ODDĚLENÍ LABORATOŘÍ, pobočka Brno Výzkumný ústav

Komentáře

Transkript

ODDĚLENÍ LABORATOŘÍ, pobočka Brno Výzkumný ústav
ODDĚLENÍ LABORATOŘÍ, pobočka Brno
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.
Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno; www.vuv.cz
Laboratoř s osvědčením o správné laboratorní praxi ASLAB č. 389
MIKROBIOLOGICKÁ LABORATOŘ
Laboratoř má dlouholetou zkušenost s prováděním standardních
analýz i s aktivním řešením problematik dle požadavků zákazníka,
disponuje moderní technikou pro rutinní i speciální analýzy
(kultivační, mikroskopické, molekulárně-biologické) a odborným
personálem pro provádění analýz i odběrů, má systém kvality
posouzený podle ČSN EN ISO/IEC 17025, účastní se
mezilaboratorních porovnávacích zkoušek.
Standardní laboratorní činnost je zaměřena na provádění
mikrobiologického rozboru všech typů vod (povrchových,
pitných, odpadních, balených, podzemních, koupacích,
technologických), kalů a sedimentů:
 stanovení indikátorů organického znečištění - kultivovatelné
mikroorganismy při 22 a 36 °C,
 stanovení indikátorů fekálního znečištění (možnost
kontaminace vod fekáliemi, potenciální výskyt patogenů ve
vodách) - koliformní bakterie, fekální koliformní bakterie,
Escherichia coli, enterokoky, Clostridium perfringens aj.
 stanovení vybraných bakteriálních patogenů ve vodách Legionella,
Salmonella,
Pseudomonas
aeruginosa,
Staphylococcus aureus.
Odborná činnost se orientuje na:
 vývoj a aplikaci moderních mikrobiologických metod,
 výzkum a řešení projektů (např. nové metodické přístupy k
identifikaci hygienických rizik ve vodách, charakteristika
mikrobiálního znečištění a oživení vod, analýza mikrobiálních
společenstev, komplexní hodnocení jakosti vod a jejich
ovlivnění antropogenní a jinou činností,
 poradenství, posudkovou činnost, konzultace, publikační,
pedagogickou a legislativní činnost, spolupráci s odbornými
subjekty (VŠ, výzkumné ústavy, orgány státní správy, firmy
aj.).
ODDĚLENÍ LABORATOŘÍ, pobočka Brno
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.
Mojmírovo náměstí 16, 612 00 Brno; www.vuv.cz
Laboratoř s osvědčením o správné laboratorní praxi ASLAB č. 389
LABORATOŘ BIOLOGICKÝCH TESTŮ A
EKOTOXIKOLOGIE
•je technicky i personálně vybavena pro provádění biologických
a ekotoxikologických testů a odběrů vzorků vod a
nebezpečných odpadů,
•má systém kvality posouzený podle ČSN EN ISO/IEC 17025,
účastní se mezilaboratorních porovnávacích zkoušek.
Standardní laboratorní činnost
Ekotoxikologické testy vzorků vod a odpadů
 inhibice růstu sladkovodních řas mikrometodou
 testy akutní toxicity na bezobratlých organismech s využitím
komerčních kitů
Biologické testy
 stanovení chlorofylu-a a feopigmentů
 stanovení trofického potenciálu mikrometodou
 mikroskopické
stanovení
fytoplanktonu,
fytobentosu
biosestonu, mikroskopického obrazu a stanovení saprobního
indexu
Odborná činnost
 vývoj a aplikaci toxikologických metod a biologických testů
 výzkum a řešení projektů - hodnocení toxického působení
polutantů na vodní ekosystém, komplexní hodnocení jakosti
vod a jejich ovlivnění antropogenní a jinou činností
 poradenství, posudkovou činnost, konzultace, publikační,
legislativní a
pedagogickou
činnost
(jakost
vod,
ekotoxikologické metody a hodnocení, stanovení toxických
rizik aj.)
RNDr. Němejcová Denisa,
vedoucí oddělení
hydrobiologie,
tel.:(VŠ,
541 126
331,
 spolupráce
s odbornými
subjekty
výzkumné
ústavy,
e-mail:
[email protected]
orgány státní správy, firmy aj.)
(makrozoobentos)
RNDr. Mlejnková Hana, Ph.D.
tel.: 541 126 333
e-mail: [email protected]
(mikrobiologie, ekotoxikologie,
biologické testy)
Ing. Slezáková Katarína
tel.: 541 126 338
e-mail: [email protected]
(ekotoxikologie, mikrobiologie)
Ing. Sedláček Pavel
tel.: 541 126 323
e-mail: [email protected]
(biologické testy)

Podobné dokumenty

Výsledky

Výsledky Canicross 18.9.2016 - Kladruby nad Labem - Kolesa Zeny

Více

Novinky v mikrobiologii vody 2016 - Heis.vuv.cz

Novinky v mikrobiologii vody 2016 - Heis.vuv.cz možnost noclehu ve VÚV T.G.M., v.v.i.) Účastníci MPZ organizovanými ASLAB v letošním roce budou mít významné slevy. Školení ( s praktickými ukázkami) na Clostridium perfringens bude po schválení př...

Více

Pro školní rok 2016/2017 byli na HLT RETZ přijati:

Pro školní rok 2016/2017 byli na HLT RETZ přijati: Pro školní rok 2016/2017 byli na HLT RETZ přijati: Höhere Lehranstalt für Tourismus HLT 1A - pětiletý studijní obor (řazeno abecedně)

Více

Telefonní seznam - Oblastní nemocnice Příbram

Telefonní seznam - Oblastní nemocnice Příbram manažer pro organizaci a kvalitu zdravotnických procesů MUDr. Viktor Kubricht………………………………………318 641 204 manažer ošetřovatelské péče Mgr. Ivana Králíčková, MHA .........................................

Více

Hodnotící zpráva o mezilaboratorních analýzách stanovení obsahu

Hodnotící zpráva o mezilaboratorních analýzách stanovení obsahu analytických vzorků hmotnosti cca 15 g v dvojnásobně hermeticky uzavřených PE sáčcích (laboratořím, které stanovují i obsahy C, H, N, byla postoupena 1 sada vzorků á 23 g). Z homogenizovaného výcho...

Více

Dornova metoda – zvířata Koně - Psi

Dornova metoda – zvířata Koně - Psi Základní a nejdůležitější význam Dornovy metody je navrácení kloubů a obratlů do fyziologické, tedy správné polohy. Je to jemná manuální terapie prováděná v dynamice svalového aparátu. Tímto pohybe...

Více

protokol výsledky zkoušení způsobilosti v oblasti

protokol výsledky zkoušení způsobilosti v oblasti Označení vzorků v knize příjmů:___________________ Datum vystavení protokolu: ___________

Více