Zápis z pracovní schůzky 15. 11. 2010 v Praze

Komentáře

Transkript

Zápis z pracovní schůzky 15. 11. 2010 v Praze
AKS – pracovní skupina pro služby klientům s kombinovanou diagnózou –
Mentální handicap/psychóza
Zápis z pracovní schůzky 15. 11. 2010 v Praze
č.2
Přítomni:
Šilerová Jiřina, Kuncová Irena, Čok Milan - POCHODEŇ, o.s. pro pomoc
zdravotně postiženým
Kubešová Eva Mgr. - CHARITA Opava
Perlíková Renáta - SDM SEDLEC
Masopust Tomáš – PORTUS
Šmídová Marie - PORTUS
Omluveni:
Fojtíčková Jana - LEDOVEC, Plzeň
Brzkovská Monika – MČ Praha 9 – Počernice
Tichá Kateřina Mgr., CHARITA Opava
Musilová Daniela – Máme Otevřeno
Kunstová Jitka– POCHODEŇ
Kordíková Hana, Bc. - OSA
Ambrozová Ivana SDM Sedlec
Masopustová Martina - FOKUS Ml. Boleslav
Benešová Tereza– FOKUS Mladá Boleslav
Pěčová Jana - PL Kosmonosy
Program:
1.Přivítání
2. Vzájemné představení nových členů, představení administrátorky prac.skupiny – Jiřiny
Šilerové, poskytnuty informace o POCHODEŇ, o.s. .....
3. Informace ze strany účastníků schůzky :
SDM Sedlec – R.Perliková
Charita Opava – Mgr.Eva.Kubesová
Portus - p. Šmídová,p.Masopust
Pochodeň o.s.Liberec- I.Kuncová
4. Diskuse
5. Shrnutí a návrhy,. Co chybí ?
6. Jaké kroky podniknout , kam nasměrovat činnost prac. skupiny ?
7. Další pracovní chůzka
1. Přivítání všech zúčastněných na prac.skupině Mentální handicap/psychoza J. Šilerová
2. Pro nově příchozí představení administrátorky skupiny p. J. Šilerové a POCHODNĚ
o.s. ..., cílová skupina zaměřená na osoby s mentálním postížením, kombinovanými vadami a problémovým chováním. Vytvořen projekt : Celým životem nás provází pomoc.
-2–
Snaha o zlepšení podmínek pro naši cílovou skupinu v období jejich života včetně pobytu v psychiatrických léčebnách.
3. Informace ze strany účastníků schůzky :
SDM Sedlec – R.Perlíková – vedoucí denního stacionáře a zástupce ředitelky.
Cílová skupina: Osoby s mentálním a kombinovaným postížením .
Poskytované služby : Denní stacionář a CHB.
Potřebná pomoc :- finanční
-spolupráce s psychology a psychiatry .
(Denní stacionář) – pociťují špatnou nebo nefunkční spolupráci s psychology a psychiatry.
Charitě Opava - Mgr. E.Kubesová : Vedoucí a soc. pracovnice a zástupce vedoucí zařízení
pro nevidomé a zrakově postížené osoby i lechce mentálně postížené .
Potřebná pomoc : Sociální byty – pro klienty,kteří jsou schopni samostatného života, proproblémy se standardy, inspekce, provozují chráněné bydlení a sociální
rehabilitaci
Portus. – p.Masopust a p.Šmídová
Cílová skupina : Mentálně postížení
CHB- 6 garsonek – projekt z Ropu
Provozují chráněné bydlení ve vlastním objektu (2x CHB) a sociálně terapeutickou dílnu,
vše na Slapech, sídlo a kancelář mají v Praze.
Potřebná pomoc : Kam se obrátit v případě potřeby psychoterapie, získání informací o CHB
pro klienty s agresivním chováním.
Podnětem pro účast byly problémy s klientem s mentálním postižením, který má i psychické
problémy, očekávají pomoc/radu s řešením problému s takovými klienty.
POCHODEŇ, o.s., - p.I.Kuncová
Cílová skupina : osoby mentálně postížené s kombinovanými vadami s psychickými potížemi , problémovým chováním.
Potřebná pomoc : Finanční problém, dům, kde bychom měli pod jednou střechou všechny
byty CHB.
4. Diskuse :
a) Jak provázat soc. služby od narození až do konce života člověka pro naši cílovou
skupinu? Spolupráce s psychology, psychiatry, opatrovníky a psychiatrickými
léčebnami, psychoterapeutem.
b) Spolupráce s psychiatrickými léčebnami ?
Portus – dobrá skušennost s Bohnicemi, měli umístěného klienta, jeho zdravotní stav se po
návratu z léčebny výrazně zlepšil, klient s neagresivním chováním – po léčbě v PLB
(úzkosti, deprese) značné zlepšení a stabilizace zdravotního stavu.
Pochodeň o.s p. Šilerová - Komunitní péče v Bochnicích
úsek resocializace-chráněné dilny mají 12 programů- mohou se naučit různá řemesla.
Pracovní poradna a program přípravy na CHB na pavilonu 4. Je otázka a zjistit,jak to
funguje
Dále p. Šilerová uvedla některé důležité informace z 31. Konference sociální psychiatrie
v Karlových Varech – transformace ústavů = investiční projekty MPSV, p. Kloučková
- p. Závišek - PL nemohou propustit pacienta, když nemá kam jít,
zdravotní a sociální lůžka
- Sexuoložka Dr. E. Josífková – minority
-3c) podávání léků v případě agrese klienta ? na koho se obracet v případě potřeby
terapie psychotických klientů
P. Masopust (Portus) – vznesl dotaz – na koho se obracet v případě potřeby terapie psychotických klientů, jakým způsobem se řeší podávání léků v případě agrese klienta? Podotýká,
že organizace nejsou připraveny na zvládnutí záchvatů agrese.
Není optimální navyšovat dávky léků tak, aby se potřebná, neprováděná terapie nahrazovala vyššími dávkami léků.
P. Masopust informoval o tom, že ve většině ÚSP, kde jsou přítomni lékaři a zdravotní
sestry, jsou schopni tyto stavy zvládat.
d) „veřejný opatrovník
P. Masopust (Portus) – v diskusi otevřel problematiku statutu „veřejný opatrovník“, služby
CHB trpí nedostatkem podpůrných, návazných služeb, zejména není psychoterapie pro
mentálně postižené s psychickým onemocněním. Obecně je snaha dostat postižené lidi na
otevřený trh práce, ale je to ve většině případů díky dravosti současné doby na trhu práce,
nereálné.
Dotaz - Jakým způsobem by bylo možné spolupracovat s PLB ??
P. Masopust (Portus) a pí. Šilerová (Pochodeň) navzájem informovali o počtu klientů
s omezením svéprávnosti.
e) Dále probíhala kratší diskuse nad sociální rehabilitací a CHB (pí. Šilerová a p. Kubesová)
f) Pí. Kubesová (Charita Opava) – CHB – v Opavě je nedostatek sociálních bytů, nelze sehnat, byty jsou drahé a sociální nejsou vůbec – toto je hlavní oblast zájmu opavské charity,
neví, jak získat od obce sociální byty – navrhuje, aby toto bylo uzákoněno – aby obce měly
povinnost mít k dispozici určitý počet sociálních bytů.
g) Jak řešíme sexualitu, otěhotnění klientek ?
Před závěrem schůzky byla diskutována problematika mentálně postižených a jejich
sexualní život. (příp. porození dítěte, všeobecně děti ve vlastní péči)
V Portusu - dávají důraz na intenzivní poučení klientů o sexuálním životě a jeho úskalí,
rizicích, vlastní rozhodnutí o sexuálním životě je však zcela na klientech. Projev dobré
vůle – sexualita. Pokud klientka otěhotní, ví, že bude muset ze zařízení odejít. Piktogram
- rozvěsit, jestli vědí, co jim hrozí, dát si hranici, neustále jim vysvětlovat, použít i obrázky.
Charita Opvava - Mgr. E.Kubesová – funguje antikoncepce.
SDM Sedlec -R.Perlíková – nemají problémy s sexualitou - funguje antikoncepce, mají 2
páry
POCHODEŇ - Šilerová – předcházet situacím, aby uživatelsky neotěhotněly.
5. Shrnutí a návrhy
Co chybí, co je potřeba?
Portus Praha – informace o CHB pro klienty s agresivním chováním. Kam se obrátit v
případě potřeby terapie (psychoterapie). Návazné služby ??
Ůstavy mají výhodu, mohou hned poskytnout zdravotní pomoc – mají lékaře, sanitáře,
zdravotní personál,vzládají lépe agresivitu .
Návrh: Prostřednictvím AKS je možné potřebné dostat do legislativy .
Charita Opava – klienti ment.postížení v lehkém pásmu, potřebují soc.byty.
-4Návrh: Dostat to do legislavity, aby to bylo uzákoněné, že se obce musí postarat o
soc.byty
SDM Sedlec -spolupráce s psychology a psychiatry
POCHODEŇ - Jsou nutné komplexní služby pro doplnění služeb pobytových, aj.
Závěr: Všichni účastníci souhlasili se vzájemným návštěvováním organizací a se
spolupráci s Bohnicemi.
6. Jaké kroky podniknout , kam nasměrovat činnost prac. skupiny ? ????
Úkol na příští schůzku
a) Stanovení pravidel činnosti pracovní skupiny
b) Koncepce práce skupiny
- výměna zkušeností
- potřeby jednotlivých organizací
- vybrat cíle - společné pro všechny organizace
- individuální pro jednotlivé organizace
7. Další termín pracovní schůzky : 1. 3. 2011
Zapsali :
Jiřina Šilerová, Irena Kuncová, Milan Čok

Podobné dokumenty