Mon. Pol. Nr 75#1544

Komentáře

Transkript

Mon. Pol. Nr 75#1544
Monitor Polski Nr 75
— 2507 —
Poz. 751 i 752
751
OÂWIADCZENIE RZÑDOWE
z dnia 6 lipca 2006 r.
w sprawie zwiàzania Rzeczypospolitej Polskiej Umowà mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Radà
Ministrów Serbii i Czarnogóry o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiàzanej, sporzàdzonà w Warszawie
dnia 20 kwietnia 2006 r.
Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e na podstawie art. 6 ust. 3 w zwiàzku z art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 14 kwietnia 2002 r. o umowach mi´dzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216,
poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 24 marca 2006 r. udzieli∏a zgody na zwiàzanie
Rzeczypospolitej Polskiej Umowà mi´dzy Rzàdem
Rzeczypospolitej Polskiej a Radà Ministrów Serbii
i Czarnogóry o udzieleniu kredytu w ramach pomocy
wiàzanej, poprzez podpisanie.
Zgodnie z art. 15 umowy wesz∏a ona w ˝ycie
w dniu 22 maja 2006 r.
Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
752
POROZUMIENIE
z dnia 19 czerwca 2006 r.
mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o zmianie za∏àcznika nr 1
do Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o przejÊciach granicznych,
przejÊciach na szlakach turystycznych przecinajàcych granic´ paƒstwowà oraz zasadach przekraczania
granicy poza przejÊciami granicznymi, sporzàdzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej
DPT.I-2265-31-2003/SW/75
Ambasada Republiki Czeskiej
w Warszawie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesy∏a wyrazy szacunku Ambasadzie
Republiki Czeskiej w Warszawie i dzia∏ajàc w imieniu
Rzàdu Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaproponowaç, na podstawie artyku∏u 10 w zwiàzku z artyku∏em 1 ust´p 2 Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospoli-
tej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o przejÊciach
granicznych, przejÊciach na szlakach turystycznych
przecinajàcych granic´ paƒstwowà oraz zasadach
przekraczania granicy poza przejÊciami granicznymi,
sporzàdzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.,
zawarcie Porozumienia mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o zmianie za∏àcznika nr 1 do powy˝szej umowy, nast´pujàcej treÊci:
1. W za∏àczniku nr 1 — Wykaz otwartych przejÊç
granicznych, litera b) przejÊcia kolejowe — liczba porzàdkowa 4 otrzymuje nast´pujàce brzmienie:
Lp.
Nazwa przejÊcia
granicznego
Rodzaj przejÊcia
granicznego
Rodzaj ruchu
Miejsce odprawy
granicznej
Uwagi
1
2
3
4
5
6
4
G∏ucho∏azy — Mikulovice
1
O, T
G∏ucho∏azy (RP)
Monitor Polski Nr 75
— 2508 —
2. W za∏àczniku nr 1 — Wykaz otwartych przejÊç
granicznych, litera b) przejÊcia kolejowe — po liczbie
Poz. 752
porzàdkowej 8 dodaje si´ liczb´ porzàdkowà 9
w brzmieniu:
Lp.
Nazwa przejÊcia
granicznego
Rodzaj przejÊcia
granicznego
Rodzaj ruchu
Miejsce odprawy
granicznej
Uwagi
1
2
3
4
5
6
9
G∏ucho∏azy — Jindřichov
ve Slezsku
1
O, T
G∏ucho∏azy (RP)
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyra˝enia
zgody przez Rzàd Republiki Czeskiej na powy˝sze, niniejsza nota wraz z odpowiedzià na nià stanowi∏y Porozumienie mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rzàdem Republiki Czeskiej o zmianie za∏àcznika nr 1
do Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rzàdem Republiki Czeskiej o przejÊciach granicznych, przejÊciach na szlakach turystycznych przecinajàcych granic´ paƒstwowà oraz zasadach przekraczania granicy poza przejÊciami granicznymi, sporzàdzo-
nej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w ˝ycie z dniem otrzymania noty stanowiàcej odpowiedê.
Ambasada Republiki Czeskiej
w Warszawie
w imieniu Rzàdu Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt zaproponowaç, na podstawie artyku∏u 10
w zwiàzku z artyku∏em 1 ust´p 2 Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki
Czeskiej o przejÊciach granicznych, przejÊciach na
szlakach turystycznych przecinajàcych granic´ paƒstwowà oraz zasadach przekraczania granicy poza
przejÊciami granicznymi, sporzàdzonej w Warszawie
dnia 22 listopada 1996 r., zawarcie Porozumienia mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o zmianie za∏àcznika nr 1 do powy˝szej
umowy, nast´pujàcej treÊci:
Nr 4924/2006-Var.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej
Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie przesy∏a wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i ma zaszczyt potwierdziç odbiór noty nr DPT.I-2265-31-2003/SW/75 z dnia
24 lutego 2005 r., nast´pujàcej treÊci:
„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesy∏a wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Czeskiej w Warszawie i dzia∏ajàc
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z niniejszej okazji, aby ponowiç
Ambasadzie Republiki Czeskiej wyrazy swojego wysokiego powa˝ania.
Warszawa, dnia 24 lutego 2005 r.
1. W za∏àczniku nr 1 — Wykaz otwartych przejÊç
granicznych, litera b) przejÊcia kolejowe — liczba porzàdkowa 4 otrzymuje nast´pujàce brzmienie:
Lp.
Nazwa przejÊcia
granicznego
Rodzaj przejÊcia
granicznego
Rodzaj ruchu
Miejsce odprawy
granicznej
Uwagi
1
2
3
4
5
6
4
G∏ucho∏azy — Mikulovice
1
O, T
G∏ucho∏azy (RP)
2. W za∏àczniku nr 1 — Wykaz otwartych przejÊç
granicznych, litera b) przejÊcia kolejowe — po liczbie
porzàdkowej 8 dodaje si´ liczb´ porzàdkowà 9
w brzmieniu:
Lp.
Nazwa przejÊcia
granicznego
Rodzaj przejÊcia
granicznego
Rodzaj ruchu
Miejsce odprawy
granicznej
Uwagi
1
2
3
4
5
6
9
G∏ucho∏azy — Jindřichov
ve Slezsku
1
O, T
G∏ucho∏azy (RP)
Monitor Polski Nr 75
— 2509 —
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej proponuje, aby w przypadku wyra˝enia
zgody przez Rzàd Republiki Czeskiej na powy˝sze, niniejsza nota wraz z odpowiedzià na nià stanowi∏y Porozumienie mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rzàdem Republiki Czeskiej o zmianie za∏àcznika nr 1
do Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rzàdem Republiki Czeskiej o przejÊciach granicznych, przejÊciach na szlakach turystycznych przecinajàcych granic´ paƒstwowà oraz zasadach przekraczania granicy poza przejÊciami granicznymi, sporzàdzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w ˝ycie z dniem otrzymania noty stanowiàcej odpowiedê.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z niniejszej okazji, aby ponowiç
Ambasadzie Republiki Czeskiej wyrazy swojego wysokiego powa˝ania.”.
Ambasada Republiki Czeskiej ma zaszczyt poinformowaç, ˝e Rzàd Republiki Czeskiej wyra˝a zgod´ na
powy˝szà propozycj´ i nota Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej nr DPT.I-2265-
Velvyslanectví České republiky
ve Varšavě
Poz. 752
31-2003/SW/75 z dnia 24 lutego 2005 r. oraz niniejsza
nota stanowià Porozumienie mi´dzy Rzàdem Republiki Czeskiej a Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej o zmianie za∏àcznika nr 1 do Umowy mi´dzy Rzàdem Republiki Czeskiej a Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej
o przejÊciach granicznych, przejÊciach na szlakach turystycznych przecinajàcych granic´ paƒstwowà oraz
zasadach przekraczania granicy poza przejÊciami granicznymi, sporzàdzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., które wejdzie w ˝ycie z dniem otrzymania
niniejszej noty.
Ambasada Republiki Czeskiej, korzystajàc z okazji,
zwraca si´ z proÊbà o potwierdzenie daty otrzymania
niniejszej noty w celu prawid∏owego ustalenia daty
wejÊcia w ˝ycie porozumienia.
Ambasada Republiki Czeskiej korzysta z niniejszej
okazji, aby ponowiç Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wysokiego powa˝ania.
Warszawa, dnia 15 czerwca 2006 r.
Velvyslanectví České republiky ve Varšavě projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a má čest potvrdit příjem nóty č. DPT.I-2265-312003/SW/75 ze dne 24. února 2005 tohoto znění:
dovoluje navrhnout, na základě článku 10 v návaznosti
na článek 1 odstavec 2 Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících
státní hranice a zásadách překračování státních hranic
mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne
22. listopadu 1996, sjednání Ujednání mezi vládou
Polské republiky a vládou České republiky o změně
přílohy ěíslo 1 výše uvedené Dohody o následujícím
obsahu:
„Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky
projevuje úctu Velvyslanectví České republiky ve
Varšavě a konajíce jménem vlády Polské republiky, si
1. V příloze číslo 1 — Seznam otevřených hraničních přechodů, písmeno b) železniční přechody —
pořadové číslo 4 bude mít následující znění:
4924/2006-Var.
Ministerstvo zahraničních věcí
Polské republiky
Poř. č.
Hraniční přechod
charakter
přechodu
rozsah provozu
Dislokace
Poznámka
1
2
3
4
5
6
4
Głuchołazy — Mikulovice
1
ŽOS, ŽN
Głuchołazy (PR)
2. V příloze číslo 1 — Seznam otevřených hraničních přechodů, písmeno b) železniční přechody —
za pořadové číslo 8 se připojuje pořadové číslo 9 ve
znění:
Poř. č.
Hraniční přechod
charakter
přechodu
rozsah provozu
Dislokace
Poznámka
1
2
3
4
5
6
9
Głuchołazy — Jindřichov
ve Slezsku
1
ŽOS, ŽN
Głuchołazy (PR)
Monitor Polski Nr 75
— 2510 —
Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky
navrhuje, aby v případě vyjádření souhlasu vládou
České republiky s výše uvedeným, tato nóta společně
s odpovědí na ni tvořily Ujednání mezi vládou Polské
republiky a vládou České republiky o změně přílohy
č. 1 Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou
České republiky o hraničních přechodech, přechodech
na turistických stezkách protínajících státní hranice
a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem doručení odpovědní nóty.
Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky
využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky o své hluboké úctě.’’.
Velvyslanectví České republiky má čest sdělit,
že vláda České republiky souhlasí s výše uvedeným
návrhem a nóta Ministerstva zahraničních věcí Polské
republiky č. DPT.I-2265-31-2003/SW/75 ze dne 24. úno-
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej
DPT.I 2265-31-2003/SW
Ambasada Republiki Czeskiej
w Warszawie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesy∏a wyrazy szacunku Ambasadzie
Republiki Czeskiej i nawiàzujàc do noty nr 4924/2006
-Var. z dnia 15 czerwca 2006 r. dotyczàcej Porozumienia mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o zmianie za∏àcznika nr 1 do
Poz. 752 i 753
ra 2005 a tato nóta tvoří Ujednání mezi vládou České
republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy
č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou
Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech
na turistických stezkách protínajících státní hranice
a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem doručení této
nóty.
Velvyslanectví České republiky si při této příležitosti dovoluje požádat o potvrzení data doručení této
nóty, aby mohl být správně stanoven den vstupu
Ujednání v platnost.
Velvyslanectví České republiky využívá této
příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Polske republiky o své hluboké úctě.
Varšava, 15 června 2006
Umowy mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rzàdem Republiki Czeskiej o przejÊciach granicznych, przejÊciach na szlakach turystycznych przecinajàcych granic´ paƒstwowà oraz zasadach przekraczania
granicy poza przejÊciami granicznymi, sporzadzonej
w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r., uprzejmie informuje, ˝e wymienione porozumienie wesz∏o w ˝ycie
w dniu 19 czerwca 2006 r.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji, aby ponowiç Ambasadzie Republiki Czeskiej wyrazy wysokiego powa˝ania.
Warszawa, dnia 22 czerwca 2006 r.
753
OÂWIADCZENIE RZÑDOWE
z dnia 19 lipca 2006 r.
w sprawie zwiàzania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 19 czerwca 2006 r.
mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o zmianie za∏àcznika nr 1 do Umowy
mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Czeskiej o przejÊciach granicznych,
przejÊciach na szlakach turystycznych przecinajàcych granic´ paƒstwowà oraz zasadach przekraczania
granicy poza przejÊciami granicznymi, sporzàdzonej w Warszawie dnia 22 listopada 1996 r.
Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e na podstawie art. 6 ust. 3 i 4 w zwiàzku z art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mi´dzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216,
poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 8 lutego 2005 r. udzieli∏a zgody na zwiàzanie
Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem mi´dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki
Czeskiej o zmianie za∏àcznika nr 1 do Umowy mi´dzy
Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki
Czeskiej o przejÊciach granicznych, przejÊciach na
szlakach turystycznych przecinajàcych granic´ paƒstwowà oraz zasadach przekraczania granicy poza
przejÊciami granicznymi, sporzàdzonej w Warszawie
dnia 22 listopada 1996 r., poprzez wymian´ not.
Porozumienie wesz∏o w ˝ycie w dniu 19 czerwca
2006 r.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: L. Dorn

Podobné dokumenty

POROZUMIENIE z dnia 29 marca 2007 r. mi´dzy Rzŕdem

POROZUMIENIE z dnia 29 marca 2007 r. mi´dzy Rzŕdem „Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie przesy∏a wyrazy szacunku Ministerstwu Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i na podstawie artyku∏u 10 w zwiàzku z artyku∏em 1 ust´p 2 Umowy mi´dzy ...

Více

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Cze

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Cze Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ma zaszczyt poinformowaç, ˝e Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej wyra˝a zgod´ na powy˝sze i prosi o poinformowanie Ministerstwa Spraw Zagranicz...

Více

Mon. Pol. Nr 43#1030

Mon. Pol. Nr 43#1030 a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varš...

Více