zahájení UR-WEB Větrná

Komentáře

Transkript

zahájení UR-WEB Větrná
Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou
STAVEBNÍ ODBOR
671 67 Hrušovany nad Jev., náměstí Míru 22
Č.j. 0542/2010 STU3
Spisová značka: 7805/2009
Spis.č. UR 590/09
Vyřizuje: Zifčáková Iveta (telefon:515 200 464)
Email:[email protected]
Hrušovany nad Jevišovkou 25. 1. 2010
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení
zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
WEB Větrná Energie s.r.o. (IČ 26282895), Ríšova 149/21, 641 00 Brno, zastoupená dle plné moci:
AQUAPROJEKT CZ s.r.o. (IČ 16325915), Práče 140, 671 61 Prosiměřice, (dále jen "žadatel"), podal
dne 4. 11. 2009 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: „Větrný park Mackovice –
Rozvodna 22/110 kV“ na pozemcích parc. č. 718/1, 719 kat. území Dolenice, na pozemcích parc. č.
5128, GP 7044 kat. území Břežany u Znojma.
Městský úřad Hrušovany nad Jev., stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 'stavební zákon') ve znění
pozdějších předpisů, oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení
dotčeným orgánům a účastníkům řízení. Protože v dotčeném území je vydán územní nebo regulační
plán, účastníkům uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona oznamuje stavební úřad zahájení
spojeného územního řízení veřejnou vyhláškou. K projednání žádosti nařizuje veřejné ústní jednání
na den 18. 2. 2010 v 9,00 hodin
v kanceláři stavebního úřadu v Hrušovanech nad Jevišovkou
V souladu s § 87 odst. 2 stavebního zákona žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že
podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní
jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u
stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.
Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.
Vlastníci (nájemci) pozemků a staveb, které mohou být předmětem územního řízení, jsou povinni
strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a k tomuto účelu
je zpřístupnit.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být
uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
Nechá-li se některý účastník řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou
moc.
Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů rozhodnutí u stavebního úřadu městského úřadu v
Hrušovanech nad Jev. v úředních hodinách (Po, St, 8,00 -17.00), v ostatní dny po telefonické domluvě,
nebo při ústním jednání. Mohou se vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
č.j. 0542/2010STU3,spis č. UR 590/09
-1-
Zúčastní-li se veřejného účastného jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření
účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.
otisk razítka
Zifčáková Iveta
odborný zaměstnanec stavebního odboru
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejpozději 15 dnů před konáním ústního jednání na úřední desce
Městského úřadu Hrušovany nad Jevišovkou
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
Obdrží:
Doručí se:
Účastníci územního řízení:
Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb.
AQUAPROJEKT s.r.o., 17. listopadu 19, 669 02 Znojmo – DS
Obec Dolenice, Dolenice 1, 671 78 Jiřice u Miroslavi - DS
Obec Břežany, Břežany 103, 671 65 Břežany - DS
Území s ÚP nebo RP (§ 92 odst. 3 zákona č. 183/2006)
Další účastníci řízení dle § 85 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. prostřednictvím veřejné vyhlášky
Dvořáková Helena, tř. Přátelství 2025, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek
Jasenáková Hana, Železničná 16, 966 01 Hliník nad Hronom, Slovensko
Kopřivová Eva, Žďárec 111, 594 56 Žďárec
Pecová Marie Mgr., Čechova 970/17, 750 02 Přerov 2
Šabata Antonín Ing., U tenisu 867/3, 750 02 Přerov 2
Šabata Jan Ing., Družby 979/5, Doubravka, 312 00 Plzeň
Šabata Rudolf Ing., Lubno 43, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Ptáček Milan Ing., 17. listopadu 2394/34, 669 02 Znojmo
Obec Dolenice, Dolenice 1, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, Brno střed – Správa a údržba silnic JMK, p.o. kraje,
Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
Dotčené orgány:
Krajský úřad JmK, odbor životního prostředí, Žerotínovo náměstí 3/5, 60182 Brno - DS
Městský úřad Znojmo - odbor životního prostředí, nám.Armády 8, 670 39 Znojmo – DS
Městský úřad Znojmo - odbor dopravy, nám.Armády 8, 670 39 Znojmo – DS
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, Klášterní nám.125, 672 11 Moravský Krumlov –
DS
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, Klášterní nám. 125, 672 11 Moravský
Krumlov – DS
Krajská hygienická stanice JMK, územní pracoviště Znojmo, MUDr. Jánského 15, 669 02 Znojmo DS
Hasičský záchranný sbor JMK, územní odbor Znojmo, Pražská 83, 669 03 Znojmo - DS
Obdrží pro vyvěšení:
Městský úřad Hrušovany nad Jevišovkou, nám. Míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
Obec Dolenice, Dolenice 1, 671 78 Jiřice u Miroslavi
Obec Břežany, Břežany 103, 671 65 Břežany
č.j. 0542/2010STU3,spis č. UR 590/09
-2-
Signature Not Verified

Podobné dokumenty

Pro školní rok 2016/2017 byli na HLT RETZ přijati:

Pro školní rok 2016/2017 byli na HLT RETZ přijati: 2. Dokulilova Kristyna 3. Dufek Filip 4. Jirovcova Sara 5. Kasubova Dagmar 6. Kotasek David 7. Mlejnkova Dita 8. Sertova Jasmina Interkulturelle Hotelfachschule HF 1a - tříletý studijní obor (řazen...

Více

Mgr. Jana Stejskalová Zástupkyně ředitele

Mgr. Jana Stejskalová Zástupkyně ředitele Zaměstnanci ZŠ a MŠ Malonty Ředitelka školy: Mgr. Jana Stejskalová Zástupkyně ředitele: Mgr. Eliška Stará Třídní učitelé: 1.tř.: Mgr. Marcela Majerová 2.tř.: Mgr. Lucie Soukupová 3.tř.: Martina Bar...

Více

Seznam zaměstnanců

Seznam zaměstnanců Zaměstnanci ZŠ a MŠ Malonty Ředitelka školy: Mgr. Jana Stejskalová Zástupkyně ředitele: Mgr. Eliška Stará Třídní učitelé: 1.tř.: Mgr. Lucie Soukupová 2.tř.: Mgr. Marcela Majerová 3.tř.: Martina Bar...

Více

výročí ivv iml v české republice

výročí ivv iml v české republice miliónu korun. Velký ohlas obyvatel regionu i jeho návštěvníků měl Husitský rok, kterým jsme si připomněli 600 výročí mučednické smrti mistra Jana Husa. Úspěšně pokračovalo i značení dalších tras p...

Více

NIVA č. 5/2006

NIVA č. 5/2006 Medlánkách. Nebylo ani překážkou, že Medlánky dnes mají 4x více obyvatel než Božice. Zkušenosti z práce samospráv a rozvoj sídel byly oboustranné prospěšné.

Více

Znojemsko a Podyjí - 7. část

Znojemsko a Podyjí - 7. část Troskotovický dolní rybník Troskotovický dolní rybník

Více