tisková zpráva - SLEZAN Frýdek

Komentáře

Transkript

tisková zpráva - SLEZAN Frýdek
TISKOVÁ ZPRÁVA
Slezan diskutoval s představiteli občanských iniciativ o demolici
přádelny na Nádražní ulici, podpoře faunaparku a záměru města
vytvořit novou památkovou zónu
Frýdek-Místek, 20. května 2014 - Představitelé Slezanu se v pátek 16.5. setkali se zástupci
občanských iniciativ. Slezan představil vývoj událostí, který předcházel demolici bývalé přádelny.
Zmíněny byly také aktivity směřující k využití pozemků Slezanu v Raškovicích nebo na místě
bývalého zooparku. Diskutovalo se i o nově zamýšlené památkové zóně, což bylo pro hosty setkání
novinkou. Město v této záležitosti podniká kroky, o nichž neinformovalo odborníky, občany města
ani vlastníky možných dotčených nemovitostí.
Slezan prezentoval skutečný vývoj událostí
Na setkání byl účastníkům z řad občanských iniciativ představen vývoj událostí, které vedly k demolici
přádelny. Řízení o prohlášení budovy přádelny bylo zahájeno v roce 2002. V následujících letech
přišlo ukončení výroby v závodech Slezanu a v roce 2008 vstoupil Slezan do insolvenčního řízení.
V roce 2011 se kolem řízení k prohlášení budovy za kulturní památku začaly odehrávat první kroky.
V té době nemohla existovat koncepce využívání industriálních budov Slezanu, jelikož to není úlohou
insolvenčního správce. V roce 2012 bylo řízení pravomocně ukončeno negativním rozhodnutím
Ministerstva kultury. Přispělo k tomu i vyjádření města a kraje, které tuto, ale i jiné budovy Slezanu
nedoporučilo k prohlášení za kulturní památku.
Na setkání byly účastníkům dále představeny dokumenty z jednání s městem v roce 2013, kde
zástupci společnosti Slezan navrhují municipální využití budovy přádelny například pro podnikatelský
inkubátor. Bylo také podáno vysvětlení ohledně nabízených pozemků ke směně ze strany města. „Šlo
o nemovitosti s diskutabilní hodnotou, které řadu let marně hledají využití. Patří mezi ně i nabízená
kasárna v Místku, u níž není známa přesná situace například ohledně starých ekologických zátěží.
Uváděné hodnoty nabízených nemovitostí neodpovídaly realitě“ uvádí Tomáš Fridrich, mluvčí akciové
společnosti Slezan Frýdek-Místek.
V roce 2011 zkrachovala mateřská společnost firmy Sletex, která měla v nájmu budovu bývalé
přádelny. Ta je aktuálně také v konkurzu. Budova nebyla původně stavěná na zátěž, jakou představují
moderní textilní stroje s daleko vyšší dynamikou a rázy při výrobě. Snahy o řešení této situace ilustrují
různé stavební zásahy do konstrukce budovy v posledních dekádách. I přes snahu správce sanovat
předchozí nedostatečnou údržbu ze strany nájemce, v roce 2013 posoudil statik stav budovy se
závěrem, že následné využití budovy je nemožné bez nákladné revitalizovat nebo demolice.
Revitalizace za situace, kdy byl objekt zcela naplněn stroji třetí osoby v konkursu, nepřicházela
v úvahu, kvůli jejich odstranění by se musely provést značné stavební zásahy do již tak narušené
budovy. Byla proto zvolena druhá možnost. Všechny náležitosti směřující k demolici společnost
Slezan řádně splnila. Přiznává však, že pokud by do diskuse s městem ohledně využití budovy
přádelny byla zapojena i veřejnost, mohla se situace vyvinout jinak. Stěží si však lze představit, že by
insolvenční správce jakékoliv společnosti v ČR takto postupoval. Pro pozemek po bývalé přádelně
v současnosti neexistuje projekt k jeho využití.
Aktuální řízení nepodpořilo město ani kraj
U aktuálního řízení o prohlášení za kulturní památku nadále platí právní názor Slezanu, že tento
postup Ministerstva kultury nemá oporu v zákoně, neboť nejsou známy nové skutečnosti. V současné
Kontakt pro média: Tomáš Fridrich, Tel.: 723 180 727, [email protected]
TISKOVÁ ZPRÁVA
době je známo vyjádření města i kraje, které tento názor potvrzují. Kraj ve svém vyjádření zmiňuje i
postoj Veřejného ochránce práv, že řízení o prohlášení za kulturní památku nemá být používáno jako
účelový prostředek k zastavení demolice. V situaci, kdy je objekt ve značném stádiu demolice a její
zastavení by mohlo ohrozit zdraví a život osob, nemůže insolvenční správce nést rizika, což potvrzují i
zástupci stavebního úřadu.
Novou památkovou zónu projednává město s památkáři potají
Přítomní si od zástupců Slezanu vyslechli podezření, že město chystá nebo dokonce již učinilo kroky
ve spolupráci s Národním památkovým ústavem vytvoření další městské památkové zóny. Byla to pro
ně nová informace. Tyto přípravy jsou ve velmi pokročilé fázi, došlo snad až k podání konceptu na
Ministerstvo kultury a tato záležitost byla projednávána na radě města. Její dopad na vlastníka je však
mnohem závažnější než v případě prohlášení za kulturní památku. Není možné přijímat různé dotace
a většinu zásahů schvalují památkáři. „V takové situaci se nabízí domněnka, že památková zóna může
sloužit k zabránění vlastníkům v nakládání s majetkem. Může totiž významně omezit konkurenci
například blízkému nově budovanému obchodnímu centru u řeky, které vzniklo za značné nevole
památkářů a místních občanů. Těm se nepodařilo zabránit městu v odstranění technicky hodnotné
víceúčelové sportovní haly,“ říká mluvčí Fridrich.
Vytvoření památkové zóny by měla podle účastníků pátečního setkání předcházet pečlivá příprava a
veřejná diskuse, ke které zatím nedošlo. Primátor města v sobotu v noci na městském blogu vydal
příspěvek, v němž potvrdil přijetí usnesení radou města, kterým žádá Ministerstvo kultury o vymezení
další památkové zóny ve městě. Tento bod nebyl uveden ve zveřejněném programu rady a usnesení
nebylo v době vydání tiskové zprávy k dispozici. Druhý článek na stránkách města cituje památkáře,
kterým by pomohl „jasně definovaný koncept města.“ Diskuse o tomto konceptu měla podle Slezanu
předcházet zaslání žádosti Ministerstvu kultury. „Rádi bychom věděli, proč město o této věci jedná
s památkovým ústavem bez účasti nejen Slezanu, ale všech dalších vlastníků nemovitostí, jichž se
nová památková zóna může dotknout. Chceme také vědět, co bylo konkrétně schváleno a zda bude
následovat diskuse s odborníky, vlastníky a občany města. Z reakcí pana primátora na naše dotazy
působí proces přípravy památkové zóny značně nestandardně,“ doplňuje Fridrich.
Slezan vítá iniciativy k využití některých areálů
Na setkání byl věnován prostor také projektům pro využití některých nemovitostí pro společensky
přínosné projekty. Jedním z nich je iniciativa Spolku pro faunapark. „Aktivitu spolku vítáme.
V současné době jsou připravovány kroky k ukončení insolvenčního řízení, po něm bude možné
podnikat konkrétní kroky směrem k realizaci projektu faunaparku,“ říká mluvčí Slezanu Fridrich.
Spolek si klade za cíl vybudovat na místě bývalé zoo volnočasový areál, kde budou návštěvníci moci
vidět například tradiční česká hospodářská zvířata. „Jsme neziskový nepolitický spolek nadšenců.
Máme za cíl vybudovat a provozovat malý pohodový kontaktní parčík, se snadnou dostupností z
celého města. Chceme, aby se zde cítili dobře děti, dospělí i senioři. Dnešní děti pomalu neví, jak
vypadá slepice, koza nebo ovce. Proto oslovíme školy a školky. Nemáme ambici konkurovat velkým
profesionálním zoologickým zahradám. Nikdy nepůjde o byznysový projekt. V našem podání to bude
malá, skromná záležitost,“ uvedl Petr Dvořáček ze Spolku pro faunapark ve Frýdku-Místku.
Další revitalizace areálu Slezanu je v přípravě v Raškovicích. Na celý areál Slezanu sice existuje platný
demoliční výměr, k jeho naplnění by ale nemělo dojít v takovém rozsahu. Slezan jedná s obcí o využití
budov v areálu například pro místní hasičský sbor. Další objekty by také měly nalézt smysluplné
využití v infrastruktuře obce podle závěrů jednání. „Slezan doufá, že také magistrát Frýdku-Místku
přehodnotí svůj dosavadní negativní postoj k významným industriálním budovám ve městě a půjde
Kontakt pro média: Tomáš Fridrich, Tel.: 723 180 727, [email protected]
TISKOVÁ ZPRÁVA
cestou otevřené diskuse s vlastníky směřující k možnému využití významných brownfieldů místo
rozsáhlého zastavovaní zelených ploch v rámci katastrálního území,“ říká mluvčí Slezanu Fridrich.
Seznam účastníků setkání:
•
•
•
•
•
•
•
•
Tomáš Fridrich, mluvčí Slezan Frýdek-Místek a.s.
Piotr Adamczyk, právní zástupce insolvenčního správce Slezan Frýdek-Místek a.s.
Jiří Karásek, zástupce věřitele Slezan Frýdek-Místek a.s.
Petr Dvořáček, Spolek pro faunapark ve Frýdku-Místku
Daniel Baránek, autor petice proti demolici budovy přádelny na ulici Nádražní
Martin Zouzal, občanské sdružení Vize FM
Martin Foldyna, občanské sdružení Vlaský
René Jurásek, občanský aktivista
Kontakt pro média: Tomáš Fridrich, Tel.: 723 180 727, [email protected]

Podobné dokumenty