Program seminára

Komentáře

Transkript

Program seminára
Program seminára
Prof. JUDr. Jan Musil, CSc., dr.h.c., Ústavní soud ČR Brno
Dohody o vině a trestu, ano nebo ne?
JUDr. Anna Magvašiová, Generálna prokuratúra SR
„Rekodifikácia trestného práva – doterajšie poznatky
a skúsenosti“,
ktorý sa uskutoční dňa 21. apríla 2008 na Bratislavskej vysokej školy práva.
8 30 - 9 00
9
-9
Prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc., PF TU Trnava
Rekodifikácia trestného práva z pohľadu dokazovania
trestnej činnosti
13 00 - 14 15 Prof. JUDr. Vladimír Čečot, CSc., štátny tajomník MV SR
Poškodený
Prezentácia účastníkov
Otvorenie seminára - dekan fakulty práva prof. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc.
9 00 - 9 10
10
Poznatky z aplikácie konania o dohode o vine a treste
20
Doc. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., PF UK Praha
Rychlost trestního řízení a úprava opravných prostředků
Doc. JUDr. Mgr. Jana Viktoryová, PhD., Akadémia PZ
Príhovor - minister spravodlivosti SR JUDr. Štefan Harabín
Dokazovanie v európskom kontexte
JUDr. Štefan Minárik, Sekcia trestného práva, Ministerstvo spravodlivosti SR,
JUDr. Jozef Čentéš, PhD., Generálna prokuratúra SR
Úvodný referát
9 20 - 10 20
JUDr. Milan Karabín, Najvyšší súd SR
Aplikácia nových trestnoprávnych predpisov
JUDr. Ondrej Samaš, Vyšší vojenský súd Trenčín
Doterajšie skúsenosti z aplikácie väzby v trestnom konaní
14 15 - 14 30 Prestávka
JUDr. Ján Zanovit, PhD., Úrad špeciálnej prokuratúry GP SR
Právna úprava vyšetrovacieho pokusu, previerky výpovede na
mieste činu a rekonštrukcie
Aktuálne problémy po rekodifikácii trestného práva
10 20 - 10 35 Prestávka
Prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc., PF MU Brno
JUDr. Milan Valašik, Slovenská advokátska komora
Obhajoba v rekodifikovanom trestnom práve procesnom
Pojem trestného činu v osnově českého trestního zákoníku
2007/2008 a některé trestně procesní souvislosti
JUDr. Tomáš Gřivna, PhD., PF UK Praha
Prostředky kontroly dodržovaní zásady legality v trestním
řízení
JUDr. Pavol Toman, Najvyšší súd SR
Niektoré problémy pri ukladaní trestu odňatia slobody
Prof. JUDr. Jozef Madliak, CSc., PF UPJŠ Košice
Je potrebná trestná zodpovednosť právnických osôb?
10
35
- 12
00
JUDr. Dušan Čičo, Kancelária verejného ochrancu ľudských práv
14 30 - 16 00 Praktické poznatky verejného ochrancu práv v súvislosti
s rozhodovaním súdov o väzbe
Doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc., PF TU Trnava, JUDr. Andrej Zachar,
Akadémia PZ
JUDr. Filip Sčerba, PhD., PF UP Olomouc
Současná a budoucí koncepce právní úpravy odklonů
v trestním řízení
Rekodifikácia a extrémizmus
JUDr. Ján Šanta, PhD., Úrad špeciálne prokuratúry GP SR
JUDr. Eduard Burda, JUDr. Ondrej Laciack, PF UK Bratislava
Rekodifikovaný TZ a ním stanovené medze pre uplatňovanie
zásady ultima ratio
K niektorým aspektom väzby
JUDr. Jaroslav Klátik, PF UMB Banská Bystrica
JUDr. Margita Prokeinová, PhD., PF UK Bratislava
Mgr. Marek Kordík, PF UK Bratislava
16 00 - 17 00
Niekoľko poznámok k činnosti prokurátora v trestnom
konaní po rekodifikácii
Diskusia
Domáce väzenie ako náhrada väzby – úvaha de lege ferenda
17 00
Záver seminára
Spoločné a rozdielne znaky nutnej obrany a oprávneného
použitia zbrane
12
00
- 13
00
Obed