efektivita týmové práce a dosahování synergie

Komentáře

Transkript

efektivita týmové práce a dosahování synergie
EFEKTIVITA TÝMOVÉ PRÁCE A DOSAHOVÁNÍ SYNERGIE
Využijte „synergogickou laboratoř“ a namíchejte vlastní recept na efektivitu týmu.
(TYS-0513)
ÚVOD
Synergogické kurzy jsou v ČR od roku 2012. Přínášejí zcela nový přístup, metody a formy výuky,
umožňující změnu postojů, změnu uvnitř z vlastní potřeby a poznání a pod vlivem vlastního prožitku.
Nahrazují neautentické scénky, komunikační hry a práci s kamerou reálnými úkoly z manažerské
praxe. Umožňují měřit zdánlivě neuchopitelné projevy postojů účastníků. Možnosti se pohybují daleko
za hranicemi běžných kurzů a konzultací. Využitelné jsou na změnu chování lidí, zavádění změn ve
firmě, zvyšování motivace, změny firemní kultury, zvýšení angažovanosti lidí. Princip spočívá
v řízeném užití různých kontextů, pod jejichž vlivem účastníci objevují své vlastní nové efektivnější
chování.
Zvýšení výkonnosti firmy, rozvoj firemní kultury a práce s mezilidskými vztahy je nejoblíbenější zadání
pro lektora Ing. Jana Korbela - facilitátora, konzultanta, kouče a výkonného ředitele konzultantské
společnosti v oboru Organisation development. Na trhu doprovází management českých firem právě při
těžších rozhodnutí a změnách.
URČENO
střednímu managementu – teamleaderům, vedoucím (i zkušeným)
spolupracovníkům, budoucím manažerům, kteří se na pozici připravují.
a
jejich
nejbližším
PŘÍNOS PRO ÚČASTNÍKY

naučíte se směřovat k efektivnímu vedení, které není možno trénovat v kurzech

změříte efektivitu vaší týmové práce

pojmenujete si změny nutné k dosahování synergie

naučíte se Grid® koncepci

naučíte se číst motivace členů týmů

zažijete práci ve zdravé týmové atmosféře

získáte konkrétní návody na uplatnění nových poznatků do praxe každého účastníka

průběžná zpětná vazba v reflexi na chování účastníka

setkání s účastníky z jiných firem a odvětví, vzájemná výměna zkušeností a zpětná vazba
od lidí se stejnými cíly a na stejné manažerské úrovni (bez zatížení znalostmi vztahů v jejich týmu)
OBSAH
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Využití konfliktů k růstu efektivity
Řízené dosahování synergie pro maximální využití potenciálu lidí
Měření vlivu a následná úprava dosavadních postojů a návyků
Využívání vztahových dovedností (iniciativa, zkoumání, argumentace, rozhodování, zužitkování
konfliktů, houževnatosti, reflexe) k synergické týmové práci a vedení lidí
Zacílení práce – významná pomoc v řízení času a efektivitě pro každý den manažera
Principy pro neustálé zvyšování výkonnosti
Jak práce týmu dostane „tu správnou jiskru“
Grid® koncepce a její aplikace na jednotlivce
Individuální rozvojový plán pro každého účastníka
METODY A FORMY VÝUKY
Minimum teorie - většina bude dodána s přípravou. Na kurzu se věnujeme pouze zkoumání, měření
a experimentování účastníků.
V synergogickém programu je osoba lektora z části nahrazena tzv. "učícím materiálem" nejčastěji v
textové, audio nebo video podobě. Účastníci pracují ve virtuální laboratoři, která jim umožňuje během
různých aktivit opravdu reálné chování. Tím se synergogické programy vyhýbají neautentičnosti
různých scének, komunikačních her nebo nevhodného užívání kamery, jak jsou účastníci většiny
www.agentura-aha.cz
běžných kurzů zvyklí. Program je veden facilitátorem se speciálním výcvikem pro synergogické
programy. Úkolem facilitátora je usměrňovat "průchod" účastníků programem. V některých případech je
také nutná odborná znalost a facilitátor v některých krátkých pasážích přechází do lektorské nebo
trenérské pozice. Účastníci pracují v týmech (minimálně 2 skupiny) s cílem objevit své možnosti a
postoje.
Proč to funguje?
Základem úspěchu je pocit spoluautorství členů na výsledku. Vzájemné ovlivňování chování členů týmu
mezi sebou je mnohem silnější, než intervence ze strany lektora. Zároveň metoda Synergogy pro
startování změn v postojích využívá působení různých kontextů, které jsou ve skupině 4-6ti lidí velmi
silné.
PRŮBĚH PROGRAMU
Program charakterizuje důraz na rozpoznatelný posun absolventů.
Přípravná fáze začíná cca tři - čtyři týdny před začátkem vlastního programu. Každý z účastníků
absolvuje individuální přípravu, která se skládá z odpovědí na otázky týkající se jeho stylu vedení lidí,
firemní kultury organizace, ze které přichází, četby textu a znalostního testu. Výsledky přípravy jsou
podkladem pro následné společné aktivity, a proto je její zpracování nezbytnou podmínkou účasti.
Příprava zabere obvykle cca 8 hodin času.
Společná fáze - pracujeme od 9:00 do 17:00. Pracovní skupiny rozvíjejí individuální poznatky získané
v přípravné fázi. V rámci interaktivních skupinových činností se učí prostřednictvím získávaných
zkušeností. Program je po celou dobu praktickým workshopem, nikoliv teoretickým školením.
REFERENCE
Jitka Strnadova (HR specialista, TRW Autoelektronika s.r.o.)
Synergogická metoda byla pro účastníky zcela nová. Většina z nich se již v minulosti účastnila řady
různých kurzů na různá témata, nicméně tento kurz byl zcela odlišný. Z jejich pohledu byla
nejvýznamnější intenzita kurzu, míra zapojení účastníků, jejich aktivita.
Účastníci oceňují možnost vnímat své vlastní chování, poučit se z toho a příště to zkusit jiným
způsobem = mohli vidět různé výsledky týmové práce na základě různých typů chování.
Dle vyjádření účastníků: „Pokud by někdo chtěl změnit něčí chování, postoje a způsoby myšlení, tak
právě tímto způsobem".
LEKTOR
Ing. Jan Korbel – lektor, trenér a konzultant v oboru Organisation development, facilitátor
synergogických programů a výkonný ředitel společnosti Grid International CZ, s.r.o. Je autorem
několika speciálních programů v oboru prodejních dovedností, vedení lidí a financí. Má mnohaletou
lektorskou, obchodní a manažerskou praxi.
ČASOVÁ DOTACE
2 dny + 8 hodin domácí přípravy (24 hod.)
TERMÍN
20.-21.05.2013 (9,00 – 17,00 hod.)
PŘEDTERMÍN
vstupní příprava na kurz ve dnech od 25.04. – 17.05.2013
CENA
8.350,- Kč (10.020,- Kč vč. DPH 20%)
zahrnuje přípravné a účastnické materiály a vedení programu zajišťované certifikovaným facilitátorem,
studiní a pracovní materiály, psací potřeby, občerstvení během dne – 2x coffe break a oběd.
Neplátci DPH: možnost platby kurzovného bez daně ! V elektronické přihlášce vyberte v kolonce Plátce
DPH : NE.
INFORMACE A MÍSTO KONÁNÍ
Školící centrum Vyšehrad, Na Pankráci 30, P 4, metro C – Vyšehrad – Pražského Povstání
Agentura AHA, tel. 241 442 070, fax. 241 442 152, e-mail: [email protected]
www.agentura-aha.cz

Podobné dokumenty

Poprvé byla synergogická metoda publikována v roce 1984 v knize

Poprvé byla synergogická metoda publikována v roce 1984 v knize Průkopníkem v používání synergogické metody ve světě se stala společnost Scientific Methods, Inc. (později přejmenovaná na Grid International, Inc.). Po ní synergogiku začaly využívat různé vysokoš...

Více

GRID - jak to probíhá na synergogické akci

GRID - jak to probíhá na synergogické akci týmové spolupráce. Účastníci jsou již dostatečně otevření a sebekritičtí. Reflexe tedy probíhají mnohem rychleji a jsou otevřené, směřují ke konkrétním osobám a jejich chování, jsou konstruktivní a...

Více

Koučovací přístup pro manažerskou praxi

Koučovací přístup pro manažerskou praxi probíhat jako řízená diskuze na základě písemných materiálů, které si každý po skončení odnesete s sebou. Setkání chápeme jako tvůrčí dílnu pro společné přemýšlení o věcech, které významně ovlivňuj...

Více

lekce 2

lekce 2 Teorie argumentace Pavel Arazim Druhá lekce

Více