Město oslovil zájemce o průmyslovou zónu

Komentáře

Transkript

Město oslovil zájemce o průmyslovou zónu
VYCHÁZEJÍ 1x ZA 14 DNŮ ■
ČÍSLO 23 ■
ZDARMA
VYCHÁZEJÍ 1x ZA 14 DNŮ ■
ČÍSLO 18 ■ ROČNÍK 15 ■
ROČNÍK 18 ■ 16. 11. 2012 ■
12. 9. 2014 ■ ZDARMA
Z obsahu: Veteráni
převzali zóna
medaile
město podpoří
mládežnický
• město
za odběr
elektrické
energie
• Devětsil
se stěhuje
• Krnov
má slavnosti
čtyři mistry
světa
Z obsahu:
Průmyslová
má• zájemce
• Němečtí
rodácihokej
v Krnově
poušetří
dvacáté
• Staré
aleje nahradí
nové
• Začínají
Krnovské
hudební
2014
Legionáři ocenili druhoválečné veterány
Město oslovil zájemce
o průmyslovou zónu
U příležitosti Dne válečných veteránů se
v pondělí 12. listopadu v obřadní síni krnovské radnice uskutečnilo slavnostní ocenění
válečných
veteránů,
které zavyhlásí
podpory
města
Ještě letos
město Krnov
výběrové
Krnova
Československá
obec legiřízení napořádala
zhotovitele
stavby infrastruktury
onářská
(ČsOL).sítí v druhé etapě průmysa inženýrských
to jižKrnov–Červený
tři roky, co Československá
obec
lové„Jezóny
Dvůr. Samotná
legionářská
převzala
péči roce,
o druhoválečné
výstavba začne
v příštím
investorům
veterány.
Jde námk dispozici
o to, aby tito
lidé, kteří
za
budou pozemky
začátkem
roku
2.
světové
války neváhali
svéprojekživoty
2017.
„V současné
době seobětovat
dokončuje
atová
vybojovali
nám svobodu
demokracii,odebyli
dokumentace,
kteroua projektant
ivzdá
nynído
plnohodnotně
do života
čtrnácti dnů.zapojeni
Následovat
bude společúzemnosti
neocitli řízení
se v sociální
izolaci.výběrového
Řada naní a astavební
a příprava
šich
pracovníků
jimToproto
řízeníobětavých
na zhotovitele
stavby.
budepomáhá
vyhlápři
sociálněprávních
zdravotních
šenořešení
pravděpodobně
ještě donebo
konce
letošního
problémů
a je jim
nápomocna
osobních zároku,“ uvedla
vedoucí
odborui vregionálního
ležitostech.
Dnešní
akce patří do okruhu sporozvoje Zdeňka
Svobodová.
lečenských
událostí,
jimiž rozloze
chceme sedmnácti
veteránům
Na pozemek
o celkové
dát
najevo,
že nejsou
zapomenuti
a velmiprosi
hektarů,
z nichž
jedenáct
bude určeno
jich
ceníme,“
uvedl předseda
jednoty
ČsOL
samotnou
výstavbu
průmyslových
podniků,
Opava
je třebaVáclav
dovéstKrejčí.
všechny potřebné sítě, elekPamětní
medaili III.
stupně
Českoslotřinu,
vodu, kanalizaci
a plyn,
propojit
zónu
venské
obce se
legionářské
za zásluhy
o obnokomunikací
sousední první
etapou
a povu
a šíření
legionářských
z jeho rukou
stavit
základní
obslužnoutradic
komunikaci
spopřevzal
válečnýosvětlením.
veterán Andrej
„Lelu s veřejným
Na Doboš.
vybudování
tos
pětaosmdesátiletý
duchu
infrastruktury
získaloAndrej
město Doboš
Krnovv dotaci
odkazu
československých
vstoupil
z Programu
na podporulegionářů
podnikatelských
dobrovolně v únoru 1945 do Sovětské armády a po osvobození Ostravy se stal vojákem
Svobodovy armády jako tankista. Do aktivní
práce pro udržení odkazu bojovníků 2. světové války se aktivně zapojil po roce 1989
vnemovitostí
Českém svazu
bojovníků za svobodu
a poza infrastruktury
Ministerstva
ději
i v Československé
legionářské.
Svým
průmyslu
a obchoduobci
ČR.
Dotace může
jednáním
jednoty pro
rozvoj
pokrýt až podporuje
75 procentúsilí
konečných
nákladů,
amaximálně
uchování legionářských
odůvodnito však můžetradic,“
být dvaapadesát
la
uděleníkorun.
medaile
Irena Truplová
z jednoty
milionů
V současnosti
se celkové
náČsOL
Opava. na 107 milionů korun.
klady odhadují
Druhou oceněnou
bylabýt
Miluška
Infrastruktura
sice má
hotováZedníčaž na
ková,
nositelka
osvědčení
válečného
konci rovněž
roku 2016,
už dnes
ale město
registveterána,
kterévážného
zdravotní
důvody
ruje prvního
zájemce.
„Jdezabránily
o akcise
slavnostního
aktu zúčastnit.
Takévhodné
jí byla
ovou
společnost Taneco,
která hledá
udělena
medaile
III. stupně
a to
pozemky pamětní
pro svůj provoz
na výrobu
a zpracojako
práceby
pro
společnost
a celování ocenění
potravin,její
v němž
mohlo
najít práci
až
životních
postojů.
Zedníčková
na
185 lidí. Má
zájemMiluška
o více než
10 hektarů,secož
začátku
zapojila
do etapu
hnutí
znamená,války
že bydobrovolně
obsadila celou
druhou
odporu
protizóny,“
německému
fašismu a později
průmyslové
řekl místostarosta
Michal
jako
partyzánka
bojovala
řadáchvybudovat
partyzánBrunclík.
Společnost
má vzáměr
ské
Žižky pod vedením
majorybíbrigády
farmu Jana
se superintenzivním
aquapora
Murzina.
Po odchodu
do důchodu
byla
nickým
chovem,
kterou doplní
pěstováním
činná
organizaci
Českéhos svazu
rostlinvvzákladní
hydroponických
sklenících
celobojovníků
za svobodu
v Krnově
ročně řízeným
klimatem.
Ročněa svým
chce jedvynáním
dodnes
podporuje
úsilí tun
jednoty
produkovat
a zpracovat
až 2000
ryb, pro
vyrozvoj
a uchování
pěstovat
6250 tun legionářských
hlávek salátu aideálů.
až 244 tun
Den
válečných
se slaví celosvěbylin.
Celkový
ročníveteránů
objem produkce
by měl
tově
11. listopadu
Den veteránů
dosáhnout
hodnotyjako
1,7 miliardy
korun.nebo
(dc)
Den vzpomínek. Tento den byl vybrán symbolicky, neboť 11. listopadu 1918 bylo pode-
Němečtí rodáci zavítali
Městský útulek pro psy: do Krnova již po dvacáté
hledají se další lokality
Děkovná mše v nově opraveném kostele sv.Lidé,
Rocha
v sobotu
kteřív Petrovicích,
se podepsali kterou
pod petici
proti
13.
září v 15.00
doprovodí
Mše areálu
C dur
výstavbě
útulkuhodin
pro psy
v sousedství
Orgelsolomesse
W. A. svazu
Mozarta
v podání
Českého kynologického
na Hlubčické
Hudebního
sdružení
Krnov pod
vedením
ulici adresované
zastupitelům,
se odpovědi
Václava
bude
bodem
prozatím Mičky,
nedočkají.
Textposledním
odpovědi zastupiprogramu
ročníku
česko-německého
telé na svém20.zasedání
7. listopadu
neschvátýdne
a 5. ročníku
česko-německo-polského
lili. Museli
ale odpovídat
na řadu dotazů obtýdne.
čanů, kteří na jednání přišli opětovně vyjádrodáků,s umístěním
které z Krnova
řitSetkání
svůj nesouhlas
útulkuvyhnal
právě
poválečný
odsun,
na Hlubčické
ulici jejich
jednakrodinných
proto, že sepříslušpodle
níků
a přátel
se současnými
obyvateli
nich jedná
o lokalitu
sloužící k odpočinku
Krnovska
bylo
slavnostně
zaa rekreaci,aaHlubčicka,
jednak kvůli
možnému
týrání
hájeno
Koncertní
síni sv.
Ducha v pondělí
zvířat z vdůvodu
blízkosti
střelnice.
8. září.
Účastníky
měs„Výstavba
útulkupřivítalo
pro psy jevedení
v současné
ta
Alenou
doběKrnova
ve fázizastoupené
projektové starostkou
přípravy. Jedná
se
Krušinovou
a místostarostkou
Renatou
o stavbu kontejnerového
typu a projektant
Ramazanovou.
bere v potaz připomínky občanů a navrhuje
„Jsemkterá
ráda,sníží
že sešíření
opět hluku
setkáváme
zahařešení,
jak z aútulku,
jujeme
zasvěcený
našemu
dlouholetétak i ze týden
střelnice
do útulku.
O realizaci
stavby
mu přátelství. Za jeho vznik vděčíme Kurtu
Schmidtovi, který po loňské nepřítomnosti je
tu opět s námi. To on je tou jedinečnou osobností, která vytvořila záměr, dokázala ho celé
dlouhé roky obohacovat o mnohé aktivity
a nést tíhu organizace dalších ročníků. Ty se
Také bez
letosvýjimečných
se nejen děti
dočkají Vánočneobešly
okamžiků.
Jedním
ního
na Hlavním
Konat
z nichjarmarku
byla chvíle,
kdy se k náměstí.
nám rozhodlo
se budeměsto
od středy
5. doaneděle
9. prosince
přidat
Hlubčice
sdružení
rodáků
a kromě
stánků
s tradičními
výz Hlubčicka.
Odhaduji,
že uřemeslnými
nás neexistuspecialitami
a ukázkami
jírobky,
žádnáadventními
další dvě města,
která dělí
hranice
zvyků pořádají
nabídne tak
bohatý
kulturní
avánočních
přesto společně
velkou
meziprogram.akci,“
Chybět
nebude
ani JežíškovaRenata
pošta
národní
uvedla
místostarostka
Ramazanová.
V době jarmarku zákaz Že začátky Česko-německých týdnů byly
parkování na náměstí
složité,
připomněl jejich zakladatel Kurt
Ve dnechze konání
Schmidt
sdruženíVánočního
krnovskýchjarmarku
rodáků
bude
platit
zákaz parkování
na placených
Domovský okres
Krnov. „Nebylo
to jedparkovištích
na
Hlavním
náměstí,
to
je po
noduché a tak jednoznačné, jak to vypadá
celé délce
jeho východní
a severní
strany
dnes.
Ne všichni
Němci byli
nadšeni,
že
a u Městské
k dispozici
jen
chci
navázat kavárny,
spolupráci
s Čechy.budou
A musím
parkovací místa určená imobilním osobám
naproti cukrárny Algida. Omezení parkování začne platit ve středu 5. prosince
v 0.00 hodin, skončí v neděli 9. prosince
v Moravskoslezský
16.00 hodin. Pokud
zvyklí parkokrajobčané
zrekonstruuje
most
vat na
Hlavním
zakoupenou
přes
řeku
Opavu náměstí
na ulici mají
Čsl. armády
a naparkovacíkomunikaci,
kartu, je dobré
vědět,obrubníků.
že ta platí
vazující
včetně
po celouza
dobu
na ní vyznačenou
najevšech
Investice
24 milionů
korun, která
souplacených
parkovištích
ve 2015
městě.
částí
projektu
kraje „Silnice
– 7Mohou
staveb“,
tedy
placených
parkovacích
by
mělavyužít
proběhnout
v příštím
roce. míst
v Zatímco
blízkosti pro
Hlavního
náměstína- ulici
na ulici
firmy sídlící
Čsl.
Štursovatonebo
pošty na
náměstí
Mino-se
armády
neníu dobrá
zpráva,
protože
ritů. Za
komplikace
se záborem
budou
muset
vyrovnatspojené
s dopravním
omezeveřejného
době
ním,
město prostranství
Krnov ji vítá.v„Na
tutoVánočního
akci čekájarmarku
město
me
od rokuse2013,
kdyomlouvá.
jsme chtěli zrekonstruo-
podotknout, že to byli především starostové Krnova, zastupitelé
kteří mi podali
vstřícnou
rozhodnou
až v březnu,
kdyžruku
bua pomohli
přátelství
rozvinout.
Byl toinvestiční
Bedřich
dou
do rozpočtu
města
zařazovat
Marek,uvedla
prvnístarostka
představitel
Krnova,
s nímž
akce,“
Alena
Krušinová.
jsemV navázal
kontakt,
další,
Josef vHercig,
případě, že
se peníze
na útulek
městpomohl
položit najdou,
základnínení
kámen
ském
rozpočtu
ještěDomu
jisté, žečesse
ko-německého
porozumění,
sídbude
stavět právě
v lokalitěkde
na dodnes
Hlubčické,
byl právě
pak významný
tím, již
že
ilíme.
kdyžRok
jeho 2007
umístění
zde zastupitelé
první žena„Mnoho
na radnici,
Renata Ramazanová,
schválili.
zastupitelů,
kteří pro výnás oslovila
jakolokalitě
hosty, zvedli
ale jako
přátele.
stavbu
útulkunev této
ruku,
nyní
Vrchol
mého života
pak nastal
dvěsvé
rozhodnutí
přehodnocuje
kvůlipřed
blízkosti
ma lety, kdy
rukoudali
starostky
střelnice.
Protojsem
jsmez také
za úkolAleny
praKrušinové odboru
za tuto svou
činnost
obdrželhledat
Cenu
covníkům
životního
prostředí
městajiné
Krnova,“
Schmidt, který
do
ještě
lokalityřekl
pro Kurt
jeho umístění,“
doplnila
Krnova vážil dlouhou cestu i ve svých šestastarostka.
osmdesáti
letech. vlastního útulku si měsOd vybudování
alepředevším
přišla nejen
na dlouholeté
přátelto Řeč
slibuje
snížení
nákladů na
péči
k jeho čtyři
vznikuroky
či obdivuoství,
psy,trnitou
které cestu
za poslední
stouply
hodnou schopnost
ochotu
staré
čtyřnásobně.
Vedle atoho
by seodpouštět
měl také zlepkřivdy
a jítobčanů
dál, kterou
Kurta psů.
Schmidta
šit
přístup
města ku adopci
(dc)
vyzdvihl Bedřich Marek. Mluvilo se také
o nebezpečí války, která zuří za branami
Evropy. „Jsme svědky toho, že se v Evropě
opět střílí lidé stejné národnosti. Můžeme být
šťastni, že u nás se to neděje a že se setkáváme
v přátelství. A tak budeme pokračovat i dále,“
nebo
betlémpořezbářů
slíbil unikátní
Meinhardčesko-polský
Schütterle, který
Kurtu
Jiřího
Halouzky
a Franciszka
Schmidtovi
převzal
štafetu v Piechy.
organizování
Každý z pěti jarmarečních dnů bude
týdne.
mítNasvůj
vrchol. Ve
středu 5.
prosince
jím
programu
letošního
setkání
krnovbude
rozsvícení
ských slavnostní
a hlubčických
rodákůvánočního
byly výletystrodo
mu,
proběhne
v 17
hodin,a středeční
čtvrteční
okolí,které
do Jeseníku
a na
Praděd,
jarmareční
den završí
soutěž Střediska
návštěva Hlubčic
s oficiálním
přijetímvolna
ného
MéďaCestování
o nejhezčího
čertadva
či Mitamníčasu
radnici.
doplnily
hukuláše
a Mikulášský
žáků německý
Základní
dební večery,
o kterékoncert
se postaral
umělecké
školy Krnov.
Albertíkova
hudební soubor
Moravia
Cantat, vánoční
a účast
show
humoru
v Čechách,
divácky
rodákůa Konec
na páteční
prezentaci
žákovských
oblíbené
představení
populárních
bavičů
Joprací přihlášených do projektu „Německé
sefa
Náhlovského
a Josefa
Mladého,
stopyAloise
v Sudetském
Slezsku“,
jež proběhla
ve
jsou
lákadly
pátku 7. škole
prosince.
Na nězdravotv soboStřední
pedagogické
a Střední
tu
8. prosince
naváže vystoupení Banjo bannické
škole Krnov.
(dc)
du Ivana Mládka a Vánoční jarmark v neděli
9. prosince uzavře koncert krnovského Ženského pěveckého sboru.
Vánoční jarmark v Krnově je součástí
vat chodníky
na ulici„Ochrana
Čsl. armády.
jsme
tříletého
projektu
a Tehdy
propagace
ale zjistili,
že komunikace
ve vlastnictví
lidové
tvořivosti
a uměleckých
řemeselkraje
polje navržena k totální
rekonstrukci,
včetněpododsko-českého
pohraničí“,
který finančně
straněníEvropská
podloží zeunie
žulových
kostek.ho
A protoporuje
a realizují
města
že nebylo
určeno, jakou
výšku
bude
mít nová
Krnov
a Prudnik.
Kromě
cyklu
krnovských
komunikacejarmarků
a obrubníky
po cyklus
rekonstrukci,
vánočních
zahrnuje
Výstav
nemohlitvořivosti
jsme chodník
zrealizovat.
Tato polpřelidové
a uměleckých
řemesel
kážka tedy v příštím
rocev Prudniku.
zmizí a město
bude
sko-českého
pohraničí
Na obou
moct rekonstrukci
včetněvýrobky,
vjezdů
akcích
se prezentujíchodníků,
české a polské
k nemovitostem,
zahájit,“
regionální
kuchyň
a lidé zuvedl
oboumístostarosstran hranita Michal
Brunclík.
ce
se podílejí
i na kulturním
programu. (dc)
Na prosinec se chystá tradiční Vánoční jarmark Nejdřív most, potom chodníky
Dvakrát v jednoty
jednomČeskoslovenské
dni zavítala do
v úterý
9. září
ministryně
práce 12.
a sociálních
Předseda
obceKrnova
legionářské
Opava
Václav
Krejčí předal
listopadu
Michaela
Marksová.
Odpoledne
setkání
vedením města,
závvěcí
obřadní
síni radnice
Pamětní
medaili v III.Krnově
stupněabsolvovala
Československé
obce s legionářské
za zásluhy
úřadu
práce
a poskytovateli
PotéOsobně
odjela sinaji Osoblažsko,
odkud
se
ostupci
obnovu
a šíření
legionářských
tradicsociálních
válečným služeb.
veteránům.
převzal Andrej
Doboš,
v podvečer
vrátila,
abyZedníčková
se v synagoze
společně ze
s účastníky
Česko-německo-polského
další
oceněná
Miluška
se slavnosti
zdravotních
důvodů nezúčastnila. týdne zúčastnila koncertu německého souboru Moravia Cantat. Na snímku s Helmutem Irblichem, sypsáno
příměří
mezi který
Spojenci
Německem
1. světové
války. V České
republice
připonem Franze
Irblicha,
v rocea 1938,
coby městský
radní v Krnově,
vymyslel
způsob se
záchrany
asynagogy
tím bylypřed
na západní
(dc)
zničením.frontě ukončeny boje míná od roku 2001.
Město podpoří mládežnický Staré aleje nahradí nové
hokej mimořádnou dotací Podzim bude v Krnově ve znamení rozsáhlé obnovy zeleně. Kromě Smetanových
Stejný
metr na všechny
versus vegetačpodposadů,
kde pokračuje
rekonstrukce
ra
hokeje. To
bylynemocmisky
níchmládežnického
prvků, která zahrnuje
kácení
vah,
něž zastupitelé nastromů,
svém zasedání
ných na
a neperspektivních
odstra7.
listopadu
kladli argumenty
ve věci žádosti
ňování
keřových
porostů, terénní
úpravy
Hokejového
o poskytnutí
vea modelaci klubu
terénu,Krnov
regeneraci
stávajících
řejné
finanční
podpory
z
rozpočtu
města
trávníků, speciální pokládání nových koberurčené
pronájem
ledové zeleně,
plochy to
zimního
cových na
trávníků
a výsadbu
vše za
stadionu
a nájem
obdobíkácet
září
3,6 milionu
korun,tělocvičny
se stromynabudou
až
pro mládežnické
a prosinec
vysazovatletošního
také v roku
ulicích
Chářovské,
týmy.
Žižkově a ve dvou úsecích ulice Staré
Rada města udělit dotaci zastupitelům
Ježnické.
nedoporučila,
protože125
hokejový
se doZa kácení celkem
stromůklub
a následsud
městem 252
nedohodl
vratky
nou svýsadbu
stromůnaaúhradě
62 keřů
má
dotace
z roku 2010,
kterou
městukorun.
vrátit
město v plánu
utratit
až 3,6musí
milionu
kvůli
pro poskytování
veTuto porušení
sumu alepravidel
pravděpodobně
srazí dolů
řejné
finanční
podpory.
„Dokud
nebudezakázjasně
výběrová
řízení,
která na
jednotlivé
stanovený
postup
strany hokejového
klubu,
ky probíhají.
„Anizevysoutěžené
ceny ale
pro
nemohu
s přidělením
dotace,
byť určené
pro
město nebudou
konečné.
Zaplatí
jen kácení
děti,
souhlasit,“ pařezů,
uvedl místostarosta
a odstraňování
výsadba jde zMichal
peněz
Brunclík,
kterého
v jehoNavíc
názoru
Jiří
pro náhradní
výsadby.
se podpořil
nám na obSztefek.
„Když podobnou
věc udělal
tenisový
novu historické
aleje na ulici
Staré Ježnické,
klub,
nikdo
nebraltornádem,
ohled na jejich
mládežniczničené
loňským
podařilo
získat
kou
základnu
a postupovali
podle200
pravipříspěvek
z Nadace
ČEZ ve jsme
výši 199
kodel.
byl rád,
kdybychom
byli objekrun,“Proto
uvedlbyDušan
Martiník
z odboru
živottivní
posuzovali tento případ stejně.“
ního aprostředí.
Hlasy stromů
pro schválení
mimořádné
Nejvíce
se obmění
v Žižkověpodulipory,
by kumožnila
dětem a mládeži
ci, kdekterá
dojde
výsadbě alejových
stromů,
trénovat
a
hrát
mistrovské
zápasy
na
ledě
které nahradí staré odumírající stromořadí.
zimního
stadionu
argumentovaly
„Původních
padesát Krystal,
hlohů, které
jsou ve špatpředevším
tím, žestavu
hokejová
se v této
ném zdravotním
a zamládež
svým věkovým
kauze
stala rukojmí
nemůže
za pochybehorizontem,
nahradí a104
okrasných
jabloní
ní
Petrlišit
je barvou
v této chvíli
tří vedení
odrůd. klubu.
Stromy„Černý
se budou
olisvtěnírukou
vedení
hokejového
klubu,
protože
v různém vegetačním období a jednotlivé
konal
rozporu
Pokud alestřídat,“
dětský
odrůdyv se
budous v pravidly.
aleji pravidelně
popsal Dušan Martiník. Ze zdravotních
důvodů půjdou k zemi také šedesátileté
lípy v Chářovské ulici, v části úseku mezi
ulicí Nábřežní a Čs. armády, které lemují
plechový plot bývalé Karnoly. „Alej, čítající
„S úsporami moc nepočítáme, spíše budeme rádi, když se cena příliš nenavýší.“ Tato
slova místostarosty Michala Brunclíka zazněla před vstupem města Krnov na KomoNašese chystalo
město v nakoupit
našich
ditní burzu Praha, kde
je roky.
mottoVýsleFóra
silovou elektřinu rukou.
na příštíTodva
Zdravéhoz 8.města,
kterévšak
se
dek burzovního obchodu
listopadu
konatpřinesl
v úterývýznam30. září
předčil očekávání.bude
Městu
17.00
hodinnižší
ve velkém
nou úsporu, cenuodo 14
procent
oproti
sále tohoto
Střediska
volného
cenám letošním. „Podle
srovnání
ušetčasu Méďa.
Občané
se
říme více než 1,3 milionu
korun, což
považuji
na němuvedl
dovědí,
co město
za velmi dobrý výsledek,“
místostarosta
prože řešení
problémů,
kterépodala
určili
audělalo
upřesnil,
nejvýhodnější
nabídku
jako největší
v loňském
roce,a.s.
a budou despolečnost
Centropol
Energy,
finovat
problémy,
které sjepříspěvkovými
trápí v současné
Město
Krnov spolu
ordobě.
ganizacemi
a Technickými službami Krnov,
jedenáct jedinců, je velmi prořídlá, chybí v ní
polovina stromů. Ty zbývající sice jsou vitálhokej
našem
ní, alenepodpoříme,
aby budoucívalej
bylaměstě
plnězanikne,“
funkční,
řekl
Libor Nowak.
Stejný
názor
i Ladipotřebujeme
ji obnovit
jako
jedenměl
vegetační
slav
Sekanina:
mládežnický
prvek.
Stromy „Krnovský
proto budou
vykáceny hokej
a do
patří
nejlepší
v kraji,
protolipse srdčitých,
přimloupásu mezi
vysadíme
třináct
nových
vám,
abychom
ho
podpořili.
Máme
určitě
i jijimž podrost bude tvořit tis červený. Mezi
nou
cestu,
získáme
stromy
budekterou
vysázeno
vždyzpátky
pět kusůprostředky
tisu, celzkem
rozpočtu
města,
jež byly užity
jich bude
dvaašedesát.
Nověneoprávněně,
vzniklá alej
než
trestat děti,
zafunkční
nic nemohou.
v budoucnu
budekteré
tvořit
bariéruJestlimezi
že
nechcemerodinných
svěřit peníze
hokejovému
klubu,
zástavbou
domů
a průmyslovým
udělejme
tak, že peníze za pronájem ledu
objektem,“tovysvětlil.
půjdou
rovnou Technickým
službám
Se zásadním
zásahem do
zeleněKrnov.“
musejí
V závěru
dlouhé diskuse,
do nížJežnické,
aktivně
počítat
také obyvatelé
ulice Staré
vstupovali
také přítomní
rodičeobnovy
malýchaleje,
hokde bude zahájena
první etapa
kejistů,
proulice
schválení
mimořádné
účelové
v úseku od
Albrechtické
po křižovatku
finanční
podpory z„Vykáceno
rozpočtu města
s ulicí Partyzánů.
bude Hokejoosmnáct
vému
klubušedesát
Krnov až
na osmdesát
období září
lip starých
let,ažs prosičetnýnec
na
pronájem
ledové
plochy
a
dvou
šaten
mi dutinami, prasklinami, z nichž některé
na
hokejovém
Krystal
mužstvo
mají
poraněnýstadionu
kmen, nebo
jsoupropolámané.
dětí
a mládeže
maximální
výšea48
Vystřídají
je opětdolípy,
ale jiný druh
ve tisíc
větkorun
zvedlo
ruku
ším počtu
– bude
jich sedmnáct
dvaatřicet. zastupitelů,
Lípy budou
čtyři
byli
proti
a
dva
se
zdrželi
hlasování.
menšího vzrůstu, než jsou ty současné. A to
„Mimořádný
finanční
příspěvek
nebude
proto,
že oproti původní
aleji,
která vedla
přívměstskou
žádnémkrajinou,
případě převeden
účet hokejodnes vede na
výstavbou
obytvého
klubu. Zástupce
rodičů,
města a Techných domů,“
řekl Dušan
Martiník.
nických
služebmístem
Krnov připraví
rozpisy
hodin
Posledním
v Krnově,
kde dojde
tréninků
a zápasů,
budouStaré
z mimořádk úpravám,
je horníkteré
část ulice
Ježnické
ně
přidělené
dotace
proplaceny.
Rozpis
bude
v délce
šest set
šedesát
metrů, kde
tornádo
vždy
součástí
faktury,alej.
aby„Cílem
se předešlo
případzničilo
historickou
je radikální
ným
nekalým
dohodám. využitím
Pokud simaximálzástupci
obnova
aleje s efektivním
mládežnického
budou
chtít sáhnout
na
ního množství hokeje
stávajících
dřevin.
Ke kácení
dotace
v roce 2013,
musíšest
samistromů.
urychleně
bylo navrženo
čtyřicet
Jsouuděto
lat
patřičné
kroky,
jinak se může hlediska
stát, že opět
jednak
stromy
z dlouhodobého
nena
dotace
nedosáhnou,“
upřesnila
starostka
perspektivní a tedy nadále v aleji nevyužitelAlena
Krušinová.
(dc)
né, a jednak
solitérní stromy, u nichž je velká
pravděpodobnost vývratu. Zachovány budou
vzrostlé stromy ve střední a východní části
území. V ostatních částech dojde k obnově
aleje výsadbou 103 kusů lip,“ uzavřel Dušan
Martiník. (dc)
což je celkem dvaadvacet subjektů, nakupuje silovou elektřinu na základě soutěže
již od roku 2009. „V předchozích obdobích
to bylo formou elektronické aukce, pro obdoměsta
Krnova,
vybrané
bí Největší
let 2013 problémy
a 2014 byla
poprvé
zvolena
nová
občany k řešení
v roce
2014, byly: modernimetoda
– naprosto
transparentní
burzovní
zace školních
hřišťSuchý
a sídlištních
reobchod,“
řekl Petr
z odboruplácků;
životního
gulace hazardu;
řešení opuštěných
továrních
prostředí,
který obchod
připravoval.
areálů
v centru
města; zahájení
výstavby
obPříprava
spočívala
v aktualizaci
auditu
chvatu města;
nedostatek
zábaspotřeb
elektrické
energieprostoru
u všechpro
subjektů
dokončení
protipovodňových
avuvemladých;
stanovení
předpokládaného
objemu
opatření na
řekách
OpavěZatěchto
Opavici;
využití
dodávky
silové
elektřiny.
údajů
pak
městské
kavárny;
řešení křižovatky
Říční
vyšla
celková
předpokládaná
cena zakázokruh
–
Šmeralova;
oprava
lehkoatletického
ky 9 768 475 korun bez DPH spočítaná na
stadionu;letošních
posílení cen.
dopravních
meziji
základě
Burzovníspojů
obchod
obcemi
autobusy.
DPH.
srazil
na–8školní
397 669
korun bez
(dc)
První obchod na burze skončil pro město výraznou úsporou Fórum Zdravého města v září
Z jednání
Výběrové řízení
Zastupitelstva města Volné pracovní místo
Zastupitelstvo
(ZM) na
svém 15.výběrové
zasedáVedoucí MěÚměsta
v Krnově
vyhlašuje
ní
dne na
7. listopadu
řízení
obsazení 2012
pracovního místa referenta
schválilo:
oddělení ekologie krajiny odboru životního
-prostředí
podání žádosti
o dotaci pro
projekt
MěÚ v Krnově.
Jedná
se o„Podpora
pracovní
biodiverzity
botanicky
a zoologicky
cenného
poměr na dobu
neurčitou.
Předpokládaný
náúzemí
vojenského
v Chomýži
stup dobývalého
pracovního
poměru areálu
v průběhu
měsíce
uříjna
Krnova“
programu
OPŽP práce: výkon
2014.doRozsah
vykonávané
-správy,
vzdáníúdržby
se právaa vymáhat
poplatek
prodlení
rozvoje zeleně
ve zvlastnictví
dle
platebního
44Ro 1059/2007-24
města
Krnova. rozkazu
Toto obsahuje
spolupráci a od-borný
vzdání
se práva
vymáhatvykonávanými
soudně ošetřené
dohled
nad pracemi
dopohledávky
nájemného
a služby
spojené
davatelskýmizafirmami,
zpracování
kvalifikovasných
užíváním
veploch
výši 120.101,09
Kčrozpočdle senávrhůbytu
úprav
zeleně včetně
znamu,
tu finančních prostředků, aktualizaci pasportu
2
-zeleně,
prodej zpracování
pozemku parc.č.
2211
(43 mzadávání
) v k.ú.
návrhu
smluv,
2
Krnov
(HP) práce
za 150odKč/m
+ převod,
předzaa přebírání
dodavatelů
a evidenční
hrádka,
činnosti na oddělení ekonomiky. Požadavky na
-uchazeče
prodej pozemku
parc.č. 3118
m2) v k.ú.
a další informace
na (125
www.krnov.cz.
2
Krnov
(HP)
za 150 30.
Kč/m
+ převod,
Uzávěrka
přihlášek
9. 2014.
Bližší zahrada,
informace
-podá
přijetí
dotace
MPO vedoucí
ČR, z programu
na MěÚ,
podIng.
Rollerová,
odboru ŽP
poru
podnikatelských
infratel. 554 697
327, nebo Bc.nemovitostí
D. Jatzková,aDiS.,
tel
struktury,
na akci „Průmyslová zóna Krnov
554 697 253.
- Červený dvůr II. etapa“ a zařazení dané akce
Odbor správy majetku
do rozpočtu města, včetně zajištění finančních
městanasděluje
prostředků
dofinancování projektu,
-Nabídka
s účinností
od 1. 1.pozemků,
2013 sloučení
p.o.nemoviDomoprodejů
bytů,
va
pročiseniory
Krnov a Domova
Devěttostí
jejich pronájmů
se dennějistoty
aktualizuje.
sil
s tím,na
že úřední
přejímající
je Domov
Sledujte
desceorganizací
vedle radnice
nebo
pro
seniory Krnov,/ občan a úřad / pronájmy
na www.krnov.cz
-aveřejnou
finanční
podporu
SZZ
Krnov
ve
výši
prodeje. Úplné znění následujících nabídek,
80.000
na financování
sociální
službysplňosocivčetně Kč
podmínek,
které musí
žadatel
álních
lůžek,
vat, tamtéž.
-Prodej
podáníčásti
žádosti
o finanční příspěvek do Fonpozemku
du
mikroprojektů
Euroregionu
Karpaty
na
Město
Krnov oznamuje
záměrBílé
prodeje
části
projekt
„Od
tradičních
k novým techpozemku
parc.
č. 2741/2řemesel
(dle nezapsaného
GP
nikám“
MIKS496
Krnov
zároveň
parc. č. p.o.
2741/12,
m2),ak.ú.
Krnovalokovalo
- Horní
vPředměstí,
rozpočtu Města
rok 2013 částku
ve
obec Krnova
Krnov, naparkoviště
na ulici
výši
500.000
Kč
na
poskytnutí
návratné
Revoluční v Krnově. Cena 100 000 Kč. finanční
výpomoci
MIKS
Krnov na tento projekt,
Pronájem
části
nemovitosti
-Město
veřejnou
finanční
podporu
Krnov
vyhlašuje
záměrz rozpočtu
pronájmuMěsta
části
Krnova
na rok
2012střechy
v oblasti
a zájmonemovitosti
– část
(19kultury
m2), obvodová
vé
činnosti
Slezské
diakonii
akcipotřebnou
Benefiční
stěna
výtahové
šachty
(16 m2na
), dále
koncert
Slezské diakonie
ve výši 4.500
Kč, jsou
část nemovitosti
č.p. 107,108,109,
které
-součástí
Pravidlapozemků
pro poskytování
dotací
rozpočtu
parc. č. 232,
233,z234,
v k.ú.
Města
oblast kultury
a sportu
vztaKrnovKrnova
- Horní pro
Předměstí,
obec Krnov.
Závazný
hující
se
na
dotace
poskytované
od
roku
2013
účel pronájmu: výstavba, provozování, údržabaPodmínky
dotačních
programů
prostožárů
oblast
a úprava nebo
výměna
anténních
kultury
a sportu
pro rokkabelových
2013 dle znění
předloa dalších
konstrukcí,
a optických
žených
příloh.
Pro oblast
sociální
platit
propojení,
přípojky
nízkého
napětí,budou
klimatizace
pravidla
stávající,
apod., umožňujících
umístění a provozování
-technologie
prodej pozemků
parc.č.
4275, 4272/1,
4273,
potřebné
pro zajištění
sítí a posky4274/2
(celkem
558 m2), k.ú.komunikací
Krnov (HP)
za
tování služeb
elektronických
pod2
150
Kč/mzajišťujícími
+ převod, zahrada
příjezdová cesta,
nikateli
veřejnoua komunikační
síť
-podle
prodej
částiDoba
pozemku
parc.č.na5134/14
(7 m2),
ZEK.
podnájmu:
dobu určitou,
2
k.ú.
Krnov
za 800 ve
Kč/m
+ převod
firmě
10 let.
Cena(HP)
podnájmu:
smluvní
výši 37.000
ČEZ
a. s., napro
pozemku
trafostanice,
Kč +Distribuce
DPH. Termín
doručení
žádostí:
2
-20.
prodej
pozemku
parc.č.
), k.ú.
9. 2014.
Informace:
Ing.5185
Aleš(1.191
Kotas,mvedoucí
2
Krnov
(HP)
za
400
Kč/m
+
převod,
pro
výsprávy bytů a nebytových prostor, odbor správy
stavbu
rodinného domu,
majetku.
2
-Podnájem
prodej pozemku
2574 (41 m ) k.ú.
prostor kparc.č.
podnikání
2
Krnov
(HP) zavyhlašuje
150 Kč/m
+ převod,
předzaMěsto Krnov
záměr
podnájmu
prohrádka,
stor určených k podnikání v Městských lázních,
2
-v Krnově,
prodej pozemku
parc.č.
1623/18
(67
m
)
k.ú.
Čsl. armády 15,
Krnov. Předmětem
2
Krnov
(HP)jeza soubor
25 Kč/mmístností
+ převod,č.pozemek
je
podnájmu
117, 118,
a128,
bude127,
součástí
zahrádkářské
osadě
114, zahrádky
115, 116,v 118,
125 o celkové
Vysoký
břeh,m2 v 1. NP. Závazný účel užívání:
ploše 96,81
-masáže,
prodej objektu
k bydlení
čp. 158,zařízení
bytový nebo
dům
zdravotní,
rehabilitační
Textilní
Krnov. Kupní
cena vlastností.
1.330.756 Kč,
zařízení 15,
podobných
užitných
Výše
-nájmu:
vzdání 500
se práva
soudně
neošetřené
2
Kč/mvymáhat
/rok (bez
služeb).
Nájem
pohledávky
na
nájmu
a
službách
nad
20.000
Kč
bude sjednán na dobu neurčitou formou podve
výši 89.020
Kč dle s seznamu,
nájemní
smlouvou
Technickými službami
-Krnov,
mimořádnou
účelovou
finanční
podporu
s.r.o. Prohlídky
prostor
lze dohodnout
z rozpočtu Města Krnov Hokejovému klubu
naSběr
období
září až prosinec
na pronájem ledoplastových
víček
vépomůže
plochy a dvou
šaten nachlapci
hokejovém stadionu
malému
Krystal
pronápojů,
mužstvo
dětí adžusů,
mládeže
maxiVíčka od
mléka,
ale idoaviváží
mální
48.000
Kč, chlapci Brunovi z Kra kávvýše
mohou
pomoci
- nova.
úpravuJerozpočtu
Krnova
na rok plně
2012
postižen města
dětským
autismem,
(RO
č. 11)nao částky:
tis. Kč,
odkázán
pomoc příjmy
druhých+ a2.905,5
se spoustou
financování
+ 00,0 tis. Kč,
+ 2.905,5
tis.
potřeb. V současnosti
touvýdaje
nejnutnější
je speKčciální
dle zdravotní
přílohy č. postel,
1 včetně
změny
v níž
by sizávazných
nemohl
ukazatelů,
ublížit během záchvatů, s polohováním hlaneschválilo:
vy a kvalitní matrací. Taková postel ale stojí
- 13
vzdání
práva což
vymáhat
poplatek
z prodlení
tisíc sekorun,
pro rodinu
není
běžný
dle
platebního
rozkazu
1Ro 1001/2004,
výdaj.
Proto jeho
maminka
už více než čtvrt
- roku
záměrsbírá
prodeje
pozemků
2714/2
(2329
plastové
vršky,parc.č.
které od
ní vykoumpí2) specializovaná
a 2714/3 (1861firma,
m2) v1k.ú.
Krnov,plná
pokg OP
(= jedna
zemky
jsoutaška)
Územním
plánem
Krnov seurčeny
igelitová
za 6 Kč.
K mamince
připro
zástavbu,
dalamožnou
rodina,budoucí
kamarádky,
známí a nasbírali už
- 250
záměr
části pozemku
parc.č.Nyní
3261
kg,2 prodeje
pětinu potřebného
množství.
(352
) v k.ú.
vyuse domsběru
víčekKrnov
může(HP),
zapojitplánované
i široká veřejžití
pozemku
rozporu
nost.
Sběrný je
boxv je
umístěns Územním
v prodejněplánem
BubeKrnov,
no na Říčním okruhu.
- prodej pozemku parc.č. 5157/4 (502 m2), k.ú.
V Domově jistoty Devětsil Sběr
použitého šatstva
vrcholí přípravy na stěhování nabírá
větších rozměrů
Lepší vyhořet než se stěhovat. Jestli znášestnáctiplatí,
místech
ve městě
se objeméNapořekadlo
si nyní
na vlastní
kůži
vily
kontejnery
na Domova
použité šatstvo
logem
ověřují
pracovníci
jistoty sDevětsil
Armády
spásy.
Jsou součástí
Ježník. Do
poloviny
prosincecelorepublikomusí domov
vého
projektu
Armády
spásy, sester
jehož
opustit
budovuReShare
v majetku
Kongregace
cílem
je sběr
obnošeného
šatstva
a obuvi,
sv. Alžběty,
v níž
na konci roku
končí
městu
jejich
třídění,
zpracování
dodání
Krnov další
nájemní
smlouva.
Pětatřiceta klientek
do
sociálních
zařízení,
kde najdou
využití.
najde
nové útočiště
v budově
domova
pro
Nevyužité
je dále ulici.
přeprodáváno, přiseniory na šatstvo
Rooseveltově
čemž
z prodeje
jde na podporu
„Dovýtěžek
krabic už
balíme provozní
věci, kteostatních
Armády
spásy. a pokoje na
ré nejsou aktivit
v tuto chvíli
potřebné,
„Kontejneryulici
jsme vybavujeme
se snažili umístit
na
Rooseveltově
nábytkem,
volná
místatak
k dalším
třídějak naším,
novýmkontejnerům
– především na
skříněmi
ný
odpad, kam
jsou již se
lidétotiž
navyklí
chodit,
a komodami.
Stěhujeme
z vícelůžkoavých
do pokojů
lokalit, do
kdeménělůžkových
nebudou konkurovat
sběra chyběly
by
ným
místůmprostory,“
kontejnerů
Diakonie
Broumov.
nám úložné
popisuje
současný
stav
Dva
kontejnery,
jsmeBaranová.
instalovaliHlavní
začátředitelka
domovakteré
Milena
kem
léta před
branou od
azylového
na
stěhování
čeká domov
3. do 14. domu
prosince.
ulici
armády
a u nejen
budovy
Komunitního
„Do téČs.doby
musíme
vše sbalit
a vyklicentra
na Opavské
ulici,připravit
zůstávajínaše
na klientsvých
dit, ale hlavně
co nejlépe
místech,“
uvádí
ředitel
Centra
sociálních
ky na změny,
které,
vzhledem
k povaze
jejich
služeb
Armády
spásysnáší,“
v Krnově
Jiří Loskot.
onemocnění,
špatně
dodává.
VePřes
sběru
použitého situace
šatstva se
spolupracuje
mimořádnost
pracovníci
s Armádou
spásy
také město
Krnov,
ktedomova
snaží,
aby shon
a nervozita
doproré
poskytlo
pro umístění
kontejnerů
své
vázející
stěhování,
nebyly znát.
Pomáhají
pozemky
na adresách:
SPCkteré
R 67,
SPC E
jim v tom radostné
události,
v domově
11,
nám. Minoritů
20, zažívají.
Hlubčická
(Na
v posledních
měsících
Po 106
srpnové
Špici),
E. Hakena 8, paní
Hlavní
náměstí
7,
oslavě stoletého
jubilea
Marie
ŠamánPetrovická
27, Náměstí
Hrdinůvedoucí
10, náměstí
kové to například
byl úspěch
sociMíru
1, Bruntálskáúseku
72, Bruntálská
ul. –v před
álně zdravotního
Jitky Vávrové
drusběrným
dvorem,
Revoluční
Janáčkovo
hém ročníku
projektu
Poslání72,
pečovat
2012,
nám.
Albrechtická
98, Albrechtická
120,
který 17,
je oceněním
náročné
práce pracovníJežník 23.
ků v oblasti sociálních služeb. Vyhlašovatel
V Krnově
bude probíhat
nejen Products,
sběr šatprojektu,
společnost
SCA Hygiene
stva, alejejítaké
jehonatřídění.
„Předpokládáme,
ocenil
příběh
téma „...a
proto se těšíže při
svozujednou
a třídění
šatstvacen.
vytvoříme
me
na zítra“
z hlavních
„Byl to
během klientky,
prvního která
roku kjedno
dvěz stabilní
nám až
přišla
léčebny
příběh
pracovní místa
pro občany
městaživotních
Krnova
dlouhodobě
nemocných,
po těžkých
a několik drobných
pracovních
pro
peripetiích
a zcela bez
zájmu o příležitostí
své okolí. Díky
uživatele našich sociálních
prozradil
působení
pracovníkůslužeb,“
se postupně
zaJiří Loskot.
čala
probouzet z letargie, její vztah k okolí se
ReShare
za prioritu
vytvoření
měnil,
znovusi seklade
rozhodla
stýkat také
se svou
plně funkčního
podniku,
který budeA vyrodinou,
kterou jsme
nakontaktovali.
teď
tvářet
pracovní
prozapojuje
lidi, sedokterými
se
dokonce
samamísta
aktivně
života
spásy
přicházíBaranová.
do kontaktu, a to
vArmáda
domově,“
říká Milena
zejména
v rezidenčních
službách prov bezdoDalším
světlým okamžikem
životě
movce, vbylo
nichž
je Armáda
spásys největším
domova
říjnové
rozloučení
budovou,
lůžek
v Českényní
republice.
vposkytovatelem
níž dříve domov
důchodců,
domov
Tato seniory
potřeba sídlil
vyplývá
hlavně z let.
nemožnosti
pro
třiašedesát
„Pozvali
umístění
některých
dlouholetých
jsme
bývalé
zaměstnance,
kteří tadyuživatelů
mnohdy
na trhu práce
jejich začlenění
do aktivnípracovali
i čtvrta století,
a rodiny našich
klienho života.
Jejichchladno,
frustrace
v průběhu
času
tek.
I když bylo
grilovali
jsme, hráli
narůstá
a přirozeně
se dostavuje
rezignace,
nám
manželé
Hudečkovi,
které naše
babičky
která rády,
potlačuje
jakoukoliv
díky snimají
a společně
jsme aktivitu
zavzpomínali
na
žujícímu
se sebevědomí
uživatele.
léta
minulá.
V závěru října
tak na řadu přišlo
„Projekt
chce postupem
časuvína,
vytvářet
tradiční
Vínobraní
s ochutnávkou
hudvětšía možnosti
dát jedno
některým
lidem
šanci
bou
zpěvem a ještě
setkání,
tentokrát
skutečné
změny příslušníky
jejich životaklientek,
například
tím,
jen
s rodinnými
na iněmž
že se jim
z příjemců
sociálnídůvody
podporya způsob
stanou
jsme
znovu vysvětlili
zaměstnanci,
kteřípodrobného
přispívají doharmonograspolečného
stěhování,
včetně
rozpočtu.
že domova,
tento základní
princip
mu,“
uvádíVěříme,
ředitelka
jehož klientky
„mítJežníku
práci a ještě
tím být
současně
platnýa pro
spona
oslaví
Mikuláše
přivítají
lečnost“ ječas.
v mnohém
dostatečnou
motivací
adventní
Vánoce však
již budou
slavit
důležitému
obratu v životě,“
Jiří
vk budově
na Rooseveltově
ulici. uzavřel (dc)
Loskot.
(dc)
Přibudou další dva kameny
se jmény obětí holocaustu
Pohnuté osudy krnovských občanů za vnuk Dani Bar-On s manželkou Tali, žijící ve
2. světové války od loňského roku připomí- městě Herzlyia v Izraeli,“ uvedl Pavel Kuča
ná dvanáct mosazných destiček s dvanácti z občanského sdružení Krnovská synagoga.
Stolpersteine je dlažební kostka deset
jmény obětí holocaustu. Kameny zmizelých, takzvané Stolpersteiny, jsou umístěny krát deset centimetrů, na jejímž povrchu je
v chodnících na čtyřech různých místech uvedeno jméno osoby s místem jejího zave městě. V úterý 16. září k nim přibudou vraždění nacisty a která je umístěná v dlaždalší dva. Před krnovskou poštou je ve 14.00 bě chodníku před domem, v němž nacisty
hodin položí autor Stolpersteinů, německý zavražděný člověk naposledy bydlel. Tuto
umělec Gunter Demnig.
formu připomínky památky obětí nacistické
„Stolpersteiny budou věnovány poštovní- genocidy za druhé světové války inicioval
mu řediteli Hugu Braunovi a jeho manželce Gunter Demnig v 90. letech a dodnes všechSidonii, kteří zahynuli v koncentračním tábo- ny kameny nejen vyrábí, ale také osobně po
Evropě
pokládá.
ře v Polsku.řemeslným
Kameny inicioval
zaplatil
jejich
Především
oborůmabyl
věnován
veletrhcelé
řemesel
a zaměstnanosti
Artifex, který se(dc)
konal v Paláci Silesia 8. listopadu pod pořadatelskou taktovkou krnovského kontaktního pracoviště
Úřadu práce ČR, města Krnov a Úřadu práce v Prudniku za finanční podpory přeshraničního
partnerství EURES-T Beskydy. Zájemci z řad žáků základních škol měli příležitost se seznámit
s nabídkou vybraných oborů a řemesel středních škol nejen z okresu Bruntál, ale také z Opavy,
Jeseníku, Havířova nebo Polska, uchazečům o zaměstnání byli k dispozici zástupci významných
zaměstnavatelů a vzdělávacích organizací.
Již za měsíc se uskuteční 2. ročník Dnů glykémie a cholesterolu, poskytnou poradenzdraví, který je v letošním roce spojen ství v oblasti zdravé výživy či závislosti na
s Veletrhem sociálních služeb. Týden zdraví tabáku. Chybět nebudou ochutnávky zdravé
a sociálních služeb 2014, jak se projekt na- výživy a stánek s běžným občerstvením,“ přizývá, se uskuteční od 2. do 9. října a nabídne blížila program Jana Chylíková z kanceláře
řadu zajímavých akcí.
tajemníka.
Tou hlavní bude Den
zdravídoba
a sociálních
Po ke
zbývající
dny trvání
projektu,
do
stáří a touha
z dané
situace tedy
snadno
Dnešní
je plná úcty
služeb 2014, který se
budevekonat
říjnapood vytěžit
9. října,něco
se stejně
jako v loňském
uskudo vlastní
kapsy, bývároce
to začátek
násilí
všech2.jeho
9.00 do 17.00 hodin
na Hlavním
náměstí tragických
teční přednášky
naPotřebný
zajímaváčlen
témata.
„Přijede
konců.
rodiny
bývá
dobách.
Oběti domácího
například doktorka
Cajthamlová
a v radniční budově.
„Na náměstí
předsta- zanedbáván,
není muKateřina
poskytována
pomoc
násilí,
týrání asezneužíváz pořadu
„Jste
to,
co
jíte“,
přednášku
zrealiví poskytovatelé sociálních
a
zdravotních
sluní jsou mnohdy bezradné při zajištění stravy, hygieny, pohybu, socižeb z našeho regionu,
jejichžnaprezentaci
do- álních
zuje také
známý Ve
český
endokrinolog
kontaktů.
většině
případů toLukáš
vede
a nevědí
koho se obrásociální oblasti
chystáme
besedu
plní doprovodný program.
O něj V
se postarají
dalšímZe
zdravotním
problémům,
podvýživě,
tit o pomoc.
Bruntále kBurda.
na
téma
domácího
násilí,
kterou
bude
realiklienti jednotlivých jim
služeb,
děti
z mateřských
už pět let bezplatně ztrátě hybnosti a soběstačnosti. To všechno
a základních škol i známí
hudebníci.
děti vyvolává
zovat poradna
Elpis
Bruntála Slezské
zhoršení
psychiky
oslabenídiakosenipomáhá
odbornáPro
poradbudou připraveny soutěže,
těm Tuto
ze základních
nie,“přivedla
Janaproti
Chylíková.
Zájemci
budou
obraně
manipulaci,
zneužívání,
na ELPIS.
sociální ora
škol
je
chystají
studenti
Střední
pedagogicmít
také
možnost
navštívit
v
určité
hodiny
službu poskytuje Slezská diakonie. Ohrože- případně proti násilí. Pro mnohé seniory je
zdarma některé
sportovní
ké
Střední
zdravotnické
Krnov, představa
ztráty blízké
a přesaktivity,
veškerékromě
násilné školy
osobya by
se neměly
ostýchatškoly
a poradnu
jinýchstále
cvičení
s Ivetouosoby
Wrobelovou,
Hankou
ostatní
milované
nepředstavitelná,
navštívitbudou
včas. mít příležitost soutěžit v rámci nosti
Tabachovou,
zumbu
Katkouvíce
Kulašovou,
do
zajímavé
a naučné domácí
putovní výstavy
Ligy proti obava
ze samoty
je ssilnější
než strach
Pod pojmem
násilí rozumíme
se zapojily
také fitness centra pro
rakovině
Praha „Každý
svého
strůj- oprojektu
vlastní zdraví
a život.
útoky, napadání,
výhružky
od zdraví
blízké osoby
Linie že
a Fitness
cem“.
praxe víme,
mnohoPavla,
lidí seJumping
bojí, že
s cílemBudova
ublížit radnice
či získat poskytne
nad obětístanoviště
převahu ženy,Z Fitness
centrum Krnov,
hala K3
nepro
Sdružené
zdravotnické
Krnov,
vyřešitsportovní
situaci a chtějí,
aby ajejich
a moc.
Je to útok
na lidskou zařízení
důstojnost,
kte- nezvládnou
jehož
pracovníci
zájemcům
změří
tlak,
výši
budou
chybět
ani
volné
vstupy
do
bazénu
rý ohrožuje zdraví a ve vyhrocených přípa- problém převzala nějaká instituce a vyřešila
v Městských
lázních
a na zimní
stadion.
za ně. Obvyklá
představa
je taková,
že nědech i život oběti. Domácí násilí je defino- to
Akci
realizuje
Zdravé
město
Krnov
autorita
domluví
násilné
osobě,
která ve
se
váno jakoLiga
fyzické,
anebo sexuální jaká
protipsychické
rakovině Praha
spolupráci
s
komunitním
plánováním
mezi blízkými
k němuž dochází lekne nebo zastydí a začne se chovat jinak.
zve naosobami,
putovní výstavu
Krnov,
Sdruženým
zdravotnickým
zařízeopakovaně
v soukromí
a tím
skrytě mimo Ve skutečnosti to tak nefunguje. Domluva
KAŽDÝ
SVÉHO
ZDRAVÍ
ním Krnov, jeStřední
pedagogickou
školou
naprosto
neúčinná, protože
kontrolu veřejnosti. K domácímu násilí do- násilníkovi
a
Střední
zdravotnickou
školou
Krnov
STRŮJCEM
si
ve
většině
případů
vůbec
nepřipustí,
že se
chází nejčastěji ve vztahu manžel-manželka,
a
s akcí
„Každý
svého
zdraví
strůjcem“.
1.
října
2014
od
10.00
do
17.00
hod.
druh-družka, mezi partnery, rozvedenými chová špatně. Nemá tedy žádný důvod svoje
Podrobnéměnit.
informace
jsou průběžně
2. října
9.00 do
17.00například
hod.
chování
Ba naopak
se pokuszveřejo domanželi,
ale2014
také od
v rámci
vztahů,
ňoványobrátí
na facebooku
Zdravého
města a na
Hlavní
nám. v Krnově
proti ohrožené
osobě.
vnuk-babička,
děti-rodiče.
Domácí násilí mluvu
internetových
stránkách
města.
zajímavé
expozicečasu
pro roste.
děti a Pro
dospělé
Pozitivní vliv na řešení problému mají
zpravidla
postupem
oběti je
Projekt Týden
zdraví pracovníci
a sociálníchsociálslusoutěže
• dárky • oodměny
a odborní
stále těžké,
aby otevřeně
svých zážitcích psychologové
žeb
2014
byl
finančně
podpořen
z dotačmožnost
konzultace
s dermatologem
mluvily. Přetrvává mnoho předsudků, které ních služeb a dalších institucí zabývající se
ního programu
Moravskoslezského
kraje
(mateřská znaménka,
osobám ohroženým,
kteří poskytují
nahrávají agresorům
a odvracejí pozornost pomocí
Podporapsychickou
dobrovolných
aktivita udržitelného
pihyproblému.
a změny naAby
kůži)
podporu
provázejí je
od skutečného
se situace ob- obětem
rozvoje 2014.
I VYŠETŘENÍ
ZDARMA!
odpoutání se od násilné osoby.
rátilaVSTUP
k lepšímu,
je často nutné
úplně přeru- procesem
Akces násilnou
se koná ve
spolupráci
Co je možné poradit osobám ohrožešit kontakty
osobou.
městem
Krnov
Častose kZdravým
domácímu
násilí
dochází ve ným domácím násilím? Především se převztazích, kde jsou senioři ohrožováni násil- stat stydět a přijmout obecnou a ověřenou
ným chováním ze strany svých dětí či vnu- pravdu, že jednou „rozjeté“ domácí násilí
ků. V těchto případech často brání seniorům se bude zhoršovat. Oběti si musejí uvědok účinnému vyřešení situace rozpolcený mit, že si zaslouží lepší život, pomoc existuje
vztah
k násilné středisko
osobě. Vnímání
ze avitnení
ostuda ji pohovor,
vyhledat,který
že neexistuje
ideInformační
Europesituace
Direct
na pracovní
se uskuteční
strany ohrožené
osoby
často ovlivněno
a okamžité řešení, vždy je to s určitou
Bruntál
naplánovalo
na jepodzim
letošního ální
24. listopadu.
sebeobviňováním
rodič jsemodborné
selhal“ ztrátou,
ať už vztahu,
zázeroku
pro veřejnost„jako
tři bezplatné
Přednášejícím
pro ekonomického
všechny plánované
a velkou roli
zde z hrají
co siFinanční
násilná mí
to ale jiní,
tak toJanzvládnou
semináře.
První
nichobavy,
na téma
akceapod.
budeZvládli
certifikovaný
lektor
Štolba.
osoba počne,
pokud
s ní
přeruší kontakt,
ony. Ukončení
domácího
násilíprostřednicje riskantní
gramotnost
aneb
Naučte
se pracovat
s peně- iZájemci
se mohou
registrovat
nebo
bude-lisevykázána
ze již
společného
níž je nutná
podpora a kvalifikovaná
zi
v Evropě
uskuteční
22. září. domu,
Cílem fází,
tvím ve-mailu:
[email protected]
případně ibude
trestně
stíhána.
Začít Direct
lze kontaktem
pro oběti
semináře
naučit
jeho účastníky sesta- rada.
Europe
Bruntálporadny
je součástí
sítě
Smutnéfinanční
jsou případy,
kdy se
starší
člen násilí,
týrání a zneužívání
ELPISStředisko
Bruntál, tel.
informačních
středisek EU.
se
vit osobní
plán a naučit
pracovat
rodiny
již Druhým
nemá tolik
fyzických
nebo je 736
757 na
505,adrese
e-mail:
nebo
nachází
[email protected]
E. Beneše 1873/61,
s penězi.
tématem
budesilkyberšioslabena nemocí
závislý na pomoci
svých osobně
Kavalcova
pondělí
Bruntál v aBruntále,
je otevřeno
každý7 vpracovní
kana
nástrahya jekomunikačních
technoblízkých.
řada důvodů,
proč někteří
tuto aden
ve středu
do 12.00
13.00
do
logií,
tentoJe seminář
se uskuteční
20. října.
od 8.00oddo8.00
14.00
hodin.a od
Mgr.
Lucie
péči zanedbávají
– nedostatek
času,
hodin, vedoucí
v úterý prostřediska
předchozíEurope
objedPřednášky
uzavře seminář
na téma
Jak ochoty
napsat 16.00
Musialová,
nebo empatie.
Když se dopis
přidá ještě
8.00 do 12.00 hodin.
(vp)
životopis
a motivační
a jaknedostatek
se připra- návce
Directod
Bruntál
Přípravy Týdne zdraví
a sociálních služeb vrcholí
Obtížné životní situace
ELPIS Bruntál - poradna pro oběti
domácího násilí, týrání a zneužívání
Poradí, jak na finance i životopis
2
2
Krnov
(HP) za 100tel.Kč/m
+ převod,Termín
zahrada,
s ing. Skopalem,
602 550 213.
pro
-doručení
záměr prodeje
5708 (650
žádostí jepozemku
do 20. 9.parc.č.
2014. Informace:
2
), k.ú.
m
ing.
V. Krnov
Skopal,(HP),
vedoucí městských lázní,
zrušilo:
[email protected], tel. 602 550 213. O způ-sobu
usnesení
č. 314/10
ze dne 15. rozhodne
2. 2012, Rada
a výběru
podnájemce
vzalo
vědomí:
městana
Krnova.
V případě více zájemců může
-následovat
zápis č. 8 z řízení
jednáníobálkovou
Výboru prometodou,
plánováníkdy
sociálních
služeb
městanabídka
Krnova, ročního nájmu.
rozhoduje
nejvyšší
-Výsledky
úpravu rozpočtu
města Rada
Krnova
na Krnova.
rok 2012
řízení schvaluje
města
(RO č. 10) o částky: příjmy + 3.363,4 tis. Kč,
Ztráty
a
nálezy
2014
financování 0,0 tis. Kč, výdaje + 3.363,4 tis. Kč,
Nálezy od 26. 8. 2014 do 7. 9. 2014 včetně
- zápis č. 14 z jednání finančního výboru.
(číslo nálezu, datum předání MěÚ, nalezená
věc)
78/2014, 4. 8.2014, igelitová taška s dětským
oblečením, botičkami a jedním párem náušnic.
Nabídka prodejů pozemků, bytů, nemovitosDalší nálezy v uvedené době byly předány vlasttí či jejich pronájmů se denně aktualizuje.
níkům.
Sledujte na úřední desce vedle radnice nebo
Krátce
na
www.krnov.cz/ městský úřad / pronájmy
doÚplné
zájmových
aZápis
prodeje.
znění následujících nabíútvarů
SVČ
Méďa které musí žadatel
dek,
včetně
podmínek,
V polovinětamtéž.
září budou mít nejen děti příležitost
splňovat,
si vybrat
ze široké nabídky zájmových útvaProdej
pozemků
rů Střediska
času
Méďa.
To ve
dnech
Město
Krnovvolného
oznamuje
záměr
prodat
části
po15. až 19.
září, vždy
do 20.00
v k.ú. poKrzemků
parc.č.
880, od
8819.00
(1.205
m2), hodin,
řádá zápis aPředměstí,
„Týden otevřených
dveří“, během
nov-Horní
na ulici Hlubčické
v Krnějž sipro
zájemci
budou
moci zdarma
vyzkoušet
nově,
výstavbu
bytového
domu. Nabídková
2
nabízené cena
kroužky.
, záloha naseznam,
kupní
prodejní
je 600Jejich
Kč/mkompletní
včetněčiní
rozvrhu,
a kde jednotlivé
zájmové
cenu
20.000 kdy
Kč. Žádosti
na odkoupení
poútvary se
probíhají,
je zveřejněn
nanejpozději
www.svcmezemku
zasílají na
MěÚ Krnov
do
da.cz.
28.
12. 2012 do 12.00 hodin. Informace: odbor
Farmářské
správy
majetku trhy
města,na
Ing.náměstí
Zavřel.
Hlavní náměstí
ožije v úterý 30. září farmářskýProdej
části pozemků
mi trhy,Krnov
na nichž
trhovcizáměr
budouprodat
nabízet
ovoce
Město
oznamuje
část
poa zeleninu
zahrádek
domácích
pěstitelů,
Krnozemku
parc.č.ze 5391/1
(cca 200
m2) v k.ú.
masné i Předměstí,
mléčné výrobky,
přírodní a domácí
v-Horní
ulice Ježnická.
produkty anebytových
spoustu dalšího
zboží, které v běžPronájem
prostor
ných prodejnách
není běžně
ke koupi.
Město
Krnov opakovaně
zveřejňuje
záměr proÚterní
kurz společenských
nájmu
nebytových
prostor
-tanců
budovaječ.p.stále
1016 postavená
na parc.č. 3023,
ještě volný
k.ú.
Krnov-Horní
Horova
Krnov,
Středisko
volnéhoPředměstí,
času Méďa
nabízí1, středo3školským
průchozístudentům
místnostiKurz
ve 2.společenských
patře. Výše nájmu:
tanců
služeb asourozenců
DPH). Závazný
500
Kč/m2/rok
a výchovy
pod(bez
vedením
Noúčel
nájmu:
kancelářské
a prostory
vákových.
Přihlásit
se lze naprostory
úterní výuku,
která
podobných
užitných
začíná 29. září
v 19.30vlastností.
hodin. Nedostatečný zá-jem
budova
č.p.ze104/29
parc.č.proto
225,
je zatím
stranypostavená
mužskéhona
pohlaví,
k.ú.
Krnov-Horní
Předměstí,
náměsby chlapci
neměli váhat
a kurzuHlavní
se zúčastnit.
tíTrhy
29, Krnov
(Česko-německý
dům). Celé III.
podnikání
a řemesel
nadzemní
podlaží.
Výše nájmu: 600 Kč/m2/rok
v polském
Prudniku
(bez
a DPH).
Závazný
nájmu:
kanMěstoslužeb
Prudnik
pořádá
od 12.účel
do 14.
září XIX.
celář,
prostory a proTrhy klubovna,
podnikání reprezentační
a řemesel INTER-REGION
story
Dům podobných
a zahrada. užitných
Třídennívlastností.
výstava stavebních
Zájemci
své žádosti
materiálů,doručí
sanitárních
armatur,(podnikatelský
oken a dveří,
záměr)
Městský úřadsystémů,
v Krnově
v uzavřené
nábytku,nazateplovacích
podlah
a také
obálce
označené:
„Pronájem
nebytového
prodekoračních
předmětů,
doplněná
o prezentaci
storu
+ adresa nebyt.
prostoru.
Naregionů
zadní straně
hospodářských
komor,
sdružení,
a boobálky
uvede jméno
a adresu
K žáhatý doprovodný
program,
se odesílatele.
koná ve sportovdosti
doloží
k provozování
ní hale
OSiR,„Oprávnění
ulice Łucznicza
1. Více napříslušwww.
né
činnosti“: aktuální výpis z ŽR, OR, registračprudnik.pl.
ní
listinu apod.
prodoma
doručení žádostí:
Cyklus
kurzůTermín
Pečuj
do
11. 2012.
Informace:
Eva Petrová, MěÚ
od26.
konce
září
i v Krnově
Krnov,
odbor
SM,
tel. 554
697 461,zahájí
[email protected]
Diakonie
České
církve
evangelické
v zámukrnov.cz.
Prohlídky
prostor
lze kurzů
dohodnout
věru září v Krnově
realizaci
cyklu
Pečuj
individuálně.
V případě
vícepečujícím,
zájemců, kteří
doma. Je určený
laickým
kteříbuse
dou
splňovat
stanovené
Rada
starají
o seniory.
Sestávápodmínky,
se ze dvoumůže
seminářů,
města
Krnovasetkání
stanovits způsob
výběru nájemce
podpůrného
psycholožkou
a dvou
obálkovým
řízením,nácvikem
kdy rozhoduje
nejvyšší
kurzů s praktickým
ošetřovatelských
nabídka
nájmu.
technik. ročního
Cyklus je
pro účastníky zdarma, naNabídka
bytu k pečování a DVD
víc obdržípronájmu
soubor příruček
Byt
č. 48, SPC L/52videi.
, vel. Kurzy
2+1 s balkónem,
s instruktážními
se konají v58,79
bu2
sklepa,Diakonie
9. podlaží.
Nájem (40ulici
Kč/m
m
dověvč.Slezské
na Hlubčické
č. 29)
2.252
Kč, služby
Kč
o sobotách
27. 9.,(14. osoba)
10., 11. 1.620
10., 18.Kč10.(+a460
25. 10.
každá
další od
os.),
celkem
3.872hodin.
Kč/měsíc/1
os.
2014, vždy
10.00
do 15.00
Přihlášky
Vítěz
obálkovou
a vícev řízení
informací
na tel.metodou
739 244 složí
875 ihned
nebo
po
vyhlášeníavýsledku
částku 5.000 Kč
739 244 895
stránkáchsoutěže
www.pecujdoma.cz.
jako
na peněžní
prostředky k zajištění
Psyzálohu
nabízené
k adopci
nájemného
úhrady
za plnění poskytovaná
najdete i ana
facebooku
vZájemci,
souvislosti
užíváním
nabídkteřís by
se rádi bytu.
ujali Platnost
psa z útulku,
si
ky:
20. 11. 2012.
Řízení
obálkovou
metodou:
majídomožnost
vybrat
ze psů
odchycených
na
21.
11. Krnova
2012 v a15.00
hod., k adopci
MěÚ Krnov,
Hlavní
území
určených
na internenám.
2. patro, zasedací
místnost. Občanský
tových34,stránkách
města www.krnov.cz,
v příprůkaz
s sebou!Zvířecí
Informace:
tel.
mém odkazu
útulkyp.naSchreierová,
hlavní straně,
554
444, odd.
pronájmů
a prodejů,
dschreia na697
facebooku
v profilu
Šance
pro život.
[email protected]
Ze zpráv
Zrušení
nabídky městské
policie
pronájmu
bytu
www.mpkrnov.cz
Město
Krnov ruší veřejnou nabídku na proNemocniční
nájem
bytu č. 4,uprchlík
Albrechtická 156, vel. 1+1,
stand.
kat.ulicemi
Případné města
dotazy: p. Surmová, tel.
bloudil
554
[email protected]
Že se697
ve424,
vestibulu
cvilínského nádraží nachází
Nabídka
bytu vs nemocničním
ubytovně
muž v pyžamu
identifikačním
soc.
byt prona
mladé
náramkem
ruce,(startovací)
oznámila strážníkům ve
Byt
č. 10,
Albrechtická
vel. 0+1,
33,34
středu
3. září
odpoledne100A,
pracovnice
Českých
2
2
, 2.NP.
Nájem
(40jdeKč/m
) 1.362sedmdesátiKč, služby
m
drah.
Ukázalo
se, že
o hluchého
(1
osoba)
1.430
Kč (každá
další 390
Kč), celletého
muže
z domova
pro seniory
v Osoblaze,
kem
Kč/měsíc/1 os.naDoba
určitá:
1 rok,
který2.792
byl hospitalizován
plícním
oddělení
max.
však nemocnice,
5 let. Zveřejněno:
28. 11.
2012.
krnovské
odkud do
utekl.
Strážníci
Prohlídka
bytu:doStslužebního
21. 11. (15.30-16.00).
V pímuže naložili
vozidla a odvezli
semné
žádosti oTam
pronájem
bytu uveďte
do nemocnice.
se mu tohoto
ale pravděpodobně
počet
členů rodiny
a odevzdejte
nejpozději
do
moc nelíbilo,
protože
uprchl znovu.
Ve čtvrtek
data
nabídky
na podatelnu
Kr4. záříplatnosti
odpoledne
byl občany
spatřen uMÚ
prodejnov.
Informace:
p. Surmová,
odd.
ny Hruška
na Opavské
ulici, kde
si jejpronájmů
vyzvedli
astrážníci,
prodejů,aby
kanc.
554 zdravotníkům.
697 424, ssurmoho 424,
opět tel.
předali
[email protected]
Zadrželi hledaného Interpolem
Nabídka
bytu v ubytovně
Osobu hledanou
Interpolem zadrželi strážníci
soc.
byt pro
mladé
(startovací)
v sobotu
6. září
před
druhou hodinou v noci
Byt
16, Albrechtická
100A,
vel. 0+1,
33,84
předč.Nádražní
restaurací.
Při běžné
kontrole
2
2
, 3.NP. Nájem
Kč/mvšimla
) 1.392vozidla
Kč, služby
m
Nádražní
ulice si(40
hlídka
VW
(1
osoba) 1.430zaparkovaného
Kč (každá dalšív 390
Kč), celTransporter,
protisměru
kem
2.822 Kč/měsíc/1
os. Doba
1 rok,
a v zákazu
stání. K vozidlu
právěurčitá:
přicházel
od
max.
všakrestaurace
5 let. Zveřejněno:
do 28. 11.Slovák,
2012.
Nádražní
devětačtyřicetiletý
Prohlídka
bytu: Stpotvrdil,
21. 11. (15.30-16.00).
V Při
píkterý strážníkům
že autem přijel.
semné
o pronájem
tohotožebytu
kontroležádosti
totožnosti
se ukázalo,
mužuveďte
nemá
počet
členů
rodiny
a odevzdejte
nejpozději
do
řidičský
průkaz
z důvodu
zákazu
řízení modata
platnosti
nabídky
na podatelnu
MÚ Krtorových
vozidel
na Slovensku,
a při následné
nov.
Informace:
p. oSurmová,
pronájmů
lustraci,
zda nejde
osobu v odd.
pátrání
policie,
astrážníci
prodejů,zjistili,
kanc. 424,
tel. 554
424, Interpol.
ssurmože po
muži697pátrá
[email protected]
Přivolali proto Policii ČR a případ jí předali.
Nabídka
bytu natolik,
Alkoholpronájmu
zmohl ženy
Byt
č. 3, Hlavnívnáměstí
33, vel. 3+1, 130,40
že skončily
nemocnici
2
2
, 3. podlaží.
Nájemv sobotu
(45 Kč/m
) 5.882
Kč,
m
V nemocnici
skončily
6. září
dvě ženy,
služby
osoba)večera
370 Kčposilňovaly
(+ 230 Kč každá
další
které se(1během
alkoholem.
os.),
celkem
6.252
os. Vítězpovdeváté
řízení
K první
z nich
byliKč/měsíc/1
strážníci přivoláni
obálkovou
metodou
poHlubčické,
vyhlášení
hodině večer.
Chodilasloží
bosaihned
po ulici
výsledku
částku
5.000naKčzem.
jakoPřestože
zálohu
chovala sesoutěže
agresivně
a padala
na
peněžní
prostředky
k zajištění
nájemného
nebyla
viditelně
zraněná,
její psychický
stav
a úhrady
za plnění
poskytovaná
v souvislosti
to, že byla
dezorientovaná
a agresivní,
vy-
Odbor správy
majetku města sděluje
Na statku
krnovského
soukromého zemědělce
Löwenthala
v sobotu 6.pozáří
více než
Stovky
účastníků
Svatomartinských
slavnostíPetra
zamířily
v neděli byla
11. listopadu
mšiposvaté,
při
půl vstoletí
obnovena
tradice
dožínek
v Krnově.
Hudební
vystoupení
střídala
taneční, nechyběly
níž
kostele
sv. Martina
zazněla
Missa
brevis od
Józefa Swidera
v podání
Hudebního
sdružení
stánky pod
s farmářskými
výrobky,
ukázka
techniky,
děti měly
možnost
se města
na naučné
Krnov
vedením Václava
Mičky,
předzemědělské
radnici, kde
byly svědky
předání
klíče od
jeho
stezce formou
seznámit
s tradičním
zemědělstvím.
Idylku,
kterážebráka
na farmě
vládla,
ale přerupatronovi.
Klíčher
svatému
Martinovi,
který
chvíli před tím
obdařil
půlkou
svého
pláště,
šila
odpolední
bouřka,
která
rozvodnila
blízký
potok
a
slavnost
musela
být
předčasně
ukončena.
předala starostka Alena Krušinová za přítomnosti místostarostky Renaty Ramazanové a dalších
Přesto se dožínky
a jejich
připomínkou
dožínková
která
je vystavena ve
pořadatelů
slavnostívydařily
– zástupců
krnovských
církví aječlenů
místníkoruna,
organizace
KDU-ČSL.
vestibulu Domu Evropy na Hlavním náměstí, před vstupem do prodejny Barevný domov.
Máte již přezuto auto?
Krnov podpořil Ukrajinu
Zákon o silničním provozu stanovuje Když
povinnost
zimníKrnova
pneumatiky
od
vedeníužítměsta
obdrželo
1.
31. března.
tomto
období
v listopadu
polovině do
srpna
pozváníVod
ukrajinské
musí
mít kvozidlo
zimní
pneumatiky
vždy,
Nadvirne
účasti na
oslavách
Dne nezávispokud
se nachází
na vozovce
souvislá vrstlosti Ukrajiny,
nezaváhalo
ani chviličku,
byť
va
ledu činávštěvy
námrazamělo
nebojen
tytotýden.
jevy
na sněhu,
naplánování
lze
vzhledem
ke klimatickým
podmínkám
Překážkou
v cestě
do více než sedm
set kiočekávat.
tažený přívěs
se tato povinnost
lometrů Na
vzdáleného
partnerského
města
nevztahuje.
nebyl ani válečný stav, v němž se Ukrajina
V nachází.
praxi to znamená, že ve vymezeném
právě
období
musítořidič
na vozidle
„Pozvání
bylobuď
zcelamít
nečekané,
ale zimní
neodpneumatiky,
nebo musí
před každou
jedmítli jsme a společně
s partnery
z polského
notlivou
zda pověPrudnikujízdou
jsme sedůkladně
23. srpnauvážit,
zúčastnili
oslav
trnostní
podmínky
umožní
celou
dobu
Dne vlajky,
o den později
pakpoDne
nezáviszamyšlené
jízdy bezpečnou
jízdu naZástupci
letních
losti. A rozhodnutí
to bylo správné.
pneumatikách.
města i občané Nadvirne čekali, jestli naPokud
se odhad
řidiče jedoucího
na letjdeme
odvahu
k návštěvě
a zda sledujeme
ních
následně
chybný
dění pneumatikách
na Ukrajině. Že
jsme jeukáže
nezklamali,
anám
nastanou
podmínky,
za nichž nelze
jízdu
dali vědět
po vystoupeních
starostky
sAleny
letnímiKrušinové
pneumatikami
uskutečnit, nezbývá
a prudnického
starosty
řidiči,
než vozidlo odstavit,
popřípadě
další
Franciszka Fejdycha
na zaplněném
náměstí,
jízdu
anijenezahájit.
Platísolidaritě.
to i s tím Jejich
rizikem,
že
v nichž
ujistili o naší
reakřidič
zůstane stát
na opuštěném
ce bylas vozidlem
nesmírně emotivní,“
uvedla
místostamístě
lesním úseku). V opačném
rostka (např.
RenatavRamazanová.
Ta se oslav stejných svátků na Ukrajině
účastnila již před třemi lety. „Ale letošní
atmosféra byla jiná, velmi citově vypjatá.
Vodojem na Brožíkově Vždyť každý tamní muž má v kapse vojenskou knížku a i Nadvirna má své mrtvé. Jak
ulici je po rekonstrukci
z Majdanu,
z bojů
na října
východě.
se
Nejen
novoutak
fasádou
se od
pyšníLidé
vodotam na
na ulici
každém
kroku potkávají
se strachem,
jem
Brožíkova,
který prošel
v uplyco přijde
zítra, mají
obavy
o své blízké.
Je
nulých
měsících
zásadní
rekonstrukcí.
Spotěžké siv představit,
že tak blízko
nás probíhačívala
novém vystrojení
trubních
rozvodů
a kompletní rekonstrukci elektroinstalace,
hromosvodu, rozvaděče, měření, regulace
i systému řízení provozu. Ve stavební části se
vodojem dočkal sanace konstrukcí, opravy
a rekonstrukce omítek, maleb, hydroizolace, zámečnických výrobků a dalších prací.
Rekonstrukce
stála seměsto
Krnov médiích
celkem
V nedávné době
v některých
4,8
milionu
korun, což
je částkaovčetně
daně
objevily
zavádějící
informace
povinných
zvýměnách
přidané hodnoty,
která zahrnuje stavební
celých auto/motolékárniček
po
ipěti
projektovou
část.
letech. Ministerstvo
dopravy proto vyAnketa společenské dalo své stanovisko k této informaci.
Je potřeba vyměnit po pěti letech auto/
odpovědnosti
motolékárničku?
Institut
společenské odpovědnosti, o.p.s.,
Provozovatel
musí
zajistit,
aby
vyhlásil
další, již vozidla
třetí ročník
úspěšné
občanbyla Ankety
lékárnička
udržována
v řádném staské
společenské
odpovědnosti
ČR
vu. Pokud
třeba, zamusí
se obměnit
jed2012,
která jesi klade
cíl zviditelnit
společnotlivé
druhy
zdravotnických
potřeb
tak,
nosti a jiné subjekty, které vnímají odpovědaby nadále
bezzávadně
plnily svou funkci.
nost
k lidem,
kvalitě, zaměstnancům
nebo
Doba použitelnosti
uvedena
obalech
prostředí.
Do anketyje se
mohounahlásit
jak
jednotlivých zdravotnických
potřeb.
podnikatelské
subjekty, tak města,
obce,Tam,
nekde doba
expirace školy,
uvedena
není, je Ztřeba
ziskové
organizace,
nemocnice.
Krse přesvědčit,
že pomůcky
fungují. Napřínova
se zatím přihlásily
tři subjekty:
Město
klad
u
nůžek
zkontrolovat,
zda
nejsou
zaKrnov, MŠ a ZŠ Slezské diakonie a Gymnárezlé Krnov.
či zda správně
plní
svou až
funkci,
zium
Hlasování
probíhá
do 31.tedy
12.
stříhají.
Z toho vyplývá,
že se celá lékárnička
2012
elektronicky
na www.institutso.com.
po pěti
letech měnit
nemusí.
Rozhodující
Pro
vylosovaného
vítěze
z řad hlasujících
je
není ani datum
platnosti
na obalu
lékárničpřipraven
luxusní
zájezd pro
dvě osoby.
ky, vždy záleží na konkrétních položkách
Vyhlášení dotačních uvnitř!
případě se dopouští přestupku a vystavuje
riziku
pokuty
až doTo,výše
2 500
jí boje uložení
a neumíme
pomoci.
co se
dějekona
run.
Ukrajině, je obrovským nebezpečím pro celou
V této
souvislosti je nutné upozornit
Evropu,“
dodala.
naKrnované
dopravní iznačku
„Zimnívystoupili
výbava“, nejen
která
Prudničané
označuje
pozemní
komunikace,
na v ponichž
na shromáždění
v Nadvirne,
ale také
je
povinnost
vozidlo
kategorie M a N
řadu
krajské mít
televize
v Ivano-Frankivsku.
vybaveno
za všech
„Debatovalizimními
jsme o pneumatikami
vzniku partnerství
mezi
klimatických
tedy nejen
v přípanašimi městy podmínek,
a jeho užitečnosti,
chtěli
znát
dě,
se na
nachází
vrstnáš kdy
pohled
navozovce
současnou
situacisouvislá
na Ukrajině
va
sněhu,
ledu
či
námraza
nebo
vzhledem
a také vědět, na co se musejí ukrajinští občané
kpřipravit,
povětrnostním
podmínkám
takové
pokud chtějí
vstoupit dolzeEvropské
jevy
unie.předpokládat.
Co bude důležité a co nebude jednoduzimní
pneumatiku je považována
ché,“Zařekla
místostarostka.
pneumatika
na krnovská
jejíž bočnici
je vyznačeno
Kromě toho
delegace
tvořená
označení
nebo M.S
nebo M/S místostanebo MS
starostkouM+S
Alenou
Krušinovou,
nebo
má
symbol
sněhové
vločky
s
horským
rostkou Renatou Ramazanovou, tajemníštítem.
Hloubka úřadu
vzorku Igorem
hlavníchKozelkem
dezénokem městského
vých
drážek organizačního
nebo zářezů pneumatiky
musí
a vedoucím
oddělení kancebýt
4 mm
na všech
kolech (u který
vozilářenejméně
tajemníka
Tomášem
Kolárikem,
del
500 kg),
nebo nejméně
6 mm na
má do
na 3starosti
spolupráci
se zahraničními
všech
hnacích
kolech
vozidelv Nadvirne,
nad 3 500
partnery,
navštívila
také(uCollege
kg).
odboru
kteráIng.máMiroslav
zájem Mohyla,
navázatvedoucí
spolupráci
se
dopravy
a silničního
hospodářství
Střední školou
automobilní,
mechanizace
a podnikání v Krnově.
Partnerství mezi městy se ale rozvíjí i neoficiálními cestami. „V Nadvirne nás inforkrnov.cz
úřad
– Programy
domovali, že– jeMěstský
navštívili
občané
Krnova,akteří
tace.
Administrátorem
vzpomínali
na loňskoudotačních
besedu v programů
krnovské
je
odbor aškolství,
a sportu kMěÚ
knihovně
uváděli,kultury
že je motivovala
náKrnov,
Bc. R. Zdráhalová,
vštěvě partnerského
města. tel.
To 554
bylo697
pro 402,
nás
[email protected];
odborné
dotazy
i ukrajinské kolegy velmi příjemné,“ uzavřela
vRenata
oblastiRamazanová.
sportu podá Ing.
Bc. M. Vyležíková,
(dc)
tel. 554 697 412, [email protected]
S novými pravidly a podmínkami dotačních
programů budou žadatelé seznámeni na
speciálních seminářích v hasičské zbrojnici na ulici Partyzánů. Pro žadatele v oblasti
kultury a zájmové činnosti se bude konat
21. prosince, pro žadatele v oblasti sportu
Musí se vyměnit
a pohybové
rekreacecelá
22.lékárnička?
prosince, vždy se
Užití některých
druhů zdravotnického
začátkem
v 16.00 hodin.
materiálu je omezeno dobou použitelnosti,
Zastupitel města která je na obalu tohoto materiálu vyznaobviněn z podvodu
čena. V případě, že je překročena, musí být
Pro
trestné
činy podvodu
a padělání
materiál
vyměněn.
Neznamená
to všaka pozměňování
veřejnécelé
listiny
je v současné
době
vinnost výměny
lékárničky,
ale pouze
vazebně
stíhaný
člen Zastupitelstva města
konkrétního
materiálu.
Krnova
Jaromír Foltýn (NEOS),
který
Proč jeIng.
auto/motolékárnička
povinná?
bylPrávní
společně
s dalšími
dvěma
muži obviněn
předpis
stanoví,
že v povinné
výbazvěpodvodu
se železničními
vagony.popřípadě
Zastupivozidla musí
být i autolékárna,
telský
mandátKonkrétně
mu prozatím
zůstává vyhláša to do
motolékárna.
to nařizuje
doby,
než se ho sám
nebo budou
známy
ka č. 341/2002
Sb., vzdá
o schvalování
technické
výsledky
šetření
činných
v trestním
způsobilosti
a o orgánů
technických
podmínkách
řízení.
a dalšímu
působení
v zaprovozuK obvinění
vozidel na
pozemních
komunistupitelstvu
města seznění.
Jaromír
Foltýn
dosud
kacích, v platném
Podle
paragrafu
neměl
vyjádřit.
32 výšemožnost
zmíněné
vyhlášky musí být vybaveno každé motorové vozidlo příslušným
Metoda MDM druhem lékárničky pro poskytnutí první
i v našem kraji pomoci. Tato povinnost se netýká mopedů,
Od
počátku
listopadu je diabetikům
motokol,
jednonápravových
traktorů zs Mopříravskoslezského
kraje
k dispozici
nové
věsem a motorových
vozíků.
(Tisková zpráva
MDM
Centrum
pro ČR)
léčbu jedné z nejčasMinisterstva
dopravy
tějších a bolestivých komplikací diabetu
– diabetické neuropatie. Ta má za následek
zdravotní problémy včetně palčivých bolestí
především dolních končetin, pálení, křečí
a může vést až k amputacím. Pacienti doposud dojížděli za léčbou do vzdálených center
7. října
9.00 adoPlzni.
14.30MDM
hodin Centrum
v restauraci
ve
Zlíně,odPraze
se
U Žida vnaordinaci
Bruntálské
ulici
v Krnově.
„Na
nachází
MUDr.
Jarmily
Zipserové
budouvúčastníci
o všech
vškolení
Sanatoriích
Ostravě –informováni
Klimkovicích.
Více
právních předpisech
vzájemných
souvislosinformací
naleznetevena
adrese: mdmcenttech a jejich dopadech na povinné subjekty.
rum.com.
Budou též představeny aktuální zkušenosti
z již uskutečněných kontrol,“ uvádí vedoucí
krnovské pobočky České lesnické společnosti Josef Kubačka.
Akce je určena vlastníkům lesů, včetně
měst a senioři
obcí, dovozcům
ze zemí
mimo
mohli
vyzkoušetdřeva
příklady
asertivníEU,jednání
obchodníkům
s dřívím
ho
v situacích,
které jea vdřevařskými
současnosti
výrobky,
zpracovatelům
dřeva,sipočítaje
v to
trápí.
Všichni
účastníci kurzu
odnesli také
i truhlářské
provozy,
pracovníkům
státní
písemné
materiály.
Senioři,
kteří se zúčastsprávy,
hospodářům,
nili
obouodborným
kurzů, vítajílesním
příležitost
vzdělávat
představitelům
školství, Největší
vědy a přínos
výzkumu,
se
v asertivním jednání.
toporadcům
a konzultantům,
rozvoje
hoto
vzdělávání
vidí v tom,aktérům
že jim pomůže
venkova a manipulaci
dalším, kteřízechtějí
získat
aktuální
rozpoznat
strany
podvodníků
o nových
a povinnosainformace
odolat jejich
nátlakupředpisech
na prodejních
akcích.
tech. Více
informací
a program
školení
na
Petra
Vejmolová,
Sbor
a komunitní
centwww.cesles.cz.
rum
Armády spásy v Krnově
Krátce
Celá auto/motolékárnička se
po pěti letech měnit nemusí
programů pro rok 2013
Město Krnov vyhlásilo dotační programy pro
oblast sportu a pohybové rekreace, kultury
a zájmové činnosti S1, S2, S3, K1, K2, K3,
K4, K5 v 1. kole s termínem odevzdání žádostí o dotaci do středy 5. 12. 2012, a S2, K2,
uvádějící
na trh
K3,Hospodářské
K4 v 2. kole subjekty
s termínem
odevzdání
žádřevooadotaci
dřevařské
výrobky
loňskédostí
do úterý
30. musejí
4. 2013.odPoskytoho roku
véstproběhne
systém náležité
péče a pravidel
nesmějí
vání
dotací
podle nových
na trh
nezákonně
vytěžené dřevo.
auvádět
podmínek,
které
schválili zastupitelé
na zaTyto povinnosti
jimKeukládá
Rady
sedání
7. listopadu.
staženínařízení
jsou na www.
EU a Evropského parlamentu č. 995/2010,
tuzemská legislativa toto nařízení upravuje
zákonem č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva
a dřevařských výrobků na trh, a vyhláškou
č. 285/2013 Sb.
Přestože „nařízeníVo dřevu“
již rok
říjnu platí
proběhl
ve
a půl, řada vlastníků
lesů,a komunitním
obchodníků s dříSboru
centvím i zpracovatelůrudřeva
v něm
stále
tápají,
již druhý
kurz
asertivity
mnozí ještě o směrnici
vůbec nevědí,
nebo
pro seniory.
Kurz vedla
nemají vyhotovený
náležité
péče.
opětsystém
zkušená
lektorka
Z toho důvodu pro
ně Zuzanou
Česká lesnická
spoMgr.
Faldynová,
lečnost,
pobočka
a Ústav
zekterá
nazákladní
minulém
setkáníKrnov,
uvedla
seniory
mědělské
ekonomiky
a informací
připravily
do
problematiky
asertivního
jednání.
Tento
bezplatné
školení především
„Implementace
předpisů
kurz
byl zaměřen
na užití
asertitýkajících
se uvádění
vity
v běžném
životě. dřeva a dřevařských
výrobků
trh (EUTR)“,
se koná
Díky na
omezenému
počtukteré
účastníků
si
Školení k uvádění dřeva
a dřevařských výrobků na trh
Listárna
Kurz asertivity pro seniory
Varhanářská škola oslaví Týden mobility: bleší
dvacetiny nejen koncertem
trh i Freestyle Show
V republice zcela ojedinělá škola, kr- cert v podzimním termínu se stal už nedílnou
životanebo
ve městě
a ten
novská Střední umělecká
varhanářská,
potřeby, kulturního
ať už současné
z dřívějších
Běh škola
naděje,
který se součástí
bude osetoúčastnit
slavnostnější,
že jeworkshosoučástí
o.p.s., slaví v letošním
roce 20
let odtaktovkou
svého za- letošní
časů, budou
tanečních
běžel
pod
V programu
nejen zvuky
ložení. Její výjimečnost
spočívá
nejen v tom,
pů, nebo
si jen takzazní
popovídají
mezivarhan,
sebou.
Střediska
volného
času oslav.
trubka,
kytara, zpěv
a přednes
pože patří co do počtu
studentů
k nejmenším
Vícei klavír,
informací
o sousedské
slavnosti
i cykMéďa
ve čtvrtek
11. září ale
ředitelka
školy Jana
Kypúsová.
v republice, ale především
jako jediná
ško- ezie,“
lojízděuvedla
najdete
na facebooku
v profi
lu Zažít
na Hlavním
náměstí,
Střední
umělecká škola varhanářská,
la vyučuje uměleckořemeslný
obor
stavba
jinak 2014.
spustil plejádu
akcí,
po- Krnov
byla založena
v roce
1992 jako
Souvarhan, v němž se řádaných
žáci učí stavět,
opravovat
Ve stejný
den jako
sousedská
slavnost,
v Krnově
u pří- o.p.s.,
střední 27.
školazáří,
a jejím
zakladatelem
je
a vyrábět varhany aležitosti
jejich části.
tedy v sobotu
se konají
ještě další
Evropského týd- kromá
Rieger-Kloss
Varhany,
s.r.o.
současHlavní oslavy
dvacetiletého
exis- firma
akce, které
si jistě také
najdou
svéVpříznivne mobility.
V neděli
14. září navýročí
něj naváže
nabízí
Uměleckořetenceotevřených
školy, které
podpořilo
městokterý
Krnov
ce. době
Od 13.00
do studijní
17.00 si obory
ve skate/bike
parku
den
zahrad
a sportovišť,
se né
varhan,
Uměleckořemeslná
v rámci
z městskédají srazstavba
příznivci
extrémních
sportů, pro
koná
podveřejné
názvyfinanční
„Mámo, podpory
táto, pojďme
si hrát meslná
stavba
hudebních
nástrojů
–
strunné
nástroho
rozpočtu,
proběhnou
v
pátek
30.
listopado zahrad“ a „Nedělní sportování pro kaž- něž město Krnov ve spolupráci s agenturou
a Design
– Freestyle
zaměřenoShow
na zařizodu. Naa tento
den škola
připravila
od 10 do je
VSA
Xtremeinteriérů
připravilo
– oddého“,
řada dalších
aktivit
bude následovat.
a vybavování
Školasoutěžemi,
připravuje
15V hodin
Den otevřených
dveří
poledne
naplněnéinteriérů.
exhibicemi,
pondělí
22. září, kdy
se pro
celáveřejnost
Evropa vání
k maturitě,
pro vyššíškolou
vzdělávání
na
spojený sek setkáním
hostů
i pří- studenty
workshopy
pro veřejnost,
ježdění
připojuje
projektuabsolventů,
Den bez aut,
pořádá
školách
samozřejmě
znivců školy,
z něhož
si návštěvníci
i výukouvysokých
základních
triků. aJeho
součásobčanské
sdružení
Flemmichova
vilabudou
cyk- různých
profesionálnímu
mít možnost
odnést
almanach
a seznámit
se ití kjeokamžitému
také vyjížďka
na in-linech zapojení
bruslích
lojízdu
městem.
Startuje
ve 14.30
hodin na
praktickéhosady,
života.kterou
Protože
uměleckořes novinkamiu ve
škole. Hruška na Opavské do
Smetanovými
v 15.00
hodin
parkovišti
prodejny
vyžaduje
technické
prohlídek
školy začne
pořádá profese
Středisko
volnéhosymbiózu
času Méďa.
ulici.Po„Odukončení
Hrušky pojedeme
po cyklostezce
ke meslná
je základem
výuv 17 hodin
Koncertní
síni sv.
Kdo předpovahy
sportemoboru,
dává přednost
cestováKaufl
andu, vdále
kolem pošty
naDucha
Hlavníslavná- a umělecké
vedle
také27.
zvládnutí
manuálních
nostní
na němž
vystoupí
absolventi
ní, se
můžeteorie
v sobotu
září připojit
k lidem
městí akoncert,
po Hobzíkově
ulici
a Zámeckém
ná- ky
Více na www.varhanysous.cz.
(dc)
školy
s jejími
současnými
„Kon- činností.
z celé republiky,
kteří se zúčastní 7. ročníměstí spolu
k Albertu.
Dále
po ulicích žáky.
Mikulášské
a Albrechtické k Bille a cyklojízdu zakončíme ku železniční cestovatelské akce skautského
u vlakového nádraží Krnov. Na zastávkách se oddílu Krnovská Trojka Křížem krážem rebudeme zdržovat asi patnáct minut. Zájemci publikou. Jedná se o soutěž až pětičlenných
se mohou připojit kdekoli po cestě. Přivítáme, týmů, které 24 hodin jezdí vlakem, snaží se
když se odějí do barev krnovského znaku, to urazit co nejvíce kilometrů, navštěvují zajímavá místa
a poznávají
přátele.
Týmy
je doLidé,
modré
žluté, podpořit
ale kdo takové
oblečení
naše
znalosti a nové
podporu
v provázekteřía chtějí
Poradnu
rané darujeme
porodiny
celý den
cestují
na skupinovou
víkendonemá,Matana
nemusía zároveň
zůstávatprožít
v žádném
případě
v její
náročné
životní situaci.
Rodiče
péče
příjemný
kul- ní
voupak
jízdenku
650 korun,
doma,podvečer,
není to podmínka
Navícnavštíkaždé se
radují (SONE+)
z pokrokůzasvého
dítěte akterá
jsou
turní
budou mítúčasti.
příležitost
pouze kolik
v tento
den, setzn.
27.svému
září, kdy
se slaví
kolov pomůžeme
vyzdobit Benefiční
malými krnovskýnového
díky
snažení
navit
úterý 27. listopadu
koncert, pyšní,
Den železnice,
platí rané
pro pět
bez ohlemi vlaječkami,“
řekl zapořádá
organizátory
z ob- učilo,“
říká poradce
péčeosob
Poradny
rané
který
od 17.00 hodin
v Koncertní
du naMatana
věk. Loňského
ročníku se zúčastnilo
čanského
sdružení
Petr péče
Svatava Olejková.
síni
sv. Ducha
SlezskáFlemmichova
diakonie. Na vila
koncertě
kteréjeza
24 hodin
najezdily
přes
Ondruška.klienti sociálně terapeutických dí- 84 týmů,
Raná péče
terénní
služba,
která probívystoupí
85 000
km. Podrobnosti
jsou zvemáMŠ
nejen
na šetr- há
v domácím
prostředí k soutěži
rodiny. Poradkyně
lenCyklojízda
Effatha, žáci
a ZŠupozornit
Slezské diakonie,
řejněny
nou cyklistickou
dopravu,
také podpopéčena http://krizemkrazem.unas.cz.
dojíždějí do rodiny zhruba jednou
pohádková
babička
Dadla,aleMarie
Veliká rané
týden jejímobility
vyhlašuje
sousedskou
slavnost
Krnovkomorjinak, za Evropský
měsíc a podporují
jednotlivé členy
tím,
sřitžáky
ZUŠ Krnov,
s.r.o., aZažít
krnovský
Evropská
komise. Kampaň
propaguje
kterou
sdruženíkoncertu
plánuje na sobotu
jim naslouchají,
pomáhají
nalézt chůzi,
řešení
ní
sbor občanské
Staccato. Součástí
bude také že
cyklistickoupředávají
dopravu zkušenosti.
a zklidňování
provozu
27. září „Každé
od 14.00dítě
do je19.00
v prostoru
„Dále
s rovýstava
dar“hodin
fotografa
Marti- problémů,
ve městech.
k ní připojuje
u divadla.
aut seodulice
za- diči
a dalšímiMěsto
členy Krnov
rodiny se
společně
hledáme
na
Synka, Místo
která bude
11. adoparkoviště
31. prosince
již po třetí.
Více
www.krnov.cz/Zdravé
lidmi,
přijdou na
bleší trh prodá- způsoby
a cesty,
jaknapodporovat
celkový vývoj
kplní
vidění
ve kteří
Flemmichově
vile.
město.podněcovat jej v aktivitě, samostatnos(dc)
vat, Poradna
směňovatrané
či vyhledávat
předměty
denní
péče Matana
poskytuje
so- dítěte,
ciální službu rané péče rodinám s dětmi ve ti, stimulovat jeho smysly a napomáhat jeho
věku od narození do sedmi let s mentálním, přirozenému zapojování do běžného života,“
MÁMO,
TÁTO,
POJĎME
HRÁT
DO
ZAHRAD
vysvětluje
Svatava
Olejková.
tělesným
a kombinovaným
postižením
a ro- SI
dinám s dětmi s autismem. „Matana
zna-14. záříBenefiční
Neděle
2014 koncert Slezské diakonie, ktemená hebrejsky dar. Vnímáme, že každé dítě, rá Poradnu rané péče Matana provozuje,
15.00-19.00 hodin
i když se nenarodí úplně v pořádku, je darem se koná u příležitosti kampaně Týden rané
• odměny
péče. Vstupné
je 100 korun, děti mají vstup
a radostí pro své rodiče. My,hry
jako• soutěže
pracovníci• zábava
zdarma.
(dc)
rané péče, s rodiči tuto radostMŠ
sdílíme
a rádi
Gorkého
Hola, hola,
cirkus volá
MŠ Hlubčická Letem, světem
MŠ Jiráskova Hýbeme se pro radost
MŠ Karla Čapka Cesta do pohádky
MŠ Mikulášská Sportujeme s krtkem
MŠ nám. Míru Hrajeme si se zvířátky
MŠ a ZŠ
Slezskéznámý
diakonie (SPC
54) Paralympiáda
ravského
venkova, symbolizovaného vepřoOblíbený herec Josef
Polášek,
zahrada
se zelím, do
velkého světa. Ola zklamaná
třeba z filmu FrantišekMŠ
je Slunečnice
děvkař, se (Bruntálská)
před- vouKvětinová
MŠ Slunečnice
(Albrechtická)
si klobouky,
z kopečka
životem,
Irča jedeme
plná nadějí,
mírně opožděná
staví krnovskému
publiku spolu
s DanielouDržte
MŠ Svatováclavská
se společně
Maruška
a podivín Pepan v divácky úspěšné
Zbytovskou, Barborou Seidlovou,
Nikolou Bavíme
MŠTichým
Žižkova V říši
hraček
komedii
odkryjí své touhy, radosti i strasti
Zbytovskou a Jaroslavem Barinem
SVČ Méďa
dispozici
a motokáry
pozadí kola
bučících
krav.
v divadelní komedii
VepřoDopravní
knedlo hřiště
zelo - kna
Divadlo
MALÉhRY je originálním dianeb Tři sestry a Pepan. Divadlo
MALÉhRY
Akci pořádají
mateřské školy
a SVČ Méďa
vadlem,
které nabízí divákům představení
Brno ji uvede v Městském divadle
v pondělí
u příležitosti
Evropského
týdne mobility,
osobitého
humoru, životního nadhledu
26. listopadu v 19.00 hodin.
v rámci kampaně Krnov –plná
město
pod Cvilínem.
Vepřo knedlo zelo je autorským předsta- i zkušeností a komických životních situavením, které vzniklo ve spolupráci divadla cí. Od ostatních divadel se liší také tím, že
Základní
a střední
školy ahlavními
SVČ Méďa
pořádají
protagonistkami
jsou pouze ženy,
MALÉhRY a Divadla Bolka
Polívky.
Příběh
u příležitosti
mobility
v některých
představeních je soubor doz prostředí venkovského života
a kravínaEvropského
po- jen týdne
a v rámcizkampaně
Krnov –plněn
město
pod Cvilínem.
o hostující
herce a muže.
jednává o touze lidí uniknout
malého mo-
U příležitosti svátku Halloween uspořádalo Městské informační a kulturní středisko Krnov
5.
listopadu
ve Flemmichově
vile Strašidelný
podvečer.vileNavýstavu
malé i obrázků
velké čekala
stezka malířky
odvahy
Městské
muzeum
v Krnově pořádá
ve Flemmichově
a objektů
plná
strašidel,
pod jejichž dohledem
dětidenně
plnit mimo
nejrůznější
úkoly,
od hodu
broukem
a herečky
Ivy Hüttnerové.
Výstava je musely
přístupná
pondělí
od 8.00
do 18.00
hodindoa
rakve
potrvápodohledání
28. záříztraceného prstenu zakleté princezny.
Sníh, led a adrenalin ve filmu
s duchovní
hudbou
Návštěvou koncertu podpoříte kéSetkání
a také ty, kteří se na exExtrémní lyžování, zimní
horolezec- vače zimních sportů
výstupy, snowboarding, skialpinismus, trémní výkony ve sněhu a ledu raději dívají
hospůdky. Hlavní program
snow-kiting
a další aktivity
v zimní přírodě z tepla příjemné
Poradnu rané péče Matana
nabízí
mimořádný
koncert
přinese do Krnova ve čtvrtek 29. listopadu je sestaven z osmi filmů, které vyhrály řadu
Vepřo knedlo zelo je komedií, která vydatně polechtá bránici
NEDĚLNÍ SPORTOVÁNÍ
KrátcePRO KAŽDÉHO
Neděle 14. září 2014
há přednáška má název Neznámý portrét
Vstup volný
a bude věnována, vedle několika zajímavostí
v zápisu
matričním o narození a křtu LeoZŠ
DVOŘÁKŮV
OKRUH
Účast v prestižní klavírní soutěži Prague polda
rovněžrodičů
charakteristice deseti
10.00-12.00
stanoviště
pro nejmenší dětiBauera,
v doprovodu
Junior Note 2012,
která se konala
v červnu
kteréi kluky
jako sudičky byly při narození
vybíjená osob,
pro holky
letošního roku, přinesla 12.00-13.00
žákovi Základní
a křtu dítěte přítomny a případně také směumělecké školy Krnov Martinu 13.00-14.00
Schindle- přehazovaná
rování
Bauerovy životní pouti poznamenaly.
14.00-16.00
volejbal
pro dospělé
rovi z klavírní třídy Šárky Richterové vedle
10.00-16.00
školní
dvůr:
drobné
hry
pro
děti,
švihadla,
twister, šachy, stolní tenis;
Záhadolog poodhalí prvního místa také příležitost účinkovat
tělocvična:
stolybylna stolní
tenis na balkoně.
na koncertě laureátů této
soutěže,třijímž
tajemství Třetí říše
GYMNÁZIUM
KRNOV
20. října zahájen festival Krumlovské
recitá- Městská
knihovna Krnov chystá na čtvrtek
od 10.00
turnaj
ve florbalu
pro veřejnost
ly. V hudebním sále Vlašského
dvora
v Čes22. listopadu
besedu s autorem knihy „NejPřihlášky:
V. Schreier,
tel.vystoupil
736 179 153,větší
[email protected]
kém Krumlově
Martin
Schindler
tajemství Třetí říše“ Milanem Zachem
ZŠ
JANÁČKOVO
NÁM.
společně s dalšími deseti mladými klavíristy, Kučerou. Známý záhadolog a badatel se po• venkovní
hřiště
kteří jsou považováni za republikovou
kla- sluchačům
pokusí poodhalit tajemství tzv.
10.00-12.00
výchova
vírní špičku. Mimořádný koncert,
na němždopravní
Anlage
Riese, což jsou gigantické nacistické
12.00-14.00
volejbal
zazněly W.A. Mozarta, B. Smetany,
F. Chopi-barevný
podzemní
stavby na polském území, asi šest
na, F. Mendelssohna-Bartholdyho, F.14.00-16.00
Liszta, workout
kilometrů od východočeských Janoviček.
•
sportovní
hala
B. Martinů, L. van Beethovena a jiných, na- Beseda začíná v 18.00 hodin.
10.00-13.00 stolní tenis
táčela také Česká televize.
14.00-17.00Seminář základů šermu florbal
Neprofesionální umělci
Společenství
Severských
ZŠ A MŠ SLEZSKÉ DIAKONIE,
HLUBČICKÁ
UL. pánů pořádá o víkendu
16. až 18. listopadu
dalšímalé
ze seminářů
vystavují ve vile 10.00-16.00 Všichni jsme na jedné lodi - pirátské
a námořnické
soutěže pro
i velké
základů šermu.
Městské informační a kulturní
SPGŠstředisko
A SZŠ JIRÁSKOVA
UL. Zahájení je v pátek 16. lis20.00 páry
hodin v tělocvičně „KasiKrnov a Muzeum Země
rámci topadu
odPrudnické
9.30 turnajvv badmintonu
pro ve
smíšené
no“ na Albrechtické ulici (naproti věžáku).
projektu Tvořivé SlezskoPřihlášky:
pořádají ve
D. FlemCírová, [email protected]
Nutný poplatek za tělocvičnu a zápisné činí
michově vile od 17. listopadu Salón neproSVČ Méďa
250sále
korun. S sebou vlastní dřevěný
fesionálních umělců. Na výstavu
přihlásilo
17.00-19.00
zumbacelkem
ve velkém
svá díla dvaadvacet umělců z Krnovska
a tři nebo železný
www.krnov.cz/Zdravé
město meč, spacák, jídlo, pohodlné
z Prudniku, mezi vystavujícími budou také sportovní oblečení. Zapůjčení meče možklienti Slezské diakonie. K vidění budou né. Velmi skromné podmínky. Dotazy na
KRNOV
[email protected]
umělecké fotografie, FREESTYLE
paličkované šperky,SHOW
vyřezávaný a kašírovanýSobota
Betlém, obrazy
Světový den diabetu 27. 9. ma2014, 13.00-17.00
hod.
lované akrylem, oleji či pastelem, krajinky
Skate/bikepřipomene koncert park
i portréty a další díla. Vernisáž výstavyVstup
se volný
Dáša Nováková, Jožin z bažin, Prachovské
koná v pátek 16.exhibiční
listopadushow
v 17 VSA
hodin,
výsta-teamu
Xtreme
• workshopy
prohity
veřejnost
skály,
Jez a další
budou znít v neděli
va bude přístupnáškola
do 9.jízdy
prosince.
• výuka základních18.
triků
•
soutěže
pro
diváky
listopadu Městským divadlem v podání
Pořádá město Krnov u příležitosti slavnostního
otevření
skate/bike
Přednáška o Bauerovi
jejich autora
Ivana
Mládka.parku
Stane se tak na
■
v domě U synagogy
Benefičním koncertě pořádaném diabetoloV přednáškovém sále nedávno
otevřeného
gickou ambulancí MUDr. Tomáše EdelsberMĚSTEM
NA BRUSLÍCH
spolkového domu „U synagogy“
na 27.
Soukegera15.00
u příležitosti
Sobota
9.
2014,
hod. Světového dne diabetu.
nické ulici bude
v pátek
16. listopadu
Vedle Banjo
Ivana
Mládka vystoupí
start
u skate/bike
parku v• 18.00
trasa: Smetanovy
sady,bandu
Dvořákův
okruh
hodin pokračovatPořádá
cyklusSVČ
přednášek
také
swingový Dne
Edelband.
Krnov aZdeňka
město Krnov
u příležitosti
bez aut,Vstupné na konHázy ke 140. výročí narození
krnovského
je 150
korun, diabetici mají padesátiv rámci kampaně
Krnov –cert
město
pod Cvilínem
rodáka, architekta Leopolda Bauera. Dru- procentní slevu.
Martin Schindler na koncertě laureátů
Letošnífestival
festival zimních
Setkání ssportů
duchovní
hudFilmový
- celovebou, který
v květnu
u příležitosti
černí
pásmozačal
špičkových
filmů,
úspěšných
Nocimezinárodních
kostelů, pokračuje
v sobotu
13. září
na
filmových
festivalech.
mimořádným
Scholy
brněnské
Šokující
výkonykoncertem
a skvělé záběry
budou
moci
mládeže zhlédnout
- SBM. Více
padesátihlavé
sezájemci
od než
17.00
hodin v nekuskupení
vystoupí
podPod
vedením
sbormistra
řácké
části
hospody
obrazem
v areálu
Štěpána Policera
krnovského
zámku.v 19.00 hodin v kostele
Narození
Marie v sousedství
Devět Panny
filmů našlapaných
úžasnýmiklášzátera zminoritů.
Vstupné
je dobrovolné.
běry
hor Kanady,
USA, Norska,
Skotska
Schola
brněnské
mládeže
je
sbor
zpěváků
a také z České republiky a Slovenska jistě
a hudebníků,
kteří rádi
chválí
svým zpěvem
nadchne
a navnadí
všechny
krnovské
vyznaBoha, a to už od roku 2002. Zpočátku sbor
čítal patnáct členů a časem se rozrostl až
na pětačtyřicet zpěváků a dvacet muzikan-
tů, brněnských
konzervatoristů
a studentů
ocenění
na zahraničních
filmových
festivaJAMU,All.I.Can;
kteří tvoří
orchestr.
TenTatry
vedlekrásné,
smyčlech:
Baffin
Babes;
cové sekce
a dechůScottish
obsahujeIcetaké
Tatry
mé; Parallels;
Trip;takzvané
Ultim8
Kombo, složené
z basové
kytary, elektrické
Separation
a White
Line. Spolupořadatelem
kytary, akustické
kytary,
kláves
a bicích.
Filmového
festivalu
zimních
sportů
je NatiKomu
sobotníČesko.
termín koncertu SBM
onal
Geographic
v kostele
Narození
Panny
Marie
nevyhovuVstupenky
za 50
korun
si lze
už nyní
je, může sbor
zastihnout vv Krnově
ještě inna
zakoupit
v předprodeji
Turistickém
druhý den. centru
V neděli
září v 11.00
hodin
formačním
na14.
Hlavním
náměstí,
na
bude budou
na Cvilíně
poutní
mši.
místě
stát 80doprovázet
korun. Bližší
informace
Festival Setkání
s
duchovní
hudbou
pona www.zimnifestival.cz.
řádá občanské sdružení Flemmichova
vila, Konvent minoritů v Krnově a sbor
Českobratrské církve evangelické v Krnově.
Od sametové revoluce nás dělí už třiadvacet let Třicetiletá Jasná páka
představí nový repertoár
V neděli 17. listopadu si připomínáme školách v zemi. Byl to týden, kdy se všechny
začátek konce vlády jedné strany v tehdejším hlavní buňky spojily a společně připravily
Československu, dvacet tři let od listopadu demonstraci na náměstí. Komunisté ale na
1989, který je v české historii znám jako ,,sa- stejném místě a ve stejný čas udělali svůj
metová revoluce“. Je to Den boje za svobodu mítink a tak organizátoři Občanského fóra
se po kouscích
de facto již
znovuobnovení
Legendární kapela Jasná páka v letošním přesunuli
a demokracii.
demonstraci
na od
prostranství
před
kapely v kde
rocese2008.
Impulsemkolem
k přípravě
jeroceVvydala
třiceti
letech existence
své divadlo,
říjnu po
1989
naplánovala
organizace
shromáždilo
pět tisíc
jího Organizátoři
vydání bylo loňské
turné při příležitosti
první oficiální
albumsdružení
a po vystoupeních
Nezávislé
studentské
na 17. listo- lidí.
první demonstrace
a autoři
třicátéhoprohlášení
výročí známého
paličského
na letních
se 18. zářívýročí
rozjedeuzana prvního
pad
pietní festivalech
akci k padesátému
Občanského
fóra článku
Krnov
„Nová vlna
se starým
obsahem“ v osobnosbolševicturné českých
No Sex No
Drugs škol
Tournacisty.
2014. S Akce
no- přizvali
vření
vysokých
k diskusi
nekomunistické
kém
plátku
Tribuna,“
říká
Michal
Ambrož.
vým
repertoárem,
s
Michalem
Ambrožem,
se účastnilo několik tisíc studentů. Studenti ti a tak se na veřejných jednáních postupně
Ke znovuobnovení
kapely došlo
po pětDavidem
Kollerem,
excentrickým
perfor- objevili
byli
napadeni
na Národní
třídě Veřejnou
ekolog Miloš Vyleťal,
výtvarník
Miadvaceti
letech. Původně
jednorázová
merem PetremByli
Vášou
a půvabnými
vokalistbezpečností.
surově
zbiti obušky,
cí- kuláš
Rutkovský,
učitel Miloš
Olšanský,záledužitost iniciovaná
zakládajícími
kamibylo
v sestavě
přijededemonstrujícím
26. září i do krnovskélem
zabránit
dostat chovní
Milan Moletz,
lékař Jiří členy
Halíř, Jasné
inžepákyVilém
Michalem
a Davidem
ho zKofola
Music
Clubu.
se
Národní
třídy
na Václavské náměstí. nýr
Sýkora, Ambrožem
architekt Vlastimil
Zilich
ale vyústila
v reinkarnaci
kapeNa koncertě
zazní
starší skladby,
tak aKollerem
Tímto
způsobem
bylajak
demonstrace
rozptýdalší, z nichž
se pak zvolil
výbor Koordily.
Kromě
nich
kapelu
tvoří
frontman
Petr
aktuální
repertoár
z
alba
Černá
deska.
Z
něj
lena. V následujících dnech se začala šířit načního centra Občanského fóra.
dálezimy
Vladimír
Marta
v rádiích
koluje velmi
úspěšný osingl
Konec Váša,
mezi
obyvatelstvem
informace
brutálním
Konec
1990 se Zatloukal,
nese ve znamení
Minárik a Radovan
Jelínek.
Pro armády.
Jasnou
nočních bezpečnostních
toulek a vznikl na
ni stejnojmenný
zásahu
složek,
což vedlo vyjednávání
a odchodu
sovětské
pákutobýval
doprovodný
vokál
deska dosáhla
skvělého Byla
kvideoklip.
aktivizaciČerná
obyvatelstva,
které vyjadřovalo
chvíle příznačný
Michaela Kocába,
který jednal
Nepatřil
sice vkKrnově.
intonačně
nej6. místa vstudentům.
prodejnímZačaly
žebříčku
IFPI, velice sdívčího
podporu
se organizovat
veliteli dua.
okupační
armády
Jednou
však stal jednotjednou
kladně ji výbory,
přijali nejen
novináři,
ale zpřesvědčivějším,
stávkové
kteréhudební
vyžadovaly
vyšetření
prvních oblastí,přesto
které se
nepřátelské
z ochranných
známek
kapely.Období
Vzpomínku
fanoušci.
Což samozřejmězakapelu
apředevším
potrestání
osob zodpovědných
tento ky
opustily, bylo
Krnovsko.
první
na „ukřičené kampaně
holky z Páky“
dnes pokoutěší nejvíc. „Na začátku obnovení Jasné páky předvolební
zásah.
předseprvními
svošejí probudit
Pája se
Táboříková
a Magdalena
bylaVpouze
občas siobjektivem
zahrát staré
pecky, bodnými
knizechuť
Revoluce
Krnovavolbami
neslo v duchu
sympatií
Krištofeková. fóra.
Koncert
Jasnédemokratickým
páky v Kofola
nové1989-1990,
písně jsmekterá
začali
tvořit až postupem
né
je fotografickou
galerií Občanského
Prvním
Music Clubu
začínáseve stal
20.00Bedřich
hodin. Marek.
času. Deska
vznikala
již delší se
dobu
a tvořila
sametové
revoluce
v Krnově,
dočteme,
že starostou
Krnova
do Krnova vtrhla revoluce trochu později. Krnov navštívil tehdejší ministr financí
V týdnu po 17. listopadu vzniklo nezávisle
Václav Klaus. V roce 1993 přijel do Krnova
Krátce
na sobě několik izolovaný ,,buněk“ Občan- prezident Václav Havel symbol Sametové
ale zjistí, asny
se s realitou
dost často
rozcháLidové
divadlo
Krnov
ského
fóra.
Byl to týden,
kdydětem
krnovští komu- revoluce
celoživotní
bojovník
za svobodu.
zejí, Ludmila
a to někdyNováková,
i dosti bolestně.
Jsou chvíle,
Lidové
divadlo honili
Krnovpopravidelně
každý Bc.
nističtí
pohlaváři
městě studenty,
historik-muzejní
kdy člověkMěstské
potřebuje
cítit oporu
svého okorok zařazuje
svéhorodného
repertoáru
pohádku
kteří
přijeli dodosvého
města
refero- pedagog,
muzeum
Krnov
pro onejmenší
diváky. V letošním
sou- lí a ta náhle nepřichází ani od nejbližších.
vat
stávce probíhající
na všech roce
vysokých
bor nastudoval autorské představení Útěk Autorka tedy otevírá třináctou komnatu
do pohádek od Tomáše Marka, který se také nejen světa bohémů, ale současně i lidské
ujal režie. S touto inscenací se soubor před- duše, kterou poznamená domácí násilí, týpunčsebepoškozování.
a pečené kaštany.Autorské
Někteří
rání,vánoční
zneužívání,
stavil v dubnu na přehlídce Dospělí dětem ky,
Prodejní výstava vystavovatelé
předvedou
své
umění
naživo,
čtení
Sáry
Rejdové
začíná
v 18.00
hodin.
v Ostravě
a
v červnu
ho
v
krnovském
divaadventních věnců
děti
i dospělí
budoudobývá
mít možnost poslat svá
Britská
kapela
dle
viděly
děti
z několika
mateřských
a
záK nadcházejícímu vánočnímu času neod- přání Ježíškovi prostřednictvím Ježíškovy
kladních škol.
širokouvěnec.
veřejnost
soubor Evropu, zahraje i v Krnově
myslitelně
patříPro
adventní
V různých
Poslední
navštívit
zámek
Známé
britské možnost
trio Scarlet
Soho, které
je
uvede hru bude
Útěk do
pohádek
v neděli 14.
září pošty.
podobách
k vidění
na prodejní
výstavě
vanglickými
roce 2012médii
se nabízí
v sobotujako
8. prosince,
označováno
nejlepší
v Městskémvěnců
divadle.
Začátekdekorací,
představení
adventních
a vánočních
ktekdy
se zdenezávislá
bude konat
Vánoční
koncert.
anglická
electro
synth
pop forje v veselémvepohádkovém
rá
se15.30
koná hodin.
od 28. Ve
listopadu
Flemmichomace, uzavře své turné po České republice
příběhu
si
děti
připomenou
zápletky
z řady
Soutěž o nejlepší
vě vile na Hlubčické ulici. Výstava, kterou
oblíbených
a známých
pohádek.
na v Krnově. V Kofola Music Clubu vystoupí
pořádá
Městské
muzeum
Krnov,Vstupné
potrvá do
v sobotu 27. září ve 20.00 hodin. Jejich tvorpředstavení
40 korun. bude denně včetně vánoční perníček
5.
prosince aje přístupná
Matice
slezská,
odboraKrnov
vyhlašujes tím,
souba je velmi
unikátní
nesrovnatelná
Pražští herci se představí
pondělí
3. prosince od 8.00 do 18.00 hodin. těž O nejlepší krnovský perníček, která se
co dělají ostatní. Vystoupili jako hlavní hvězv úspěšné hře Play Strindberg
Vstupné
zdarma.
konat
ve středu
12. prosince
16 hoda úplně
prvního
Myspace
živéhood
koncertu
Skvěle vystavěné dialogy hry Play bude
Předvánoční zastavení ve spolkovém
Flemmichova
vila
v historii
v Berlíně,domě
v loňském
roce kapela
Strindberg, které mistrně popisují neko- din
Město
Krnov a Aktiv
probudou
občanské
kina Mír. Každý
soutěžící turné
přinese
sebou
velké evropské
se sslavnýnečný manželský
souboj,
znít zzáleje- uabsolvovala
žitosti
zve občanydivadla
Krnovav na
společenské
kousků ve
perníčků,
porota
anonymmi 10
Kosheen,
stejnémjež
roce
vystoupili
na
viště Městského
úterý
23. září. asi
setkání,
jež dostalo
název Předvánoční
ohodnotísvětovém
a nejlepšíelectro
tři odmění.
je
největším
goth Soutěž
festivalu
Ve hře Friedricha
Dürrenmatta
se krnov- ně
zastavení.
Uskuteční
se v Koncertní
síni sv. spojena
s posezením
a povídáním
v Drážďanech
a poté objeli
festivalyvepospolcelé
skému publiku
představí
Zuzana Slavíková
Ducha
ve čtvrtek
6. prosince
v 17.00divadla
hodin kové
kavárně.
Evropě.
Jejich koncerty jsou vyhledávané
a dva členové
činohry
Národního
aPraha,
na programu
má vystoupení
žáků Základpříznivci kapel, jako třeba Faith No More,
Jiří Štěpnička
a Vladislav
Beneš. Cestou necestou ní
umělecké
školy
Krnov,
které
doplní
malé
Budou tvořit manželský trojúhelník, jehož Depeche Mode, Kosheen nebo Duran
občerstvení
s ochutnávkou
vánočníDuran. Po koncertě proběhne Depeche
aktéři mezi spojené
sebou zápasí
o své vlastní
já, s Miroslavem Donutilem
Městském
divadle Krnov
vystoupí ve čtvrho
Vstup
zdarma.
mode
party s pražským
DJ RB3.
a tocukroví.
způsobem
bezohledným,
ale do mor- V
tek
6.
prosince
oblíbený
herec
a vypravěč
Vánoční jarmark na zámku ku kosti pravdivým. Hra, kterou uváděla Jiří Kolbaba se vrací
V oneopět
mannavštíví
show „Cestou
Po dvou Donutil.
letech Krnov
jeden
Už
jen dvakrát
v letošním
roce skvělých
otevřou Miroslav
mnohá
světová se
divadla
v podání
provedečeských
diváky historkami
z nejznámějších
cestovatelůzea svéfovstupní
linhartovského
herců a dveře
pravidelně
se pro své zámku,
textové ipoprdra- necestou“
ho
života,
během
představení
zazní
písničvé
se tak kvality
stane u vrací
příležitosti
Vánočního
jar- tografů současnosti Jiří Kolbaba. Ve Střematické
na významné
scény,
ze volného
zpívanýchčasu
titulů
Balada
disku
Méďa
budepro
mítbanditu,
6. října
marku,
kterýdivadle
příznivci
Linhartovského
zám- ky
v Městském
začíná
v 19.00 hodin.
provázku
a Ten báječnej
od 19.00 zhodin
přednášku,
na níž semužskej
podělí
Sára
Rejdová
bude
číst
ku
pořádají
v sobotu
1. prosince
v době od Písničky
o své zážitky z cest po Aljašce a Kanadě. Jak
knižníK prvotiny
9zedosvé
16 hodin.
vidění i nákupu bude řada svět.
už bývá u Kolbaby zvykem, jeho prezentace
Svět nenormálních
knižnítématiprvo- Adventní koncert
překrásných
výrobkůje snázev
vánoční
bude plná
historických,
politických, farnost
geolotiny mladé
krnovské
blogerky
Sáry Rejdové,
kou
od desítek
řemeslníků
z Čech,
Moravy Obec
Brantice
a Římskokatolická
gických a praktických
autorka
bude
číst vetočtvrtek
září ve Brantice
az níž
Slezska,
mezi
jinými
budou25.
adventní
pořádají v informací
sobotu 8.a zkušenosprosince
Vstupenky
na farním
přednášku
stojív 170
korun
studovně městské košíkářské
knihovny Krnov.
Teprve vtí.15.00
věnce,
keramika,
zboží, šperky,
hodin ve
kostele
Branticích
a jsou jižAdventní
nyní v předprodeji
devatenáctiletá
se v knize
zamě- tradiční
malovaný
textil,studentka
pedig, koření
a bylinky,
koncert, na v Turistickém
němž vystouinformačním
centru
Krnov
na pod
Hlavním
nářila na med
životní
příběh
mladého
muže,
jehož pí
svíčky,
a včelí
produkty
nebo
perníčky.
Ženský pěvecký
sbor
Krnov
vedením
městí.Hlaviznové.
snem je kariéra
muzikanta.
Jak Jany
Nebudou
chybět úspěšného
ani zabíjačkové
pochout-
Krátce
sžadoval
užíváním
bytu. Prohlídka
bytu: klíče
od konbytu
lékařskou
péči. Strážníci
proto
možno
po dohodě
s technikem
Hetaktovalizapůjčit
rychlou
záchrannou
službu, p.která
inrichem
(554 697 ženu
426).převezla
Platnostk ošetření
nabídky: do
jednačtyřicetiletou
28.
11. 2012. Stejný
Řízení obálkovou
metodou:
3. 12.
nemocnice.
postup uplatnili
strážníci
2012
v 15.00
hod., Hlavní ženy,
nám.která
34, pobíhala
2. patro,
i v případě
pětačtyřicetileté
zasedací
místnost.
Občanský obličejem
průkaz s sebou!
před půlnocí
se zakrváceným
a bosa
Informace:
Schreierová, tel. 554 697 444,
po Jiráskověp.ulici.
odd. pronájmů a prodejů, [email protected] zpráv Policie ČR
krnov.cz.
V pronajatém
Nabídka
pronájmudomě
bytu
pěstoval
marihuanu
Byt
č. 3, Žižkova
16, vel. 0+1, 16,30 m2, 2. podV neděli
záříKč/m
krnovští
2
laží.
Nájem7.(40
) 715kriminalisté
Kč, služby (1zadrželi
osoba)
osmadvacetiletého
muže,další
kterého
ještě ten1.005
den
290
Kč (+ 250 Kč každá
os.), celkem
obvinil policejní
komisař znabídky:
přečinu nedovolené
Kč/měsíc/1
os. Platnost
zveřejněno
výroby
a jiného
s omamnými
a psydo
28. 11.
2012. nakládání
Tiskopis žádosti
a informace:
chotropními
látkami
jedy. Trestné
činnosti
se
se
dostavte na
odd. apronájmů
bytů,
budova
měl obviněný
dopustitnám.
tím, 34,
že od
června 2014
MěÚ
Krnov, Hlavní
p. Schreierová,
v Krnově-Ježníku
v nemovitosti,
tel.
554 697 444, měl
odd.vytvořit
pronájmů
a prodejů,
již měl v pronájmu, kompletní kvalitní [email protected]
nologii kpronájmu
pěstováníbytu
rostlin s obsahem THC
Nabídka
v hodnotě
asi 50Minoritů
tisíc korun,
kterou
Byt
č. 5, náměstí
6, vel.
2+1 policisté
s balkóna místě
policistům
nem,
53,27zajistili.
m2 vč.Obviněný
sklepa, 3.vydal
podlaží.
Nájem
takéKč/m
půl 2)kilogramu
sušené(1rostlinné
hmoty,
(45
2.328 Kč, služby
osoba) 1.580
Kč
která
odeslána
na os.),
expertizu.
Obviněný
se
(+
480bude
Kč každá
další
celkem
3.908 Kč/
k
trestné
činnosti
doznal
a
sdělil,
že
ji
pěstoval
měsíc/1 os. Vítěz v řízení obálkovou metodou
pro svou
Trestnívýsledku
stíhání je
vedeno
na
složí
ihnedpotřebu.
po vyhlášení
soutěže
částsvobodě,
muži
hrozí
trest na
odnětí
svobody
až do
ku
5.000 Kč
jako
zálohu
peněžní
prostředvýšek pěti
let. nájemného a úhrady za plnění
ky
zajištění
Drogová trestná
činnost
poskytovaná
v souvislosti
s užíváním bytu.
v okresebytu:
Bruntál
Prohlídka
Po 26.11. (15.00-15.30). PlatV průběhu
letošního
šenost
nabídky:sedmi
do 28.měsíců
11. 2012.
Řízeníroku
obálkotřili metodou:
policisté 5.
v 12.
okrese
souvislosti
vou
2012Bruntál
v 15.00 vhod.,
Hlavní
s pěstováním,
výrobou
a prodejem
drog
celkem
nám.
34, 2. patro,
zasedací
místnost.
Občanský
48 případů
a obvinili
42 osob.
Z obviněných
průkaz
s sebou!
Informace:
p. Schreierová,
tel.
osob697
bylo
recidivistů,
5 ažen
a dva dschreimladis554
444,19odd.
pronájmů
prodejů,
tví. V této souvislosti policisté prověřovali také
[email protected]
dva nezletilce.
Obviněné
Nabídka
pronájmu
bytu osoby jsou ve většině
případů
okrese
Bruntál je86,94
nejByt
č. 57,sami
SPCuživateli.
L/52 , vel.V3+1
s balkónem,
2
častěji
drogou
pervitin
a marihuana.
m
vč. užívanou
sklepa, 11.
podlaží.
Nájem
(40 Kč/m2)
3.408
Kč, služby
(1 osoba) 2.350 Kč (+ 450 Kč
Kam
za kulturou
každá
další70os.), celkem 5.758 Kč/měsíc/1 os.
Kino Mír
Vítěz
v řízení obálkovou metodou složí ihned
www.kinomir.wz.cz
po
vyhlášení
výsledku soutěže
5.00014.9.
Kč
DÁRCE
– fantasy/sci-fi
. Pá částku
12.9.-Ne
jako
zálohu na peněžní prostředky k zajištění
(17.45).
nájemného
úhradyPáza12.9.-Ne
plnění 14.9.
poskytovaná
POD ZEMÍ a– horor.
(20.00),
vPosouvislosti
s užíváním
15.9.-St 17.9.
(17.30). bytu. Platnost nabídky:
do
28.
11.
2012.
Řízení
obálkovou
metodou:
POŠŤÁK PAT – animovaný. So 13.9.-Ne 14.9.
5.
12. 2012 v 15.30 hod., Hlavní nám. 34, 2.
(15.45).
patro,
zasedací místnost.
NYMFOMANKA,
ČÁST I. Občanský
– režisérskáprůkaz
verze.
sFilmový
sebou! Informace:
p. Schreierová,
tel. 554 697
klub. Po 15.9.
(19.30).
444,
odd. pronájmů
a prodejů,
[email protected]
RŮŽOVÝ
KAVALÍR
– záznam
opery
mukrnov.cz.
z Metropolitní opery, KHS 2014. Út 16.9.
Nabídka
(19.30). pronájmu bytu
Byt
č. 2, Hlavní náměstí
33,– vel.
3+1, 129,90
NYMFOMANKA,
ČÁST II.
režisérská
verze.
2
m
, 2. podlaží.
(45 Kč/m2) 5.827 Kč,
Filmový
klub. St Nájem
17.9. (19.30).
služby
(1
osoba)
370
Kč
(+
230
Kč
každá
další
LABYRINT: ÚTĚK – akční thriller. Čt 18.9.-Ne
os.),
21.9.celkem
(17.45).6.197 Kč/měsíc/1 os. Vítěz v řízení
obálkovou
složí–ihned
DŘÍV NEŽ metodou
PŮJDU SPÁT
thriller.poČtvyhlášení
18.9.-Ne
výsledku
soutěže částku 5.000 Kč jako zálohu
21.9. (20.00).
na
peněžní
prostředkyZEMĚ
k zajištění
nájemného
ÚTĚK
Z PLANETY
– animovaný.
So
a20.9.
úhrady
za 2D),
plnění
v souvislosti
(15.45,
Neposkytovaná
21.9. (15.45, 3D).
sDÍRA
užíváním
bytu. Prohlídka– bytu:
klíčeČR.
od bytu
U HANUŠOVIC
komedie
Bio
možno
zapůjčit
po dohodě
Senior klub.
Po 22.9.
(15.00).s technikem p. Heinrichem
(554
697
426).
Platnost
nabídky:
MÍSTA – drama ČR. Po 22.9.-St 24.9. (17.45).do
2.
12. 2012.MĚSÍČNÍHO
Řízení obálkovou
metodou:
5. 12.
KOUZLO
SVITU
– komedie/
2012
vePo
14.30
hod.,24.9.
Hlavní
nám. 34, 2. patro,
drama.
22.9.-St
(20.00).
zasedací
místnost. Občanský
s sebou!
PÁSMO POHÁDEK
– pro MŠprůkaz
a veřejnost.
St
Informace:
24.9. (9.30). p. Schreierová, tel. 554 697 444,
odd.
pronájmů a prodejů,
DOBRODRUŽSTVÍ
[email protected] A
krnov.cz.
SHERMANA – animovaný. Kino Bijásek. St
Nabídka
pronájmu
bytu
24.9.-Čt 25.9. (14.00).
Byt
č. 3,
Hlavní
vel. 2+1, 118,88
LEPŠÍ
TEĎ
NEŽ náměstí
NIKDY –28,romantická
kome2
m
sklepa, 3.28.9.
podlaží.
Nájem (45 Kč/m2)
die.vč.
Čt 25.9.-Ne
(18.00).
4.796
Kč,
služby
(1
osoba)
390
Kč
(+
250
Kč
EQUALIZER – thriller. Čt 25.9.-Ne 28.9.
každá
os.), celkem
5.186 Kč/měsíc/1 os.
(20.00),další
Po 29.9.-St
1.10. (17.30).
Vítěz
v řízení
Koncertní
síň obálkovou
sv. Ducha metodou složí ihned
po
výsledku
soutěže částku
5.000KHS
Kč
TOvyhlášení
JÁ, PÍSNIČKA
– zahajovací
koncert
jako
na peněžní
prostředky
k zajištění
2014,zálohu
účinkují
pedagogové
ZUŠ Krnov.
Ne
nájemného
14.9. (19.00).a úhrady za plnění poskytovaná
vKÜHNŮV
souvislostiDĚTSKÝ
s užíváním
bytu. Prohlídka
PĚVECKÝ
SBOR –bytu:
duklíče
odhudba
bytu možno
zapůjčitKHS
po dohodě
chovní
s varhanami,
2014. Čts tech18.9.
nikem
p.
Heinrichem
(554
697
426).
Platnost
(19.00).
nabídky:
do 2. 12. 2012. Řízení obálkovou
Městské divadlo
metodou:
12. 2012 ve - 14.00
Hlavní
ÚTĚK DO5. POHÁDEK
veselýhod.,
pohádkový
nám.
34,
2.
patro,
zasedací
místnost.
Občanský
příběh. Hraje: Lidové divadlo Krnov. Ne 14.9.
průkaz
s sebou! Informace: p. Schreierová, tel.
(15.30).
554 697 444, odd. pronájmů a prodejů, dschrei4TET – SYMPHONIC - závěrečný galakoncert
[email protected]
KHS 2014. Ne 21.9. (19.00).
PLAY STRINDBERG - hra Friedricha
Dürrenmatta.
Kino
Mír 70 Hrají: Zuzana Slavíková, Jiří
Štěpnička a Vladislav Beneš. Út 23.9. (19.00).
www.kinomir.wz.cz
O DVANÁCTI
MĚSÍČKÁCH
TWILIGHT
SÁGA:
ROZBŘESK 2– –pohádka
fantasy.
Boženy
v podání
scény18.11.
Ústí
Pá
16.11.Němcové
(17.30, 20.00),
SoMladé
17.11.-Ne
nad Labem.
12.10.(17.30,
(15.30).20.00), Út 20.11.
(20.00),
Po Ne
19.11.
KRÁL LEAR
- divácky
mimořádně úspěšné
(17.30),
St 21.11.
(17.30, 20.00).
představení Slezského
divadla v Opavě,
ZVONILKA
– TAJEMSTVÍ
KŘÍDELv –hlavní
aniroli Kostas
15.10. Ne
(19.00).
movaný.
SoZerdaloglu.
17.11. (3DSt15.30),
18.11. (2D
ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI 15.30).
vizionářská SÁGA:
komedieROZBŘESK
Petra Kolečka
napsaná
TWILIGHT
1 – fantasy.
So
na tělo-Ne
hereckým
legendám J. Lábusovi a O.
17.11.
18.11. (17.30).
Kaiserovi.
Ne 19.10.
(19.00). – romantické draLOV
LOSOSŮ
V JEMENU
Městské
muzeum
ma.
Bio Senior
klub. Po 19.11. (15.00).
www.muzeumkrnov.cz
PODIVUHODNÁ
CESTA – Cesta na měsíc.
Flemmichova vila,Francie.
Hlubčická
ul.
Dokumentární,
Filmový
klub. Út
Výstavní
prostory otevřeny Út-Ne 8.00-18.00
20.11.
(20.00).
PECUNIA
NON
OLET
- muzejní
výstava
NA
DIVOKÉ
VLNĚ
– drama.
Čt 22.11.-Pá
věnující
se vývoji
platidel na
českém
území.
23.11.
(17.45),
So 24.11.-Ne
25.11.
(20.00).
Výstava MRAKŮ
potrvá do–19.
10. USA. Filmový klub.
ATLAS
drama
IVA22.11.-Pá
HÜTTNEROVÁ
- obrazy,
objekty. Výstava
Čt
23.11. (20.00),
So 24.11.-Ne
25.11.
prací významné osobnosti české kulturní scény.
(17.00).
Výstava potrvá
do 28.9.
HOTEL
TRANSYLVÁNIE
– animovaný. So
VELKÁ
VÁLKA
– výstava
24.11.
(3D
15.00),OBRAZEM
Ne 25.11. (2D
15.00). k 100
letůmSTÍNU
od zahájení
1. světové ČR.
války.Po 26.11.-St
VE
– kriminální
Městská
knihovna
28.11.
(17.45).
www.knihkrnov.cz
SKYFALL
– akční. Po 26.11.-St 28.11. (20.00).
SÁRA PSYCHOPATŮ
REJDOVÁ – Svět
nenormálních.
AuSEDM
– kriminální
komedie.
torské
čtení mladé
autorky.
Čt 2.12.
25.9.
Čt
29.11.-Pá
30.11. krnovské
(17.45), So
1.12.-Ne
(18.00).
(20.00).
KRNOVSKÉ
Koncertní
síňZRCADLENÍ
sv. Ducha - výstava fotografií
Stanislava Bačovského.
SLAVNÉ
FRANCOUZSKÉ ŠANSONY –
SVČ Méďa
Chantal
Poullain (zpěv), Štěpán Markovič Trio.
www.svcmeda.cz
Pá
16.11. (19.00).
TÝDEN
a zápis
B.
HILPOOTEVŘENÝCH
VEISOVÁ, M. DVEŘÍ
HILPO – koncert
do zájmových
útvarů.
Po 15.9.-Pá
(9.00mladých
úspěšných
umělců
(viola, 19.9.
klavír),
dr20.00).ceny Sobre saliente. Čt 22.11. (19.00).
žitelů
Synagoga KONCERT - Slezské diakonie KrBENEFIČNÍ
http://krnovskasynagoga.cz/
nov.
Út 27.11. (18.00).
Kam za kulturou
3
V základních školách
vznikají doučovací kluby
Se zahájením školního roku 2014/2015
se rozjíždí v krnovských základních školách
vzdělávací projekt s názvem Odstranění
selektivnosti vzdělávací sítě v Krnově, jehož cílem je především zvýšit vzdělanostní
úroveň žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Projekt je pokračováním úspěšného modelu projektu na podporu vzdělávání žáků
z nepodnětného prostředí, realizovaného
neziskovou organizací Reintegra ve spolupráci se třemi základními školami v Krnově.
A právě příklad dobré praxe je důvodem,
který tento model rozšiřuje na všechny čtyři
základní školy zřizované městem.
V rámci projektu bude podpořeno sedm
doučovacích klubů, které vzniknou přímo
na základních školách a pod záštitou tří
neziskových organizací, čímž bude zajištěno jejich rovnoměrné rozmístění po celém
území Krnova. Projektová podstata nahrazuje nedostatečnou domácí přípravu žáků
se sociokulturním znevýhodněním, a to formou konkrétně cílené pomoci jednotlivému
žáku. Paní učitelka definuje nedostatky vybraných žáků, kterým je potřeba se věnovat,
a partneři projektu zajistí ve svých klubech
specifické individuální doučování. Problém
s pracovním uplatněním těchto žáků zcela
určitě souvisí s tím, jak budou připraveni na
dobu po ukončení povinné školní docházky,
jak budou nachystáni zvládnout další vzdělávání a jak nabídnou a uplatní své schopnosti na trhu práce. Rodiče dětí budou garantovat spolupráci zejména v tom, že zajistí
docházku svých dětí na samotné doučování.
V rámci projektu bude podpořeno
také Dětské podpůrné centrum na ulici
Vrchlického 9, které se bude věnovat předškolním dětem z této lokality. Na partnerských školách budou díky projektu podpořeny také asistenční a poradenské služby pro
dané žáky.
Během realizace projektu rovněž proběhnou dva vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky partnerských organizací.
Projekt, který realizuje město Krnov ve
spolupráci se školami, jež zřizuje, a dále
se třemi organizacemi: Armádou Spásy,
Slezskou Diakonií a Reintegrou, je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky. Ing.
Otakar Válek, manažer projektu, odbor
školství, kultury a sportu MěÚ Krnov
KRNOVSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI
13.-21. září 2014
Akce se koná pod záštitou starostky města Mgr. Aleny Krušinové
Sobota 13. září ve 20.00 hodin
Kofola Music Club
rocková skupina B. S. P. – Ota Balage, Kamil Střihavka, Michal Pavlíček
Neděle 14. září v 19.00 hodin
Koncertní síň sv. Ducha
„To já, písnička...“ – zahajovací koncert ZUŠ Krnov
Pondělí 15. září v 17.00 hodin
Hotel Pepa
„Obyčejné zázraky všedních dnů“
Daniela Džorova Waldhans (violoncello),
Libuše Vondráčková (klavír), Ludmila Štědrá (recitace)
Pondělí 15. září ve 20.00 hodin
kostel Nanebevzetí Panny Marie – Konvent minoritů
koncert sólistky opery SD Opava Terezy Kavecké a jejích hostů
Úterý 16. září v 19.30 hodin
Kino Mír 70 Krnov
Richard Strauss: Růžový kavalír – opera
Záznam z Metropolitní opery New York
Středa 17. září v 19.00 hodin
Synagoga Krnov
„Poklad židovských písní“ – koncert skupiny Ester
Čtvrtek 18. září v 19.00 hodin
Koncertní síň sv. Ducha
Kühnův dětský pěvecký sbor – duchovní skladby za doprovodu varhan
Pátek 19. září od 14.00 do 22.00 hodin
Hlavní náměstí
The Places (14.00), Adriano Trinidade a Los Quemados (15.15),
Nebe (16.30), Michal Šindelář Trio (17.45),
Lenny (19.00), Ewa Farna (20.30).
Pátek 19. září od 22.00 hodin
Kofola music club
Rock Pop Dance after party KHS
Přípravy na letošní koncertní sezonu v Koncertní síni sv. Ducha, které spočívaly v malování některých místností a opravě a nátěru vstupních dveří, vyvrcholily minulý týden velkým úklidem,
během něhož přišlo na řadu také důkladné očištění centrálního lustru. Následovat bude ještě
výměna střešních oken a drobná oprava břidlicové střechy.
Na Cvilíně je nová keška
Skautský oddíl Krnovská Trojka se v létě
zapojil do soutěže dětského kanálu ČT Déčko „Zachraňte duhu“ v hledání schránek
v přírodě. A to tím, že pomohl České televizi umístit jednu ze 140 schránek, které
byly rozmístěny po celé republice. Krnovská
Trojka získala schránku č. 53, kterou umístila v rámci kampaně „Krnov – město pod
Cvilínem“ do lomu pod cvilínskou rozhlednu. Děti, které se hry účastnily a schránku
našly, se zapisovaly do připravených bločků. Celkem jsme našli zápisy od 269 dětí
ze všech koutů republiky, od Chebu až po
Uherské Hradiště.
A co dělaly naše děti z oddílu? Kromě
toho, že založily schránku, si také rozdělily služby a po celou dobu trvání soutěže
schránku hlídaly, kontrolovaly a vyměňovaly popsané bločky. Čile také komunikovaly
s Českou televizí a zajistily závěrečné zaslání
bločků i výsledků soutěže.
Přestože soutěž skončila, o schránku Cvilín nepřišel, jako keška na místě zůstává.
Zkusit ji najít mohou i krnovské děti, které
to nestihly o prázdninách. Ve schránce je
umístěný bloček a pokud na sebe zanechají kontakt do konce října, tři vylosujeme
a odměníme drobnou odměnou. Více informací na http://krnov.svazskautu.cz. Dušana
Cestrová, Krnovská Trojka
Úspěšný start pro absolventy
Absolventi škol tvoří jednu z nejrizikovějších skupin ekonomicky aktivních obyvatel,
která se velice obtížně zapojuje do současného trhu práce. Jejich uplatnitelnost je výrazně ovlivněna ekonomickou situací, celkovou
nezaměstnaností, stavem nabídky volných
pracovních míst a disproporcí mezi poptávkou a nabídkou po volných pracovních
místech. Absolventi škol jsou znevýhodněni
především nedostatkem praxe, chybějícími
pracovními návyky a minimem zkušeností.
Jednoduchý vzorec při řešení nezaměstnanosti absolventů nabízí v našem regionu
místní organizace Educo Centrum, s. r. o.,
prostřednictvím svého nového projektu
s názvem „Úspěšný start do pracovní kariéry“. Jedná se o logické propojení tří pomyslných vrcholů, které tvoří základní páteř trojúhelníku společných vazeb. Na jedné straně
stojí absolvent, na druhé zaměstnavatel a vše
zastřešuje odborná poradensko-vzdělávací
instituce. Educo Centrum již v minulosti
díky podobně zaměřenému projektu umístilo do pracovního poměru téměř 80 procent
jeho účastníků – absolventů. Zároveň si
vybudovalo těsné vazby s významnými zaměstnavateli a kontaktními pracovišti úřadů
práce v celém Moravskoslezském kraji.
Klíčovým nástrojem tohoto projektu je
především nespecifická rekvalifikace, která
má pomoci absolventům získat potřebné
znalosti a zvyklosti ve vztahu k výkonu určitého povolání, dále jim poskytnout přehled
o reálné situaci na trhu práce a napomoci
jim v osvojení si praktických zkušeností
v oboru, který vystudovali. Nosným prvkem
celého rekvalifikačního kurzu je odborná
praxe, kterou budou absolventi vykonávat
u konkrétních zaměstnavatelů. Dostane se
jim tak jedinečné možnosti získat první pracovní zkušenosti ve svém oboru. Zároveň
tak mohou upozornit zaměstnavatele na své
schopnosti a potenciál. Tento rekvalifikační
program je zároveň významnou příležitostí
pro zaměstnavatele, kteří si mohou vybrat
mladé kvalifikované členy do svého pracovního týmu.
Do projektu bude zapojeno celkem
150 absolventů – uchazečů o zaměstnání
z celého Moravskoslezského kraje, přičemž
veškeré poradenské, vzdělávací a motivační
aktivity budou realizovány v celkem šesti
spádových oblastech regionu – Bruntálsko,
Opavsko, Ostravsko, Novojičínsko, Frýdecko - Místecko, Karvinsko.
Nesmírnou výhodou projektu je individuální zaměření na absolventa a systematická, navazující práce s ním, a to prostřednictvím podpory ze strany mentora/kouče,
který povede absolventy k uvědomění si
svých profesních cílů. V průběhu realizace
projektu pak bude minimálně pětašedesáti
absolventům zprostředkováno zaměstnání, v ideálním případě u zaměstnavatelů,
u nichž absolvují odbornou praxi.
Výběr účastníků do projektu se uskuteční v kontaktních pracovištích úřadů práce
v rámci Moravskoslezského kraje v průběhu
září a října 2014. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR. Bližší informace
o projektu poskytnou osobně pracovníci
Educo Centra, Revoluční 955/45, Krnov,
více také na www.profesnikvalifikace.cz,
www.facebook.com/proabsolventy nebo na
tel. čísle 775 707 009. Kamila Vraspírová,
Educo Centrum s.r.o. Sobota 20. září 10.00 do 22.00 hodin
Hlavní náměstí
Dechový orchestr mladých Krnov (10.00), Banda Band (11.40),
Čankišou (12.50), Děda Mládek Illegal Band (14.00),
Eddie Stoilow (15.15), Wabi Daněk (16.30),
Španělský večer s Carmen (18.00), Mary Band (19.30), Tata Bojs (20.30)
Sobota 20. září od 22.00 hodin
Kofola music club
Rock Pop Dance after party KHS
Neděle 21. září v 19.00 hodin
Městské divadlo Krnov
Závěrečný galakoncert
4TET - SYMPHONIC
Jiří Korn, David Uličník, Jiří Škorpík, Dušan Kollár
Filharmonie Brno, diriguje František Štěrbák
www.khskrnov.cz
www.facebook.com / Krnovské hudební slavnosti
Změna programu vyhrazena!
Příměstské tábory se vydařily
Léto, prázdniny, tábor - tato tři slova patří
k sobě. Příměstské tábory v Krnově si mohly i letos užít děti se specifickými potřebami. Tři týdenní táborové turnusy pořádala
Poradna rané péče MATANA, Slezská diakonie. Díky podpoře Moravskoslezského
kraje mělo každé dítě se specifickými potřebami k dispozici svou asistentku a díky
MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie a stacionáři
Benjamín Slezské diakonie měli děti i asistenti pro tábor skvělé zázemí.
Naše příměstské tábory vypadají jinak,
než běžné tábory. Spoustu času věnujeme
individuálním hrám a zálibám jednotlivých
dětí. Dále asistentky pomáhají dětem zvládnout táborové hry, společnou hru s ostatními dětmi, procházky. Ale také dětem poskytují potřebnou asistenci v běžných úkonech,
jako je krmení, dopomoc s toaletou a další.
Co je ale stejné? Například celotáborové
hry. Letos jsme si hráli na cirkus nebo ces-
tovali do vesmíru. Jezdili na výlety autobusem i vlakem, opékali špekáčky na Ježečkově
paloučku, prohlédli si zámek Linhartovy,
ochutnávali zátorskou kyselku, mlsali zmrzlinu, tvořili a sportovali.
Tábory jsou o prázdninách jednou z mála
možností, kdy si mohou rodiče od péče
o děti s postižením odpočinout nebo se věnovat jejich zdravým sourozencům. A protože většina z dětí nedokáže popovídat, co
na táboře zažila, všechny aktivity asistenti
nafotili a doma si pak fotky děti spolu s rodiči mohli prohlédnout na internetu.
Starat se o děti s postižením není vůbec
jednoduché a každý to nezvládne. Naše
asistentky, především studentky středních
a vysokých škol, se o děti staraly skvěle, s radostí a láskou. Bez nich by to nešlo. Tímto
jim děkujeme a těšíme se na příště. Ivana
Kmínková, Poradna rané péče MATANA,
Slezská diakonie
POKLAD ŽIDOVSKÝCH PÍSNÍ – koncert
skupiny Ester. KHS 2014. St 17.9. (19.00).
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY – pondělí až
pátek (10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00).
Kofola Music Club
Bruntálská 72, Krnov
www.kofolamusicclub.cz
BSP – legendární rocková skupina. KHS 2014.
So 13.9. (20.00).
ROCK POP DANCE AFTER PARTY – KHS
2014. Pá 19.9. (22.00).
ROCK POP DANCE AFTER PARTY – KHS
2014. So 20.9. (22.00).
JASNÁ PÁKA – No Sex No Drugs Tour 2014.
Pá 26.9. (20.00).
SCARLET SOHO (UK) – britská nezávislá
electro synth popová formace. Po koncertě
Depeche Mode party. So 27.9. (20.00).
Hotel Pepa
Zámecké náměstí, Krnov
OBYČEJNÉ ZÁZRAKY VŠEDNÍCH DNŮ
– komorní recitál, D. Džorova Waldhans (violoncello), L. Vondráčková (klavír), L. Štědrá
(recitace), KHS 2014. Po 15.9. (17.00).
Kostel Narození Panny Marie
Klášter minoritů v Krnově
OPERNÍ A MUZIKÁLOVÝ VEČER – koncert sólisty opery Slezského divadla v Opavě T.
Kavecké a hostů, KHS 2014. Po 15.9. (19.00).
Zámek Linhartovy
www.zameklinhartovy.cz
Otevřeno So-Ne (11.00-17.00)
Výtvarné výstavy – dřevěné reliéfy Jarmily
Haldové, obrazy polského výtvarníka Jurka
Dorota Kalety, fotografie Pavla Šlosárka a
Františka Gronostajského.
Stálé expozice – Spejbl a Hurvínek, loutky
Šárky Váchové, mapové pohlednice, Pražský
hrad v umění poštovní známky, sbírky porcelánu a skla, historické fotoaparáty, největší papírové sochy Spejbla a Hurvínka na světě.
Zámek Slezské Rudoltice
www.slezskerudoltice.cz
Otevřeno v So a Ne (10.00-12.00, 14.00-17.00)
NOČNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU – součástí večer s hudbou a poezií v podání Severských pánů
a jejich hostů. So 13.9. (21.00).
Stálé expozice: původní mobiliář kapličky
v Koberně, obnovení tradičního řemesla – paličkovaná krajka, muzeum ohýbaného nábytku.
Výstavy 2014: výrobky účastnic kurzů ručních
prací, fotografie studentů, holandský nábytek
počátku 20. stol., obrazy z okolních zámků, původní obrazy ze zámku Slezské Rudoltice, díla
umělců z ČR i zahraničí.
Sport
Informace o utkáních a dalších sportovních
akcích najdete na www.krnov.cz / turistika
a volný čas / sport.
Bazén
www.krnov.cz/Turistika a volný čas/Sport
Pá 12.9.: 11.00-15.00, 17.00-21.00, So 13.9.:
9.00-21.00, Ne 14.9.: 8.00-17.00. Informace na
tel.: 554 614 494.
Sauna
Po: 10.00-16.00 (ženy), 16.00-20.00 (společná),
Út: 10.00-20.00 (muži), St: 10.00-20.00 (ženy),
Čt: 10.00-20.00 (muži), Pá: 10.00-20.00 (ženy),
So: 10.00-19.00 (společná), Ne: 10.00-17.00
(jen pro rodiny s dětmi a pro páry).
Zimní stadion - bruslení
www.krnov.cz/Turistika a volný čas/Sport
Pá 12.9.: 8.00-11.00, 11.15-14.30, 18.15-19.45,
So 13.9.: 18.00-19.30, Ne 14.9.: 14.00-15.30,
18.00-19.30. Po 15.9.-Čt 18.9.: 8.00-11.00,
11.15.-14.30, Pá 19.9.: 8.00-11.00, 11.15.-14.30,
18.15-19.45, So 20.9.: 14.00-15.30, 18.00-19.30,
Ne 21.9.: 18.00-19.30. Informace na tel.: 554
611 397.
Sportovní areál K3
www.jastour.cz
Tenis, badminton, stolní tenis. Objednávky na
tel.: 552 302 181-2.
Klub českých turistů, odbor Krnov
www.kctkrnov.cz
So 13.9. Žulová – Vojtovice – Javorník (18-20
km). Odjezd z nádraží ČD Krnov v 7.08 hod.
So 20.9. Žulová - Nýznerovské vodopády – lesní bar – Horní Lipová (18-20 km). Odjezd z
nádraží ČD Krnov v 7.08 hod.
So 20.9. Vrbenská 50, pěší trasy 12, 25, 50 km.
Účast zájemci individuálně.
Cvičení pro seniory
Ve čtvrtek 18. září bude zahájena podzimní část
oblíbeného cvičení pro seniory pod vedením
cvičitelky Marie Jarošové, která bude probíhat
každý čtvrtek od 10.00 do 11.00 hodin v tělocvičně Střední školy automobilní, mechanizace
a podnikání Krnov na Opavské ulici č. 34 (bývalá 3. ZŠ, vchod ze dvora). Hodinové cvičení
je zaměřeno na dýchací, posilovací a hlavně
protahovací cviky pro udržení pohyblivosti kloubů. S sebou pohodlný oděv a karimatku,
poplatek ve výši 40 korun se nemění. Cvičení
je vhodné pro všechny věkové kategorie, vítáni
jsou i mladší ženy a muži, tč. v domácnosti.
Den orientace v přírodě
Cvilínský les ožije v úterý 30. září Dnem orientace v přírodě, který pro děti z mateřských škol,
žáky základních škol a studenty středních škol
připravilo Středisko volného času Méďa Krnov
ve spolupráci s Klubem orientačních sportů
a TJ Lokomotiva Krnov. Pro nejmenší závodníky je připravena doprovodná akce
„Miniškola orientačního běhu“. Den v přírodě
startuje v 9.00 hodin v zahradě SVČ Méďa.
Propozice k závodu poskytne organizátorka
akce Veronika Kozlíková, e-mail: veronika.
[email protected] Akce se koná v rámci
Evropského týdne mobility a kampaně Krnov
– město pod Cvilínem.
 KRNOVSKÉ LISTY – čtrnáctideník  Vydavatel: Město Krnov  Šéfredaktor: Ing. Dita Círová  Redakce: MěÚ Krnov, Hlavní nám. č. 1  webové stránky města: www.krnov.cz 
 e-mail Krnovských listů: [email protected]  Sazba a tisk: MORAVAPRESS s.r.o., Cihelní 3356/72, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  Registrace: OkÚ Bruntál Br 18 

Podobné dokumenty

test ZDE - Eurostar

test ZDE - Eurostar příplatek 4 000 Kč); následují verze v klavírním laku (černá a bílá) a nejdostupnější v laku stříbrném (za 51 980 Kč). Odnímatelné ochranné rámečky jsou ve všech případech potažené černou průzvučno...

Více

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o umístění stavby technickfchnorem.Záchody,prostorypro osobníhygienu,prostorypro vaŤení,

Více

Březen 2015

Březen 2015 sociální věci ní fitness club, který díky speci- tán na vozíku. a neziskový álním posilovacím strojům mo- Ve třetí kategorii – osobnost hnusektor Pavel hou využívat jak lidé s postižením, tí osob s...

Více

Červen 2014

Červen 2014 Veselce v Pardubicích a který byl součástí té odbojové skupiny, která se účastnila, svým způsobem, atentátu právě na Reinharda Heydricha,“ uvedl ve svém projevu doslovně prezident Zeman. Ten, kdo p...

Více

Stáhnout soubor

Stáhnout soubor pozor na nebezpečí popruhy' manipulaces bočnímj Nenecháveite bez dazoru' Ačkolivsedačkamůže samastatněstát je možnépřewácení opatrnost. Pamatovat si, že dítěv sedačce je vYstaveno poVětrnostnim pod...

Více