Žirovničan 4/09 - Město Žirovnice

Komentáře

Transkript

Žirovničan 4/09 - Město Žirovnice
Ročník XXXIX
číslo 4
duben 2009
USNESENÍ Č. 14
z veřejné schůze Zastupitelstva města Žirovnice konané dne 2. 3. 2009
Zastupitelstvo města schvaluje:
– č. 14/09/1 – prodej pozemku na ZTV ulice na Výsluní parcelní č. 341/19 - trvalý
travní porost o výměře 1317 m2 v k.ú. Žirovnice z majetku Města Žirovnice s. Petře
Kytlerové, bytem 373 49 Mydlovary 40, za cenu 290,- Kč/m2 , tj. 381 930 Kč
– č. 14/09/2 - podání žádosti na čerpání dotace z EU s názvem „ Typový projekt
Czech POINT- Kontaktní místo (Upgrade)“ za účelem pořízení technického a technologického vybavení místního pracoviště na nákup HW a SW a podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace
Zastupitelstvo města projednalo a bere na vědomí:
– č. 14/09/3 - Rozhodnutí č. 08017851 - SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci OP ŽP z prostředků SFŽP na akci Intenzifikace ČOV
Žirovnice a postup s provozovatelem VAK JČ a.s. o zajištění podmínek pro vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
– č. 14/09/4 - akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního
programu ŽP na projekt Revitalizace parků v Žirovnici
– č. 14/09/5 - zadání dotazníkového šetření výzkumu „Proměny městských zastupitelstev v evropské perspektivě“
– č. 14/09/6 - uzavření smlouvy o dílo s firmou PZS, s.r.o., Náměstí 14.října 1307,
150 00 Praha 5, na realizaci projektu „Revitalizace zámeckého pivovaru - Knoflíkářské muzeum“ dne 02.03.2009
– č. 14/09/7 - zprávu o činnosti rady dle přílohy č. 8
František Plešák, starosta
Mgr. Milan Šmíd, zástupce starosty
Z ČINNOSTI RADY
Rada Města Žirovnice se v uplynulém měsíci zabývala mimo jiné touto činností a přijala
následující usnesení:
schválila:
– č. 51/09/01 - ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 2 v domě čp. 692, ulice Smetanova v Žirovnici s p. Františkem Musilem, bytem tamtéž, dohodou ke dni 30. 4. 2009
– č. 51/09/02 - ukončení nájemní smluvy k bytu v domě čp. 691, ul. Fügnerova s p.
Andreyem Melnikovem k 31. 5. 2009
– č. 51/09/04 - zveřejnění záměru na převod nemovitosti - pozemkové parcely č.
3644/4, ostatní plocha o výměře 36 m2 v k. ú. Žirovnice z majetku ČR (ve správě
Pozemkového fondu ČR) do vlastnictví Města Žirovnice a doporučuje předložení
záměru ZM ke schválení
– č. 51/09/05 - zveřejnění záměru na převod nemovitosti za účelem sjednocení
pozemků - poz. p. č. 889/12, v k. ú. Žirovnice o výměře 401 m2 v majetku Města
Žirovnice do vlastnictví p. Václava Trojana a pí Evy Trojanové, oba bytem Č. Budějovice, N. Frýda 1242/15 za kupní cenu 37,55 Kč/ m2 a doporučuje předložení záměru
ZM ke schválení
– č. 51/09/07 - zveřejnění záměru na převod nemovitosti - pozemkové parcely č.
1623 o výměře 557 m2 a stavební parcely č. 348/2 o výměře 7 m2 z majetku Města
Žirovnice do vlastnictví manželů Martina a Jany Filsochových, bytem Bezručova
646, Žirovnice a doporučuje předložení záměru ZM ke schválení
– č. 51/09/08 - zveřejnění záměru na převod nemovitostí - pozemkové parcely č.
167/2 o výměře 12 m2, p.p. č. 143/2 o výměře 67 m2, s.p. č. 53 o výměře 116 m2
a s.p. č. 54 o výměře 148 m2 v majetku Města Žirovnice do vlastnictví manželů
Jiřího a Jitky Markových, bytem Litkovice 29 za kupní cenu 10 Kč/ m2 a doporučuje
předložení záměru ZM ke schválení
Z věže kostela na sokolovnu
foto: Tomeček
Z OBSAHU
strana č. 1
•
USNESENÍ Č. 14
•
Z ČINNOSTI RADY
strana č. 2
•
PŘÍPRAVA NOVÉHO ÚZEMNÍHO
PLÁNU
strana č. 3
•
PROBLÉMEM JSOU BIOODPADY
•
AŤ ŽIJE KARNEVAL!
•
BESEDY MARIE FRONKOVÉ
V KNIHOVNĚ
strana č. 4
•
ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ ŽIROVNICE
•
PODĚKOVÁNÍ PEJSKAŘŮM
•
PRONÁJEM BYTU VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ŽIROVNICE
strana č. 5
•
JÍZDNÍ ŘÁDY
strana č. 6
•
JÍZDNÍ ŘÁDY
strana č. 7
•
INZERCE
strana č. 8
•
INZERCE
strana č. 9
•
INZERCE
strana č. 10
•
KULTURA
–
č. 51/09/09 - zveřejnění záměru bezúplatného převodu nemovitosti - pozemkové parcely č. 3724/24 v k.ú. Žirovnice v majetku pí
Marty Kalinové, Vajgar 679/III, Jindřichův Hradec a pí Šárky Tampierové, Křelovoce 38 do vlastnictví Města Žirovnice na základě
sepsání darovací smlouvy a za podmínek úhrady veškerých nákladů spojených s převodem obdarovaným
– č. 51/09/14 - výsledek hospodaření VAK Jižní Čechy, a.s. za rok 2008 při provozování vodovodního a kanalizačního zařízení v
majetku Města Žirovnice
–
č. 51/09/15 - převedení výsledku hospodaření Základní školy a Mateřské školy Žirovnice za rok 2008 ve výši 844,16 Kč do fondu
rezerv
– č. 51/09/18 - uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni“ se společností E.ON
Distribuce, a.s. pro vybudování nového přívodního zemního kabelu pro připojení odběrného místa na parcele č. 254/7 v k.ú.
Žirovnice
– č. 51/09/22 - poražení 2 vzrostlých stromů ohrožujících bezpečnost v areálu ATC Panistávka
– č. 51/09/27 - program 15. veřejné schůze Zastupitelstva města Žirovnice dne 30. března 2009
– č. 51/09/28 - prodejní cenu letecké fotopublikace „Toulky nad Pelhřimovskem“ ve výši 499,- Kč
neschválila:
– č. 51/09/06 - prodej pozemků p. č. 887/2 a 889/5 v k. ú. Žirovnice v majetku Města Žirovnice do vlastnictví p. Václava Trojana a pí
Evy Trojanové, oba bytem Č. Budějovice, N. Frýda 1242/15 a navrhuje žadalelům pronájem pozemku č. 889/5 o výměře 4759m2
– č. 51/09/21 - žádost o odpuštění pronájmu sportovní haly a sponzorský dar na Velikonoční turnaj nohejbalových dvojic pro
p. Miroslava Plíhala a p. Jana Čaňka, organizátory sportovní akce dne 11. 4. 09.
vzala na vědomí:
– č. 51/09/03 - žádost p. Ladislava Vaňka bytem U Továrny 125, Žirovnice, o poskytnutí náhradního bytu a doporučuje zúčastnit se
soutěže na uvolněné byty v domech 691 a 692
– č. 51/09/10 - zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Žirovnice za rok 2008 s výsledkem „nebyly zjištěny chyby a
nedostatky“ a doporučuje ji předložit ZM k projednání
– č. 51/09/11 - závěrečný účet Města Žirovnice za rok 2008 a doporučuje jej předložit Finančnímu výboru ZM Žirovnice a následně
ZM ke schválení
– č. 51/09/12 - zúčtování výsledku hospodaření ekonomické činnosti 2008 a doporučuje jej předložit FV a následně ZM ke schválení
– č. 51/09/13 - návrh rozpočtových změn v březnu 2009 a doporučuje jej předložit FV a následně ZM ke schválení
– č. 51/09/19 - žádost firmy Stavrovski group, Soukenická 2082/7, Praha 1 o stanovisko k realizaci projektu fotovoltaické sluneční
elektrárny a sděluje, že v současné době neeviduje vhodné pozemky a neuvažuje o daném záměru
– č. 51/09/20 - žádost manželů Semrádových, Vlčetín 22 o vyasfaltování příjezdové cesty k rodinnému domu
– č. 51/09/24 - žádost p. Jiřího Vetýšky o poskytnutí sponzorského daru na vydání publikace o historickém vývoji značky LADA,
nebo na přípravu a instalaci výstavy „90 let značky LADA“
– č. 51/09/25 - informaci o sděleních příslušných ministerstev o schválení dotací na akce „Žirovnice - oprava zámku“ - 1 mil. Kč,
„Revitalizace parků v Žirovnici“ a „Město Žirovnice - rekonstrukce fotbalového hřiště“ - 2,5 mil. Kč
– č. 51/09/26 - petici občanů Osadního výboru Stranná a spoluobčanů žadající o odstranění 2 javorů a 4 lip u kostela sv. Bartoloměje
doporučila ZM ke schválení:
– č. 51/09/16 - schválení poskytnutí grantů organizacím z rozpočtu města dle návrhu Rady města Žirovnice a po projednání Finančním výborem ZM
– č. 51/09/17 - schválení poskytnutí půjček z Fondu modernizace bydlení ve výši 150 tis. Kč dle vypracovaného návrhu po projednání ve FV
Rada města pověřila:
– č. 51/09/23 - starostu města se společností VAK Jižní Čechy, a.s. o převodu vodovodního řádu ATC Panistávka do majetku Města
Žirovnice na základě žádosti občanského sdružení SVAZARM Žirovnice
PŘÍPRAVA NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU
Upozorňujeme občany, že v loňském roce byly zahájeny práce na tvorbě nového územního plánu (dále jen ÚP). Tento ÚP bude řešit
celé správní území Města Žirovnice, tj. včetně všech místních částí, a to v rozsahu celých katastrálních území. V současné době je připraven ke schválení první stupeň ÚP – zadání, který bude předložen do zastupitelstva města dne 30. 3. 2009.
Následovat bude příprava druhého stupně nového ÚP a z tohoto důvodu upozorňujeme spoluobčany, kteří plánují do budoucna výstavbu apod., aby si ověřili soulad svých záměrů s připravovaným ÚP, příp. své záměry oznámili na MěÚ tak, aby bylo možné jejich projednání
a případné zahrnutí do nového ÚP. Toto se týká i případných návrhů na změny funkčního využití stávajících ploch, které jsou řešeny
současným ÚP (pouze v rozsahu zastavěného a zastavitelného území města Žirovnice).
Všechny předložené návrhy budou posouzeny, a pokud budou v souladu s celkovou koncepcí rozvoje města a s příslušnými právními
předpisy, bude možné je zahrnout do připravovaného dokumentu.
Upozorňujeme, že dle stavebního zákona (183/2009 Sb. ve znění pozdějších úprav) není a nebude možné povolovat stavby, které
nejsou v souladu s ÚP. Současně však upozorňujeme na skutečnost, že ne každý návrh a záměr musí být nutně do ÚP zahrnut – každý
by měl pečlivě zvážit, jak aktuální a vážný jeho záměr je a podle toho postupovat.
Nový územní plán je velice důležitý a závazný dokument, který nasměruje další možný rozvoj města do budoucích let, a takto je potřeba na něj pohlížet. Jeho projednávání je veřejné a veškeré podklady jsou k nahlédnutí na MěÚ Žirovnice, příp. MěÚ Pelhřimov, odboru
výstavby a ÚP.
Veškeré podněty, návrhy a požadavky je možné podávat na MěÚ Žirovnice do 31.5.2009.
Pavel Kott, vedoucí stavebního odboru
str. 2
Žirovničan
PROBLÉMEM JSOU BIOODPADY
Asi třetina odpadů produkovaných v každé domácnosti je tvořena bioodpady. Jedná se o zbytky z kuchyně, posekanou trávu, listí
ze stromů, ořezané větve apod. Značná část těchto bioodpadů končí v popelnici a následně na skládce. Je to pohodlné, ne však šetrné řešení. A to ani k naší kapse. Ono popovážení trávy po Žirovnici v popelářském voze a její následný transport na 50 km vzdálenou
skládku odpadu něco stojí. A co teprve zbytečné další rozšiřování kapacity skládky právě kvůli bioodpadům. Kdo sleduje vývoj poplatků
za ukládání odpadu na skládky, ví, jak poplatky postupně narůstají a kam směřují. Chtějí jen změnit naše chování. Bude to bolet, ale jiné
cesty není. Úkolem pro celou republiku je dosáhnout cílů stanovených v plánech odpadového hospodářství - snížit podíl skládkovaných
biologicky rozložitelných komunálních odpadů na 75 % hmotnostních do roku 2010, na 50 % hmotnostních do roku 2013 a na 35 %
hmotnostních do roku 2020 z výskytu biologicky rozložitelných odpadů v roce 1995.
Co nás tedy čeká? Vedle papíru, plastů, skla, nápojových kartonů bude nezbytné vytřídit z komunálního odpadu bioodpad a s tímto
bioodpadem také správně naložit. Za nejvhodnější a zároveň nejlevnější variantu likvidace bioodpadu se jeví domácí kompostování přímo na zahradě, kde také bioodpad v největší míře vzniká. Odpadají přepravní náklady a náklady za umístění odpadu v zařízení k využití
bioodpadu. Ke kompostování jsou velice vhodné kompostéry. V loňském roce bylo možné získat kompostéry od města za výhodných
finančních podmínek při částečném spolufinancování krajem. Předpokládáme, že i v letošním roce se město do projektu zapojí.
Bioodpad lze samozřejmě likvidovat i pravidelným svozem z typizovaných nádob na bioodpad a následným odvozem na kompostárnu
nebo do bioplynové stanice. Zbývá si odpovědět na otázku, kdo to zaplatí.
Milan Kořínek, ekolog MěÚ
AŤ ŽIJE KARNEVAL!
Předposlední únorová sobota byla mrazivá a zasněžená, v Sokolovně však bylo teplo a rušno. Odpoledne se tady konal jubilejní
dětský karneval, od roku 2000 už desátý. Ochotníci pod vedením režisérky Růženy Čadkové, Milady Kasalové a Lídy Voharčíkové, děti
z divadelního kroužku i dobrovolníci z řad rodičů a prarodičů vyzdobili v pátek sál, vyzkoušeli hudební aparaturu a program. A v sobotu
se jelo na „ostro“.
Sál zaplnili princezny, rytíři, kovbojové, kouzelníci, vodníci, víly, kočičky, pejsci, roboti a další maskovaná drobotina. Konferenciéři Aneta Kasalová a Lukáš Mitas všechny přivítali a provázeli je spontánně a s vtipem dalšími radovánkami. Ti nejmenší, převlečení za zvířátka,
předvedli roztomilý pohybový obrázek, který secvičili s Idou Matějkovou a Věrou a Markétou Buchtovou, obdiv a potlesk sklidila i Pavlínka
Chuchválková, která zaujala publikum uměním stepování.
Z losování nejhezčích masek vyšli vítězně kočička, robot a vodník. Hudbu k programu i tanci pouštěli Pepa Vopravil a Radek Tunka,
za veselá zvířátka, která seběhla z jeviště a s dětmi si zatančila, se přestrojily Nikola Kasalová, Šárka Nováková, Radka Urbanová
a Veronika Beránková. Naše milé princezny a jiné pohádkové postavy se ovšem mohly bavit i kreslením a vymalováváním obrázků, které
pro ně připravila paní Eva Rafflová v malém sále nad vestibulem, mohly se občerstvit limonádou a různými dobrůtkami, zatímco tátové,
mamky a jiné dospěláctvo si zašlo do občerstvení na pivo , kávu nebo grog. Sokolovna byla plná k prasknutí, všichni se dobře bavili,
organizátoři se starali o tu pravou karnevalovou náladu a po skončení všechno pečlivě zametli a uklidili.A tak v příštím roce, milí vodníci,
kočičky, roboti a jiné pohádkové bytosti, na našem prima karnevalu v Sokolovně zase nashledanou!
Marie Fronková
BESEDY MARIE FRONKOVÉ V KNIHOVNĚ
V pondělí 23. února od 9.00 hodin se v knihovně uskutečnila beseda pro pátou třídu
ZŠ, kterou si připravila paní Marie Fronková na téma „Mytologická Evropa“. Vyprávění o
mytologických příbězích bylo zpestřeno zajímavým promítáním, které jistě umocnilo dojem
z besedy. Tímto paní Fronkové děkujeme a těšíme se na další besedu 25.3.2009 na téma
„Proměny Evropy v historii“.
Petra Sedláková – MěK
DĚTSKÝ KARNEVAL VE ŠTÍTNÉM 7. 3. 2009
Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu karnevalu konaného 7. břena v nově vymalovaném sále místního kulturního
domu. Poděkování patří všem pořadatelům za pomoc, Městu Žirovnice za finanční příspěvek, všem dárcům a sponzorům ze vsi i okolí.
Vaší podpory si velice vážíme a doufáme, že nám zachováte přízeň i nadále.
V pestrém programu vystoupila taneční skupina Rebelky ze Štítného, taneční duo děvčat z Rodínova a country skupina Rančerky ze
Žirovnice. Sestry Pavlína a Karolína Chuchválkovy diváky zaujaly ukázkou stepování a efektním vystoupením s bičem a s lasem. Nechyběly ani karnevalové soutěže a vyhlášení nejkrásnějších masek karnevalu. Porota měla rozhodování velmi těžké, protože všechny děti v
maskách vypadaly úžasně, avšak nakonec se usnesla na tomto pořadí: 1. místo - Jahoda- Terezka Másílková z Litkovic, 2. místo Šneci
z Jarošova, 3. místo Kominíčci z Popelína, 4. místo Mušketýři Paukovi, 5. místo Bob a Bobek, králíci z klobouku. Tyto děti si z pódia
odnesly pěkné ceny a ani ostatní nepřišly zkrátka, pro každého byl připraven tácek s koláči a pití.
Masek bylo opravdu hodně, podle našeho odhadu a podle počtu vydaných tácků s koláči rozhodně přes 70. Pohádkovými postavičkami se to v sále jen hemžilo a takto velká účast nás trochu překvapila, ale rozhodně potěšila. Jsme rádi, že se karneval vydařil ke
spokojenosti těch, pro které byl připraven, tedy dětí z okolí. Fotografie z akce si můžete prohlédnout na internetových stránkách Města
Žirovnice.
Tak snad zase v příštím čase karnevalů - ve Štítném nashledanou! Za osadní výbor Štítné
Jana Tušilová
duben 2009
str. 3
ÚSPĚCH ŽÁKÚ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽIROVNICE
V letošním školním roce probíhá celostátní soutěž žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje. Okresní kolo probíhalo dne 17.2.2009 v Humpolci. Naši školu reprezentovali čtyři žáci, kteří se umístili v následujícím pořadí: Vojtěch Žižka - klarinet - 1. místo, Lukáš Filsoch - klarinet
- 1. místo, Gabriela Žižková - flétna - 1. místo, Denisa Valentová - flétna - 2. místo.
Do krajského kola smělo postoupit pouze šest žáků z celého okresu Pelhřimov. Ze ZUŠ Žirovnice postoupil Vojtěch Žižka, který 18.3.2009
získal ve Žáru nad Sázavou 1. místo.
Všem žákům blahopřeji a děkuji za jejich úsilí a skvělou reprezentaci ZUŠ Žirovnice.
Zdeněk Zadražil,
ředitel ZUŠ
PODĚKOVÁNÍ PEJSKAŘŮM
Děkujeme za vaši lásku, péči, obětavost, kterou věnujete němé tváři. Děkujeme, že pejskům poskytujete jistotu domova. Děkujeme za
plné misky, díky nimž pejsci nehladoví a nestrádají žízní. Děkujeme za váš volný čas, který věnujete venčení svých miláčků. Děkujeme za to,
že když ten čas nemáte, umožníte svému hafíkovi se svobodně proběhnout v ulicích bez vašeho doprovodu. Děkujeme, že pejsky necvičíte,
a je tak zbytečné je volat zpět, když zrovna oni objevili něco zajímavého. Děkujeme, že necháváte pejsky očuchat své kolegy, případně jim
hned dát co proto. Děkujeme, že necháváte své mazlíčky ohrožovat lidi v ulicích. Děkujeme, že trénujete u ostatních lidí postřeh a obratnost,
když musejí zvládat slalom mezi tím, co po vás na chodníku zbylo. A taky se omlouváme, že i vy občas do něčeho šlápnete. To víte, pejskaři.
A ještě děkujeme, že máte posledního psa a již žádného si nepořídíte, když se o něj neumíte starat. Děkujeme, ani se mi nedostává slov jak
moc. Nebo je naděje, že se skutečně polepšíte?
Omlouváme se všem poctivým pejskařům, pro které byly určeny jen první čtyři věty.
Poděkování MěÚ
PRONÁJEM BYTU VE VLASTNICTVÍ MĚSTA ŽIROVNICE
Město Žirovnice nabízí k pronájmu níže uvedený byt:
Specifikace nabízeného bytu: místo - Žirovnice, ulice - Smetanova, dům číslo popisné - 692, číslo bytu - 2, podlaží - 2,
kategorie bytu I, velikost bytu - 2+1.Místnosti: pokoj - 16,57 m2, pokoj - 16,57 m2, kuchyně - 4,63 m2, předsíň - 6,15 m2,
koupelna - 4,12 m2,
balkon - 2,71m2, sklep - 5,77 m2.
Celková podlahová plocha bytu: 56,52 m2
Vytápění a ohřev teplé vody: elektrické přímotopy, el.bojler.
Minimální požadované měsíční nájemné: 2.300,- Kč
Podmínky veřejné soutěže:
•
Zájemce nabídne výši měsíčního nájmu za byt.
•
Nájemné za první rok nájmu musí být zaplaceno jednorázově při podpisu nájemní smlouvy.
•
Zájemce musí mít vyrovnány všechny závazky vůči městu.
•
Smlouva bude uzavřena na dobu určitou - jeden rok s možností dalšího přednostního prodloužení nájemního vztahu.
•
Nabídka musí obsahovat čestné prohlášení zájemce, že nemá uzavřenou nájemní smlouvu s jiným subjektem, nevlastní nemovitost bytového charakteru a není uživatelem bytu bytového družstva.
•
Soutěže se mohou zúčastnit i současní nájemci bytů ve vlastnictví Města Žirovnice, pokud při vítězství v soutěži ukončí nájem
ve stávajícím bytě.
•
Zájemce s trvalým bydlištěm v Žirovnici bude při cenovém vyhodnocení nabídek zvýhodněn proti ostatním o koeficient 1,1(jeho
cenová nabídka bude zvýšena o 10 %).
•
Nabídka bude podána v uzavřené obálce a označena v levém horním rohu heslem: „Byt č.2-čp.692“ na podatelnu Městského
úřadu v Žirovnici.
Upozorňujeme zájemce na další náklady spojené s užíváním bytu :
zálohy na služby spojené s užíváním bytu - vodné a stočné, společná elektřina a společná televizní anténa (podle počtu osob v domácnosti cca 300,- Kč) odběr elektřiny (el. vytápění, ohřev TUV, provoz bytu - cca 1600,- Kč) - nájemce uzavře smlouvu o dodávce s dodavatelem elektřiny. Prohlídka bytu bude umožněna po dohodě zájemce s panem Koudelkou z ekonomického odboru MěÚ v Žirovnici.
Datum zveřejnění: 20.3.2009
Uzávěrka podaných nabídek: 20.4.2009 ve 12.00 hodin.
Rada města vyhodnotí podané nabídky, sestaví jejich pořadí na základě nabídnuté ceny
a dalších podmínek a vybere nového nájemce bytu.
V Žirovnici 20.3.2008
František Plešák, starosta města v.r.
str. 4
Žirovničan
ODJEZDY AUTOBUSŮ ZE ŽIROVNICE
Platnost od 14. 12. 2008 do 12. 12. 2009
Brno
Praha
ÿeské Budějovice
Hradec Králové
N. VĀelnice
5.38 ² pő 12.32 ²( s pőestupem v Jihlavě 14.35).
5.01 ²
16.35 g
13.50 5
13.40 7
5.59 ²
Tábor
9.29 6 gk
6.50 ² pőestup v Pelhőimově
14.35 6 gk
5.30 ²
9.29 6 gk 12.32 ² 14.40 ²
14.39 ²
16.15 ²
ÿSD nádraží 7.18²
Jindőichţv Hradec
9.27 ²
4.30 ²
16.07 ²g
7.12 ²
18.03 ²
9.29 k
19.54 ²
16.10 ²
Pacov
Pelhőimov pőes PoĀátky
Pelhőimov pőes Drbohlavy
Pelhőimov z PoĀátecké-ÿAD*
Humpolec
13.40 k
16.35 k
5.01 k
13.50 5
5.38 ²
6.49
14.11²
14.39k
4.45²ÿ 6.55 ²
13.00 ² 15.40 ²
4.43 x
6.06 x
13.00 x
21.02 x
6.55² pőestup v Pelhőimově
14.35k
4.24 ²
5.01 ² k 5.30 ²
5.45 ²
9.25 ²
11.30²
12.54 ² 13.20 k S
15.00 ² 15.35 k g 15.41²
16.35 k g
5.38²
7.45 pőestup v PoĀátkách – 8.15
5.00 ²
5.12 ²
5.15 ²
5.36 ²
6.49 ²
7.45²
9.20 ²
10.15 ²
12.21 ² 12.30 ² 12.32 ²k 14.11 ²
15.25 ² 15.37 ² 16.07 ² 16.39 g
18.01 ² 18.02 ² 18.37 ² 19.10 5
20.20 1234 20.07 ² 20.59 g 5 21.00 g
6.05 ²
12.59 ² 21.00 ² 22.57 ²
17.35 k
16.07 ²
17.09 ²
Kamenice nad Lipou
Jihlava
PoĀátky
14.27 ²
6.25 1
5.59 ²
17.45 k pr
5.30 ²
6.25 ²
13.40 k g
16.45 ²
10.30 3
5.38 ²
10.55 ²
14.35
17.09 ²
20.09 5
7.17 ²
13.50 5
18.40² kc
12.32 ²
6.31 ²
14.45 ²
17.35 ²
PoĀátky z PoĀátecké-ÿAD *
Vysvětlivky: * Linka ÿAD Blansko
pő s pőestupem
pr o prázdninách
² - pracovní dny
g - neděle, státní svátek
V – VlĀetín
S – Stranná
ÿ – ÿastrov
Š – Štítné
k – k nahlédněte k vysvětlivkám v j. őádu
c - jede ve dnech školního vyuĀování
1 – pondělí
2 – úterý
3 – stőeda
4 – Ātvrtek
5 – pátek
6 – sobota
7 – sobota
ODJEZDY VLAKŮ ZE STANICE POČÁTKY - ŽIROVNICE
(PLATÍ OD 8.3.DO 12.12. 2009)
Směr Horní Cerekev
5.26 ²
7.38 R
8.55
9.38 R
11.38 R
(Brno)
(Brno)
(Horní Cerekev)
(Brno)
(Brno)
11.59 ²
13.38 R
15.56
17.38 R
(Horní Cerekev)
(Brno)
14.20 1 5 7 15.38 R
(Horní Cerekev)
(Bohumín)
18.55
(Horní Cerekev)
Směr Veselí nad Lužnicí
5.00 ²
(Horní Cerekev)
(Brno)
19.38 R
20.44 5h
23.22
(HavlíĀkţv Brod)
(Horní Cerekev)
(Horní Cerekev)
6.20 R ²
6.47
8.20 R
9.04 ²
10.20 R
(Plzeł)
(Veselí n. Lužnicí)
(ÿeské Budějovice)
(Veselí n. Lužnicí)
(Plzeł)
12.20 R
13.39
14.20 R
15.30 ²
16.20 R
(Plzeł)
(Jindőichţv Hradec)
(Plzeł)
(Veselí nad Lužnicí)
(ÿeské Budějovice)
17.05
18.20 R
20.34 R
20.44 1 5 7
(Veselí nad Lužnicí)
(Plzeł)
(ÿeské Budějovice)
(Veselí nad Lužnicí)
(Veselí n. Lužnicí)
10.46
(Veselí n. Lužnicí)
Vysvětlivky: ² - pracovní dny
h
5.38 R ²
R – rychlík
jede v neděli a ve svátek
1 5 6 7 - jede jen v uvedených dnech týdne
poznámky v závorce oznaĀují koneĀnou stanici
všechny údaje jsou bez záruky
duben 2009
str. 5
PLATNÝ AUTOBUSOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD - ODJEZDY
Z AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ POČÁTEK
Platnost od 14. 12. 2008 do 12. 12. 2009
Praha
4.55 k
5.45 x k
8.15 k
15.30 k
16.30 k
16.50 k
12.55 k
13.30 k
Brno
5.46 x pőest 12.38 xc pőestup v Jihlavě 12.45 x pőestup v Jihlavě
ÿeské Budějovice
5.50 x
Hradec Králové
14.40 k
Jihlava
4.10 x
13.45 k
9.25 k
Tábor
5.25 x
5.46 x
8.15 x
10.30 3
12.38 k
12.41 k
12.45 x
4.20 x
5.46 x
6.40 c x
8.15 x
8.45 x
12.38 k
12.41 x
15.35 x
Jindőichţv Hradec
4.25 x
5.50 x
7.03 x
9.25 k
16.05 x
Pacov
4.55 k
13.30 k
13.45 k
15.30 k
17.30 k
Humpolec
8.15 k 5
14.40 k
StojĀín – železn. stanice
4.35 x
5.30 x
7.10 – pőestup v Žirovnici 9.20 x
14.20 x
16.00 x
17.55 x
19.46 x
4.15 x
4.55 k
5.20 x
5.30 x
6.18 x
7.10 x
9.15 x
11.25 x
12.45 x
13.45 k
14.50 x
15.30 x
16.35 x
18.35 x
4.25 c x
4.50 x
5.30 x
5.45 k
6.00 c x
7.00 x
7.15 c x
8.15 k
8.45 x – Horní Cerekev
12.55 k
13.05 x
14.20 x
14.40 k
15.20 c x
16.20 x
16.50 k
17.20 x
4.05 x
5.40 x
5.45 x
9.35 x
11.15 x
12.35 x
14.20 x
14.25 x
16.00 x
19.50 k
4.15 x
4.25 x
4.40 x
4.55 k
5.20 x
5.25 x
5.30 x
5.50 x
6.18 x, c
7.03 x
7.10 x
9.15 x
9.20 x
9.25 k
10.40 x
13.45 k
14.20 x
14.35 x
16.00 x
16.05 x
16.35 x
5.25 x
9.25 k
12.22 x
16.05 x – pőestup v Žirovnici
11.25 x
14.50 x
17.55 x
14.35 x
12.22 x
15.30 x
18.35 x
12.45 x
16.00 k
19.46 x
K – nutno vyĀíst z jízdních őádţ
C – nejede o prázdninách
X – pracovní dny
Horní Cerekev
StojĀín škola
Kamenice nad Lipou
Pelhőimov
Studená
Žirovnice
Nová VĀelnice
Vysvětlivky
13.10 x
6.27 x
všechny údaje jsou bez záruky
str. 6
Žirovničan
ýZS – 1. ZO Žirovnice srdeþnČ zve na jarní etapu výstavy
ZAHRADA VYSOýINY
NARCISY – TULIPÁNY
1. – 4. kvČtna 2009 dennČ 9.00 – 17.00 hod.
ZÁMEK ŽIROVNICE
- zahrádkáĜská poradna
- prodej zahrádkáĜských výpČstkĤ
- prodej obþerstvení
Budou vystavovat pĜední pČstitelé z celé republiky.
TČšíme se na Vaši návštČvu.
ýRS Žirovnice poĜádá
VELKÉ RYBÁěSKÉ ZÁVODY
BUDÍN 2009
9. kvČtna od 9.00 hod.
V prĤbČhu závodu se budou prodávat smažené rybí
Ĝízky a jejich polotovary, žirovnické rybí karbanátky,
grilované klobásy a hranolky.
Nápoje všeho druhu jsou samozĜejmostí. BČhem
závodu zde mĤžete zhlédnout v kádích a akváriích
rĤzné druhy živých ryb a vyzkoušet si
s þleny rybáĜského kroužku rybolovnou techniku.
Od 16.00 k poslechu þi tanci budou hrát HAVRANI.
Více informací na http//:www.crszirovnice.wz.cz
Vzpomínka
Dne 25.4.2009 by se dožil
80 let pan
Ladislav SmrĀka.
A 25.3. uplynulo 7 let,
kdy nás navždy opustil.
Stále vzpomínají dcera Helena
a syn Jaroslav s rodinami.
Vzpomínka
Dne 11. dubna 2009
vzpomeneme 1. výroĀí,
kdy nás navždy opustila
paní
Marie Nováková.
Nikdy nezapomeneme.
Syn a dcera s rodinami.
Podďkování
UpĢímnď dďkuji všem
pĢátelĪm a známým, kteĢí
doprovodili na poslední
cestď mého manžela, pana
Zdeěka Peroutku.
Velice dďkuji také Dr.
Jaroslavu KašparĪ za jeho
opravdu krásná slova
z Písma
svatého,
pí
Plechaté za její procítďné
verše a v neposlední Ģadď
p. Doležalovi za jeho
všestranné a perfektnď
vybavené služby.
Gertruda Peroutková
Prodám rodinný domek 3+1
v Žirovnici.
Kolna, zahrádka, dvorek.
Možnost pĤdní vestavby.
Tel.: 721 283 571
duben 2009
str. 7
MČstská knihovna ŽIROVNICE
Vás srdeþnČ zve na pĜednášku paní
Magdaleny Rii KovaĜíkové
http://ria.aspone.cz
!
"$%&'()*+,&./(01
$2(33455674585
$2(9:;<+8=3 34556>'(9:('6355'(8=355
;('%<>9?'(>:)*+,&./(01
!
"!#$!$ #%%&
%&
'(
! "# $%'()*+*,--+.-*/*,-)-*
)
*'
+,'!$-(
Ing. Petr Slavík
Hradecká 751, 394 68 Žirovnice
(naproti fa Pevný)
INTERNET ZA 250 KĀ
Nabízíme internet za 250 KĀ bez limitu dat
První mďsíc provozu zdarma, minimální náklady
1 MB, bez limitu pĢenesených dat, pĢechod zdarma,
instalace zdarma, nastavení zdarma.
Staěte se naším zákazníkem – zajišĨujeme komplexní
dodávky podnikových aplikací, správu sítí, outsourcing,
vzdálenou správu, vše s perfektním servisem, podporou za
rozumnou cenou. ġešení e-shopu, webu, péĀe o zákazníky
Vypracování cenové nabídky a poradenství vhodného
Ģešení zdarma.
Tel.: 728 406 298, 723 656 941, 608 546 490, [email protected]
ASPV poĜádá
VÍKEND PLNÝ POHYBU
SOBOTA 4. DUBNA 2009 – KUŽELNA
9.00 – 12.00 hod. KOULENÍ PRO DċTI
13.00 -15.00 hod. KOULENÍ PRO DOSPċLÉ
NEDċLE 5. DUBNA 2009 - SPORTOVNÍ HALA ŽIROVNICE
9.00 – 12.00 hod. PROGRAM PRO DċTI – opiþí dráha, netradiþní þtyĜboj
Od 13.00 hod. TURISTICKÝ POCHOD/CYKLISTICKÝ OKRUH
13.00 – 14.00 hod. FLORBAL PRO PěÍCHOZÍ, STOLNÍ TENIS
14.00 hod. AEROBIC PRO ŽENY
VSTUP JE DOBROVOLNÝ, OBýERSTVENÍ ZAJIŠTċNO.
str. 8
Barevná terapie
AURA - SOMA
…aneb, co ještČ o barvách nevíte…
KDY?
Ve þtvrtek 23. dubna 2009
od 18.00 hod.
KDE?
V MČstské knihovnČ Žirovnice
Více na tel.: 565 494 714
POZVÁNKA
Junák – svaz skautĤ a
skautek, pĜístav Modrá
kotva Žirovnice, srdeþnČ
zve všechny pĜedváleþné
a
pováleþné skauty ke
vzpomínkovému posezení
na žirovnickém zámku
v sobotu 25.4.2009 od
14.00 hod.
Klaška Jaroslav,
vĤdce skautĤ
KAMENICTVÍ
Severa Karel
KĜemešnická 1946
393 01 PelhĜimov
tel.: 565 323 360
777 162 132
Po-Pá: 6.30-15.30h
SLEVA 10%
ZAKÁZKY
UZAVěENÉ
DO KONCE
ÚNORA
2009
VNA
NABÍDCE
NOVÉ
TVAROVÉ
TYPY
POMNÍKģ
V NABÍDCE NOVÉ TVAROVÉ TYPY POMNÍKģ
PĜijímáme zakázky na výrobu a montáž:
x PomníkĤ,rámĤ a krycích desek na hroby
(z pĜírodních i umČlých materiálĤ)
x Zhotovení základĤ pod pomníky
x Výrobu schodĤ, parapetĤ, obkladĤ
x Prodej hĜbitovních doplĖkĤ
(svítilny, vázy, kĜížky – výbČr dle katalogu)
PĜípisy a opravy nápisĤ
ZAVOLEJTE,
ZAKÁZKU PěIJEDEME SJEDNAT OSOBNċ.
Hledáme pro své klienty jakýkoli
byt v Žirovnici a okolí.
Dejte nám tip, po uzavĜení smlouvy
odmČna i pro Vás. Staþí poslat SMS
ozveme se Vám zpČt. Tel.: 777 270 603,
nebo 565 323 874 - veþer.
Prodám zemČdČlskou usedlost
umístČnou na hranicích okr.
PelhĜimov a J. Hradec.
4 samostatné pokoje + jídelna a KK,
prosklená veranda, kachlová kamna.
PĤvodní špejchar z r. 1833, dílny,
zahradní altán a navazující louky 1,5 ha.
Cena: 3 600 000 Kþ.
Tel.: 565 321 485, 608 051183.
Žirovničan
"#
$%$ &
'
(
!"#$%&
!"
#$
!"#$%&'!()*%*%$# $
+,%-#%.$#
+ $#,#'
,, #%#%,/#0/%$ %&'('')&*('
PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
KVĚTEN 2009
DUBEN 2009
3.- 4.4.2009
Noc s Andersenem
Letos na téma: František Nepil
Přihlášky si vyzvedněte v Městské knihovně!
11.4 a 17.4.2009
Jarní taneční kurz pro dospělé
V příjemném prostředí Kulturního domu ve
Štítném. sobota 11. 4. a 17. 4. 2009 večer
(vždy 2 hodiny). Kurz povedou taneční mistři - Zuzana Nagel s partnerem. Omezen
počet účastníků, přihlášky na MěÚ u Š. Jírů
- tel. 565 301 510 nebo u Jany Tušilové ve
Štítném na tel. č. 724 094 425.
duben 2009
23.4.2009
Barevná terapie AURA - SOMA ... anebo, co o barvách ještě nevíte ...
Přednáška s paní Magdalenou Riou Kovaříkovou Městská knihovna Žirovnice, 18:00
hodin
3.5.2009
Okresní kolo „Zlatá udice“ - plavaná
Pořádá MO ČRS Pelhřimov a MO ČRS
Žirovnice, Budín od 8.00 hod.
1. - 4.5.2009
ZAHRADA VYSOČINY (narcisy a tulipány)
Pořádá ČSZ
16.5.2009
Slavnosti žirovnického jednorožce
Pořádá odbor kultury Města Žirovnice, zámek
od 10.00 hod.
str. 9
KULTURA
KINO POČÁTKY
PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
DUBEN 2009
DUBEN 2009
PŘÍBĚH O ZOUFÁLKOVI
USA 2008; 94 minut; mládeži přístupný;
český dabing
Animovaná pohádka nás zavede do
kouzelného království, které se chystá na
každoroční polévkovou slavnost. Dlouhá
řada velmi neš astných náhod ale způsobí
tragédii, která králi zlomí srdce, princezně
Hrášce přivodí těžké osamění a jejich poddané připraví o polévku. Když už se zdá,
že krize nemůže být krizovatější, narodí se
Zoufálek…
neděle 5. 4. 2009 18 hod.
Mďsto Žirovnice Vás zve na
VELIKONOCE
NA ZÁMKU
12.4.2009 od 14.00 hod.
Volná prohlídka expozic zámku i špýcharu
Magister Kelly - kouzelnické vystoupení pro dďti
ve 14.00 a 16.00 hod. v sále zámku
PODIVUHODNÝ PŘÍPAD. . .
USA 2008; 166 minut; do 12 let nevhodný;
české titulky
„Podivuhodný případ Benjamina Buttona“ vypráví o padesátníkovi, který je se
svým životem spokojený a navíc se nedávno zamiloval do třicátnice Daisy. Hlavní
hrdina však místo stárnutí začíná mládnout,
což se mu nejdřív líbí, ale postupem času
obrátí. Protože prožívat svůj život v opačném směru a mládnout vedle své pozvolna
stárnoucí lásky, to není úplně normální...
neděle 12. 4. 2009 19 hod.
LÍBÁŠ JAKO BŮH
ČR 2008; 115 minut; mládeži přístupný
Nová česká komedie Marie Poledňákové. Helena Altmanová je sympatická profesorka francouzštiny a literatury na gymnáziu. Patří k oblíbeným pedagogům, díky
zdravému nadhledu si rozumí se studenty
i kolegy ve sborovně. Daleko nepředvídatelnější okamžiky ji však čekají v osobním
životě. Rozvětvená rodina k tomu ...
Hudební vystoupení
ġemesla
ObĀerstvení
Vstupné dobrovolné, výtďžek bude vďnován na
SOBOTA 18.dubna 2009 v 18:00 hod.Štítné
Jarní Štítenský maraton písniĀek 2009,
aneb „BLUEGRASS“ na mnoho zpĪsobĪ
Hudební veĀer amatérských tĒles, která budou hrát jako o život.
neděle 19. 4. 2009, 19 hod.
V programu se ku poslechu, pobavení i tanci pĢedstaví:
POHÁDKY NA DOBROU NOC
USA 2008, 99 minut, mládeži přístupný;
český dabing
Dobrodružná komedie, ve které se ADAM
SANDLER představí jako Skeeter Bronson, hotelový zaměstnanec, jehož život
se jednou pro vždy změní, když pohádky
na dobrou noc, které vypráví své neteři a
synovci, začnou záhadně ožívat. Pokouší
se využít tohoto jevu a promítat své ambice
do jedné exotické pohádky za druhou. Ale
to, co Skeeterův život obrátí vzhůru nohama, jsou nečekané příspěvky dětí.
neděle 26. 4. 2009,18 hod.
„I. Štítenský Salónní Melodický Orchestr“- Štítné,
Litkovice, Jihlava, „COUNTRY Life“- JindĢichĪv Hradec
„PAġEZÁCI“ – TelĀ, „GRASS AND ROSES“- JindĢichĪv
Hradec, „MODREJ STEJŠN“ – Jihlava
PġIJČTE, BUDE ZATOPÍNO A ROZTOÿÍNO. V S T U P V O L N Ý!
Nově aktualizovaný
kulturní kalendář
najdete vždy na
www.zirovnice.cz
Vydává 12 x ročně Město Žirovnice . Uzávěrka vždy 17. předcházejícího měsíce. ADRESA: Městský úřad, 394 68 Žirovnice, tel. 565 301 510, www.zirovnice.cz. Podávání novinových zásilek povoleno
Oblastní správou pošt v Českých Budějovicích., j.z.P - 4.597/92 ze dne 19. října 1992. Registrační značka: MK ČR E 11397. Korektura: Vydavatel Tisk: RAIN Tiskárna s.r.o., tel.: 384 362 512

Podobné dokumenty

Silná bouře na Pelhřimovsku dne 23. května 2005

Silná bouře na Pelhřimovsku dne 23. května 2005 radarový odhad, radarový odhad adjustovaný pomocí dostupných srážkoměrných měření' dále odhad pouze s pomocí sráž- s pravděpodobností opakování za 100 lethodnotám 100'0 mm' resp. 99,8 mm. Denní srá...

Více

Žirovničan 5/2013

Žirovničan 5/2013 • č. 886/13/RM51 – program 51. schůze RM • č. 891/13/RM51 – záměr pronájmu pozemku v k.ú. Vlčetín – pozemková parcela KN č. st. 245/2 o výměře 2454 m2 p. Josefovi Zaňákovi • č. 892/13/RM51 – pro...

Více

Antikoncepce - Hnutí Pro život ČR

Antikoncepce - Hnutí Pro život ČR i zabránění uhnízdění vyvíjejícího se lidského embrya. Je však třeba zdůraznit, že u dvousložkových přípravků je blokáda ovulace pravděpodobně výrazně účinnější. Studie týkající se tohoto problému ...

Více