Zpravodaj 2013-04.

Komentáře

Transkript

Zpravodaj 2013-04.
1
2
ÚVODNÍK
FOTOGRAFIE NA OBÁLCE
Rok uplynul jako voda a všichni již netrpělivě
odpočítáváme několik málo dní do – nejen
dětmi – tolik vytoužených Vánoc a také do
nového kalendářního roku. Pevně věříme, že
Vám tyto krásné chvíle zpříjemní i posezení a
počtení u nového Zpravodaje obce Čermná
nad Orlicí. A na co se můžete těšit?
Jistě jste si všimli, že na obálce zpravodaje se
nacházejí barevné fotografie. Z důvodu úspory
místa jsou však bez popisků. Níže naleznete
seznam a popis jednotlivých fotografií.
Titulní strana – fotografie zamrzlého válce
z ledna roku 2007.
Strana 2
Pan starosta Josef Bezdíček sepsal krásná
slova s přáním do nového roku, něco málo se
dozvíte o projektu kanalizace a nebudou chybět obvyklé informace od organizací, sportovních spolků, hasičů… Ve zpravodaji naleznete
poohlédnutí za uplynulými akcemi a v závěru
nechybí rozpis zubní pohotovosti a kalendář
plánovaných akcí.
 Vítání občánku ze dne 30. 11. 2013,
 společná fotografie z akce Mikulášská nadílka pro děti. Autor fotografie: Ian Wiebkin,
Čermna´s local professional photographer.
Strana 27
 Výtvory dětí, které stvořily během kroužku
Šikovné ruce,
 tvoření dětí v kroužku Šikovné ruce,
 výlet žen z JAMAMI do Orlických hor.
Pro nás, jakožto redaktory, nastává čas zúčtování a sumarizace za tento rok, který byl zároveň naším prvním při tvorbě nového zpravodaje. Doufáme, že jsme Vám v uplynulých
čtyřech číslech přinesli dostatek informací o
dění v obci a že pro Vás byl zpravodaj obecně
pozitivním krokem kupředu. Máte-li jakékoliv
připomínky, budeme rádi za zpětnou vazbu od
Vás, od našich čtenářů. Rádi budeme za pochvalu, ale také za případnou kritiku!
Strana 28
 společná fotografie z akce Čertovské posezení,
 křest knihy Veletucet (144) medových receptů přímo od včelaře,
 výlet pořádaný Klubem dříve narozených.
ING. ZDENĚK ŠPULÁK
V závěru už nezbývá nic jiného, než poděkovat
za dosavadní přízeň a všem popřát pohodové
Vánoce a úspěšný start do nového roku – do
roku 2014.
ING. ZDENĚK ŠPULÁK & BC. JAROSLAVA SEJKOROVÁ
3
SLOVA PANA STAROSTY J. BEZDÍČKA
Vážení čtenáři, občané Čermné nad Orlicí,
rok 2013 se pomalu chýlí ke konci. Za několik
málo dní zasedneme společně ke Štědrovečerní večeři a budeme vzpomínat na své blízké, a
co nás potkalo v letošním roce. Tyto krásné
sváteční chvíle mají svoji výjimečnou nezapomenutelnou atmosféru právě proto, že jsme se
svými blízkými a uvědomujeme si sílu pout,
které mezi sebou mají členové rodin, kamarádi a přátelé. Přeji Vám všem, abyste svátky
prožili v klidu a pohodě.
Vánoce jsou také spojené s příchodem nového
roku. O Vánocích vzpomínáme na to, co jsme
prožili ve starém roce a nový rok je spojen s
tím, co nám přinese a co nás čeká. Dáváme si
různá předsevzetí, jak se nám bude lépe žít,
zdravěji nebo zda nám bude stačit udržet život
na předešlé úrovni.
Vážení, přeji nám všem, abychom měli k sobě
blíž než v letech minulých, abychom se navzájem ctili a společně se uměli bavit, ale také se
postavit všemu, co nám rok 2014 přinese.
Jsem si vědom toho, že rok 2014 bude pro naši
obec dost náročný, a to z důvodu realizace
kanalizace a čističky odpadních vod, dokončení výstavby sociálních bytů a setkání obcí s
názvem Čermná. Rok 2014 bude v něčem jiný
než roky minulé, ale věřím, že všechny akce
úspěšně proběhnou, a jak rok 2014 prožijeme,
bude záležet nejen na každém samostatně, ale
také na tom, jak jej budeme umět prožít společně.
Pěkné Vánoce a šťastný rok 2014
JOSEF BEZDÍČEK
KRÁTKÁ ZPRÁVA KE KANALIZACI
Ve středu 4. prosince 2013 rada obce na svém
mimořádném zasedání projednala a schválila
smlouvu se Státním fondem životního prostředí na poskytnutí dotace na akci: „Výstavba
kanalizace a ČOV Čermná nad Orlicí“. Stalo se
tak během uzávěrky tohoto čísla zpravodaje,
z tohoto důvodu nepřinášíme obsáhlejší zprávu k této problematice. Podrobněji vás budeme informovat v následujících číslech. Aktuální informace o výstavbě kanalizace a čistírny
odpadních vod můžete však sledovat na obecních stránkách, kde v hlavní nabídce byla
přidána sekce KANALIZACE.
Přeji Vám proto prožití roku 2014 ve zdraví a
s pocitem štěstí, i když to bude třeba jiný pocit
štěstí, než jste doposud prožívali. Není nutné
jeho podstatu objevovat jenom v hmotných
statcích a penězích. Můžete objevit nový rozměr štěstí, který může být nečekaně povznášející a uklidňující.
MGR. DAVID JOSKA
4
vnoučat a 14 pravnoučat. Žije stále v domku,
který koupili společně s manželem ve Velké
Čermné. Těší se dobrému zdravíčku a Čermnou by prý nikdy neopustila. Líbí se jí ve své
chaloupce u lesa. Však mezi její velké záliby
patřil sběr lesních plodů a bylinek. Stále umí
výborná domácí vína.
KOMISE SOCIÁLNÍ
2. 10. 2013 se uskutečnilo Setkání seniorů
Královéhradeckého kraje v Hradci Králové.
Za Klub dříve narozených a sociální komisi se
na setkání vydala paní Adamcová J., Bittnerová
I., Bubnová J. a paní Myšková A.
4. 11. 2013 jsme uspořádali Focení na přání,
které se opět odehrávalo v obřadní místnosti
na OÚ. Tentokrát od 13 – 18h. Paní fotografka
Štípková J. pořídila 16 záběrů. Zájem o fotografie byl opět velký. Vznikly krásné snímky
ve stylu retro, v barvě sépie, černobílé i barevné, vánoční pozdravy, kalendáře – no prostě, kdo si co přál. Děkujeme za takový zájem, a
pokud si i v příštím roce budete toto předvánoční focení přát, můžeme jej opět zrealizovat.
Hotové fotografie byly předány rodičům na
obci 20. listopadu.
7. 10. 2013 jsme společně s panem starostou
popřáli paní Fajfrové J. z Velké Čermné, která
oslavila 91 narozeniny.
Paní Jiřina Fajfrová roz. Petruželková se narodila 6.řijna 1922 ve Velké Čermné v č.p. 55.
Celé své dětství prožila v Čermné. Pocházela
ze 4 dětí manželů Ludmily a Karla Petruželkových. Do školy chodila také v Čermné. Později
30. 11. 2013 proběhlo od 10h v obřadní
místnosti na OÚ Vítání občánků. Bylo pozváno 6 nově narozených dětí s rodiči. Přivítána
však byla pouze 4 miminka a to samé krásné
holčičky. Krátké kulturní pásmo s písničkami a
básničkami secvičily děti z dramatického
kroužku ze ZŠ (Čejková N., Litenová D., Sejkorová K., Tocháček J. a Tocháček M.), společně
se slečnou J. Červenou a pí učitelkou Füsiovou
L., která nás doprovázela na housle. Slavnostního projevu se ujal p. starosta. Za ochotu a
pomoc děkuji také pí Červené M. a zdravotní
sestřičce Rakové M. Celý tento slavnostní den
opět nafotila pí Štípková J. z Dolní Rovně.
Všem rodičům a hostům děkujeme za účast a
velice příjemnou atmosféru.
se vyučila kuchařkou. V roce 1944 se provdala
za Jaroslava Fajfra. Společně vychovali tři
dcery a dva chlapce (dvojčata). Pracovala ve
Vamberku u p. Emila Vody ve výrobě jemných
uzenin a šunek, v Ličně u drobného rolníka p.
Aloise Mrázka, v hotelu Panský dům v Kostelci
nad Orlicí. Pracovně vypomáhala v lese a ve
zdejší MŠ v jídelně. V současné době má 13
S velkou radostí byla oficiálně přivítána –
Marková Natálie z MČ, Provazníková Zora
z MČ, Trojáková Vendula z MČ a Zelenková
Leontýna z MČ.
5
Naši školu navštěvuje nyní 40 žáků. S tímto
počtem si můžeme dovolit spojování 2 ročníků, což uvítali nejen rodiče, ale i učitelé.
V minulosti jsme spojovali tři ročníky ve třídě,
což bylo náročné nejen pro práci učitelů, ale i
žáků. Tradičně nejsledovanější skupinou jsou
prvňáčci. Těch je nyní sedm a učí se zcela
samostatně, což jim dává velký prostor
k získání nových vědomostí, ale i sebedůvěry a
pohody. A jak se jim ve škole líbí? To se musíte
zeptat jich nebo jejich rodičů, ale podle slov
paní učitelky, je radost v této třídě učit. Tak co
si přát víc!
Životní jubilea oslavili (říjen – listopad)
říjen







91 let – paní Fajfrová Jiřina, VČ
88 let – paní Nedvídková Ludmila, MČ
87 let – pan Nedvídek Miroslav, MČ
83 let – paní Doležalová Hana, VČ
82 let – paní Foglová Vlasta, Číčová
81 let – pan Kubík Josef, MČ
75 let – paní Šplíchalová Růžena, MČ
listopad




89 let – paní Kirschová Milada, VČ
82 let – paní Kwiatkowská Irena, VČ
80 let – paní Doskočilová Miloslava, MČ
75 let – pan Krkoška Miroslav, MČ
Troufám si říci, že ve škole vládne přátelská a
klidná atmosféra. K tomu přispívá i činnost
zájmových kroužků. Velmi oblíbený je kroužek
Šikovných rukou, kde děti tvoří velmi pěkné
výrobky. S činností tohoto kroužku jste se
mohli seznámit na Podzimních hrátkách. Více
jak polovina žáků dochází na Dramatický
kroužek. Malí divadelníci se vám představí na
Vánočním jarmarku, vystoupí též na Mikulášském posezení pro seniory. Ráda bych se
zmínila i o jediném sportovním kroužku –
florbalu, který je určen spíše pro „silné kluky“,
ale zapojila se do něho i naše děvčata, která se
nebojí tvrdší hry a jsou velmi šikovná. Tímto
chci také poděkovat všem vedoucím kroužků
za jejich aktivitu a vynaložený volný čas, který
dětem zcela zdarma věnují. Na naší škole
velmi úspěšně pracuje i kroužek anglického
jazyka, kde se děti formou her a písniček seznamují se základy cizího jazyka.
Vzpomínáme…
 pan Kubík Josef 81 let, Malá Čermná
 paní Františka Kadrmasová 94let, Malá
Čermná
Letošní rok uběhl opět jako voda a máme tu
čas Vánoc. Jménem všech členů komise Vám
chceme poděkovat. Nejen za přízeň, nápady a
připomínky, ale také za pomoc při různých
našich aktivitách. Přejeme Vám, abyste prožili
krásné, spokojené Vánoce a do nadcházejícího
roku 2014 hodně zdraví a optimismu.
BC. JAROSLAVA SEJKOROVÁ
MASARYKOVA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ
ŠKOLA ČERMNÁ NAD ORLICÍ
Vážení občané,
Je samozřejmé, že hlavní náplní naší práce je
výuka a vzdělávání žáků. Ale nejen prací živ je
člověk. Pro zpestření výuky zajišťujeme divadelní představení, besedy o zvířatech a přírodě. V adventním čase navštívíme vánoční dílnu
v Domě dětí a mládeže v Týništi nad Orlicí,
kde si děti vyrobí drobné dárky a zhlédnou
výstavu. Do školy jsme pozvali nastávající
blíží se Vánoce a konec kalendářního roku, což
je pro mnohé z nás i dobou, kdy hodnotíme, co
se nám během roku podařilo, s čím jsme se
potýkali, co nám uplynulé období přineslo.
Naše škola má za sebou pouze první čtvrtletí,
celkové zúčtování nás čeká až v červnu. Přesto
bychom se s vámi rádi podělili a seznámili vás
s naší školní i mimoškolní činností.
6
prvňáčky, aby měli možnost seznámit se
s prostředím, do kterého příští rok nastoupí.
vyrobí drobný dárek s přáníčkem a už se nám
blíží vánoční den v MŠ dne 18. 12. (středa) s
ochutnávkou cukroví, které děti upekly doma
s maminkou. Připomenou si i vánoční zvyky
(pouštění skořápek se svíčkou, házení střevíčkem). Zpěvem koled, recitací básní s vánoční
tématikou a rozdáváním dárečků u rozsvíceného stromečku. Zveme i rodiče, kteří mohou
společně s námi prožít vánoční atmosféru.
A protože Vánoce jsou skutečně za dveřmi,
chceme vás pozvat na Vánoční jarmark spojený s prohlídkou naší školy. Ten se uskuteční
12. 12. 2013. Sami se budete moci přesvědčit,
že naše škola je sice malá, ale útulná a moderně vybavená. A co je nejdůležitější, máme zde
šikovné a spokojené děti.
Přejeme všem našim dětem, jejich kamarádům, rodičům a známým spokojené prožití
svátků vánočních a hodně radosti z dárků pod
stromečkem.
Na závěr vám všem chci popřát za všechny
pracovníky školy i za děti krásné a klidné
Vánoce, do nového roku mnoho zdraví, klidu a
pohody.
M. DOLEŽALOVÁ, J. CVEJNOVÁ
MGR. JAROSLAVA ŠPULÁKOVÁ
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA PRO DĚTI
JAK DĚTI PROŽÍVAJÍ ČAS V MŠ
V sobotu 30. listopadu mezi děti přišel o něco
dříve Mikuláš se svou družinou! Na sále Restaurace „U Hřiště“ se totiž konala tradiční
akce pro děti pořádaná PS Brontosauři, na
které se finančně podílela i obec – Mikulášská
nadílka. Pro děti byl připraven tradičně balónky vyzdobený sál, skluzavka, která odvozila
už generace dětí, a soutěže, které se nesly
v čertovském duchu. Po příchodu Mikuláše
zavládla trochu panika, přišli s ním i čerti! Kdo
byl však hodný, tak se nemusel bát. Mikuláš
měl pro děti připravené sladkosti a dárky,
které předával za básničku či písničku.
V měsíci září jsme se zapojili do sbírky nadačního fondu Českého rozhlasu „Světluška“ –
„Světluška září v září“. Koupí tykadel světlušky
a magnetek děti přinesly nevidomým trochu
světla. Sbírce předcházely smysl. hry, ve kterých si děti vyzkoušely situace nevidomých.
Díky prožitkům z her si uvědomily, že to v
životě nemají jednoduché.
Podzimní počasí nás zlákalo k pouštění draků.
Vítr byl tak silný, že nám jeden drak mohl
uletět až do oblak.
Měsíc říjen, listopad byl dětem zpestřen třemi
divadelními představeními – „O statečném
kapitánu Ploutvičkovi“, „Sněhurka“, „O Popelce“. Představení jim přineslo příjemné a radostné zážitky, ze kterých se dokázaly dlouho
těšit.
Věřím tomu, že pro přítomné to bylo krásně
strávené odpoledne. Akce byla velice vydařená a sál opět praskal ve švech. Chtěl bych moc
poděkovat personálu Restaurace „U Hřiště“, že
nám neustále vycházejí vstříc při pořádání
podobných podniků. Chci poděkovat všem,
kteří se na přípravě akce podíleli a pomohli
s její přípravou a realizací. Moc si toho vážím!
Dne 5. 12. k nám přijde „Mikuláš“. Děti vědí, že
Mikuláš je hodná bytost, které zazpíváme,
zarecitujeme básně, popovídáme si s ním a on
nás za to obdaruje ovocnými balíčky. Před
příchodem 1. adventní neděle si vyrobí adventní věnečky, upečou a ozdobí perníčky,
7
V rámci této krátké zprávy mi dovolte, abych
všem popřál krásné Vánoce, bohatého Ježíška
a pohodový nový rok, rok 2014.
povídání s autorem knihy Veletucet medových
receptů přímo od včelaře s p. Vladimírem
Glaserem. Následoval slavnostní křest této
knihy ve společnosti pana starosty J. Bezdíčka.
K poslechu a tanci nám hrál p. Černý a p. Jehlička. Tombola vás snad také trošku potěšila a
zabavila. Doufáme, že se i přes prvotní nesnáze posezení líbilo. Domů jsme odcházeli po
půlnoci. Děkujeme a těšíme se brzy na shledanou.
MGR. DAVID JOSKA
KLUB DŘÍVE NAROZENÝCH
A opět tu máme vánoční čas s vůní skořice,
vanilky, perníčků, cukroví a zářící oči našich
dětí s očekáváním ozdobeného stromečku
s krásnými dárky. Čas odpouštění, lásky, pokory, zastavení a vzpomínání. Čas, kdy máme
nejvíce otevřená srdce a vnímáme samotu a
opuštění.
Přejeme všem nádherné Vánoce naplněné
láskou, štěstím a zdravím. Ať nikdo není v této
době sám. Ať jsou všem dveře otevřené. Ať
každý nalezne svůj klid a odpuštění. Vánoce
jsou svátky klidu, míru a pohody. Do nového
roku vám přejeme hodně osobních úspěchů a
optimismu.
Rádi bychom vám v tomto našem příspěvku
poděkovali za vaši přízeň a účast na našich
akcích. Díky všem, co jste se po celý rok podíleli na přípravě výletů a prosincového posezení. Opravdu převeliké díky a moc. Možná jsme
Mikulášské posezení mohli přejmenovat na
Čertovské posezení. Vše bylo naplánováno,
nachystáno a napečeno. Děti se těšily na své
vystoupení, a pak nás všechny překvapila a
opravdu vypekla příroda. Hlavně nás potrápil
vypnutý proud. Díky šikovným lidičkám a
chuti nám pomoci, se posezení nemuselo
odvolávat a opravdu se uskutečnilo. Moc nám
pomohli chlapi z hasičárny, z obce, pan místostarosta D. Joska a P. Rak. Zprovoznili centrálu, sehnali náhradní osvětlení – svíčky,
lucerničky. Obstarali vše, co bylo tak rychle
zapotřebí. Kdo nezaváhal a přišel mezi nás,
určitě se pobavil. Atmosféra při svíčkách
v krásných perníkových svícnech od pí
M. Sejkorové a lucerničkách byla opravdu
vánoční. Děti vás přivítaly v čertovských kostýmech s přáníčky, které vyráběly s paní
M. Rakovou v kroužku Šikovných ručiček. Sál
jsme vyzdobili výkresy dětí z naší ZŠ. Po zahájení nám děti ze ZŠ z dramatického kroužku
zpříjemnily večer překrásným vystoupením
„Čertovinou“. Poté probíhala přednáška a
BITTNEROVÁ I.
PODZIMNÍ HRÁTKY
V pátek 1. 11. 2013 se uskutečnily v pořadí již
třetí Podzimní hrátky, tentokrát s lampiónky.
Sešlo se nás skoro padesát a tak o zábavu bylo
rozhodně postaráno. Děti i rodiče nejprve
shlédly krátkou scénku z kouzelnické školy,
kde jim čarodějnice Krákavá vysvětlovala, jaké
svátky se slaví u nás a jaké ve světě, jak je to
s Dušičkami a jak s Halloweenem. Někteří
adepti zkouškou proměňovacích kouzel prošli,
jiní ne.
Pak začalo velké vyrábění lampiónků z papírů
se siluetami netopýrů, dýní a duchů anebo
s vylisovanými listy. Bylo to tentokrát dosti
náročné a maminky se skutečně zapotily. Děti
pak radostně dováděly v tělocvičně plné sportovního náčiní a hraček. Když se setmělo,
čekala na všechny nádherně rozsvícená zahrada plná světýlek, lampiček i vyřezávaných
dýní. Děti plnily nejrůznější úkoly a také trénovaly svoji odvahu, neboť zahrada byla plná
8
 So 10. 08. 2013, 17:00
Čermná vs. Vamberk B – 2:3 (br. Maják
Marek, Vosáhlo Jan)
 So 17. 08. 2013 – volno
 So 24. 08. 2013, 17:00
Čermná vs. Olešnice – 2:1 (br. Maják Marek, Novák Milan)
 So 31. 08. 2013, 17:00
Labuť Rychnov vs. Čermná – 4:1 (br. Vosáhlo Jan)
 So 07. 09. 2013, 17:00
Čermná vs. 1. FC Rokytnice B – 2:1 (br.
Novák Jiří, Nyč Jaroslav)
 So 14. 09. 2013, 17:00
Čermná vs. Domašín – 0:4
 Ne 22. 09. 2013, 14:00
České Meziříčí B vs. Čermná – 11:0
 So 28. 09. 2013, 16:30
Čermná vs. Javornice B – 4:1 (br. Tupec
Roman, Novák Jiří, Jindra Jakub, Spejchal
David)
 So 05. 10. 2013, 16:00
Kostelecká Lhota B vs. Čermná – 1:3 (br.
Novák Jiří, Vosáhlo Jan, Gerčák Adam)
 So 12. 10. 2013, 16:00
Čermná vs. Lípa B – 2:1 (br. Maják Marek,
Vosáhlo Jan)
 So 19. 10. 2013, 13:00
Voděrady B vs. Čermná – 2:2 (na penalty
5:4, br. Novák Jiří, Vosáhlo Jan)
nejrůznějších strašidel a duchů. Odměnou jim
byla spousta dobrůtek.
Jsme rády, že se akce tak vydařila, přálo nám
počasí a účast byla opravdu velká. Moc děkujeme všem, kteří nám přišli pomoc
s organizací a hlavně s následným úklidem.
Bez vás by to nešlo!
ZPRÁVA Z ČINNOSTI KROUŽKU ŠIKOVNÉ
RUCE PŘI ZŠ ČERMNÁ NAD ORLICÍ –
ODDÍL PS BRONTOSAUŘI
Od září se pravidelně scházíme každé pondělí
a vytváříme vždy něco zajímavého.
S létem jsme se letos rozloučili výrobou ozdobného rámečku na fotku z dovolené.
Podzim jsme oslavili výrobou draků
z přírodních materiálů, z keramické hlíny jsme
modelovali ježečky a podzimní plody. Na
školní zahradě jsme během slunného října
tvořili skřítky Podzimníčky a umístili jsme si
je na naši bylinkovou spirálu. Moc se nám
povedli a bylinkovou skalku nám pěkně hlídají.
Během listopadu jsme se už věnovali výrobkům na chystaný Vánoční jarmark, na který
vás tímto všechny srdečně zveme. Uskuteční
se ve čtvrtek 12. 12. od 15.30 v základní škole.
Přijďte si s námi užít předvánoční atmosféru a
koupit nějaký ten malý dárek od nás. Vydělané
penízky použijeme na další činnost našeho
kroužku.
Konečná, neúplná tabulka po podzimní části
sezony 2013/2014 má tuto podobu:
1. Domašín
10
2. Vamberk B
10
3. České Meziříčí B 10
4. Čermná
10
5. Lípa B
9
6. Javornice B
10
7. 1. FC Rokytnice B 10
8. Labuť Rychnov 9
9. Voděrady B
10
10. Kostelecká Lhota B 10
11. Olešnice
10
Na shledanou se těší šikovné děti, Petra a Mája
PETRA A MÁJA
TK ČERMNÁ NAD ORLICÍ
Úvodem bych uvedl výsledky našich zápasů po
skončené podzimní části sezony 2013/2014
okresního přeboru IV. třídy.
28:12
37:14
44: 8
18:29
19:18
30:21
18: 22
19: 32
13: 35
12: 32
9: 24
27
26
24
16
15
10
10
10
10
8
6
Opakované utkání Labuť Rychnov – Lípa B
bude sehráno až na jaře příštího roku.
9
Těsně před Vánocemi, konkrétně v sobotu
21. 12. 2013 proběhne tradiční Vánoční florbalový turnaj. Hrát se bude v sokolovně
v Borohrádku, začátek v 8.00 hod. Tímto
všechny zájemce zveme, aby přišli fandit a
podpořili místní týmy.
Jarní část mistrovských utkání bychom měli
zahájit na domácí půdě v sobotu 5. dubna
2014 utkáním s mužstvem Voděrad B.
Podrobný rozpis jarní sezony se dočtete
v příštím čísle čermenského občasníku.
V sobotu 14. prosince 2013 uspořádáme na
starém hřišti již 19. ročník zimního turnaje
v malé kopané O pohár starosty obce.
ING. ZDENĚK ŠPULÁK
WBH ČERMNÁ NAD ORLICÍ
Pravděpodobně koncem února (bohužel ještě
nevíme přesný termín) uspořádáme tradiční
taneční ples v restauraci U hřiště.
Závěrem bych chtěl našim fanouškům poděkovat za jejich přízeň, obecnímu úřadu za
finanční podporu a popřát nejen příznivcům
čermenské kopané ale i čtenářům tohoto
občasníku příjemné prožití Vánočních svátků
a do nového roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
MILOŠ FUCHSA
Amatérský klub ledního hokeje, sezona
2013/2014
FLORBALOVÁ LIGA V PLNÉM PROUDU
Jak už je naší tradicí v posledních čtyřech
letech, i letos má obec Čermná nad Orlicí svého zástupce v Městské hokejové lize (MHL),
která se koná na zimním stadionu v Chocni, a
to tým WBH Čermná nad Orlicí. Letos se přihlásilo rekordní a z pohledu organizátorů
maximální počet 14 družstev. Vzhledem k
úpravě pravidel týkajících se zejména omezení
počtu hráčů, kteří ještě hrají registrované
soutěže, se čekala od letošního ročníku větší
vyrovnanost jednotlivých týmů, a jak se dočtete dále, uvedené očekávání se určitě naplnilo.
Superamaterská liga (SAL), které se účastní i
tři místní týmy, je zhruba ve své polovině.
Doposud bylo odehráno 13 kol z plánovaných
21. Po skončení základní části se bude hrát
play-off, kam postoupí šest z celkových sedmi
týmů. Aktuální tabulka (po 13 kolech) vypadá
následovně.
1. BlackMN's
2. Hujeři
3. NicMoc
4. Guts
5. Ležáci
6. ALKO Trosky
7. Les Charlots
11
11
11
11
12
11
11
117:63
130:103
131:115
97:91
105:119
103:133
94:153
29
24
21
16
12
6
6
Letošní „hokejový rok“ jsme zahájili několika
tréninky na ZS v České Třebové, bohužel letos
již bez trenéra pana Josefa Buryho, který se
nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit.
Chtěli bychom mu alespoň takto jménem
celého týmu poděkovat za jeho dosavadní
podporu, popřát mu hodně zdraví a všichni
Zvýrazněné týmy jsou z naší obce. Aktuální
výsledky naleznete na stránkách soutěže –
www.sal.youcan.cz.
10
doufáme, že se k nám připojí ve zbytku sezony
opět v roli hlavního (a jediného) trenéra.
Možná i absence trenéra byla jedna z příčin,
proč jsme se nescházeli úplně v plném složení
a bohužel na kvalitě těchto tréninků to bylo
znát. Každopádně do nového ročníku MHL
jsme vstoupili výhrou nad nováčkem ze Zámělu, který již ale v rámci východočeského regionu působí i v několika dalších amatérských
soutěžích a před zápasem byl jasným favoritem. Velmi dobrým bruslením a neskutečným
výkonem našeho brankáře Jardy Slámy „Slamáka“ se nám podařilo zvítězit na samostatné
nájezdy a připsali jsme si cenný skalp jednoho
z favoritů celé soutěže. Na uvedené vítězství
se nám v dalších zápasech již nepodařilo navázat a propadali jsme se tabulkou až na samotný konec, a to zejména díky častým změnám v sestavě, z nichž některá byla vynucena i
zraněními našich klíčových hráčů. Jak již bylo
uvedeno na začátku, všechny týmy v rámci
MHL jsou velmi vyrovnané a ačkoliv jsme v
žádném zápase vyloženě nepropadli, vždycky
nám ten poslední krůček k vítězství chyběl.
Snad se nám ještě podaří tento nepříznivý
trend otočit v druhé polovině letošní hokejové
sezóny.
SDH ČÍČOVÁ
Sbor dobrovolných hasičů v Číčové přeje všem
občanům pohodové prožití vánočních svátků a
vše nejlepší do nového roku 2014.
Zároveň si vás dovolujeme pozvat na již
3. hasičský ples SDH Číčová, konaný dne
18. 1. 2014 od 20:00 hod v restauraci U Hřiště
v Malé Čermné. Těšíme se na vás.
Rádi bychom také připomněli, že s končícím
rokem nekončí, nýbrž pokračuje, naše akce
„Recyklujte s hasiči“, kdy máte možnost vaše
vysloužilé elektrospotřebiče odevzdat na
sběrné místo v Číčové (bývalá prodejna, nyní
naše klubovna). Elektrozařízení však musí být
„kompletní“!!! Sběrné dny máme každou „lichou“ sobotu od 14 do 15:30 hod. Je vhodné
nás však nejdříve kontaktovat na některém z
uvedených telefonních čísel: 606 782 728,
723 254 030, 777 583 745, 775 718 083.
Co dodat závěrem…
Přijďte nás podpořit do Chocně, termíny našich zápasů naleznete na www.mhlchocen.cz a
snad se nám i s Vaší podporou v publiku podaří letošním sezonu dokončit na lepším místě,
než tomu bylo v loňském roce.
Závěrem se vlastně vracíme na počátek našeho psaní…
Závěrem bych Vám chtěl za všechny hráče
popřát klidné Vánoce a do nového roku hodně
pohody a splnění všech Vašich přání.
Veselé vánoce a šťastný nový rok přejí
hasiči z ČÍČOVÉ.
JAN SLÁDEK
JIŘÍ MAREK
11
5 nejúspěšnějších sportovců z řad veteránů
(nad 40 let), 3 kolektivy mládeže a 3 kolektivy
dospělých, 5 trenérů, cvičitelů a funkcionářů
TJ/SK, pořadatelé významné sportovní akce a
předána bude i cena FAIR PLAY.
VÁNOČNÍ NABÍDKA INTERNETU
Společnost FajnCom s.r.o., poskytující v naší
obci internetové připojení, vyhlašuje vánoční
akci. Pokud si necháte zřídit internet do konce
února 2014, dostanete 3 měsíce připojení
zcela zdarma!
Nejlepší sportovce, kolektivy a trenéry navrhne jakákoliv právnická či fyzická osoba sídlící
na území okresu Rychnov nad Kněžnou, obce
a města, TJ/SK, svazy/komise a další sportovní subjekty nesdružené ve Sportovním sdružení ČSTV Rychnov nad Kněžnou (Sokol, Auto
klub ČR, atd.) s přihlédnutím k těmto zásadám
a to ve skupinách výše uvedených.
Podmínkou je přímá viditelnost na vysílač, ten
je umístěn v Malé Čermné na bytovce čp. 159.
Případné bližší informace Vám budou poskytnuty na telefonním čísle 464 601 200.
ING. ZDENĚK ŠPULÁK
Návrhy podávané na adresu: Sportovní sdružení ČSTV, U Stadionu 1498, 516 01 Rychnov
n.Kn. nebo e-mailem: [email protected]
musí obsahovat: jméno a příjmení sportovce,
data narození, adresu bydliště, členství v
TJ/SK, oddíl, ve kterém sportu je a sportovní
úspěchy dosažené v roce 2013.
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU
Akceptovány budou návrhy podané na ČSTV
Rychnov n.K. do 5. ledna 2014.
ING. ZDENĚK ŠPULÁK
Sportovní sdružení ČSTV Rychnov nad Kněžnou ve spolupráci s Rychnovským deníkem,
agenturou ČOK-CZ Praha, MěÚ Rychnov nad
Kněžnou a pod záštitou starosty města Rychnova n. Kn. Ing. Jana Skořepy připravuje slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2013, které proběhne v pátek
31. ledna 2014 od 18 hodin v Pelclově divadle
v Rychnově nad Kněžnou.
Oceněno bude: 3 jednotlivců v žákovské v
kategorii, 3 jednotlivců v kategorii dorostencijunioři, 5 jednotlivců v kategorii dospělí,
12
ZUBNÍ POHOTOVOST
Kompletní a vždy aktualizovaný seznam zubní pohotovosti naleznete na stránkách:
http://goo.gl/CE1ve
Den
Lékař
Adresa
Telefon
15.12.
MUDr. Miřejovská Dagmar
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
494 323 152
21.12.
MUDr. Nentvichová Eva
K. Michla 942, Dobruška
494 623 775
22.12.
MUDr. Plšková Ivona
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
494 534 841
24.12.
MUDr. Skřičková Zdena
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 695
25.12.
MUDr. Pokorná Věra
J. Pitry 448, Opočno
494 667 628
26.12.
MUDr. Přibylová Marta
Komenského 209, Častolovice
494 322 706
28.12.
MUDr. Hlavsová Lenka
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
494 323 958
29.12.
MUDr Seidlová Zdenka
Skuhrov nad Bělou 17
494 598 205
01.01.
MUDr. Pokorná Věra
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
494 515 697
04.01.
MUDr. Stejskalová Věra
ZS Kout 566, Borohrádek
494 381 263
05.01.
MUDr. Vavřičková Hana
Poliklinika, Mírové nám. 88,
Týniště nad Orlicí
494 371 782
Pro rok 2014 bohužel zatím není vypsaný rozpis zubní pohotovosti.
ING. ZDENĚK ŠPULÁK
KALENDÁŘ PLÁNOVANÝCH AKCÍ
Datum
Název akce
Místo konání
21. 12. 2013
Florbalový turnaj s účastí místních týmů
Sokolovna Borohrádek
26. 12. 2013
Tepláková párty
Restaurace U Krtka
18. 1. 2014
3. hasičský ples SDH Číčová
Restaurace U Hřiště
Únor 2014
Sportovní ples
Restaurace U Hřiště
ING. ZDENĚK ŠPULÁK
13
ZÁVĚREM…
Děkujeme všem, kteří poslali příspěvky do tohoto vydání zpravodaje! Následující číslo vyjde
v březnu 2014, budeme rádi za každý Vámi zaslaný článek.
Uzávěrka pro následující zpravodaj (2014/1) je 25. února 2014!
Zodpovědné osoby (redaktoři):
 Ing. Zdeněk Špulák ([email protected])
 Bc. Jaroslava Sejkorová ([email protected])
Vydává Obec Čermná nad Orlicí v nákladu 450 ks. Evidenční číslo: MK ČR E 21231. Zpravodaj
neprochází jazykovou korekturou! Za články zodpovídá autor, nikoliv redaktoři nebo vydavatel.
ING. ZDENĚK ŠPULÁK
14
15
16

Podobné dokumenty