Jihočeský kraj se stává vlastníkem letiště

Komentáře

Transkript

Jihočeský kraj se stává vlastníkem letiště
Roèník II., èíslo XVIII., web: www.ceskenovinky.cz
Èerven 2007
100.000 ks ZDARMA do jihoèeských schránek
O kontroverzním otevření
modrého mostu v Havlíčkově
kolonii - názor čtenáře
Nový Peugeot 308
Budoucnost Velké ceny
Francie
Červnový horoskop
Nadi Šmídové
strana 2
strana 5
strana 8
Téma mìsíce: Letištì Èeské Budìjovice
Jihoèeský kraj se stává
vlastníkem letištì
Že by koneènì?
Jiøí Hebík
Ministerstvo
spravedlnosti
pøedkládá veøejnosti návrh nového
trestního zákoníku. Dokonce
pan ministr Pospíšil vyzval
obèany, aby se ozvali se svými
pøipomínkami. Já jen netajnì
doufám, že si koneènì nìkdo
všimne, že benevolence k malým i
velkým zlodìjùm je u nás naprosto
nehorázná. Že koneènì strážníci
a policisté budou mít v ruce
zákon, který umožní skoncovat s
bílými èi èernými gangy okrádající i ve dne slušné lidi, že všichni
zlodìji budou koneènì mít strach
se zaslouženého trestu, že tøeba
nìkdo postøehne, že komouši a
náckové je stejnì nebezpeèná ideologie, která je tøeba trestat atd.
Tvùrci zákonù vylezte ze svých
dìr a rozhlédnìte se kolem sebe,
kolik se dìje bezpráví a najdìte
kousek osobní odvahy pozavírat
i všechny pøevleèené bolševiky a
estébáky, kteøí si tak rádi hrají na
demokraty. To, že zákon na nì nemyslel døíve, a kdosi jim odpustil
a dovolil ono pøevtìlení komunistických kont v èistý kapitál je
právì ta zdánlivì nevyléèitelná
metastáze, která nás neustále brzdí
a vnáší nedùvìru. Tvùrci zákonù,
mrknìte se na židli vedle Vás…
Instantní
www stránky
za 3 dny
jen za 8.900,CHCIWWWSTRANKY.CZ
Dvì významné události pro
budoucnost civilního regionálního
letištì u Èeských Budìjovic pøinesl
pøedposlední kvìtnový den. Vláda
ÈR schválila pøevod bývalé bojové
èásti areálu vojenského letištì v
Plané u Èeských Budìjovic s úèetní
hodnotou 134 milionù korun
na Jihoèeský kraj. Spoleènost
Jihoèeské letištì Èeské Budìjovice
a.s. zároveò získala licenci pro
neveøejný mezinárodní provoz
kategorie 4C, která umožòuje
pøijímat a odbavovat letadla do
rozpìtí køídel 36 metrù. Letištì už
tak mùže používat celou pøistávací
a vzletovou dráhu o délce 2,5 kilometru.
„Souhlas vlády s pøevodem
pozemkù a nemovitého majetku
letištì na kraj odstartovává real-
izaci již pøipraveného projektu na
postupné vybudování mezinárodního civilního letištì s nezbytným
technickým zázemím i objekty,
které budou sloužit jak pasažérùm,
tak i personálu,” øekl jihoèeský
hejtman Jan Zahradník. Jeho
slova podpoøil i èeskobudìjovický
primátor Juraj Thoma, který
pøipomenul, že èást pozemkù, na
nichž se letištì rozkládá, patøilo
do historického majetku mìsta.
„Protože jejich návrat do vlastnictví mìsta je dnes již nereálný a
ani neleží na jeho katastru, podporujeme jejich pøevod do vlastnictví
Jihoèeského kraje, s nímž mìsto
na rozvoj letištì založilo akciovou spoleènost. Pøevod pozemkù
na Jihoèeský kraj je zárukou
zachování územní integrity areálu
letištì,” zdùraznil Juraj Thoma.
Získání statutu Neveøejného
mezinárodního letištì znamená,
že už zde mohou pøistávat letadla
ze zahranièí, avšak musejí být
nejménì 24 hodiny avizovány z
dùvodu nutné pøípravy, zejména
zajištìní asistence Policie Èeské
republiky - cizinecké policie a
celníkù . „V první fázi mezinárodního provozu poèítáme s malými
letadly pro nìkolik osob. Pro velká
letadla typu Boeing 737 èi Airbus
318 zatím nemáme patøièné zázemí,
ale i to se èasem zmìní,” vysvìtlil
øeditel spoleènosti Jihoèeské letištì
a.s. Ladislav Ondøich.
Dlouhodobý zámìr Jihoèeského
kraje a mìsta Èeské Budìjovice
na zøízení civilního regionálního letištì tak zaèíná mít reál-
nou podobu. „O tom, že jde o
životaschopnou myšlenkou, nás
pøesvìdèil i zájem zahranièních
investorù o prezentaci toho projektu na letošních veletrzích
investièních pøíležitostí v Cannes a
ve Vídni. Pro vybudování odbavovací kapacity hodláme usilovat
o dotace z evropských fondù.
Pøi splnìní všech podmínek pro
získání licence i pro veøejný mezinárodní provoz by se tak naplnil
náš cíl, kterým je letecké propojení
jižních Èech nejen v rámci Èeské
republiky, ale i se svìtem, což
vnímáme jako dùležitý krok v
zájmu rozvoje turistického ruchu
i dalších podnikatelských aktivit
v našem regionu,” dodal Jan Zahradník.
text: www.kraj-jihocesky.cz
Grafitový dùl chystá pro návštìvníky nevšední zážitky
Od 1. èervna 2007 bude znovu v Èeském Krumlovì.
podzemní prostory bude od 1. kvìtna 2008 bude grafitový dùl
otevøena prohlídka podzemních
Prohlídková trasa mìøí pøes èervna do 31. srpna 2007 každý zpøístupnìn od pondìlí do pátku.
tìžebních šachet grafitového dolu 2 kilometry. Pøíležitost navštívit den. V období 1. záøí 2007 až 31.
text: Jana Zuziaková, È. Krumlov
Strana 2
Èerven 2007
Jaromír Kroèák: Bydlení mezi ploty
Dle litery stavebního zákona
a vyhlášky è. 137/1998 Sb. a
502/2006 Sb. se v paragrafu è.12
praví k oplocení pozemkù:
• Oploceny musí být pozemky
se stavbami,
a. které mohou pùsobit
nepøíznivì na životní prostøedí
(napøíklad stavby pro výrobu
s neèistým provozem, èistírny
odpadních vod, veterinární
asanaèní ústavy),
b. kde je nutno zamezit volnému pohybu osob nebo zvíøat
(napøíklad nápravná zaøízení),
c. kasárna, infekèní pavilony
nemocnic, uzavøená psychiatrická oddìlení, zoologické
zahrady,
d. které je tøeba chránit pøed
okolními vlivy (napøíklad
stavby prùmyslu potravin,
nápojù a pochutin),
e. které je tøeba chránit pøed
vstupem neoprávnìných osob
(jaderná zaøízení, regulaèní,
mìøicí stanice apod.).
Byl
nebyl
v
Èeských
Budìjovicích
na
Pražském
pøedmìstí blok bytových domù s
vnitøním rozlehlým dvorem. Jedna
polovina bloku, nazvìme ji napø.
„A“, spadá pod bytové družstvo
A, druhou polovinu bloku domù
„B“ spravuje bytové družstvo B.
Dlouhá léta spoleènì obyvatelé
obou èástí uvnitø dvora parkovali
svá auta, chodili dvorem køížem
krážem sem a tam, setkávali se
tady, popovídali si, nechávali své
dìti hrát na dìtském høišti a na
høišti s basketbalovými koši pro
ty odrostlejší, spoleènì zahánìli
neúnosnì køièící a nièící jiné dìti,
spoleènì brojili proti „nesbírajícím“ pejskaøùm.
V domech bydlí pøevážná
vìtšina slušných a snášenlivých
lidí. Kromì nich zde ovšem žije
v bloku domù A (a nyní použiji
pøiléhavì symbolický a dnes opìt
aktualizovaný výraz) magor A,
v bloku domù B žije magor B.
Všechno to zaèalo tím, že se
jednoho dne magor A zamyslel
nad tím, že magor B vjíždí do
dvora pøes pozemek bloku A. To
byla nepøedstavitelná køivda pro
magora A a ten vytvoøil zákazovou
dopravní znaèku znemožòující
vjezd do dvora pro magora B pøes
pozemek A. Magor B tuto znaèku
ignoroval, do dvora vjel vjezdem
A a zaparkoval ve spoleèném
Modrý most
www.zheng.cz
Pøestože jsem témìø celý život
(44 let) bydlel v Havlíèkovì Kolonii
(takže pamatuji opravdu “klid” v
této ètvrti) nikterak mne èásteèné
otevøení
nového
“Modrého
mostu” nepøekvapilo (natož aby
mne pobouøilo). Po rùzných
improvizacích lávek pøes øeku
Malši se v roce 2002 toto místo
koneènì doèkalo “dùstojného”
propojení s levým bøehem výše
uvedeným mostem, který má nosnost 30 tun. Vzhledem k neúnosné
situaci (nejen v souèasné dobì
- rekonstrukce vozovky u Lidla)
na Lidické tø. a zejména pøed
poliklinikou
Jih
nepovažuji
jednosmìrné
zprùjezdnìní
mostu za žádný “pøestupek” vùèi
obyvatelùm Havl. Kolonie (HK)
ani jiným zásadám. Naopak pøi
páteèním (11.5.07 - odpoledním)
prùjezdu po Lidické tø., dále okolo
polikliniky jsem s údivem nezaregistroval obvyklou “zácpu”
(vìtšinou až na nám. Jiøího z
Podìbrad). Takže “operativní”
otevøení mostu (které velice pìknì
zdùvodnil pan primátor Thoma
v ÈRoCB) považuji za pohotové
øešení této situace a jeho vhodného
využití. Navíc musím konstatovat,
dvoøe blokù A a B. Na to magor A
pøivolal odtahovou službu na auto
magora B. Ta ochotnì odvezla
špatnì zaparkované auto magora
B. To pøedstavovalo èervený šátek
pøed oèima rozzuøeného býka.
Magor B pøedìlil spoleèný dvùr
tìsnou øadou velkých èerných
kontejnerù bloku B, na vjezd do
dvora v bloku B povìsil zákazovou
dopravní znaèku znemožòující
vjezd do dvora pro magora A
pøes pozemek B. Magor A pøes
noc kontejnery bloku B rozkopal.
Rozhoøela se bitva mezi magory
A a B. Vše nyní vrcholí tím, že
se zahájilo s výstavbou vysokého
pevného
neproniknutelného
plotu vedoucího prostøedkem
spoleèného dvora. Magor A na
území A bude spokojen, magor
B na území B bude spokojen,
ale ostatní lidé z obou blokù A
a B budou blok domù obcházet
venkem ulicemi kolem dokola,
budou svými auty couvat a obracet
se do vjezdù – auta z bloku A do
vjezdu A, auta z bloku B do vjezdu
B. Všichni tito slušní lidé, kteøí
neèinnì pøihlížejí stavbì plotu,
nebudou šśastní, budou dokonce
rozmrzelí, že se jim cesta pøes dvùr
prodlouží a zkomplikuje. Nehledì
na popeláøe, kteøí budou zajíždìt
nyní již do dvou samostatných
dvorù nejdøív ke kontejnerùm A
a potom ke kontejnerùm B. Nebo
naopak? A což potom hasièi, kteøí
se tøeba napoprvé netrefí do toho
správného dvora a budou muset
vycouvat a vjet do toho druhého z
opaèné strany bloku domù?
Stavìt zbyteènì jakékoliv zdi
a ploty je hloupé a nepraktické.
Mnozí to již pochopili a pøekážky
odstraòují. Padla berlínská zeï,
zmizely ploty na západní hranici,
nestavìla se zeï v Matièní. Nový
stavební zákon požadavek výstavby
oplocení redukuje opravdu jenom
na nejnutnìjší pøípady, jak je uvedeno v úvodu.
Tam, kde to nefunguje, rùzní
magoøi vymýšlejí stále nové a nové
zábrany. A nemusí to být pouze v
Palestinì nebo v Mexiku. V mnoha
lidech jsou ještì pevnì zabudovány
bariéry závisti, zla, nepøejícnosti,
ješitnosti a lidské malosti. Také na
jednom budìjovickém dvoreèku se
dìjí vìci …
že ani v HK jsem nezaznamenal
žádnou kalamitu ani zmatek. V této
ètvrti (zejména v Dukelské ulici)
se už delší dobu nedá “prohánìt”
povolenou rychlostí (ne povinnou - jak píše pan Boòek), takže
oznaèení dopravními znaèkami
by prùmìrný øidiè mìl zaregistrovat. Navíc “tepnou” HK byla
vždy Èechova ulice a návštìvníci
polikliniky parkují v HK (zejména
v ul. Na Nábøeží, M.Vydrové a
Dukelské) jiiž nìkolik let !
Opravdu nevidím dùvod co
se zde ”zkomplikovalo” a “stalo
nebezpeèným”.
Nevidím
ani
dùvod, proè by mìla být pøítomna
policie (autor mìl zøejmì na
mysli mìstskou), která má v
souèasné dobì urèitì jiné sta-
rosti a jejíž èinnost se v poslední
dobì radikálnì mìní k lepšímu.
Možná zprùjezdnìní mostu (zatím
doèasné) opravdu pøinese zvýšený
silnièní provoz do HK, ale s tím
se musíme smíøit nejen v této
ètvrti, ale celém mìstì (i jiných
mìstech).
Závìrem bych chtìl pouze
dodat, že podle mého názoru
není tøeba “projednávat s obèany”
každou zmìnu (zejména ne operativní a doèasnou), neboś k øízení
tìchto záležitostí jsme si zvolili v
komunálních volbách naše zastupitele.
Ing. arch. Jaromír Kroèák
Pøíspìvky k diskuzi a dotazy
mi zasílejte na adresu:
[email protected]
S pozdravem.
Jan Novotný, CB
[email protected]
Dotazy na nový stavební zákon zodpoví
diskusní fórum na webu kraje
Mobilní billboardy
všude, kde to jde
Informace a objednávky
607 81 81 50
Krajský úøad Jihoèeského hraje
nabízí další formu objasòování
zmìn, kterou pøinesl nový
stavební zákon. Od 1. èervna
bude na webových stránkách
kraje spuštìno diskusní fórum,
kde mohou obèané vznášet dotazy
z oblasti územního plánování,
stavebního øádu. Týkat se budou
moci i veøejných zakázek, investic
a regionálního rozvoje.
„Novela zákona o územním
plánování a stavebním øádu
pøinesla øadu koncepèních zmìn.
Obsahuje nejen nové instituty,
které pøedešlý stavební zákon
neznal, ale i nové postupy a procesy. Oèekávali jsme, že uvedení
nového zákona do praxe bude
ponìkud nároènìjší a složitìjší,
a proto náš krajský úøad již od
pøelomu roku organizuje odborné
semináøe a porady pro pracovníky
stavebních úøadù a úøadù územního plánování. Zejména jim je
urèeno i webové diskusní fórum,
které jim umožní operativnì se
obracet se na naše odborníky s
konkrétními dotazy, vyvolanými
praktickým uplatòováním zákona.
Zveøejnìné
odpovìdi
budou
zároveò sloužit tìm, kteøí se s
obdobnými nejasnostmi rovnìž
potýkají,” øekl Luboš Prùša, øeditel
Krajského úøadu Jihoèeského
kraje. Zároveò zdùraznil, že
zveøejòována by zde mìla být i
zásadní rozhodnutí jak úøadù, tak
i správních soudù a Nejvyššího
správního soudu ÈR ve sporných
vìcech, upravených novým stavebním zákonem.
Diskusní fórum bude moci
využívat i laická veøejnost, jejíž
právní jistoty novela stavebního
zákona posiluje. Uživatel, který se
bude chtít aktivnì zapojit do diskuse, se musí nejprve zaregistrovat
a poté svou registraci aktivovat
podle tzv. aktivaèního mailu, jenž
Přijmeme do provozovny v Lišově svářeče, zámečníky a dělníky na kompletaci přívěsů.
Telefon 724 995 509, pan Holčapek 6:00 - 14:00 hodin.
mu bude systémem automaticky
odeslán. Tato procedura slouží k
ovìøení existence mailové adresy
novì registrovaného úèastníka
fóra. Odborní pracovníci krajského úøadu zveøejní odpovìï
na dotaz nejpozdìji do pìti pracovních dnù.
Pøístup do diskusního fóra z
webových stránek Jihoèeského
kraje je možný pøes aktivní odkazy
z rubriky Územní plánování, nebo
z rubriky Odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního øádu a investic. Pøímá adresa
fóra je http://www.kraj-jihocesky.
cz/fora/stavebni_zakon/index.php
text: www.kraj-jihocesky.cz
Strana 3
Èerven 2007
JIŽNÍ ÈECHY
Kontrola prùbìhu rekonstrukce èeskokrumlovského mostu
Jihoèeský kraj, coby investor
rekonstrukce èeskokrumlovského
mostu “U Porákù”, okamžitì reagoval na kritiku nìkterých místních
130 Kč
35-50 Kč
80 Kč
5-20 Kč
50-70 Kč
25-50 Kč
10-15 Kč
1,50-3 Kč
Heydukùv dùm
v Písku bude opìt
otevøen veøejnosti
Písecký Památník Adolfa Heyduka se opìt otevírá veøejnosti.
Jedná se o novorenesanèní dùm,
který si básník nechal vystavìt podle
návrhu Jana Kouly a jehož rekonstrukci se v prùbìhu uplynulých
pìti let podaøilo Jihoèeskému
kraji dokonèit nákladem více než
6 milionù korun. Objekt v Tyršovì
ulici è.p. 438, jehož fasádu zdobí
symboly básnictví - pegas a labuś,
zpravuje Prácheòské muzeum v
Písku, coby odkaz Heydukovy
vdovy. „Na poèátku turistické
sezóny tak veøejnost získává
možnost seznámit se s autentickým
prostøedím, ve kterém žil, tvoøil
a zesnul významný pøíslušník
literární skupiny Májovci. Podaøilo
se totiž zachovat jeho jídelnu, pracovnu i salon, který sloužil coby
spoleèenská místnost k pøijímání
hostù. Vybaveny jsou pùvodním
zrestaurovaným nábytkem, obrazy
a drobnými užitkovými pøedmìty,
jejichž uspoøádání je uvedeno v
soulad s dobovými fotografiemi.
Svým zpùsobem je unikátní i obsáhlá Heydukova knihovna, mimo
jiné i s díly jeho vrstevníkù, do
kterých si básník vepsal své postøehy
a nìkdy i kritické poznámky.
Znovu otevøení Památníku Adolfa
Heyduka je nejen uctìním odkazu
básníka, ale zároveò i ojedinìlým
dokladem
života
mìšśanské
spoleènosti na poèátku minulého
století,” øekl František Štangl,
radní Jihoèeského kraje pro oblast
kultury, cestovního ruchu a památkové péèe. V prostorách bývalé
ložnice, jejíž vybavení se nedochovalo, zøídilo Prácheòské muzeum
v Písku novou expozici o životì a
díle Adolfa Heyduka (1835-1923).
Provozní místnost pro prùvodce a
prodej vstupenek i suvenýrù vznikla
v bývalé kuchyni. V rámci rekonstrukce se podaøilo obnovit rovnìž
èást bývalé Heydukovy zahrady,
která mùže sloužit návštìvníkùm v
pøípadì èekání na prohlídku bytu,
který pojme maximálnì 30 osob.
Slavnostní otevøení Památníku
Adolfa Heyduka se uskuteèní ve
støedu 30. kvìtna od 11.00 hodin
za úèasti pøedstavitelù Jihoèeského
kraje, mìsta Písek i Heydukovy
rodné obce Pøedhradí u Skutèe.
text: www.kraj-jihocesky.cz
TinyBOLT – levné řešení
webových stránek – na
vzestupu!
CHCIWWWSTRANKY.CZ
[email protected]
+420 777 311 578
obèanù, kterým se dosavadní tempo
prací nejevilo dostateèné. O tom,
zda se opatøení, dohodnutá s dodavatelem stavby skuteènì plní, se na
místì pøesvìdèil i první námìstek milionù korun, bude dokonèena
jihoèeského
hejtmana
Robin podle pùvodního pøedpokladu v
Schinko. Zatím vše nasvìdèuje prùbìhu listopadu.
tomu, že stavba za témìø 14
text: www.kraj-jihocesky.cz
Zoologická zahrada v Hluboké otevírá nové
objekty a expozice
Další tøi nové objekty, o které se
rozšiøuje ZOO Ohrada v Hluboké
nad Vltavou, budou v tomto týdnu
zpøístupnìny veøejnosti. Jedná se
o výbìh pro malé šelmy, prùchozí
ptaèí voliéru a restauraci, spojenou s dìtským høištìm a místem,
kde je možný pøímý kontakt se
zvíøaty. Jejich výstavba pøišla
celkem na témìø 28 milionù korun,
pøièemž 15, 4 milionu bude uhrazeno z prostøedkù Spoleèného
regionálního operaèního programu Evropské unie a zbytek z
rozpoètu Jihoèeského kraje, který
je zøizovatelem hlubocké ZOO.
„Obohacení stávajícího areálu
zoologické zahrady o další objekty
a zpøístupnìní zcela nových
expozic je dalším krokem v realizaci koncepce rozvoje ZOO z
roku 2000. Navazuje na vybudování vzdìlávacího centra, které
bylo zprovoznìno již v listopadu
loòského roku,” øekl krajský radní
František Štangl.
Výbìh malých šelem, nazvaný
Jezevèí skála a postavený za 1,8
milionù korun, se stává domovinou lišky obecné, jezevce lesního
a koèky divoké. Zvíøata, která bude
možné pozorovat èásteènì pøes
sklo a zèásti pøes pletivo, pøièemž
lišky budou od návštìvníkù
oddìleny pøíkopem, tu získávají
výraznì vìtší prostor, upravený do
podoby jejich životního prostøedí.
Pøipravuje se ještì možnost nahlédnout do vnitøních ubikací jezevcù a
lišek prùøezem jejich nor.
Další novou expozicí je prùchozí
voliéra s názvem Èeský les o
rozmìrech 13 x 17 x 8 m. Vnitøní
prostor voliéry i okolí mají podobu
lesních biotopù, nechybí tu ani
potùèek, ústící do jezírka. Expozici
obývá množství druhù našich
lesních ptákù spolu s veverkami
obecnými. Celkové náklady na
stavbu voliéry a výsadbu porostù
se pøiblížily k 5 milionùm korun..
Díky otevøení expozic Jezevèí skála
a Èeský les získají návštìvníci ZOO
pøímý vstup k vzdìlávacímu centru,
kde jsou terária s unikátní ukázkou všech èeských druhù hadù a
pravidelnì se obmìòující tématické
výstavy.
„Pro zoologickou zahradu je
bezesporu významnou stavbou i
nová restaurace s dìtským høištìm
a výbìhy s domácími zvíøaty.
Veøejnosti zaène sloužit v sobotu
2. èervna, kdy zoologická zahrada
slaví Den dìtí. Nachází se v zadní
èásti areálu a cesta k ní vede podél
bøehu rybníka, lemovaném alejí
starých dubù, odkud bude možné
v budoucnu sledovat postupnou výstavbu dalších expozic”,
uvedl František Štangl. Zároveò
zdùraznil, že restaurace s moøským
akváriem o objemu 2000 litrù
nabídne nejen návštìvníkùm zoologické zahrady pøíjemné posezení
s atraktivním výhledem na znaènou
èást ZOO i zámek Hluboká. „V res-
tauraci je k dispozici 130 míst a
oddìlený salonek. Celkové náklady
na realizaci tohoto projektu
pøesáhly 20 milionù korun, pøièemž
více než 15 milionù èinila dotace z
EU,” dodal František Štangl.
Slavnostní otevøení nových
prostor ZOO Ohrada v Hluboké
nad Vltavou se uskuteèní ve ètvrtek
31.5. od 14:00 hodin.
text: www.kraj-jihocesky.cz
Jihoèeský kraj obnovil pøedposlední povodòový most
Pøedposlední z mostù v majetku náklady se odhadují na zhruba 30 hodlá ucházet o finanèní podporu mìl získat novou podobu v prùbìhu
Jihoèeského kraje, které v roce 2002 milionù korun. Vzhledem k tomu, z Regionálního operaèní programu pøíštího roku.
text: www.kraj-jihocesky.cz
podlehly povodòovým vodám, zaène že na její realizaci se Jihoèeský kraj EU, poslední povodòový most by
opìt plnohodnotnì sloužit dopravì.
Jedná se o pøemostìní øeky v obci
Píseèné na Jindøichohradecku,
které Jihoèeský kraj slavnostnì
uvedl do provozu ve ètvrtek 17.
kvìtna v 11:00 hodin.
Rozlohou nevelká, historií
však bohatá obec Píseèné leží v
pùvabném a dosud ekologicky
èistém údolí øeky Moravské Dyje v
tìsné blízkosti státní hranice s Rakouskem. Nové pøemostìní øeky a
mlýnského náhonu v centru obce
je øešeno dvìma mostními objekty
a náklady na jejich výstavbu
pøesáhly 25 milionù korun.
„Na dopravní investici v
Píseèném, vyvolanou následky
povodní, se nám podaøilo získat
75 procentní pøíspìvek od Evropské unie ze Spoleèného regionálního operaèního programu,
zbytek je hrazen z rozpoètu kraje.
Technické øešení nového mostu s
jednootvorovým prùtoèným profilem, tedy bez pùvodní støedové
podpìry, i následné vyèištìní
bøehù Moravské Dyje by v pøípadì
povodòových vln mìlo zabránit
takovému vzdutí vodoteèe, které
by ohrozilo vlastní konstrukci
pøemostìní i okolní zástavbu,”
øekl první námìstek jihoèeského
hejtmana Robin Schinko.
Souèástí stavby, která s
tøímìsíèní
zimní
pøestávkou
trvala témìø rok, byla i pøeložka
èásti pøíjezdové komunikace,
umožòující øidièùm plynulejší
prùjezd obcí. Vyvolanou investicí
v rámci celého dispozièní øešení se
stalo ještì pøemostìní mlýnského
náhonu.
Povodnì v roce 2002 ponièily
34 mosty na komunikacích II.
a III. tøídy, které jsou v majetku
kraje. Jejich postupná obnova
pøišla celkem na 542,5 milionu
korun. V souèasné dobì zbývá už
jen stavba mostu ve Strunkovicích
nad Blanicích, jejíž pøedbìžné
PŘIPRAVILI
JSME PRO
VÁS
PARCELY
V NEJHEZČÍ A JEDINÉ
V OKOLÍ
LOKALITĚ
ČESKÝCH BUDĚJOVIC
KODETKA II. ETAPA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PRO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SROVNÁNÍ
+
SRUBEC
DOBRÁ VODA
LITVÍNOVICE
MLADÉ
+
BOREK
DOKONČUJEME INŽENÝRSKÉ SÍTĚ1) A ÚSPĚŠNĚ PRODÁVÁME2)
TAK NEVÁHEJTE A PŘIJEĎTĚ SE PODÍVAT.
ADÁMKOVÁ REALITY S.R.O.
TEL.: 386 353 600
MOBIL: 777 772 515
KONTAKT SERVIS CZ S.R.O.
TEL.: 386 350 989
MOBIL: 605 238 493
DALŠÍ
INFORMACE
www.KODETKA.cz
1) OBČANSKÁ VYBAVENOST 2) JEZDECTVÍ 3) LES 4) MHD 5) ŠKOLA 6) SPORTOVNÍ AREÁL 7) GOLF 8) RESTAURACE 9) VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ 10)KOUPALIŠTĚ 11) LYŽOVÁNÍ 12) BĚŽECKÉ
TRATĚ 13) CYKLISTIKA 14) DROBNÝ CHOV HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 15)ŽELEZNICE 16)PRŮMYSL 17) HLUK 18) LETIŠTĚ 19) VYTÍŽENÁ KOMUNIKACE 20)ZÁPLAVOVÉ PÁSMO
14 PRODANÝCH A 18
14 REZERVOVANÝCH PARCEL
*1) TERMÍN DOKONČENÍ 30. 6.
7 2007, *2) 10
Strana 4
Èerven 2007
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
U plotny s Danem Kopálem:
Vábivá vùnì orientu
V souèasné dobì je o svìtové
kuchynì veliký zájem, protože
lidé rádi poznávají zahranièní
speciality. Jestli chcete navštívit
nìco
naprosto
autentického,
zajdìte si do pravé Indické restaurace. Avšak nemusíte jezdit tisíce
kilometrù. Jihoèeská metropole
jednu indickou restauraci má a její
návštìvu vøele doporuèuji. Tady
máte možnost ochutnat identickou
gastronomii, jaká se pøipravuje v
krajinì pùvodu.
Indická kuchynì je proslulá
rozliènou
chutí.
Základním
koøením je Garam masala, která
se skládá z 36 druhù koøení. Velmi
èasto se používá èerstvý zázvor,
koriandr a rùzné druhy oøíškù.
Jako pøíloha se nejèastìji podává
rýže Basmati ochucená indickým
kmínem nebo klasické placky
zvané Parutha. Jedná se o jednoduché tìsto, které se peèe pøímo
na stìnì speciální šamotové pece.
Právì tahle pec dodává pokrmùm v
ní pøipravovaným jedineènou chuś
a to vùbec nemluvím o naprosto
dokonalém umìní pøilepit holou
rukou tìsto na boèní stìny rozpálené pece a zase ho ve správný
okamžik umìt vyndat.
Šéfkuchaø Indické restaurace Chhatra Bahadur Adhikari
mi vìnoval nìkolik vynikajících
receptù. Na Chhatru musím
prozradit, že nìkolik let pracoval
v hotelu Hilton v Dillí a na chuti
jeho jídel a na grifu, s kterým je
pøipravuje je to hodnì znát.
Takže chcete-li ochutnat pra-
Mátová omáèka:
napíchneme na dlouhou jehlu.
Bílý jogurt, chilli, máta, sùl, Vložíme trouby a peèeme asi 15
citrón
min pøi 200°.
3. Z jogurtu a dalších ingre1. kuøecí maso nakrájíme na diencí si pøipravíme mátovou
Chicken tikka
kostky o velikosti asi 4x4cm a omáèku, kterou podáváme vychlavložíme do marinády. Marinádu zenou.
4 porce
pøipravíme z jogurtu, pøidáme
800 g kuøecích prsou
lžièku garam masaly, lžíci
Tikka je klasickým receptem
Zázvor, kurkuma, sùl, chilli
èerstvého zázvoru, na špièku nože indické kuchynì. Používá se také
Garam masala
Kasoori methi (pískavice) øecké kurkumu a kvìty pomeranèe, maso jehnìèí nebo ryby.
osolíme, pøidáme kasoori methi a
seno
vše promícháme.
Dobrou chuś pøeje Dan Kopál
Kvìty z èerveného pomeranèe
2. Maso obalíme ve smìsi a
Bílý jogurt
vou indickou kuchyni, kterou vaøí
pøední indiètí kuchaøi, zkuste
následující recepturu.
JDE O TO
BÝT VIDĚT
Potøebujeme hubnout
Šárka Kopálová
Behaviorální terapeut a poradce v
oblasti zdravé výživy a diet.
Kamarádka pije Mladý jeèmen a
já jsem si ho objednala také, název
má stejný, ale je jinak balený a má i
odlišnou chuś. Jak poznám, že není
zkažený? Iva, Borovany
Milá Ivo. Jeèmen vaší kamarádky urèitì není zkažený protože
má jinou chuś, ale odpovìï je
velmi jednoduchá. Máte jen jiný
výrobek. A to myslím doslovnì.
Zelené potraviny, o kterých píšu
a s kterými „pracujeme“ u nás ve
Studiu se týkají jen jediné firmy
a s tìmito dvìma konkrétními
výrobky pracuje MUDr. Lacina,
jehož nìkteré èlánky jste èetla na
internetových stránkách. U nich
se také garantují všechny úèinky
u chorob a vìcí o kterých píšu v
tìchto novinách. (Èlánky najdete
na internetu ve starších vydáních
tìchto novin, nebo konkrétnì
na našich vebových stránkách.)
Jeèmen, který máte vy ale není
ten, se kterým pracuji. Má jen
stejný název, ale zatímco já pracuji
se šśávou, která se z jeèmene
získává, vy máte jeèmen nasušený,
rozemletý na prášek a tak si dìláte
nápoj ze sušené trávy. Proto je
odlišná barva i chuś. To je ale už
o naprosto jiných úèincích. Ve
své podstatì je to vláknina. Jestli
budete chtít nìjaké konkrétní
informace, staèí zavolat a zeptat
se. Já osobnì si myslím, že to není
fér použít stejné oznaèení pro jiný
výrobek, ale žijeme ve státì, který
to umožòuje. Vadí mi to z naprosto
jiného dùvodu. Ta šśáva opravdu
umí své vìci, ale èlovìk, který ho
pije soubìžnì napø. s chemoterapií
oèekává, že ji pøežije a vrátí se zpìt
do života. Jestliže si ale omylem
koupí sušenou trávu….
Chtìla bych ještì zhubnout do
plavek, ale není už pozdì na dietu
nebo lymfatickou masáž na Rolleticu? Romana, 35 let.
Já osobnì nikdy „neházím
flintu do žita“ a tak zastávám
názor, že nikdy není pozdì na
nic. Já si naopak myslím, že léto
tak blízko za dveømi je obrovská
motivace. Tak jak mírním své
klienty pøes zimu, (tzn. radìji
pomalu a déle), tak naopak teï jim
doporuèuji intenzivní hoblování
na Rolleticu 2 – 3x v týdnu. Je to
o tom, že takhle intenzivnì máte
rychlý nástup tìch kosmetických
zmenšovacích efektù, jídelníèek
upravujete pøirozenì, protože v
létì se tolik nejí a výsledky jsou
okamžitì vidìt. Je dost lidí, kteøí to
u nás takhle praktikují každý rok.
Proto máme otevøeno celé prázdniny od devíti do devíti hodin, abychom klientùm umožnili èastìjší
intenzitu jejich hoblování, protože
na jaøe a na podzim je to pro velkou
obsazenost Studia dost obtížné.
Tito klienti (i muži) chtìjí být
štíhlejší jen na léto a tak si dìlají
mìsíc až dva intenzivnì a pak ale
poèítají s tím, že když pøestanou,
do pùl roku se jim tvary vrátí zpìt.
Trvalé výsledky zùstanou jen s
kompletním programem, ale to
už je na delší dobu a pochopitelnì
že to není jen o Rolleticu. Musím
øíct, že v této dobì podléhám i
velkému tlaku svých klientù, kteøí
jsou ochotni se „omezit“ a mají
speciální rychloprogram masáže
spojený se speciální dietou.
Výsledky jsou velmi dobré a rychlé.
Nic to ale nemìní na mém názoru,
že je lepší umìt správnì jíst, než se
pouštìt do diet, i když s nimi mají
perfektní výsledky.
Šárka Kopálová
www.reklamavenku.cz | +420 607 81 81 50
jen za
tiny.bolt.cz
tel.: 777 311 578
Strana 5
Èerven 2007
MOTORISMUS
Nový Peugeot 308: 407 plus 207 rovná se 308
Nová generace hatchbacku, která vstoupí do tøídy Golfu, je mixem nových designových prvkù a detailù, které pøipomínají
pøíbuznost s menším Peugeotem 207 i vìtším sourozencem 407.
Na
nìkolika
diskuzních
serverech se bìhem vèerejška
objevily první oficiální fotografie
nového Peugeotu 308. Nová generace hatchbacku, která vstoupí
do tøídy Golfu, je mixem nových
designových prvkù a detailù,
které pøipomínají pøíbuznost s
menším Peugeotem 207 i vìtším
sourozencem 407.
Tøistaosmièka
je
prvním
Peugeotem, který má na konci
oznaèení èíslici osm. Novinka,
která se oficiálnì pøedstaví 5.
èervna 2007, nahrazuje modelovou
øadu 307, která je na trhu od roku
2001. Délka karoserie bude asi o
10 centimetrù vìtší, výška zùstane
pøibližnì stejná. Samonosná konstrukce ukrývá novou platformu,
vycházející z dílù použitých v Citroënu C4.
Motorovou paletu by mìly
v pøípadì benzinových motorù
tvoøit novì ve spolupráci s BMW
vyvinuté ètyøválce 1,6 (88 kW),
1,6 Turbo (110 kW), 1,6 Turbo
(128 kW), ale vylouèen není ani
pøíchod menšího motoru (1,3
nebo 1,4 l). Populární vznìtové
motory HDi budou v nabídce v
provedení 1,6 (66 a 80 kW), 2,0
(100 kW) a zøejmì také 2,2 l (125
kW). V následujícím roce by se
mìly nabídka pozmìnit èistšími
verzemi 1,6 HDi (88 kW) a 2,0
HDi (110 kW) splòujícími emisní
pøedpis Euro 5. Poèítá se také s
hybridní verzí.
Svìtová premiéra je ohlášena
na frankfurtský autosalon, prodej
má být zahájen krátce na to.
Dubajská vláda se rozhodla
bojovat za èisté životní prostøedí
a mezi prvními opatøeními bude
obnova vozového parku dubajských taxikáøù. Vláda chce
postupnì všechny souèasné taxíky
nahradit hybridními vozy. Díky
tomuto plánu se má Dubaj stát
jedním z nejekologiètìjších mìst
co se dopravy týká. Cílem dubajské
vlády je snížit emise vypouštìné
automobily a zkvalitnit životní
prostøedí.
Zázemí stabilní, kapitálově silné finanční společnosti
Hlavní pracovní poměr
Jistotu motivujícího finančního ohodnocení
Základní plat + provize
Stálou péči o zaměstnance a profesní rozvoj
Metodickou podporu
Nadstandardní sociální výhody
Působnost v oblasti vašeho trvalého bydliště
Možnost vytvoření vlastní skupiny
text a foto: www.auto.cz
SŠ/VŠ (minimálně výuční list)
Příjemné vystupování a komunikativní schopnosti
Pracovní nadšení a schopnost prosadit se
Řidičský průkaz skupiny „B“
Dubaj chce mít postupnì
všechny taxíky hybridní
Bohatý dubajský emirát se
rozhodl zkvalitnit své životní
prostøedí a tak se budou z rozhodnutí místního vládnoucí šejka dubajské taxíky postupnì nahrazovat
novými s hybridním pohonem.
druhá největší pojišťovna na českém pojistném trhu
Rozhodnutí dubajské vlády
ve skuteènosti „pouze“ následuje
smìrnici šejka Mohammada Bin
Rashida Al Maktouma, který je
nejen panovníkem dubajského
emirátu, ale také premiérem vlády
Spojených arabských emirátù. V
rámci dubajského strategického
plánu, který pøedstavuje komplexní socioekonomický plán
rozvoje mìsta do roku 2015, se
mají prioritnì provést opatøení
na ochranu a trvalé zlepšení
životního prostøedí. Postupné
nasazování hybridních taxíkù
je tak pouze jedním z krokù za
zdravìjší ovzduší.
text: www.auto.cz
Hlavní inženýr týmu
Subaru dostal padáka
Ecclestone: F1 už se do Magny-Cours nevrátí
Na pøelomu èervna a èervence se
chystá rozluèka s tradièním závodem mistrovství svìta - z kalendáøe
na sezonu 2008 totiž vypadne GP
Francie v Magny-Cours. Nezájem
poøádat závod už døíve potvrdila
Francouzská federace automobilového sportu FFSA.
“V první øadì musím øíct, že
jsme tam nikdy nemìli závodit,”
prohlásil Ecclestone. “Do Magny-Cours jsme šli jenom kvùli
bývalému prezidentu FISA JeanMarie Balestremu.”
Francie by do budoucna ovšem
nemusela zùstat bez závodu - pro
Ecclestona by byla velmi atraktivní Grand Prix v ulicích Paøíže.
Žádné konkrétní plány však neexistují.
“Kdyby mi nìkdo nabídl Grand
Prix Paøíže, podepsal bych s ním
kontrakt na dalších devadesát
devìt let. Okamžitì,” prohlásil
Ecclestone.
text: www.auto.cz
HS AUTO s.r.o.
Prodej ojetých vozů všech značek s prověřenou kvalitou
Výkup vozů všech značek
Možnost protiúčtu
U všech vozů zaručen původ
Všechny vozy jsou prohlédnuty týmem našich
profesionálních mechaniků
U Subaru nepanuje v žádném okamžitou platností nahradil
pøípadì spokojenost s dosaženými Graham Moore. Ten pro Prodrive
výsledky. A zaèínají padat hlavy… již pracoval v letech 1991 – 2002,
poté odešel do MSD, ale s Prodrive
Na nové Impreze WRC 2007 se stále spolupracoval jako externista
poøád tvrdì pracuje, ale dosažené vèetnì práce na Astonu Martin
výsledky tomu neodpovídají. Proto GT. Svou ruku k dílu nyní pøiloží
u firmy Prodrive zaèínají padat i technický øeditel Prodrive David
hlavy. Jako první byl donucen tým Lapworth, který má na starost
Subaru opustit hlavní rally inženýr mimo jiné i vývoj nového modelu
Steve Farrell. Na jeho pozici jej s pro rok 2008.
Převážná většina vozů po prvním až druhém
majiteli s nízkým počtem najetých km a servisníí
knížkou
Snadná dostupnost leasingu, spotřebního úvěru
pro každého již od 0% akontace
Pro všechny zákazníky sleva 10% na služby v
našem značkovém servisu
775 707
7 348
www.hs-auto.cz
Osvěžující letní nákupy
Haló prázdniny!
Od 23.6. 2007 do 8.7. 2007
letní slevy v Mercury
Strana 7
Èerven 2007
Dìtský den
v Mercury Centru
Dopravnì obchodní centrum
Mercury v Èeských Budìjovicích
pøipravilo pro nejmladší obyvatele jihoèeské metropole a
širokého okolí na první èervnový
víkend bohatý program, pøi nìmž
nechybìla skvìlá nálada.
V sobotu vystoupil hudební
soubor Yamaha, kde úèinkují dìti
a mládež ve vìku od ètyø do sedmnácti let. Pro dìti byla pøipravena
øada soutìží o dárky, vìnované
nájemci Datart, Pompo, Hervis,
Hypernova, Levné knihy, Fruiti-
simo.
Dìtský den vyvrcholil v
nedìli na plovárnì pro úèastníky
omalovánkové
soutìže,
pod
záštitou
plaveckého
oddílu
Tìlovýchovné jednoty Koh-i-noor
Èeské Budìjovice
Tøídenní akce nazvaná Dìtský
den zaèala v pátek 1.6. dopoledne
vystoupením divadelního souboru,
kterého se zúèastnila více než
stovka dìtí z mateøských škol z
bližšího i vzdáleného okolí. Díky
tomu, že pøímo na støeše centra
sídlí nové moderní autobusové
nádraží, dopravila spoleènost Jihotrans, která odsud rozváží dennì
tisíce cestujících, malé diváky
zvláštními autobusy.
Odpoledne probìhlo divadelní
pøedstavení pro dìti z široké
veøejnosti.
Otevøení nové obchodní
jednotky v DOC Mercury
Centrum
Dne 31.5.2007 jsme pro Vás
otevøeli ve 2. NP novou obchodní
jednotku firmy Pimkie. Jde o
jedinou prodejnu této znaèky na
jihu Èech, která nabízí moderní
obleèení pro ženy, vèetnì doplòkù.
Na Vaší návštìvu se tìší usmìvavý
personál.
DOC Mercury, Èeské Budìjovice
Apartmány Nový Svět
www.apartmany-novysvet.cz
OD 1. ČERVNA
otevíráme
již v
7.00 h
DOC Mercury a Hypernova se rozhodli
nabídnout vám lepší podmínky pro
nákup. Od 1. června v Hypernově
nakupujte již
od 7.00 h.
Cena /noc
n
artmá
za ap již od
1740,-
Kč
Vaše celoroční dovolená
Nechte se unést kouzlem lázeňského města a užijte si zároveň pohodu domova. Apartmány Nový Svět poblíž známých
třeboňských lázní Aurora Vám poskytnou obojí najednou.
Řada kulturních památek historického města a jeho okolí spolu s mimořádně zachovalým přírodním prostředím vybízejícím
k cykloturistice, koupání a dalším sportovním aktivitám umožňuje všem návštěvníkům prožít několik dnů, ale i týdnů aktivní
dovolené v komfortním prostředí s příchutí domova.
www.apartmany-novysvet.cz
e-mail: [email protected]
Svobody 1109/II, 379 01 Třeboň,
tel.: +420 384 721 818,
www.aurora.cz,
tel.: +420 384 750 555
Strana 8
Èerven 2007
Horoskop - èerven 2007
Vypracovala Naïa Šmídová, telefon 603 422 219, e-mail: [email protected], http://www.webpark.cz/nadasmidova/
DK Slavia, České Budějovice
www.martysclub.cz
8. èervna (Pá)
Green Frog Feet, Suffer, Zpraku!
a LaPerilla
girl punkrock trio! 8.6. je uvidíte
poprvé, ale urèitì ne naposled…
+ Afterparty DJs…
GREEN FROG FEET (Nìmecko)
Kapela s nejdivnìjším názvem
na svìtì už v CZ není žádným
nováèkem. Minulý rok odehrála
øadu úspìšných koncertù po celé
republice. Bez ohledu na to, jestli
hráli v malých klubech nebo na
velkých festivalových pódiích,
všechny shows GREEN FROG
FEET spojuje to samé – energie,
nasazení na maximum, divoká
pódiová show a veselá nálada od
prvních tónù až do konce…
9. èervna (So)
BACK IN SALE, host
SUFFER
Partièku tøeboòských cukráøù již
není tøeba dlouze pøedstavovat.
V ÈB se pøedvedli již mnohokrát.
Naposledy jste je mohli vidìt na
FINAL PARTY 2005, kde zdaøile
obhájili svou povìst jedné z
nejkvalitnìjších punkrockových
kapel v ÈR. Tentokrát v Marty’s
SUFFER pokøtí svojí dlouho
oèekávanou a slibovanou desku
„Strikes Back!“, která bude
možná pro mnohé pøekvapením…
SUFFER slaví desetileté výroèí a
vrací úder!!!
www.suffer.cz
ZPRAKU!
Zpraku! patøí také ke stálicím na
CZ punkrockovém poli. Vysoce
kvalitní melodický punkrock a
pozitivnì naladìné, èesky zpívané
texty vás urèitì nebudou nudit.
www.zpraku.cz
La PERILLA
Celý veèer otevøe kapela La
PERILLA a její vystoupení byste
si urèitì nemìli nechat ujít! La
PERILLA je poprávu oznaèována
za objev a vycházející hvìzdu CZ
punkrockového nebe. Teenage
13. èervna (St)
ROCK, DRINKS a HÉREÈKY( DJ
Vojta )
Vstup grátis, ( Jim Beam + Cola
45,- ),SUPER míchaèky
15. èervna (Pá)
SATISFUCKTION + Dievision, The
Old Four, zaèátek 21h!
Tak koneènì, doèkali jsme se.
SATIS s velkou slávou, tak pøijïte
všichni pøíznivci
16. èervna (So)
X-MIX techno mejdan
Legend Bee vs.Body Bass, hosté
20. èervna (St)
ROCK, DRINKS a HÉREÈKY( DJ
Vojta )
Vstup grátis, ( Jim Beam + Cola
45,- ),SUPER míchaèky
21. èervna (Èt)
Swingový Rozhlasový Orchestr
Václava Hlaváèe
22. èervna (Pá)
HEBAND
www.heband.cz
23. èervna (So)
PRO-PAIN (usa) LOCOMOTIVE(èk)
X-CORE (ph)
skuteèná legenda, kterou si
nenechte ujít. vstup 350,- START
21H
23. èervna (So)
MINI FEST- letní scéna KD Slavie
Od 16h do 21h probìhne MINI
FEST na letní scénì pøed Martys.
www.martysclub.cz
„
„
„
„
„
Snahy Jihoèeských fotografù se
rozjíždeji na plné obrátky. Vedle již
døíve vzniklého Národního muzea
fotografie v Jindøichovì Hradci,
jehož hlavním poslaním je podporovat a dokumentovat fotografické
aktivity zejména profesionálních
fotografù, vznikla v nedávné dobì
v tomto kraji take Jihoèeská asociace fotografu, ktera si dala do vínku
mimo jiné podporu zajmových
aktivit amatérských fotografù a
jihoèeských fotoklubu, pøièemž
nabízí úèast ve svých radách i
fotografùm profesionálùm, kteøí
bez velkého papírování
bez ručitele
s jasnými pravidly
již od 4.000 Kč
rychle a na cokoliv
844 555 555
druhými a upøímnì dávat najevo
Zpomalíme sice tempo, ale zato
své emoce, otevøít a poslouchat budeme vytrvalí, houževnatí.
srdcem, nebudeme potøebovat
Až do 15.6.2007 bude na
hvìzdné obloze planetární konslova.
figurace.
Zamilovaná VENUŠE
pøejde v úterý 5.6.2007 ze zna- T-Kvadratura
mení Raka do znamení Lva a zde
Je v promìnlivých znameních a
setrvá až do 14.7.2007.
tvoøí ji opozice Slunce - Jupiter a
Takže v partnerství od 5.6. k nim je v kvadraturách Uran.
budeme
muset
našlapovat
Upozoròuje nás, že slibovat
velmi opatrnì, neb Venuše ve máme pouze to, co mùžeme splnit,
Lvu má snahu vlastnit, doslova vìtší pozornost máme vìnovat
pøivlastòovat si intimní protìjšek. listinám pøi podepisování smluv a
Dokonce mohou nìkteøí jed- dokumentù povšechnì.
Problém zde vìzí v naší lehinci sklouznout i k nabubøelé
domýšlivosti, a pøílišnou pýchou komyslnosti, neb velice snadno
ublížit tìm, které milují...
bychom se mohli dopustit omylu.
Na stranu druhou nám ale Uran totiž na všechno bude
otevøe srdce dokoøán, budeme spìchat, ale zbrklost èi unáhlenost
jsou špatnými rádci. Mùžeme se
daleko více štìdøí, velkorysí.
Po celé období Venuše ve Lvu také setkávat s tím, že nám naprmùžeme oèekávat že naše intimní sto bez zjevného dùvodu nepùjde
- partnerské vztahy naberou na mobil, PC, nebo nenastartujeme
auto, prostì problémy technického
intenzitì a dùležitosti.
Takže i nevinné dovolenkové rázu.
Dlouhodobì jsme pod vlivem
laškování mùže pøerùst ve velmi
intentivní a vážný vztah.
opozice Saturna vùèi planetì
Je to pro nás období, kdy Neptun.
lásku mùžeme prožívat volnì, bez
Takže pokud už delší dobu
cítíte nejistotu, nièím nepodložené
jakýchkoliv omezení.
Venuše ve Lvu je pro nás obavy, je to vina tìchto dvou
všechny upomínkou, že lásku, planet, neb díky nim mùžeme
obdiv, pocit, že nás nìkdo miluje nesprávnì odhadovat situace, a
mùže se také provalit sem tam
potøebujeme všichni.
nìjaká lež èi podvùdek!
Bojovník MARS
Od 9.6.2007 se díky opozici
je ve znamení Berana. Dává planety Pluto vùèi Slunci mùžeme
nám ráznost a rozhodnost, a co je potkávat s vìtší hádavostí, netolpotìšující, také silné sexuální nut- erantností, neústupností...do hry
kání a vzrušivost...ale jedno nega- mùže vstoupit i nièím nepodležená
tivum Mars v Berana nese a to v žárlivost...
podobì mírné zaslepenosti, takže
Napomoc nám ale pøíjde
bude dobré nejdøíve pøemýšlet, vše nejdøíve planeta štìstí Jupiter
uvážit a potom teprve konat, jinak a trigonem na planetu Saturn
se z omylù nebyhrabeme...
uvolní napìtí, a posléze vytvoøí
24.6.2007 v noci vstoupí Mars Saturn trigon s Plutem, posílí naši
do znamení Býka.
vytrvalost a schopnost poradit si s
Díky tomu se zaèneme potýkat problémy, podpoøí naší podnikas palièatostí, pokud si nìco vost, to vše s rozvahou a klidem...
zamaneme, nehne s námi ani
”pár volù”. Mnohé naše myšlenky
Takže jako vždy - ”Konec dobrý
a aktivity budou soustøedìny na - všechno dobré”.
peníze a materiální vìci. Energie
Èervnové dny plné pohody bez
budeme vkládat do užiteèných mráèkù nad hlavou pøeje všem
èinnosti, které nám pøinesou
hmatatelné výsledky.
Naïa Šmídová
Fotofórum Jižní Èechy 2007 v hotelu Gomel
Tímto automaticky nevzniká nárok na půjčku.
Marty’s Club
Do nového mìsíce nás symbol- Retrográdní znamená zpìtný
icky pøivítá v pátek 1.6. Úplnìk.
pohyb, èi-li Neptun dìlá dojem,
jakoby couval. Neptun je tradiènì
To je okamžik, kdy naproti sobì spojován se sny, iluzemi, vizemi...a
stojí svìtla - Slunce a Luna a ten- bìhem jeho retrográdního pohybu
tokrát se odehraje na ose Blíženci jeho vliv bude zesílen. U nìkoho
versus Støelec.
se to mùže projevovat zvýšenou
Pokud tedy od ètvrtka 31.5. intuicí, nìkomu se budou zdát živé
budete mít divné pocity, nièemu se sny, no a nìkterým z nás zejména
nedivte, neb budou proti sobì stát Vodnáøùm bude notnì zkreslovat vidìní sebe sama. Èi-li bude
“realita-Slunce”a “emoce-Luna”.
Mnohé si k úplòku øekne i velmi obezøetné kontrolovat svoje
planeta Jupiter, která bude ve reakce i kroky, protože zkreslené
volnìjší konjunkci s Lunou, ale co vnímání bude zastírat realitu což
je dùležité je fakt, že Luna bude mùže v dùsledku znamenat špatný
bìhem exaktního úplòku na stupni odhad rizika aktivit, do kterých se
10ST12 v konjunkci s vesmírným budeteme v euforii pouštìt. Ale
èerveným veleobrem, který je na své si pøijdou Ti z nás, kteøí se
témìø 20krát hmotnìjší a 700krát zabývají jakoukoliv formou umìní.
vìtší než naše Slunce, dokonce Inspirace budeme mít po dobu jeho
svítivostí pøedèí asi 10 000 krát retrográdního pohybu dostatek.
svítivost našeho Slunce. O kom je
Rozptylovat naši energii bude
øeè...?
SLUNCE
ve znamení Blížencù až do
O královské hvìzdì alfa znamení
Štíra ANTARES
ètvrtka 21.6. veèer, poté vstoupí
Antares je hvìzdou “bojovníkù do znamení Raka.
za svoji pravdu” a v tom je její
Po dobu Slunce v neposedných
problém, neb prosazování svého Blížencích se snažte plánovat svoje
bez ohledu na názory druhých aktivity, a klidnì obèas sáhnìte i
po bloku a tužce, abyste slíbené
mùže vést až k fanatismu.
Dá se to pøirovnat k èlovìku, termíny neprošvihli!
který aè zdravý s pohledem orla
Vstup Slunce do citlivého Raka
nechce uznat kromì svého nic, vìtšinu z nás pøimkne k rodinì, k
a potom se mùže potkat sám se nejbližším.
Ale nenechme se mýlit citlivostí
sebou, neb Anatares nám jakoby
našeptává -> kdo “nechce” vidìt a vztahem k rodinì, èímž toto znarealitu mùže mít problémy s mení oplývá, neb nám bude, a to
oèima...
silnì, dávat toto postavení Slunce
A je jedno zda po fyzické èi i schopnost soustøedit se na to
dùležité, podstatné, pøesnì odhadduševní stránce.
Zjistìte si, zda nìkterá plan- nout, kam soustøedit svoji energii.
Pravdou je ale to, ža za svým si
eta ve Vašem Radixu - horoskopu
zrození neleží právì na této nepùjdeme pøímo, ale oklikou...
hvìzdì... Pokud ano, je tento
úplnìk pro Vás velmi dùležitý a MERKUR
mùže vyvolat situace naznaèené
Tato planeta intelektu, rozumu
právì v Radixu - horoskopu a komunikace je v Raku již od
zrození.
29.5.2007. Svým zpùsobem bude
Samozøejmì je Úplnìk velmi nahrávat snové planetì Neptun,
dùležitý pro ty z nás, kdo v tento neb ta nám bude dodávat vize,
den slaví narozeniny.
inspiraci a Merkur v Raku to
Oproti minulým mìsícùm nas- vše posílí bohatou fantazií, ale
tala jedna podstatná zmìna, a tou je pravdou, že ubere na logickém
je planeta Neptun ve znamení uvažování. Merkur to je rozum a
Vodnáøe, která je od 24.5.2007 Rak jsou city, což nám na stranu
retrográdní a to až do 31.10.2007. druhou umožní city sdílet s
mají zájem být nápomocni tøeba
tìm, kteøí s fotografováním teprve
zaèínají. Vedle vlastní klubové
èinnosti, jejímž posláním je podporovat vznik nových fotoklubù v
rùzných místech kraje a vytváøet
podmínky pro prezentace tìchto
klubù na výstavách v tuzemsku i
zahranièí, se asociace také podílí a
pro veøejnost pøipravuje celou øadu
dalších zajímavých aktivit. Chci se
zmínit alespoò o dvou z nich, které
se mají uskuteènit v tomto roce.
FOTOFÓRUM JIŽNÍ ÈECHY
2007 je projekt, jehož posláním je
vytvoøit výstavní kolekce fotografií
ze snímkù vzniklých pøi letních
plenérech v exteriérech i ateliérech
oèima a dovedností fotografù
amaterù z øad široké veøejnosti
ale i profesionálù, kteøí se na tuto
zajímavou akci pøihlásí. Pro letošní
roèník byla vypsána tato témata:
- Život v jihoèeské metropoli a
dalších mìstech kraje (reportáže,
momentky, dokumenty, portréty)
- Významná jihoèeská témata
oèima fotografa (pivovarnictví,
rybáøstvi, ochrana pøírody, cestovní ruch, reportáže, dokumenty
apod.)
- Jihoèeská architektura a
památky (tema na exteriérové
kompozice, reklamní fotografie)
- Jihoèeska krajina (Novohradsko, Šumava, rybníky)
- Volna ateliérova tvorba
- Rùzne digitalní techniky
FOTOFÓRUM bude zahájeno
setkáním všech pøihlášených
fotografù a hostù v hotelu Gomel v
Èeských Budìjovicích v sobotu 16.
èervna 2007. Na programu tohoto
setkání mimo jiné bude zorganizovana malá fotoburza urèena ke
koupi a prodeji rùzného fotografického materiálu, budou zde
prezentaèní stánky s novinkami
fotografické techniky od nìkterých
pozvaných výrobcù a pøedstaví
se zde také pražský Institut digitální fotografie v èele s jeho zakladatelem panem Ondøejem Neffem
s projekci a besedou letošní únorové expedice èeských fotografù
do jižní Afriky. Samostatnou
akci bude Letní škola mladých
fotografù, kde pod vedením
lektorù po dobu letních prázdnin
budou mít pøíležitost starší školící
zakládních škol vyzkoušet si své
schopnosti fotografa.
Zájemci o uvedené aktivity se mohou již nyní pøihlásit
na adrese Jihoèeské asociace
fotografù, Otavská 2, 37011 Èeské
Budìjovice, e-mail: [email protected] Je nutno ještì
dodat, ze zúèastnìní fotografové
budou mít šanci své snímky z
této akce vystavovat na podzimní výstavì v Jihoèeské vìdecké
knihovnì. Výstava v pøíštím roce
bude instalována v nìkterých rakouských mìstech ve spolupráci
s rakouskými fotokluby, jejichž
zástupci jsou èestnými hosty
letošního Fotofóra. Souèasnì
bude odbornou porotou vybráno
20 nejlepších snímku letošního
roèníku a s autory bude dohodnuto další jejich možné užití.
Mgr. Jaroslav Filip
pøedseda asociace

Podobné dokumenty

1 Více než 60 let uplynulo od první návštěvy prezidenta

1 Více než 60 let uplynulo od první návštěvy prezidenta v záøí, aby neomezovala provoz koupalištì. Budeme opravovat èást  chodníkù  na  høbitovì,  dláždit  prostor  pod  kontejnery v Latránì a opravy chodníku se doèkají na Velešínském Nádraží. Další opr...

Více

Ná vod dko obslu uze

Ná vod dko obslu uze nezbytná opatrnost při práci s jeřábem a jeřáb by  neměl být ve vzdálenosti menší než 6 m od  vedení. 

Více

Casopis Mensy CR

Casopis Mensy CR Komu pøipadá 250 Kè pro studenty a dùchodce a 500 Kè pro ostatní jako nepøekonatelná bariéra, je mi to líto, ale pøi pohledu na výši èlenských pøíspìvkù u jiných organizací u nás nebo u Mens v zahr...

Více

Historie obce Mníšek Rok 1961 Slavnostní otevření kulturního domu

Historie obce Mníšek Rok 1961 Slavnostní otevření kulturního domu poukázáno hlavnì k výteèným vlastnostem vynešeného zesnulého, jakož i ku nenahraditelné ztrátì, kterou tímto úmrtím Nejvyšší císaøský dùm a celá øíše utrpìla. Na konec pak zpívána rakouská národní ...

Více

TMukazka2016 - ČESMAD Bohemia

TMukazka2016 - ČESMAD Bohemia Aby výtìžnost tìchto pseudobezpeènostních systémù byla co nejvyšší, je tøeba vše zautomatizovat. On takový strážník totiž musí na obìd, do deštì se mu nechce, všechna auta zastavit nestihne, i kdyb...

Více