1/ 07 Bezpečnost informací – stále naléhavější téma

Komentáře

Transkript

1/ 07 Bezpečnost informací – stále naléhavější téma
1/ 07
TÜV SÜD Czech
Zpravodaj
Bezpečnost informací
– stále naléhavější téma dneška 6 - 7
Společnost KOTRLA a.s.
– zavedla systém C-o-C
14
Vážení obchodní přátelé, vážení spoluzaměstnanci,
dnes, kdy již máme definitivní a renomovanými auditory ověřené výsledky našeho hospodaření v roce 2006, můžeme
s hrdostí prohlásit – veškeré plánované ukazatele byly bezezbytku splněny a naše společnost, jako již tradičně,
zaznamenala další rozvoj!
Grafické znázornění této skutečnosti je uvedeno na zadním přebalu, ušetřím Vás tedy dalšího komentáře, snad krom
čísel, která zajímají všechny:
• mzdové prostředky byly navýšeny meziročně o 8,2%
• celkové personální náklady pak meziročně vzrostly o 9,7%
Máme-li však udržet dosavadní trend, pak musíme hledat další trhy a další produkty a služby, které přesvědčí naše
potenciální zákazníky, že právě TÜV SÜD Czech je pro ně ten nejvhodnější partner.
Není novinkou, že globalizace je nezadržitelná a že jednotlivé směrnice a další právní regulace vydávané Evropskou
unií postupně regulují celá průmyslová odvětví, služby, zemědělství, sociální problematiku, životní a pracovní prostředí, jakož i úroveň a kvalitu života obyvatel obecně. Zejména pro menší organizace (obecní úřady, malé a střední
podnikatele, sdružení a spolky) a mnohdy i jednotlivé občany, jsou některé směrnice špatně dostupné a bez znalosti
jejich provázanosti na již zavedené normativy také těžko srozumitelné a velmi těžko realizovatelné. A právě zde je
prostor pro zužitkování skutečnosti, že naše společnost je nedílnou součástí nadnárodního koncernu TÜV SÜD. Na
pravidelných odborných konferencích jsou profesionálové z různých oborů schopni (na základě zkušeností z terénu)
rozdiskutovat a zformulovat co nejjednodušší metodiku naplnění jednotlivých harmonizovaných směrnic EU a tuto
rozpracovat jak do jednotných inspekčních či zkušebních postupů, ale a to je velmi důležité, také do jednoduchých
osvětových a učebních textů.
Tento produkt praktických zkušeností z obrovského civilizovaného a průmyslového prostoru je třeba uchopit a zužitkovat rovněž ku prospěchu našich zákazníků, a to nejen v ČR, ale i v zemích, kde je jazyková bariera poměrně dobře
překonatelná (SR, Polsko)
Příklad za všechny:
Do června 2007 má být do českého právního řádu zavedena směrnice 2006/1907/ES, která je uváděna pod zkratkou
REACH.
Slovo „REACH“ je akronymem vytvořeným z prvních písmen několika výrazů, označujících hlavní prvky nově zaváděného systému – Registration, Evaluation, Authorisation, Registration of Chemicals.
Směrnice upravuje podmínky platné pro výrobu, dovoz, distribuci a používání chemických látek a výrobků tyto
obsahující, a to v celé Evropské unii. Nový systém má zajistit, aby se přibližně do roku 2020 v EU vyráběly a používaly
pouze chemické látky se známými nebezpečnými vlastnostmi a pouze bezpečným způsobem.
Co to bude pro všechny výrobce chemických látek a výrobků znamenat? Velmi zkráceně lze říci, že všichni tito
výrobci, dovozci a distributoři (a to i ti nejmenší) se budou muset seznámit se základní strukturou a obsahem REACH,
rozpoznat a definovat svou pozici vůči nařízení, rozpoznat a definovat, kterých látek, přípravků, výrobků a zařízení se
může nařízení týkat, navrhnout způsob organizačního, personálního, technologického a ekonomického zázemí k zajištění povinné notifikace těchto látek u určeného úřadu – Agentury. Samozřejmě, že již existující látky ve skladech,
obchodech, dílnách apod., musí být přeregistrovány.
Asi nemá smysl uvádět odhady obrovského množství chemických látek, kterých se tato regulace dotkne. Důležité
je, aby bylo možno v přijatelném časovém horizontu a za přijatelných finančních podmínek nabídnout a poskytnout
„postiženým“ kvalifikované informace a co nejvíce racionální návrhy řešení. A to je velmi závažný, ale nekompromisně stanovený úkol vedení naší společnosti školícímu středisku TÜV SÜD Czech. Toto již zpracovalo a dnes konfrontuje s Akademií TÜV SÜD v Mnichově věcné obsahy seminářů určených malým a středním podnikům k popularizaci
uvedené problematiky a jejího řešení, spolu s nabídkou služeb naší společnosti.
Ing. Ivo Dršťák
jednatel
3
4
Rozlučka s Dr. Joachimem Freyem
5
Certifikace C-o-C - úspěšně završená akreditace
IRIS - norma pro železniční průmysl
6 -7
Bezpečnost informací – stále naléhavější téma dneška
8-9
Je vaše dětské hřiště bezpečné? Odpovídá předpisům?
10
Co všechno se skrývá za testováním automobilu?
11
Konec špinavých vrakovišť ?!!
12 - 13 Společnost KOTRLA a.s. – zavedla systém C-o-C
14
Předání Certifikátu vyjímečnosti Severomoravským vodovodům a kanalizacím
TÜV SÜD Czech Zpravodaj - redakce:
správa společnosti
Novodvorská 994, 142 21 Praha 4
V případě zájmu o zasílání Zpravodaje, napište na naši e-mailovou adresu [email protected] nebo
zavolejte na tel: 239 046 804, či faxujte na fax: 239 046 806. Nabízíme také možnost zasílání elektronické
verze.
TÜV SÜD Czech Zpravodaj je reklamním bulletinem společnosti. Informuje o novinkách uvnitř společnosti, významných projektech a zákaznících.
www.t u v c z.c z
4
Rozlučka s Dr. Joachimem Freyem
22. února jsme se oficiálně ( a současně neoficiálně ) na přátelské párty rozloučili s působením Dr. Freye jako představitele
Holdingu TÜV SÜD pro Českou republiku i východní Evropu. Pan Frey odchází do důchodu, ale i nadále hodlá předávat své
zkušenosti jako poradce.
Sešli se zde dlouholetí partneři, spolupracovníci a přátelé pana Dr. Freye, navíc byla tato událost skvělou příležitostí pro
předání certifikátu ISO 9001 představiteli e4t Electronics for transportation, panu ing. Zuskovi, jednateli společnosti. Firmu
e4t Electronics for transportation certifikovali pracovníci TÜV SÜD Czech s.r.o.
5
www.t uvcz. cz
Certifikace C-o-C - úspěšně završená akreditace - novinka
z února 2007
O tom, jak firma rozšiřuje svoji nabídku zákazníkům pro zabezpečení
komplexnosti služeb, svědčí i další rozšíření akreditovaných oblastí,
kterou je i certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů.
Společnost TÜV SÜD Czech tak může nabízet tuto službu nejen v České
republice, ale i v zahraničí, vzhledem k platnosti systému prakticky po
celém světě. Navíc jsme jedinou ze společností náležejících ke skupině
TÜV SÜD, která se touto akreditací může pyšnit. Tak firmy pracující
v oblasti dřevozpracujícího průmyslu mohou využít nejen možnosti nechat certifikovat svůj systém řízení dle ISO 9001, ISO 14001 nebo OHSAS
18001, ale nyní dle CFCS 1004:2006, což jsou velmi často i podmínky
účasti při výběrových řízeních.
více informací: [email protected]
IRIS - norma pro železniční průmysl
TÜV SÜD Czech rozšiřuje portfolio služeb a nabízí firmám vyrábějícím
i provozujícím drážní zařízení certifikaci podle nové normy IRIS - International Railway Industry Standard.
V zájmu zajištění konkurenceschopnosti na globálním trhu, výrobci
v železničním průmyslu vyvinuli normu pro bezpečnost a systém řízení
pro průmysl železničních vozidel. Mezinárodní norma pro železniční
vozidla (International Railway Industry Standard, ve zkratce IRIS) je
založena na stěžejní normě pro řízení managementu, ISO 9001.
Vývoj v této oblasti dnes ukazuje, že IRIS se velmi rychle vyvíjí ve velmi
důležitou normu pro výrobce a jejich dodavatele. Výrobci na klíčových
pozicích odsouhlasili to, že IRIS certifikace bude požadována od dodavatelů nejpozději do roku 2009 a stane se tedy pro ně povinnou. Stejně
jako ISO 9001, IRIS podněcuje nepřetržitý proces zlepšování a ve
svém důsledku by zavedení požadavků normy mělo směřovat k nižším
nákladům. V dlouhodobém měřítku se bude IRIS vztahovat i na proces
údržby a bude zahrnovat i síť provozovatelů.
TÜV SÜD Czech nabízí svým zákazníkům, kteří se zabývají výrobou
drážních zařízení, řadu služeb. Jsme notifikovanou osobou pro některé
činnosti v rámci interoperability. Jsme rovněž pověřenou firmou Ministerstvem dopravy pro provádění činností na základě Dohody ADR a RID
(přeprava nebezpečných nákladů po silnici a železnici). Logickým doplňkem portfolia činností je tedy certifikace dle normy IRIS . Pracovníci
TÜV SÜD Czech uznaní jako auditoři pro IRIS pracují v rámci TÜV SÜD
Management Service, a ta má s UNIFE (Union des Industries Ferroviriaires Européennes = Association of the European Railway Industries)
uzavřenu smlouvu o zmocnění k provádění auditů .
více o IRIS : http://www.iris-rail.org
pro více informací: [email protected]
www.t u v c z.c z
6
Bezpečnost informací – stále
naléhavější téma dneška
Info
Pro více informací
RNDr. Vladimír Mazálek, Ph.D, MBA
mobil: 724 058 415
[email protected]
Která firma dnes nedisponuje informacemi
důležitými pro její další existenci a rozvoj? Jsou
rozvíjeny nové postupy výroby i služeb na vysoce
odborné úrovni, jsou zpracovávána data nejrůznějšího charakteru: od informací o osobních údajích,
o klientech či zaměstnancích, přes data ekonomického charakteru, až po data o technologických
procesech, výzkumu a vývoji. Vše bývá podloženo
vysoce profesionálním přístupem. Na jedno se
však často zapomíná. Na bezpečnost těchto dat.
Na spolehlivé nástroje jejich řízení. Ochrana proti
neúmyslnému zničení či úmyslnému zneužití. Nástrojem pro to, jak data řídit, je i zavedení požadavků systému managementu bezpečnosti informací.
Odborníci TÜV SÜD Czech se zaměřili i na tuto
sféru a nabízejí prověření funkčnosti systému a
jeho certifikaci. Díky jejich zkušenostem lze získat
hodnotné informace o slabinách a možnostech
zlepšení.
Zeptali jsme se našeho kolegy, pana Dr. Mazálka,
MBA, auditora, mimo jiné i pro oblast bezpečnosti
informací, na předpisovou základnu a jeho zkušenosti z praxe:
Jaká je historie norem, které popisují celou
problematiku?
V říjnu 2005 byla přijata Mezinárodní organizací
pro normalizaci britská norma BS 7799-2
jako ISO/IEC 27001:2005: Informační technologie
- Bezpečnostní techniky - Systémy managementu
bezpečnosti informací – požadavky. Norma poskytuje doporučení, jak aplikovat vybraná opatření
ISO/IEC 17799:2005 (do budoucna ISO/IEC 27002)
v rámci procesu ustavení, provozu, údržby a zlepšování systému managementu bezpečnosti informací (Information Security Management System,
ISMS) v organizaci. Prosazuje přijetí procesního
přístupu k řešení ISMS, zavádí model známý jako
Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej (Plan-Do-Check-Act
nebo zkratkou PDCA), který může být aplikován na
všechny procesy ISMS tak, jak jsou definovány
touto normou. Co je rovněž důležité - její požadavky
jsou propojeny a harmonizovány s normami ISO/IEC
9001:2000 a ISO/IEC 14001:2004 tak, aby bylo
podpořeno jejich konzistentní a jednotné zavedení
a provoz.
Jak je norma ISO/IEC 27001 strukturována?
V hlavní části normy jsou specifikovány požadavky
na vybudování, zavedení, provoz, monitorování,
přezkoumání, udržování, zlepšování a případnou
certifikaci zdokumentovaného systému managementu bezpečnosti informací. Jsou zde specifikovány požadavky na výběr a zavedení bezpečnostních opatření chránících informační aktiva.
V příloze A jsou uvedeny cíle a jednotlivá opatření,
která jsou přímo propojena s cíli a opatřeními uvedenými v ISO/IEC 17799:2005. V příloze B je uveden
vztah mezi principy OECD pro bezpečnost informač-
7
ních systémů a sítí a fázemi PDCA cyklu. V příloze C je uveden vztah mezi
ISO/IEC 9001:2000, ISO/IEC 14001:2004 a ISO/IEC 27001:2005.
Mezinárodní norma ISO/IEC 17799:2005 byla převzata do souboru norem
ČSN překladem pod označením ČSN ISO/IEC 17799:2006. Vznikla jako
praktická sbírka nejlepších praktik („best practices“) v oboru bezpečnosti
informací a na jejím vzniku se podílela řada státních subjektů ve spolupráci s komerčními organizacemi. ISO/IEC 17799:2005 může být využita jako
kontrolní seznam všeho správného, co je nutno pro bezpečnost informací
v organizaci udělat.
Norma obsahuje celkem 11 základních oddílů bezpečnosti, které jsou dále
rozděleny do 39 kategorií bezpečnosti (počet je uvedený v závorce za
názvem oddílu): - Bezpečnostní politika (1); - Organizace bezpečnosti (2);
- Klasifikace a řízení aktiv (2); - Bezpečnost lidských zdrojů (3); - Fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí (2); - Řízení komunikací a řízení provozu (10);
- Řízení přístupu (7); - Vývoj, údržba a rozšíření informačního systému (6);
- Zvládání bezpečnostních incidentů (2); Řízení kontinuity činností organizace (1); - Soulad s požadavky (3). Každá z 39 kategorií bezpečnosti obsahuje
cíl (kontrolního) opatření, který určuje, čeho má být dosaženo a jedno nebo
více opatření, která lze použít k dosažení stanoveného cíle opatření. Norma
obsahuje celkem 133 „základních“ opatření, které se ale ve skutečnosti dále
rozpadají na stovky specifických bezpečnostních opatření.
Cíle opatření poskytují kvalitní základ pro definici sady „axiomů“ pro
bezpečnostní politiku. Norma nepřikazuje, která opatření musí být bezpodmínečně aplikována, ale ponechává rozhodnutí na organizaci. Vhodná
opatření jsou vybírána na základě hodnocení rizik a jejich implementace
je závislá na konkrétní situaci. Cílem není implementovat vše, co norma
popisuje, ale spíše naplnit všechny aplikovatelné cíle opatření. Tento přístup
zajišťuje, že norma je široce použitelná a dává uživatelům velkou flexibilitu
při implementaci.
Jaký je trend při zavádění požadavků norem?
O tom, jak velmi potřebný je zodpovědný přístup k informacím, a jak tento
trend nabývá na síle, svědčí i rozšiřující se řady společností, které systém
zavádějí i si nechávají certifikovat. Jednou z nich je i náš zákazník: KSRZIS
- Koordinační středisko pro Resortní zdravotnické systémy, které bylo vytvořeno Ministerstvem zdravotnictví. Hlavní úlohou organizace je sledování
všech hlavních dat resortu. Příkladem jsou informace jako aktuální polohy
orgánů určených pro transplantaci , důležité onkologické informace a
rejstříky pacientů a dat o nich, informace o hygienickém i zdravotním stavu
a epidemiích . Všechna data musí být nepřetržitě k dispozici pro státní
orgány, ale i pracoviště, jako jsou transplantační jednotky apod. Jedná se
tedy o velmi citlivé informace, práce s nimi je sledována resortem i vládou
v pravidelných intervalech. Sídlo KSRZIS je v pražskému IKEMu.
Jak probíhalo zavádění systému?
Jeho zavedení si vyžádalo Ministerstvo zdravotnictví, na pomoc byl pozván
zkušený poradce. Zavádění trvalo ca 10 měsíců, přičemž v organizaci se
týká asi 15 osob. Certifikace systému, která proběhla úspěšně, však neznamená ukončení práce na jeho vývoji i zlepšování. Ta neustále pokračuje, jak
je ostatně obvyklé i u jiných systémových norem.
Jaká je hlavní motivace pro zavedení systému?
Jde o to, aby byla vytvořena trvalá prevence proti jakémukoliv možnému
odcizení či zneužití dat a v kritickém případě, aby byl ihned odhalen příčinný
zdroj a okamžitě ze systému eliminován.
www.tuvcz. cz
Motivace je pak ochrana proti nabourání se
do firemních informačních systémů a vytěžení či
úniku informací z nich. Jde především o ochranu
firemních tajemství, dat a know-how.
Jaká je návaznost na požadavky ISO 9001 nebo
např. 14001?
Je zde naprostá logická souvislost všech daných
norem, což je v příloze normy ISO/IEC 27001:2005
také rozvedeno, a je posouzen vztah mezi touto
normou a normami ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004.
První část normy ČSN ISO/IEC 27001:2005 se týká
všeobecně předmětu normy, normativních odkazů,
termínů a definic, všeobecných požadavků, odpovědnosti vedení a vůbec všech požadavků, které
požaduje k naplnění norma ČSN EN ISO 9001:2001.
Klíčová a auditně hodně náročná je ale především
příloha A normy – tedy konkrétní firemní Cíle opatření a jednotlivá bezpečnostní opatření. Především
jejich fyzická prověrka je velmi časově náročná.
Jaké jsou nároky na počet auditodnů např. ve
srovnání s ISO 9001?
V současnosti je certifikace podle této normy
prováděna ve stejném časovém rozsahu jako ISO
9001:2000, ale poznatky z praxe vedou spíše k přechodu na systém posouzení dle normy ČSN EN ISO
14001:2005, tedy s předauditem, a dle závažnosti
auditovaného obsahu – pro důkladnou prověrku je
nutno počítat s větší časovou náročností. Klíčové
pro posouzení jsou interní audity a především
vnitřní auditní dotazník, který musí pojmout co
nejvíce „černých skříněk normy“.
Který sektor firem bude v krátké budoucnosti
nejvíce nucen zavést a doložit partnerům certifikovaný systém?
Systém dle ISO/IEC 27001 by měly mít certifikovány subjekty, které prodávají elektronický nástroj
(např. SW pro řízení el. aukcí…). V tomto případě
musí být certifikován i ten elektronický nástroj
samotný. Dále pak subjekty dodávající IS pro
veřejnou správu. Významnou známkou fungujícího
systému je certifikát TÜV SÜD Czech s oktagonem, který je silným nástrojem ochrany zejména
pro státní orgány. Důležité je zejména provedení
důkladné prověrky, tedy nikoli formálního procesu
certifikace, ale opravdu vypovídající audit, jehož
výsledek je dalším řídícím nástrojem i pro firmu.
www.t u v c z.c z
8
Je vaše dětské hřiště bezpečné?
Odpovídá předpisům?
„Děti jsou samostatnými malými osobnostmi.
Měli bychom je podporovat a pomáhat jim v případech, kdy jejich intelekt či jejich pohybové
schopnosti nejsou ještě tak dalece rozvinuty, aby
stačily na vyřešení všech situací. Všude tam, kde
je nutné počítat s bezpečnostními riziky, které
by děti nemusely rozeznat, je nutná pomoc nás,
dospělých.“
Info
Pro více informací
Ing. Anna Pavlů
pobočka Brno
Tel.: 545 427 822
[email protected]
TÜV SÜD Czech působí již čtvrtým rokem jako
autorizovaná osoba s pověřením k posuzování
shody a certifikaci zařízení dětských hřišť. V této
oblasti máme statut koordinující autorizované
osoby a s posuzováním zařízení dětských hřišť
máme bohaté zkušenosti. Zaměřujeme se jak na
dětská hřiště venkovní i vnitřní (supermarkety),
hřiště z různých materiálů (dřevo, kov aj.), tak i
na zkoušení tlumících vlastností povrchů hřišť
(přírodní materiály, syntetika aj.).
Paní ing. Anna Pavlů,inspektorka a auditorka
TÜV SÜD Czech, se touto problematikou zabývá
již několik let. Protože se na nás obracejí četní
výrobci i provozovatelé dětských hřišť se svými
dotazy na uvádění do provozu, ale i jejich provoz
samotný, na předpisy, které je nutno dodržet
apod., položili jsme paní Pavlů několik otázek,
které snad zodpoví mnohé nejasnosti této problematiky :
Jaká je právní situace v České republice?
Zařízení dětských hřišť jsou zařazena do tzv.
regulované sféry, která zajišťuje, aby všechny
výrobky představující zvýšené riziko především
pro uživatele a životní prostředí, byly před svým
uvedením na český trh podrobeny posouzení shody s příslušnými technickými předpisy. Posouzení
shody zařízení dětských hřišť v České republice
podléhá výkonu oprávněné autorizované osoby.
Proč je kladen důraz na bezpečnost ?
Vznik technických norem řešících bezpečnostní
požadavky a parametry zařízení dětských hřišť je
důsledkem mnohaletých praktických zkušeností,
poznatků a lékařských studií z oblasti sledování
úrazovosti na dětských hřištích. Z praxe bylo
vysledováno, na kterých zařízeních dochází nejčastěji k úrazům, které prvky a části zařízení jsou
nebezpečné, co je příčinou úrazu a také jak ovlivní
povrch hřiště úrazovost při pádu dítěte na hlavu.
Reakcí na tyto požadavky a poznatky bylo vytvoření technických norem řady ČSN EN 1176.
Co dělat se starými zařízeními dětských hřišť?
Zařízení dětských hřišť, která byla uvedena a
instalována před nabytím účinnosti zákona č. 22/
1997 Sb., v platném znění, o technických požadavcích na výrobky, mohou zůstat na hřištích, neboť
i zde platí zásada ochrany stavu. To znamená, co
bylo v době zřízení považováno za bezpečné, smí
9
zůstat. Po ukončení doby jejich životnosti potom
již smí být instalovány pouze prvky s ověřenou
bezpečností podle platných technických předpisů
a norem.
V čem spočívají bezpečnostní požadavky na
dětská hřiště?
Bezpečnostní požadavky se opírají nejen o praktické zkušenosti z úrazovosti na evropských
hřištích, ale také zohledňují věk dětí, přístupnost
herních prvků a rozměry dětského těla. V technických normách potom můžeme najít požadavky
na zachycení hlavy, horních a dolních končetin,
zachycení prstů, ochranu proti pádu, ochranu
proti uškrcení, opatření proti uklouznutí, odření,
poškrábání, stlačení těla a jiné. Protože se jedná
i o ty nejmenší, pozornost je věnována také
použitým materiálům z hlediska jejich jedovatosti
a hořlavosti.
Co obnáší instalace nového zařízení?
Uvedení zařízení dětských hřišť do provozu zahrnuje vlastní instalaci bezpečného certifikovaného
herního prvku, vybudování odpovídajícího povrchu dětského hřiště s požadovanými vlastnostmi
tlumícími náraz a zavedení bezpečnostního režimu na hřišti. Tento režim zahrnuje jak pravidelný
úklid, kontroly a údržbářské zásahy na zařízeních,
tak i sledování a zaznamenávání případných
úrazů na hřišti.
Co nabízíme ještě pro naše zákazníky v této
oblasti?
Pravidelně pořádáme semináře o problematice
zařízení dětských hřišť nejen pro odborníky, ale i
zástupce provozovatelů a veřejnost. Můžeme rovněž nabídnout konzultace, kde najdeme společně
odpověď jak má Vaše zařízení vypadat a co má
splňovat, aby se předešlo možným komplikacím
a zejména nežádoucím úrazům.
Naše výstupní dokumenty jsou také díky světoznámé značce TÜV SÜD uznávány v rámci celého
evropského trhu.
Můžete jmenovat některé ze zákazníků?
HAGS Praha s.r.o., Praha
DIRECT Media s.r.o., Brno
REGUTEC s.r.o., Němčičky u Židlochovic
V.O.D.S. a.s., Košice, Slovensko
Dřevoartikl s.r.o., Znojmo
TR Antoš s.r.o., Turnov
L.A.S.T. s.r.o., Tečovice u Zlína
Statutární město Zlín
www. tuvcz. cz
Krátké zprávy
TÜV SÜD Czech – nově akreditovaný obor - certifikace bezpečnosti
potravin a HACCP!
V únoru 2007 proběhl proces prověřování ČIA, který zahrnoval i několik whitnessauditů. Prověřování proběhlo bez problémů a s radostí
můžeme konstatovat, že náš tým odborníků pro certifikaci potravin,
postavený z úplně nových pracovníků, se velmi dobře osvědčil a pod
vedením paní ing. Táťány Štěpánové projevil vysoce odborné kvality.
3. března nám bylo vydáno Osvědčení o akreditaci k certifikaci systémů jakosti - s předmětem akreditace mj. i pro certifikaci bezpečnosti potravin dle ČSN EN ISO 22000:2006 a pro certifikaci systémů
kritických bodů HACCP.
více informací: [email protected]
Zahájena spolupráce s TÜV SÜD Turecko
O tom, že spolupráce mezi jednotlivými společnostmi TÜV SÜD začíná
nabývat na stále větší důležitosti, se přesvědčujeme stále častěji. Již
delší dobu například funguje velmi dobře spolupráce s TÜV SÜD Polska nebo TÜV SÜD Ungarn, další sesterskou spolupracující organizací je i TÜV SÜD TGK , Turecko. Můžeme se pochlubit, že zkušenosti
našich odborníků jsou zde velmi vyhledávány a zdá se, že v mnohém
budou předávány našim kolegům v Turecku, kteří se od nás učí a
přebírají naše know-how.
Koncem ledna 2007 nás navštívila slečna Elif BOSTANCI, vedoucí
auditor ISO 9001:2000, ke směrnici 95/16/EC (výtahy) a k EN 13015.
Cílem její návštěvy bylo prodiskutovat možnou budoucí spolupráci
v různých oborech. Pro zákazníka z Turecka byla vykonána zkouška
šachetních dveří výtahu podle ČSN EN 81-58 s cílem zjistit jaká je jejich požární odolnost. Tak mohly obě strany na místě zjistit všechny
relevantní informace k možné další spolupráci. Dohodnuto bylo mimo
jiné i to, že se podobné zkoušky ke směrnici pro výtahy budou opakovat i v budoucnu. Nyní zpracováváme pro tureckou stranu návrh na
zkoušky dveřní uzávěrky podle ČSN EN 81-1. Navíc začínáme aktivně
spolupracovat i v oblasti dohody ADR.
více informací na: [email protected]
www.t u v c z.c z
10
Co všechno se skrývá
za testováním automobilu?
Už vás někdy napadlo, co musíte udělat, když by jste si chtěli splnit svůj
sen a dovézt si auto z Ameriky? Jak vám může crash test zachránit život?
Jakým způsobem se testují svodidla, která lemují silnice? Pomocí čeho
se testuje ovladatelnost vozidla, měří jeho brzdná dráha a analyzuje chod
motoru? K čemu všemu slouží počítačové modely? Odpovědi na tyto a další
otázky se Vám pokusíme odpovědět v několika dílech našeho seriálu spolu
s experty z TÜV SÜD Auto CZ.
Historie
Na úvod něco z minulosti. Historie firmy TÜV SÜD Auto CZ sahá až do roku
1950, kdy se v n.p. Praga vytvořila specializovaná skupina s názvem Autovývoj. Tato skupina se zaměřovala na řešení problémů zkušební a vývojové
praxe automobilismu tehdejších dnů. Vyčleněním skupiny Autovývoje vznikl
v roce 1952 Ústav pro výzkum motorových vozidel. V počátečním období po
vzniku se ústav zaměřil na přímou pomoc podnikům automobilového průmyslu. Rozhodnutím ministerstva strojírenství byla ústavu udělena autorizace,
která jej pověřovala provádět: konzultace základních technických podmínek,
zkoušky prototypů, typové zkoušky motorových vozidel, kontrolní zkoušky
sériových výrobků a zkoušení dovezených zahraničních vozidel. Od května
1972 se stal ÚVMV technickou organizací, oprávněnou provádět homologační zkoušky s mezinárodní platností podle předpisů Evropské hospodářské
komise OSN. Vedle schvalování (homologace) vozidel byly do ÚVMV dále
soustředěny vývojové práce a ověřovací zkoušky. Vrcholem vývoje byl ve
své době osobní sportovní automobil ÚVMV 1100 GT, jehož bylo vyrobeno
několik prototypů a uvažovalo se dokonce o spuštění sériové výroby.
Současnost
Po roce 1989 prošla společnost ÚVMV privatizačním procesem a od roku
1995 stala se součástí německého koncernu TÜV SÜD Group, který dnes
vlastní 100% kapitálu společnosti. Spojením s TÜV SÜD Group získala společnost TÜV SÜD Auto CZ možnost udělovat nejen homologace podle předpisů EHK, ale i schvalování podle směrnic ES. Dochází k modernizaci většiny
zkušeben, zejména v oblasti pasivní bezpečnosti (crash testy) a naftových
motorů (výstavba stanoviště tzv. tranzient-testu), ale také
k jejich rozšíření např. o airbagovou laboratoř.
Společnost TÜV SÜD Auto CZ je v současnosti nejmodernější schvalovací a zkušební autoritou pro oblast
automobilového průmyslu ve střední a východní Evropě.
Díky průběžným investicím do nových technologií i do
zvyšování kvalifikace pracovníků firmy je úroveň zkušebny plně srovnatelná se západoevropskými konkurenty.
V roce 2006 společnost získala prestižní ocenění Crash
Test Company of the Year od mezinárodně uznávaného
britského časopisu z oblasti automobilového průmyslu
Automotive Testing, které je každoročně udělováno za
dlouhodobé vylepšování bezpečnosti automobilů, jejich
spolehlivosti a uživatelské přívětivosti. „Toto ocenění je
pro nás impulzem, abychom i nadále vylepšovali a rozšiřovali naše služby, ke kterým patří schvalování, zkušebnictví a engineering“, říká Oleg Spružina, generální ředitel
společnosti TÜV SÜD Auto CZ.
Vybraní zákazníci TÜV SÜD Auto CZ – Avia, Bentley, Cadence Innovation, Caterpillar, Irisbus, Michelin, Solaris,
ŠkodaAuto, Tatra, Volvo.
Info
Pro více informací
Hana Beňovič
[email protected]
www.tuv-auto.cz
www.tuvcz. cz
11
Konec špinavých vrakovišť?!!
Nabídku služeb rozšiřujeme vzhledem k měnící se předpisové základně,
která se vztahuje ke schvalování nových typů motorových vozidel
Jaké jsou požadavky nových předpisů z hlediska jejich opětné
použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti?
Podle směrnice Evropského parlamentu č. 53 ze dne 18. září 2000,
měla být již tehdy stanovena vhodná opatření pro zajištění toho, aby
vozidla schváleného typu, která patří do kategorie M1 a do kategorie N1, směla být uváděna na trh pouze tehdy, pokud jsou opětně
použitelná nebo recyklovatelná nejméně v rozsahu 85% hmotnosti
vozidla.
Uvedená strategie definitivně nabyla právní závaznosti směrnicí
2005/64/ES s účinností od 15. prosince 2006.
Počínaje 15.12.2006, tedy musí výrobce nového typu motorového
vozidla předložit schvalovacímu orgánu (v ČR je to Ministerstvo dopravy ČR) mimo jiné rovněž veškeré odpovídající technické informace týkající se konstrukčních materiálů a jejich hmotností, ze kterých
je vozidlo smontováno.
Je zřejmé, že inventarizace a kalkulace výrobce může schvalovací
orgán ověřit pouze tehdy, pokud výrobce zavede uspokojivá opatření
a postupy pro zpracování veškerých informací získaných od svých
dodavatelů a subdodavatelů, tedy systém řízení managamentu pro
problematiku sběru a vyhodnocení těchto informací.
Směrnice dále stanoví, že dříve, než může být uděleno jakékoli
schválení typu vozidla, výrobce stanoví strategii zpracování dílů
a částí vozidel s ukončenou životností a s touto podrobně seznámí
„příslušný subjekt“.
Co znamená označení „příslušný subjekt“?
„Příslušným subjektem“ je Ministerstvem dopravy ČR notifikovaná
odborně způsobilá organizace, provádějící předběžná hodnocení
výrobce nového typu vozidla a vydávající Certifikát shody. Tímto
certifikátem výrobce následně deklaruje, že zavedl a provozuje
uspokojivá opatření a postupy, aby řádně uplatňoval stanovená
hlediska opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti jím
vyráběného typu motorového vozidla. Současně výrobce doporučí
strategii (technologické postupy) k zajištění demontáže, druhů, způsobů a možností opětného využití, případně použití demontovaných
součástí, jejich recyklace a využití materiálů. Tato strategie musí brát
v úvahu ověřené technologie, které jsou dostupné nebo které jsou ve
vývoji v době podání žádosti o schválení typu vozidla.
Příslušný subjekt při výkonu své činnosti provádí odborný audit přímo u výrobce nového typu vozidla a v jeho rámci se ujistí, že výrobce
přijal opatření nezbytná:
1. pro sběr potřebných údajů o celém dodavatelském řetězci, zvláště
o povaze a hmotnosti všech materiálů použitých k výrobě vozidla,
aby tak mohla být provedena požadovaná kalkulace,
2. k tomu, aby měl k dispozici veškeré ostatní údaje o vozidle, požadované pro postup kalkulace, jako je objem kapalin apod,
3. k odpovídajícímu ověření informací od dodavatelů!
4. k vedení rozpisu použitých materiálů,
5. k tomu, aby byl schopen provést kalkulaci míry
recyklovatelnosti a využitelnosti, podle stanovených
technických norem,
6. ke značení součástí vyrobených z polymerů a elastomerů,
7. k ověření, že žádná z níže uvedených součástí nemůže být opětně použita při výrobě nových vozidel
• airbagy
• systémy bezpečnostních pásů
• sedadla (pouze v případech, kdy jsou jejich součástí
pásy nebo airbagy)
• zámky řízení působící na sloupek řízení
• imobilizéry
• zařízení k následnému zpracování emisí
(např. katalyzátory)
• tlumiče výfuku
Společnost TÜV SÜD Czech, v úzké spolupráci se
sesterskou společností TÜV SÜD Auto CZ (ÚVMV),
rozpracovala požadavky uvedené směrnice do metodických postupů, zpracovala konkrétní požadavky na
dokumentaci, kterou výrobce může prokázat funkčnost
zavedeného systému sběru dat a jejich zpracování
v rámci kalkulace a rovněž formu a obsah výstupních
dokladů.
Toto nové know-how bylo vhodně začleněno do akreditovaného procesu certifikace systémů jakosti managamentu kvality jako samostatná komodita a předloženo
Ministerstvu dopravy ČR jako součást žádosti o notifikaci „příslušného subjektu“.
Ministerstvo dopravy ČR po náročném prověření
odborné způsobilosti a zázemí rozhodlo dne 28. února
2007 o pověření a současně notifikaci naší společnosti
jako příslušného subjektu provádějícího předběžná
hodnocení výrobce a vydávajícího certifikát shody
v souladu s ustanoveními směrnice 2005/64/ES.
www.t u v c z.c z
12
Společnost KOTRLA a.s.
zavedla systém C-o-C
O tom, že společnosti podnikající v dřevozpracujícím průmyslu se potýkají s rostoucí konkurencí,
není sporu. Tento obor podnikání je v posledních
letech vystaven novým požadavkům. Ty směřují
nejen do kvality produkce, ale také do zajištění
bezpečnosti práce zaměstnanců vzhledem k vysoké rizikovosti některých činností.
Stále silnější je i tlak veřejnosti na environmentální chování firem, tedy aby nedocházelo ke
znečišťování a devastaci nejen přímo ve výrobních provozech, ale i v oblastech těžby a dopravy
dřevní suroviny.
Info
Pro více informací
www.kotrla.cz
K zajištění všech těchto trendů pomůže zavedení
požadavků norem a předpisů. Při důsledném
dodržování a uvedení do praxe, tedy nejen „papírově“, mohou být velmi silným nástrojem řízení.
Hovoříme zde o předpisech obecně známých
– ISO 9001, OHSAS 18001 a EMS ISO 14001.
Dalším systémem, který už přímo směřuje k environmentálně šetrnému pěstění lesa a zpracování
dřevní hmoty, je systém vytvořený mezinárodním
sdružením PEFC. Firma, která zpracovává dřevní
hmotu, má zájem na tom, používat certifikovanou
surovinu z lesa pěstěného trvale udržitelným způsobem a jasně deklarovat proces toku této suroviny svým zpracovatelským řetězcem až po předání
výrobku dalšímu odběrateli, spolu s konkrétní
informací o stavu certifikované suroviny ve výrobku. Jednou ze společností, která se rozhodla využít
zmíněné nástroje k řízení, je i firma KOTRLA a.s.
Navíc se rozhodla využít pro certifikaci služeb naší
společnosti. Nabízí se tak možnost položit několik
otázek p. Dušanu Kotrlovi, předsedovi představenstva společnosti.
Představíte nám akciovou společnost KOTRLA?
KOTRLA a.s. je dynamicky se rozvíjející firma ze
Vsetína. Její historie se začíná psát rokem 1994,
kdy jsem jako majitel firmy začal podnikat v oblasti
obchodování a přepravy dřevní hmoty. Postupem
času si firma vybudovala čelní postavení na trhu
s dřevní hmotou a její činnost se dále rozvíjela
v oblastech mezinárodní kamionové dopravy,
servisu nákladních vozů (dřevařských speciálů),
pneuservisu; bylo vybudováno obchodní centrum
v areálu firmy ve Vsetíně-Rokytnici. Tam můžete
nalézt vše pro stavbu a vybavení koupelen či kuchyní, ale také potřeby pro stolaře, domácí kutily
i pro zahradu. Společnost rozšířila své služby v
oblasti lesnictví, spojené se zakládáním, výchovou
a obnovou lesních porostů i v oblasti zpracování,
jež zahrnuje výrobu řeziva a krbového dříví. Samostatnou kapitolou v novodobé historii firmy je pak
navázání obchodních styků s Čínou.
13
Kolik máte zaměstnanců?
V současnosti zaměstnáváme přes sto šedesát lidí. Rosteme co
do rozsahu podnikatelských činností, tak i počtem zaměstnanců a
obratem. Společnost se stala jedním z významných zaměstnavatelů
v regionu.
Jaký byl důvod začít se zaváděním požadavků norem a následnou
certifikací Vaší firmy?
Navázali jsme na spolupráci s mnoha zahraničními obchodními
partnery a také se pravidelně účastníme tendrů vypisovaných
státním podnikem Lesy ČR. Ty jsou mimo jiné podmíněny právě i
existencí certifikovaného systému. Aby společnost uspěla v silné
konkurenci českých i zahraničních firem, začala v roce 2005 zavádět systém managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:
2001, završený certifikačním auditem. Certifikační společností byla
ve výběrovém řízení vybrána firma TÜV CZ, dnes TÜV SÜD Czech,
a to především pro vysokou prestiž, řadu významných referencí a
velkou váhu u zahraničních obchodních partnerů, především z Německa a Rakouska. To je pro naše další obchodní aktivity prioritou.
V letech 2006 a 2007 jsme se rozhodli pro zavedení systému Spotřebitelský řetězec lesních produktů. Velmi rychle a bez výrazných
problémů byl dotvořen plně funkční systém zahrnující požadavky
CFCS 1004:2006 s minimálními administrativními nároky. Nedošlo
k většímu zatížení dalšími náklady a času, a to se týká i certifikačního auditu, kdy je kombinace systémů výhodou. Audit provádí
jeden auditní tým v jednu dobu a tak zatížení personálu z časového
hlediska je v porovnání s tím, kdyby audity probíhaly odděleně,
výrazně příznivější.
Jaké jsou Vaše další plány?
Jsem přesvědčen o tom, že dosavadní velmi dobrá spolupráce
s certifikační společností TÜV SÜD Czech je předpokladem pro
úspěšné ověření funkčnosti dalších systémů zaváděných ve
společnosti KOTRLA a.s. v tomto roce. Jedná se zejména o systém
www. tuvcz. cz
managementu EMS dle normy ČSN EN ISO 14001
a BOZP dle specifikace OHSAS 18001. I tady
chceme využít služeb našeho partnera TÜV SÜD
Czech, výhod kombiauditu a z toho plynoucích
cenových bonusů i výhod užívání zkušební značky
TÜV SÜD oktagonu.
Děkujeme za rozhovor
ptali jsme se:
p. Dušana Kotrly, předsedy představenstva
společnosti KOTRLA a.s.
www.t u v c z.c z
14
Několik fotografií ze slavnostního předávání
certifikátů ISO 9000, ISO 14000, OHSAS
a současně „Certifikátu výjimečnosti“ našemu významnému zákazníkovi:
Severomoravským vodovodům a kanalizacím Ostrava a.s.
www.t uvcz. cz
15
Hledáme nové spolupracovníky
Máte zájem pracovat pro úspěšnou firmu?
Prosperující a rozrůstající se firmy, jako je naše, potřebují
nové pracovní posily. Proto společnost TÜV SÜD Czech ve
spolupráci se svými sesterskými společnostmi TÜV SÜD
Auto CZ a e4t vytvoří koncem května na portálu jobs.cz
reklamní baner, který bude odkazovat na nově vytvořenou
stránku s nejaktuálnějšími nabídkami pracovních pozic.
Neváhejte - již dnes se můžete pomocí internetových
stránek stát součástí naší firmy!
http://www.tuv-uvmv.cz/cs/jobs
E - shop na webových stránkách
Nabídka e-shopu se rozrůstá
Novinky z našeho školicího
střediska:
Ve Zpravodaji č. 4/2006 jsme Vás informovali
o zřízení e-shopu se samolepkami pro zákazníky
TÜV SÜD Czech. Dnes můžeme informaci doplnit
o další novinku - reklamní předměty firmy, které jsou
určeny pro širokou veřejnost.
Vážení zákazníci,
Ti z Vás, kteří se rozhodli pružně reagovat na požadavky zákona 309/2006 Sb. a chtějí vykonávat funkci
koordinátora BOZP na staveništi, mají nyní možnost
zúčastnit se našeho čtyřdenního školení, které se
uskuteční ve dnech 12.-15.6.2007, v Praze. Bližší
informace Vám poskytne paní Dana Bruncková,
tel.239 046 814.
Nově v naší nabídce máme také školení pro osoby
odborně způsobilé k zajišťování úkolů v prevenci
rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. Informace Vám
poskytne paní Mgr. Zdeňka Kamarýtová na telefonu
239 046 808 nebo je najdete na našich webových
stránkách www.tuvcz.cz v odkazu školení.
více informací na: www.tuvcz.cz
Společnost TÜV SÜD Czech s.r.o.
Ekonomický růst společnosti od roku 1997 do 2007
Nárůst počtů zaměstnanců od roku 2000
www.tuvcz.cz

Podobné dokumenty

Strojírenský speciál

Strojírenský speciál „SOS magazín“, distribuují se letáky a brožury. Od roku 1998 slouží veřejnosti také odborný internetový server www.spotrebitele. info. Další rady spotřebitelům jsou zprostředkovány prostřednictvím ...

Více

PF 2011 TÜV SÜD v České republice děkuje všem svým

PF 2011 TÜV SÜD v České republice děkuje všem svým pohledu je pak nepřípustné kladně hodnotit úspory energie dosažené snížením komfortu prostředí v budovách nebo kvality výsledného produktu. Jednou z priorit společnosti TÜV SÜD Czech je být dobrým ...

Více

Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti

Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti Na Vaší návštěvu se těší kolektiv TÜV SÜD Czech.

Více