učiněným u Městského úřadu Jablunkov,
odboru životního prostředí a zemědělství. Odvolatel není povinen ve smyslu § 144 odst. 5
správního řádu podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů. Podané odvolání má
v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
„otisk úředního razítka“
Ing. Jiří Vavřač
vedoucí odboru ŽPaZ
MěÚ Jablunkov
v.z. Ing. Stanislava Sikorová
Tato písemnost se účastníkům řízení podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu doručuje tak, že
se vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tj. na úřední desce
Městského úřadu Města Jablunkov. Písemnost se zveřejní též způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce Městského úřadu
města Jablunkov a zveřejněním na webových stránkách města Jablunkov, elektronické
desce městského úřadu, se písemnost považuje za doručenou.
Záznam o vyvěšení na úřední desce:
Evidenční číslo:
…………… … Vyvěšeno dne: ……………… Sejmuto dne:…………………
Podpis a razítko: ……………...
Správní poplatek stanoven a zaplacen ve výši 3 000,- Kč.
Příloha pro investora (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):
- štítek „Stavba povolena“ s uvedením povinných údajů,
- 1x ověřená projektová dokumentace stavby.
Strana 7 (celkem 9)
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s
Číslo účtu: 1681984379/0800
IČO: 00296759
MEJA 11273/2011
Internet: www.jablunkov.cz
E-mail: [email protected]
DIČ:CZ00296759
Rozdělovník:
I. Účastníci řízení podle - § 27 odst. 1 správního řádu (doručeno do vlastních rukou):
1. Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, zastoupené na
základě pověření organizační jednotkou společnosti:
Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Odry Frýdek – Místek, Nádražní
2811, 738 01 Frýdek-Místek.
II. Účastníci řízení podle - § 27 odst. 2 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou):
1. Jiří Szmek, Návsí 245, 739 92 Návsí
2. Zdeňka Szmeková, Návsí 245, 739 92 Návsí
3. Jan Sikora, Nádražní 430, 739 91 Jablunkov
4. Jan Cieslar, Oldřichovice 32, 739 61 Třinec
5. Irena Raszková, Milíkov 11, 739 21 Milíkov
6. Martin Sikora, Jablunkov 318, 739 91 Jablunkov
7. Gabriela Lipus, Návsí 319, 739 92 Návsí
8. Miroslav Kolarčík, Návsí 177, 739 92 Návsí
9. Irena Kolarčíková, Návsí 177, 739 92 Návsí
10. Jana Opielová, Chodounského 390/34, 716 00 Ostrava – Radvance
11. Stanislav Sikora, Návsí 654, 739 92 Návsí
12. Anna Sikorová, Návsí 654, 739 92 Návsí
13. Mojmír Klus, Návsí 896, 739 92 Návsí
14. Mgr. Pavlína Klusová, Návsí 896, 739 92 Návsí
15. Anna Sikorová, Návsí 171, 739 92 Návsí
16. Stanislav Macura, Medinská 491, 790 14 Praha – Klánovice
17. Ing. Helena Macurová Čadanová, Medinská 491, 790 14 Praha – Klánovice
18. Jan Sojnek, Návsí 847, 739 92 Návsí
19. Miluše Sojneková, Návsí 847, 739 92 Návsí
20. Igor Sikora, Návsí 187, 739 92 Návsí
21. Karel Konderla, Veselá 746, 739 92 Návsí
22. Pavel Kantor, Návsí 665, 739 92 Návsí
23. Vladislav Sikora, Návsí 898, 739 92 Návsí
24. Marcela Sikorová, Návsí 898, 739 92 Návsí
25. Pavlína Pawlasová, Návsí 583, 739 98 Návsí
26. Vanda Ćmielová, Návsí 787, 739 92 Návsí
27. Jiřína Lukaščíková, Návsí 573, 739 92 Návsí
28. Oldřich Rusnok, Návsí 508, 739 92 Návsí
29. Mojmír Sikora, Návsí 696, 739 92 Návsí
30. Pavel Zabystrzan, Návsí 899, 739 92 Návsí
31. Marie Zabystrzanová, Návsí 899, 739 92 Návsí
32. Jan Sikora, Návsí 687, 739 92 Návsí
33. Eva Sikorová Návsí 666, 739 92 Návsí
34. Zuzana Byrtusová, Jablunkov 224, 739 91 Jablunkov
35. Bohdan Čmiel, Návsí 787, 739 92 Návsí
36. Vanda Čmielová, Návsí 787, 739 92 Návsí
37. Samuel Gazík, Těšínská 138/35, 710 00 Ostrava
38. Oto Samiec, Návsí 232, 739 92 Návsí
39. Pavel Samiec, Návsí 39, 739 91 Návsí
40. Eva Samiecová, Návsí 39, 739 92 Návsí
41. Stanislav Sikora, Návsí 45, 739 92 Návsí
42. Emilie Sikorová, Návsí 45, 739 92 Návsí
43. Eva Sikorová, Návsí 39, 739 92 Návsí
44. Roman Tacina, Košařiska 12, 739 81 Košařiska
Strana 8 (celkem 9)
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s
Číslo účtu: 1681984379/0800
IČO: 00296759
MEJA 11273/2011
Internet: www.jablunkov.cz
E-mail: [email protected]
DIČ:CZ00296759
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
Magda Tacinová, Návsí 581, 739 92 Návsí
Pavel Szmek, Návsí 233, 739 92 Návsí
Ilona Szmeková, Návsí 233, 739 92 Návsí
Jaroslav Lysek, Bezručova 654, 739 91 Jablunkov
Vanda Sikorová, Návsí 696, 739 92 Návsí
Eva Wdowková, Návsí 573, 739 92 Návsí
David Bilko, Návsí 38, 739 92 Návsí
Daniel Bobek, Habrová 383, 739 61 Třinec – Dolní Líštná
Martina Bobková, Habrová 383, 739 61 Třinec – Dolní Líštná
Karel Sikora, Návsí 187, 739 92 Návsí
Eva Sikorová, Návsí 187, 739 92 Návsí
Jan Chodura, Návsí 261, 739 92 Návsí
Anna Chodurová, Návsí 261, 139 91 Jablunkov
Obec Návsí, Návsí 327, 739 92 Návsí
Český rybářský svaz, Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9.
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín - Děčín IV-Podmokly
Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava 1
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
III. Dotčené orgány:
1. AOPK ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov p.
Radhoštěm
2. MěÚ Jablunkov, odbor ŽPaZ, orgán ochrany ZPF, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov
3. MěÚ Jablunkov, odbor ŽPaZ, orgán státní správy lesů, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov.
IV. Na vědomí:
1. Obecní úřad Návsí, Návsí 327, 739 92 Návsí – vyhláška k vyvěšení:
- 1x veřejná vyhláška ke zveřejnění na úřední desce obce Návsí
- 1x veřejná vyhláška ke zveřejnění na úř. desce obce Návsí umožňující dálkový
přístup
2. Město Jablunkov, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov – vyhláška k vyvěšení:
- 1x veřejná vyhláška ke zveřejnění na úřední desce Města Jablunkov
- 1x veřejná vyhláška ke zveřejnění na úř. desce Města Jablunkova umožňující dálkový
přístup.
Strana 9 (celkem 9)
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s
Číslo účtu: 1681984379/0800
IČO: 00296759
MEJA 11273/2011
Internet: www.jablunkov.cz
E-mail: [email protected]
DIČ:CZ00296759

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení dle § 115 vodního zákona, § 46 správního řádu a § 129 odst. 2 stavebního zákona vodoprávní řízení o odstranění stavby vodního díla „ČOV pro řadové rodinné domy“, umístěné na pozemcích p. č. 2216/3,...

Více

Radost z varení

Radost z varení Termín konání akce: 13. 4. – 7. 6. 2016

Více

990 - BALA

990 - BALA Smíšené zboží, Albrechtice | Potraviny SALMEX, Bohumín | Potraviny, Bohumín - Starý Bohumín | Potraviny - večerka D H, Boršice | Smíšené zboží BALA, Braškov | Potraviny Novotná, Břehy | Obchod Mark...

Více

Dotační noviny pro obce a města 03/2014

Dotační noviny pro obce a města 03/2014 Obce v Karlovarském kraji mohou z krajského rozpočtu získat finanční prostředky na podporu aktivit spojených s rozvojem cestovního ruchu. Podporována bude venkovská turistika, tvorba propagačních m...

Více

Výsledky sběru nápojových plechovek, pokračování pilotního projektu

Výsledky sběru nápojových plechovek, pokračování pilotního projektu Vzhledem ke stále vtší oblib nápojových plechovek lze oekávat v prbhu dalších let nárst této komodity. Dále je poteba uvést, že recyklací hliníku lze uspoit až 95% energie potebné pi výrob hliníku ...

Více

ke stažení zde - Město Jablunkov

ke stažení zde - Město Jablunkov v katastrálním území Jablunkov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. Městský úřad Jablunkov, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. ...

Více

ke stažení zde - Město Jablunkov

ke stažení zde - Město Jablunkov posouzení vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a dle § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění rozhodnutí o...

Více

Bezejmenný LB přítok Sedlnice km 0000 – 1100, stavba

Bezejmenný LB přítok Sedlnice km 0000 – 1100, stavba Odbor životního prostředí bude sejmuta drnovka ve vrstvě 20 cm v místech břehových opevnění, kamenných prahů, odlehčovacích propojení a směrové úpravy koryta toku a odvezena na mezideponii pro dal...

Více