pdf 5.3 MB

Komentáře

Transkript

pdf 5.3 MB
MĚSÍČNÍK
ročník XIV.
Sněženský
Číslo 10/2009
CENA 8 Kč
ZPRAVODAJ
INTERNETOVÁ VERZE
http://www.snezne.cz
E-mail: [email protected]
SDH Sněžné
pořádá
v sobotu dne 10. října 2009
v sokolovně ve Sněžném
začátek ve 20:00 hod.
Hudba
Chřestýš
Podzim na tišině
Marie Volná
Koryto až bude plné zas,
to umí voda hlučet víc.
Teď šušká jenom
voděnka kamenům,
co viděla, slyšela
na toku výš.
Jen tohle poví, na víc
není čas!
A že musí dál, ať v cíli
je spíš.
Listnáč jí cosi
darem hodí, co asi,
lístek podzimní zkrátka,
ať má s čím cestou
čtveračit
naše dívenka Svratka.
Až proud se ponese
jak Svratka – žena
lesem chlapácky krásně
rostlým,
přítěží bude jí
mohutnost vod.
Šohajů stromů
krajem prostým
vítaný však zdát se
doprovod.
ZPRÁVY Z ÚŘADU
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
O UZAVÍRCE
od 10.10.2009
do 31.10.2009
Popis uzavírky:
Úplná uzavírka silnice
III/35314
(od křižovatky se silnicí
II/354 do Kadova)
a
silnice
III/35317
(z Kadova do Herálce)
Objízdná trasa:
- při uzavírce silnice
III/35413
– Kuklík - Sněžné –
Krátká – Kadov, po
silnicích II/354 a II/353
- při uzavírce silnice
III/3517
– Krátká – Sněžné –
Milovy – Křižánky –
Svratka
–
Herálec,
po silnicích II/353, II/354,
II/343 a II/350.
Vážení občané,
v úterý dne 6.10.2009 byla zahájena oprava komunikací
v Blatinách, na kterou je schválena dotace z grantu.
V následujícím týdnu, v úterý, bude konečně zahájena
rekonstrukce vodovodu pod komunikací mezi č.p.17 a č.p. 100
ve Sněžném, s následnou opravou povrchu této komunikace.
Firma, která přislíbila provedení rekonstrukce vodovodu totiž
na poslední chvíli odmítla tyto práce provést, z důvodu velké
zaneprázdněnosti, a proto musela být oslovena jiná firma.
Rada městyse Sněžné rozhodla ukončit plánovanou
rekonstrukci vodovodního řadu na pozemku v dolní části
Sněžného na pozemku p. Korbáře a dále vodovodní řad
neopravovat z důvodu nepodepsání smlouvy o smlouvě budoucí
jedním občanem Sněžného, z dolního konce. Bylo rozhodnuto
zveřejnit důvod, proč bylo takto rozhodnuto, jméno dotyčného
občana však zveřejňováno nebude.
Na začátku listopadu bude v parku pokáceno 5 ks lip
a 1 borovice. Důvodem je jejich špatný zdravotní stav
a plánovaná rekonstrukce průchodu parkem (položení zámkové
dlažby). Následně, s ohledem na počasí, bude zrekonstruován
hlavní průchod parkem. Rekonstrukce
by měla začít
v podzimních měsících, nebo v případě špatného počasí
nejpozději v jarních měsících.
Na hasičské zbrojnici ve Sněžném probíhají rozsáhlé
opravy, které však Městys Sněžné nepřijdou na mnoho peněz,
neboť je z rozpočtu hrazen pouze materiál. Veškerou práci,
která k dnešnímu dni činí již přes 1300 hod., si provádějí hasiči
sami, vlastními silami a úsilím. Zhodnocují tak obecní majetek
a navíc některé zařízení zbrojnice (krbová kamna s vytápěním
i vedlejší místnosti) hradili hasiči z vlastních, aktivitou
získaných
finančních
prostředků.
Při
projednávání
finančních prostředků, se dobrovolně vzdali zastupitelstvem
předschválených prostředků ve výši 20 tis. Kč. Za to vše jim
patří velké poděkování, uznání a pocta i za to, že jsou
schopni, ale hlavně ochotni významnou měrou přiložit ruku
k dílu.
V měsících červen a září proběhly humanitární sbírky
pro Diakonii Broumov. Chtěla bych touto cestou velmi
poděkovat Klubu seniorů, který se opět ochotně ujal
realizace těchto sbírek.
Ve středu 7.10.2009 jsem se na pozvání zúčastnila schůzky
Klubu seniorů. Zde jsem nejprve vyslechla jejich uskutečněný
i plánovaný program, který je opravdu bohatý. Ke konci jsem
pak odpovídala na dotazy, které naše spoluobčany zajímají
či tíží.
Během měsíce října bude také zveřejněna vyhláška
o veřejném projednání územního plánu Městyse Sněžné.
Do konce roku 2009 by tak měl být územní plán Městyse
Sněžné po několika letech konečně schválen.
Anna Havlíková
-2-
Žádost o vydání povolení ke kácení
dřevin rostoucích mimo les - informace
Dřevina rostoucí mimo les (dále jen „dřevina“) je strom či keř
rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních
útvarech na pozemcích mimo lesní půdní fond.
Dřeviny jsou dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platné znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“)
chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně
nevztahuje ochrana přísnější (památné stromy, zvláště chráněné
druhy rostlin).
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává
vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel
se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí
mimo les rostou.
Podmínky při řešení životní situace
Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla
v období jejich vegetačního klidu, tj. od 1. 11. – 31. 3.
kalendářního roku. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody
při vydávání povolení ke kácení dřevin ( § 8 odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb.).
Zahájení řešení životní situace
Žádost a její náležitosti lze doručit prostřednictví provozovatele
poštovních služeb nebo osobně na Úřad městyse Sněžné.
Dnem podání je zahájeno řízení ve věci.
Lhůta pro vydání rozhodnutí je dána § 83 odst. 3 zákona č.
114/1992 Sb. - rozhodnutí orgán ochrany přírody vydá do 60
dnů od zahájení řízení (v případech zvláště složitých do 90 dnů
od zahájení řízení).
Žádost o povolení kácení musí obsahovat:
a) jméno a adresu žadatele
b) doložení vlastnického a nájemního vztahu žadatele
k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les, doložení
oprávněného vztahu uživatele (tj. výpis z katastru nemovitostí,
kupní smlouva, nájemní smlouva, písemný souhlas vlastníka
pozemku v případě nájmu či oprávněného uživatele)
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména jejich
druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního nákresu
d) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí
e) zdůvodnění žádosti
Formulář Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
lze vyzvednout na Úřadě městyse Sněžné nebo stáhnout
z www.snezne.cz.
Vydání rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les
je zpoplatněno částkou 100,-- Kč.
-3-
Odvolání
proti
rozhodnutí
je možno podat do 15-ti dnů
od jeho doručení, k Správě CHKO
Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou,
a to podáním učiněným u úřadu
městyse.
Jaké
sankce
mohou
být
uplatněny v případě nedodržení
povinnost:
Při
nedodržení
zákonných
povinností mohou být uplatněny
sankce:
- uložení pokuty fyzické osobě
až do výše 20.000,-Kč (dle § 87
zákona č. 114/92 Sb.) u jednotlivé
dřeviny,
u
skupiny
dřevin
až 100.000,-Kč
- uložení pokuty právnické
a fyzické osobě při výkonu
podnikatelské činnosti až do výše
1 000 000,-Kč (dle § 88 zákona
č.114/92 Sb.).
Dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb.,
může orgán ochrany přírody
ve svém rozhodnutí o povolení
kácení dřevin uložit žadateli
přiměřenou náhradní výsadbu
ke kompenzaci ekologické újmy
vzniklé pokácením dřevin.
Současně může uložit následnou
péči o dřeviny po nezbytně nutnou
dobu, nejvýše však na dobu pěti
let.
Náhradní výsadbu lze uložit
na pozemcích, které nejsou
ve vlastnictví žadatele o kácení,
jen s předchozím souhlasem jejich
vlastníka.
ZE ŽIVOTA ŠKOLY
V září se ve škole uskutečnily první třídní schůzky,
kde byli rodiče seznámeni s celkovým chodem školy, s pravidly
školního řádu a plánovanými akcemi. Protože funkční období
Pátek 9.10. 13‐18 hod. členů školské rady je 3 roky, proběhly ve stejný den také volby
Keramická dílna: nových členů školské rady z řad zákonných zástupců žáků.
Školská rada bude od letošního školního roku pracovat
odlévání zvonečků ve složení: Mgr. Ladislava Buchtová (předsedkyně školské
Radešínská Svratka ‐ Centrum rady), Mgr. Jana Fajmonová (místopředsed. školské rady),
Kopretina Ing. Bohdan Kalina, MUDr. Tatina Petrů, Josef Nečas,
Josef Vašek, Mgr. Jitka Preislerová, Mgr. Eva Štegnerová
a Mgr. Čestmír Svoboda. Bývalým členům školské rady děkuji
Pátek 9.10. 20:00 hod. touto cestou za jejich práci pro školu.
Předhodový taneční večer Koncem září uspořádali žáci 9. ročníku pro celou školu
při svíčkách cvičení v přírodě. Utvořily věkově různorodé skupiny,
Bystřice nad Pernštejnem ‐ které na zhruba 5 kilometrové trase v terénu směrem od hřiště
malý sál KD. Vstupné 60 Kč. k Líšenskému dvoru a ke Vříšti plnily různé úkoly. Hlídky
na jednotlivých stanovištích práci skupiny vyhodnocovaly.
Předprodej v KD od 28.9. Ve škole pak bylo vyhlašování výsledků s oceněním vítězné
skupiny. Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli škole
Sobota 10.10., Neděle 11.10. hodnotnými cenami.
Tradiční bystřické hody Další sportovní akce se naši žáci zúčastnili ve Svratce.
Bystřice nad Pernštejnem. Svratecká škola organizovala atletický čtyřboj, na který bylo
od nás vysláno 12 žáků druhého stupně. Vyhlašována byla
V sobotu začíná program pouze první místa v každé kategorii, výkony sněženských žáků
od 15 hod., v neděli od 9 hod. byly
srovnatelné
s výkony
žáků
z ostatních
škol.
V sobotu Revival M. Tučného, Katka Harvánková obsadila první místo ve skoku do dálky
a Amálka Drimlová v běhu na 60 metrů.
v ne děli jarmark, Rangers ad. Škole byla schválena žádost o dotaci z fondů Evropské
unie. Jedná se o dvouletý projekt z Operačního programu
Neděle 11.10. Vzděláváním pro konkurenci schopnost, který je hrazen plně
Tradiční hody, jarmark z ESF a ERDF, a podle něhož škola získá téměř 2 miliony
na vybavení učebny výpočetní techniky, pořízení interaktivní
Bystřice nad Pernštejnem. tabule, zřízení jazykové učebny, na používání on-line
Mj. vystoupí Plavci, Bystřická eLearningových služeb a na vzdělávání žáků i pedagogů.
kapela ad. Jsme si vědomi, že je to pro školu veliká šance, a přestože máme
z projektu obavy, neboť jeho realizace bude časově velmi
náročná, jsme jako tým zajedno a do projektu se pustíme.
Věříme, že vše bude velkým přínosem nejen pro žáky a učitele,
Pondělí 12.10. 16:00 hod. ale i pro veřejnost.
Čtení a vyprávění o Vysočině Naší škole byla nabídnuta jimramovskou školou výhodná
Nové Město na Moravě‐ DPS koupě velmi zachovalé keramické pece za poloviční cenu nové.
Žďárská ul. Chceme na ni získat peníze výhradně od sponzorů. Cena pece
je 20 000,- Kč, od sponzorů jsme dosud získali 4 500,- Kč.
Obracím se proto na všechny naše spoluobčany – právnické
i fyzické osoby s prosbou o sponzorský dar na její zakoupení.
Mgr. Věra Matějů
-4-
Cvičení v přírodě – ZŠ Sněžné
Čtvrtek 15.10. 19:30 hod. Frasmus & Michal Prokop (koncert). Žďár nad Sázavou. ‐ Městské divadlo Vstupné: 270,‐ Kč. Pátek 16.10. od 13‐18 hod. Glazování zvonečků (keramická dílna). Radešínská Svratka ‐ Centrum Kopretina. Pátek 16.10. 18:30 hod. Kinokavárna: Bathory Bystřice nad Pernštejnem ‐ velký sál KD. Vstupné: 55,‐ Kč. Sobota 17.10. Pouť ve Slavkovicích Slavkovice Sobota 17.10. 8:00 hod. Den památných stromů Nové Město na Moravě, Sněžné ‐ sázení stromů. V Novém Městě na Moravě. Vážení spoluobčané! sraz "Za vodou" v 8:00 hod., ve Sněžném sraz v 8:00 hod. Dovoluji si Vás pozvat a upozornit na akci, u ZŠ Sněžné. která proběhne ve Sněžném v termínu 28.10 ‐ 1.11.2009. Jedná se o 3. Kochání bonsajistů Sobota 17.10. 14:00 hod. ve Sněžném a okolí. Očekávám /tak jako vloni/ účast Setkání novoměstských asi 300 bonsajových nadšenců. Letos mám připraveno padesátníků drobné překvapení. Kamenná dračice konečně Nové Město na Moravě ‐
nakladla do 3 hnízd vajíčka..... Kdo hnízda najde, zahájení ve 14 hod. v Horácké dostane na památku místní kámen /Svrateckou galerii. Informace, potvrzení dvojokou rulu/. Po dobu konání akce bude Japonská účasti: tel. 566 650 230. kamenná zahrada otevřena od 9.00‐18.00 hod. Děti do 15 roků mohou na zahradu jen v doprovodu 14:00 hod. Neděle 18.10. dospělých, kteří jsou schopni udržet požadovanou Slavnostní odhalení pamětní disciplínu. desky Františka Vilíma Věcov ‐ před budovou ZŠ Těším se na návštěvu! Mgr.P.Šimon, Sněžné 130 -5-
Slovo hejtmana
Pondělí 19.10. 10:00 hod. Kino: Animované pásmo pohádek Bystřice nad Pernštejnem ‐ velký sál KD. Pondělí 19.10. 16:00 hod. Chorvatsko ‐ cestopisné video Nové Město na Moravě ‐ DPS Žďárská ulice. Středa 21.10. 18:00 hod. Přednáška o rostlinách Dálného Východu Křídla ‐ Kulturní dům. Rakytník, guarána, ženšen ‐ jejich vliv na lidské zdraví. Středa 21.10. 19:30 hod. Koncert KPH: Píseň o domově (příběh B. Martinů) Bystřice nad Pernštejnem ‐ malý sál KD. Vstupné: 100 Kč, 50 Kč. Pátek 23.10. od 13‐18 hod. Dokončení zvonkohry (keramická dílna) Radešínská Svratka ‐ Centrum Kopretina.
Pátek 23.10. 16:00 hod. Běh na Kaplisko ‐ VI. Ročník Nové Město na Moravě – start od evang. hřbitova. Informace: tel. 566 616 991, p. Hubáček. Partnerství – slovo, které dnes často slyšíme v různých
souvislostech. Pokud jde o partnerství měst nebo regionů, dříve
jsme ho znali pod slovem „družba“ zjevně východního původu.
Však taky většinou „družby“ směřovaly směrem na východ,
větší města ji měla i s městy z tehdejšího Sovětského svazu,
menším byla přidělena města na Slovensku. Směrem na západ
se tomu dělo jen málokdy a hodně opatrně. Ale všechna tato
setkání i pod politickou kontrolou znamenala poznávání
konkrétních lidí a navazování často dlouhodobých přátelství.
A je dobře, že mnohé tyto vztahy například se slovenskými
městy pod novým názvem partnerství přetrvaly dodnes.
Dnes mají své partnery všechna naše větší města na různých
místech Evropy. Nebudu je tady vyjmenovávat, byla
by to dlouhá řada, často jde kromě slovenských měst o sídla
v Rakousku, Německu, Holandsku, ale taky v Polsku, Francii
nebo Itálii. Jak už to bývá, některé vztahy jsou formální a jejich
kvalita i četnost se mění i se změnami ve vedení měst na obou
stranách. Ale v jasné většině jde už o stálé a prohlubující
se vztahy, které nezůstávají u potřepání si rukou oficiálních
delegací. Na smlouvy o spolupráci navazují setkání
nejrůznějších skupin občanů – kulturních souborů, žáků
a studentů, ale taky odborníků nebo i podnikatelů v rozličných
oblastech. Významná bývá společná příprava evropských
projektů.
Kraj Vysočina má kromě mnoha dílčích vztahů uzavřeny
partnerské smlouvy s pěti zahraničními regiony. Jsou
to konkrétně Spolková země Dolní Rakousko, Region
Champagne-Ardenne ve Francii, Nitranský samosprávný kraj,
Autonomní region Friuli Venezia Giulia v Itálii a Zakarpatská
oblast Ukrajiny. Díky jim byl realizován už velký počet
konkrétních projektů především v oblasti školství, kultury,
sportu, cestovního ruchu, ale taky třeba informačních
technologií nebo zdravotnictví. Zmíním se alespoň o některých
zajímavostech.
Tak v červnu letošního roku se ve francouzském městě
Charleville-Mézières uskutečnil turnaj v ledním hokeji, kterého
se zúčastnil náš krajský výběr hráčů ve věku 17 – 19 let.
Družstvo z Vysočiny zvítězilo v základní skupině turnaje
a vyhrálo rovněž finálový zápas proti týmu z Nitranského kraje
ze Slovenska. V návaznosti na to jsme se v září při bilaterálním
jednání s Jeanem-Paulem Bachym, prezidentem regionu
Champagne Ardenne, dohodli mimo jiné na tom, že podpoříme
realizaci hokejového kempu pro mladé hráče z Champagne
Ardenne na Vysočině. A oni nám zase poskytnou lektory
francouzštiny pro naše školy. Řekl jsem jim: „My vás naučíme
hokej a vy nás francouzsky.“ V uvolněné atmosféře jsme pak
mohli domlouvat další důležité projekty. A pan Bachy přijal mé
pozvání na Vysočinu.
Velmi dobré jméno si náš kraj už vybudoval na Zakarpatské
Ukrajině, v regionu, kde stále pozitivně vzpomínají na dobu své
příslušnosti k Československu. Dnes plně respektujeme jinou
-6-
geopolitickou situaci, ale rádi navazujeme na přátelské vztahy.
Pomohli jsme jim s opravou škol v Lazeščyně a Strymbě
a odezva byla velmi srdečná – až dojemná. U nás jsme slyšeli
už dříve i názory těch, kteří si myslí, že bychom měli pomoc jen
přijímat a ne někomu poskytovat, protože jsme sami chudí.
Když pominu to sobectví v těchto slovech, rád bych připomněl,
že dobré lidské vztahy vedou ke spolupráci ve všech oblastech
– tedy nakonec i té hospodářské, která přináší oboustranný
prospěch. Jsem rád, že v této otázce jsme se všichni na kraji
vždy shodovali bez ohledu na naši politickou příslušnost.
Mezinárodní partnerská spolupráce přináší bližší poznání,
vzájemné pochopení a toleranci různých kultur. Rovněž
poznávání jiného prostředí a postupů, získávání zkušeností
ve světě je obrovským vkladem pro rozvoj osobnosti –
především u mladých lidí. A pro mne nezanedbatelná
je i ta základní lidská stránka – můžeme být jiní a přesto
si můžeme těch „jiných“ vážit, chápat je a mít je rádi.
Jiří Běhounek,
hejtman Vysočiny

SDH
DAŇKOVICE
pořádá
dne 17.10 2009
v KD DAŇKOVICE
začátek ve 20:00 hod.
PIVO za 11,- Kč do 21:30 hod.
hraje NORMAL 03
Pátek 23.10. Zájezd do Mahenova divadla v Brně na představení "Lazebník sevillský" Nové Město na Moravě ‐ odjezd od KD v 17 hod. Akce novoměstského Klubu seniorů. Přihl. u p. Poukarové ‐ tel. 566 652 810. Sobota 24.10. Hasičská zábava Krásné ‐ Kulturní dům. 17:00 hod. Sobota 24.10. Přehlídka oděvů: Čtvero ročních období Bystřice nad Pernštejnem ‐ velký sál KD H. Baxantová ‐ autorská tvorba. Vst. 100 Kč. Předprodej v IC a KD v Bystřici od 9.10.2009. Sobota 24.10. 20:00 hod. V. kopretinový ples Radešínská Svratka ‐ Kulturní dům. Úterý 27.10. 16:00 hod. Stanislav Procházka a Komořinka (dechovka) Žďár nad Sázavou ‐ Městské divadlo. Středa 28.10. ‐ Sobota 31.10. Podzimní keramické a výtvarné tvoření Olešná – táborová základna. Přihlášky na tel. 777 822 612 ‐ Alena Sobotková. 
-7-
Čtvrtek 29.10. 19:00 hod. Zoran Gajič a klavír (koncert) Žďár nad Sáz. ‐ Stará radnice
Pátek 30.10. od 13‐18 hod. Tvůrčí dílna: drháme opasek Radešínská Svratka ‐ Centrum Kopretina Pátek 30.10. 18:30 hod. Kinokavárna: Líbáš jako bůh Bystřice nad Pernštejnem ‐ Kinokavárna . Vstupné 55 Kč. Předprod. v KD od 20.10.09. Sobota 31.10. 20:00 hod. Xindl X, ‐123 min. (zábava, tanec). Žďár nad Sázavou ‐ Dům kultury. Vst. 200 Kč, na místě 250, ‐Kč. Selské koule 2009
V sobotu 12. září 2009 se na hřišti
u penzionu Selský dvůr v Daňkovicích uskutečnil
čtvrtý ročník námi pořádaného turnaje v petanque
dvojic „Selské koule 2009“. Turnaje se zúčastnilo
36 týmů z celé České republiky, které v základní části
ve čtyřech kolech bojovaly o postup mezi nejlepších
16 týmů. Našim hráčům se zpočátku moc nedařilo.
Dvojice Franta a Petra vyhrála jedno utkání
a do vyřazovacích bojů nepostoupila. Další naše
dvojice Ondra a Bob dvě utkání ze čtyř vyhrála a těsně
ze 14. místa postoupila do „play off“.
Zde hned narazila na dvojici z klubu POP Praha v čele
s velmi zkušeným Pavlem Vlkem, desátým hráčem
žebříčku ČR. S tímto týmem naši prohráli
už ve skupině. Ale jak se říká, nevstoupíš dvakrát
do jedné řeky. Bob s Ondrou podali velmi dobrý výkon
a vyhráli jistě 13:5. Výborně – byli mezi nejlepšími
osmi týmy. Zde narazili na dvojici z klubu PEK Stolín,
Ivetu a Dorotu Hájkovy. Iveta je velmi zkušená hráčka,
Pátek 6.11. ‐ Sobota 14.11. šestá mezi ženami v republice. Po velkém boji však
od 8‐17 hodin vyhráli naši chlapci a byli v semifinále. Zde je čekal
Včelařská výstava kombinovaný tým – Pírek /HRODE Krumsín/
Nové Město na Moravě ‐ a Popelka /Klip Litovel/, opět hráči z první republikové
Horácké muzeum. Výstava padesátky. Semifinále však mělo překvapivý průběh.
bude otevřena od 8 ‐ 17 Ondra s Bobem hráli bezchybně, soupeř znervózněl
hodin, a to včetně pondělí a naši odskočili na 11:0. To už se snad nedalo prohrát
9.11. a taky ne. Naši zvítězili 13:1 a byli ve finále. Proti nim
se zde postavil mladý tým – Tomáš Michálek /nejlepší
Pátek 6.11. 19:30 hod. junior ČR/ z klubu Carreau Brno a opět junior Jirka
Pavel Bobek a Malinaband Grepl z Hranic na Moravě. Ve finále naši opět bojovali
(koncert). Žďár nad s velkým nasazením, málo chybovali a jistě šli za svým
cílem. Doma nevyhrát finále za velkého povzbuzování
Sázavou ‐ Městské divadlo. diváků by byla škoda. A podařilo se. Jisté vítězství
Hosté R. Křesťan, K. García. 13:6 a konečně první místo na domácím turnaji! Dosud
Vstupné 270 Kč. se nám doma nedařilo, vždy jsme jako pořadatelé měli
i jiné úkoly a dobré umístění nepřicházelo. Až letos
se to snad zlomilo. Uvidíme příště.
-8-
Konečné pořadí:
Pondělí 12.10.2009 19:30 hodin 1. Bob Bukáček /PEPA Sněžné/
Ondra Haněl /PEPA Sněžné/
2. Tomáš Michálek /Carreau Brno/
Jiří Grepl /Hranice VI – Valšovice/
3. Martin Pírek /HRODE Krumsín/
Josef Popelka /Klip Litovel/
4. Jiří Musil /PEPEK Pernštejn/
Zbyněk Grepl /Hranice VI – Valšovice/
Celý turnaj se vydařil a přálo tentokrát i počasí.
Děkujeme hlavnímu sponzorovi – penzionu Selský
dvůr Daňkovice, věcné ceny dále věnovaly městys
Sněžné, pivnice „U Vašků“ Sněžné, HARAM Sněžné,
penzion KUKLA Kuklík. Poděkování též kamarádům,
kteří nám pomohli s organizací turnaje.
František Haněl

POHÁDKOVÁ HUBERTOVA JÍZDA PRO MALÉ
I VELKÉ, PRO JEZDCE I PĚŠÍ
SOBOTA 10.10. 2009 OD 11 HODIN
PROGRAM:



10:00 - sraz účastníků
11:00 - slavnostní nástup ve dvoře ranče GERLINDA
v pohádkových kostýmech, zahájí pan král
12:00 - cesta pohádkovým lesem aneb pronásledování
lišky pod vedením mastera
DALŠÍ PROGRAM:



pohádkové soutěže na venkovní jízdárně, divácká soutěž
o “Miss kůň”,
pohádkové hry a soutěže pro děti a dospělé.
vyhlášení nejkrásnějšího kostýmu - pohádkové postavy
HUBERTOVY JÍZDY, v této soutěži mohou soupeřit i
diváci.
Přijďte 10. října na GERLINDU v pohádkovém kostýmu karnevalové masce z pohádky a vyhrajte pohádkovou cenu!
RANČ GERLINDA ROUSMĚROV 1, ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
-9-
Rob Becker
CAVEMAN
Městské divadlo Žďár nad
Sázavou
Tato hra se poprvé objevila
na Brodwayi v roce 1995
a stala se nejdéle hraným
představením jednoho herce
v
histori
Brodwaye.
Obhajoba jeskynního muže
je
humorné
přemýšlení
o rozdílech mezi muži
a ženami a o tom, jak tyto
rozdíly
vyvolávají
často
nedorozumění. Je to nejen
obhajoba jeskynního muže,
ale
také
obhajoba
inteligentního
humoru.
Caveman přivádí diváka do
stavu
neovladatelného
smíchu, nacházíme v ní
mnoho pravdivých faktů
o obou pohlavích.
Režie:
Hudba:
Hraje:
Patrik
David
Jan Holík
Hartl
Kraus
Vstupné mimo předplatné:
přízemí 260,- Kč, balkon
220,- Kč.
Výměna řidičských
průkazů
Na základě ustanovení § 134
odst. 2 písm. b) zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích
a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších
předpisů, jsou řidičské
průkazy vydané od 1. ledna
1994 do 31. prosince 2000
jejich
držitelé
povinni
vyměnit do 31. prosince
2010.
Ministerstvo dopravy
vytvořilo webovou stránku
www.vymentesiridicak.cz,
která obsahuje k problematice
povinných
výměn
2010
veškeré
potřebné
údaje.
Stránky jsou rozděleny do 11
intuitivních
sekcí
tak,
aby je mohli využít všichni
držitelé uvedených řidičských
průkazů v České republice.

28. října
Den vzniku
samostatného
československého státu
V roce 1918 došlo po několik
desetiletí dlouhé snaze Čechů
a Slováků o uznání svých
národních práv a po ukončení
první
světové
války
ke
vzniku samostatného
Československa.
Správa CHKO Žďárské vrchy ve spolupráci s Knihovnou Matěje Josefa Sychry vás zvou na SLAVNOSTNÍ KŘEST knihy ZA PAMÁTNÝMI STROMY VYSOČINY ‐ 2.díl a besedu s autorkami Knihovna M.J. Sychry ve Žďaře nad Sázavou čtvrtek 15.října 2009 v 17.00 hod. Kniha navazuje na 1. díl Za památnými stromy
Vysočiny, který vyšel v roce 2008 a seznamuje
s vybranými památnými stromy na Pelhřimovsku
Havlíčkobrodsku a Jihlavsku.
Tento 2. díl který také vznikl za finanční podpory kraje
Vysočina, vypravuje o stromech na Třebíčsku a pak
hlavně ve Žďárských vrších. Nebylo možné představit
všechny památné stromy kraje, jedná se i zde o stromy
vybrané. A každý výběr je subjektivní i když autorky
na fotografiích i slovy přibližují ty nejvýznamnější
a hlavně nejzajímavější stromy z regionů a svůj výběr
konzultovaly s odborníky. Na představovaných
stromech se autorky snaží ukázat, proč si mají lidé
stromů všímat, co je na nich zajímavého,
co znamenají pro okolí,a jak jsou spjaty s historií
místa, kde rostou, aby stromy v knize čtenářům
posloužily jako náměty i vodítko pro jejich vlastní
cesty za památnými stromy.
Každý strom je součástí krajiny, pomáhá ji dotvářet.
"Vidět" stromy, vnímat je – to vytváří i vztah
ke krajině, k prostředí, v němž žijeme.
- 10 -
Vstoupit do krajiny, být s ní v souladu, vidět, jak je malebná
....Některé zážitky je třeba potichounku shromažďovat, ukrýt v sobě.
Nevím přesně, kdo to řekl, že takové chvilky je si třeba šetřit
na ty horší doby, které na každého přijdou. Pak mohou pomoci.
A je jedno, jaká je to krajina a kde je. Pro někoho zima, vrcholky
kopců, vysoké hory, jiný chce svou řeku se stromy, s proudící
a o kameny se rozrážející vodou, která voní, pro dalšího kopce
s lesy a hladinami rybníků, se stromy, jejichž kráse lze porozumět prostě krajina právě jen ta jediná a naše. Za každý takový zážitek
a prožitek má být člověk vděčný, je to dar, kterým se nemá
opovrhovat. Mohl by chybět, právě když bude ouvej ...
Za památnými stromy Vysočiny II str.97
Pranostiky pro říjen
Čím déle vlaštovky u nás
v říjnu prodlévají, tím déle
pěkné a jasné dny potrvají.
Když
křížový
pavouk
se v říjnu ukrývá a nevylézá,
není
daleko
do
sněhu.
Teplý
říjen
listopad.
-
studený
Teplý říjen - studený únor.
Je-li říjen velmi zelený, bude
zato leden hodně studený.
Bouřka v říjnu třebas malá,
sotva na to zima stálá.
Den stromů
Říjen když
plíská.
V
v
Tradice oslav Dne stromů pochází z Nebrasky, kde byl
tento svátek vyhlášen poprvé již v roce 1872. Myšlenka
se rychle rozšířila po celých Spojených státech a později
i na další kontinenty. Datum oslav Dne stromů
je různé. Liší se podle klimatických podmínek
a toho,
kdy
je
možné
stromy
vysazovat.
Na našem území se Den stromů slaví přibližně od počátku
minulého století. V první Československé republice měly
oslavy i oficiální podporu Ministerstva školství a osvěty.
27. Listopadu 1951 přijala FAO (Food and Agriculture
Organisation) Spojených národů následující usnesení:
"Konference shledala jako potřebné, aby si všichni lidé
uvědomovali jak estetickou a psychologickou,
tak i hospodářskou hodnotu lesa, a proto se doporučuje,
aby se každoročně ve všech členských státech slavil
světový
svátek
stromu,
a
to
v
době,
kdy se to za lokálních podmínek zdá být příhodné".
V České republice byla tato tradice obnovena v roce 2000
z iniciativy ředitele botanické zahrady UK Václava
Větvičky a dřevosochaře Martina Patřičného. Datum
první oslavy bylo stanoveno na 20. 10. 2000.
Tradici oslav Dne stromů rozvíjí Nadace Partnerství.
(zdroj: internetové stránky)
- 11 -
blýská,
říjnu
mnoho
prosinci mnoho
zima
dešťů,
větrů.
Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
Co v říjnu zimy přibude,
v lednu jí opět ubude.
V říjnu mráz a větry - leden,
únor teplý.
Studený říjen - zelený leden.
Mrazy v
říjnu - hezky
v lednu; krásný říjen studený leden.
Jestli sníh napadne toho
měsíce a kolik dní trvati
bude, tak stálá bude zima.
Sněží-li brzy v říjnu,
mokrá zima.
bude
Kolikrát tohoto měsíce sněží,
tolikráte v budoucí zimě sníh
padati má.
Spadne-li v říjnu listí, bude
mokrá zima.
Čím dříve listí opadne, tím
úrodnější
příští
rok.
POČASÍ
V ZÁŘÍ
Nejnižší ranní teplota
v 5 cm 3 ° C 26.9.
ve 2 m 4 °C 26.9.
Nejnižší večerní teplota
v 5 cm 8 °C 30.9.
ve 2 m 9,2 °C 30.9.
Nejvyšší ranní teplota
v 5 cm 14,1 °C 3.9.
ve 2 m 15 °C 2.9. ; 3.9.
Nejvyšší večerní teploty
v 5 cm 19 °C 1.9.
ve 2 m 20,7 °C 1.9.
Nejnižší minimální teplota
3,5 °C 26.9.
Nejvyšší maximální teplota
24,8 °C 1.9.
Nejnižší teplota půdy
8,9 °C 8.9. ráno
Nejvyšší teplota půdy
18 °C 1.9. večer
Nejnižší tlak vzduchu
1004 hPa 3.9. celý den
Nejvyšší tlak vzduchu
1027 hPa 8.9. večer
Nejnižší minimální vlhkost
vzduchu
48 % 9.9. v 17.30 hod.
Nejvyšší maximální vlhkost
vzduchu
100% 3.; 4. ; 30.9. ráno
Suma srážek v měsíci: 18,2 mm
Celkem srážek od počátku roku
642,1 mm
Nejvyšší množství srážek za den
6,3 mm ze 3.9. na 4.9.
Celkem výpar v měsíci mm 37,4
Celkem výpar od počátku roku
420,1 mm
Počet jasných, polojasných dní 19
Počet dní se srážkami 8
Počet větrných dní 10
Průměrná denní teplota v září
13,31 °C
Ing. Pavel Švec
JUBILANTI
V MĚSÍCI
ŘÍJEN
Hladká Marie
Bárta František
Pilařová Miloslava
Sněžné
Sněžné
Sněžné
80 let
75 let
72 let
Všem jubilantům gratulujeme a přejeme hodně zdraví
do dalších let.

Uzavřená manželství v měsíci září
5.9.2009
Martin Nikl
Eliška Černá
19.9.2009
Martin Šimák
Kristýna Růžičková
Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe.
J. Lennon

Máte-li zájem vložit do Sněženského zpravodaje svůj inzerát,
zavolejte vždy do posledního dne měsíce na číslo 566 664 300.
- své příspěvky do SZ odevzdávejte prosím do posledního dne
měsíce .

Vydává Městys Sněžné. Schváleno Ok Žďár nad Sázavou, ref.
kultury č. j. 37141091. Redakce IC Sněžné. Příspěvky
se redakčně neupravují. Názory redakce nejsou vždy totožné
se zveřejněnými příspěvky.
Oslavy 86. narozenin prezidenta Osvoboditele
T.G. Masaryka
Dne 7. března večer uspořádal hasičský sbor průvod z náměstí k hranici k Jelínkovu dolu při
Krátecké silnici. Obecní úřad věnoval 1 m dříví. Hranice zapálena a velitel hasičů přečetl:
"Proslov k oslavě". - Poté zazpívány státní hymny.
Školy pořádaly k oslavě dne 8. března "Dětskou besídku" v sále Hospodářské záložny.
Tělocvičná jednota "Sokol" uspořádala dne 15. března k oslavám Masarykovým divadelní
představení: Jízdní hlídka od Fr. Langra. ávštěva byla dobrá.
Odbor Čsl. červeného kříže v Německém.
Na valné hromadě 8. března 1936 ustanoven spolek Československého červeného kříže pro
obvod: Německé, Vříšť, Kuklík, Odranec, Lišná, Krátká, Kadov, Blatiny, Samotín, Křižánky,
Daňkovice, Valdorf, Spělkov. Referoval pan Kvapil z Brna.
Zvoleni funkcionáři: předsedou Dr. František Janeček, jednatelem Fr. Dobiáš čís. 95,
pokladníkem ředitel měšťanské školy Josef Lukeš.
Očkování proti záškrtu
Na přípis poradního sboru pro organizaci očkování proti záškrtu při okresním úřadě
v ovém Městě byl v Německém ustanoven" místní výbor pro organizaci očkování proti
záškrtu." Očkování provádí místní státní obvodní lékař Dr. František Janeček.
Dalšími funkcionáři zvoleni: předsedou ředitel Josef Lukeš, jednatelem Bohumil Kučera,
správce družstevního lihovaru, pokladníkem Jan Juránek, t.č. kronikář a pisatel těchto
záznamů.
Trojnásobné očkování provedeno v červnu a v červenci na 77 dětech.
Ustanovující schůze konala se v květnu a obecní úřad dal na zakoupení sera proti záškrtu
600 Kč. - Kdo nejsou zcela nemajetní, platí poplatek 16 Kč za jedno očkované dítě.
Za děti rodičů patřících pojišťovacím ústavům mají příspěvky hraditi z polovice tyto
pojišťovny.
Oslava otevření sokolovny
Tělocvičná jednota "Sokol" pořádala 2. srpna oslavu otevření sokolovny za účasti bratrské
župy Perštýnské.
Před oslavou pořízena na sokolovně omítka se strany ke cvičišti. Ostatní strany budovy jsou
dosud neomítnuty, protože není dosti peněz.
Slavnost řídil místostarosta jednoty br. Josef Sláma, účetní Občanské záložny (starosta
jednoty br. Josef Ptáček byl nemocen.)
Proslov měl bývalý první jednatel jednoty br. Jaromír Veselý čís. 9.
Jako zástupce župy Pernštýnské mluvil župní starosta prof. Macků z Tišnova.
Jako zástupce České obce sokolské měl řeč prof. Martin Smiřák z Brna.
Náčelník místní jednoty br. Ludvík Dobiáš slíbil rukoudáním vésti bratry Sokoly v duchu
pronesených řečí.
Pro nepříznivé počasí (pršelo bez ustání celý den) nemohlo se konati na připraveném
cvičišti veřejné cvičení a celá slavnost konala se v nové sokolovně. Na jevišti byly
předvedeny aspoň některé ukázky z bohatého programu.
Tělocvičná jednota "Orel"
pořádala 9. srpna na oslavu 15letého trvání veřejné cvičení za účasti župy Cyrilometodějské.
Slavnostním řečníkem byl Dr. Kar. Hořina z Prahy, rodák z České Svratky. Slavnostní cvičení
konalo se na pozemku p. Františka Juránka čís. 19.
Civilní protiletadlová obrana
V rámci cvičení v civilní protiletadlové obraně přiděleny byly členům hasičského sboru
i jiným civilním občanům úkoly, které mají v případě nájezdu letadel vykonávati. Občanům
dány pokyny, jak se za nepřátelského leteckého útoku zachovati.
Pro sestry Čsl. červeného kříže z Německého a okolí uspořádány kursy v ošetřování raněných,
onemocnělých, otrávených atd., které vedl stát. obvodní lékař Dr. František Janeček
z Německého.
Nařízeno přivézt ke každému domu hromadu písku, jehož se má použíti proti plynům.
Pro hasiče zakoupila obec několik proti plynových masek a k hadici u motorové stříkačky
rozprašovač na případné zneškodnění nebezpečných plynů.
Vykonáno několik poplašných cvičení. Poplach hlášen troubením a zvoněním.
Ve dnech 22. až 25. července nařízena byla okresním úřadem pro celý okres protiletecká
pohotovost. Dne 24. července k večeru objevila se od severovýchodu skupina vojenských
letadel a hned bylo slyšeti v celém okolí zvonění na poplach. Letadla přiletěla a zmizela
směrem ke Žďáru.
Půjčka na ochranu státu.
V měsíci červnu až do prvního týdne v červenci byla vypsána půjčka na obranu státu.
Poněvadž situace v Evropě je nejistá, všechny státy zabezpečují se silným vyzbrojováním
armád, obávajíce se útočných úmyslů ěmecka. Proto také Československá republika musí
míti dobře vyzbrojenou armádu. Aby mohly býti hrazeny náklady se zbrojením a potřebných
staveb, byla vypsána půjčka na obranu státu, která vynesla dle došlých zpráv tři a půl miliardy
Kč.
Obec Německé upsala na tuto půjčku 5000 Kč. Má se tím čeliti i proti nezaměstnanosti.
Manévry na Českomoravské vysočině
V měsíci srpnu konaly se ve východních Čechách a na Českomoravské vysočině vojenské
manévry, které byly největší, jež dosud československá armáda pořádala. Zúčastnilo se jich
105 000 mužů vojska. Do Německého přijel 18. srpna prapor vojska 10. pěšího pluku z Brna
a četa kulometů. Byli ubytováni ve školách, v sokolovně a v hotelích. Kancelář praporu byla
zřízena v obecní kanceláři v čís. 62.
Vojsko odešlo 20. srpna ráno do Rváčova u Hlinska. Obecní úřad musil pro tuto cestu
obstarati 10 párů koní. Formani se vrátili ještě téhož dne večer. Také v okolních vesnicích
byly ubytovány oddíly vojska.
Zemědělský kurz v Německém.
Okrsková jednota republikánského dorostu uspořádala 12. února 1936 v sále Občanské
záložny celodenní zemědělský kurz. Přednášeli:
1.O bramborářství - inž. Jul. Zajíc z ěrn. Brodu
2. Kronika ve službách obce - okr. škol. inspektor In. Vaculík
3.0 pojištění a pojišťování - L. Pazdera z Nového Města
4.Kapitoly z chovu hospodářského zvířectva - Dr. Chytil, zvěrolékař z Jimramova.
Účast byla hojná.
Obilní monopol - vázané hospodaření
V roku 1934 uzákoněn obilní monopol. Společnost pro výkup obilí provedla přesné soupisy
obilí a osevních ploch. Roku 1935 vydala "mlecí knížky", kde bylo vepsáno množství obilí
povolené určitému majiteli k semletí. Každý musil oznámiti, kolik a kterého druhu obilí bude
moci prodati výkupnám (tj. hospodářským družstvům, určitým mlýnům, nebo těm, kteří
2
dostali právo obilí vykupovati za stanovenou cenu.)Cena obilí byla pro každý následující
měsíc až do června příštího roku zvyšována. Pro každý druh obilí (pšenici, žito, ječmen,
oves) bylo zvýšení přesně předepsáno.
Prodati obilí jinému než výkupnám není dovoleno.
Platnost obilního monpolu byla prodloužena i na rok 1936/37 až do roku 1940.
Poněvadž ze starých zásob obilí zůstalo obilní společnosti větší množství (zvlášť pšenice)
nevyprodáno, přikročilo se k omezení osevních ploch obilnin. Počátkem září 1936 vydáno
vládní nařízení, kde stanovena plocha, na které nejvýše je dovoleno pěstovati obilniny
a z nich pšenici zvláště. Pro Německé stanoveno, že smí býti oseto obilninami (žitem, ovšem,
pšenicí a ječmenem dohromady) 53% orné půdy a z toho jen 2% orné půdy mohou býti osety
pšenicí.
Pro každou jednotlivou obec celého státu byla tato osevní plocha přesně ustanovena. Některá
obec, například Krátká, nemají osev pšenice vůbec povolen.
Ceny jednotlivých druhů obilí řídí se dle hektolitrových vah a vzdáleností různých míst.
Základní hektolitrové váhy:
pro pšenici 79 kg, pro žito 70 kg, oves 50 kg, pro ječmen sladovnický 68 kg. Ječmen, který má aspoň 60 kg hektolitrové váhy má cenu o 16 Kč nižší - o váze 59 kg má
cenu o 25 Kč nižší než sladovnický.
Pro rok 1936/37 má stanice Nové Město ceny:
za 100 kg obilí základní hektolitrové váhy:
pšenice 156,50 Kč, žito 117,50 Kč, ječmen 117,50 Kč, oves 104,50 Kč.
Měsíční zvyšovací příplatky stanoveny:
pro pšenici v měsíci září až prosinci 50 hal. měsíčně a v lednu až červnu 1937 2 Kč měsíčně.
Pro žito platí totéž zvýšení jako pro pšenici. U ječmene je měsíční příplatek od září do února
1937 1,50 Kč - dále už nic.
Pro oves platí zvýšení: v září a říjnu o 50 hal, v listopadu a prosinci zvýšení o 1 Kč, v lednu
až červnu 1937 příplatek 1,50 Kč.
Od těchto ustanovených cen bude Československá obilní společnost srážeti příspěvky
na úhradu ztrát, spojených s prodejem zásob z loňského roku. Tyto příspěvky činí u 100 kg
pšenice 18 Kč, u 100 kg žita 8 Kč, u 100 kg ječmene 11 Kč a u 100 kg ovsa 8 Kč.
Je tedy např. cena žita v Novém Městě (naloženého do vagonul) v září 1936 118 Kč.
Hospodář obdrží (naložil - li obilí do vagonu) 118 - 8 Kč, tj. 110 Kč. Když však družstvo
odebéře obilí ve skladišti, srazí si ještě za uložení, pytlování, odvoz atd. 1 Kč až 2 Kč
za 100 kg, podle vzdálenosti od dráhy. - V Německém Hospodářské družstvo sráží 3 Kč
dovozného na 100 kg obilí, takže se hospodářům ve zdejším družstvu vyplácelo v září 1936
za dodané obilí základní hektolitrové váhy: (u žita 70 kg, u ovsa 50 kg)
Žito 100 kg
118 Kč - 8 Kč - 3 Kč = 107 Kč
Oves 100 kg
105 Kč - 8 Kč - 3 Kč = 94 Kč
U obilí nižších hektolitrových vah jsou přiměřené srážky dle vydaných tabulek.
aopak
u obilí ještě vyšších hektolitrových vah jsou přiměřené příplatky v tabulkách stanovené.
Nové Město žádá o zřízení okresní nemocnice. Jednotlivé obce, ústavy a korporace v okrese
upisují dary na zřízení této nemocnice. Obec Německé usnesla se v listopadu darovati na tuto
okresní nemocnici 10 000 Kč. Hospodářská záložna v ěmeckém upsala 2000 Kč.
Počátkem školního roku 1936 - 37 otevřena byla v Německém IV. třída měšťanské školy
s 26 žáky. Zatímní ředitel měšťanské školy Josef Lukeš jmenován byl definitivním ředitelem
zdejší měšťanské a obecné školy.
3
Oslava 28. října 1936.
Dne 27. října sehráli v sokolovně členové Sokola z Nového Města divadelní představení:
"Revoluce". Hráno bylo dobře a návštěva pěkná. Dne 28. října Místní osvětová komise spolu
se všemi místními korporacemi uspořádala dopoledne oslavu v sokolovně.
Pořad: 1. Recitace žáků
2. Přednáška k 28. říjnu, přednášel prof. Mikulec z ového Města
3. Státními hymnami slavnost zakončena.
Příděl lesa "Špice"
Dne 4. listopadu 1936 svoláno obecní zastupitelstvo, aby se domluvilo s " Lesním družstvem"
z Valdorfu o příděl lesa "Špice". Smluveno rozděliti přidělených asi 20 ha lesa na polovici,
takže k lesnímu majetku obce Německého přibude asi 53 měr lesa, který dosud patřil
jirnramovskému panství hrab. Belcrediho a leží v katastru obce Valdorfu.
Regulace potoka
Ve snaze o regulaci potoka protékajícího obcí, obrátila se obec na "Stavební odbor okresního
úřadu Č. 1 v Bmě, aby za pomoci státní subvence ve výši 90% nákladů úpravu a kanalisaci
potoka provedla. Dne 7. září přijel z Brna od jmenovaného úřadu inženýr a provedl
vyměřovací práce. S regulací bude prý možno začíti na jaře 1937 a obec přispěje 10%
stavebních nákladů.
Rok 1937
Oslava 87. narozenin prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka:
Tělocvičná jednota Sokol uspořádala v sokolovně Akademii.
Program: 1. Úvodní proslov o významu dne a o prezidentovi Osvoboditeli měl učitel
měšťanské školy Boh. Havliš
2. Cvičení žáků, dorostenců, bratří a sester. Jednotlivá cvičení se střídala
s hudebními čísly. Zpívány árie z oper "Prodaná nevěsta" a "Hubička", které přednesli jako
hosté členové pěveckého sboru Smetana z Nového Města. Na klavír doprovázela sl. Drdlová
z ového Města.
Konečná scéna.i.Brannost vlasti" předvedli členové zdejšího Sokola.
Návštěva velice silná - sál sokolovny plný. Den předtím pořádaly v sokolovně oslavu školy.
Šití komisky.
Od konce roku 1936 ujalo se šití komisky (chlebníků a kabátů pro vojáky). Faktoří s ní p. Jan
Štursa z čís. 20 a dělníky má z Německého i ze všech obcí okolních. Druhý faktor krejčí
Vladimír Zelený dává šíti vojenské kabáty.
Místní odbor klubu československých turistů.
V dubnu byla ustanovující schůze ke zřízení místního odboru K.Č. T. Referovali:
JUDr Miloš Bednář, předseda župy českomoravské vysočiny - sever: O významu turistiky.
Inž. Staněk: O významu turistiky, její organizaci, propagaci a členských výhodách K.Č.T.
Bylo odhlasováno založení odboru v Něměckém.
Později při schůzi odboru byli zvoleni:
Předsedou Ant. Lorenc, říd. učitel V.v.
jednatelem Josef Koudela, učitel měštanské školy
pokladníkem Josef Sláma, dirigent Občanské záložny. Přihlásilo se přes 20 členů.
4
**
*
[email protected]
www.obeckrizanky.czfcentrum
+420 602 807 444
Moravské Křižánky 126, 592 02 Křižánky
*-*
Seznam kurzů projektu
" Vzdělávání pro rozvoj turistického ruchu_
v regionu obce Křižánky 2009/2010"
Jazyková výuka - angličtina v cestovním ruchu - začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí
Začátečníci 16:00 -18:00
každou středu od 23. 9. 2009 do 17. 6. 2010
Mírně pokročilí 16:00 -18:00
každé úterý od 22. 9. 2009 do 16. 6. 2010
Pokročilí 18:00 - 20:00
každé úterý od 22. 9. 2009 do 16. 6. 2010
Ekonomika cestovního ruchu
28. 9. 2009 17:00 -19:00
5. 10.2009 17:00 -19:00
12.10.2009
17:00 -19:00
19. 10. 2009 17:00 -19:00
Úvod do ekonomiky cestovního ruchu
Základy ekonomiky a marketingu se zaměřením na CR
Marketing v CR
Právní úprava v oblasti CR
Geografie cestovního ruchu
26.10.2009
17:00 -19:00
2. 11. 2009 17:00 -19:00
Geografie CR,regionální CR,...
CRv regionu Žďárských vrchů, hlavní cíle turisto ruchu, ...
Historie pro cestovní ruch
9. 11. 2009 17:00 -19:00
23.11. 2009 17:00 -19:00
Základní pojmy z historie umění, historie CRv ČR
Pamětihodnosti ČRa EU (zaměření na lokální památky), ...
Techniky a služby cestovního ruchu
30.11. 2009 17:00 -19:00
Úvod do problematiky, zákl. pojmy, přehled služeb v CR,..
7. 12.2009 17:00 -19:00
Přehled služeb v CR,související právní předpisy, ...
Příprava projektů v CR
14. 12.2009 17:00 -19:00
4. 1. 2010 17:00 -19:00
11. 1. 2010 17:00 -19:00
18. 1. 2010 17:00 -19:00
25. 1. 2010 17:00 -19:00
1. 2. 2010 17:00 -19:00
Úvod do problematiky, příprava projektů v CR
Možnosti financování (fondy, EU, MMR, KrÚ,...)
Způsob přípravy projektové žádosti - obecné postupy
Specifické části žádosti (PRV,ROP)
Praktická příprava konkrétního projektu
Praktická příprava konkrétního projektu
Jednodenní školení na téma: Využití cestovního ruchu v regionu
29. 1. 2010 9:30 - 18:30
Kurz typu WS na téma rozvoj a využití CRv regionu obce
Psychologie. metodika práce
8.2.2010
17:00 -19:00
15. 2. 2010 17:00 -19:00
22.2.2010
17:00 -19:00
1. 3. 2010 17:00 -19:00
8.3.2010
17:00 -19:00
15.3.2010
17:00 -19:00
22.3. 2010 17:00 -19:00
29. 3. 2010 17:00 -19:00
pracovníka v cestovním ruchu
Zákl. psychologie, zákl. pojmy, teorie osobnosti využití v CR
"pokračování
předchozí lekce
Metodika práce pracovníka v CR
praktické příklady, modelové situace, ...
Základy asertívního jednání
Metodika práce pracovníka v CR
praktické příklady, modelové situace, ...
praktické příklady, modelové situace
Praktická příprava v cestovním ruchu
12.4. 2010 17:00 -19:00
Úvod do problematiky, vypracování cestovního plánu
19.4.2010
17:00 -19:00
Kalkulace pobytů, řešení mimořádných situací,praktické př.
Informační technologie v cestovním ruchu
26.4.2010
17:00 -19:00
Úvod do problematiky IT - obecné využití IT v CR
3. 5. 2010 17:00 -19:00
Zákl. možnosti využití IT v CR(rezervace, internet.zdroje, ...)
10.5.2010
17:00 -19:00
Využití kancelářského SW v CRl(tvorba letáku v text. editor)
17.5.2010
17:00 -19:00
Využití kancelářského SW v CR2(kalkulační list v tabulk. editor)
24. 5. 2010 17:00 -19:00
Využití kancelářského SW v CR3(příprava prezentace)
31. 5. 2010 17:00 -19:00
Využití specializovaného SW v CR(grafické programy, ...)
7. 6. 2010 17:00 -19:00
Využití specializovaného SW v CR(open source SW)
14. 6. 2010 17:00 -19:00
Informační systémy a informační zdroje v CR
21. 6. 2010 17:00 -19:00
Internet v CR(možnosti využití)
28.6.2010
17:00 -19:00
Elektronická komunikace v CR(e-mail, IP telefonie, ...)
Jak začít s využitím své nemovitosti v cestovním ruchu. jak rozšířit stávající nabídku
3.7. 2010 9:30 -18:30
Praktický kurz pro zájemce o využití své nemovitosti v CR
Účast na kurzech je zdarma.
Je možná účast i na jednotlivých kurzech, vždy je však nutné absolvovat všechny lekce přihlášeného
kurzu. Změna termínu vyhrazena.
Účastníci se mohou přihlásit nebo informovat:
./
na telefonu 602807444
./
[email protected]
./
osobně ve VC
***
*
*
*
*
**** *
#Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblasti;
Skupina
Hospodaření
Městvse
Sněžné
k 31.08.2009
Dárkové
Skupina
PŘíJMY
VÝDAJE
SK
SR
SK
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Dane FU
6424
4008
O
9
350
13
Poplatek za zneč. ovz.
Poplatek PDO
Poplatek ze psů
Rekreační
Poplatek
24
41
poplatek
z místa
450
6
9
180
128
3
1
Poplatek ze vstupného
10
5
Ubytovací poplatek
Správní poplatek
70
41
25
28
FRB - splátky od ob.
O
28
253
168
Příspěvky na ZŠ od obcí
309
155
Dotace DPS
79
KU na činnost
UM
42
Dotace
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
10
Pozemky
6
11
6
31
Dotace kemp
Dotace ZŠ
Dotace SDH
Dotace les
Dotace volby
Dotace Jarmark
Dotace POV Silnice
Dotace
Dotace ze SR
Dotace obnova venkova
Dotace SFZP
21
22
23
31
32
33
60
O
O
O
15
O
O
212
200
balíčky, vítání
Církev římskokatolická
Církev evangelická
SR
11
34
TJ CeSTV
TJ COS
Petanque parta
urdinace
35
36
Byty
Nebytové
prostory
Veřejné
osvětlení
61
63
64
Odpadové
hospodářství
O
O
O
200
165
O
O
O
Uzemní samospráva
50
224
2500
1859
Reprefond
úroky CS ,CSOB
O
O
O
O
20
11
80
42
15
1
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Zásahovájednotka
SDH
přljmy a výdaje
Ostatní činnosti
Ubecne
81
Uvěr CSOB
Uvěr Cs
Financování
REZERVA
53
UR - upravený
údržba komunikací
Doprava
O
O
O
O
550
315
SK - skutečný
90
111
Vodovod
500
232
700
261
COV
Rybníky
300
198
450
160
O
O
21
Skolstvl
130
O
O
O
O
O
O
1240
570
O
O
O
O
O
2
30
8
2
72
437
30
11
90
350
152
3
10
O
13
80
250
MR
Sněženský zpravodaj
33
O
120
SR - schválený
O
O
20
200
DPS
Použité
O
O
O
550
182
15
O
O
O
382
O
20
Galerie ZD
5
150
10
9
Galerie Sněžné
19
O
565
10
3
25
150
Informační centrum
Kemp
30
8
256
850
O
O
45
5
10
O
171
19
37
379
27
O
O
Kultura
45
235
O
O
400
143
O
O
O
O
O
150
O
O
10
34
O
O
O
O
O
Veřejná zeleň
Zivotní prostředí
185
Knihovna
30
10
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
800
škola
SK
O
O
O
O
O
O
50
Lesní hospod.
Vytvarna
SR
Plynofikace
43
55
SK
Pohřebnictví
Uzemní plán
Traktor
37
VÝDAJE
SR
O
O
O
O
Myslivecké sdruž.
Včelaři
Soubor ZS Brepty
Kult.památky
PŘíJMY
/ v tis.Kč/
10439
zkratky:
rozpočet
rozpočet
stav
7105
246
163
1000
592
O
O
O
432
10439
6715

Podobné dokumenty