Řádná schůze Chomutovské ostrostřelecké společnosti Program

Komentáře

Transkript

Řádná schůze Chomutovské ostrostřelecké společnosti Program
Řádná schůze Chomutovské ostrostřelecké
společnosti
Program Řádné schůze 7/2015
Datum a místo konání: ...............................................................................................................................................1
Zahájení schůze...............................................................................................................................................................2
Seznam účastněných...................................................................................................................................................2
Seznámení s programem.............................................................................................................................................2
Volba zapisovatele.......................................................................................................................................................2
Interní body:....................................................................................................................................................................3
Gratulace.....................................................................................................................................................................3
Sborový prapor............................................................................................................................................................3
Nákup nové pušky.......................................................................................................................................................3
Ples Chomutovského sboru.........................................................................................................................................3
Zápisy z akcí.................................................................................................................................................................3
Klubovna......................................................................................................................................................................3
Plánované akce................................................................................................................................................................3
Peine............................................................................................................................................................................3
Mašinky 2015..............................................................................................................................................................3
Tour de Louny..............................................................................................................................................................4
Žehnání Slavnostního praporu.....................................................................................................................................4
Program:.................................................................................................................................................................. 4
Popis a základní informace:.....................................................................................................................................4
Pozvánky:.................................................................................................................................................................4
Stalo se............................................................................................................................................................................ 4
Pohřeb Luďka Hlaváče.................................................................................................................................................4
Závěr schůze.................................................................................................................................................................... 4
Příloha – Program akce v Peine v němčině......................................................................................................................5
Datum a místo konání:
8. července 2015 v restauraci U Dvou Rytířů
Stránka 1 z 7
Zahájení schůze
Seznam účastněných
X
Jméno a příjmení
statut
přítomen
1
M. Vyhnis
Řádný člen
ano
2
P. Holeček
Řádný člen
ano
3
P. Rohel
Řádný člen
ne
4
Š. Bílek
Řádný člen
ne
5
J. Šlajsna
Řádný člen
ano
6
N. Cháb
Řádný člen
ano
7
S. Mandát
Řádný člen
ne
8
P. Proška
Řádný člen
ano
9
J. Pekař
Řádný člen
ne
10 J. Elbelová
Řádný člen
ano
11 J. Matěcha
Řádný člen
ano
12 M. Kulík
Řádný člen
ne
13 J. Khel
Čekatel
ano
14 K. Scheithauer
Čekatel
ano
15 L. Závora
Čekatel
ano
16 F. Cháb
Čekatel
ano
17 L. Dokonal
Čestný člen
ano
18 Z. Tollar
Čestný člen
ne
19 J. Řehák
Čestný člen
ne
20 P. Holečková
Přispívající člen
ano
21 L. Kubová
Přispívající člen
ne
22 Š. Dokonalová
Přispívající člen
ano
23 K. Vorlíková
Přispívající člen
ne
24 L. Scheithauerová
Přispívající člen
ano
Na schůzi je přítomno 15 členů sboru, z čehož 7 členů má hlasovací právo, 8 členů má poradní hlas.
Seznámení s programem
Program schůze je stanoven a schválen bez doplňujících návrhů, nebyla z časové zaneprázdněnosti vyhotovena
příprava.
Volba zapisovatele
Zapisovatelem dnešní schůze je:
Cháb Norbert
Schválení:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL: 0
Interní body:
Gratulace
Na začátku schůze bylo J. Elbelové blahopřáno k jejímu životnímu jubileu a F. Chábovi k dosažení plnoletosti.
Oběma ještě jednou upřímné gratulace a přání všeho nejlepšího.
Sborový prapor
Sborový prapor byl dovezen M. Vyhnisem, M. Kulíkem a K. Vorlíkovou z Brna od firmy ALERION do
Chomutova a na schůzi byl představen všem ostatním členům sboru. Podle zápisu z minulé schůze si prapor vzal do
úschovy P. Holeček u kterého bude umístěn do Žehnání praporu.
Sbor poslal žádost na Radu statutárního města Chomutova o povolení užívat historický znak na praporu, toto
povolení obdržel v Usnesení RaMěst č. 268/15 z 22.6.2015
Nákup nové pušky
Puška je od P. Holečka odkoupena a je v držení L. Závory, který na pušku dokoupil ze sborové pokladny
přenosové pouzdro a celek má na starosti.
Ples Chomutovského sboru
J. Elbelová oznámila datum konání plesu CHOS a to dne 5. března 2016 v Městském divadle Chomutov.
Předběžný rozpočet pošle N. Chábovi k zajištění financí. Hlavně tombola bude vyžadovat zkvalitnění oproti letošnímu
plesu.
Zápisy z akcí
J. Elbelová požádala o doplnění zápisů z akcí do kroniky. Jedná se o tyto akce: Masopust Kadaň 2015 –
zpracuje N. Cháb, Pasování v Šibeniku – zpracuje N. Cháb, Červený hrádek . Zpracuje M. Vyhnis, Pohřeb L. Hlaváče –
zpracuje N. Cháb. Všechna zpracování budou dokončena do srpnové schůze.
Klubovna
Sbor poslal žádost na Radu statutárního města Chomutova o pronájem místnosti “ Ve věži”, kde by si zřídil
klubovní místnost. Tato žádost byla zaslána na vedení SKKS, které odpovědělo oficielním dopisem, že tuto místnost
má zřízenou jako zkušebnu a k tomuto účelu ji využívá. Z tohoto důvodu není možné tuto místnost pronajmout
komukoliv na jiné účely.
Schůze pověřila N. Chába, aby se pokusil vyhledat jinou místnost pro případnou klubovnu CHOS. Souboj s
SKKS ohledně “Věže” by mohl být kontraproduktivní.
Plánované akce
Peine
Seznam členů jedoucích do Peine:
J. Khel
M. Kulík
N. Cháb
K.Scheithauer Š. Bílek
A. Bílek
I. Khelová
K. Vorlíková
M. Chábová
J. Matěcha
M. Bílková
P. Rohel
P. Proška
J. Elbelová
F. Cháb
J. Šlajsna
R. Bílek
Samotná logistika odjezdu bude řešena na schůzi 5. srpna 2015. N. Cháb se spojí s K. Scheithauerem a
telefonicky potvrdí v hostelu naší účast. Termín tohoto úkolu je ve 29. týdnu. V příloze tohoto zápsu je německy
psaná pozvánka a program střeleb, zkrácený český překlad bude do konce července vyvěšen na stránkách.
Mašinky 2015
L. Dokonal spolu s K. Scheithauerem organizují výlet v uniformách a dobovém na mašinky dne 25.7.2015.
Trasa z Chomutova do Steinbachu trvá cca 30 minut a vzdálenost je cca 30 km. Vlak odjíždí v 11:00 hod a v cca 13:00
až 13:30 je zpět, tudíž v Chomutově můžeme být kolem 14:00 hodin. Do 18. 7.2015 K. Scheithauer nahlásí počty lidí
na německé straně. Mohli bychom získat samostatný vagonek a možná i nějakou slevu. N. Cháb obešle přes SMS lidi
a požádá o potvrzení účasti jednotlivých členů na tuto akci v pondělí 13. 7.2015.
Stránka 3 z 7
Tour de Louny
J. Elbelová ku příležitosti svých narozenin svolává akci na 25.7.2015 do Loun s možností přespání, kde chce se
zúčastněnými absolvovat pochod Lounskými krčmami a pivnicemi na ochutnávku různých druhů piv. N. Cháb obešle
přes SMS lidi a požádá o potvrzení účasti jednotlivých členů na tuto akci v pondělí 13. 7.2015.
Žehnání Slavnostního praporu
Žehnání Slavnostního praporu Chomutovského ostrostřeleckého sboru proběhne dne 12. září 2015 v
Chomutově.
Program:
8:30 - 9:00
9:00 – 10:00
10:00 – 10:30
11:00 – 13:00
13:30 – 14:30
15:00 – 22:00
Sraz u Městského divadla v Chomutově
Průvod městem
Představení praporu zástupcům města
Svatá mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Oběd v Kulisárně u Městského divadla
Zábavné odpoledne s programem
Popis a základní informace:
Na 12. září 2015 máme zamluvenou Kulisárnu. V průběhu července a srpna domluví N. Cháb s provozním
Kulisárny podrobnosti ohledně naší akce. Hlavně co se týká jídla, střelby, úschovy zbraní, vystoupení hudebních těles
a podobně.
Plán pochodu:
Od divadla Pěšinou B. Němcové přes J. ze Stříbra na náměstí 1. máje, obejdeme náměstí a kolem fary
dojdeme na Husovo náměstí, kde bude probíhat představení praporu zástupcům města. Po mši půjdou sbory volně
zpět do Kulisárny. J. Šlajsna připraví do 5. srpna ceremonie, aby bylo možné je distribuovat mezi zúčastněné.
Na pochod městem budou vyzváni i jiné spřízněné spolky a dobrovolné organizace města. (horníci, 46. pěší
pluk a jiné). Doprovod nám poskytne Hornická kapela.
O zábavu kulturního charakteru se postará Krušnohor, pravděpodobně Ponticello ze ZUŠ T.G.Masaryka,
možná Jazz Žatec a další kapely. Tento bod příprav probíhá a není uzavřen.
V rámci Žehnání praporu bude soutěžní střelba z flobertky, kde každý střelec zapsaný do střelecké listiny má
svůj podepsaný terč a tři rány zdarma. Každou další ránu si bude platit částkou 50,- Kč. Sčítají se tři nejlepší rány a
nejlepších deset bude střílet na malovaný terč o velikosti cca 60 x 60 cm až 80 x 80 cm, který namaluje J. Matěcha do
schůze v září 2015. Soutěž povedou střelci z Chomutova, kteří se budou u soutěže střídat a dávat pozor na její hladký
průběh. Upozorňuji na alkoho během střelby.
Výstavku zbraní má na starosti P. Holeček. I tady se budou členové CHOS střídat, aby byla zachována
bezpečnost a dozor. Obě akce budou končit v cca 18:00 hodin. Poté se zbraně uzamknou a stanoví se jeden správce
klíčů.
J. Šlajsna se pokusí vymyslet nějakou výstavku historických artefaktů, které mají vztah k našemu sboru.
Pozvánky:
Zatím byly rozeslány pozvánky významným lidem a organizacím. Tento seznam se neustále doplňuje a
aktualizuje. Po dohodě s J. Elbelovou bude umístěn na internet. N. Cháb se bude starat o ubytování hostů. J. Šlajsna
připomněl zaslání pozvánky do partnerského města Annaberg Bucholz. N. Cháb zajistí v 29. týdnu. J. Elbelová
doporučila distribuci pozvánek přes Facebook. Tento návrh byl přijat a informace bude takto distribuována.
Stalo se
Pohřeb Luďka Hlaváče
Dne 22. června 2015 se konal pohřeb našeho člena, L. Hlaváče, který nás náhle opustil ve věku 53 let. Této
pietní akce se zúčastnili někteří členové sboru, kteří mu vzdali čestnou stráží poslední poctu. Po smutečním aktu byla
vypálena salva na rozloučenou. Tímto mu posíláme poslední pozdrav a vzpomínáme.
Závěr schůze
Příloha – Program akce v Peine v němčině
Reglement
Europäisches Königs- und Prinzenschießen
Das Europäische Königsschießen wird nach der jeweiligen örtlichen Tradition abgehalten.
Die Waffen werden zur Verfügung gestellt. Die Nutzung eigener Waffen ist verboten.
Die Einschreibungen zur Teilnahme am Europäischen Königsschießen geschehen alleine
über die Regionalpräsidenten/Regionalsekretäre.
(Im Folgenden wird aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung nur die männliche Form verwendet. Es sind jedoch
stets Personen männlichen und weiblichen Geschlechts gleichermaßen gemeint.)
Einschreibungen König & Prinzenschießen
Die Anmeldungen der Könige und Prinzen müssen bis zum 01. Juli des Veranstaltungsjahres über
die Verbände bei den Regionalpräsidenten/Regionalsekretären erfolgen.
Es wird bei der Anmeldung eine Anmeldegebühr in Höhe von 10,- € fällig.
Die Regionalsekretäre sind dafür verantwortlich, die Angaben der teilnehmenden Könige und Prinzen
zusammenzustellen.
Die Regionalsekretäre sorgen dafür, dass die Anmeldungen der teilnehmenden Könige und Prinzen am 15.
Juli den Organisatoren und dem Generalsekretär zugeschickt werden. Diese Liste ist bindend und dient beim
Königsschießen und Prinzenschießen als Grundlage.
Am Tage der Veranstaltung selbst ist keine Anmeldung mehr möglich.
Es werden nur die Bewerber berücksichtigt, die am 01. Juli die Anmeldegebühr in Höhe von 10,- € bezahlt
haben.
Bedingungen zur Teilnahme:
Kriterien:
Jede Region bestimmt selbst, welche Könige und Prinzen zum Europakönigsschießen zugelassen werden. Diese
müssen nachweislich nach dem Ende der Einschreibefrist zum letzten Europaschützenfest die Königs- bzw.
Prinzenwürde erlangt haben. Für das Prinzenschießen gilt die Altersgruppe vom 16. bis zum vollendeten 25.
Lebensjahr.
Zur Teilnahme müssen folgende Bedingungen durch die Teilnehmer erfüllt sein:
Die Teilnehmer müssen über ihre Bruderschaft/Gilde/Verein und dem der jeweiligen Region angehörenden Verband
Mitglied in der EGS sein.
Die teilnehmenden Könige und Prinzen sollten mit mindestens einer Fahnenabordnung (mind. 6 Mitglieder)
anwesend sein und am Festzug teilnehmen.
Die Teilnehmer haben während des gesamten Wettbewerbs und der Siegerehrung Vereinsuniform und Ehrenzeichen
zu tragen.
Die Teilnehmer am Schießen dürfen nicht unter dem Einfluss von Alkohol stehen. Für alle Teilnehmer am
Schießen besteht daher absolutes Alkoholverbot während des gesamten Wettkampfes (Null-PromilleGrenze). Alkoholisierte Teilnehmer werden unverzüglich vom Schießen ausgeschlossen. Die Entscheidung
trifft die Schießkommission sofort und endgültig.
Anschreiben der teilnehmenden Könige und Prinzen:
Die gemeldeten Bewerber erhalten als Bestätigung vom Generalsekretär eine Startberechtigung zugesandt. Diese
Startberechtigung ist bei der Anmeldung in Peine vorzulegen!
Die Teilnehmer am Europäischen Königs- und Prinzenschießen erhalten von den Organisatoren ein Schreiben mit
den aktuellen Erläuterungen in den Sprachen Deutsch, Niederländisch, Englisch, Polnisch und Französisch. Das
angestrebte Datum für dieses Schreiben ist 14 Tage vor dem Fest.
Anmeldungen der Könige und Prinzen:
Die Teilnehmer (Könige & Prinzen) haben sich am Samstag der Festveranstaltung zwischen 9.00 und 11.00 Uhr bei
ihrem Regionalsekretär in dem dafür vorgesehenen Büro anzumelden. Hier erfolgt die Einschreibung und die
Festlegung der Reihenfolge der Vorrunden. Aus
organisatorischen Gründen kann die Festlegung der Reihenfolge unter der Aufsicht der Schießkommission im
Vorhinein erfolgen.
Die Einschreibgebühr für die Könige beträgt 10,00 €. Für die Prinzen 5,00 €. (bzw. ein dementsprechender
Betrag in der Landeswährung.)
Stránka 5 z 7
Pflichten der Veranstalter:
Die Veranstalter haben rechtzeitig vor dem Fest folgende Vorbereitungen zu treffen:
Es ist eine ausreichend große und besonders ausgeschilderte Räumlichkeit zur Verfügung zu stellen,
in der die Anmeldungen erfolgen. Für die Ausstattung mit den nötigen Tischen und Stühlen für die
Regionen ist zu sorgen. Anhand der erfolgten Anmeldungen kann hiervon abgewichen werden. Dies wird
auf einer Sitzung der Schießkommission nach dem 01.08., aber vor Beginn der Anmeldungen besprochen
und entschieden.
Eine deutliche Beschilderung zum Anmeldelokal ist anzubringen.
Die Veranstalter besorgen für die Teilnehmer ein Erinnerungsandenken.
Pro Region sind mindestens 2 Mitarbeiter vorzusehen, um die Listen zu kontrollieren und eventuell Korrekturen
vorzunehmen, das Einschreibegeld zu kassieren und das Andenken an die Teilnehmer auszuhändigen.
Durch die Region vorzusehen:
Der Regionalsekretär sorgt dafür, dass mindestens immer 2 Personen anwesend sind, die den Sprachen der
Teilnehmer aus der Region mächtig sind, und sich mit den Teilnehmern ohne sprachliche Mißverständnisse
verständigen können. Sie müssen über alle Angaben, über den Ort und Verlauf, wo das Königs- und Prinzenschießen
stattfindet, vom Veranstalter umfassend informiert sein.
Vorrunden:
Der Veranstalter sorgt für die nötigen Genehmigungen und Erfüllung der Sicherheitsvorgaben.
Schießstände
Der Veranstalter soll pro Region eine ausreichende Anzahl Schießstände für Könige und Prinzen zur Verfügung
stellen; (Kriterien ca. 50 Schützen pro Schießstand).
Für die Vorrunden sind in der Regel 15 Schießstände vorzusehen.
Der Veranstalter hat für genügend Waffen und Munition zu sorgen.
Pro Schießstand stellt der Ausrichter einen Tisch und zwei Stühle bereit, die bei schlechter Witterung überdacht
werden können.
Der Veranstalter sorgt für einen Raum als Sekretariat mit Blick auf den Schießstand, wo das Finale stattfindet. In
diesem Raum sollen genügend Tische und Stühle für ca. 35 Personen vorhanden sein. Auch ist eine
Lautsprecheranlage zu stellen.
Einteilung der Schießstände mit Gittern und Lafette
Es wird eine deutliche Absperrung um die Schießstände herum durch die Veranstalter eingerichtet, um für die
Zuschauer einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu gewährleisten. Innerhalb dieser Absperrung dürfen sich nur
die Regionalsekretäre, die Schießmeister, die Markeure und die teilnehmenden schießberechtigten Könige und
Prinzen aufhalten. Die Absperrung ist auch zwischen den einzelnen Ständen zu gewährleisten.
Pro Schießstand ist mindestens ein Schießmeister für die Waffe und die Munition vorzusehen. Die Schießmeister
sind verantwortlich für das Laden der Waffe und die
Einhaltung aller schießtechnischen Regeln entsprechend dem örtlichen Schießreglement und den einzuhaltenden
Sicherheitsvorschriften.
Anfang Vorrunden:
Die Könige und Prinzen müssen spätestens um 11.30 Uhr von den Regionalsekretären angemeldet sein.
Die Vorrunden beginnen spätestens um 12.00 Uhr.
Ende Vorrunde:
Die Regionalsekretäre sind dafür verantwortlich, die durch die Schießmeister und die Markeure erstellten Listen
unverzüglich an das Sekretariat weiterzuleiten.
Die Regionalsekretäre überprüfen die Listen, ob alle Bedingungen zur Teilnahme am Finale erfüllt sind.
Für das Königsschießen sollen max. 50 Bewerber pro Baum/Schießstand in die Vorrunde gehen. An jedem
Baum/Schießstand schießen in der Regel nur Bewerber aus einer Region.
Falls die jeweilige Region für die Vorrunde keine andere Regelung trifft, sind jeweils die 2 Schützen vor und die 2
Schützen nach dem Schützen, der den Vogel schießt, zum Finale zugelassen.
Insgesamt sind von allen Teilnehmern aus der Vorrunde mindestens 10 Teilnehmer für die Region 1 und mindestens
je 5 Teilnehmer für die anderen Regionen, maximal jedoch 10 % aller Teilnehmer aus der jeweiligen Region für das
Finale zugelassen.
Für das Prinzenschießen gelten die vorstehenden Regelungen des Königsschießens entsprechend.
Finalrunde:
Auslosung
Die Auslosung der Reihenfolge der Schützen findet in Anwesenheit der Regionalsekretäre im Sekretariat bei den
Schießständen um 14.30 Uhr statt.
Anfang Finale
Das Finale beginnt um 15.30 Uhr und soll um 17.00 Uhr beendet sein.
Beim Finale der Könige werden einige Prominente mit Ehrenschüssen den Wettkampf eröffnen. Diese werden durch
den Präsidenten der EGS oder Vertreter des Veranstalters angekündigt.
Unmittelbar nach den Ehrenschüssen wird mit dem Königs- und Prinzenschießen begonnen.
Der König/ Prinz, welcher das letzte Stück Holz von der Stange schießt, ist der neue Europakönig/Europaprinz.
Europäischer König & Prinz:
Der amtierende König und der amtierende Prinz werden ab ihrer Ankunft während des gesamten Schützentreffens
vom Zeremonienmeister oder einem von ihm Beauftragten begleitet.
Der Veranstalter stellt dem neuen König/Prinz eine Begleitung. Die Begleiter werden sich vor dem Finale im
Sekretariat melden und bekannt machen.
Der Titel des Europakönigs kann nur ein einziges Mal durch den jeweiligen Schützen erreicht werden. Hat ein Schütze
diesen Titel erreicht, kann er danach nicht erneut am Königsschießen teilnehmen.
Der Titel des Europaprinzen kann nur ein einziges Mal durch den jeweiligen Schützen erreicht werden. Hat ein
Schütze diesen Titel erreicht, kann er danach nicht erneut am Prinzenschießen teilnehmen.
Sollte ein nicht mehr amtierender Europaprinz die Teilnahmebedingungen der jeweiligen Region zum
Europakönigsschießen erfüllen, kann er am Schießen um die Würde des Europakönigs teilnehmen.
Kommission EGS:
Die Mitglieder der Schießkommission kontrollieren die Einschreibungen, die Auslosung der Reihenfolge
und das gesamte Schießen.
Die Kommission kann bei Unregelmäßigkeiten Teilnehmer vom Schießen ausschließen. Die Entscheidung der
Schießkommission ist bindend und unanfechtbar.
Die Kommission begleitet den neuen König und Prinz, zusammen mit dem Zeremonienmeister und den
Begleitern der Veranstalter, zum Tagungsort des Präsidiums.
Die Aufgabe der Kommission ist mit der Vorstellung des neuen König und Prinzen an das Präsidium beendet.
Dieses Reglement wurde beschlossen auf der Präsidiumssitzung der EGS am 08.11.2014 in Helden und ist
das einzig gültige Reglement.
Mitglieder der Kommission:
Hugo Steyls
Marc Pijnenburg
Konrad Graute
Pawel Przychodniak
Cipressenstraat 4, B – 3530 Houthalen-Helchteren
Tel: 0032/89380888 of 0032/478560416
E-mail: [email protected]
Gansheuvel 12, NL – 5371 DG Ravenstein
Tel: 0031/486 411996 of 0031/6 44274727
E-mail: [email protected]
Böhmerstraße 62, D - 33330 Gütersloh
Tel: 0049/5241-26785 mobil 0049-163-7508283
E-mail: [email protected]
Sarbka 48, PL-64700 Czarnkow
Tel: 048 67 255 12 65 of 048 608 489 543
E-mail: [email protected]
Stránka 7 z 7

Podobné dokumenty