brožuru Škoda Roomster

Komentáře

Transkript

brožuru Škoda Roomster
LEVER
S IM P LY C
ster
m
o
o
R
a
d
TIVY
K
E
N o v á Š ko
P
S
R
E
P
I NOVÉ
S
E
T
J
E
V
Í
Ž
U
JINÝ POH
LED NA D
ESIGN
„Vpředu ko
kpit, vzadu
obývací po
neobvyklýc
koj.“ Bylo to
h otázek: M
neo
ůže být tako
existovat v
vý vůz prakt bvyklé zadání, které
dokonalém
přineslo řa
ický a přito
souladu s
řidič užívá
du
krásou? M
jízdy? Naši
ohou mít ce m mít styl? Může fun
designéři n
dokázali n
kčnost
st
ejen našli d
ující své po
a ně i odpo
hodlí, zatím
ost odvahy,
vědět. Výsle
cepcí, kter
co si
aby si tyto
dkem je Šk
ý Vám přin
otázky polo
oda Room
ese naprost
pohledu n
žili, ale
ster. Vůz se
o nečekan
a svět. Teď
zc
é
el
zážitky z jíz
je připrave
dy. Roomst a novou konn změnit i
Váš.
er změnil n
áš úhel
3
PODÍVEJT
E SE ZBLÍZ
KA
ičnost jsou
lutní prakt
so
ab
a
putue
gi
Váš pohled
í technolo
yl, modern
er. Zatímco
o
st
st
p
ý
m
n
iv
o
e
b
o
d
R
so
je
a
ů
P
ní,
od
aky vozu Šk legantním chromová
né linie
ad
e
hlavními zn
a
áp
n
:
ku
é detaily
bném la
je po půva
ují jedinečn
Vám odhal
se
m
é
h
dru
á
aměniteln
funkcí, nez
er
u,
rn
o
o
ik
C
kl
s
mlhovky
puštěnou
s chytře za
ětlometů a
a
.
sv
kn
h
ad
o
íc
áp
n
fil
n
d
ro
á
ře
p
ní p
stříd
diče, unikát dních světel. Nápad
maska chla
ign za
es
d
t.
va
ký
ic
vo
st
je
b
charakteri
ále je co o
pozorně. St
Dívejte se
5
VYCHUTNEJTE SI VÝHLED
Protáhlé čelní sklo vozu Škoda Roomster našlo svou inspiraci v dynamických
liniích tryskových letadel. Usedněte za volant a uvidíte, jak se koncept „vpředu
kokpit“ odráží v každém designovém prvku. Výkon a bezpečí jsou prvořadé.
Výškově i vertikálně nastavitelný volant, čelní a boční airbagy, perfektní
ergonomie, tónovaná skla a výškově nastavitelné sedadlo řidiče Vám zajistí
pocit naprostého pohodlí, jistoty a kontroly.
7
ŠIROKOÚHLÝ KOMFORT
Když nastoupíte do zadní části vozu Škoda Roomster, okamžitě si uvědomíte,
jak dokonale se podařilo uskutečnit záměr designérů vytvořit vzadu „obývací
pokoj“. Najdete tu prostor, kde se dá přemýšlet, kde se volně dýchá a kde se dá
žít. Uvolněte se a vychutnávejte si panoramatickou střechu nad hlavou, nápoj
v držáku na dosah ruky a spoustu místa pro nohy. Tříbodové bezpečnostní
pásy a hlavové airbagy dodají Vaší mysli klid. Vyvýšená sedadla jako v kině
a velká nízkoprofilová okna dopřejí velkolepý výhled i těm nejmenším cestujícím. Vše se točí kolem světla a prostoru, jistoty a bezpečí, pohodlí a klidu.
Vítejte v životním stylu zvaném Roomster.
9
N OV Ý D E N
Volným tem
pem na plá
žn
celý víkend
nebo jen ta ebo rychle do práce
. Vyvenčit
k vyrazit do
psa nebo vy
přírody. Sa
zvednout d
mi nejlépe
ěti. Zmizet
víte, že Vaše
na
potřeby se
neustále m
ění.
způsobit.
imálně při
l vždy max
za
čka.
ká
ra
o
h
d
s
er
Vá
ude pro
m Roomst
yužívat ji b
, aby se Vá
V
to
é.
o
ch
á
u
ar
d
o
st
ex se
ec jedn
adel VarioFl
nebylo vůb
Systém sed procentní flexibilitu
o
st
Navrhnout
N OV Ý V Z H
11
LED
DÍVEJTE S
E N A Ž I VO
T JINAK
vyšlapaným
te sbohem
í kola a dej
n
lejší silnice.
d
d
jíz
ve
i
če
í
si
rázdit hlavn
něte na no
b
ev
te
p
ři
že
P
jich života.
ů
.
je
m
at
o člun a
je překon
žnou cestu
eb
se
n
ru
s
d
e
jt
ro
vě
o
b
ří
o
yužijte jej
p
eb
d
n
í
ždý den. V
obzory a
ní, připojte
na největš
ka
ze
je
ří
ro
p
e
za
u
ět
é
av
sn
zm
Rozšiřte si
vě
ek a ve
t.
adní výb
Nasaďte zá
ních sedač
omster zákl
stor pro živo
cestičkám.
bezpečnost
ho vozu Ro , vášně. Vytvořte pro
o
d
še
i
Va
ět
z
d
á
é
ěl
koníčky
Usaďte sv
šenství ud
le, rodinu,
nální příslu
ro své přáte
p
Škoda origi
r
o
st
ro
p
vořte
naplno. Vyt
13
TECHNICK
É Ú DA J E
LEVER
S IM P LY C
Z
i.
se pozorněj
. Podívejte
lu
h
ú
.
o
ví
st
éh
m
it svá taje
na věci z jin
moci odhal
e
Podívejte se
d
u
b
m
čeká, až Vá
Roomster
Nedaří se
Vám obrá
zek rozpoz
na
před oč
t? Držte jej
ima, jako
byste četli
knihu. Zaos
třete svůj
imagin
pohled na
KTIV
E
P
S
R
E
P
E
MĚŇT
ární bod um
ístěný dalek
o za strán
ko
vzdalujte
u. Pomalu
stránku od
sebe, než
se skrytý ob
U
rázek objev
í.
se změnam
i jednotliv
ých model
podrobné
ových opat
informace
ření). Další
o standard
o aktuálních
ní a volitel
cenách, do
né výbavě
da
Vám poskyt
cích podm
,
ínkách a te
ne na přán
rmínech
í Váš prod
katalog byl
ejce vozů
vytištěn na
Šk
oda. Tento
papír vyrobe
bez použití
ný z buniči
chloru. Papí
ny bělené
r je 100%
recyklovat
elný.
Váš prodej
ce
vozů Škod
a:
RO 001 15 02/06
V tomto ka
talogu jsou
vyobrazeny
výbavou, kt
modely s vo
erá nemus
litelnou
í být součás
Informace
tí standard
o technick
ní výbavy.
ých údajíc
materiálech
h, konstruk
, zárukách
ci, vybavení
a vnějším
na období
,
vzhledu se
zadávání pr
vztahují
ospektu do
zuje právo
tisku. Výro
změny (vče
bc
e si vyhratně změny
technickýc
h paramet
rů
w w w.sko
da-auto.c
z