Studijni-svet.cz || Dějiny umění ve 20. stol v otázkách - Dejiny

Komentáře

Transkript

Studijni-svet.cz || Dějiny umění ve 20. stol v otázkách - Dejiny
Studijni-svet.cz || Dějiny umění ve 20. stol v otázkách
Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. || Navštivte také náš eShop http://obchod.studijni-svet.cz
Otázka: Dějiny umění ve 20. stol v otázkách
Předmět: Dějiny umění
Přidal(a): Thedejvak
1. Čím se odlišuje lyrická abstrakce a abstraktní expresionismus? Uveďte příklady obou
směrů včetně hlavních představitelů.
Abstraktní expresionismus a lyrická abstrakce je to samé. Jde spíše o základnu pro různé výrazové
prostředky. Odpor ke geometrické abstrakci a odpor k figurativnímu umění. Prosazoval sdělení, které
nevázal na rozum a ani systematičnost. Chtěl malíře osvobodit od pravidel, od formalismu, nadvlády
pravítka a kružítka.
Wols (Wolfgang Shulze) a Jean Fautier.
2. Co je podstatou akční malby? Jak a kteří malíři action painting realizovali?
Vyjadřování umělcovy podvědomé stavy a pocity a u diváka vyvolávající dojem lyrické imaginace.
Pollock: z obrazu cítíme pohyby malíře, který obraz obchází a zpracovává barevnou hmotu tyčemi
a kartáči
Willém de Kooning: cyklus Ženy: shluk linií a barevných skvrn vystupující schematické postavy.
3. Čím se liší perfomance a happening?
Performace není improvizovaná a nepočítá se s aktivní účastí diváka. Jejím základem je choreografie či
liberto.
Happening: Improvizovaná a neopakovatelná akce, která vtahuje do dění diváka.
page 1 / 5
Studijni-svet.cz || Dějiny umění ve 20. stol v otázkách
Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. || Navštivte také náš eShop http://obchod.studijni-svet.cz
4. Charakterizujte colour-field painting a meditativní malbu. Jmenujte hlavní představitele.
Color field painting: směr americké abstraktní malby, zdůrazňující proti citově založenému poválečnému
abstraktnímu malířství objektivní výrazovou sílu čisté barevnosti. B. Newman, K. Noland, F. Stella, E.
Kelly
Meditativní malba: je nechat se volně inspirovat vlastní energií, svými vlastními představami a přivést
tělo, duši i ducha do vnitřní rovnováhy. Díky hravému přístupu k barvám a tvarům na papíře či plátně se
každému podaří dozvědět se něco nového o sobě, vyjádřit nejen známou skutečnost ale i poodhalit roušku
svých tajných přání.
5. Co je principem nové figurace? Co znamená pojem „Kleinova modř“?
Nová figurace není ve svém významu pravým uměleckým směrem, jedná se o definici nového vztahu
skutečnosti a člověka. Nová figurace vznikla na počátku šedesátých let, vše jako reakce na svět zahlcený
neosobním abstraktním uměním. Nová figurace našla nové výrazové možnosti ve zdůraznění rysu lidské
postavy a lidských emocí. Umělec zde zachycuje postavu jako předmět svého díla ve zcela jiném pojetí
než v klasických směrech minulosti. Člověk na plátně je pln revolty proti společnosti, jeho výraz je
vyhraněn do intenzity nočních můr a porušených lidských forem.
Yves Klein - nejznámější jsou odlitky těl jeho přátel a tzv. antropometrie – otisky nahých, v modré barvě
namočených lidských těl na čistém plátně
6. Které představitele české nové figurace znáte?
sestry Válovy, J. Načeradský
7. Které představitele nového realismu znáte a s čím přišli?
Yves Klein, Jean Tinguely, Arman, Daniel Spoerri, Christo, César. Usilovali do proniknutí umění do
každodenního života prostřednictvím odpadních předmětů civilizačního života formou ambaláží, objektů,
akcí, balení, otisky těl. Ironizoval vztah k věcem a hodnotám, které tyto věci dříve představovaly.
8. Co je hlavní myšlenkou pop artu a jak se stavěl ke konzumní společnosti?
Návrat zpět k figuraci a zobrazování předmětů a projevů moderní velkoměstské civilizace. S pop artem
přišla pop music. Cílem pop artu bylo hlavně oslovit masovou kulturu. Hlavními rysy amerického pop
artu je především používání velkých formátů, zářivých nebo naopak mdlých barev. Je spojován
page 2 / 5
Studijni-svet.cz || Dějiny umění ve 20. stol v otázkách
Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. || Navštivte také náš eShop http://obchod.studijni-svet.cz
především s americkým výtvarníkem slovenského původu Andym Warholem.
9. Co víte o životě a díle Andyho Warhola?
Nejproslulejší pop artista. Ve svých obrazech zobrazoval banální věci každodenního života, srážky
automobilů nebo slavné tváře. Nejslavnějším obrazem je Campbellova polévka a roku 1964 vytvořil sérii
Marilyn (podle fotografie Marilyn Monroe)
10. Čím se liší hyperrealismus od realismu? Co o něm víte?
Byl to fotorealismus. Reakce na všechny proudy abstraktního umění. Navázal na všechny veristického
umění. Do detailů podle viděné skutečnosti je ,,realističtější než skutečnost sama‘‘ ale pojato subjektivně
a smyslově. Malíři často používají fotografii a sochaři odlitků skutečných lidí.
11. V čem spočíval princip kinetického umění? Které představitele a jejich díla znáte?
Kinetické objekty nebo obrazy jsou pohyblivé nebo vzbuzují dojem pohybu. Alexander Calder – Mobil
12. Co je podstatou op-artu (optického umění) a jak se tato díla poznají? Kdo byli hlavní
představitelé?
Dynamické účinky barvy a pohybu. Vychází z poznání, že lidské oko není schopno staticky pozorovat
neustále se střídají světelné a barevné kontrasty malých plošek a úzkých čar, a vnímá je jako pohyb.
Hlavní představitelé: V. Vasarely, B. Rileyová, německá skupina Zero , atd…
13. Co je to minimalismus? Jak se projevoval ve výtvarném umění a jaký měl vztah k hudbě?
Minimalistická díla bývají vytvořena z elementárních atributů, používají většinou jednoduchou
geometrickou formu a bývají prezentována jakoby nezúčastněně.
V minimalistických skladbách hraje ústřední roli rytmus, opakování a tektonická statičnost. Skladba je
utkaná z jednoduchých elementů, krátkých a často opakovaných frází, motivů a patternů, které hrány
dohromady působí na posluchače neměnným monotónním dojmem
page 3 / 5
Studijni-svet.cz || Dějiny umění ve 20. stol v otázkách
Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. || Navštivte také náš eShop http://obchod.studijni-svet.cz
14. Co je příznačné pro umění land artu a čím je významné?
Ztvárnění velkých krajinných celků jednoduchými archetypálními tvary. Pracuje často těžkou technikou,
kterou vylamuje ve skále příkopy, na pobřeží z nahrnutého písku nebo kamenní vytváří spirálu. Je
vytvářením protestu proti narušení přírody technickou civilizací.
15. Kdo byl Christo a co víte o jeho díle?
Se svou manželkou tvořili umělecký pár, proslavili se zejména instalacemi příbuznými uměleckému stylu
land art, při nichž zabalovali či zahalovali předměty denní potřeby, přírodní objekty a budovy. Zdůrazňují
přítomnost, všechno se brzy vrátí do původního stavu.
př. zahalené plechovky
16. Jaké jsou principy konceptuálního umění? Popište alespoň jedno vybrané dílo.
je spíše nežli forma umění forma nazírání na umění – idea umění a umění samotné jsou jedno a totéž.
Jinými slovy – definice uměleckého díla, jeho fotografická a materiální reprezentace jsou pro
konceptuálního umělce rovnocenné a tudíž stejně hodnotné. Konceptuální umění je tedy při zachování
idey či jiné formy reprezentace opakovatelné.
17. Co víte o filozofii postmodernismu a jak se projevoval ve výtvarném umění?
Odmítal jakoukoliv ideologii. Používá citací z různých historických slohů, ale nenapodobuje je v jejich
úplnosti.
18. Vysvětlete pojmy graffiti a street art.
Graffiti je v obecném smyslu druh výtvarného projevu pracující ve veřejném prostoru technikou
nanášení barev, často ve formě spreje nebo fixy, případně škrábání, leptání.
Street art je jakékoliv umění vytvářené na veřejných místech („street“ = ulice). Motivy a objekty street
artu jsou tak rozmanité jako jejich autoři.
19. Které české postmoderní malíře znáte (Jiří David aj.)?
page 4 / 5
Studijni-svet.cz || Dějiny umění ve 20. stol v otázkách
Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. || Navštivte také náš eShop http://obchod.studijni-svet.cz
Stanislav Diviš, Michal Gabriel, Zdeňek Lhotský, Petr Nikl
20. Jak se projevují současné digitální aj. technologie (internet, webart a videoart aj.) do
výtvarného umění?
Digitální umění je obecný termín pro umělecká díla, která využívají digitální technologii k jeho
vytvoření nebo prezentaci. V širším slova smyslu se tohoto termínu užívá pro současné umění, které
používá metody hromadné výroby a digitálních médií. Digitální umění se hojně využívá v reklamách i u
filmů, kde se pomocí počítačů vytvářejí speciální efekty. ¨+ umění internetu, jako příležitost dělat umění
pro každého, př daagsen, memy.
page 5 / 5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobné dokumenty

Identita místa jako výchozí činitel architektonického návrhu

Identita místa jako výchozí činitel architektonického návrhu hornin, nebo stykem hornin s rozlišnými fyzikálními vlastnostmi dokážou měnit tvar magnetického pole Země. Bylo dále zjištěno, že rozdíly potenciálu ve směru toku podzemní vody vedou ke vzniku elek...

Více

Hra Flaška

Hra Flaška a) příjmení slavné zpěvačky křestním jménem Hanna /Hanna Fontana/ b) ozdobné dílo s tekoucí nebo stříkající vodou c) značka limonády

Více

1 ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST

1 ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST uhradit. Z toho důvodu je nutné zaslat na adresu pobočky závazný požadavek, nejpozději do 8. listopadu 2012, abychom mohli rezervaci uzavřít ! Oproti ubytování v hotelu to je výhodné, jak finančně,...

Více

DU-racional

DU-racional Victor Vasarely (1908-1997) : Aran – Vasarely jako „malíř-animátor“ posunuje polohu jednoduchých geometrických tvarů tak, že výsledkem je zrakový klam vlnovitého pohybu. Používá i „staré známé trik...

Více