RL - květen 2015

Komentáře

Transkript

RL - květen 2015
Radniční listy
žž
Vydává Městský úřad v Humpolci
Květen 2015
HUMPOLEC
Ročník 13
Zdarma do každé rodiny
Informace pro občany
Město Humpolec
v souladu s principy Místní agendy 21
zve všechny občany na veřejnou prezentaci projektu
V průběhu měsíce května byla zahájena další etapa rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení na
hřbitově. Omlouváme se tímto občanům za způsobené komplikace. Ukončení prací předpokládáme
v polovině měsíce června.
Ing. Jaroslav Viktora, TS Humpolec
Rekonstrukce průsečné křižovatky ulic
Masarykova x Hálkova, Humpolec
Termín: 27. 5. 2015 od 16.00 hod.
Místo: Klub Městského kina, Havlíčkovo náměstí 91
INFORMACE REGISTRU VOZIDEL
Záměr představí: Město Humpolec a projektant akce Ing. Pavel Domkář
Pozor na polopřevody,
hrozí vyřazení auta z provozu!
70. výročí od konce II. světové války
V pátek 8. května 2015 proběhla v našem městě vzpomínková akce k 70. výročí od konce II. světové války.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na připomenutí tohoto výročí aktivně podíleli. Po slavnostním
ní přednesu české hymny v podání humpo
poleckého
pěveckého sdružení TUCET,
zdravici
zd
pana starosty Mgr. Jiřího Kučery
a položení věnce k pomníku padlým spoluob
občanů
v obou světových válkách na Horním
náměstí,
ná
následoval velice zdařilý koncert
D
Dechového
orchestru ZUŠ Gustava Mahlera
v Humpolci, kterému to v tomto jarním čase
obzvláště
ob
krásně znělo. Návštěvníci měli po
celý
ce den rovněž možnost navštívit výstavní
sál
sá Muzea Dr. Aleše Hrdličky na Horním náměstí,
m
kde byly ke shlédnutí nejen uchované
historické
hi
materiály z válečného Humpolce,
ale
al i zajímavý film mapující květnové událostí
lo roku 1945 včetně autentických záběrů
z osvobození našeho města Rudou armádou.
Představitelé
Př
našeho města se následně poklonili
kl
památce padlých šesti Rudoarmějců,
kteří
položili své životy při osvobozování
kt
města
m
Humpolce. Oslavy zakončil koncert
v děkanském kostele Sv. Mikuláše v podání
nadějného
na
varhaníka Lukáše Dvořáka a pěveckého
ve
sdružení TUCET, které všechny
přítomné
př
nadchlo citlivým výběrem skladeb
j
i jejich
nádherným provedením. Není možné
opomenout
poděkovat za vstřícnost a pohosop
tinnost
ti
humpolecké římskokatolické farnosti
a zvláště za krásnou vzpomínkovou modlitbu
za padlé pana faráře P. ThLic. Marka MarcePoložení věnce na Horním náměstí: starosta města Mgr. Jiří Kučera la Šavla. Ještě jednou všem srdečný dík!
a místostarostka Ing. Lenka Bartáková
Pokud vlastníte vozidlo, které je v Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno předchozím provozovatelem, musíte podat na REGISTR VOZIDEL
do 30. června 2015 žádost o zápis vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel. Pokud
žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne
a už nepůjde přihlásit.
K žádosti se dokládá:
- občanský průkaz či jiný doklad totožnosti
- doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla)
- doklad o pojištění – zelená karta
- protokol o evidenční kontrole, který není starší
než 14 dní
- doklad o platné technické prohlídce
- popř. plná moc s ověřeným podpisem, pokud se
neúčastníte vyřizování osobně
Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla do konce roku 2015
Pokud vlastníte auto, které bylo dočasně vyřazeno
z provozu před 30. červnem 2013 (je v depozitu),
musíte přijít do konce roku 2015 na úřad a sdělit,
kde vozidlo je a jaký je účel jeho využití. Pokud
termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde vrátit do provozu. V pozdějších
případech dočasného vyřazení (po polovině roku
2013) máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik vozu,
nýbrž finanční sankce. Máte-li vozidlo odhlášené
předchozím provozovatelem a zároveň dočasně
vyřazené z provozu, musíte podat na úřad žádost
v kratší z obou lhůt – do 30. června 2015. Rozhodující je skutečnost, že úřad nezná vlastníka (viz
polopřevody).
J. Fiala, tajemník MěÚ
Muzeum Dr. A. Hrdličky,
HUMPOLECKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
5. ročník
Horní náměstí 273, 396 01 Humpolec,
tel.: 565 532 115
Termíny v roce 2015:
22. května, 26. června, 24. července,
28. srpna, 25. září, 23. října a 27. listopadu
Výzva
Trhy se budou konat na Horním náměstí
vždy od cca 9.00 hodin
Pro ruční přepis kroniky hledáme
spolupracovníka s úhledným písmem. Přepis
za finanční odměnu. Informace v muzeu.
Co by Vás mohlo zajímat ze zasedání městských orgánů
1. Porada vedoucích pracovníků Městského úřadu
v období od 14. 4. 2015 do 5. 5. 2015
• Odboru místního hospodářství (dále jen „OMH“) uložila zajistit nového smluvního partnera pro zajištění odtahové služby ve městě a následné uložení vozidel, resp.
zákonnou likvidaci autovraků;
• Technickým službám Humpolec s.r.o. (dále jen „TS“)
uložila zajistit odvoz nádob na posypový materiál umístěných ve městě;
• TS uložila zajistit doplnění vypadané dlažby, její dosypání a opravu dláždění ve městě po uplynulé zimě;
• OMH a TS uložila zajistit aktualizaci Plánu úklidu komunikací se stanovením nových priorit a pořadí zajištění úklidu po zimním období;
• Odsouhlasila zábor veřejného prostranství na Horním
náměstí pro pořádání akce propagující třídění odpadu,
pořádanou společnosti Ekokomilace. Pro tuto akci bude
zajištěno přistavení nádob na tříděný odpad a zajištěn
provoz chemického WC;
• Odsouhlasila zábor veřejného prostranství na Horním
náměstí dne 25. 7. 2015 od 11:30 hod. pro pořádání
výstavy automobilových veteránů v rámci „Memoriálu
Františka Jokla“;
• Vzala na vědomí informaci o navrženém programu připomenutí 70. výročí od konce II. světové války, pořádaného ve městě Humpolec dne 8. 5. 2015;
• Odsouhlasila zřízení předzahrádky před restaurací
„Půčko“ v ul. Smetanova s tradičním omezením provozu do 22:00 hod.;
• Odsouhlasila v souvislosti s významnými úsporami
v rozpočtu města v letošním roce vypsat veřejnou soutěž na vydláždění i zbývající části cestiček v areálu Urnového háje v Humpolci;
• Odboru životního prostředí a památkové péče (dále jen
„OŽPaPP“) uložila projednat se společností Matana
(zastupující Židovskou obec) plány města na realizaci
pomníku, připomínající oběti více než 60 židovských
spoluobčanů, umučených v období II. světové války;
• OMH a Odboru tajemníka MěÚ uložila zajistit v předstihu podmínky pro napojení kamerového systému v ul.
Okružní nad kruhovým objezdem na optickou síť a el.
energii;
• OMH uložila vyzvat majitele lesa podél spojovací komunikace z Rozkoše na Vilémov (Lesy ČR) k ořezání větví
Žáci šestých tříd ZŠ Hálkova
navštívili Městský úřad v Humpolci
V rámci občanské výchovy, kde se právě učíme o obci,
jsme navštívili městský úřad. Na úřadě na nás čekal
pan tajemník Jiří Fiala, který se nás ujal. Nejdříve nás
zavedl do obřadní síně. Po přivítání, nás seznámil se
stručnou historií Humpolce a se samosprávou. Poté
jsme se šli podívat na různé odbory městského úřadu.
Na odborech, které jsme navštívili, jsme se dozvěděli
základní informace, o tom co si občan na daném odboru může vyřídit. Nejvíce se mi líbily matriční knihy
a místnost, kde se vyplňují testy na řidičský průkaz.
Do své kanceláře nás pozval i pan starosta Jiří Kučera,
který nám popřál hodně úspěchů ve škole. Návštěva
městského úřadu byla velmi zajímavá. Děkuji panu tajemníkovi za jeho čas a ochotu nás po úřadě provést.
Michaela Žatečková, 6. A
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA KOTELNĚ
K 5 NA RYBNÍČKU
Technické služby Humpolec si dovolují
informovat, že v sobotu 6. 6. 2015 se koná
den otevřených dveří na kotelně K5 Na Rybníčku,
a to od 8.00 do 10.00 hodin.
Zveme všechny zájemce na prohlídku technologie
výroby tepla a kogenerační jednotky pro výrobu
elektrické energie.
Ing. Jaroslav Viktora, TS Humpolec
•
•
•
•
•
•
•
stromů znesnadňujících průjezd autobusů po této komunikaci a přesahující až nad protilehlé nemovitosti;
TS uložila zajistit opravy propadlých částí dlažby na
přechodech pro chodce na Horním náměstí tak, aby se
na nich netvořily kaluže;
Odsouhlasila zábor veřejného před hotelem Fabrika ve
prospěch spolku Humpolecko, z.s. pro pořádání přehlídky historických vozidel dne 25. 4. 2015;
TS uložila zahájit neprodleně čištění dešťových vpustí
ve městě;
OMH uložila doplnit na Provozní řád dětského hřiště
v sídlišti Na Rybníčku kontaktní údaje na správce hřiště
a nový řád osadit na viditelném místě na oplocení hřiště;
V rámci rekonstrukce chodníků na Urnovém háji
v Humpolci uložila OMH zabezpečit současně osazení
veřejného osvětlení těchto prostor a nasvícení čelní stěny Smuteční obřadní síně;
V souvislosti s plánovanými oslavami 70. výročí od
ukončení II. světové války uložila TS připravit a vyčistit pomníky padlých na Horním náměstí a Rumunským
vojákům;
Zdůraznila potřebu zabezpečení trvalého a důkladného
úklidu veřejných prostor v podloubí podél budovy České pojišťovny na Horním náměstí a schodiště ke kostelu
Sv. Mikuláše;
•
•
2. Rada města Humpolec v tomto období nezasedala
(další schůze 13. 5. 2015)
3. Zastupitelstvo města na svém zasedání 29. 4. 2015
(další zasedání 24. 6. 2015)
• Schválilo následující rozpočtová opatření umožňující
realizaci akcí z rozpočtu města roku 2015:
- opravy cest Lipovky, Světlice
za 290 tis. Kč
- zpracování studie oprav
ul. Pražská – Zahradní
za 110 tis. Kč
- zpracování projektu chodníku
a VO Cihelna – ul. Okružní
za 100 tis. Kč
- veřejné osvětlení Hněvkovice
za 40 tis. Kč
- opravy komunikací ve městě
zvýšení o 600 tis. Kč
- dopravní značení
zvýšení o 70 tis. Kč
- opravy místních komunikací
inframetodou
za 700 tis. Kč
- chodník z ul. Okružní k ul. U Stadionu za 700 tis. Kč
•
•
•
- oprava pláště Tenisové haly poškozené
vandalismem
za 90 tis. Kč
- veřejné osvětlení v ul. U Jízdárny
za 300 tis. Kč
- oprava schodiště ke skluzavce
na koupališti Žabák
za 250 tis. Kč
- oprava zdi u Domu s pečovatelskou
službou do ul. Hálkova
za 50 tis. Kč
- rekonstrukce ordinací
na Poliklinice
zvýšení o 200 tis. Kč
- údržba nebytových prostor
v místních částech města
zvýšení o 100 tis. Kč
- ozelenění veřejných ploch
na Urnovém háji
za 620 tis. Kč
- rekonstrukce cest
na Urnovém háji
zvýšení o 1.000 tis. Kč
- archeologie na hradě Orlík
zvýšení o 100 tis. Kč
přičemž zařazení nových akcí a posílení u ostatních
umožnilo zlepšení daňových příjmů města a úspory na
dokončených veřejných zakázkách oproti předpokládaným cenám.
Schválila návrhy na poskytnutí příspěvků z programu „Fasády historických objektů“ pro rok 2015 a to 222 tis. Kč na
opravu fasády č.p. 546 v ul. Lnářská (Restaurace U Nádraží) a 48 tis. Kč na fasádu č.p. 526 v ul. Jana Zábrany;
Projednalo podnět občanů pro zastupitelstvo města pod
názvem „Petice chraňme Humpolec společně-pro Humpolec“ s tím, že svou vůli vyjádří při hlasování o územním plánu města a prodeji předmětného pozemku (parkoviště u Autobusového nádraží);
Vzalo na vědomí informaci o počtu podaných námitek
a připomínek k návrhu územního plánu města Humpolec po jeho veřejném projednání. Zároveň neschválilo
zadání pokynu pověřenému zastupiteli pro jeho změnu,
znemožňující realizaci nového autobusového terminálu
před budovou ICOM transport v ul. Okružní a vybudování obchodního centra v prostoru stávajícího nádraží;
Schválilo novou Vyhlášku města Humpolce č. 1/2015/ZM,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění a odstraňování odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města;
Stanovilo výši odměn pro neuvolněné členy Zastupitelstva města Humpolec.
Mgr. Jiří Fiala, tajemník MěÚ Humpolec
Z ČINNOSTI RODINNÉHO CENTRA CIPÍSEK
Začátkem
února proběhl tradiční karneval. Pro děti
Z
byla
b připravena bohatá tombola a nejhezčí masky byly
odměněny
sladkým dortem. Další větší akcí byl květo
nový
zájezd do ZOO Brno, který měl veliký ohlas.
n
Uskutečnil
se sice poprvé, přesto malí Cipísci se svými
U
rodiči
zaplnili celý autobus. V červnu proběhl oblíbený
r
„Dětský
den“, kdy děti absolvují okruh kolem Dvorá„
ku
k a pod hradem Orlík, po cestě plní různé úkoly.
Pro ty, kteří naše centrum ještě neznají, „Rodinné centrum Cipísek“ vzniklo v květnu 2000, takže existuje
v Humpolci již 15. rokem. Jsme nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je podporovat aktivity,
které povedou k vytvoření veřejného prostoru, kde se
mohou rodiče a děti vzájemně neformálně setkávat
a vzdělávat, prostoru, který umožní realizovat rodičům a jejich dětem svépomocné aktivity, předávání
zkušeností a vzájemnou pomoc. O činnosti centra se
můžete podrobněji dovědět také prostřednictvím nástěnek umístěných u dětské polikliniky a na ZŠ Husova nebo na webových stránkách.
V RC Cipísek je otevřeno každý všední den v době
od 8,30 do 11 hod. Sídlíme v budově ZŠ Husova v 1.
patře. O občerstvení, pořádek a program se stará denní
služba, kterou tvoří členky spolku. Vždy jedno dopoledne v týdnu je vyhrazeno pro tvoření, dále během
dopoledního programu probíhá čtení a tanečky.
Malí Cipísci si mohou také každý čtvrtek zacvičit
v ZŠ Hálkova a to v době od 16 do 17 hodin.
Z činnosti v roce 2014:
Pravidelný dopolední program navštěvovalo denně
v průměru 5-8 rodin z Humpolce i okolí. Kromě každodenního provozu, byly uskutečněny i větší akce.
Mezi další akce patřila ještě návštěva dětského oddělení
městské knihovny, návštěva hasičské základny, vítání
jara na Orlíku, na podzim proběhla návštěva školního
statku, ještě jedna návštěva zoologické zahrady tentokrát v Jihlavě, drakiáda, lampiónový průvod. Závěr roku
pak patřil každoroční mikulášské a vánoční besídce.
V roce 2014 se RC Cipísek také zapojilo do projektu
– „Celé Česko čte dětem“ a o letních prázdninách se
podílelo na několika akcích uskutečněných na veřejné platformě Humpolec.
Pokud ještě naši herničku nenavštěvujete, rádi vás
mezi námi přivítáme. Touto cestou bychom také rádi
poděkovali Městu Humpolec i všem ostatním sponzorům – Rodinný pivovar Bernard, Autoracek, František
Mrkvička–hostinská činnost, Pavel Boček –Růže maso
–uzeniny, kteří pravidelně přispívají na činnost centra.
Za tým RC Cipísek Jitka Zabloudilová
• ZPRÁVY Z VILÉMOVA •
Dne 17. 4. a 18. 4. 2015 proběhla brigáda na víceúčelovém hřišti a jeho okolí. Osadní výbor děkuje
všem, kteří se v hojném počtu zúčastnili úklidu po
oba dva dny. Zúčastnilo se cca 35 občanů naší obce.
• ZPRÁVY Z PETROVIC •
Pálení čarodějnic v Petrovicích
TJ Vysočina Petrovice uspořádala 30. dubna 2015 na
hřišti tradiční pálení čarodějnic. Studený podvečer
přilákal tentokrát méně lidí. Večer zpestřila country
skupina Humpoleckého Mlýnku. Samo sebou byl připraven i tradiční ohňostroj a pořadatelé zajistili i občerstvení. Všem přítomným se večer líbil.
Centrum pro zdravotně postižené si dovoluje
oznámit, že
12. června a 18. září
od 10:00 do 12:00 hod.
nabízí své služby
v malé zasedací místnosti na městské radnici
v Humpolci, 2. patro.
Nabízené služby:
• Výměna hadiček u závěsných sluchadel
• Prodej drobných kompenzačních pomůcek
pro uživatele sluchadel – baterie, univerzální
ušní tvarovky, hadičky, filtry, čistící štětečky,
čistící a vysoušecí tablety
• Poradenství k údržbě a užívání sluchadel –
informace o způsobu čištění, informační brožury, kontakty na opravny a odborné servisy
sluchadel, příp. i zprostředkování opravy.
• Sociální poradenství – informace o dávkách
pro osoby se zdravotním postižením, o dávkách státní sociální podpory, o kompenzačních pomůckách – jakou pomůcku si zvolit,
kde a jakým způsobem ji získat atd.
dětem které
Zvláště bychom chtěli poděkovat všem dětem,
se zúčastnily spolu se svými rodiči a určitě si odnesly mnoho hezkých zážitků. Malou odměnou jim
zajisté bylo trochu teplého čaje, sušenky a ohřátý
špekáček. V sobotu v odpoledních hodinách vyhlížely traktor, který si přijel pro naložený kontejner.
S úžasem a zatajeným
de
dechem
sledovaly manipu
pulaci
s velkoobjemovým
ko
kontejnerem.
V pátek 1. 5. 2015 parta
ob
obětavých
chlapů postavil jako každoročně travila
dič májku. Doufáme, že
diční
se nenaplní „tradice“ a nebu skácena dříve než ve
bude
sta
stanoveném
termínu.
Bohuslav Šidlák,
předseda osadního
výboru Vilémov
TERMÍNY KONZULTAČNÍCH
DNÍ CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ V HUMPOLCI
Náročnější konzultace a větší objednávky baterií a dalších pomůcek doporučujeme domluvit si
telefonicky předem.
Martina Švárová, DiS.,
CZP kraje Vysočina, o.p.s.
Na Obci 1768, 393 01 Pelhřimov,
565 324 806, 733 255 149
Bloudek předseda osadního výboru Petrovice
Josef Bloudek,
GRATULACE SBORU
DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Dne 12. dubna 2015 oslavil náš hasičský bratr Jaroslav Ťoukálek životní jubileum a to
krásných 80 let. Našemu bývalému dlouholetému starostovi a veliteli sboru gratulujeme za celý sbor a přejeme mnoho dalších let ve zdraví, štěstí a rodinné pohodě.
Agentura J.L.M., s.r.o.
Táborská 15
140 00 Praha 4
Tisková zpráva
Radioaktivní záření odstínili gymnazisté z Humpolce i bez hliníku
Energetika je oborem budoucnosti. Sedm miliard obyvatel Země, k nimž denně přibývá
Bratr Jaroslav Ťoukálek se zasloužil o rozvoj hasičiny v našem městě a okrsku od
60tých let svojí poctivou prací, a to jak u dobrovolných, tak i u profesionálních hasičů,
za což mu patří velké poděkování a ocenění této dlouholeté práce a píle, kterou odváděl zdarma po celou tuto dobu pro sbor a zejména pro Město Humpolec.
potřebujeme, kde ji vzít, jak ji co nejlépe využívat a v čem spočívají přednosti a rizika
Jaro, přejeme Ti vše dobré. Zůstaň i nadále mezi námi.
sociálních a geopolitických souvislostech přednášela Ing. Marie Dufková.
zhruba dalších 220 tisíc, se neobejde bez nové energetické koncepce. Kolik energie
jednotlivých zdrojů, to bylo tématem besedy, která proběhla v pondělí 4. 5. 2015 na
Gymnáziu Dr. A. Hrdličky v Humpolci. O energetice v ekonomických, ekologických,
„Studenti správně zodpovídali mé dotazy, jejich znalosti jsou na úrovni,“ říká lektorka.
Největší zájem u nich vzbudilo téma odstínění radioaktivního záření. O izolačních
schopnostech hliníku věděli. Proč se ale zaměstnanci jaderné elektrárny mohou pohybovat
v blízkosti otevřeného reaktoru? „Pod otvorem reaktorové nádoby se nachází několik metrů
vody, která záření také odstíní. A protože lidské tělo je asi ze 70% tvořeno vodou, její izolační
schopnost si můžete ověřit sami na sobě,“ poučil studenty asistent Tomáš Hejl. Dva z nich
pak provedli měření přírodní radioaktivity uranové rudy pomocí přenosného dozimetru DC3E-98. Během pokusu bylo neškodné záření odstíněno lidským tělem.
Na snímku vpravo gratuluje Jaroslavu Ťoukálkovi
Ťo
starosta našeho sboru Fr.
Fr Dvořák.
Dvořák
Pro Radniční listy připravil jednatel SDH Humpolec Ing. Pavel Krejčí
Projekt interaktivních přednášek a besed s názvem Energie-budoucnost lidstva je součástí
vzdělávacího programu elektrárenské společnosti ČEZ. V letošním Roce průmyslu a
technického vzdělávání slaví 15 let existence. Začátkem ledna dosáhl počet besed čísla 5000.
Zúčastnilo se jich více jak 192 tisíc chlapců a děvčat ve věku od 14 do 19 let. V roce 2013 byl
projekt ohodnocen Mezinárodní atomovou agenturou MAAE jako příklad dobré praxe v
PRODEJ POZEMKU
Zemědělský pozemek přiléhající k silnici I. třídy č. 34
ve směru Humpolec – Havlíčkův Brod.
Parcelní číslo 1910/31 v k.ú. Humpolec. Celková výměra pozemku 12 834 m2.
Pro více informací: +420 601 366 565; [email protected]
oblasti osvěty a vzdělávání a doporučen k následování všem členským zemím.
Besedy zajišťuje Agentura J.L.M. Pro školy jsou zdarma a je možné si je objednat na
mailové adrese [email protected]
IČO: 25543393
Táborská 15, 140 00 Praha 4
DIČ: CZ25543393
Tel.: 261-213-978, 261-214-221, fax: 261-214-249
OR MS Praha
E-mail: [email protected], www.jlmpraha.cz
odd.C, vložka 92143
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s., účet číslo 760812001/5500
Úterý 2. 6. KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA. Ocenění začínajících čtenářů dětského oddělení
knihovny. Literární klub knihovny.
Středa 3. 6. 17:30 AUTORSKÉ ČTENÍ KRISTÝNY BLÁHOVÉ z knihy Svatby a katastrofy.
Literární klub knihovny.
Přehled akcí červen 2015
3. června / 16:00 / středa
Prezentace dobrovolnického centra Pelhřimov
4. června / 17:00 / čtvrtek
Bubnování s Lubošem Mansfeldem
4. června / 20:00 / čtvrtek
Humpolecký dixieland, koncert dixieland, Humpolec
5. června / 20:00 / sobota
NikomuNic, koncert, grunge-rock / Pelhřimov
8. června / 15:30-17:30 / pondělí
Prezentace volnočasových aktivit pro děti a mládež
10. června / 9:30-10:30 / středa
Cvičení pro seniory, Domov důchodci Humpolec
11. června / 9:30-12:00 / čtvrtek
Dopoledne s Andreou Popprovou
11. června / 20:00 / čtvrtek
Mokrý kytary, koncert, folk-country-pop / Humpolec
12. června / 21:00 / pátek
Letní kino – Starci na chmelu, ČR 1964
13. června / 13:00 / sobota
Piknik v parku, Kateřina Rychecká / workshop
13. června / 20:00 / sobota
Zleejazzyky, koncert, jazz / Humpolec
17. června / 9:30-10:30 / středa
Trénování paměti pro seniorskou veřejnost,
Domov důchodců Humpolec
18. června / 19:00 / čtvrtek
Hudební ponor do světa přirozených zvuků,
koncert ethno-alternativa / Pacov
19. června / 18:00 / pátek
Přednáška o škodlivosti drog, Jarda Jiskra
20. června / 18:00 / sobota
Exhibice BetterWay, Humpolec, Jihlava, Mirošov
25. června / 10:00-16:00 / středa
Čtverce pro Afriku, Medou z.s.
26. června / 9:00-15:00/ pátek
Prezentace regionálních výrobců mléčných produktů
26. června / 20:00 / pátek
JazzPilgrim, koncert, jazz / Pelhřimov
27.června / 21:00 / sobota - Letní kino
Kdyby tisíc klarinetů, ČR 1964
Více informací k jednotlivým akcím na
www.platformahumpolec.cz
Úterý 9. 6. BEZPLATNÁ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA s Mgr. Lubošem
Novotným. Návštěvu je nutné si předem domluvit na tel. čísle 604 152 010.
Čtvrtek 11. 6. 9:30 – 12:00 DOPOLEDNE SE SPISOVATELKOU A VÝTVARNICÍ ANDREOU
POPPROVOU. Program pro děti. Nutná rezervace předem (tel.: 565 537 354). Letní
platforma – park Stromovka.
Muzeum dr. Aleše Hrdličky v Humpolci vás zve:
Výstavní sál na Horním náměstí:
Středisko volného času v Humpolci pořádá již 6. ročník výstavy
„PO ŠKOLE “
Uvidíte, jak děti tráví volný čas v zájmových kroužcích
a podíváte se, co připravují na příští rok.
6. 6. – 21. 6. 2015
Výstavní sál na Dolním náměstí:
Výstava amatérských
a začínajících výtvarníků
Na výstavě uvidíte obrazy, kresby, dřevořezby, fotografie,
skleněné výrobky, obrázky malované žehličkou, lampy, atd.
3. 6. – 25. 6. 2015
Občanské sdružení pro rozvoj kulturních tradic Vysočiny zve na
KONCERT URČENÝ NA POMOC LIDEM
V NEPÁLU
POSTIŽENÝM NIČIVÝM ZEMĚTŘESENÍM.
V pátek 5. června 2015 v 17:00 hodin
v kostele Českobratrské církve evangelické církve v Humpolci
se představí mezinárodně oceňovaný UKRAJINSKÝ SOUBOR
„STUDENT’S CHOIR OF MUSIC COLLEGE“,
který vystoupí v rámci „Festivalu sborového umění“.
V repertoáru souboru zazní klasické i lidové písně.
V druhé části programu vystoupí bubeník
– desetiletý Kryštof Janda.
Kryštof je vítězem krajské soutěže bicích nástrojů do 18 let.
Můžete se těšit i na „Žesťový soubor“ ze ZUŠ G. Mahlera
v Humpolci.
V závěru programu uslyšíme pěvecké sólo Pavla Nedvěda
(absolventa Pražské konzervatoře).
Vstupné: 100,Výtěžek ze vstupného bude odeslán na účet organizace
Člověk v tísni 54333345/0300.
Radniční listy - občasník vydává Město Humpolec, Horní nám. 300; Povoleno MK ČR pod evidenčním číslem - MK ČR E 14430;
Své náměty a dotazy zasílejte na adresu MěÚ v Humpolci, nebo na e-mail: [email protected], redak. zkratka: - ag -,
[email protected], redak. zkratka: - ro -, [email protected] TISK: Tiskárna DAVID, 5. května 525, Humpolec

Podobné dokumenty

říjen 2009

říjen 2009 Oprava chodník! a komunikace ulice Lná"ská se odkládá na jaro roku 2010. M sto Humpolec obdrželo dotaci z prost#edk" Evropské unie Fondu soudržnosti a Evropského fondu Z d"vodu havarijní situace ch...

Více

RL - květen 2013

RL - květen 2013 • Vzala na vědomí žádost o přeložení části vodovodního řadu v ul. U Nemocnice a uložila zadat zpracování projektové dokumentace na přeložku celého vodovodního řadu v tomto prostoru; • Schválilo uza...

Více

Zápis 18. zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 3. 11. 2015

Zápis 18. zasedání AS FA VUT v Brně ze dne 3. 11. 2015 2. Stav čerpání rozpočtu za období 1-8 2015 Tajemník informuje: čerpání finančních prostředků probíhá v souladu s plánem, za listopad bude moci předložit tajemník ke konci prosince, za období 1 – ...

Více