Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Komentáře

Transkript

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií
Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu
Vypracoval:
Hana Kuchařová
Lukáš Klička
Filip Vencovský
Miroslav Staněk
Datum:
11.5.2010
Obsah
Úvod.....................................................................................................................................................5
Komerční nástroje................................................................................................................................6
Nástroje s repository........................................................................................................................6
eClarus........................................................................................................................................7
Popis.......................................................................................................................................7
Funkcionalita..........................................................................................................................9
Podpora ze strany výrobce.....................................................................................................9
Licence a cena........................................................................................................................9
Uživatelské rozhraní.............................................................................................................10
Hodnocení............................................................................................................................10
IDS SCHEER ARIS Design Platform.......................................................................................11
Popis.....................................................................................................................................11
Funkcionalita........................................................................................................................12
Spolupráce s jiným SW........................................................................................................17
Licence a cena......................................................................................................................18
Podpora ze strany výrobce...................................................................................................18
Hodnocení............................................................................................................................19
MagicDraw UML......................................................................................................................20
Popis.....................................................................................................................................20
Funkcionalita........................................................................................................................22
Licence a cena......................................................................................................................23
Uživatelské rozhraní.............................................................................................................23
Podpora ze strany výrobce...................................................................................................24
Hodnocení............................................................................................................................24
SELECT ARCHITECT.............................................................................................................25
Popis.....................................................................................................................................26
Funkcionalita........................................................................................................................26
Podporované modely a nástroje...........................................................................................27
Podpora ze strany výrobce...................................................................................................28
Licence a cena......................................................................................................................28
Uživatelské rozhraní.............................................................................................................29
Hodnocení............................................................................................................................30
SYBASE POWER DESIGNER................................................................................................31
Popis.....................................................................................................................................31
Funkcionalita........................................................................................................................32
Licence a cena......................................................................................................................34
Podpora ze strany výrobce...................................................................................................35
Uživatelské rozhraní.............................................................................................................36
Hodnocení............................................................................................................................36
Visual Paradigm for UML.........................................................................................................37
Popis.....................................................................................................................................37
Funkcionalita........................................................................................................................39
Licence a cena......................................................................................................................41
Uživatelské rozhraní.............................................................................................................41
Podpora ze strany výrobce...................................................................................................42
Hodnocení............................................................................................................................43
Nástroje bez repository..................................................................................................................44
Altova Umodel..........................................................................................................................44
Popis.....................................................................................................................................44
Funkcionalita........................................................................................................................45
Licence a cena......................................................................................................................46
Uživatelské rozhraní.............................................................................................................46
Podpora ze strany výrobce...................................................................................................47
Hodnocení............................................................................................................................48
Astah*.......................................................................................................................................49
Popis.....................................................................................................................................49
Funkcionalita........................................................................................................................50
Licence a cena......................................................................................................................52
Hodnocení............................................................................................................................52
Craft.CASE...............................................................................................................................53
Popis.....................................................................................................................................53
Funkcionalita........................................................................................................................55
Licence a cena......................................................................................................................55
Hodnocení............................................................................................................................56
Enterprise Architect...................................................................................................................57
Popis.....................................................................................................................................58
Funkcionalita........................................................................................................................58
Licence a cena......................................................................................................................59
Uživatelské rozhraní.............................................................................................................61
Podpora ze strany výrobce...................................................................................................61
Hodnocení............................................................................................................................62
IBM Rational software modeler................................................................................................63
Popis.....................................................................................................................................63
Funkcionalita........................................................................................................................65
Licence a cena......................................................................................................................66
Uživatelské rozhraní.............................................................................................................66
Podpora ze strany dodavatele...............................................................................................66
Hodnocení............................................................................................................................66
Office Visio 2007......................................................................................................................67
Popis.....................................................................................................................................67
Funkcionalita........................................................................................................................68
Licence a cena......................................................................................................................69
Uživatelské rozhraní.............................................................................................................69
Podpora ze strany výrobce...................................................................................................69
Hodnocení............................................................................................................................70
ORACLE DESIGNER..............................................................................................................71
Popis.....................................................................................................................................71
Funkcionalita........................................................................................................................72
Uživatelské rozhraní.............................................................................................................75
Podpora ze strany výrobce...................................................................................................75
Licence a cena......................................................................................................................75
Hodnocení............................................................................................................................76
TOAD DATA MODELER / CASE STUDIO...........................................................................77
Popis.....................................................................................................................................77
Funkcionalita .......................................................................................................................78
Licence a cena......................................................................................................................80
Uživatelské rozhraní.............................................................................................................81
Podpora ze strany dodavatele...............................................................................................81
Hodnocení............................................................................................................................82
OpenSource nástroje...........................................................................................................................83
DB Designer 4...........................................................................................................................83
Popis.....................................................................................................................................83
Funkcionalita........................................................................................................................84
Licence a cena......................................................................................................................85
Uživatelské rozhraní.............................................................................................................85
Podpora ze strany dodavatele...............................................................................................86
Hodnocení............................................................................................................................87
MySQL Workbench..................................................................................................................88
Popis.....................................................................................................................................88
Funkcionalita........................................................................................................................89
Licence a cena......................................................................................................................89
Uživatelské rozhraní.............................................................................................................90
Podpora ze strany dodavatele...............................................................................................90
Hodnocení............................................................................................................................90
Open System Architect..............................................................................................................91
Popis.....................................................................................................................................92
Funkcionalita a uživatelské rozhraní....................................................................................92
Podpora ze strany výrobce...................................................................................................93
Licence a cena......................................................................................................................93
Hodnocení............................................................................................................................94
Umbrello UML Modeller..........................................................................................................95
Popis.....................................................................................................................................95
Funkcionalita........................................................................................................................96
Uživatelské rozhraní.............................................................................................................97
Podpora ze strany výrobce...................................................................................................98
Licence a cena......................................................................................................................98
Hodnocení............................................................................................................................99
Seznam použité literatury.................................................................................................................100
Seznam ilustrací................................................................................................................................106
Srovnávací tabulky...........................................................................................................................107
Úvod
Cílem této práce je poskytnout souhrnný přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu. Tato práce
navazuje na řadu předcházejících prací věnujících se stejnému tématu, vytvořených pro předmět
4IT450 – Computer Aided Systems Engineering. Při tvorbě tohoto dokumentu jsme tedy vycházeli
z prací našich předchůdců, ale zároveň byl brán zřetel na vymezení se oproti předchozím pracím.
V aktuálním dokumentu (jaro 2010) bylo provedeno několik úprav. Základní úpravou byla
aktualizace všech nástrojů zmíněných v tomto dokumentu (viz níže), nutno podotknout, že
aktualizace se týkala všech 16-ti nástrojů, na které jsme navázali z předchozích prací (konkrétně
zima 2009). Autoři minulých prací, v rámci popisování jednotlivých nástrojů, se z větší části
zaměřovali na komerční nástroje. V této práci byl kladen větší důraz na OpenSource nástroje pod
licencí GPL (General Public License). Dále byl tento dokument obohacen o nové nástroje, a sice
eClarus a MySQL Workbench.
Vzhledem k tomu, že tento dokument má poskytnout ucelený a jednotný přehled o CASE nástrojích
na tuzemském trhu, naším hlavním cílem bylo sjednotit tento dokument, tak aby byl konzistentní ve
všech bodech každého z nástrojů. Každý z popisovaných nástrojů má stejnou strukturu, která je
vymezena těmito body: Tabulka se základními informacemi o nástroji, popis nástroje, funkcionalita
nástroje (doplněná o tabulku základní funkcionality, pro jednodušší porovnání), podpora ze strany
výrobce, licence a cena, uživatelské rozhraní a hodnocení nástroje.
Tato struktura umožňuje čtenáři lépe a jednodušeji se orientovat v jednotlivých nástrojích,
porovnávat je a vyvozovat závěry.
Níže uvedená tabulka poskytuje přehled nástrojů (produktů), které jsou v tomto dokumentu
rozebrány.
Přehled nástrojů
•
Altova UModel
•
MySQL Workbench
•
ASTAH (Jude)
•
Oracle Designer
•
Craft CASE
•
Select Architect
•
eClarus
•
SYBASE Power Designer
•
Enterprise Architect
•
TOAD Data Modeler / CASE Studio
•
IBM Rational Software Modeler
•
Visual Paradigm for UML
•
IDS Scheer Aris Design Platform
•
DB Designer 4
•
MagicDraw UML
•
Open System Architect
•
Microsoft Visio
•
Umbrello UML Modeler
Dokument je rozdělen do několika částí – úvod, obsah, samotná práce, zdroje.
Strana 5 / 112
Komerční nástroje
Nástroje s repository
Jedním z velmi důležitých prvků CASE nástrojů je podpora týmové spolupráce a vývoje. To je
zpravidla řešeno nějakým úložištěm objektů, prvků, které řídí vzájemnou spolupráci a kooperaci
mezi jednotlivými členy vývojového týmu. Tímto úložištěm je zpravidla repository. Jednou ze
základních předností repository je možnost opětovného použití prvků, které jsme do něj již jednou
vložili. Těmito prvky mohou být různé modely, objekty, moduly a jiné. Neméně podstatnou
výhodou repository je, že přispívá ke kvalitnímu konfiguračnímu managementu. Tím, že sleduje
informace o jednotlivých verzích vložených modelů, dokáže tak odhalit nesrovnalosti, které se mezi
nimi mohou případně objevit a zároveň tak předejít potenciálním chybám.
Strana 6 / 112
eClarus
Verze
2.1
Výrobce
eClarus Software (http://www.eclarus.com/index.html)
Distributor
Ne
Lokalizace
Ne
Demoverze
Ano (30 dní)
Platforma
MS Windows (Xp - testováno), Linux, Mac
Edice
eClarus Business Process Modeler for Business Analysts
Systémové
požadavky
eClarus Business Process Modeler for SOA Architects
Nejsou oficiálně specifikovány.
Pro běh by mělo stačit:
•
•
•
•
CPU: Pentium 3 (800MHz) a vyšší
512 MB RAM (doporučeno 1GB RAM)
1+GB volného místa na disku.
MS Windows (Xp – testováno - doporučeno), Linux, Mac
Pro edici Clarus Business Process Modeler for SOA Architects Eclipse 3.3 or
Eclipse 3.4 IDE s Java/BIRT
[1]
Popis
eClarus přišel na trh s modelovacím nástrojem nové generace, který je zcela v souladu s BPMN a
jinými SOA standardy, zahrnujíce i BPEL a webové služby. Díky tomu tento modelovací nástroj
zjednodušuje návrh business procesů a zrychluje tak vývoj a integraci projektů založených na
modelovém řízení. Přes sdílené BPMN a BPEL modely tento nástroj umožňuje jednodušší
spolupráci mezi analytiky a SOA architekty skrze charakteristické rozhraní typické pro jednotlivé
role. [1]
V současné době nabízí eClarus dvě verze svých produktů. Jedná se o eClarus Business Process
Modeler for Business Analysts a eClarus Business Process Modeler for SOA Architects. [2], [3]
Jednotlivé verze se navzájem liší svoji funkcionalitou, která je popsána níže. Hlavní předností
těchto nástrojů (od výše zmíněných nástrojů), je převod BPMN modelů do jazyka BPEL a naopak.
Strana 7 / 112
eClarus Business Process Modeler for Business Analysts je produkt vytvořený přímo pro analytiky,
podporující modelování, dokumentaci a schematické znázornění procesů. Funkční komponenty,
které produkt zahrnuje, jsou následující.
•
cClarus BPMN Modeler – komponenta umožňující modelování procesů pomocí BPMN.
Specikuje business cíle a KPI (Key performance indicator).
•
cClarus Shared Model – umožňuje členům týmu sdílet stejné business procesy se všemi
nastaveními.
•
eClarus BPEL Visualizer – umožňuje architektům a business analytikům prohlížet obtížné
BPEL jako BPMN diagramy.
•
eClarus Document Generator – automaticky generuje dokumenty v programu Microsoft
Word upravené dle potřeb zákazníka.
eClarus Business Process Modeler for SOA Architects je nástroj primárně cílený pro business a
SOA architekty určený pro vývoj webových služeb a aplikací. Kromě komponent, které sdílí
s produktem eClarus Business Process Modeler zahrnuje následující
•
eClarus Document Generator – komponenta podporující import a export různých formátů
jako UML, IBM Rational ROSE, XPDL a Microsoft Visio.
•
eClarus BPMN Simulator – zvyšuje výkonnost existujících a budoucích procesů skrze
simulaci zahrnující modelování zdrojů, KPI a „what-if“.
•
eClarus BIRT Report Designer- umožňuje generování reportů dle potřeb zákazníka.
Strana 8 / 112
Funkcionalita
eClarus for Business Analysts
UML
Ano - částečně
BPM
Ano
Mind mapping
Ano
DFD
N/A
ERD
Ano
Diagram požadavků N/A
Tabulka požadavků
N/A
Code engeneering
Ano
Reverse engeneering Ano
Database engeneering N/A
WSDL engeneering
Ano
XML Schema
Ano
engeneering
Podporované DBS
Oracle
Správa verzí
Týmová spolupráce
Repository
Inegrace s IDE
Exporty
do grafických souborů (SVG, TIF,
JPG, PNG, GIF, BMP)
Generování reportů – HTML, RTF,
PDF, XML
eClarus for SOA Architects
Ano - částečně
Ano
Ano
N/A
Ano
N/A
N/A
Ano
Ano
N/A
Ano
Ano
EclipseDatabase, Oracle
Ano
Ano
Ano
Ano
do grafických souborů (SVG, TIF,
JPG, PNG, GIF, BMP)
Generování reportů – HTML, RTF,
PDF, XML
Podpora ze strany výrobce
eClarus Software nabízí širokou škálu služeb technické i netechnické podpory pro své zákazníky.
Forma podpory pokrývá klasické přístupy, jako je podpora na telefonním čísle, elektronická
korespondence, online podpora na svých internetových stránkách. Součástí každého produktu je
aktualizovaná uživatelská dokumentace. Podpora typu - řešení problémů spojených s nástrojem,
dodávka nových verzí, či oprava chyb nástroje je poskytnuta za 25% příplatek z katalogové ceny.
Z netechnické podpory nabízí eClarus školení v daných nástrojích.
Licence a cena
Cena jednotlivých edic se liší podle počtu zakoupených licencí (po domluvě s výrobcem), nicméně
katalogová cena v případě jednoho uživatele je $500.00 pro Business Process Modeler for Business
Analysts a $1500.00 pro Business Process Modeler for SOA Architects. Zároveň je možné si
dokoupit za 25% příplatek z katalogové ceny technickou a softwarovou podporu.
Strana 9 / 112
Edice
Business Process Modeler
for Business Analysts
Typ licence
Uživatelská
1 licence na uživatele
Množství
Business Process Modeler
for SOA Architects
Roční technická podpora
Uživatelská
1 licence na uživatele
Roční technická podpora
Cena
1
10
$500.00
- (po domluvě s výrobcem)
1
10
$125
$1500.00
- (po domluvě s výrobcem)
$375
Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní těchto nástrojů (edic) je intuitivní a snadno ovladatelné. Výhodou je
přizpůsobení pracovní plochy pro jednotlivé uživatelské role. Uživatel má k dispozici také
dokumentaci, na kterou se v případě potíží může obrátit.
Hodnocení
•
•
•
•
•
•
•
•
Silné stránky
100% implementace BPMN standardu
Generování HTML/Word dokumentace
Import modelů z mnoha nástrojů
Velká podpora mezi nástroji
Transformace BPEL do BPMN
Generování BPEL kódu
Podpora UML 2.0
Import/Export mnoha formátů – MS
Visio, UML, UML 2, IBM Rational Rose,
XPDL
•
Slabé stránky
Není dostupná česká lokalizace
Strana 10 / 112
IDS SCHEER ARIS Design Platform
Verze
nespecifikovaná
Výrobce
IDS Scheer AG (http://www.ids-scheer.com/cz/index_cz.html)
Distributor
IDS Scheer ČR, s.r.o.
Lokalizace
Ano
Demoverze
Ano (Po odeslání žádosti je demo dostupné live na adrese
http://live-demo.idsscheer.cz/cic/prihlaseni_livedemo.php)
Klient - Windows XP Professional + Service Packs, Windows Vista (Business,
Ultimate; 32 bit), Windows Vista + Service Pack 1 (32 bit), Linux
Platforma
Edice
Systémové
požadavky
Server - Windows XP Pro + Service Packs, Windows Server 2003 Standard Edition + Service Pack 2 (32/64 bit), Windows Server 2003 Standard Edition R2 +
Service Pack 2 (32/64 bit), Windows Server 2008, Sun Solaris 9 (tested with
SPARC + Intel processors), Sun Solaris 10 (tested with SPARC + Intel processors), HP UX 11, Linux, operační systémy specifikované pod VMWare ESX
Serve
ARIS Design Platform
Klient minimálně
• CPU Intel Pentium IV 2.0 GHz
• RAM 256 MB (512 MB v případě využití lokálního serveru)
• Místo na disku 375 MB
• Rychlost připojení 56 Kb/s
Server minimálně
• CPU Intel Pentium IV 2.4 GHz
• RAM 512 MB
[4]
Popis
Nástroje sady ARIS design platform umožňují prostřednictvím průběžné optimalizace podnikových
procesů zvyšovat konkurenceschopnost organizace. Pomocí nástrojů ARIS Design Platform lze
získat odpovědi na otázky, kdo se zabývá kterými činnostmi, v jakém pořadí, s pomocí kterých
aplikací a co je výsledkem každé jednotlivé činnosti a procesu jako takového. To následně
umožňuje identifikovat organizační, strukturální a technické problémy v procesních tocích a nalézt
potenciál pro zdokonalení. [4]
Strana 11 / 112
Architektura většiny nástrojů (např. ARIS Business Architect, ARIS Business Designer, and ARIS
UML Designer) je web-based s využitím internetového klienta, nebo pomocí vlastního
desktopového klienta s centralizovaným databázovým serverem. Tato architektura umožňuje
designovat, analyzovat a optimalizovat procesy i v rámci velkých mezinárodních společností. [5]
Ilustrace 1: Web based architecture Zdroj [5]
Funkcionalita
ARIS Design platform je složen z osmi produktů: ARIS Business Architect, ARIS Business
Designer, ARIS Business Publisher, ARIS IT Architect, ARIS IT Inventory, ARIS Archimate
Modeler, ARIS Defense Solution, ARIS Business Simulator. Produkt ARIS UML Designer není
součástí Design platform, ale Implementation platform. Vzhledem k jeho charakteru se hodí do této
práce.
ARIS Business Architect
ARIS Business Architect je software pro profesionální celopodnikové řízení podnikových procesů
(BPM) fungující ve webovém prostředí. Software poskytuje nejvyšší možnou flexibilitu při
modelování, analýze a optimalizaci podnikových procesů. Neodmyslitelnou součástí je
ergonomické uživatelské prostředí s intuitivním ovládáním. ARIS Business Architect disponuje
rozsáhlými funkcemi pro správu databází, uživatelů, skriptů, atd. Kromě osvědčených metod, jako
je Event-driven process chain (EPC), podporuje ARIS i BPMN, BPEL, UML nebo další koncepce
architektury, jako je např. DoDAF, IT City Planning nebo Zachman. [6]
Hlavní přínosy:
•
Stálá a globální dostupnost pro interaktivní design procesů ve webovém prostředí
Strana 12 / 112
•
Menší časová náročnost a náklady díky intuitivnímu, vysoce výkonnému řízení procesů
•
Snadné přizpůsobení nástroje podnikovým standardům
•
Výkonné modelovací funkcionality pro zobrazení specifik cílových skupin
•
Databázové dotazy definované průvodci pro libovolné analytické možnosti (např. impal
analýza)
•
Jednoduchá tvorba reportů a analýz díky využití WYSIWYG editoru
ARIS Business Designer
Webový nástroj určený pro analytiky procesů, kteří podle jednotně definované metodiky vytvářejí a
popisují požadované modely. Prostřednictvím architektury klient-server a vysoce intuitivního
uživatelského rozhraní se ARIS Business Designer stává velice přístupným nástrojem i pro
netechnické uživatele. [7]
Hlavní přínosy:
•
Stálá a globální dostupnost pro interaktivní design procesů ve webovém prostředí
•
Víceuživatelský nástroj v každém okamžiku dostupný kterémukoli uživateli z jakéhokoli
místa na světě
•
Významná úspora času a nákladů díky vysoce intuitivnímu ovládání a stylu práce s
nástrojem ARIS
•
Snadné přizpůsobení nástroje vůči specifickým standardům a metodikám používaným v
organizacích
•
Integrovaný repositury umožňuje jednorázovou údržbu a rychlé znovupoužití všech
informací o procesech
ARIS Business Publisher
ARIS Business Publisher zajišťuje neustálou dostupnost informací o procesech organizace
prostřednictvím webového portálu organizace. Rozsah informací prezentovaných každému
jednotlivému uživateli je ovlivňován přístupovými právy a zastávanou rolí příslušného uživatele. To
zabraňuje tomu, aby byli lidé v organizaci zahlcováni informacemi, které pro ně osobně nejsou
relevantní a zároveň ochraňuje citlivé informace, přístupné pouze vybraným osobám. Veškerý
obsah portálu je dynamicky generovaný v okamžiku, kdy se uživatel přihlásí, což snižuje zatížení
systému a garantuje v každém okamžiku aktuální informace pro správné rozhodování. [8]
Hlavní přínosy:
•
Dynamické publikování znalostí o procesech nebo IT architektuře na webovém portálu
organizace
•
Efektivní řízení změn se i při častých aktualizacích stará o trvalou kvalitu procesu
Strana 13 / 112
•
Restriktivní zobrazování obsahu portálu v závislosti na zastávané roli a přístupových
právech uživatele
•
Integrace s podnikovými portály pomocí (jednotného přihlášení a propojení na centrální
správu uživatelů)
•
Integrace s kancelářskými aplikacemi a se systémy řízení dokumentace (např. Lotus Notes,
SAP, apod.)
ARIS IT Architect
ARIS IT Architect nabízí všechny prvky, aby IT oblasti bylo možné celopodnikově budovat, řídit a
uvádět do souladu s podnikovými procesy. Software podporuje všechny nutné plánovací procesy,
počínaje dokumentací skutečné architektury, její analýzou až po zavedení cílové architektury, která
je sladěná s podnikovými procesy. Navíc ARIS Value Engineering for Enterprise Architecture
nabízí ověřený metodický postup umožňující sladění systémové architektury IT se strategickými
požadavky. [9]
Hlavní přínosy:
•
Integrace IT architektury a procesního řízení prostřednictvím jednotné repository
•
Vytvoření jednotného inventáře veškerých systémů a technologií v organizaci
•
Specifikace a dokumentace podnikových IT standardů
•
Vyhledávací funkce založené na průvodcích a propojení vyhledávacích dotazů umožňuje
ad-hoc analýzy a reporty napříč celou podnikovou architekturou
•
Snížení složitosti a nákladů IT oblastí
•
Budování portálů architektury při využití aplikace ARIS Business Publisher
•
Plánování rozvoje IT, plánování přechodů na nové verze, řízení životního cyklu
ARIS IT Inventory
ARIS IT Inventory přináší požadované funkce nutné pro decentralizované řízení IT systémů.
Intuitivní webové rozhraní umožňuje systémovým správcům velice rychle začít s profesionální
správou aplikací, technologií a infrastruktury. Vysoká kvalita pořizovaných informací je zajištěna
díky přímému přístupu do centrální ARIS databáze a díky jednoduše prováděným změnám, které
dodržují předdefinované standardy. Tento přístup pomáhá udržovat aktuální informace o IT zdrojích
v rámci organizace a tím umožňuje lépe plánovat budoucí rozvoj. Škálovatelná architektura, rolemi
řízená autorizace a jednoduše použitelné rozhraní, to jsou přednosti, které dokáží rychle a bezpečně
zapojit koncové uživatelé do procesu popisu a aktualizace informací o IT systémech. [10]
Strana 14 / 112
Hlavní přínosy:
•
Vytvoření inventáře aplikací, technologií a infrastruktury v centrální ARIS databázi
•
Správa IT informací na lokální úrovni, kde je zaručena přesnost a aktuálnost
•
Jednoduše použitelné uživatelské rozhraní a krátká doba potřebná na zaškolení
•
Přesné a stále aktuální informace jako předpoklad kvalitního plánování
•
Opětovné použití informací obsažených v centrální ARIS databázi přispívá k
•
používání předefinovaných standardů, které jsou definovány prostřednictvím nástroje ARIS
IT Architect
•
Koncept uživatelských rolí dovoluje pohodlné nastavení přístupu uživatelů do systému
•
Architektura systému umožňuje spolupráci uživatelů nezávisle na jejich geografické poloze
ARIS Archimate Modeler
Komplexní softwarový produkt, který lze použít k definici a analýze procesů a IT prostředí. Díky
integrovaným metodám rámce a intuitivnímu ovládání produktů ARIS mohou jak IT architekti tak
běžní uživatelé pracovat ve společném prostředí. [11]
Hlavní přínosy:
•
Kompletní integrace rámce ArchiMate do nástroje ARIS
•
Uživatelsky přátelské webové navrhování procesů a IT
•
IT architektury kombinované s fázemi procesní strategie, návrhu a implementace
•
Integrované úložiště pro řízení celopodnikové IT architektury
•
Široké možnosti analýzy prostřednictvím dotazů, reportů a díky exportu výsledků do
různých formátů např. XML a Excel
ARIS Defense Solution
ARIS Defense Solution podporuje vývoj organizačních architektur založených na standardu
DoDAF a frameworku C4ISR. Prostřednictvím své centrální repository, objektově orientovaného
přístupu a mnoha rozdílných rozhraní, představuje ARIS Defense Solution vysoce profesionální
nástroj pro organizace působící v rámci resortu obrany. [12]
Hlavní přínosy:
•
Vytvoření a optimalizace organizačních architektur založených na DoDAF a C4ISR
•
Administrace veškerých komponent v centrální ARIS repositury
Strana 15 / 112
•
Integrovaná architektura umožňuje opakované použití objektů ve více architektonických
pohledech
•
Flexibilní výměna dat prostřednictvím standardizovaných rozhraní CADM, XML, XMI,
BPML, BPEL, atd.
ARIS Business Simulator
ARIS Business Simulator umožňuje analýzu a zlepšování pro stávající i nové procesy. Na základě
zdokumentovaných podnikových procesů doplněných o dynamické parametry poskytuje důležité
informace o úzkých místech procesů z hlediska času, nákladů a kapacit. Výsledek je zobrazen
formou statistik i diagramů. ARIS Business Simulator používá L-Sim simulation engine od Lanner
Group - předního dodavatelé simulačního software. [13]
Hlavní přínosy:
•
Realistická simulace a dynamická analýza podnikových procesů pro podporu strategických
rozhodnutí
•
Identifikace optimalizačních potenciálů pomocí úzkých míst v procesech a problémů s
kapacitami zdrojů
•
Vytvoření spustitelných procesů, které bude časově, organizačně a nákladově nenáročné
•
Zlepšení využití zdrojů
•
Detailní srovnání různých alternativ procesů s možností následné identifikace nejlepšího
postupu
•
Řešení Klient/server
ARIS UML Designer
ARIS UML Designer je nástroj, který propojuje podnikové procesy s vývojem aplikací. Nástroj
podporuje kompletní proces vývoje aplikací a tak mohou pomocí jediného nástroje a nad jednou
centrální repository pracovat společně jak návrháři procesů, tak návrháři UML. Tito přistupují k
procesním a UML modelů pomocí webového prohlížeče a intuitivního rozhraní. [14]
Hlavní přínosy:
•
Integrace podnikových procesů a UML v projektech vývoje softwarových aplikací
•
Jednotný a obsáhlý metodický postup
•
Jednoduché zpracování a komunikace vývojové dokumentace
•
Propojení objektově orientovaného návrhu a generování kódu
•
Podpora všech standardních typů UML diagramů
Strana 16 / 112
Spolupráce s jiným SW
Platforma ARIS umožňuje propojení na SAP (nástroj ARIS Business Architect for SAP). ARIS
Business Architect for SAP spolu s podrobným metodickým postupem ARIS Value Engineering for
SAP (AVE for SAP) poskytují procedurální modely, metody, technologie a referenční obsah, který
umožní efektivní způsob jak implementovat podnikové procesy v informačním systému SAP.
Dlouholetá intenzivní spolupráce a strategické partnerství mezi IDS Scheer a SAP AG je zárukou
těsné integrace obou řešení. Nástroj ARIS Business Architect for SAP umožňuje organizacím
definovat požadavky na své podnikové informační systémy z procesní perspektivy. Obousměrné
rozhraní mezi ARIS a SAP Solution Manager dovoluje využívat dostupné referenční modely SAP.
Procesní modely tak firmě slouží jako významná rozhodovací základna. Zajišťují, aby bylo možné
požadované procesy v systému SAP realizovat. Speciální rozhraní BPEL k SAP XI umožňuje Endto-End-integraci stávajících IT systémů. [15]
ARIS Design platform
UML
BPM
Mind mapping
DFD
ERD
Diagram
požadavků
Tabulka
požadavků
Code
engeneering
Reverse
engeneering
Database
engeneering
WSDL
engeneering
XML Schema
engeneering
Podporované
DBS
Správa verzí
Týmová
spolupráce
Repository
Inegrace s IDE
Exporty
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
N/A
Ano
N/A
Ano
Oracle, MS SQL
Server
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Strana 17 / 112
Licence a cena
Edice
ARIS Design platform
Typ licence
-
Množství
-
Cena
N/A
Podpora ze strany výrobce
Podpora ze strany IDS SCHEER je složena z celého portfolia služeb označeného jako ARIS
MANAGED SERVICES. To je složeno z těchto hlavních částí: ARIS Product Services, ARIS Operation Services, ARIS Application Services, Service Management.
ARIS Product Services
Svým zákazníkům a partnerům nabízí společnost IDS Scheer na míru šitou podporu spolu s dodávkou doplňkových služeb na časové a materiálové bázi. Produktové portfolio ARIS zahrnuje
[16]:
•
Standardní podporu všech produktů společnosti IDS Scheer
•
Rozšířenou podporu pro specifické produkty společnosti IDS Scheer
•
Podporu prostředí pro řešení, která pomůže zákazníkům optimalizovat využití
•
produktů a služeb ARIS
•
Provozní podporu včetně všech technických úkonů u uživatele, jako např. instalační služby,
upgrade atd.
•
Online služby včetně online systému zákaznické podpory, sekce downloadů atd.
Service Management
Každému zákazníkovi aplikačních nebo provozních služeb společnosti IDS Scheer bude přidělen
vlastní manager služeb, manager kvality, nebo architekt řešení. Manageři služeb zodpovídají za dodávku služeb, které musí vyhovovat stanoveným dohodám o úrovni služeb (Service Level Agreement - SLA), dále pak za report management, řízení eskalací a inovací a tvorbu výstupů odpovídajících dodávané službě nebo projektu. [17]
ARIS Application Services
Společnost IDS Scheer poskytuje podporu, která má zajistit především nepřetržitou dostupnost dané
aplikace a její definované funkčnosti. Provádíme analýzu závad a klíčovým uživatelům poskytujeme všestrannou asistenci. [18]
Podpora aplikací nabízí:
•
Asistenční službu
•
3 - úrovňová podpora
•
Řízení incidentů a problémů
Strana 18 / 112
•
Otázky typu "Jak na to?"
•
Řešení chyb při zpracování uživatelských údajů
Hodnocení
Silné stránky
•
Propracované přívětivé uživatelské rozhraní
•
Podpora mnoha standardních formátů
(UML, BPMN, BPEL, XML,…)
•
Díky společnému repository pro všechny
produkty ARIS velká variabilita a
možnost spolupráce bez geografických
omezení
Silná a kvalitní podpora produktu výrobcem
•
Slabé stránky
•
Integrovat lze pouze s informačním systémem od společnosti SAP
Strana 19 / 112
MagicDraw UML
Verze
16.8
Výrobce
No Magic Inc. (http://www.nomagic.com)
Distributor
Ne (distribuováno přímo přes e-shop výrobce)
Lokalizace
Ne
Demoverze
Ano (verze s omezenou funkcionalitou je dostupná po registraci)
Platforma
Java Virtual Machine 5 a vyšší (OS Windows NT/2000/XP/Vista/7, Linux, Mac
OS X)
• Personal
Edice
Systémové
požadavky
•
Standard
•
Professional
•
Architekt
•
Enterprise
•
MagicDraw Reader
Minimum
Doporučeno
•
PentiumTM 3, 800 MHz
• PentiumTM 4, 1.4 GHz a vyšší
•
768 MB RAM
• 1 GB RAM a vyšší
•
400 MB HDD
(u Windows Vista, W7)
•
Java Virtual Machine 5 a vyšší
• 400MB a více HDD
(OS Windows
• Java Virtual Machine 5 a vyšší
NT/2000/XP/Vista/7, Linux,
(OS Windows NT/2000/XP/Vista/7,
Mac OS X)
Linux, Mac OS X)
[19]
Popis
MagicDraw UML je grafickým modelovacím nástrojem s podporou týmové spolupráce, který byl
navržen pro analýzu a návrh objektově orientovaných systémů a databází a podporuje tak práci
byznys a softwarových analytiků, programátorů, QA inženýrů i tvůrců dokumentace. Umožňuje
přímé vkládání / generování kódu s podporou jazyků JAVA, C#, C++, CL (MSIL) COBRA IDL a
dalších, návrh databázových schémat, generování DDl či reverzní inženýrství. [20]
Strana 20 / 112
MagicDraw je dostupný v 6 edicích, které se od sebe liší rozsahem své funkcionality [21]:
PODPOROVANÉ TECHNOLOGIE:
UML 2.2, UML 1.4, SysML 1.1, OCL 2.0, Java 5, CORBA IDL, EJB 2.0/3.0, C#, CIL (MSIL), C+
+, JDBC (Oracle 8i/9i/10g/11g, MS SQL Server 2000/6.5/7.0, DB2 7.2, Sybase 12.5, Pointbase 4.4,
MySQL 4.1.x, PostgreSQL 7.2, Pervasive SQL), XMI 2.1, EMF UML2 2.x XMI
MAGICDRAW READER
Tato volně dostupná edice slouží ke čtení a prohlížení UML modelů, které byly vytvořeny pomocí
case nástroje MagicDraw. Extrémní užitečnost tohoto produktu spočívá ve sdílení a šíření nápadů
vyjádřených v UML mezi partnery, kolegy nebo klienty, kteří nejsou vlastníky oficiální kopie
MagicDraw.
MAGICDRAW PERSONAL EDITION
MagicDraw Personal edice disponuje veškerou funkcionalitou podporující modelování pomocí
jazyka UML, podporuje též UML 2.3, tvorbu jednoduchých reportů a obrázkových exportů.
Soubory jsou ukládány ve formátu XMI. Je dostupná pouze jednotlivě a není určena pro spolupráci
s MagicDraw Teamwork serverem.
MAGICDRAW STANDARD EDITION
Standardní edice v sobě zahrnuje veškerou funkcionalitu předchozí verze a dále poskytuje možnost
rozšíření modelů a další podporu modelování, přidává též WAE obsah a robustní diagramy. Edice je
dostupná v tzv. standalone, floating a mobile licenci a je plně kompatibilní s MagicDraw Teamwork
serverem.
MAGICDRAW PROFESSIONAL EDITION
Profesionální edice rozšiřuje funkcionalitu standardní edice o generování programového kódu a
reversní inženýrství. Je dostupná ve třech specifických verzích - Java, C++ and C#.
MAGICDRAW ARCHITECT EDITION
Tato edice kombinuje vybranou funkcionalitu standardní a enterprise edice, jako například reversní
inženýrství.
MAGICDRAW ENTERPRISE EDITION
Edice s označením Enterprise reprezentuje to nejlepší z rodiny produktů MagicDraw, kombinuje
veškerou funkcionalitu z ostatních verzí.
Strana 21 / 112
Funkcionalita
Professioanl Enterprise
Architect
Standard
Personal
UML
BPM
Mind mapping
DFD
ERD
Diagram
požadavků
Tabulka
požadavků
Code
engeneering
Reverse
engeneering
Ano 2.2
Ano
Ano
Ano
Ano 2.2
Ano
Ano
Ano
Ano 2.2
Ano
Ano
Ano
Ano 2.2
Ano
Ano
Ano
Ano 2.2
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
-
-
Java, C++,
C#
-
Database
engeneering
WSDL
engeneering
XML Schema
engeneering
Podporované
DBS
Správa verzí
Týmová
spolupráce
Repository
Inegrace s IDE
-
Java, C++,
Corba IDL, WSDL, C#, Corba
XML
IDL, WSDL,
XML
Ano
Ano
-
-
Ano
Ano
-
-
-
Ano
Ano
-
-
-
Oracle 8i/9i/10g/11g, MS SQL Server 2000/6.5/7.0, DB2 7.2, Sybase 12.5,
Pointbase 4.4, MySQL 4.1.x, PostgreSQL 7.2, Pervasive SQL
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
-
Ano
Ano
Ano
Ano
IntelliJ IDEA 4.X a vyšší , etBeans 6.X a vyšší, Eclipse 3.1 a vyšší, Eclipse
Workbench, CodeGear JBuilder, BM RAD 7.0
Exporty
XMI, JPEG, XML, XMI, MOF, XMI, JPEG, XMI, JPEG,
JPEG, PNG,
PNG, TIFF, JPEG, PNG, PNG, TIFF, EMF,
PNG, TIFF,
TIFF, EMF,
EMF, WMF, TIFF, EMF, WMF, EPS, SVG,
EMF, WMF,
WMF, EPS,
EPS, SVG, WMF, EPS, BMP, CSV, BPEL
EPS, SVG,
SVG, BMP,
BMP, CSV SVG, MOF, 1.1
BMP, CSV
CSV
BMP, CSV,
BPEL 1.1
Podrobněji viz zdroj [22]
Strana 22 / 112
Licence a cena
Edice
Professional
Standard
Enterprise
Personal
Architect
Typ licence
Standalone
Akademická
Mobile
Plovoucí
Standalone
Akademická
Mobile
Standalone
Akademická
Mobile
Plovoucí
Standalone
Akademická
Plovoucí
Standalone
Akademická
Množství
1
1 rok
1
1
1
1 rok
1
1
1 rok
1
1
1
1 rok
1
1
1 rok
Cena
€ 765
€4,000
€ 849
€ 1,269
€ 425
€2,000
€ 505
€ 1,355
€8,000
€ 1,525
€ 2,159
€ 125
€800
€ 679
€ 999
€6,000
Podrobněji viz zdroj [23]
Uživatelské rozhraní
CASE nástroj MagicDraw UML má velice jednoduché a intuitivní ovládání. Jeho autoři tvrdí, že ke
splnění vašich požadavků při tvorbě jakýchkoliv diagramů budete potřebovat o polovinu méně
kroků než u jiných nástrojů. Podrobněji viz zdroj [20]
Strana 23 / 112
Ilustrace 2: BPMN Diagram – ukázka uživatelského prostředí. Zdroj [24]
Podpora ze strany výrobce
V žádné z licencí MagicDraw není automaticky zahrnuta podpora od výrobce, ale je nutné si ji
dokoupit. Tato podpora výrobce (Software Assurance) se vždy vztahuje pouze k jedné licenci až na
čtyři roky a její cena závisí na tom, zda ji pořizujeme současně s licencí nebo samostatně.
Podrobněji viz zdroj [23]
Hodnocení
•
Silné stránky
nízká cena
•
Slabé stránky
chybí česká lokalizace
•
intuitivní ovládání
•
omezená funkcionalita zkušební verze
•
sdílení modelů
spolupráce
•
pouze placená podpora
•
bezplatná edice pro prohlížení modelů
•
podpora několika programovacích jazyků
a
podpora
týmové
Strana 24 / 112
SELECT ARCHITECT
Verze
7.1
Výrobce
Business Solutions, Inc., Velká Británie (http://www.selectbs.com)
Distributor
LBMS s.r.o., (http://www.lbms.cz)
Lokalizace
Ne
Demoverze
Ano (30 denní trial verze)
Platforma
MS Windows 98/ME, NT 4.0, 2000, XP, 2003 a vyšší
Edice
Select Architect 7.1
Systémové
požadavky
Jednouživatelská konfigurace
•
MS Windows 98/ME, NT 4.0, 2000, XP, 2003 a vyšší
•
Pentium 300 Mhz nebo vyšší
•
64 MB RAM pro Windows 98/ME, 64 MB RAM pro Windows
NT/2000/XP
•
300 MB volného místa na pevném disku
•
SVGA grafická karta (opt. rozlišení 1024*768 a vyšší)
•
Microsoft Word verze 8 (pro generování dokumentace) nebo vyšší
•
myš a tiskárna Windows kompatibilní
•
CD ROM mechanika (pro instalaci)
Síťová konfigurace
Klient
•
MS Windows 98/ME, NT 4.0, 2000, XP a vyšší
•
Pentium 300 Mhz nebo vyšší
•
64 MB RAM
•
100 MB volného místa na pevném disku
•
SVGA grafická karta (opt. rozlišení 1024*768 a vyšší)
•
Microsoft Word verze 8 a vyšší (pro generování dokumentace)
Strana 25 / 112
•
myš a tiskárna Windows kompatibilní
Server
•
MS Windows NT 4.0, 2000, XP, 2003
•
Pentium 300 Mhz nebo vyšší
•
128 MB RAM (doporučeno 256 MB)
•
500 MB volného místa na pevném disku
•
VGA grafická karta
•
CD ROM mechanika (pro instalaci)
[25]
Popis
Select Architect, dle oficiálního českého distributora, je základním nástrojem vývojového prostředí
Select, které je určeno pro objektově orientovaný vývoj aplikací ve vícevrstevné architektuře.
Vyniká unikátní šíří záběru podpory pro sběr požadavků, procesní modelování, objektově
orientované modelování v notaci UML, datové modelování, generování kódu a relačních
databázových schémat. Díky automatizaci vývojových činností a důslednému uplatnění principu
znovupoužití umožňuje Select čelit rostoucím nárokům na funkčnost, spolehlivost a délku vývoje
informačních systémů. Nasazení Select vede k zefektivnění procesu vývoje a údržby aplikací, ke
snížení nákladů, ke zvýšení kvality a ke zkrácení reakce na požadavky uživatelů.[26]
Funkcionalita
Funkce uváděné distributorem[26]:
•
Rychlý vývoj aplikací prostřednictvím objektového modelování s využitím šablon kódu a
návrhových vzorů;
•
Podpora pro modelování a simulaci firemních procesů zajišťující implementaci
funkcionality shodnou se skutečnými požadavky uživatelů;
•
Synchronizace kódu a modelů pro nejrozšířenější vývojové platformy (Java, C#, C++,
Visual Basic) a pro XML;
•
Generování databázových schémat a zpětná reverzace zajišťující lepší pochopení stávající
struktury tabulek a pohledů;
•
Podpora celého životního cyklu vývoje a údržby aplikací;
•
Škálovatelnost od jednouživatelského provozu na přenosném počítači po multiuživatelskou
týmovou práci ve velkých týmech;
•
podpora přímého mapování do momentálně používaných komponentově orientovaných
(CBD) a na služby orientovaných (SOA) technologií;
•
Zajištění kvalifikované analýzy dopadů změn prostřednictvím databáze požadavků
obsahující vazby na objekty návrhu;
•
Unikátní podpora opakovaného použití;
Strana 26 / 112
•
Dosažení úspory nákladů prostřednictvím automatizace činností - generování kódu,
databázových schémat a dokumentace;
•
Možnost přizpůsobení uživatelského prostředí pro různé role vývojového týmu.
Vývojové prostředí je postaveno modulárně, tedy základním nástrojem je Select Architect a
umožňuje dokoupení dalších modulů, které rozšiřují funkčnost programu.
•
Select Solution for MDA - transformace analytického modelu do modelu návrhu a vzájemná
synchronizace těchto modelů
•
Select Asset Manager - správa komponent
•
Reviewer - kontrola správnosti a kompletnosti
•
Synchronizery kódu - synchronizace kódu s modelem pro programovací jazyky C++, C#,
Java, Visual Basic, PowerBuilder a Delphi
S vývojovým prostředím Select je dodávána komplementární pragmatická metodika LBMS
Development Method, která je v českém jazyce. Tato metodika poskytuje konkrétní návod na
postup vývoje a následné údržby vícevrstevných aplikací. Důsledně využívá principů
nejmodernějšího přístupu k vývoji aplikací v podobě Model Driven Architecture (MDA). Metodika
LBMS Development Method v popisu jednotlivých činností specifikuje způsob využití prostředí
Select pro danou činnost, takže pořízení metodiky spolu s prostředím Select významně
zjednodušuje jeho osvojení a využívání v praxi.
Podporované modely a nástroje
•
Počítačově nezávislý model (CIM)
•
Platformově nezávislý model (PIM)
•
Platformově specifický model (PSM)
•
Relační datový model (Entity Relationship Diagram)
•
Diagram hierarchie procesů (Process Hierarchy Diagram)
•
Diagram procesních řetězců (Process Thread Diagrams nebo BPMN)
•
Model typových úloh (Use Case)
•
Diagram objektových sekvencí (Object Sequence Diagram) včetně možnosti animace
•
Diagram tříd (Class Diagram)
•
Stavový diagram (State Transition Diagram)
•
Diagram spolupráce objektů (Object Collaboration Diagram)
•
Diagram aktivit (Activity Diagram)
•
Datový model
•
Obecná grafika
Strana 27 / 112
Tabulka funkcionality
UML
BPM
Mind mapping
DFD
ERD
Diagram požadavků
Tabulka požadavků
Code engeneering
Reverse engeneering (kódu)
Database engeneering
WSDL engeneering
XML Schema engeneering
Podporované DBS
Správa verzí
Týmová spolupráce
Repository
Inegrace s IDE
Exporty
Select Architect 7.1
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
N/A
N/A
C++, C#, Java, Visual Basic, PowerBuilder, Delphi, Forte, Corba
C++, C#, Java, MS VBasic, Delphi, PowerBuilder, Forte
Ano
Ano
Ano
databázová prostředí - Access, DB2, Dbase, FoxPro, Informix,
Ingress, Interbase, Oracle, SQL Server a Sybase
generování databáze - Oracle, MS SQL Server, Interbase, ANSI
SQL 92
Ano
Ano
Ano
Ano - Java, C#, C++, Visual Basic
jpg, png, svg, emf, rtf a jiné.
Generování reportů – HTML, RTF, PDF, XML
Podpora ze strany výrobce
Distributor, společnost LBMS s. r. o., poskytuje služby technické podpory zakoupených nástrojů a
dále realizují veškeré další požadavky ze strany zákazníků na služby. Forma podpory pokrývá
klasické přístupy – podpora na telefonním čísle, elektronická korespondence. Dále poskytuje
technickou podporu zakoupeného nástroje – diagnostika a řešení problémů spojených s nástrojem,
dodávka nových verzí, oprava chyb nástroje a jiné. Co se týče požadavků na služby, jedná se
například o instalaci a reinstalaci nástroje, konzultaci k funkcionalitě, realizace nastavení nástroje a
další. Součástí podpory je i klasická aktualizovaná uživatelská dokumentace.
Licence a cena
Cena se liší dle množství uživatelů. Licence pro jednoho uživatele stojí 49500 Kč, v případě licence
pro 2-4 uživatele cena činí 79250 Kč. Nicméně je možné uplatnit i různé slevy - ( množstevní slevy,
slevy pro zákazníky). V takovém případě je cena pouze spekulativní a přesnou cenu lze zjistit
v rámci komunikace se společností LBMS. s. r. o.
Strana 28 / 112
Edice
Select Architect 7.11
Typ licence
Uživatelská
1 licence na uživatele
Množství
1
2-4
Cena
49500 Kč
79250 Kč
Uživatelské rozhraní
Hlavními nástroji prostředí Select Architect je editor diagramů – Diagram Editor a průzkumník
repository – Repository Browser. Select Architect dále využívá praktického mechanismu ukotvení a
uvolnění pracovních oken.
Diagram editor
Umožňuje zvýraznění informací pomocí bubliny, zarovnání objektů, zobrazení různých částí
diagramu v jednom okně a jiné. Operace s diagramy se provádějí přes kontextové nabídky. Detailní
popis objektu je k dispozici ve formuláři ve speciálním okně. Jednotlivé části diagramů lze také
kopírovat se zachováním všech vazeb mezi objekty. Změny provedené na diagramech jsou ihned
ukládány do repositáře.
Průzkumník repository
Umožňuje vytvářet vztahy pomocí prostého přetažení, stejně tak lze i přidávat již existující objekty
na diagram.
Natavení vzhledu
Výhodou tohoto vývojového prostředí Select Architect je i to, že poskytuje možnost přizpůsobení
uživatelského rozhraní pro různé uživatelské role. Každý uživatel má možnost nastavit svůj vlastní
vzhled uživatelského rozhraní tak, aby ideálně odpovídal jeho roli ve vývojovém týmu s tím, že má
k dispozici pouze takové funkcionality, které potřebuje ke své práci.
1(cena zjištěna e-mail komunikací s LBMS. s.r.o.)
Strana 29 / 112
Ilustrace 3: Data model diagram – ukázka uživatelského rozhraní.
Hodnocení
Select Architect je mohutným nástrojem, který řídí celý vývoj aplikací. Podporuje mnoho
programovacích jazyků. Dalším plusem je jeho modulární systém, je tedy možno dokoupit další
dodatečné funkce. Záporem je jeho cena, která se odvíjí od jeho mohutnosti. Není moc vhodný pro
menší projekty.
•
•
•
•
•
Silné stránky
Modulární systém
Široká podpora programovacích jazyků
jako .Net nebo Java
Kvalitní uživatelské prostředí
Podpora distributora
Generátor dokumentace
•
•
Slabé stránky
Není dostupná česká lokalizace
Není vhodný pro menší projekty
Strana 30 / 112
SYBASE POWER DESIGNER
Verze
15.2.2010
Výrobce
Sybase (http://www.sybase.com)
Distributor
Sybase Software, s.r.o (http://www.sybase.cz)
Lokalizace
Ne
Demoverze
Ano (trial verze na dobu 15 dní, po registraci)
Platforma
Windows, Linux, MacOS
Edice
• DataArchitect,
•
Developer,
• Studio,
• Viewer,
• Enterprise Edice (DataArchitect Enterprise, Developer Enterprise, Studio
Enterprise)
Systémové
požadavky
Požadavky na hardware:
• 1.5 GHz procesor
• 1 GB RAM,
• SVGA (800x600),
• CD-ROM drive,
• 500MB HDD
Popis
PowerDesigner je první CASE nástroj, který komplexně pokrývá všechny aspekty rozvoje podniku.
Obsahuje nástroje pro obchodně orientovanou procesní analýzu, která umožní identifikovat klíčová
místa a funkce podniku jako takového a nabízí také plně integrované prostředí pro datovou a
objektovou analýzu informačních systémů. Přitom plně podporuje zavedené přístupy a metodiky
jako je Unified Modeling Language (UML) nebo tříúrovňový návrh databáze. PowerDesigner je
ideálním nástrojem pro návrh informačních systémů, protože umožňuje v rámci jediného prostředí
identifikovat důležité obchodní aktivity podniku a zachytit jejich odraz v aplikacích a databázích
pomocí datových a objektových modelů. Obchodní analytik tak může navrhnout efektivnější
fungování podniku v modelu podnikových procesů a předat takto specifikované zadání do IT
oddělení k vytvoření informačních systémů podporujících tyto nové procesy v podniku. Při návrhu
požadovaných aplikací může díky tomu datový analytik vytvářet entity v datovém modelu a
sledovat jejich závislost na objektech a třídách získaných z objektového modelu systému. Hladká
Strana 31 / 112
spolupráce při návrhu datové a aplikační stránky systému v rámci jediného CASE nástroje s
jednotným uživatelským prostředím se pak odráží v rychlém a bezproblémovém vývoji.
Funkcionalita
Funkční rozdíly edic:
DataArchitect – Splňuje požadavky nejnáročnějších datových modelářů a DB administrátorů.
DataArchitect nabízí řízení požadavků a plný rozsah funkcionality pro víceúrovňovou analýzu a
design včetně dopředného i zpětného inženýrství pro téměř 60 poskytovatelů/verzí relačních
databází.
Developer – Varianta určená pro objektové modelování včetně řízení požadavků. Plná podpora
UML. Obsahuje funkcionalitu pro zvýšení produktivity při použití s těmito jazyky/nástroji: Java,
C#, VB.NET, XML, PowerBuilder, aj. Variantu Developer je možné propojit s většinou rozšířených
vývojových nástrojů pro zajištění automatické model-to-code synchronizace.
Studio – Naplňuje potřeby zejména vedení IT a obchodu a poskytuje možnosti sladění cílů obou
těchto oddělení. Kombinuje funkcionalitu variant DataArchitect, Developer a ještě přidává možnost
modelovat obchodní procesy. Varianta Studio tak umožňuje vytvořit komplexní pohled na strukturu
a chování celé firmy.
Viewer – Tuto variantu využijí zejména týmy tvořící dokumentaci, techničtí manažeři a další
uživatelé, kteří potřebují přístup ke čtení modelů. Je možné z něj přistupovat do Repository,
tisknout modely a vytvářet reporty. Viewer je k dispozici zdarma na adrese
(http://response.sybase.com/forms/PowerDesigner15Arch)
Enterprise Edice (DataArchitect Enterprise, Developer Enterprise, Studio Enterprise) – Varianty s
přívlastkem Enterprise obsahují navíc připojení do Repository pro každého uživatele. Na Enterprise
varianty je možné upgradovat i ze základních verzí PowerDesigneru v okamžiku potřeby. [1] [2]
Funkce nástrojů:
•
Řízení požadavků – Sběr, provázání a reportování požadavků, jejich hierarchické zpracování
a přiřazení jednotlivým uživatelům. Možnost synchronizovat požadavky s dokumenty ve
formátu Microsoft Word.
•
Generování dokumentace – Účinný drag-and-drop nástroj pro automatizovanou tvorbu
dokumentace. Export do všech běžných formátů, RTF, HTML, Excel, atd.
•
Široké možnosti rozšíření – Customizovatelné GUI, tvorba vlastních rozšíření, uživatelské
skripty.
•
Mapovací editor – Drag-and-drop nástroj umožňující na sebe namapovat jednotlivé objekty
mezi datovými modely.
•
Import z MS Visio
•
Knihovna ikon
•
Plug-in pro VS2008
•
Import mapování tabulek z PDM do ILM
Strana 32 / 112
Podporované platformy:
•
Procesy - BPMN, ebXML, BPEL4WS, podpora SOA
•
RDBMS - obousměrný engineering pro téměř 60 relačních databází včetně nejnovějších
verzí
•
Oracle, IBM DB/2, MS SQL Server, Sybase, MySQL a mnoha dalších.
•
Objektové jazyky - obousměrný engineering pro jazyky Java, C#, C++, PowerBuilder,
XML, VB.NET a další.
•
Integrace při vývoji - plug-iny pro synchronizaci kódu s modelem v nástrojích Eclipse,
PowerBuilder a Visual Studio.
Modelovací techniky
Modelovacích technik je obsaženo mnoho. Samozřejmostí je modelování business procesů (BPM) a
datové modelování. Modelování je založené na principu tří architektur (konceptuální, logická,
fyzická) a modelování datových skladů. Nechybí podpora Javy, XML a webových služeb v
databázích. Dále také XML modelování, podpora XML DTD a Schema elementů, objektové
modelování a modely vycházející z UML 1.x a 2.0.
Podniková repository
Umožňuje práci v týmu, kde je možné sdílet modely v týmu, zamykat je a automaticky verzovat. K
dispozici je mezimodelová analýza dopadu. která uchovává vazby a závislosti mezi jednotlivými
modely, aby bylo možné sledovat případné dopady úprav napříč celým podnikem. Bezpečnostní
politika je založená na rolích a s možností kontrolovat přístupy k jednotlivým modelům a submodelům.
Web prohlížeč repository
Přístup k modelům v Repository (úložišti) je nyní možný skrze webový prohlížeč pomocí
webového serveru. K dispozici je zobrazení diagramů, prohledávání Repository a sdílení metadat .
Metodika vývoje IS
Ve spolupráci s prof. Václavem Řepou z Vysoké školy ekonomické byla vyvinuta metodika vývoje
informačního systému s použitím PowerDesigneru. Teoretická publikace je k dispozici na:
http://www.sybase.cz/buxus/docs/Metodika_vyvoje_IS_06_2006.pdf. Z ní také vychází praktická
implementace pro PowerDesigner, kterou je možné použít i samostatně. Je založena na zajištění
konzistence v rámci objektového modelu (Class diagram, Use case diagram, Statechart diagram),
modelu požadavků, data flow diagramu (DFD) a procesního modelu. Metodiku lze implementovat
za použití všech dostupných variant PowerDesigneru kromě DataArchitect. [27] [28]
Strana 33 / 112
SYBASE POWER DESIGNER
UML
BPM
Mind mapping
DFD
ERD
Diagram
požadavků
Tabulka
požadavků
Code
engeneering
Reverse
engeneering
Database
engeneering
WSDL
engeneering
XML Schema
engeneering
Podporované
DBS
Správa verzí
Týmová
spolupráce
Repository
Inegrace s IDE
Exporty
Ano 2.0+
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Oracle, IBM
DB/2, MS SQL
Server, Sybase,
MySQL a mnoha dalších
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Licence a cena
Edice
DataArchitect, Developer, Studio,Viewer, Enterprise
Edice
(DataArchitect
Enterprise,
Developer
Enterprise,
Studio
Enterprise)
Typ licence
Množství
-
Cena
N/A
Produkt je komerční, ale ceny nezveřejňuje. Rámcově budou ceny v částkách statisíců až milionů
(záleží na edici a počtu licencí)
Strana 34 / 112
Podpora ze strany výrobce
Cena podpory není uvedena. Je poskytována v rámci předplacení služeb, dokoupení podpory, či je
součástí koupeného produktu. Podpora je poskytována na profesionální úrovni formou konzultací,
telefonicky i elektronicky.
Strana 35 / 112
Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní tohoto nástroje vypadá následovně.
Ilustrace 4: Uživatelské rozhraní nástroje Power Designer
Hodnocení
•
Silné stránky
Systém pokrývající nejširší spektrum
funkcí
•
Slabé stránky
Velice silný a složitý nástroj nevhodný
pro některé menší společnosti
•
Spolehlivost, všestrannost
•
Nezveřejněná cena výrobcem
•
Automatické generování kódu do více
programovacích jazyků
•
Možnost spolupráce a kompatibilita s
dalším software (databáze, XMI…)
•
Progresivní vývoj zaručující budoucnost
Strana 36 / 112
Visual Paradigm for UML
Verze
7.2.2010
Výrobce
Visual Paradigm International (http://www.visual-paradigm.com/aboutus/)
Distributor
Ne
Lokalizace
Ne
Demoverze
Ano (30 dní)
Platforma [30]
Microsoft Windows (98/2000/XP/2003/Vista/7), Linux, Mac OS X, Solaris nebo
všechny ostatní javovské platformy.
• Community
Edice[31]
Systémové
požadavky [30]
•
Personal
•
Modeler
•
Standard
•
Professional
•
Enterprise
•
Intel Pentium III kompatibilní procesor, 1.0 GHz a vyšší
•
Min. 512MB RAM, 1.0 GB doporučeno
•
Min. 800MB místa na disku
•
IDE: Eclipse 3.1, IntelliJ IDEA 4, NetBeans 4.0
Popis
Visual Paradigm for UML je komplexní nástroj nabízející širokou funkcionalitu. Samozřejmostí je
podpora modelování v jazyce UML, a to ve verzi 2.2. Nástroj umožňuje práci se všemi třinácti
diagramy definovanými v UML 2.2. V modelování případů užití lze navíc tvořit a spravovat scénáře
případů užití, což specifikace UML neupravuje. Integrovat je můžeme pomocí bodů rozšíření.
Zároveň je možné přímo při modelování scénářů případů užití tvořit uživatelské akceptační testy
vyplněním sloupců procedur a očekávaných výsledků v editoru scénářů. Případy užití a aktéři jsou
zobrazeni v přehledné tabulce. Dostupné je rychlé vyhledávání a filtrace pro snadnou orientaci v
namodelovaných případech užití. Pomoc při hledání případů užití i jiných prvků modelu nabízí
textová analýza. Ta dokáže vyextrahovat kandidátní prvky modelu z textového dokumentu. Pomocí
textové analýzy lze identifikovat například případy užití, aktéry, třídy, akce, subprocesy nebo
události. Dalším podporovaným způsobem identifikace prvků modelu jsou CRC katry (ClassResponsibility Collaborator), které slouží k identifikaci tříd, jejich odpovědností a vzájemných
vazeb.
Software dále nabízí modelování business procesů v notaci BPNM verze 2.0. Nástroj umožňuje na
procesy pohlížet v několika úrovních, a to jak prostřednictvím jednotlivých diagramů business
procesů, tak z hlediska procesních map spojujících tyto procesy vazbami.
Strana 37 / 112
Visual Paradigm for UML je také velice vhodným a robustním nástrojem pro navrhování, vytváření
a synchronizování databází. Vytvářet lze třeba také vrstvu objektově-relačního mapování jazyka
Java (Hibernate). Dostupná je také synchronizace mezi ERD (Entity Relationship Diagram) a
diagramy tříd UML.
Visual Paradigm nabízí rovněž širokou podporu pro správu požadavků. Umožňuje vytvářet SysML
diagramy požadavků pro snadné specifikování a analyzování funkčních a nefunkčních požadavků
kladených na modelovaný systém. Požadavky lze propojovat se souvisejícími případy užití a možné
je též přepínání mezi diagramovým a tabulkovým pohledem na požadavky. Visual Paradigm
umožňuje také vytvářet a spravovat projektové slovníky, ve kterých analytici a jiní zainteresovaní
uživatelé mohou specifikovat termíny z problémové domény, které jsou v projektu užívány.
Termíny mohou být zadávány ručně nebo s využitím textové analýzy a analýzy případů užití.
Užitečným nástrojem je návrhář uživatelského rozhraní. Velkou výhodou tohoto návrháře je jeho
nezávislost na jakémkoliv programovacím jazyce a možnost popisu jednotlivých prvků navrženého
rozhraní. Novinkou v poslední verzi je návrhář uživatelského rozhraní pro webové aplikace.
Jako každý kvalitní CASE nástroj, také Visual Paradigm for UML umožňuje generovat
dokumentaci a reporty. Zahrnuje v sobě editor pro tvorbu šablon reportů, takže uživatel může
snadno přizpůsobit jak vzhled dokumentů, tak jejich obsah. Dokumentaci lze generovat do formátů
PDF, HTML, MS Word 2007 nebo publikovat celý projekt na webu. Dokumentaci je možné také
vytvářet ručně.
Správa verzí a týmová spolupráce na projektu je podporována prostřednictvím VP Teamwork
Server, Perforce, Subversion nebo CVS.
Další důležitou vlastností každého CASE nástroje je jeho integrovatelnost, a to jak s ostatními
nástroji účastnícími se vývoje softwaru, tak možnost exportu vytvořených modelů do různých
formátů. První formu integrovatelnosti splňuje Visual Paradigm for UML pro integrovaná vývojová
prostředí Eclipse, NetBeans a IntelliJ IDEA. Export a import modelů je podporován pro formáty
XMI, XML, Visual Paradigm Project (VPP) and MS Excel, a to bez ztráty informace. Možnosti
importu formátů jsou ještě rozsáhlejší. Importovat lze nativní formáty různých jiných komerčních
CASE nástrojů, například MS Visio, Rational Rose (MDL), Rational DNX, Rational Software
Architect, ERWin Data Modeler, Telelogic Modeler (RPY) a System Architect business process
diagramy. Export diagramů je umožněn do formátů grafických formátů JPG, PNG, SVG a EMF a
rovněž do formátu PDF. Zajímavá je možnost nařezání velkých diagramů na menší části tak, aby
byly vhodné pro tisk nebo začlenitelné do dokumentace.
Pro zkušené uživatele vyžadující rozšíření funkcionality je připraven modul pro tvorbu vlastních
pluginů v jazyce Java nebo možnost ovládání nástroje z vestavěné příkazové řádky.
Co se týká reverzního inženýrství a generování kódu, kompletní round-trip engineering je dostupný
pro jazyk Java. Generovat kód je možné do patnácti jazyků. Podporované jsou jazyky Java, C#,
VB.NET, PHP, ODL, Action Script, IDL, C++, Delphi, Perl, XML Schema, Python, Objective-C,
Ada 95 a Ruby. Reverzní inženýrství je dostupné pro dvanáct jazyků. Jsou jimi Java, C++, .NET
DDL nebo exe, IDL, Ada 95, XML, XML schema, JDBC, Hibernate, PHP 5.0 a vyšší, Python a
Objective-C. Zmíněné generování kódu i reverzní inženýrství je spjato s diagramy tříd. Generování
kódu ze stavových diagramů je dostupné pro jazyky Java, C#, VB.NET a C++. Samostatnou
kapitolou je generování databázových schémat (DDL) z ERD diagramů a generování inicializačních
skriptů nebo skriptů pro update a změny existujících databází.
Visual Paradigm for UML podporuje také generování Java ORM kódu pro přístup do relačních
databází. Dostupné je i reverzní inženýrství, které z existující databáze vygeneruje ERD diagram a
dokáže ho synchronizovat s diagramy tříd. Podpora databází je velmi rozsáhlá, za všechny můžeme
Strana 38 / 112
zmínit například MySQL, MS SQL Server, Oracle, Sybase, PostgreSQL, Derby, Informix, Firebird
a SQLite. [29]
Funkcionalita
Enterprise
UML
Ano 2.2
BPM
Ano
Mind mapping
Ano
DFD
Ano
ERD
Ano
Diagram požadavků Ano
Tabulka požadavků Ano
Code engeneering
Java, C#,
VB.NET,
PHP, ODL,
Action
Script, IDL,
C++, Delphi,
Perl, XML
Schema,
Python,
Objective-C,
Ada 95 a
Ruby
Reverse engeneering Java, C+
+, .NET
DDL nebo
exe, IDL,
Ada 95,
XML, XML
schema,
JDBC,
Hibernate,
PHP 5.0 a
vyšší,
Python,
Objective-C
Database
Ano
engeneering
WSDL engeneering Ano
XML Schema
Ano
engeneering
Podporované DBS MySQL, MS
SQL Server,
Oracle,
Sybase,
Professional
Ano 2.2
Ano
Ano
Ano
Java, C#,
VB.NET,
PHP, ODL,
Action
Script, IDL,
C++, Delphi,
Perl, XML
Schema,
Python,
Objective-C,
Ada 95 a
Ruby
Java, C+
+, .NET
DDL nebo
exe, IDL,
Ada 95,
XML, XML
schema,
JDBC,
Hibernate,
PHP 5.0 a
vyšší,
Python,
Objective-C
Ano
Standard
Ano 2.2
Ano
Ano
Ano
-
Ano
Modeler
Ano 2.2
Ano
Ano
Ano
-
Personal
Ano 2.2
Ano
Ano
-
Community
Ano 2.2
Ano
Ano
-
Java, C+
+, .NET
DDL nebo
exe, IDL,
Ada 95,
XML, XML
schema,
JDBC,
Hibernate,
PHP 5.0 a
vyšší,
Python,
Objective-C
Ano
Ano
-
-
Ano
Ano
-
-
-
-
MySQL, MS SQL Server,
Oracle,
Sybase,
-
-
-
Strana 39 / 112
PostgreSQL, PostgreSQL,
Derby,
Derby,
Informix,
Informix,
Firebird,
Firebird,
SQLite
SQLite
Správa verzí
VP
VP
VP
Teamwork Teamwork Teamwork
Server,
Server,
Server,
Perforce,
Perforce,
Perforce,
Subversion, Subversion, Subversion,
CVS
CVS
CVS
Týmová spolupráce VP
VP
VP
Teamwork Teamwork Teamwork
Server,
Server,
Server,
Perforce,
Perforce,
Perforce,
Subversion, Subversion, Subversion,
CVS
CVS
CVS
Repository
Ano
Ano
Ano
Inegrace s IDE
Eclipse,
Eclipse,
NetBeans, NetBeans,
Intellij IDEA Intellij IDEA
Exporty
XML, XMI, XML, XMI, XML, XMI,
VP project VP project VP project
file, xls,
file, xls, xlsx, file, xls,
xlsx, UML 2, UML 2,
xlsx, UML
obrázky, pdf obrázky, pdf 2, obrázky,
pdf
Podrobněji viz zdroj [30]
-
-
-
VP
Teamwork
Server,
Perforce,
Subversion,
CVS
-
-
-
XML,
XML,
XML,
XMI, VP obrázky, obrázky, pdf
project file, pdf
UML 2,
obrázky,
pdf
Strana 40 / 112
Licence a cena
Edice
Typ licence
Množství
Cena
Enterprise
Uživatelská
1
$1399.00
1 licence na uživ.
Plovoucí*
1
$1818.50
Profesional
Uživatelská
1
$699.00
1 licence na uživ.
Plovoucí*
1
$908.50
Standard
Uživatelská
1
$299.00
1 licence na uživ.
Plovoucí*
1
$388.50
Akademická
neomezené
free
Modeler
Uživatelská
1
$99.00
1 licence na uživ.
Plovoucí*
1
$128.50
Personal
Uživatelská
1
$59.00
1 licence na uživ.
Community
Uživatelská
1
Zdarma pro nekomerční
1 licence na uživ.
účely.
* plovoucí licence mohou být v době jejich nepoužívání deaktivovány, aby je v té době mohl
využívat jiný uživatel
Podrobněji viz zdroj [31].
Uživatelské rozhraní
Okno je standardně členěno na čtyři panely, menu a nástrojové lišty. Všechny nástroje jsou zařazeny
pod nabídku Tools, která se dále větví. Nástrojové lišty jsou přizpůsobitelné. Uživatel si po kliknutí
pravým tlačítkem může zvolit, jaké skupiny nástrojů si přeje na panelu zobrazovat.
Levé horní pole se skládá z pěti záložek. Každá zprostředkovává určitý pohled na model/projekt.
První záložka třídí elementy modelu na základě vytvářených diagramů, na druhé záložce si můžeme
prohlédnout jednotlivé elementy modelu setříděné podle názvu nebo typu. Třetí záložka slouží k
prohlížení repozitáře tříd. Ve čtvrté záložce můžeme vytvářet logické pohledy na model. Pátá
záložka je věnována objektově-relačnímu mapování.
Další vlevo umístěné pole je rovněž rozčleněno do záložek. První nabízí pohled na vlastnosti
jednotlivých prvků modelu (samozřejmě i s možností editace). Ty se dají vybrat buď na diagramu
nebo z rozbalovacího seznamu přímo v poli. Druhá záložka obsahuje náhled aktuálního diagramu.
Obdélníkem je vyznačena právě zobrazená část, pomocí něj je pak možné se po diagramu
pohybovat a měnit aktuální náhled. Třetí záložka slouží k zápisu dokumentace k jednotlivým
elementům. Zápis je možné provádět v náhledu HTML, kódu HTML nebo v běžném textu.
Dolní panel slouží k výpisu zpráv. Uživatel může zvolit, zda chce zobrazovat informační zprávy,
chybové zprávy i varování.
Pole umístěné v pravé části obrazovky slouží k zobrazení a vytváření samotných diagramů. Po jeho
levé straně se nachází bohaté lišty s elementy a nástroji. Profesionalita nástroje se ukazuje také v
kvalitě vytvářených diagramů. Ty jsou jednoduše upravitelné a obsahují všechny potřebné
náležitosti bez zbytečného dodatečného nastavování. Uživatelské rozhraní je poměrně intuitivní.
Strana 41 / 112
Co se týče nápovědy, její nainstalování si volíme přímo při instalaci samotného produktu. Nápověda
umožňuje vyhledávání, listování v rejstříku i v tematických okruzích. Přímo z nápovědy lze také
tisknout. Kromě této formy máme nápovědu k dispozici i ve formátu PDF a HTML jako
uživatelskou příručku. Přes volbu Help → Visual Paradigm on the Web → Online Support máme
možnost kontaktovat technickou podporu.
Vyzdvihnout je třeba grafickou úroveň vytvářených diagramů. Lišty s dostupnými elementy a
nástroji jsou velmi bohaté, stejně jako možnosti úprav. Důležití je také možnost přizpůsobení
vzhledu okna (např. vypínání nevyužívaných záložek) a rozmístění jednotlivých polí s možností
uložení jako tzv. perspektivy pomocí View → Save Perspective as. Mezi perspektivami je pak
možné přepínat volbou View → Open perspective.
Ilustrace 5: Business process diagram – ukázka uživatelského rozhraní
Podpora ze strany výrobce
Výrobce nabízí možnost dokoupení jednoroční podpory ke všem edicím kromě Community. K
základní ceně produktu se v tom případě přičítá 20%. [31]
Strana 42 / 112
Hodnocení
•
•
•
•
•
Silné stránky
podpora mnoha operačních systémů
podpora UML 2.2
existence mnoha verzí, každý si vybere
podle svých požadavků
široká nabídka funkcí
existence free verze
•
•
Slabé stránky
chybí česká lokalizace
neexistence distributora pro český trh
Strana 43 / 112
Nástroje bez repository
Altova Umodel
Verze
2010
Výrobce
Altova (http://www.altova.com/umodel.html)
Distributor
JIMAZ s.r.o.
Lokalizace
Ne
Demoverze
Ano (30 dní)
Platforma
MS Windows (2000, XP, 2003, Vista, Windows 7)
Edice
Systémové
požadavky
•
Professional
•
Enterprise
•
Pentium III, 800 Mhz
•
64MB RAM
•
50MB místa na disku
[32]
Popis
Altova UModel 2010 je cenově zajímavým řešením pro modelování pomocí UML. Zahrnuje v sobě
mnoho užitečných vlastností umožňujících snadnou manipulaci s nástrojem a efektivní práci
vývojářů. Kvalitně vizuálně ztvárněné a bohaté uživatelské rozhraní nabízí uživatelům možnost
rychle a intuitivně tvořit design aplikací. Kromě vizuální tvorby designu umí nástroj také
analyzovat design stávajících aplikací.
V raných fázích prací na projektu UModel vývojářům napomáhá s definicí požadavků a vzhledem k
jejich přehlednému zpracování usnadňuje komunikaci se všemi zainteresovanými skupinami. K
nezbytným funkcím aplikace patří podpora týmové spolupráce, generování kódu, reverzní
inženýrství, round-trip enginnering a podpora formátu XMI pro ukládání modelů. Díky podpoře
XMI můžeme do UModel importovat modely vytvořené jinými CASE nástroji.
Pomocí UModel můžeme vytvářet všechny diagramy definované v UML 2.2 a další, například XSD
diagramy (pro modelování XML schémat) a BPMN diagramy (modelování business procesů).
Podpora poslední verze UML standardu je velkou výhodou, nástroj však zůstává zpětně
kompatibilní i s verzemi 2.0 a 2.1. Nástroj se snaží plně vyhovět specifikaci UML 2.2 a eliminovat
možnost tvorby modelů využívajících zastaralé prvky předchozích UML specifikací nebo prvky
specifikací nedefinované. Přizpůsobuje tomu i obsah menu a nástrojových lišt.
Jak už bylo výše zmíněno, UModel zahrnuje funkce generování kódu, reverse engineeringu a
round-trip engineeringu. Generování kódu je dostupné pro jazyky Java (1.4, 5.0, 6.0), C# (1.2, 2.0,
3.0) a Visual Basic .NET (7.1, 8.0, 9.0). Kód je generován na základě vytvořených diagramů tříd.
Strana 44 / 112
Reverse engineering automaticky vytváří modely z kódu napsaného v jazycích Java, C# a Visual
Basic .NET. K tomuto účelu využívá jak zdrojové kódy, tak binární soubory existujících aplikací.
Tato funkce je výhodná a zjednodušuje práci zejména při požadavcích na rozšíření stávajících
aplikací nebo znovupoužití již existujících komponent v nových projektech. [33]
Funkcionalita
UML
BPM
Mind mapping
DFD
ERD
Diagram
požadavků
Tabulka
požadavků
Code
engeneering
Reverse
engeneering
Database
engeneering
WSDL
engeneering
XML Schema
engeneering
Podporované
DBS
Správa verzí
Enterprise
Ano 2.2
Ano
-
Professioanl
Ano 2.2
-
-
-
Java, C#, Visual Basic
Java, C#, Visual Basic
Java, C#, Visual Basic
Java, C#, Visual Basic
-
-
-
-
Ano
Ano
N/A
N/A
Rational ClearCase, CVS,
Subversion, Perforce, Visual
Studio Team System a mnoho
dalších
Týmová
Rational ClearCase, CVS,
spolupráce
Subversion, Perforce, Visual
Studio Team System a mnoho
dalších
Repository
Integrace s IDE Visual Studio, Eclipse
Exporty
png, emf, rtf, html, formáty
Microsoft® Word, XMI 2.1
Podrobněji viz zdroj [34]
Rational ClearCase, CVS, Subversion,
Perforce, Visual Studio Team System a
mnoho dalších
Rational ClearCase, CVS, Subversion,
Perforce, Visual Studio Team System a
mnoho dalších
png, emf, rtf, html, formáty Microsoft® Word,
XMI 2.1
Strana 45 / 112
Licence a cena
Edice
Professional
Typ licence
Uživatelská
Enterprise
Uživatelská
Množství
1
5
10
20
50
1
5
10
20
50
Cena
119 EUR
559 EUR
1009 EUR
1979 EUR
4790 EUR
199 EUR
939 EUR
1689 EUR
3290 EUR
7990 EUR
Podrobněji viz zdroje [35], [36].
Uživatelské rozhraní
UModel diagramy jsou vytvářeny pomocí bohatých kolekcí elementů, které jsou do značné míry
vizuálně a barevně odlišené pro lepší přehlednost. Barevnost a vizuální podobu elementů si může
uživatel přizpůsobovat pomocí nastavení stylů. Panel nastavení stylů umožňuje přizpůsobování
vzhledu jednoho elementu, jejich skupiny, nebo dokonce celé kategorie elementů. Zvolíme-li pro
nějaký element (či skupinu nebo kategorii) vlastní nastavení, v panelu stylů se objeví zvláštní ikona
a vyskakovací popisek indikující zvláštní nastavení.
Kamkoliv v diagramu můžeme umístit poznámky. Poznámky se chovají jako klasické elementy,
můžeme měnit jejich vzhled i pozici automaticky nebo ručně.
K identifikátorům v diagramech tříd lze přidávat texty, které se při generování kódu objeví jako
komentáře ve zdrojovém kódu (dostupné pro jazyky Java a C#).
Co se týká rozložení elementů na diagramu, UModel umožňuje uživateli rozložit elementy (nebo
jejich skupiny) ručně, nebo dokáže elementy rozložit automaticky na základě několika voleb. Volbu
autolayoutu nabízí kontextové menu dostupné po kliknutí pravým tlačítkem na element (skupinu
elementů).
Vytvoříme-li prvek, který obsahuje syntaktickou chybu, UModel nás na tuto skutečnost upozorní.
Důležitou funkcí je neomezený počet Undo a Redo operací. To nám umožní experimentování s
modelem bez obav ze ztráty informace.
Model je zobrazen standardně ve stromové reprezentaci. Prvky nacházející se v tomto stromu
můžeme zobrazovat v libovolném počtu diagramů. UModel nabízí funkce drag and drop, díky níž
můžeme vkládat elementy do diagramu pouhým přetažením myši. Jednotlivé prvky a jejich skupiny
můžeme také kopírovat a vkládat do jiných diagramů.
UModel si zakládá na kastomizovatelnosti veškerých vlastností diagramů – velikosti, pozice, barvy,
písem, stylů čar atd. Veškeré panely a nabídky určené pro nastavování vlastností modelů i chování
aplikace jsou velmi podobné těm známým z integrovaných vývojových prostředí. Jejich ovládání je
tedy pro uživatele vysoce intuitivní.
UModel v levé části hlavního okna zobrazuje řadu pomocných oken, které nám pomohou vytvářet,
prohlížet a procházet naše modely. Perspektivu pohledu na projekt si uživatel může navolit.
Standardní pohled na model je pomocí stromového zobrazení modelu. Znázorňuje vazby mezi
Strana 46 / 112
prvky z business hlediska i vztahy mezi diagramy. Strom diagramů třídí model podle typů diagramů
v něm vytvořených.
Bez ohledu na zvolenou perspektivu, když vytvoříme nový prvek, jeho vlastnosti a funkce se
zobrazí v podokně vlastností. Zde jsou snadno přístupné jak ke čtení, tak k editaci. Podokno
nastavení se podobá oknům vlastností dostupným v integrovaných vývojových prostředích. Mnoho
vlastností prvků lze modifikovat přímo v panelu, ve kterém se diagram zobrazuje a tvoří.
Designové okno diagramu nabízí funkci zoom pro přibližování a oddalování diagramu. Jakou část
diagramu máme právě zobrazenou se snadno dozvíme z podokna celkového pohledu. Každý typ
diagramu má navíc svůj vlastní panel nástrojů, takže obrazovka nebude přeplněna irelevantními
ikonami.
Zajímavou funkcí UModel je podpora vrstev diagramů. V UModel Enterprise Edition lze tvořit
vrstvy pro všechny typy diagramů. Každý prvek diagramu může být přiřazen ke konkrétní vrstvě.
Jednotlivé vrstvy lze zamykat, aby se předešlo změnám, nebo je možné je úplně zneviditelnit.
Ilustrace 6: Requirements diagram – ukázka uživatelského rozhraní. Zdroj [34]
Podpora ze strany výrobce
K licenci je možné dokoupit tzv. Support & Maintenance Package. Tento balíček stojí na jeden rok
25% ceny licence, na dva roky 40%. [37]
Strana 47 / 112
Hodnocení
•
Silné stránky
komfortní a intuitivní ovládání
•
Slabé stránky
oficiální podpora pouze pro Windows
•
poměr cena/výkon
•
neexistence repository
•
podpora UML 2.2
•
lokalizace
•
systémové nároky
Strana 48 / 112
Astah*
Verze
6.1 (share 2.1)
Výrobce
Change Vision, Inc. (http://astah.change-vision.com/en/index.php)
Distributor
Ne
Lokalizace
Ne
Demoverze
Ano (20 dní)
Platforma
MS Windows 7, Vista, XP2
Edice
Systémové
požadavky
•
Astah* professional
•
Astah* UML
•
Astah* share
•
Astah* community
• Pentium III
• 512MB RAM
(1GB doporučeno)
• 400MB HDD
• Java: Sun Microsystems JDK (Java SE Development Kit) JDK 6 Update
16 nebo vyšší (od verze 6.1, jinak JDK 5)
[38], [39]
Popis
Dříve nástroj existoval pod názvem JUDE, 31. března 2010 došlo k úplnému zastavení prodeje
licencí na produkty JUDE/Professional 5.5.x, JUDE/Share 1.1. Podpora těchto produktů bude
ukončena 30. srpna 2012.
Astah* professional, UML, community
Společnost Change Vision nabízí nástroj Astah* pro návrh systémů ve třech edicích, lišících se
licencí. Nejobsáhlejší edicí je verze professional. Verze community je nejvíce omezená, ale zato je
pro nekomerční použití nabízena zdarma. Detailní informace o podpoře jednotlivých diagramů a
funkcí jsou k vidění níže.
2 SW sám o sobě na platformě nezávislý, mimo MS Windows a Sun Microsystems JDK bez podpory
Strana 49 / 112
Obecně je Astah* nástrojem k návrhu systémů, který velice dobře podporuje UML, Entity
Realationship Diagram, Flowchart, CRUD, DFD, modelování požadavků a tvorbu myšlenkových
map. Co se vývoje systémů týče je k dispozici API pro Javu, C#, C++, které umožňuje generování
kódu a reverzní inženýrství.
Samotné modelování se nijak neliší od modelování v JUDE. Ponechává si jednoduchost a lehkost a
kombinuje s jednoduchým modelem konzistence. Každý symbol je reprezentován objektem, s tím,
že ten samý objekt vystupuje v řadě diagramů.
Rozšíření o podporu myšlenkových map přináší vyšší efektivitu práce. Z fyziologie člověka
vychází, že myšlenky jsou původně neuspořádané a myšlenková mapa umožní je zachytit a
jednoduše uspořádat do polo-strukturované podoby. Jednotlivé položky v mapě lze typově odlišit a
vytvořit z nich tak objekty. Následně je možné z těchto objektů položit základy jednotlivých
modelů, kde se pak myšlenky vyskytují už v dobře strukturované podobě.
Patrným omezením pro tvorbu komplexních systému je absence verzování a konzistence
jednotlivých modelů. Tento fakt řadí nástroj spíše do kategorie „kreslících nástrojů“ k MS Visiu,
avšak oproti němu Astah* nabízí daleko sofistikovanější modelování zaměřené pouze na tvorbu IS.
Potřebu verzování a konzistence řeší částečně doplňkový nástroj Astah* share.
Astah* share
Astah* share je nástroj, který podporuje komunikaci v rámci týmu. Funguje na bázi webové
aplikace a slouží k uploadu modelů a vkládání komentářů. Není však možné spravovat verze
nahrávaných modelů.
Jako podpůrné funkce nabízí share možnost přiřazovat k modelům uživatele a sdružovat je do
projektů. Každý model má své permanentní URL. Podporuje všechny typy modelů kromě popisu
UseCase.
Pokud použitelnost nástroje shrneme:
•
není možné jej použít jako kvalitní repository, (absence verzování)
•
ani jako nástroj pro řízení projektu modelování (existují pouze náznaky),
•
jen pro diskusi nad modely, popř. kontrolu
Funkcionalita
Ilustrace 7: Funkcionalita jednotlivých verzí produktu astah*. Zdroj [38]
Strana 50 / 112
UML
BPM
Mind mapping
DFD
ERD
Diagram
požadavků
Tabulka
požadavků
Code
engeneering
Reverse
engeneering
Database
engeneering
WSDL
engeneering
XML Schema
engeneering
Podporované
DBS
Správa verzí
Týmová
spolupráce
Repository
Inegrace s IDE
Exporty
professioanl
Ano 2.1
částečně
Ano
Ano
Ano
Ano
UML
Ano 2.1
Ano
čtení
čtení
čtení
community
Ano 2.1
čtení
čtení
čtení
ano
čtení
čtení
Java, C#, C++
Java
-
Java
Java
-
Ano
-
-
-
-
-
-
-
-
N/A
N/A
N/A
Komentáře přes share
-
-
jpg, png, emf, svg, rtf,
html, csv, ppt
DB, entity definition
report, SQL, CRUD do
xls, XMI
jpg, png, emf, svg, rtf,
html, csv, ppt
Jpg, png
[40]
Strana 51 / 112
Licence a cena
Edice
professional
Typ licence
Uživatelská
1 licence na uživ.
Množství
Časová
1 licence na PC
Akademická časová
1 licence na PC
Akademická fakultní
1 licence na fakultu
Plovoucí*
Prodloužení podpory
Časová
Plovoucí*
UML
share
community
Cena
1
5
10
20
1 rok
6 měsíců
3 měsíce
1 rok
US $280
US $1300
US $2460
US $4800
US $120
US $70
US $40
US $40
1 rok
US $500
10
50
100
1 rok
1 rok
10
50
100
Neomezeně**
US $1500
US $6000
US $10000
US $75
US $50
US $650
US $2500
US $4500
US $700
Časová
1 licence na PC
Prodloužení podpory
1 rok
Zdarma pro nekomerční
účely, bez podpory
US $350
[41]
* plovoucí licence mohou být v době jejich nepoužívání deaktivovány, aby je v té době mohl
využívat jiný uživatel
** neomezené použití nástroje je omezeno podporou na 1 rok (lze přikoupit)
Hodnocení
•
Silné stránky
nízká cena
•
Slabé stránky
oficiální podpora pouze pro Windows
•
intuitivní ovládání
•
neexistence repository
•
výborná podpora UML 2.1
•
myšlenkové mapy
•
existence komunitní verze
Strana 52 / 112
Craft.CASE
Verze
2.1.2009
Výrobce
CRAFT.CASE Ltd. Velká Británie (http://www.craftcase.com/)
Distributor
E-fractal, s.r.o.
Lokalizace
Ne
Demoverze
Ano (plně funkční s omezením ukládání pro projekt do 20 objektů)
Platforma
Windows, Linux, MacOS, Solaris
Edice
Systémové
požadavky
•
Craft.CASE
•
Craft.CASE Academic
•
Craft.CASE Tester
•
Craft.CASE Demo
•
Craft.CASE Viewer
•
32 nebo 64 bitový procesor, minimálně 300 Mhz
•
128 MB of RAM (256 MB or higher recommended)
•
80 MB volného místa na disku
•
800*600 (256 barev)
[42]
Popis
Craft.CASE je původně český modelovací a analytický nástroj podporující metodu BORM
(Business Object Relation Modelling) – konkrétněji využívá vlastní C.C metodiku. Byl vyvíjen
českou firmou e-FRACTAL s.r.o. a od roku 2007 převzala vývoj londýnská společnost Craft.CASE
Ltd. [43] Tento nástroj pokrývá vývoj systému od počátečních business procesů až po modely
architektury IS. Jeho použití je vhodné pro vývoj podnikového IS, kdy je řešena převážně business
část.
Funkcionalita programu Craft.CASE těsně souvisí s použitím metodiky C.C resp. modifikace
BORM (Business and Object Realtion modeling). Jednotlivé funkce můžeme rozdělit do
následujících částí:
•
Interview
•
Structure
•
Relations
•
Testing
Strana 53 / 112
•
Processes
•
Validation
•
IT Structure
•
IT Models
Interview se zabývá tvorbou myšlenkových map při zaznamenávání informací získaných
z interview zákazníka
Structure, Relations, Testing, Processes, Validation lze obecně zařadit pod bussiness funkcionalitu,
která se zabývá modelováním a analyzováním business procesů. Zachycuje role, stavy, funkce,
procesy, datové toky a hierarchii.
IT Structure, IT Models slouží k modelování informačního systému. Právě sem se řadí podpora
UML.
Craft.case academic
Obsahuje stejné funkce jako plná licence, jen se k ní vztahují omezení týkající se využití. Smí se
využívat jen pro akademické využití, komerční užití je zakázáno. Licence může být platná na jeden
semestr nebo školní rok a lze ji prodloužit.
Craft.case tester
Tato licence dovoluje využívání poslední verze programu Craft.CASE ve stádiu beta. Lze o ni
zažádat a v případě získání se vydává 3 měsíční licence. S ní přichází povinnost odevzdání reportu
chyb. Stejně jako u akademické licence je zakázáno komerční užití.
Craft.case demo
Jedná se o trial verzi poskytovanou zdarma. Samotná funkčnost aplikace není omezena. V případě,
že se v projektu vyskytne více jak 20 objektů, nebude možné projekt uložit. Jiné omezení s touto
licencí nepřichází.
Craft.case viewer
Jde o zdarma distribuovanou edici, která plní je jeden účel. Jedná se čistě o „prohlížeč“ projektů.
Nelze v něm editovat ani ukládat. Využití je vhodné pro zákazníky, kteří si analýzu objednali.
Umožňuje jim veškeré simulace a modely prohlížet.
Oficiální distributorem pro Českou republiku je firma E-fractal, s.r.o. Ta zajišťuje i podporu.
Vzhledem k předchozímu vývoji aplikace touto firmou lze očekávat nadstandardní kvalitu řešení
problému týkajících se aplikace. Kromě klasické technické podpory dále zajišťuje prezentace funkcí
aplikace, konzultace, vedení a školení.
Craft.CASE je jednodušší program pro simulaci podnikových business procesů s podporou analýzy
a modelování. Jako negativum, které je spíše subjektivní, lze vnímat horší uživatelské rozhraní,
které se podstatně liší od ostatních zástupců kategorie CASE nástrojů. Prochází ale neustálým
vývojem a je vidět snaha program vylepšovat. Český uživatel také ocení přímou podporu dřívějšího
výrobce, který má s programem dlouholetou zkušenost. Další nevýhodou je podpora pouze jedné
metodiky a pro někoho i vyšší cena.
Co se podpory UML týče, lze vytvářet diagramy tříd, komponent, objektů, přičemž objekty si
mohou posílat zprávy (na způsob sekvenčního diagramu).
Strana 54 / 112
Funkcionalita
UML
BPM
Mind mapping
DFD
ERD
Diagram
požadavků
Tabulka
požadavků
Code
engeneering
Reverse
engeneering
Database
engeneering
WSDL
engeneering
XML Schema
engeneering
Podporované
DBS
Správa verzí
Týmová
spolupráce
Repository
Inegrace s IDE
Exporty
[42]
CrafT.CASE
částečně
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
N/A
Ano
Html, rtf, pdf, xml
Licence a cena
Edice
Craft.CASE
Craft.CASE Academic
Typ licence
Časová
Množství
1 rok
Cena
89000 Kč (3500 €)3
Craft.CASE Tester
Craft.CASE Demo
nezpoplatněno
Craft.CASE Viewer
3
Cena zjištěna e-mailovou komunikací se společností E-fractal, s.r.o. (ZS 2009/2010)
Strana 55 / 112
Hodnocení
•
Silné stránky
Kvalitní podpora v českém jazyce
•
Slabé stránky
Není dostupná česká lokalizace
•
Simulace procesů
•
Vyšší cena
•
Konzistence mezi jednotlivými modely
•
Podpora jediné metodiky (vlastní C.C)
•
UML jen pro třídy a objekty
Strana 56 / 112
Enterprise Architect
Verze
8.0 build 855
Výrobce
Sparx Systems Pty Ltd (http://www.sparxsystems.com.au/)
Distributor [44] HTK Pro s.r.o.Cleverbee s.r.o.
Ability Development
@ soft
Cleverbee s.r.o.
JIMAZ s.r.o.
NESS Logos a.s
Daquas s.r.o
Lokalizace
Ne
Demoverze
Ano (30 dní)
Platforma
MS Windows (2000, XP, 2003, Vista, Windows 7), Linux
Edice
Základní edice Enterprise Architect
•
Corporate Edition
•
Professional Edition
•
Desktop Edition
Rozšířené edice
Systémové
požadavky [45]
•
Ultimate Edition
•
Business and Software Engineering Edition
•
Systems Engineering Edition
Pro Windows
Pro Linux
•
Intel® Pentium® processor (a
výše)
•
Intel® Pentium II® processor
(or equivalent)
•
128 MB RAM (256 MB a výše
doporučeno)
•
64 MB RAM (128 MB a výše
doporučeno)
•
150 MB dostupného místa na
disku
•
150 MB dostupného místa na
disku
Strana 57 / 112
Popis
Enterprise Architect je komplexním modelovacím nástrojem pro analýzu a návrh informačních
systémů pomocí jazyka UML. Pokrývá všechny aspekty softwarového vývoje od sběru požadavků,
analýzy, modelování, návrh, testování, řízení změn, údržbu až po implementaci, přičemž v rámci
celého tohoto procesu je vždy zajištěna zpětná dohledatelnost. EA je mnohouživatelským,
vizuálním nástrojem s velkým rozsahem funkcí, jehož současná verze podporuje všech 13 diagramů
UML. [46]
Funkcionalita
Rozsah dostupných funkcí EA je závislý na konkrétní edici.
ENTERPRISE ARCHITECT DESKTOP EDITION
Enterprise Architect Desktop Edition je efektivní řešení pro UML modelování a řízení testů i
modelování podnikových procesů. Je cílena na individuální analytiky a vývojáře, kteří vyžadují
flexibilní modelovací prostředí podporující vše od mind mapping až po zavedení IS. [47]
ENTERPRISE ARCHITECT PROFESSIONAL EDITION
Professional Edition je výkonným modelovacím nástrojem zaměřeným na pracovní skupiny či
jednotlivé vývojáře a analytiky. Její funkcionalita jako replikace, sdílené soubory, a kontrola verzí
nabízí podporu sdílených projektů a kromě jiného podporuje i mind mapping či MDG technologie.
[47]
ENTERPRISE ARCHITECT CORPORATE EDITION
Edice Corporate je řešením vhodným pro větší vývojové týmy, které v sobě zahrnuje veškerou
funkcionalitu nižších edic a mimo jiné nabízí prostředky pro efektivní týmovou spolupráci jako
sdílené úložiště, správu verzí, skupiny uživatelů, sdílení modelů, zamykání elementů pro skupiny
uživatelů atd. [47]
ULTIMATE EDITION
Edice Ultimate je komplexním řešením pro pokročilé uživatele pracující napříč vícenásobnými
doménami. V jednom vývojovém prostředí integruje jak nástroje pro business modelování, softwarové inženýrství tak i vývoje informačních systému, a podporuje tak týmovou spolupráci i na nejnáročnějších projektech. [48]
SYSTEMS ENGINEERING EDITION
Tato nová edice EA zaměřená na profesionální vývoj informačních systémů je řešením používajícím
UML, SysML, DDS a další související technologie. Mezi její hlavní přednosti patří generování
zdrojového kódu (C, C++, C#, Java, VB.Net) z diagramů aktivit, interakcí a stavových diagramů,
plná podpora Hardware Description Languages a možnost simulovat SysML 1.1 constraint modely.
[49]
BUSINESS AND SOFTWARE ENGINEERING EDITION
Business and Software Engineering Edice je pokročilým nástrojem, který podporuje softwarový
vývoj, byznys modelování, záznam architektury a požadavků či projektový management. Mezi její
hlavní přednosti patří možnost použití rozšířených matematických funkcí při skriptování,
Strana 58 / 112
generování BPEL z BPML 1.1 modelů a tzv. Business Rules Composer, který umožňuje vytvářet
modely a zdrojový kód implementující komplexní business rules ve standardních programovacích
jazycích. [50]
UML
BPM
Mind mapping
DFD
ERD
Diagram
požadavků
Tabulka
požadavků
Code
engeneering
Reverse
engeneering
Database
engeneering
WSDL
engeneering
XML Schema
engeneering
Podporované
DBS
Enterprise
Ano 2.2
Ano
Ano
Ano
Ano
-
Professioanl
Ano 2.2
Ano
Ano
Ano
Ano
-
-
-
Java, C#, Visual Basic
Java, C#, Visual Basic
Java, C#, Visual Basic
Java, C#, Visual Basic
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
DB2, InterBase, Informix, Ingres,
MS Access, MySQL, MS SQL
Server, Oracle, PostgreSQL,
Sybase ASE, ASA,
Správa verzí
Rational ClearCase, CVS,
Subversion, Perforce, Visual
Studio Team System a mnoho
dalších
Týmová
Rational ClearCase, CVS,
spolupráce
Subversion, Perforce, Visual
Studio Team System a mnoho
dalších
Repository
Integrace s IDE Visual Studio, Eclipse
Exporty
png, emf, rtf, html, formáty
Microsoft® Word, XMI 2.1
Podrobněji viz zdroj [51].
DB2, InterBase, Informix, Ingres,
MS Access, MySQL, MS SQL
Server, Oracle, PostgreSQL,
Sybase ASE, ASA,
Rational ClearCase, CVS, Subversion,
Perforce, Visual Studio Team System a mnoho
dalších
Rational ClearCase, CVS, Subversion,
Perforce, Visual Studio Team System a mnoho
dalších
png, emf, rtf, html, formáty Microsoft® Word,
XMI 2.1
Licence a cena
Edice case nástroje Enterprise Architect jsou dostupné ve třech základních licencích –
standard, floating a academic. Takzvaná „floating licence“ zahrnuje nejen samotnou licenci na
Strana 59 / 112
používání EA, ale i nástroj pro automatizovanou správu licencí a registračních klíčů Sparx
Enterprise Key Store. [52] Příklad cen jednotlivých licencí je uveden v následující tabulce:
Edice
Professional Edition
Corporate Edition
Enterprise
Typ licence
Standard License
Množství
1-4
5 - 19
20 – 100
100 +
Floating License
1-4
5 - 19
20 – 100
100 +
Standard License
1–4
5 – 19
20 – 100
100 +
Academic Standard 1
License
30
100
neomezená
Academic Floating 1
License
Cena (Sparx)
US $199
US $189
US $179
US $165
US $335
US $299
US $285
US $265
US $239
US $219
US $199
US $185
US $119
US $168
Cena (Devshop.cz)
4.830 Kč s DPH
4.586 Kč s DPH
4.344 Kč s DPH
6.956 Kč s DPH
6.208 Kč s DPH
5.918 Kč s DPH
4.963 Kč s DPH
4.548 Kč s DPH
4.133 Kč s DPH
51.901 Kč s DPH
133.000 Kč s DPH
267.151 Kč s DPH
-
Podrobněji viz zdroje [53], [54].
Strana 60 / 112
Uživatelské rozhraní
Hlavní zbraní tohoto nástroje je velmi intuitivní rozhraní, které v kombinaci se silou
specifikace UML 2.1 a s vysokým výkonem je schopno zajistit a poskytnout vysoce profesionální
podporu celému vývojovému týmu.
Ilustrace 8: Aktivity Diagram – ukázka uživatelského rozhraní
Podpora ze strany výrobce
Jedním z charakteristických rysů case nástroje Enterprise Architect je i jeho podpora, která je
součástí zakoupené licence produktu po dobu 12 měsíců. Po uplynutí tohoto období může být za
poplatek na dalších 12 měsíců obnovena. Tato podpora zahrnuje možnost aktualizace na nové verze
a buildy, emailovou podporu a přístup do sekce registrovaných uživatelů na webových stránkách
společnosti Sparx Systems, Ltd., kde je možné získat další informace (např. UML tutorials),
ukázkové EA projekty, přednostní podporu registrovaných uživatelů, bug reporting atd. Přehled cen
za obnovení podpory jednotlivých edic je uveden na stránkách výrobce.[47] [52]
Strana 61 / 112
Hodnocení
•
•
•
•
•
•
Silné stránky
Podpora všech modelů specifikace UML
2.1
Komplexnost a široké spektrum funkcí
Automatické generování kódu do více
programovacích jazyků
Rozšiřitelnost prostřednictvím plug-inů
Možnost spolupráce a kompatibilita s
dalším software (databáze, XMI…)
Komplexní help
•
Slabé stránky
Není dostupná česká lokalizace
Strana 62 / 112
IBM Rational software modeler
Verze
7.5.4
Výrobce
IBM Corporation
(http://www-01.ibm.com/software/awdtools/modeler/swmodeler)
• ATComputers, a.s.
Distributor
•
Avnet, s.r.o.
•
DNS, a.s.
•
SWS, a.s.
•
Tech Data Distribution, s.r.o.
Lokalizace
Ano
Demoverze
Ano (30-ti denní trial verze)
Platforma [55]
MS Windows (2000, XP, 2003, 2008, Vista, W7), Linux (Red Hat, SUSE)
Edice [56]
Systémové
požadavky [55]
•
Rational Software Modeler
•
Rational Software Architect Standard Edition
•
Rational Software Architect for WebSphere Software
•
Pentium III 800 MHz
•
min. 768MB RAM (doporučeno 1GB RAM)
•
750MB místa na disku pro instalaci a dalších 500 MB HDD
•
MS Windows (2000, XP, 2003, 2008, Vista), Linux (Red Hat, SUSE)
Popis
IBM Rational Software Modeler patří do rodiny produktů IBM Rational Software Architect. Jedná
se o robustní, škálovatelné řešení pro zpracování požadavků, design a business modelování.
IBM Rational Software Modeler nabízí výkonné modelovací funkce, které můžeme přizpůsobit
našim potřebám. Vlastnosti jsou volitelně instalovatelné, a to až do velmi nízké úrovně. Mezi
nejzajímavější funkce aktuální verze patří [57]:
•
efektivnější správa vývoje rizik a projektů využitím platformy sledovatelnosti, která nejen
provádí správu, ale navíc pomáhá analyzovat vliv požadavků - od návrhu až po
implementaci
•
možnost vytváření a využívání vlastních specializovaných modelovacích jazyků (DSML Domain Specific Modeling Language) k prezentaci jedinečných oblastí podnikových
problémů a řešení
Strana 63 / 112
•
flexibilní správa modelů podporuje paralelní vývoj a refaktoring architektury, který
umožňuje rozdělování, kombinaci, porovnávání a slučování modelů a jejich fragmentů
•
integrace s IBM Rational Software Delivery, IBM Rational Team Concert, IBM Rational
Asset Manager, IBM Rational Requirements Management, WebSphere Business Modeler,
Rational System Architect a dalšími produkty
•
otevřenost a vysoká rozšiřitelnost
•
nejnovější verze je rozšířená o podporu BPMN 2, SoaML a DoDAF 2
IBM Rational Software Modeler je postaven na IDE Eclipse 3.4 a je svázán s metodikou RUP.
Kvůli své vysoké ceně není vhodný pro využití v menších firmách. Software Modeler je také úzce
svázán s ostatními produkty firmy IBM. Za zmínku stojí například nástroj IBM Rational ClearCase
pro správu verzí a týmovou spolupráci, IBM Rational ClearQuest pro správu konfigurací nebo IBM
Rational RequisitePro pro správu požadavků. Svázání nástroje s ostatními produkty IBM by se dalo
označit za výhodu i nevýhodu zároveň. Výhodou je jednoduchá integrace, zajištění komplexní
funkcionality a kompatibilního uživatelského rozhraní. Nevýhodou v tomto případě je značné
navýšení ceny řešení v případě zakoupení dalších aplikací a omezená funkčnost samotného
Software Modeleru ve srovnání s možnostmi, které nabízí ve spolupráci s dalšími produkty.
Nástroj IBM Rational Software Modeler nabízí veškerou funkcionalitu typickou pro komerční
CASE nástroje. Umožňuje přizpůsobení uživatelského rozhraní individuálním potřebám uživatele a
jeho ovládání je intuitivní. V Software Modeler můžeme vytvářet diagramy definované v UML 2.1
a také modelovat procesy pomocí BPMN. Podporovány jsou UML profily i zadávání omezení
modelu, například pomocí jazyka OCL. Samozřejmostí je i export dat a tvorba reportů ve formátech
HTML, PDF a XML.
Architektura Rational Software Modeleru nám dovoluje ho snadno integrovat do naší vývojové
platformy. Jak již bylo řečeno, Software Modeler je postaven na IDE Eclipse 3.4, do kterého je
integrován v podobě zásuvného modulu. Uživatelské rozhraní i ovládání respektuje filosofii
vývojového prostředí Eclipse a nástroj je tak snadno integrovatelný s ostatními Eclipse pluginy.
Velmi dobrá podpora existuje pro znovupoužití elementů modelu. Software Modeler se stará o
zajištění závislostí a konzistence mezi elementy využívanými velkými vývojovými týmy. Modely
mohou být ukládány ve formátu XMI, což umožňuje jejich přenositelnost mezi různými CASE
nástroji.
Dokumentace k nástroji je poměrně rozsáhlá, místy stručná co se týká možností kastomizace a
pokročilé funkcionality.
Nevýhodou nástroje je především jeho vysoká cena. Dále například nedostupnost datového
modelování. Kastomizace nástroje je možná pouze na hrubé úrovni, například neumožňuje
dynamicky nastavit vlastnosti a funkce aplikace podle role uživatele. Další nevýhodou je absence
správy verzí. Ta je dostupná pouze na úrovni souboru modelu. Sofistikovanější správa verzí se však
dá přidat integrací nástroje s dalšími produkty (například IBM Rational ClearCase). Za velkou
nevýhodu se dá považovat fakt, že pro zajištění opravdu komplexní funkcionality je nutné nástroj
integrovat s dalšími IBM nástroji. [58]
Strana 64 / 112
Funkcionalita
Modeler
Architect Standard
Edition
Ano 2.1
Ano
Ano
Architect for WebSphere
Software
Ano 2.1
Ano
Ano
UML
Ano 2.1
BPM
Ano
Mind mapping DFD
ERD
Diagram
Ano
požadavků
Tabulka
Ano
Ano
Ano
požadavků
Code
Java, .NET
Java, C++, .NET
Java, C#, WSDL, XML
engeneering
Schéma, .NET
Reverse
Java
Java, C++
Java, C#, WSDL, XML
engeneering
Schéma
Database
engeneering
WSDL
Ano
engeneering
XML Schema
Ano
engeneering
Podporované
N/A
N/A
N/A
DBS
Správa verzí
IBM Rational ClearCase, Rational Team Concert, CVS
Týmová
IBM Rational ClearCase, Rational Team Concert, CVS
spolupráce
Repository
Inegrace s IDE Eclipse a další IBM produkty
Exporty
HTML, PDF a XML
Podrobněji viz zdroj [56].
Strana 65 / 112
Licence a cena
Edice
Typ licence
Rational Software Architect Floating User License
for WebSphere Software
Authorized User License
[59]
Floating User Initial
Fixed Term License
Authorized User Initial
Fixed Term License
Floating User License
Rational Software Architect
Authorized User License
Standard Edition [60]
Floating User Initial
Fixed Term License
Authorized User Initial
Fixed Term License
Floating User License
Rational Software Modeler
Authorized User License
[61]
Floating User Initial
Fixed Term License
Authorized User Initial
Fixed Term License
Cena
US $ 11,000
US $ 6,310
US $ 5,170
US $ 2,970
US $ 4,780
US $ 2,730
US $ 2,250
US $ 1,280
US $ 3,580
US $ 2,070
US $ 1,680
US $ 973
Uživatelské rozhraní
Tento nástroj nabízí mimo jiné možnost přizpůsobení uživatelského rozhraní. Uživatel může pro
zobrazení zvolit ty nástroje, které bude při své práci opravdu potřebovat.
Podpora ze strany dodavatele
V základní ceně licencí je zahrnuta 12-ti měsíční podpora.[59]
Hodnocení
•
Silné stránky
prostředí IDE Eclipse
•
v ceně licencí 12-ti měsíční podpora
•
dostupná česká lokalizace
•
podpora více druhů platforem
•
Slabé stránky
pro plné využití funkcionality nutné
pořídit další IBM produkty
•
vysoká cena
Strana 66 / 112
Office Visio 2007
Verze
Office Visio 2007 (Na polovinu roku 2010 je plánované uvolnění verze Office
Visio 2010)
Výrobce
Microsoft Corporation
Distributor
Microsoft s.r.o.
Lokalizace
Ano
Demoverze
Ano (60 dní)
Platforma
Microsoft Windows XP Service Pack (SP) 2 nebo novější, případně Microsoft
Windows Server 2003 (nebo vyšší verze)
Edice
Systémové
požadavky
•
Office Visio Professional 2007
•
Office Visio Standard 2007
•
Procesor 500 MHz nebo rychlejší
•
256 MB nebo více paměti RAM
•
2 GB nezbytné pro instalaci
Popis
Microsoft Office Visio 2007 je univerzální nástroj, který umožňuje pomocí řady diagramů vizuálně
dokumentovat a navrhovat informační systémy. Kromě toho slouží jako nástroj tvorby obchodních4
a dokonce i technických modelů5 Jedná se zejména o nástroj pro široké kancelářské využití s
akcentem na informační technologie.
Pokud budeme uvažovat nad použitím tohoto nástroje pro vývoj informačních systémů, bude třeba
sledovat jaké nabízí modely a jaká je udržitelnost a znovupoužitelnost vytvořených modelů.
Visio 2007 podporuje modelování UML diagramů a celou řadu dalších modelů: DFD, ROOM,
Jacksonův diagram, model architektury aplikací, paměťové diagramy, COM a OLE, Express-G,
ORM, uživatelské rozhraní systému Windows a model databáze.
Co se znovupoužitelnosti a udržitelnosti týče, nastává problém v situacích, kdy je vyvíjen
komplexnější systém. Absence verzování a konzistence mezi jednotlivými modely s sebou může
přinášet vyšší náklady.
4 Zejména hojně využívaný a podporovaný Organizační diagram. Dále diagramy debat, rybí páteře, řízení jakosti,
hodotového toku, diagramy projektového plánování (PERT, Gantt, časová osa, kalendář) aj.
5 plány budov, kanceláří, rozvodů, elektrotechnické obvody, hydraulika aj.
Strana 67 / 112
Základní odlišení MS Visia 2007 tkví v tom, že většina CASE nástrojů usiluje o podporu procesu
tvorby IS v co možná nejširší míře a nejvíce fázích životního cyklu 6. Visio se naproti tomu snaží o
podporu co nejvíce technik formou šablon diagramů v různých technických a obchodních oblastech.
Oblast, která by použití Visia posouvá o něco dále je deklarovaná možnost propojení s existujícími
daty. Ta slouží k propojení jednoho a více symbolů s existujícím řádkem tabulky vybraného zdroje.
Aktualizace dat funguje pouze směrem od úložiště. Není možné zachytit strukturu, ale pouze popis
symbolů. Použitelnost je nasnadě v případě grafické prezentace dat uložených v databázi za pomoci
vytvořené šablony.
Nástroj je dostupný ve dvou vydáních - Office Visio Professional a Office Visio Standard.
V aplikaci je možné využít velkého množství předpřipravených šablon (např. vývojové diagramy
obchodního procesu, síťové diagramy, diagramy pracovních postupů, databázové modely a
softwarové diagramy atd.).[62]
Funkcionalita
UML
BPM
Mind mapping
DFD
ERD
Diagram
požadavků
Tabulka
požadavků
Code
engeneering
Reverse
engeneering
Database
engeneering
WSDL
engeneering
XML Schema
engeneering
Podporované
DBS
Správa verzí
Týmová
spolupráce
Repository
Inegrace s IDE
Exporty
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
ODBC, MS Access
Ne
Ne (Ano, v rámci SharePoint Services)
Ne (Ano, v rámci SharePoint Services)
Ne
XML, HTML, SVG, PDF, JPG, PNG, TIFF, EMF, AutoCAD, XPS, WMF
6 Pro ilustraci zmiňme například nástroj Craft.CASE, který úzce sleduje metodiku tvorby C.C ve všech fázích ŽC
Strana 68 / 112
Licence a cena
Edice
Typ licence
Office Visio Standard 2007 uživatelská
(cena krabice)
upgrade
Office Visio Professional
uživatelská
2007
upgrade
(cena krabice)
Množství
1
1
1
1
Cena
7 330,00 Kč
3 560,00 Kč
16 090,00 Kč
9 980,00 Kč
Uživatelské rozhraní
Ilustrace 9: Modelování IS/ICT architektury Zdroj Microsoft
Podpora ze strany výrobce
Microsoft poskytuje všeobecnou podporu 5 let po vydání produktu, kterou je možné si o dalších 5
let za poplatek prodloužit.
V rámci automatické či online dostupné aktualizace Service Pack jsou instalovány i opravy, které
zvyšují stabilitu, výkon a bezpečnost softwaru. Podpora pro předchozí aktualizaci Service Pack je
12 měsíců.
Strana 69 / 112
Minimálně po 12 měsíců od ukončení životního cyklu produktu je dostupná i tzv. podpora online
svépomocí, v rámci níž jsou online přístupné znalostní báze (centra pomoci) obsahující informace o
nejčastěji řešených problémech. Dále je možné kontaktovat pracovníka technické podpory
emailem, online či telefonicky.[63]
V rámci pravidel Životního cyklu podpory produktů společnosti Microsoft lze podpora produktu
rozdělit do 3 fází.
•
Fáze všeobecné odborné pomoci zahrnuje:
•
Řešení incidentů technické podpory (podpora bezplatných incidentů, placená podpora za
jeden incident, podpora účtovaná hodinovou sazbou, podpora v rámci záruky)
•
Poskytování bezpečnostních aktualizací
•
Možnost požádat o nebezpečnostní aktualizaci hotfix
•
Fáze prodloužené odborné pomoci
•
Placená podpora
•
Bezpečnostní aktualizace poskytované zdarma
•
Poskytování nebezpečnostních aktualizací vyžaduje uzavření smlouvy (tyto aktualizace je
také možné zakoupit za poplatek)
•
Fáze online svépomoci
•
Společnost Microsoft nebude akceptovat požadavky na záruční podporu, změny v designu
nebo vlastnostech produktu, během fáze prodloužené odborné pomoci.
•
Fáze prodloužené odborné pomoci není dostupná pro spotřební produkty, hardware a
multimediální produkty
Hodnocení
•
Silné stránky
Nízká cena
•
Vysoce univerzální nástroj
•
Plně lokalizovaný do českého jazyka
•
K dispozici je velké množství již
předinstalovaných šablon, další šablony
lze stáhnout z webu výrobce
•
Slabé stránky
Absence jednotného úložiště dat,
související sdílení a verzování modelů
•
Chybí
možnost
automatického
generování programového kódu
•
Omezená podpora UML diagramů
Strana 70 / 112
ORACLE DESIGNER
Verze
10g Release 2 (posledmí repase 10.1.2.5 od začátku roku 2009)
Výrobce
Oracle Corporation (http://www.oracle.com/index.html)
Distributor
Oracle Czech, s.r.o. (http://www.oracle.com/global/cz/index.html)
Lokalizace
Ne
Demoverze
Ano (trial verze na dobu 30 dní)
Platforma
Oracle Designer – Windows
SQL Developer Data Modeler - Windows, Linux, MacOS
Edice
Oracle Designer
Systémové
požadavky
Celý balík Oracle má nároky na systém dle využití.
Všeobecně však pro základní využití stačí [70]:
•
CPU 1GHZ
•
512MB RAM
•
3GB prostoru na disku
•
Nainstalovaný OS.
•
Nainstalovaná databáze Oracle
[64]
Popis
Tento CASE nástroj spadá pod různé aplikační balíky. V předchozích pracích již byl několikrát
dobře zpracován a od minulého semestru (podzim 2009) se nevyvinula novější verze, aktuální je
stále 10g Release 2, repase 10.1.2.5. Oracle Designer 10g Release 2 je důležitou součástí
vývojářských nástrojů společnosti Oracle označované jako Oracle Developer Suite. Oracle Designer
obsahuje funkce pro modelování business procesů (BPM), systémovou analýzu, návrh software a
generování systémů. Oracle Designer je úzce propojen s úložištěm Oracle SCM a prostředím pro
návrh databázových aplikací Oracle Forms. Produkt Oracle Designer se postupně vyvinul z
produktu Oracle CASE Designer (modelování) a Oracle CASE dictionary (úložiště) v Oracle
Designer/2000 a později v Oracle Designer. Současný produkt Oracle Designer je již pouze
udržován ve stavu, kdy je stále distribuován a podporován, ale již do něj nejsou doplňovány nové
funkce.
Strana 71 / 112
Funkcionalita
Funkcionalita produktu Oracle Designer je tvořena komponentami, které Designer sdružuje do
jednoho nástroje. Následující tabulka ukazuje výčet oblasti CASE a komponenty Oracle Designeru,
které je realizují [64]:
Business Process Modeling
Process Modeler (BPR)
Systems Analysis Modeling
Entity Relationship (ERD)
Function Hierarchy (FHD)
Dataflow Diagrammer (DFD)
Design Wizards (průvodci)
DB Design Wizard (DDW)
Application Design Wizard (ADW)
Systemový Design
Data Diagrammer (DD)
Module Logic (MLD)
Module Data (MDD)
Preference Navigator (PN)
Module Structure (MSD)
Generátory kódů
Server Generator
Graphics Generator
Web Server Generator
Forms Generator (CGENF45)
Reports Generator (CGENR25)
Visual Basic Generator (VBGEN10)
C++ Object layer Generator (CPPGEN10)
MSHelp Generator
Nástroje
Matrix Diagrammer (MD)
Repository Object Navigator (RON)
Repository Administrator (RAU)
Repository Reports (REP)
Repository Utilities (UTL)
Tabulka funkcionality
Oracle Designer
UML
Ano
BPM
Ano
Mind mapping
DFD
Ano
ERD
Ano
Diagram požadavků
N/A
Tabulka požadavků
N/A
Code engeneering
Ano - Oracle Forms, PL/SQL, web PL/SQL
Reverse engeneering (kódu) Ano - Oracle Forms, PL/SQL, web PL/SQL
Reverse engineering z
Ano - Oracle, MS SQL Server, DB2, Sybase, ANSI SQL, ODBC
databáze
Database engeneering
Ano
WSDL engeneering
Ano
XML Schema engineering N/A
Podporované DBS
Oracle, Generování databáze - Oracle, MS SQL Server, DB2, Sybase,
ANSI SQL, ODBC
Správa verzí
Ano
Týmová spolupráce
Ano
Repository
Ano
Inegrace s IDE
Ano – Oracle nástroje
Exporty
jpg, png, emf, svg, rtf, html, csv a jiné.
Generování reportů – HTML, RTF, PDF, XML
Strana 72 / 112
Nástroje pro modelování
Process Modeler slouží k modelování business procesů (obr. níže). Pomocí tohoto grafického
nástroje můžete mimo jiné definovat klíčové podnikové procesy, podrobně namodelovat tyto
procesy, identifikovat procesy potřebující inovaci, a posléze tyto inovované procesy navrhnout.
Tento nástroj podporuje, stejně jako většina komerčních CASE, point-and-click metodu ovládání;
Uživatel nejprve graficky nadefinuje celý model, a k následné editaci detailů pak použije speciální
okna otevíraná po kliknutí na jednotlivé elementy modelu. Dále lze využít animace pro dynamické
znázornění procesních toků (process flows) v rámci modelů, přičemž jsou možná i další nastavení
modelů, jako zobrazení některých elementů jako ikon či obrázků, a také přidání zvuků či videoklipů
k jednotlivým elementům.
Ilustrace 10: Procesní diagram – ukázka uživatelského rozhraní.
Function Hierarchy Diagrammer umožňuje vytvářet hierarchie podnikových funkcí. Lze pomocí
něj dekomponovat podnikové funkce, což probíhá tak, že analytik vezme pohled na funkce svrchu
(tj. s vidinou nejvyšší vrstvy), a tento pohled pak dekomponuje tak dlouho, dokud se nedostane k
nejnižší vrstvě, tj. k elementárním podnikovým funkcím. Dále nám umožňuje vidět, jak tyto funkce
využívají data. Po vytvoření hierarchie lze s modely libovolně manipulovat a upravovat jejich
vzhled. Dále je možné vytvořit vnořené hierarchie a tak dosáhnout velmi rozsáhlých a komplexních
modelů s dostatečnou přehledností.
Entity Relationship Diagrammer je nástroj pro datové modelování (obr. níže). Pomocí ER modelu
definuje analytik jednotlivé entity v podniku, jejich atributy, a také vztahy mezi těmito entitami.
Velkou výhodou datového modelování v produktu Oracle Designer je použití takzvaných domén.
Například vytvořením domény „příjmení“ s určitým nastavením způsobíme, že nemusíme zadávat u
příjmení různých entit v různých modelech přímo konkrétní údaj (například VARCHAR2, 60
znaků), ale místo toho lze zadat ve sloupci příjmení doménu „příjmení“, a tento sloupec se pak
synchronizuje dle nastavení dané domény. Případnou změnu pak lze provést na jednom místě přímo
v nastavení domény, a tato změna se pak automaticky promítne do všech modelů, kde je tato
doména použita.
Strana 73 / 112
Ilustrace 11: ERD diagram – ukázka uživatelského rozhraní.
Dataflow Diagrammer je nástroj pro vytváření takzvaných „dataflow diagramů“. Tento typ
diagramů, ačkoli v posledních letech často zatracovaný se nyní opět vrací do obliby analytiků.
Nástroj Dataflow Diagrammer obsahuje plnou podporu tohoto typu diagramů; Umožňuje vytvářet a
spravovat podnikové funkce, datová úložiště a datové toky. Pomocí dataflow diagramů lze mimo
jiné vypozorovat, jak data proudí danou organizací. Mohou poskytovat pohled na závislosti dat, či
na systémové komponenty. Každý dataflow diagram pak pro aplikační vrstvu představuje
samostatnou podnikovou funkci.
Database Design Transformer jedná se o službu, pomocí níž lze transformovat datové modely
uložené v repositáři do konkrétních návrhů databáze. Tyto transformace lze plně řídit, tedy
konkrétně nastavovat jejich parametry, určovat typy elementů zahrnutých či nezahrnutých do
transformací, apod.
Application Design Transformer pomocí této služby lze vytvářet prvotní aplikační design, který
vychází z podnikových funkcí a dalších adresovaných elementů definovaných v modelech
hierarchií funkcí a dataflow diagramech. Ve výsledku generuje navrhované moduly (Oracle Forms,
Oracle Reports, Web PL/SQL, případně Visual Basic aplikace) a také navrhovaná menu. Na
uživateli pak je následná úprava vygenerovaných menu a modulů, případně jejich změna z
navrhovaných na schválené.
Nástroje pro návrh a generování
Design Editor slouží k vytváření, editaci a spravování všech typů elementů uložených v repositáři.
Dále slouží ke specifikaci aplikační logiky a logiky na straně serveru (u klient/server aplikací). V
návaznosti na návrhy aplikací lze pomocí tohoto editoru navrhnout konkrétní komponenty řešení a
jednou z jeho dalších funkcí je i generování zdrojových kódů z uložených návrhů. Bližší popis
tohoto nástroje přenecháme specializovaným publikacím.
Oracle Designer Repository
Dependency Manager je nástroj pro zjišťování vzájemných vztahů mezi objekty v repositáři.
Uživatelé se speciálními přístupovými právy pak mohou tyto vztahy hlouběji analyzovat (formou
tzv. dependency analysis), a mohou dále s těmito vztahy manipulovat (přidávat, odebírat, atd.).
Strana 74 / 112
Matrix Diagrammer slouží k vytváření maticových diagramů vztahů mezi jednotlivými elementy
v repositáři. Lze tvořit 2D či 3D matice, přičemž s jejich prvky lze posléze různě manipulovat.
Nabízí také několik dalších voleb zobrazení, řazení, a filtrování prvků.
Repository Administration Utility je nástroj pro administrátory (vlastníky) celého repositáře, tj.
osoby které mají roli „repository owner“. Umožňuje instalovat a spravovat prostředí repositáře jako
takového. Mimo jiné umožňuje updatovat celý repositář na nové verze poskytované společností
Oracle, a zálohovat a obnovovat repositář.
Repository Object Navigator slouží k administraci, k údržbě, ke správě verzí, a ke správě přístupu
v rámci repositáře. Lze pomocí něho například stanovovat jednotná pravidla pro celý repositář,
provádět konfiguraci repositáře, pracovat s objekty repositáře (vytvářet, mazat, upravovat,
synchronizovat s jinými souborovými systémy, apod.), spravovat verze objektů v repositáři, či
pracovat s uživatelskými právy ostatních uživatelů repositáře.
Repository Reports je nástroj sloužící k tvorbě reportů, které nám posléze poskytnou námi
zvolený obraz pohledu na obsah repositáře. Tento nástroj obsahuje desítky předdefinovaných
reportů, přičemž je možné vytvářet a ukládat i reporty vlastní. Vzhledem k velkému počtu reportů je
možnost seřadit je podle tří různých rozdělení, a to podle funkcí, objektových typů v repositáři, či
abecedně podle jména reportu. [64] [65]
Uživatelské rozhraní
Přední výhodou tohoto nástroje je, že umožňuje uživateli přizpůsobit si svoji pracovní plochu, a
tedy uživatel může pracovat pouze s těmi nástroji, které ke své práci opravdu potřebuje.
Podpora ze strany výrobce
Všeobecná podpora se vztahuje pro všechny aktuální aplikaci z dílny Oracle. Forma podpory
pokrývá klasické přístupy. Samozřejmostí jsou opravné balíky (patche), telefonická podpora,
elektronická (fórum, email). Speciální podpora je určitě možná, cena však není uvedena. Cena roční
podpory při koupi produktu Oracle Internet Developer Suite se pohybuje kolem $1300.
Licence a cena
Cenu lze hůře odhadnout. Ceník je dostupný v online Oracle Shopu. Jelikož se cena liší v rámci
oblastí (US, UK, DE a další), nelze konkrétně stanovit přesnou částku. Nehledě na ostatní okolnosti,
jako jsou množstevní slevy, slevy pro zákazníky a jiné. Navíc se tento nástroj neprodává
samostatně, ale je součástí balíků, např. Internet Development Suite (obsahuje více produktů), jehož
cena se pohybuje v rozmezí od $1,160.00 - $5800, v závislosti na počtu licencí. Pro nekomerční
využití (studium) je program zdarma. [65]
Strana 75 / 112
Oracle Internet
Development Suite
Typ licence
Uživatelská
1 licence na uživatele
(časově neomezená)
Časová
1 licence na PC
Množství
Akademická – pro
nekomerční využití
1
Cena
$1,160.00 - $5800
1 rok
$1,160.00
2 roky
$2,030.00
3 roky
$2,030.00
4 roky
$3,480.00
5 let
$4,060.00
Zdarma
Hodnocení
•
•
•
•
•
•
•
•
Silné stránky
Kompatibilita a integrita společných nástrojů v balíku
Silný nástroj pokrývající funkce potřebné
pro tvorbu nejen DB
Funkce zastřešující životní cyklus IS
Práce s úložišti
Silná vazba na implementaci databáze
Správa repository
Průzkumník repository
Akademická verze zdarma
•
•
•
•
•
Slabé stránky
Kompletní cena pro menší uživatele
Zaměření na databázové aplikace
Potřebuje instalovanou databázi Oracle
Poměrně vysoká cena za licenci oproti
jiným nástrojům se stejnou funkcionalitou
Nejnovější funkcionalita DB není zahrnuta v nejnovější verzi Oracle Designeru
Strana 76 / 112
TOAD DATA MODELER / CASE STUDIO
Verze
3.5
Výrobce
Charonware , s.r.o. / Quest Software, Inc.
Distributor
PER4MANCE s.r.o.
Lokalizace
Ano
Demoverze
Ano (15 dní bez omezení)
Platforma
Windows 2000 / XP / Vista/ 7
Edice
Systémové
požadavky
• TOAD DATA MODELER
Minimální požadavky na hardware:
•
100 MB místa na disku
•
256 MB RAM
•
Pentium IV
[66]
Popis
Nástroj slouží k tvorbě ER diagramů. Vyznačuje se podporou velkého množství databází. Nástroj
byl původně vyvíjen ostravskou společností Charonware , s.r.o. pod názvem CASE Studio (poslední
verze byla 2.25). V roce 2006 byla společnost Charonware, s.r.o. koupena společností Quest
Software, Inc. což kromě změny názvu přineslo i značné zdražení ceny za licenci.
Kromě značných možností pro modelování podporuje tento nástroj mimo jiné reverse engineering z
podporovaných databází (připojených přes ODBC, ADO nebo přímým propojením), tvorbu
HTML/RTF reportů a reportů postavených na XML/XLST, spojování a srovnávání modelů a
generování dokumentace. Novinkou v aktuální verzi je podpora alter skriptů pro MS SQL Server.
Samozřejmostí je možnost generovat SQL/DDL skriptů a zohlednění specifik dané databáze
(referenční integrita, triggery, domény a další).
Na stránkách www.casestudio.com je možnost připojit se k vývoji BETA verze programu. Kdo se k
takovému programu připojí, může svými vlastními zkušenostmi a postřehy software sám vylepšit
tím, že je pošle autorskému týmu.[67]
Strana 77 / 112
Funkcionalita
Mezi základní funkcionalitu patří:
•
Tvorba fyzických modelů
•
•
Tvorba logických modelů
Reverse Engineering
•
Generování DDL/SQL skriptů
•
Import z SQL skriptů – DB2 v 9.7 (LUW), DB2 v 9.5 (LUW), MS SQL Server 2005 a
2008, MySQL 5.0 a 5.1, Oracle 9i, Oracle 10g a Oracle 11g
•
•
•
•
•
Generování alter skriptů – Oracle 9i, Oracle 10g, Oracle 11g, MySQL 5.0 a MySQL 5.1,
MS SQL Server 2005, MS SQL Server 2008, PostgreSQL 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, DB2 UDB 8,
DB2 v9, DB2 v9.5 a DB2 v9.7
HTML/RTF reporty
Reporty postavené na XML/XSLT
Generování XSD (pouze metadata)
Manažer verzí
•
Prohlížeč Modelů
•
Spojování modelů
•
Srovnávání modelů
•
Verifikace modelů
•
Editovatelné formuláře
•
Nemodální Dialogy/Formuláře
•
•
Krok vpřed/krok vzad
Podpora unicode
Citováno z [68], [69].
Jako další funkce tento nástroj nabízí například:
• Lupa
• Úkolník
• Prohlížeč zpráv
• Automatický layout
• Prohlížeč skriptů
• Prohlížeč balíčků
Citováno z [68], [69].
Mezi novinky v aktuální verzi 3.5 patří například:
• Podpora operačního systému Microsoft Windows 7
• Podpora DB 2 LUW 9.7
• Podpora PostgreSQL 8.4
• Templates
• Vylepšení Reverse Engineering Wizard
• SQL/DDL Script Generation nabízí novou funkcionalitu
Strana 78 / 112
•
•
Nově vylepšené GUI
A další
Citováno z [69].
Aplikace umožňuje spolupracovat s velkým množstvím různých databází, ale napojení na SW
stejné kategorie chybí. Mezi hlavní podporované databáze patří:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DB2 LUW v 9.7, 9.5, 9
DB2 UDB v 8 (LUW),
MS Access 2000/2002/2003
MS SQL Server 2000, 2005, 2008
MS SQL Server 2000
MySQL 5, 5.1
Oracle 9i, 10, 11g
PostgreSQL 8.1, 8.2, 8.3, 8.4
Sybase ASE 12.5, 15
Strana 79 / 112
UML
BPM
Mind mapping
DFD
ERD
Diagram
požadavků
Tabulka
požadavků
Code
engeneering
Reverse
engeneering
Database
engeneering
WSDL
engeneering
XML Schema
engeneering
Podporované
DBS
Správa verzí
Týmová
spolupráce
Repository
Inegrace s IDE
Exporty
Toad Data Modeler
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
DB2 LUW 8, 9, 9.5, 9.7
MS Access 2000/2002/2003,
MS SQL Server 2000, 2005, 2008
MS SQL Server 2000,
MySQL 5, 5.1,
Oracle 9i, 10, 11g,
PostgreSQL 8.1, 8.2, 8.3, 8.4
Sybase ASE 12.5, 15
Ano
Ne
Ano
Licence a cena7
Edice
Toad Data Modeler
7
Typ licence
uživatelská
Množství
1 licence
3 licence
Cena
€435.00
€1,308.00
http://estore.quest.com/esales_enu/start.swe?SWECmd=GotoView&SWEView=Product+Detail+-+Features+View+
%28eSales%29&SWEPostnApplet=Product+Form+Applet+%28eSales%29&SWEPostnRowId=1-280P42&SWETS=1274045501075&SWEC=5
Strana 80 / 112
Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní tohoto nástroje vypadá následovně.
Ilustrace 12: GUI Toad Data Modeler [70]
Tento program nabízí možnost customizace prostředí, což rozhodně není běžnou záležitostí.
Uživatel si může přizpůsobit formuláře (přidávat nové combo boxy, textová pole, checkboxy),
přidávat nové vlastnosti k modelům, modifikovat výchozí hodnoty a například přidávat podporu k
dosud nepodporovaným databázím.
Podpora ze strany dodavatele
Podpora je složena na jedné straně z on-line dokumentace, na druhé straně z webu
http://modeling.inside.quest.com/. Další možností je kontaktovat podporu. Toad Data Modeler je
poskytován společně s dokumentací, sestávající z manuálu a referenční příručky. Manuál obsahuje
vcelku podrobný a obrázky opatřený popis vlastností nástroje.
Strana 81 / 112
Hodnocení
•
•
Silné stránky
Malá velikost instalace
Rozumná cena
•
•
•
Podpora většiny moderních DB
Správa verzí
Reverse engineering
Slabé stránky
•
•
•
Nepodporuje přístup k repository
Využití jen pro ER diagram
Obchodní model bez multilicencí
Strana 82 / 112
OpenSource nástroje
DB Designer 4
Verze
4.0.3.28
Výrobce
fabFORCE.net (http://www.fabforce.net)
Distributor
Ne
Lokalizace
Ne
Demoverze
freeware
Platforma
Windows 2000 / XP / Vista/ 7
Linux
Edice
• DB Designer 4
Systémové
požadavky
• N/A
[71]
Popis
Nástroj byl vyvíjen společností fabFORCE.net a slouží k tvorbě ER diagramů. Hlavní
podporovanou databází je MySQL, celý program je pro ni navržen. Nástroj umožňuje propojení
přímo z MySQL, Oracle, MS SQL a dále přes ODBC. Umí vytvářet HTML reporty a podporuje
reverzní inženýrství.
Jedná se o jednoduchý program pro efektivní návrhy hlavně MySQL databází jednotlivci. Jeho
další nespornou výhodou je cena – je dostupný zadarmo. Modely v něm vytvořené jsou uloženy ve
formátu XML a mohou být tedy dále zpracovávány softwarem třetích stran (formou pluginů do
aplikace DBDesigner nebo zcela samostatným softwarem).
Verze 4 tohoto nástroje je poslední verzí, proces vývoje produktu byl ukončen – jeho následníkem
se stal MySQL Workbench.[71]
Strana 83 / 112
Funkcionalita
Mezi základní funkcionalitu tohoto nástroje patří:
•
Designerský mód / Dotazový mód
•
Reverse engineering z MySQL, Oracle, MSSQL a jakékoliv databáze přes ODBC
•
Generování uživatelsky definovaných schémat
•
Model-To-Database synchronizace
•
Podpora Indexů
•
Automatické vkládání cizích klíčů
•
Uživatelsky definované datové typy
•
Database storage, možnost uložení modelu v rámci databáze
•
Síťový-/více uživatelský přístup skrze database storage
•
Manažer verzí
•
Tvorba SQL dotazů
•
Historie SQL příkazů
•
Rozhraní pro paginy
Mezi další funkce patří:
•
Možnosti tvorby dokumentace
•
Pokročilé možnosti tisku modelů
•
Výstup jako obrázek
•
Uložení SQL příkazů uvnitř modelu
Citováno z [72]
Mezi novinky v aktuální verzi patří podpora Oracle 8 pro reverse engineering. Aplikace umožňuje
spolupracovat s databází MySQL. Napojení jiné SW je umožněno přes rozhraní pro pluginy.
Strana 84 / 112
UML
BPM
Mind mapping
DFD
ERD
Diagram
požadavků
Tabulka
požadavků
Code
engeneering
Reverse
engeneering
Database
engeneering
WSDL
engeneering
XML Schema
engeneering
Podporované
DBS
Správa verzí
Týmová
spolupráce
Repository
Inegrace s IDE
Exporty
DB Designer 4
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
N/A
N/A
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
MySQL, Oracle,
MS SQL +
připojení přes ODBC
Ano
Ne
Ne
-
Licence a cena
DB Designer 4
Typ licence
OpenSource,
GPL
Množství
-
Cena
zdarma
možnost dobrovolných
příspěvků
Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní postaveno na standardním pojetí rozvržení:
•
Canvas navigace podobná jako v Adobe Illustrator® a Photoshop®
•
Palety (pevně umístěné / pohyblivé
Strana 85 / 112
•
Objekty včetně tabulek, vztahů, popisků, oblastí, obrázků
•
Rozšířená podpora Drag'n'drop
•
Rozšířená podpora Popup-Menu
•
Neomezeně kroků vpřed a vzad
Citováno z [72]
Ilustrace 13: DB Designer 4 Screenshot. Zdroj [0]
Podpora ze strany dodavatele
Podpora je složena na jedné straně z on-line dokumentace, na druhé straně z internetového
fóra. Jelikož se jedná o freeware, neexistuje přímá zákaznická podpora.
Strana 86 / 112
Hodnocení
Silné stránky
•
•
•
•
•
Zdarma
Jednoduché použití
Vhodné pro modely malých databází
Správa verzí
Reverse engineering
Slabé stránky
•
•
•
Nepodporuje přístup k repository
Využití jen pro ER diagram
Omezené množství podporovaných databází ač optimalizováno pro MySQL nepodporuje možnosti aktuální verze 5.1
•
Neumožňuje porovnávání modelů
•
Neumožňuje slučování modelů
•
Ukončený vývoj
Strana 87 / 112
MySQL Workbench
Verze
5. 2. 22
Výrobce
MySQL (http://wb.mysql.com/)
Distributor
Není
Lokalizace
Není
Demoverze
freeware
Platforma
Windows XP / Vista/ 7
Linux, Fedora
Mac OS X
Edice
• Community Edition
• Standard Edition
Systémové
požadavky
• CPU: Intel Core or Xeon 3GHz (or Dual Core 2GHz) nebo AMD CPU
• Cores: Single (doporučen Dual/Quad Core)
• RAM: 4 GB (6 GB)
• Grafická karta: nVidia nebo ATI s podporou pro OpenGL 1.5 a vyšší
• Rozlišení obrazovky: 1280×1024 (minimum 1024×768)
Popis
Tento nástroj je následovníkem DBDesigner4 od společnosti fabFORCE, taktéž slouží pro tvorbu
ER diagramů. Hlavní podporovanou databází je MySQL. Je to velmi vhodný nástroj nabízející
komplexní vizuální návrhové prostředí pro tvorbu databází, podporuje reverzní a forwardové
inženýrství, synchronizaci a validaci schémat a také jejich dokumentaci.
Tento nástroj je poskytován ve dvou edicích, kdy edice Community je poskytována zdarma v rámci
GPL licence a edice Standard je poskytována především v komerční sféře pod roční licencí, jejíž
cena se pohybuje od $99.00.
Od verze 5.2 podporuje tento nástroj Windows 7, v předchozích verzí kromě Linuxu a Mac OS X
podporoval pouze Windows XP a Vista.
[73]
Strana 88 / 112
Funkcionalita
Tento nástroj vyvýjený MySQL je zaměřen primárně na tři oblasti funkcionality:
•
SQL Development – umožňuje uživateli připojit se k existující databázi a editovat a
provádět SQL dotazy
•
Data Modeling – poskytuje komplexní vizuální návrhové prostředí
•
Database Administration – umožňuje vytvářet účty, editovat nastavení souborů, poskytuje
grafické rozhraní pro start/stop serveru
UML
BPM
Mind mapping
DFD
ERD
Diagram
požadavků
Tabulka
požadavků
Code
engeneering
Reverse
engeneering
Database
engeneering
WSDL
engeneering
XML Schema
engeneering
Podporované
DBS
Správa verzí
Týmová
spolupráce
Repository
Inegrace s IDE
Exporty
[73]
Community
Ano
-
Standard
Ano
-
-
-
-
-
Ano
Ano
Ano
Ano
-
-
-
-
MySQL
MySQL
Ano
-
Ano
-
PNG, SVG, PDF, PS
PNG, SVG, PDF, PS
Licence a cena
Community
Standard
Typ licence
GPL
roční
Množství
1
Cena
zdarma
od $99.00
Strana 89 / 112
Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní, jak je možné vidět na obrázku, je velmi podobné předcházejícímu DBDesigner4.
Ilustrace 14: MySQL Workbench [74]
Podpora ze strany dodavatele
Podpora je složena na jedné straně z on-line dokumentace a na druhé straně z internetového fóra a
wiki. [75][76]
Hodnocení
Silné stránky
Zdarma v edici Community
Reverse engineering
Forward engineering
Exporty diagramů
Slabé stránky
Nepodporuje přístup k repository
Využití jen pro ER diagramy
Omezené množství podporovaných databází
Strana 90 / 112
Open System Architect
Verze
4.0.0
Výrobce
Peter Harvey - CodeByDesign, http://www.codebydesign.com/
Distributor
Ne
Lokalizace
Ne
Licence
GPL
Platforma
Windows, Linux - dostupná 32x i 64x bitová verze, Apple OS X, Solaris
Edice
Open system architect
Jedná se o Open Source projekt pod licencí GPL, je zdarma
Systémové
požadavky
Nejsou oficielně stanoveny (doporučeno)
Verze pro WINDOWS
•
Potřeba ODBC pro přístup k databázovým systémům
•
32 bitový procesor, minimálně 300 MHz
•
Windows XP
•
256 MB RAM a více
•
80 MB a více volného místa na disku
•
800*600 (256 barev)
Verze pro Linux
•
Potřeba unixODBC
•
32 nebo 64 bitový procesor, minimálně 300 MHz
•
256 MB RAM a více
•
80 MB a více volného místa na disku
•
800*600 (256 barev)
Strana 91 / 112
Popis
Open System Architect, zkráceně OSA, je multiplatformní nástroj pod licencí GPL (General Public
License), který je volně přístupný na stránkách svého výrobce (Peter Harvey, CodeByDesign).
Tento nástroj podporuje jak fyzické, tak logické modelování za podpory UML. Vzhledem k tomu,
že OSA je volně dostupný nástroj pod licencí GPL, objevují se zde i určité nevýhody s tím spojené.
Jakožto nefinancovaný projekt zůstal na verzi 4.0.0. a komunita se ho dále neujala pro další vývoj.
Neexistuje k němu dokumentace, ani jiný způsob podpory. Umožňuje práci s datovými modely
ERD. Podporuje UML, SQL a exporty do grafických formátů. Je podporován mnoha operačními
systémy (Windows, Linux, Apple OS X, Solaris). [77]
Funkcionalita a uživatelské rozhraní
Logický model
Možnost vygenerování logického modelu z existujícího
fyzického modelu, nebo možnost návrhu nového
logického modelu. Logické modely jsou nezávislé na
databázi, tudíž můžeme vytvářet různorodé modely,
které poté mohou být transformovány do fyzického
modelu pro konkrétní databázi. Možnost vygenerování
dokumentace.
Fyzický model
Možnost automatického vygenerování fyzického modelu
z existující databáze, nebo vytvoření databáze
z existujícího fyzického modelu. Možnost vygenerování
dokumentace.
SQL Editor
Možnost třídit, upravovat a spravovat modely a SQL
přímo v projektech, které mohou navázat přímé spojení s
databázemi. Možnost spuštění SQL a vygenerování
výsledků v mnoha formátech, sdílení SQL, modelů a
projektů, včetně celé pracovní plochy. Formát XML
umožňuje používat soubory i v jiných programech.
Strana 92 / 112
UML
BPM
Mind mapping
DFD
ERD
Diagram požadavků
Tabulka požadavků
Code engeneering
Reverse engeneering (kódu)
Database engeneering
WSDL engeneering
XML Schema engeneering
Podporované DBS
Správa verzí
Týmová spolupráce
Repository
Inegrace s IDE
Exporty
Open system architect
Ano
Ne
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ne
MySQL,
PostgreSQL, DB2,
MS SQL
Ne
Ne
N/A
Ne
Ano – Exporty UML a SQL do mnoha grafických formátů.
Reporty - Ne
Podpora ze strany výrobce
Vzhledem k tomu, že se nejedná o komerční nástroj a vývoj tohoto nástroje již skončil, podpora ze
strany výrobce je poněkud problematická. Neexistuje zde žádná oficielní podpora nabývající formy
manuálů, dokumentace, HelpDesk a jiné. Nicméně existují na internetu různá diskusní fóra
zabývající se touto problematikou. Uživatel dále také může vznést dotaz samotnému tvůrci nástroje,
který mu rád odpoví.
Licence a cena
Open System Architect je volně dostupný multiplatformní nástroj pod licencí GPL (General Public
License). Je tedy zdarma, dostupný na webových stránkách svého tvůrce
(http://www.codebydesign.com).
Edice
Open System Architect
Typ licence
GPL – General public
license
Množství
Cena
Zdarma
Dostupné na http://www.codebydesign.com
Strana 93 / 112
Hodnocení
Silné stránky
•
Je zdarma
•
Slabé stránky
Žádná podpora
•
Podpora UML a SQL
•
Neexistence dokumentace
•
Nezávislost na platformě
•
Není dostupná česká lokalizace
•
SQL editor
•
Neprobíhá další vývoj
•
výkonný
program
konkurenčním produktům
•
Podpora mnoha databází
Oracle, Sysbase, Firebird aj.
konkurující
-Interbase,
Strana 94 / 112
Umbrello UML Modeller
Verze
2.0
Výrobce
open source komunita Umbrello (http://uml.sourceforge.net)
Distributor
Ne
Lokalizace
Ne
Demoverze
nástroj pod licencí GPL
Platforma
Linux, Unix, MacOS, Windows (neoficiálně)
Edice
Umbrello UML Modeller
Jedná se o Open Source projekt pod licencí GPL, je zdarma
Systémové
požadavky
Nejsou oficiálně specifikovány, ale jelikož je Umbrello součástí KDE, postačí
pro běh:
• CPU: Pentium 3 a vyšší
• 128 MB RAM
• 1GB volného místa na disku.
Popis
Nástroj Umbrello UML Modeller umožňuje vytváření osmi různých UML diagramů i ER diagramu,
využívaných při analýze a návrhu. Nejnovější verze 2.0 je distribuována jako součást prostředí
KDE 4.0 pro platformy Unix a Linux. V současné době probíhá rovněž úprava programu pro
platformu Windows. Ve verzi 2.0 byl, mimo různých oprav stability a úpravy uživatelských funkcí,
implementován standard UML 2.0. Vzhledem k ceně může být nástroj zajímavý zejména pro menší
firmy. Mezi výhody lze zařadit fakt, že díky dostupnosti zdrojových kódů si může uživatel upravit
či doplnit program dle svých potřeb. Aplikace je funkční primárně pod operačním systému Linux
(Umbrello 2.0 je součástí kdesdk modulu v KDE od verze 4.0.0.), ale v současné době se pracuje na
oficiální transformaci pro Windows OS. Neoficiálně lze však již nyní používat tento program pod
systémy Windows, avšak se sníženou spolehlivostí. Předností UML je jednoznačně poměr
cena/výkon. Zdarma totiž dostaneme nástroj schopný, v menším měřítku, konkurovat placeným
aplikacím a tudíž mohou být skvělou volbou pro "menší" uživatele jako jsou již zmiňované firmy, či
programátoři.
Strana 95 / 112
Funkcionalita
Tento CASE nástroj obsahuje
několik
základních
typů
diagramů, patří mezi ně:
• Class Diagram
• Sequence Diagram
• Collaboration Diagram
• Use Case Diagram
• State Diagram
• Activity Diagram
• Component Diagram
• Deployment Diagram
Ilustrace 15: Class diagram – ukázka uživatelského
rozhraní.Příklad užití programu pod OS Linux
Generování zdrojového kódu ve 12ti různých jazycích a to konkrétně:
Ilustrace 16: ukázka uživatelského rozhraníPříklad užití programu
pod OS Widows
ActionScript, Ada, C++, C#, CORBA IDL, Java, JavaScript, PHP, Perl, Python, SQL a
XMLSchema [78]
Umbrello UML Modeller podporuje export objektů a diagramů do obrázku formátu PNG.
Strana 96 / 112
UML
BPM
Mind mapping
DFD
ERD
Diagram požadavků
Tabulka požadavků
Code engeneering
Reverse engeneering
Database engeneering
WSDL engeneering
XML Schema engeneering
Podporované DBS
Správa verzí
Týmová spolupráce
Repository
Inegrace s IDE
Exporty
Umbrello UML Modeller
Ano
N/A
Ne
Ano
Ano
N/A
N/A
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Mysql
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano – png
Generování exportů N/A
Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní tohoto nástroje je poměrně intuitivní a snadno ovladatelné. Pokud by však
méně zkušený uživatel měl přeci jen problémy s jeho ovládáním, lze využít dokumentace, která je
volně dostupná na internetových stránkách výrobce nástroje.
Strana 97 / 112
Ilustrace 17: Class diagram – ukázka uživatelského rozhraní.
Podpora ze strany výrobce
Vzhledem k tomu, že se nejedná o komerční nástroj, podpora ze strany výrobce je poněkud
problematická. Uživatel se musí spoléhat na ochotu komunity ve fórech a elektronickou komunikaci
s výrobcem. Nicméně na stránkách výrobce je možné si stáhnout poměrně rozsáhlou
několikajazyčnou uživatelskou příručku. (http://uml.sourceforge.net/documentation.php)
Licence a cena
Umbrello UML Modeller je volně dostupný multiplatformní nástroj pod licencí GPL (General
Public License). Je tedy zdarma, dostupný na webových stránkách svého v
(http://uml.sourceforge.net).
Edice
Umbrello UML Modeller
Typ licence
GPL – General public
license
Množství
Cena
Zdarma
Dostupný na http://uml.sourceforge.net
Strana 98 / 112
Hodnocení
Silné stránky
•
•
•
•
•
•
Je zdarma
Podpora většiny operačních systémů
Počet a vyzrálost funkcí na to, že se jedná
o Open Source projekt
Reverse engineering (Ada, C++, C#,
Java, Perl, PHP, Python, Ruby aj.)
Code engineering
Podpora širokého spektra
programovacích jazyků
•
•
•
•
•
Slabé stránky
Nízká funkcionalita
Minimální podpora
Není vhodný pro větší nástroje
Neprobíhá další vývoj
Nepodporuje týmovou spolupráci ani
sdílení dat
Strana 99 / 112
Seznam použité literatury
[1] eClarus Software [online]. eClarus Software [cit. 2010-05-01]. Dostupné z WWW:
<http://www.eclarus.com>.
[2] eClarus Business Process Modeler for Business Analysts [online]. eClarus Software [cit. 201005-01]. Dostupné z WWW: <http://www.eclarus.com/analystVersion.html>.
[3] eClarus Business Process Modeler for SOA Architects [online]. eClarus Software [cit. 2010-0501]. <http://www.eclarus.com/architectVersion.html>
[4] ARIS Design Platform [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 - 2008 [cit. 2010-5-16]
Dostupný z WWW:
<http://www.idsscheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_Design_Platform/34490.html>
[5] ARIS Platform - System White Paper [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 -2008 [cit.
2010-5-10] Dostupný z WWW: <http://www.google.cz/url?
sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAkQFjAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.technologica.com%2Fpls%2Fhtmldb%2FTL_PORTAL.tl_portal_utils.download_doc
%3Fp_file_id%3D497&rct=j&q=ARIS+Platform+-+System+White+Paper&ei=l4ABS7KL4Kb_Aar992KCw&usg=AFQjCNGto309dzkJvpfpj53lQI5dTR_hjg&sig2=pXF2WfvyUUE
kvQH9tbxKaw >
[6] ARIS Business Architect [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 - 2008 [cit. 2010-5-6]
Dostupný z WWW:
<http://www.idsscheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_Business_Architect/34725.html >
[7] ARIS Business Designer [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 - 2008 [cit. 2010-5-6]
Dostupný z WWW:
<http://www.idsscheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_Business_Designer/34724.html >
[8] ARIS Business Publisher [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 - 2008 [cit. 2010-5-6]
Dostupný z WWW:
<http://www.idsscheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_Business_Publisher/34722.html>
[9] ARIS IT Architect [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 - 2008 [cit. 2010-5-6]
Dostupný z WWW:
<http://www.idsscheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_IT_Architect/34714.html>
[10] ARIS IT Inventory [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 - 2008 [cit. 2010-5-6]
Dostupný z WWW:
<http://www.idsscheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_IT_Inventory/136955.html >
[11] ARIS ArchiMate Modeler [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 - 2008 [cit.2010-5-7]
Dostupný z WWW:
<http://www.idsscheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_ArchiMate_Modeler/32927.html >
[12] ARIS Defense Solution [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 - 2008 [cit. 2010-5-7]
Dostupný z WWW:
<http://www.idsscheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_Defense_Solution/34719.html >
Strana 100 / 112
[13] ARIS Business Simulator [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 - 2008 [cit. 2010-5-7]
Dostupný z WWW:
<http://www.idsscheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_Business_Simulator/34480.html>
[14] ARIS UML Designer [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 - 2008 [cit. 2010-5-7]
Dostupný z WWW:
<http://www.idsscheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_UML_Designer/34704.html >
[15] ARIS Business Architect for SAP [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 – 2008 [cit.
2010-5-8] Dostupný z WWW:
<http://www.idsscheer.com/cz/ARIS/ARIS_Platform/ARIS_Business_Architect_for_SAP/3471
1.html >
[16] ARIS Product Services [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 - 2008 [cit. 2010-5-8]
Dostupný z WWW:
<http://www.idsscheer.com/cz/ARIS/ARIS_Managed_Services/ARIS_Product_Services/34666.
html>
[17] Service Management [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 - 2008 [cit. 2010-5-8]
Dostupný z WWW:
<http://www.idsscheer.com/cz/Consulting/SAP_Managed_Services/Service_Management_Serv
ice_Management_Service_Management/34449.html >
[18] ARIS Application Services [online]. Copyright (C) IDS Scheer AG, 2001 - 2008 [cit.2010-5-8]
Dostupný z WWW:
<http://www.idsscheer.com/cz/ARIS/ARIS_Managed_Services/ARIS_Application_Services/34
447.html >
[19] UML 2 diagramming, OO software modeling, Source code engineering Tool MagicDraw UML
from No Magic [online]. No Magic, Inc. , c2000-2010 [cit. 2010-5-2] Dostupný z WWW:
<https://secure.nomagic.com/main.php?
ts=navig&NMSESSID=ff9c16d6839fd52930e7e441c5d566af&cmd_show=1&menu=system_r
equirements&NMSESSID=ff9c16d6839fd52930e7e441c5d566af>
[20] UML 2 diagramming, OO software modeling, Source code engineering Tool MagicDraw UML
from No Magic [online]. No Magic, Inc. , c2000-2010 [cit. 2010-5-2] Dostupný z WWW:
<https://secure.nomagic.com/main.php?
ts=navig&NMSESSID=ff9c16d6839fd52930e7e441c5d566af&cmd_show=1&menu=what_is&
NMSESSID=ff9c16d6839fd52930e7e441c5d566af>
[21] UML 2 diagramming, OO software modeling, Source code engineering Tool MagicDraw UML
from No Magic [online]. No Magic, Inc. , c2000-2010 [cit. 2010-5-2] Dostupný z WWW:
<https://secure.nomagic.com/main.php?
ts=navig&cmd_show=1&menu=editions&NMSESSID=ff9c16d6839fd52930e7e441c5d566af>
[22] UML 2 diagramming, OO software modeling, Source code engineering Tool MagicDraw UML
from No Magic [online]. No Magic, Inc. , c2000-2010 [cit. 2010-5-3] Dostupný z WWW:
<https://secure.nomagic.com/main.php?
ts=navig&NMSESSID=ff9c16d6839fd52930e7e441c5d566af&cmd_show=1&menu=feature_li
st&NMSESSID=ff9c16d6839fd52930e7e441c5d566af>
[23] UML 2 diagramming, OO software modeling, Source code engineering Tool MagicDraw UML
Strana 101 / 112
from No Magic [online]. No Magic, Inc. , c2000-2010 [cit. 2010-5-3] Dostupný z WWW:
<https://secure.nomagic.com/main.php?
ts=navig&cmd_show_pricing_region=1&menu=pricing&NMSESSID=ff9c16d6839fd52930e7
e441c5d566af>
[24] UML 2 diagramming, OO software modeling, Source code engineering Tool MagicDraw UML
from No Magic [online]. No Magic, Inc. , c2000-2010 [cit. 2010-5-2] Dostupný z WWW:
<https://secure.nomagic.com/images/screenshots/BPMN_diagram.html>
[25] LBMS - Select Architect [online]. LBMS s.r.o. [cit. 2010-05-11] Dostupné z WWW:
<http://www.lbms.cz/Nastroje/Select-Architect/index.html>
[26] Select Architect (BMM, BPMN, UML) | Analysis and Design [online]. Select Business
Solutions, Inc. [cit. 2010-05-11] Dostupné z WWW: <http://www.selectbs.com/adt/analysisand-design/select-architect/>
[27] Sybase Software, s.r.o. [online]. Sybase Software, s.r.o. [cit. 2010-5-15] Dostupné z
WWW:<http://www.sybase.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=3&mid=24>
[28] PowerDesigner 15 - PowerDesigner - Modeling & Development - Products - Sybase Inc
[online]. Sybase Inc. [cit. 2010-5-15] Dostupné z WWW:
<http://www.sybase.com/products/modelingdevelopment/powerdesigner/powerdesigner15>
[29] Visual Paradigm for UML About Visual Paradigm for UML [online]. Visual Paradigm, c19992010 [cit. 2010-5-5]. Dostupný z WWW: <http://www.visualparadigm.com/support/documents/vpumluserguide/12/13/5963_aboutvisualp.html>.
[30] Visual Paradigm for UML Edition Comparison [online]. Visual Paradigm, c1999-2010 [cit.
2010-5-5]. Dostupný z WWW: <http://www.visual-paradigm.com/product/vpuml/editions/>.
[31] Visual Paradigm for UML Price List [online]. Visaul Paradigm, c1999-2009 [cit. 2010-5-5].
Dostupný z WWW: <http://www.visual-paradigm.com/product/vpuml/pricelist.jsp>.
[32] Altova UModel Download [online]. Getabest.com Software catalog, c2010 [cit. 2010-4-11]
Dostupný z WWW: http://getabest.com/altova-umodel-download-new-17337.html
[33] UModel Data Sheet [online]. Altova, c2010 [cit. 2010-4-11]. Dostupný z WWW:
<http://www.altova.com/documents/UModeldatasheet.pdf>.
[34] UModel Edition Comparison [online]. Altova, c2005-2010 [cit. 2010-4-11]. Dostupný z
WWW: <http://www.altova.com/umodel/edition-comparison.html>.
[35] Altova UModel 2010 Enterprise Edition Pricelist [online]. Altova, c2005-2010 [cit. 2010-4-11].
Dostupný z WWW: <https://shop.altova.com/product.asp?
catalog_name=V2010R1C1_shop&category_name=UMODEL&product_id=U10E>.
[36] Altova UModel 2010 Professional Edition Pricelist [online]. Altova, c2005-2010 [cit. 2010-411]. Dostupný z WWW: <https://shop.altova.com/product.asp?
catalog_name=V2010R1C1_shop&category_name=UMODEL&product_id=U10P>.
[37] Support & Maintenance Package [online]. Altova, c2005-2010 [cit. 2010-4-11]. Dostupný z
WWW: <http://www.altova.com/support_package.html>.
Strana 102 / 112
[38] JUDE Specifications [online]. Change Vision Inc., c2006-2010 [cit. 2010-05-11] Dostupný z
WWW: <http://astah.change-vision.com/en/index.html >.
[39] Astah System Requirements [online]. Change Vision Inc., c2006-2009 [cit. 2010-05-11]
Dostupný z WWW: <http://astah.change-vision.com/en/product/astah-requirement.html>
[40] Astah Comparison table [online]. Change Vision Inc., c2006-2010 [cit. 2010-05-11] Dostupný
z WWW: <http://astah.change-vision.com/en/comparison-table.html >
[41] License and Price [online]. Change Vision Inc., c2006-2010 [cit. 2010-05-11] Dostupný z
WWW: <http://astah.change-vision.com/en/license.html >
[42] Craft.CASE [online]. CRAFT.CASE Ltd. [cit. 2010-05-11] Dostupné z WWW:
<http://www.craftcase.com/Page/CraftCASEDetail.aspx >
[43] Vývoj aplikací - e-FRACTAL. [online]. e-FRACTAL s.r.o. [cit. 2010-05-11] Dostupné z
WWW: <http://www.e-fractal.cz/cs/Page/Development.aspx#Craft.CASE >
[44] Sparx Systems - Partners - Resellers – Europe [online]. Sparx Systems Pty Ltd., c 2000 - 2010
[cit. 2010-05-10] Dostupný z WWW:
<http://www.sparxsystems.com/partners/resellers/europe.html>
[45] System Requirements for Sparx Systems' Enterprise Architect UML CASE Tool [online].
Sparx Systems Pty Ltd., c 2000 - 2010 [cit. 2010-05-11] Dostupný z WWW:
<http://www.sparxsystems.com.au/products/ea/sysreq.html>
[46] What is Enterprise Architect? [Enterprise Architect User Guide] [online]. Sparx Systems Pty
Ltd., c 2000 - 2010 [cit. 2010-05-11] Dostupný z WWW:
<http://www.sparxsystems.com/uml_tool_guide/enterprise_architect_uml_tool/whatisea.html>
[47] Enterprise Architect – Products [online]. Sparx Systems Pty Ltd., c 2000 - 2010 [cit. 2010-0511] Dostupný z WWW:<http://www.sparxsystems.com/products/index.html>
[48] Enterprise Architect - Ultimate Edition [online]. Sparx Systems Pty Ltd., c 2000 - 2010 [cit.
2010-05-11] Dostupný z WWW: <http://www.sparxsystems.com/products/ea/ultimate.html>
[49] Enterprise Architect - Systems Engineering Edition [online]. Sparx Systems Pty Ltd., c 2000 2010 [cit. 2010-05-11] Dostupný z WWW:
<http://www.sparxsystems.com/products/ea/systems.html>
[50] Enterprise Architect - Business and Software Engineering Edition [online]. Sparx Systems Pty
Ltd., c 2000 - 2010 [cit. 2010-05-11] Dostupný z WWW:
<http://www.sparxsystems.com/products/ea/business.html>
[51] Enterprise Architect - UML Design Tools and UML CASE tools for software development
[online]. Sparx Systems Pty Ltd., c 2000 - 2010 [cit. 2010-05-11] Dostupný z WWW:
<http://www.sparxsystems.com.au/products/ea/index.html>
[52] Enterprise Architect - License Information [online]. Sparx Systems Pty Ltd., c 2000 - 2010 [cit.
2010-05-11] Dostupný z WWW:
<http://www.sparxsystems.com.au/products/ea/license_info.html>
[53] Enterprise Architect - Pricing and Purchasing [online]. Sparx Systems Pty Ltd., c 2000 - 2010
Strana 103 / 112
[cit. 2010-05-11] Dostupný z WWW:
<http://www.sparxsystems.com/products/ea/purchase.html>
[54] Enterprise Architect Corporate Edition | Sparx Systems | devshop.cz » Prodej software [online]
HTK Pro s.r.o. c 2007 – 2010 [cit. 2010-05-11] Dostupný z WWW:
http://devshop.cz/vyhledavani/i6026-enterprise-architect-corporate-edition
[55] IBM Rational Software Modeler System Requirements [online]. IBM Corporation, [cit. 201005-10] Dostupný z WWW: <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?
rs=2089&uid=swg21327398>
[56] IBM Rational Software Modeler Compare Editions [online]. IBM Corporation, [cit. 2010-0510] Dostupný z WWW: <http://www-142.ibm.com/software/dre/hmc/compare.wss?
HMC02=A103076N34687F68>
[57] IBM Rational Software Modeler [online]. IBM Corporation, [cit. 2010-05-10] Dostupný z
WWW: <http://www-01.ibm.com/software/awdtools/modeler/swmodeler/>
[58] BM Rational Software Modeler Features and Benefits [online]. IBM Corporation, [cit. 201005-10] Dostupný z WWW: <http://www01.ibm.com/software/awdtools/modeler/swmodeler/features/?S_TACT=&S_CMP=rnav>
[59] IBM Rational Software Modeler Pricing [online]. IBM Corporation, [cit. 2010-05-10]
Dostupný z WWW: <https://www112.ibm.com/software/howtobuy/buyingtools/paexpress/Express?
P0=E1&part_number=D54LALL,D54LILL,D54S7LL,D59VSLL,D59V7LL,D0BB9LL,D0BB
LLL,D0BBJLL,D0BBGLL,D0BI0LL,D0BI1LL,D0BI2LL,&catalogLocale=en_US&Locale=e
n_US&country=USA&S_TACT=none&S_CMP=none>
[60] IBM Rational Software Modeler Pricing [online]. IBM Corporation, [cit. 2010-05-10]
Dostupný z WWW: <https://www112.ibm.com/software/howtobuy/buyingtools/paexpress/Express?
P0=E1&part_number=D0524LL,D053QLL,D053ALL,D052XLL,D052NLL,D0BAYLL,D0BA
JLL,D0BAHLL,D0BB2LL,D0BBSLL,D0BBNLL,D0BJNLL,D0BJPLL,D0BJQLL,&catalogL
ocale=en_US&Locale=en_US&country=USA&S_TACT=none&S_CMP=none>
[61] IBM Rational Software Modeler Pricing [online]. IBM Corporation, [cit. 2010-05-10]
Dostupný z WWW:<https://www112.ibm.com/software/howtobuy/buyingtools/paexpress/Express?
P0=E1&part_number=D54L4LL,D54L7LL,D54S9LL,D59W0LL,D59VZLL,D0BI3LL,D0BI4
LL,D0BI5LL,&catalogLocale=en_US&Locale=en_US&country=USA&S_TACT=none&S_C
MP=none>
[62] Informace o produktu Microsoft Office Visio 2007 - Visio - Microsoft Office Online [online].
Microsoft Corporation, c2009 [cit. 2010-05-11] Dostupný z WWW:
<http://office.microsoft.com/cs-cz/visio/HA101656401029.aspx>
[63] Zásady poskytování technické podpory [online]. Microsoft Corporation, c2009 [cit. 2010-0511] Dostupný z WWW: <http://support.microsoft.com/lifecycle/?p1=11389>
[64] Oracle Designer - Product Information [online]. Oracle Corporation [cit. 2010-05-11]
Dostupné z WWW: <http://www.oracle.com/technology/products/designer/index.html>
Strana 104 / 112
[65] Designer Documentation [online]. Oracle Corporation [cit. 2010-05-11] Dostupné z WWW:
<http://www.oracle.com/technology/products/designer/documentation.html#10gR2>
[66] Toad Data Modeler - requirements [online]. Copyright: 2000 - 2008, Quest Software Inc.,
CHARONWARE, s.r.o [cit. 2010-5-9] Dostupný z WWW: <
http://www.casestudio.com/enu/requirements.aspx >
[67] Welcome to the Modeling Community! [online]. © 2009 Quest Software, Inc [cit. 2010-5-16]
Dostupný z WWW: <http://modeling.inside.quest.com/index.jspa>
[68] Toad Data Modeler [online]. Copyright: 2000 - 2008, Quest Software Inc., CHARONWARE,
s.r.o [cit. 2010-5-9] Dostupný z WWW: <http://www.casestudio.com/csy/default.aspx>
[69] What's new in version 3.5 [online]. Copyright: 2000 - 2008, Quest Software Inc.,
CHARONWARE, s.r.o [cit. 2010-5-16] Dostupný z WWW:
<http://www.casestudio.com/enu/ver35.aspx>
[70] Toad Data Modeler [online]. Copyright: 2000 - 2008, Quest Software Inc., CHARONWARE,
s.r.o [cit. 2010-5-9] Dostupný z WWW:
<http://www.casestudio.com/enu/entity_relationship_diagram.aspx>
[71] General Information - What is DBDesigner 4? [online]. © fabFORCE.net [cit. 2010-5-10]
Dostupný z WWW: <http://www.fabforce.net/dbdesigner4/index.php>
[72] DBDesigner 4 - Features [online]. © fabFORCE.net [cit. 2010-5-10] Dostupný zWWW:
<http://www.fabforce.net/dbdesigner4/features.php>
[0] DBDesigner 4 – Screenshots [online]. © fabFORCE.net [cit. 2010-5-10] Dostupný zWWW: <
http://www.fabforce.net/dbdesigner4/screenshots.php >
[73] MySQL Workbench – About editions [online]. © 2007-2009 by MySQL Inc. [cit. 2010-6-10]
Dostupný z WWW: <http://wb.mysql.com/?page_id=11>
[74] MySQL Workbench - About Screenshots[online]. © 2007-2009 by MySQL Inc. [cit. 2010-610] Dostupný z WWW: <http://wb.mysql.com/?page_id=35>
[75] Wiki MySQL Workbench [online]. [cit. 2010-6-14] Dostupný z WWW:
<http://forge.mysql.com/wiki/MySQL_Workbench>
[76] MySQL Workbench - Learn [online]. © 2007-2009 by MySQL Inc. [cit. 2010-6-10] Dostupný
zWWW: <http://wb.mysql.com/?page_id=10>
[77] CodeByDesign [online]. CodeByDesign [cit. 2009-11-15] Dostupné z WWW:
<http://www.codebydesign.com/>
[78] Umbrello UML Modeller - Wikipedia, the free encyclopedia [online]. Wikimedia Foundation,
Inc. [cit. 2010-05-11] Dostupné z WWW:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Umbrello_UML_Modeller>
Strana 105 / 112
Seznam ilustrací
Ilustrace 1: Web based architecture Zdroj [5].....................................................................................12
Ilustrace 2: BPMN Diagram – ukázka uživatelského prostředí. Zdroj [24]......................................24
Ilustrace 3: Data model diagram – ukázka uživatelského rozhraní....................................................30
Ilustrace 4: Uživatelské rozhraní nástroje Power Designer................................................................36
Ilustrace 5: Business process diagram – ukázka uživatelského rozhraní...........................................42
Ilustrace 6: Requirements diagram – ukázka uživatelského rozhraní. Zdroj [34]..............................47
Ilustrace 7: Funkcionalita jednotlivých verzí produktu astah*. Zdroj [38]........................................50
Ilustrace 8: Aktivity Diagram – ukázka uživatelského rozhraní........................................................61
Ilustrace 9: Modelování IS/ICT architektury Zdroj Microsoft...........................................................69
Ilustrace 10: Procesní diagram – ukázka uživatelského rozhraní.......................................................73
Ilustrace 11: ERD diagram – ukázka uživatelského rozhraní.............................................................74
Ilustrace 12: GUI Toad Data Modeler [70]........................................................................................81
Ilustrace 13: DB Designer 4 Screenshot. Zdroj [0]............................................................................86
Ilustrace 14: MySQL Workbench [74]...............................................................................................90
Ilustrace 15: Class diagram – ukázka uživatelského rozhraní.Příklad užití programu pod OS Linux
............................................................................................................................................................96
Ilustrace 16: ukázka uživatelského rozhraníPříklad užití programu pod OS Widows.......................96
Ilustrace 17: Class diagram – ukázka uživatelského rozhraní...........................................................98
Strana 106 / 112
Srovnávací tabulky
Následující část obsahuje srovnání funkcionality jednotlivých nástrojů.
Strana 107 / 112
Altova
Enterprise
Astah*
Professioanl
professioanl
UM L
Craft.CASE
community
DB Designer 4
UM L
BPM
M ind mapping
DFD
Ano 2.2
Ano
-
Ano 2.2
-
Ano 2.1
částečně
Ano
Ano
Ano 2.1
Ano
čtení
Ano 2.1
čtení
částečně
Ano
Ano
Ano
Ne
-
ERD
Diagram požadavků
Tabulka požadavků
Code engeneering
Java, C#, Visual Basic
Java, C#, Visual Basic
Ano
Ano
Ano
Java, C#, C++
čtení
čtení
čtení
Java
čtení
čtení
čtení
-
Ano
Ano
-
Ano
N/A
N/A
-
Reverse engeneering
Java, C#, Visual Basic
Java, C#, Visual Basic
Java
Java
-
-
Ano
Database engeneering
WSDL engeneering
XM L Schema engeneering
Podporované DBS
Ano
N/A
Ano
N/A
Ano
N/A
N/A
N/A
N/A
Ano
M ySQL, Oracle,
M S SQL, ODBC
Správa verzí
Ano
Ano
-
-
-
-
Ano
Týmová spolupráce
Ano
Ano
Komentáře přes Astah*
-
-
Ano
-
share
Repository
-
-
-
-
-
-
-
Integrace s IDE
Visual Studio, Eclipse
-
-
-
-
-
-
Exporty
PNG, EM F, RTF, HTM L, PNG, EM F, RTF, HTM L,
formáty M icrosoft® Word, formáty M icrosoft® Word,
XM I 2.1
XM I 2.1
JPG, PNG, EM F, SVG,
RTF, HTM L, CSV, PPT
DB, entity definition
report, SQL, CRUD do
XLS, XM I
JPG, PNG,
EM F, SVG,
RTF, HTM L,
CSV, PPT
JPG, PNG
HTM L, RTF, PDF,
XM L
-
Enterprise Architect
UML
BPM
Mind mapping
DFD
ERD
Diagram požadavků
Tabulka požadavků
Code engeneering
Enterprise
Ano 2.2
Ano
Ano
Professioanl
Ano 2.2
Ano
Ano
Ano
Ano
-
Ano
Ano
-
eClarus
eClarus for business
analysts
IBM Rational Software Modeler
eClarus for SOA
architects
Architect Standard
Edition
Modeler
Architect for
WebSphere Software
částečně
Ano
Ano
N/A
částečně
Ano
Ano
N/A
Ano 2.1
Ano
-
Ano 2.1
Ano
-
Ano 2.1
Ano
-
Ano
N/A
N/A
Ano
Ano
N/A
N/A
Ano
Ano
Ano
Java, .NET
Ano
Ano
Java, C++, .NET
Ano
Ano
Java, C#, WSDL, XML
Schéma, .NET
Ano
Ano
Java
Java, C++
Java, C#, WSDL, XML
Schéma
N/A
Ano
Ano
Oracle
N/A
Ano
Ano
EclipseDatabase, Oracle
N/A
N/A
Ano
Ano
N/A
-
Ano
Ano
Ano
Ano
-
Ano
Ano
Ano
Ano
-
Ano
-
-
-
-
Ano
Eclipse a další IBM produkty
SVG, TIF, JPG, PNG,
GIF, BMP, HTM L,
RTF, PDF, XML
SVG, TIF, JPG, PNG,
GIF, BM P, HTM L,
RTF, PDF, XML
HTML, PDF a
XM L
Java, C#, Visual Basic
Reverse engeneering
Java, C#, Visual Basic
Ano
Ano
Database engeneering
Ano
Ano
WSDL engeneering
Ano
XML Schema engeneering Ano
Podporované DBS
DB2, InterBase, Informix, Ingres,
MS Access, MySQL, MS SQL
Server, Oracle, PostgreSQL,
Sybase ASE, ASA,
Správa verzí
Ano
Ano
Týmová spolupráce
Repository
Ano
Ano
-
-
Integrace s IDE
Visual Studio, Eclipse
-
Exporty
png, emf, rtf, html, formáty Microsoft® Word,
XM I 2.1
HTML, PDF a
XM L
HTM L, PDF a XM L
M agic Draw UM L
Professioanl
Architect
Enterprise
Standard
Personal
IDS Scheer
Aris
UM L
BPM
M ind mapping
DFD
Ano 2.2
Ano
-
Ano 2.2
Ano
-
Ano 2.2
Ano
-
Ano 2.2
Ano
-
Ano 2.2
-
Ano
Ano
-
ERD
Diagram požadavků
Tabulka požadavků
Code engeneering
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
-
Ano
Ano
-
Ano
-
Reverse engeneering
Java, C++, C #
Java, C++, C #, Corba IDL,
WSDL, XM L
Corba IDL, WSDL, XML
-
-
N/A
Database engeneering
WSDL engeneering
XM L Schema engeneering
Podporované DBS
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Oracle 8i/9i/10g/11g, MS SQL Server 2000/6.5/7.0, DB2 7.2, Sybase 12.5, Pointbase 4.4, MySQL 4.1.x, PostgreSQL 7.2, Pervasive SQL
Ano
N/A
Ano
Oracle, MS
SQL
Server
Správa verzí
Ano
Ano
Ano
Ano
-
Ano
Týmová spolupráce
Ano
Ano
Ano
Ano
-
Ano
Repository
Ano
Ano
Ano
Ano
-
Ano
Integrace s IDE
IntelliJ IDEA 4.X a vyšší , etBeans 6.X a vyšší, Eclipse 3.1 a vyšší, Eclipse Workbench, CodeGear JBuilder, BM RAD 7.0
Exporty
XMI, JPEG, PNG, TIFF, XML, XMI, JPEG, PNG, TIFF,
EMF, WMF, EPS, SVG, EMF, WMF, EPS, SVG, MOF,
BM P, CSV
BM P, CSV, BPEL 1.1
MOF, XM I, JPEG, PNG,
TIFF, EMF, WM F, EPS,
SVG, BMP, CSV, BPEL 1.1
XMI, JPEG, PNG, TIFF,
EMF, WM F, EPS, SVG,
BMP, CSV
Ano
JPEG, PNG, TIFF,
EM F, WMF, EPS,
SVG, BMP, CSV
HTML, PDF a
XML
Select Architect 7.1
UML
BPM
Mind mapping
DFD
Ano
Ano
Ano
Sybase Power
Designer
Ano 2.0+
Ano
Ano
Ano
TOAD Data Modeler
Ano
M ySQL Workbench
Umbrello UML
Modeller
Ano
N/A
Ano
MS OfficeVisio 2007
Community
Ano
Ano
Ano
S tandard
-
-
Ano
-
ERD
Diagram požadavků
Tabulka požadavků
Code engeneering
Ano
N/A
N/A
C++, C#, Java, Visual
Basic, PowerBuilder,
Delphi, Forte, Corba
Ano
Ano
Ano
-
Ano
N/A
N/A
Ano
Ano
-
Ano
-
Reverse engeneering
C++, C#, Java, MS VBasic, Ano
Delphi, PowerBuilder,
Forte
Ano
Ano
-
Ano
Ano
Database engeneering
WSDL engeneering
XML Schema engeneering
Podporované DBS
Ano
Ano
Ano
Access, DB2, Dbase,
FoxPro, Informix, Ingress,
Interbase, Oracle, SQL
Server a Sybase
Ano
Ano
Ano
Oracle, IBM
DB/2, MS SQL
Server, Sybase,
MySQL
Ano
Ano
DB2, MS Access, MS
SQL Server, MySQL,
Oracle, PostgreSQL,
Sybase
Ano
Ano
Mysql
ODBC, MS Access
Ano
MySQL
Ano
M ySQL
Správa verzí
Ano
Ano
Ano
-
-
Ano
Ano
Týmová spolupráce
Ano
Ano
-
-
Ne (jen SharePoint)
-
-
Repository
Ano
Ano
-
-
Ne (jen SharePoint)
-
-
Integrace s IDE
Ano
Ano
-
-
-
-
-
Exporty
JPG, PNG, EMF, SVG,
RTF, HTML, CSV, RTF,
PDF, XML
Ano
Ano
PNG
XML, HTML, SVG,
PDF, JPG, PNG, TIFF,
EMF, AutoCAD, XPS,
WMF
PNG, SVG,
PDF, PS
PNG, SVG,
PDF, PS
Visual Paradigm for UML
Open system architect
Oracle Designer
Enterprise
Professional
Ano 2.2
-
Standard
UM L
BPM
Mind mapping
DFD
Ano
-
Ano
Ano
Ano
Ano 2.2
Ano
Ano
Ano
ERD
Diagram požadavků
Tabulka požadavků
Code engeneering
Ano
Ano
Ano
N/A
N/A
Ano - Oracle Forms,
PL/SQL, web PL/SQL
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Java, C#, VB.NET, PHP, ODL, Action Script,
IDL, C++, Delphi, Perl, XML Schema, Python,
Objective-C, Ada 95 a Ruby
Reverse engeneering
-
Java, C++, .NET DDL nebo exe, IDL, Ada 95, XM L, XML schema,
JDBC, Hibernate, PHP 5.0 a vyšší, Python, Objective-C
Database engeneering
WSDL engeneering
XM L Schema engeneering
Podporované DBS
Ano
MySQL,
PostgreSQL, DB2,
MS SQL
Ano - Oracle, MS SQL
Server, DB2 , Sybase,
ANSI
Ano SQL, ODBC
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Oracle, MS SQL, DB2, M ySQL, MS SQL Server, Oracle, Sybase,
Sybase, ANSI SQL,
PostgreSQL, Derby, Informix, Firebird, SQLite
Ano
N/A
M odeler
Personal
Community
Ano 2.2
-
Ano 2.2
-
Ano 2.2
-
Ano 2.2
-
Ano
Ano
Ano
-
Ano
Ano
Ano
-
Ano
Ano
-
Ano
Ano
-
-
-
-
Ano
-
Ano
-
Ano
-
-
-
Ano
-
ODBC
Správa verzí
-
Ano
VP Teamwork Server, Perforce, Subversion, CVS
Týmová spolupráce
-
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
-
-
Repository
N/A
Ano
Ano
Ano
Ano
-
-
-
Integrace s IDE
-
Ano – Oracle nástroje
Eclipse, NetBeans,
Intellij IDEA
Eclipse, NetBeans,
Intellij IDEA
-
-
-
-
Exporty
Ano
JPG, PNG, EMF, SVG,
RTF, HTM L, CSV,
RTF, PDF, XML
XM L, XMI, VP project file, XLS, XLSx, UM L 2, obrázky, PDF
XM L, obrázky, PDF

Podobné dokumenty

Přehled CASE na trhu

Přehled CASE na trhu Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Více

PŘEHLED NÁSTROJ Ů CASE (VÝVOJ IS) NA TUZEMSKÉM TRHU

PŘEHLED NÁSTROJ Ů CASE (VÝVOJ IS) NA TUZEMSKÉM TRHU Popis nástroje ...................................................................................................................................... 11

Více

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu

Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu CASE nástroje jsou nástroje pro vývoj informačních systémů a mohou být využity na prakticky všechny fáze projektu včetně analýzy, modelování, testování a implementaci. Zkratka CASE označuje Compute...

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu stránkách projektu OpenSoul [CASE, 1]. V aktuální verzi dokumentu, tj. letní semestr 2009, bylo provedeno hned několik úprav. První z nich byla samozřejmě aktualizace všech popisovaných nástrojů. O...

Více

4IT_450 Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu

4IT_450 Přehled CASE nástrojů na tuzemském trhu Distributor, Lokalizace, HW nároky, Licence, Demoverze). Zajímali jsem se rovněž o historický vývoj dané aplikace. Nástroje by se dali rozdělit do 3 kategorií: Velké balíky:  Sybase PowerDesigner ...

Více

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na case

Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na case Gliffy .............................................................................................................................................. 33 Creately ......................................

Více

Globální a regionální aspirace Evropské unie

Globální a regionální aspirace Evropské unie regionalismu. V souvislosti se spuštěním vnitřního trhu se nedílnou součástí integrace stává spolupráce v oblasti justice a vnitra (třetí pilíř EU), která zahrnuje nutné oblasti spolupráce vnitřníc...

Více

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky

Více

IT_572 Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu

IT_572 Přehled nástrojů CASE na tuzemském trhu Free/Open Source produkty ..................................................................................................... 29 JUDE/Community.......................................................

Více