Sbírka atraktivních úloh z botaniky

Komentáře

Transkript

Sbírka atraktivních úloh z botaniky
OBSAH
Rostlinnábuňka..................................................................................................................................5
Pletiva...................................................................................................................................................10
Vegetativníorgány..........................................................................................................................15
Květ.......................................................................................................................................................20
Plod........................................................................................................................................................25
Fyziologierostlin.............................................................................................................................30
Fotosyntéza........................................................................................................................................35
Řasy.......................................................................................................................................................40
Mechorosty........................................................................................................................................45
Kapraďorosty....................................................................................................................................50
Nahosemenné...................................................................................................................................55
Krytosemenné..................................................................................................................................60
Autorské řešení úloh..................................................................................................................65
Obrazovápříloha.............................................................................................................................83
3
Milípřátelébiologieabotanikyzvlášť,představujiVámbrožurkuúloh
zbotaniky,kterásikladezaúkolhodinystředoškolskébiologietroškuzpestřit.
Rukunasrdce,hodinybiologiemajíněkdytendencikdiktovánítelefonních
seznamůabudováníencyklopedickýchznalostí.Abysehodinystaly
atraktivnějšími,interaktivnějšímiaefektivnějšími,sestaviljsemtutopříručku.
NabízíVámnejrůznějšítypyúkolůaotázekke12tématůmzbotaniky,nabízí
takénávodykméněobvyklýmúlohámzpraktickýchlaboratorníchcvičení.
Anakonecpřináší12obrazovýchtabulí,kteréjsouvevýuceširocevyužitelné.
VycházímzesvéněkolikaletézkušenostivedenípraktickéhokroužkuBiologie
prostředoškolákyveStanicipřírodovědcůvDrtinověulici,zněkolikamáloleté
zkušenostispřípravouúlohproBiologickouolympiádukategoriíCaD
azdesetiletépraxeučeníBotičáků.
Budetesimusetsbírkunejprveprojít,abystesamiusoudili,kdyjenejlepší
příkladyvyužít.Některéjsousvojínáročnostíurčenéspíšeprovolitelné
semináře.Prolepšíorientacivtextujsemúlohy,kterébymělzvládatstudentpo
absolvovánízákladníchhodinbotaniky,označilvykřičníkemuoznačeníúlohy,
např.3 – 1!Aletoužjenakaždémuživateli.
Rozsahtématjsemsepořádnémuvážení(zejménavčasovémpresu)rozhodl
omezitnarostliny,tedyto,čemudnessystematičtíbotaniciříkajíříše
Archaeplastida.Způvodníhotradičníhovymezeníoborubotanikysetu
nesetkáteshnědýmiřasami,dosbírkynejsouzařazenyhouby,lišejníky,ani
sinice.Naněsemůžetetěšitvdalšíchdílechsbírky.
Zároveňbychtímtorádpoděkovalautorcepérovek,AleněRůžičkové,studentce
4.ročníkunašehogymnázia,kolegoviMgr.JiřímuŠevčíkovizaúpravutěchto
obrazovýchtabulíatitulnístránku,kolegoviMgr.JanuČambalovizadidaktickou
recenziaRNDr.FilipuKolářovizKatedrybotanikyPřírodovědeckéfakulty
UniverzityKarlovyzaodbornourecenzisbírky.
PetrŠíma,autor.
4
Rostlinná buňka
1–1!Srovnejtestavbubuňkyrostlin,živočichůahub.Donásledujícíhodiagramuzapištečísla
strukturajevů,typickýchbuďprojedentypbuňky,prodvaaneboprovšechnytři.
1–chloroplasty,2–buněčnástěna,3–celulóza,4–glykogen,5–Golgihokomplex,
6–mitochondrie,7–heterotrofie,8–vakuola,9–ribozómy,10–lysozómy,
11–cytoplazmatickámembrána,12–škrobovázrna,13–jádro,14–fragmoplastabuněčná
destička,15–centriola,16–fotosyntéza,17–DNA,18–meióza,19–bičík,20–chitin
vbuněčnéstěně.
2 – 1!Mezinásledujícímivýrokyvybertety,kteréplatípromitochondrievrostlinnébuňce.
1. Dělí se pouze během množení buňky.
2. Energii z organických látek váže do makroergních vazeb ATP.
3. Je obalena dvěma membránami.
4. Má svou vlastní deoxyribonukleovou kyselinu.
5. Může žít mimo buňku jako bakterie, protože je polosamostatná – semiautonomní.
6. Na jejích kristách jsou uloženy enzymy koncového dýchacího řetězce.
7. Obsahuje zelené barvivo chlorofyl.
8. Odškrcuje ze svého povrchu membránové váčky pro exocytózu.
9. Spotřebovává se v ní vdechovaný kyslík.
10. Svou stavbou odpovídá eukaryotické buňce.
11. Syntetizuje sacharidy, zejména glukózu.
12. V matrix probíhá proteosyntéza.
13. Vnitřek je vyplněn cytoplazmou.
14. Všechny enzymy pro svou činnost si vytváří sama.
15. Vytváří mRNA, tRNA i rRNA.
5
16. Vzniká v ní rostlinami vylučovaný kyslík.
17. Vzniká v ní vydechovaný oxid uhličitý.
18. Získává energii aerobním metabolismem.
3 – 1!Podlenásledujícíhotextuzodpovězteotázky.
Endosymbiotická teorie se zabývá původem mitochondrií a plastidů (např. chloroplastů), což
jsou organely eukaryotických buněk. Podle této teorie byly tyto organely dříve oddělené
nezávislé prokaryotické organizmy, které byly pohlceny buňkami a staly se endosymbionty.
Mitochondrie se vyvinuly z proteobakterií (z příbuzenstva Rickettsiales) a chloroplasty ze sinic.
Teorie byla poprvé formulována roku 1905 ruským lichenologem Konstantinem Merežkovským,
který studoval symbiózu hub a řas v lišejníku. U chloroplastů pozoroval rozmnožování podobné
dělení bakterií.
Endosymbiotická teorie byla roku 1981 popularizována Lynn Margulisovou, podle které
eukaryotický organismus vznikl jako seskupení různých organismů. Margulisová ovšem
představuje maximalistické pojetí této teorie, mimo jiné předpokládá endosymbiotický původ i u
bičíku, který měl vzniknout z bakterií spirochet - většina vědců však toto extremistické pojetí
neuznává, protože bičík neobsahuje vlastní DNA a jeho stavba se zásadně liší od prokaryotního
bičíku.
Tuto teorii podporuje podobnost mitochondrie, plastidů a bakterií, mají podobnou velikost a
tvar, obsahují cyklickou DNA, podobné ribozomy (menší, prokaryotický typ ribozómu), průběh
proteosyntézy, podobnou stavbu vnitřní membrány, podobný systém proteosyntézy. Tyto
organely se množí dělením. Pokud se zničí v buňce všechny (například chemicky), nové nemohou
vzniknout.
Plastidy se v rámci primární endosymbiózy pravděpodobně vyvinuly ze sinic. Primární
chloroplasty mají jen pravé rostliny (Plantae), tedy ruduchy, zelené řasy a vyšší rostliny.
U ostatních organismů, které mají plastidy, vznikly sekundárně.
U některých protist se vyskytují sekundární organely, které vznikly endosymbiózou organismu,
který už obsahoval semiautonomní organely. Při takovém vzniku se zvětší počet membrán, a
někdy se zachová funkční jádro.
Sekundární plastid vznikne pravděpodobně tak, že heterotrofní organismus pozře řasu, ale
nerozloží ji. Ta pak začne žít uvnitř jeho cytoplasmy. Řasa postupně ztratí mitochondrie a
většinu jádra (někdy pak zůstává jako tzv. nukleomorf). Vzniklý organismus má čtyři membrány
(2 chloroplast, jednu z původní buňky, vlastní membrána), tři genomy (plastid, někdy
fagocytovaná řasa, vlastní genom). Jedna z membrán často zaniká.
Ze zelených řas vznikly plastidy bez jádra u krásnooček, z ruduch vznikly plastidy skrytěnek (s
nukleomorfem) a hnědých řas, u obrněnek vznikly dokonce terciární i kvartérní plastidy. U
prvoků výtrusovců jsou plastidy nesloužící k fotosyntéze, ale syntéze aromatických látek. Bez
tohoto plastidu nedokážou přežít.
Upravenopodlehttp://cs.wikipedia.org/wiki/Endosymbiotick%C3%A1_teorie.
a)Kteréorganelypovažujemezasemiautonomní?
b)Vyjmenujtealespoň5důkazů,kterépodporujíendosymbiotickouteorii.
c)Pročmajíplastidyrostlin2membrány,kteréselišísvýmsložením?
d)Včemselišíchloroplastzelenéřasyzrněnkyahnědéřasyrozsivky?
e)Jsouvšechnyorganismy,obsahujícíplastidy,schopnéfotosyntézy?
f)Mezivýtrusovcepatřízimničky,původcimalárie.Jakbysedalvléčběmalárievyužít
fakt,žeobsahujíorganelurostlinnéhopůvodu?
6
4 – 1Mnohorostlinmámodrékvětydíkypřítomnostiantokyanůvevakuolách.Vezmeme-li
kvetoucírostlinukakostulučního(Geranium pratense),čekankyobecné(Cichorium intybus)
nebochrpymodré(Centaurea cyanus)apodráždíme-likvětemmravencenamraveništi,
vystřikovanýsekretzezadečkumravencůzpůsobínakvětechbarevnézměny.Vysvětlete.
Plicníky(Pulmonaria)ajinízástupcizčeledibrutnákovité(Boraginaceae)majíčastokvěty
pestřezbarvené.Mladéjsoučervené,rozkvetléfialovéaodkvétajícífialové.Vysvětlete,jakse
měnípHvevakuoláchkvětů.
Kčemumůževevztahukopylovačůmtentojevsloužit?
Najdětevliteratuředalšírodynašichrostlin,ukterýchtytobarevnézměnyvčaseprobíhají.
5 – 1!Seřaďtenásledujícíobrázkyfázímitózypodlečasovéposloupnosti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Upraveno podle http://micro.magnet.fsu.edu/micro/gallery/mitosis/mitosis.html
Nakaždémobrázkujemalábílášipka.Určete,nakterémobrázkuješipkouoznačen:
a)chromozóm
b)buněčnástěna
c)jadérko
d)mikrotubulusdělícíhovřeténka
e)jadernámembrána
f)fragmoplast
g)sklovitá(hyalinní)čepička
Seřaďtefázemitózyaděleníbuňkypodlečasovéposloupnosti:
anafáze – cytokineze – metafáze – profáze - telofáze
6 – 1!Spoustapotravinapředmětůvkuchynimárostlinnýpůvod.Vnásledujícímseznamu
podtrhnivše,coobsahujevýznamnězastoupenoucelulózu,azakroužkujvše,coobsahuje
škrob.
mléko dřevěné prkénko eidam jablko papírové utěrky máslo instantní polévka
levné párky džus s vlákninou kmín prostředek na mytí nádobí žampióny
7
7 – 1!Vyluštětenásledujícíhřebenovku.Poznejtebuněčnéstrukturya
organelyavyberteznázvuvždypísmeno,kteréoznačuječíslouobrázku.
Dostanetetajenku,kteráoznačujeproces,kterýseodehrávápři
odbouráváníškrobovýchzrn.Enzymyamylázyzrnodegradujínejprve
tvorboupuklinodstředukokrajům,jakjevidětnaobrázkuškrobových
zrnkukuřice(Zea).
Upraveno podle:
http://www.pnas.org/content/10
6/13/5019.full.
3.
2.
2.(jednoslovo)
3.
9.
8.
Upraveno podle: http://geologie.vsb.cz/paleontologie/paleontologie/Fytopaleontologie/Bacillariophyceae_soubory/image006.jpg,
http://biodidac.bio.uottawa.ca/ftp/BIODIDAC/Zoo/Cell/diagbw/cell027b.gif, http://gymtri.trinec.org/soubory/Biologie/1-rocnik/euka
8 – 1Žlutábarvakvětůjezpůsobenavpodstatědvěmaskupinamiorganickýchbarviv.
Xantofylyaflavony.Xantofylyjsoumálopolárnílátky,jsouukotvenévmembránách
chromoplastů.Flavonyjsouvevodědobřerozpustné,protojenajdemerozpuštěnévbuněčné
šťávěvakuol.
Diviznaobsahujevkvětechznačnémnožstvížlutýchflavonůhesperidinuakrocetinu,
pampeliškamávkorunáchsvýchúborůhodněxantofylů.Zpokrájenýchkvětůbudetechtít
extrahovatmaximumbarviv.Vkterémpřípaděpoužijetejakorozpouštědlohorkouvodu,kdy
benzín?Vysvětlete.
9 – 1 Vlétě,kdyžjsouzralárajčatanebotřešně,docházíčastopodeštikjejichpraskání.Které
zvariantnabízejíalespoňčástečnévysvětlenítohotojevu?
a)docházíkprogramovanésmrtibuněk–apoptózedužniny
b)dešťovávodajevzhledemkobsahubuněkdužninyhypotonická
c)probíháplasmolýzabuněkdužniny
d)vbuňkáchběhemdozrávánídocházíkeštěpeníškrobunaosmotickyaktivní
monosacharidy(glukóza,fruktóza)
e)buňkypraskajívdůsledkuosmózy
f)buňkydužninyneúměrnězvýšísvůjturgor,cožvedekjejichpraskání
8
1/1Krystaly antokyanů
úkol:Pozorujtekrystalovédrúzyantokyanůvevakuoláchbuněkbázekorunydrchničkyrolní.
teorie:Antokyanyjsourostlinnábarvivarozpustnávevodě,vbuňkáchuloženávbuněčnéšťávěvakuol.Fungují
jakoacidobazickéindikátory,podlepHměnísvoubarvuodčervenévkyselémprostředí,přesfialovou
vneutrálním,pomodrou,případnězelenouažžlutouvzásaditýchhodnotáchpH.
pomůcky,materiál:kvetoucídrchnička(Anagallis arvensis)běžnýplevelnasuššíchvápenitýchpolícha
zahrádkách,potřebypromikroskopování
postup:Roztrhnemesrostloplátečnoukorunudrchničky,zhotovímepreparátzjednohokorunníholístkua
pozorujemebuňkyfialovězbarvenéubázekorunníchlístků.Vevakuoláchněkterýchbuněkjevčervenébuněčné
šťávěvidětmodrékrystalovédrúzyantokyanů.
2/1Škrobová zrna
úkol:Pozorujterůznétypyškrobovýchzrn.
teorie:Škrobovázrnavznikajízleukoplastůukládánímvrstevškrobukoleminiciálníchbodů.Jedeniniciálníbod
majíjednoducháškrobovázrna(koncentrická–pšenice),neboexcentrická(brambor),víceiniciálníchbodůmají
složenáškrobovázrna(oves,fazol).Činkovitájednoducháškrobovázrnamajípryšce.
pomůcky,materiál:obilkypšenice(Triticum),ovsa(Avena),rostlinyvolněrostoucíchnebopěstovanýchpryšců
(Euphorbia),potřebypromikroskopování
postup:Zrozříznutýchobileknaberemepreparačníjehlouškrobarozmělnímehovkapcevodynapodložním
skle.Zhotovímepreparáty.Zčerstvěuříznutéhopryšcekápnemelatexdokapkyvodynapodložnímskleataké
pozorujeme.ŠkrobovázrnalzeobarvitsilnězředěnýmLugolovýmroztokemdomodra,návodnapřípravu
roztokunajdetevexperimentu2/6.
3/1Plasmolýza
úkol:Pozorujtevlivkoncentrovanéhoroztokuchloridusodnéhonabuňkydužninybobuleptačíhozobu.
teorie:Prostředí,kterémávyššíkoncentracirozpuštěnýchosmotickyaktivníchlátek,nežmávnitřníobsah
buňky(hypertonickýroztok),vedekpřechodumolekulvodyzcytoplazmyavakuolypřesbuněčnoumembránu
astěnuvenzbuňky.Vzhledemkpevnéstruktuřebuněčnéstěnysecelýprotoplast(cytoplazmatickámembrána
ajejíobsah)odtrháváodbuněčnéstěnyasvraskává.Tentojevsenazýváplasmolýza.
pomůcky,materiál:zralébobuleptačíhozobuobecného(Ligustrum vulgare)–častýjakoživýplotvparcích,2M
roztokNaCl(12gNaCldo100mlvody),destilovanávoda,potřebypromikroskopování
postup:Odeberemeněkolikbuněkdužninybobuletěsněpodpokožkoubobuleazhotovímepreparát.
Pozorujemebuňkysvelkýmicentrálnímivakuolaminaplněnýmibuněčnoušťávoufialovébarvy(díky
antokyanům),naobvodubuňkyjsouvcytoplazměnamačkanéchloroplastyajádro.Potéodklopímekrycískloa
přikápněmeroztokchloridusodného(případněroztokpomocífiltračníhopapíruprosajemekpreparátu).
Pozorujemesvraskávánícelýchprotoplastůbuněk.Přivypláchnutípreparátudestilovanouvodoumůžeme
pozorovatopačnýjev–deplasmolýzuanávratprotoplastůdopůvodníhoobjemu.
4/1Změna chloroplastů v chromoplasty
úkol:Pozorujtezměnutvaruabarvyplastidůvčešulišípku(dužnatávnějšíčástsouplodínažekrůže).
teorie:Běhemzráníplodů,případněsouplodí(šípek)sevdužnatýchčástechměníoválnéchloroplasty
spřevažujícímizelenýmichlorofylynaprotáhléažvřetenovitéchromoplastyspřevažujícímobsahemčervených
karotenů.
pomůcky,materiál:zraléanezraléšípkyrůže(Rosa),potřebypromikroskopování
postup:Srovnámeplastidyvpreparátechzpodpokožkovédužninyčešulešípkuzraléhoanezralého.
9
Pletiva
1 – 2!Mezinásledujícímivýrokyvyberpravdivéavnásledujícímobrázkuvybarvipole,která
majívsoběčíslauvádějícítytosprávnévýroky.Vnepravdivýchvýrocíchodhaltechybu.
1 Meristémy jsou pletiva, která mají omezenou schopnost se dělit.
2 Největší mezibuněčné prostory bývají mezi buňkami rohového kolenchymu.
3 Svěrací buňky průduchů vznikají rozdělením jedné mateřské buňky.
4 Pokožka listu je krytá souvislou vrstvou kutikuly.
5 Cévy i sítkovice jsou mrtvé buňky tvořící cévní svazky.
6 Absorpční trichomy kořene – kořenové vlásky mají bičík.
7 Lýko (floém) vede roztoky sacharidů z listů po celém těle rostliny.
8 Mléčnice jsou trubicovité základní pletivo, v kterém se nachází rostlinné mléko neboli
latex.
9 Oddenek může mít na průřezu paprsčitý (radiální) cévní svazek.
10 Pod pokožkou dřevin vzniká druhotné dělivé pletivo kambium, které produkuje vrstvy
korku.
11 Korek tvoří buňky, které mají typicky velmi vysoký podíl ligninu v buněčné stěně.
12 Nestejnorodou činností kambia v průběhu roku v mírném pásu vznikají u dřevin
letokruhy ve dřevě.
13 Cévní svazky stromů kromě vodivých pletiv tvoří také pletivo dělivé a pletiva
zpevňovací.
14 Krycí trichomy suchomilných rostlin obsahují často bílá barviva odrážející světlo.
15 Pokud je rostlina přemokřena, je schopná vytlačovat průduchem kapku vody procesem
gutace.
16 Žahavý trichom kopřiv je vícebuněčný a inkrustovaný uhličitanem vápenatým.
Jaksejmenujíbuňky,kterésenaobrázkuvybarvenímzviditelnily?Čehojsousoučástí?
Plněnítěchtobuněkvodouvedekotevíráníštěrbinymezibuňkami.Toseodehrávána
základěaktivníhotransportuiontůdraselnýchK+dobuněk.KdesitytobuňkyvyrábějíATPna
provozováníaktivníhotransportu?Lišísetoutoschopnostíodostatníchbuněkpokožky?
10
2 – 2 Pozorněsipřečtětenásledujícítextazodpovězteotázky.
Přestože rostliny nemají vyvinutou oběhovou soustavu, jak ji známe u živočichů, jejich jednotlivé
buňky spolu musí komunikovat, vyměňovat si informace a různé látky. Tuto důležitou úlohu
zajišťují v rostlinných pletivech dva spojité systémy vzájemně oddělené plasmatickou
membránou – apoplast a symplast. Začněme symplastem, neboť tímto termínem označujeme
propojení cytoplasmy takřka všech buněk rostlinného těla. Ten je zajištěn pomocí zvláštních
struktur – plasmodesmat. Jsou to mezibuněčné kanály vystlané cytoplazmatickou membránou,
které umožňují transport mnoha různých molekul (proteinů, ale třeba i mRNA). Středem
plasmodesmatu prochází výběžek endoplasmatického retikula. Jím zřejmě probíhá transport
látek vázaných na membrány. Důležité je, že plasmodesmata je v případě potřeby možné uzavřít,
a ohroženou část pletiva tak rychle izolovat.
Modifikací plasmodesmat vznikají otvory, jimiž jsou propojeny sítkovice, základní součást lýka.
Transport asimilátů v lýku tak vlastně také probíhá symplastickou cestou.
Oproti tomu apoplast zahrnuje oblasti vně vlastních buněk, tedy systém buněčných stěn a
mezibuněčných prostor. Na tomto místě je dobré zmínit, že termín buněčná stěna může být do
jisté míry zavádějící, protože se nejedná o žádnou neprostupnou „zeď“, ale právě naopak o
porézní síťovitou strukturu, která mezi svými fibrilami vytváří prostupný labyrint úzkých
kanálků. Díky této zvláštní stavbě jsou její vlastnosti analogické tkanině podobné knotu – voda se
zde silně drží přilnavostí (adhezí) a s ní související kapilární vzlínavostí. Pak již stačí, aby na
jednom místě souvislého systému „nasáklých“ buněčných stěn došlo k úbytku vody (například
vypařováním na povrchu listu), a voda se dává do pohybu. V této souvislosti je dobré zmínit, že s
apoplastem přímo souvisí i vnitřní prostory cév a cévic (jsou tvořeny mrtvými buňkami, z nichž
zbyly právě jen buněčné stěny a vnitřní „duté“ prostory). Transport vody a dalších látek xylémem
je tak vlastně pouze speciálním případem apoplastického transportu.
Upravenopodlehttp://www.biologickaolympiada.cz/files/pripravne_texty/PT2009.pdf
Podjakýmoznačenímjenanásledujícímobrázkupříčnéhořezukořenemoznačenapoplast,
jaksymplast?
Nakterémzpůsobutransportusemůžepodíletcytoskelet?
Kteroucestoubudoudotělarostlinysnázpronikatrostlinnéviry?
Jaksenazývávýrůstekkořenovépokožky,označenýotazníkem?
Nařezukořenemjevidětvrstvičkabuněktzv.endodermis,jejichžbuněčnástěnajesilně
prostoupenasuberinem.Tatolátkapraktickyznemožníjednutransportnícestu.Kteroua
proč?Jakývýznammáendodermisprorostlinu?
Upraveno podle http://www.biologickaolympiada.cz/files/pripravne_texty/PT2009.pdf
11
3 – 2!Spojtetyprostliny,rozloženíprůduchůnalistechakonkrétnípříkladrostlinys
obrázkem.
Upraveno podle: Rothmaler W.: Exkursionsflora von Deutschland, Band 3, Gefässpflanzen: Atlasband, 2000, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg
1. Suchozemskárostlinasdvoulícími(bifaciálními)listy
2. Suchozemskárostlinasjednolícími(monofaciálními)listy
3. Vodnírostlinasponořenýmilisty
4. Vodnírostlinasplovoucímilisty
5. Rostlinapřizpůsobenánedostatkuvody
Aleknínbílý a)průduchynemá
Bsasankapryskyřníkovitá b)průduchypouzenasvrchnístraně
Ckosatecžlutý
c)průduchypouzenaspodnístraně
Dnetřeskstřešní d)průduchynaoboustranáchlistu
Evodnímoramerický
e)průduchyzanořenépodpovrchlistu
4 – 2! Doplňtedonásledujícíhoúryvkuzčlánkuojmelíbílém(Viscum album)pojmyve
správnémtvaru.
cévy,dřevo,felogen,kambium,korek,kořen,lýko,škrob,vzrostnývrchol
Zralé bělavé bobule mají pod slupkou lepkavou hmotu – viscin – a uvnitř jediné semeno, jež
obsahuje živné pletivo a v něm nejčastěji dva zárodky s chlorofylem. Živné pletivo semene je bohaté
na .......... (1), který semeni usnadňuje přežít do doby zakotvení v hostiteli. Zárodky mají dvě dělohy,
mezi nimi .......... (2) stonku a proti němu stonkový podděložní článek (hypokotyl). Jmelí rozšiřují
hlavně drozdovití ptáci, kteří bobule v zimě požírají a semena roznášejí trusem, ovšem i na povrchu
svého těla. Zbytkem viscinu se totiž semena přilepí na jakémkoliv podkladu a po určité době klidu
začnou klíčit. Ale jen ta semena, která se zachytí na vhodném hostiteli.
Jakmile se při klíčení semene vyvine přichycovací kužel na volném konci hypokotylu, vyroste z něho
mladé haustorium (přeměněný .......... (3)), jemuž se říká též primární pohružovák. Ten proniká
radiálně do větve nebo do kmene hostitele jako klín, prostoupí zevní buněčné vrstvy druhotné kůry,
tvořené .......... (4), a narazí posléze na dělivé pletivo, zvané .......... (5), které svou dělivou činností
(směrem ven) .......... (4) produkuje. Buňky uvedeného pletiva a další buňky hostitele syntetizují
polyfenoly a vymezují kolem primárního pohružováku zónu, brzdící jeho růst.
Jestliže zvítězí růst mladého pohružováku jmelí, zaujme pohružovák rychle maximum objemu v
hostitelově kůře. Vyvíjejí se z něj podélné korové provazce a z nich další, radiálně rostoucí
druhotné pohružováky jmelí. Pohružováky pronikají .......... (6) až k dělivému pletivu – .......... (7),
které odstředivě odděluje .......... (6) a dostředivě druhotné .......... (8) hostitele. Zde se cévy
pohružováků připojí k ......... (9) nejmladšího letokruhu.. Jmelí stromům odčerpává část vody s
nerostnými solemi z transpiračního proudu v jejich.......... (9) (a snad i některých organických
sloučenin?) a vyvolává nikoliv zanedbatelné škody.
Upravenopodle:http://www.vesmir.cz/clanky/clanek/id/3125
12
5 – 2Naobrázkujelilekbrambor(Solanum tuberosum).Kolemnějje12obrázkůpreparátů.
Většinasicezbramborunepochází,přestosepokusteurčit,zkteréčástirostlinnéhotělamohl
býtdanýpreparátzhotovenacojenaněmzapletivo.
A
B
C
D
E
G
F
H
Upraveno podle: http://www.apsnet.org/publications/apsnetfeatures/
CH
I
J
Obrázky převzaty z: Jurčák J.: Komentovaný atlas anatomie vyšších rostlin. 2007, Nakladatelství Radek Veselý, Třebíč
13
K
1/2Aerenchym puškvorce
úkol:Pozorujteuspořádáníbuněkaerenchymupuškvorce.
teorie:Aerenchymjespeciálnítypparenchymu,kdejsouznačnězastoupenymezibuněčnéprostory
(interceluláry),vyplněnévzduchem.Sloužíkprovzdušňovánínebonadnášenípletivaorgánůvodnícha
bahenníchrostlin.Buňkymohoumíthvězdicovitýtvaratrojúhelníkovitéinterceluláryjsoupakmezirameny
buněk(sítina),nebookrouhlébuňkyoddělujíznačněvětšíinterceluláry,jakojetomuupuškvorce.
pomůcky,materiál:listypuškvorce(Acorus)–dostupnýjakobazénováokrasnárostlina,případněnaslepých
ramenechVltavyaLabe,potřebypromikroskopování
postup:Zhotovímepříčnýřezlistem,buďvruce,nebovbezovéduši,podlezručnosti.Pozorujemepreparát
vkapcevody.
2/2Glochidie opuncie
úkol:Pozorujtetrnitétrichomy–glochidieopuncií.
teorie:Kaktusyjsoustonkovésukulenty,ukterýchstonekdužnatídíkytvorběvodníchpletiv.Postrannívětve,na
kterýchmajírostlinylisty,sezmenšilynahrbolkovitéareoly.Znichvyrůstajívtrnypřeměněnélistyanavícu
některýchdruhůrodunopál(Opuncia)ještěspeciálníostrétrichomy,zvanéglochidie.Jsouvelicekřehkéadíky
zpětnýmháčkůmsepovbodnutídokůžeodlomíajsoujenobtížněodstranitelné.
pomůcky,materiál:stonkovýčlánek,případněcelárostlinaopuncie,potřebypromikroskopování
postup:Veliceopatrněpomocípinzetypřenesemeněkolikglochidiídokapkyvodynapodložnímskle,zhotovíme
preparátapozorujeme.
3/2Trichomy chmele
úkol:Pozorujtepřizpůsobenítrichomůchmelektomu,abysetatorostlinamohlapnoutpoopořejakoliána.
teorie:Liánovitérostlinymajíbuďtovyvinutéúponky(zlistů,lístků,řapíků,postranníchvětví),celáhlavní
lodyhajeovíjiváanebo(případnězároveň)mátělopokrytétrichomyvetvaruháčkůnebokotviček,kterése
zachytávajínerovnostípodkladuaumožňujírostliněpopínání.
pomůcky,materiál:částlodyhychmeleotáčivého(Humulus lupulus)–běžnáliánavpobřežníchkřovináchVltavy
avětšíchpotoků,potřebypromikroskopování
postup:Odříznemepomocížiletkyzlodyhynebořapíkuchmeleněkoliktrichomůapozorujeme
vmikroskopickémpreparátujejichkotvičkovitézakončení.
4/2Tentakule rosnatek
úkol:Pozorujtetentakule–útvarynalistechmasožravérosnatky.
teorie:Rosnatky(Drosera)patřímezirostlinysmixotrofnívýživou,naminerálněchudýchstanovištích
(rašeliniště)sidoplňujídusík,fosforavápníkrozklademtělhmyzu.Lákajího,nalepujíarozkládajípomocí
útvarůzvanýchtentakule.Protožetentakuleobsahujekroměpokožkycévnísvazekaasimilujícíparenchym,
nemůžemejipovažovatzatrichom.Mnohemmenšíjsoupotomabsorpčnítrichomy,kterépakrozloženéčásti
hmyzíhotělavstřebávají.
pomůcky,materiál:listrosnatky(Drosera)–dostupnávkvětinářstvíavelkýchsupermarketech,potřebypro
mikroskopování
postup:Pomocížiletkyodříznemezpovrchulistupokudmožnoceloutentakuli.Pozorujemečervenězbarvené
sekrečníbuňkynavrcholutrichomu,lepkavýsekretvyplňujícíprostorpodkutikulou,spirálovitouvýztuhucévy,
vedoucístředemtentakule,ichloroplastyobsaženévpodpokožkovýchvrstváchútvaru.
14
Vegetativní orgány
1 – 3! Prohlédnětesinásledujícíschematický
obrázekpříčnéhořezulistemlilie.Čísly1–3
jsouoznačeny3buňky.Ukaždého
znásledujícíchvýrokůnapište,prokterébuňky
platí.
a)Vzniklazvrcholovéhomeristému.
b)Obsahujechloroplasty.
c)Jednáseobuňkulistovéhomezofylu
(palisádovýahoubovýparenchym).
d)Vyživujesepouzeheterotrofně.
e)Jesoučástíkrycíchpletiv.
f)Fotosyntetizuje.
g)Aerobnímetabolismus.
h)Jekrytákutikulou.
ch)Mánerovnoměrněztloustlou
buněčnoustěnu.
Upraveno podle: http://etc.usf.edu/clipart/3200/3204/lily-leaf_1_lg.gif
2 – 3 VpořaduČeskételevize„Nacestě“,vysílaném27.12.2010jste
semohlidozvědětojednéseychelskémasožravce.HerciJiří
BartoškaaMiroslavDonutilmezisebouvedlitentodialog: „Pičer plent – cha – co prosím?“
„ Ale no tak, kdybyste poslouchal pořádně, pochopil byste, že jde o
slovopitcher–což znamená v angličtině džbánek,pitcher plantje
tedy džbánkovka – místní endemická masožravka, která na květ plný
nektaru láká hmyz – za neopatrnou muškou víčko bleskově zapadne –
a seychelská Adéla je po obědě – no nádhera!“
Přepispořaduz:http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1185966822-na-ceste/210562260120037/
Převzato z:
http://lh3.googleusercontent.com/_y1G5kx
t3hVc/Sk45X2Ppw0I/AAAAAAAACJ4/gHC7
hqW25HI/N.pervileii2.jpg
Botanik,ajistěivy,najdevtétoukázcespoustuchyb.Jsou
podtrženéavašímúkolembudejeopravit.
a)džbánkovkaNapištesprávnýnázevrostliny:................................................................................
b)květZjakéhoorgánuveskutečnostivznikálapacíútvar?........................................................................
c)nektarJakájeskutečnánáplňláčky?................................................................................
d)víčko bleskově zapadneNapišteskutečnoufunkcivíčka:..................................................................
3 – 3!Naobrázkujedrobnýdruhpísčitýchstráníaluk,vikevhrachorovitá(Vicia lathyroides).
Vybertevždykekaždémupopiskusprávnýmorfologickýtermín.
15
Upraveno podle: Dostál J.: Nová květena ČSSR 1. Academia Praha 1989
1) a)lichozpeřenýlist
b)sudozpeřenýlist
c)dlanitěsloženýlist
2) a)jednojařnýlist
b)dvoujařmýlist
c)čtyřjařmýlist
3) a)příčepivýkořen
b)kolec
c)úponka
4) a)lístky
b)palisty
c)listeny
5) a)listystřídavé
b)listyvstřícné
c)listyvpřeslenech
6) a)stvol
b)lodyha
c)stéblo
7) a)kořenovéhlízky
b)oddenkovéhlízky
c)haustoria
8) a)hlavníapostranníkořeny
b)adventivníkořeny
c)svazčitékořeny
4 – 3!Přiřaďteksoběmetamorfovanýorgán,orgán,kterýurčujejehopůvodapříklad
konkrétnírostliny,nakteréjejmůžemepozorovat.
kolce
jinandvoulaločný(Ginkgo biloba)
šlahouny
mangrovník(Lagunculariasp.)
kořen
suknicecibule
liliezlatohlávek(Lilium martagon)
úponky
jahodníkobecný(Fragaria vesca)
stonek
trny
sasankahajní(Anemone nemorosa)
haustoria
kokoticeevropská(Cuscuta europaea)
list
vzdušnékořeny
lilekbrambor(Solanum tuberosum)
(pneumatofory)
oddenky
révavinná(Vitis vinifera)
oddenkovéhlízy
slivoňtrnka(Prunus spinosa)
brachyblasty
dřišťálobecný(Berberis vulgaris)
16
5 – 3Trávy(lipnicovité-Poaceae)mohoumítnapřechodulistové
čepeleapochvy2útvary,kterévidítenaobrázkuajejichžnázvy
najdetevtajencekřížovky.Vyplňujtevždyjednotnéčíslo.
Nápověda:1–útvarpodpupenem,3–typžilnatiny,5–typkořenů
Upraveno podle: Slavíková Z.: Morfologie rostlin. 2002, Nakladatelství Karolinum, Praha a Kříž Z. a kol.: Lesnická
botanika. 1971, Státní zemědělské nakladatelství, Praha
1.
2.
B
3.
4.
P
5.
6.
Ř
7.
8.
9.
10.
H
11.
12.
13.
L
Y
K
17
Upraveno1podle:
Obrázek
Upraveno
Slavíková
podle:Z.:
Slavíková
Morfologie
Z.:
Morfologie
rostlin.
2002,
rostlin.
Nakladatelství
2002, Nakladatelství
Karolinum,
Karolinum, Praha
Praha
6 – 3 Letokruhynajdemenadřevěvšechnašichdřevin.Vznikajínerovnoměrnoučinností
kambiaběhemroku.Přestojsourostliny,vjejichžkmenechletokruhynenajdeme.Vysvětlete,
pročnařezukmenemmahagonu(Swietenia mahogani)ztropickýchdeštnýchlesůa
kokosovníku(Cocos nucifera)zpobřežítropůisubtropůnejsouletokruhy?
7 – 3Nastonkuvyrůstajílistyvmístě,zvanémuzlina(nodus).Vpaždílistusejakozáklady
postranníchvětvívytvářejíúžlabnípupeny,kteréněkdynemusejíbýtdobřepatrné.
Nazákladěpředchozíchinformacíurčete,cokonkrétněkonzumujemeunásledujícízeleniny:
česnek(Allium sativum),cibule(Allium cepa),zelí(Brassica oleracea convar. capitata)a
růžičkovákapusta(Brassica oleracea convar. oleracea var. gemmifera).
Podle: http://img.blesk.cz/img/1/full/268279-img-cesnek.jpg, http://farm2.static.flickr.com/1374/681020758_dfe15e922f_o.jpg,
http://www.ireceptar.cz/res/data/101/012390.jpg?seek=1273758886, http://www.brussels-sprouts.com/.
8 – 3 Dvazákladnítypyuspořádánílistůnalodyzejsouuspořádánístřídavéavstřícné.Pokud
bypřivstřícnémuspořádánívyrůstalydvojicelistůnadsebou,listybysistínily.Jakjetento
problémvyřešenukopřivy(Urtica dioica)audřínu(Cornus mas)?
Podle http://wildpflanze.info/bestimmungsbuch/urtica-dioca.jpg a Kříž Z. a kol.: Lesnická
botanika. 1971, Státní zemědělské nakladatelství, Praha
9 – 3!Tato3květenstvíkryjízespoduspeciálněpojmenovanélisteny.Jakselistenynazývajía
kteréčelediobrázkyreprezentují?
Upraveno podle: http://etc.usf.edu/clipart/
18
1/3Ohýbací buňky trav
úkol:Pozorujteanatomicképřizpůsobenítravsuchémuklimatuvpodoběohýbacíchbuněk.
teorie:Velkávětšinatravobsahujevpokožcelistůspecializovanébuňkyzvanéohýbací(cellulaebullatae).Jsou
výrazněvětšínežokolníbuňkyepidermisamajítenkébuněčnéstěny.Přinedostatkuvodyzačnouvoduztrácet
nejrychlejiazačnousedeformovat.Aprotožejsouuloženypředevšímkolemhlavnížilky,dojdektomu,žeselist
podélněsloží,čímžopolovinuzmenšísvůjpovrch.Tímsevýrazněsnížíodparvody(transpirace).
pomůcky,materiál:listysrhyříznačky(Dactylis glomerata),pěchavyvápnomilné(Sesleria caerulea),lipniceluční
(Poa pratensis),aj.,potřebypromikroskopování
postup:Zhotovímepříčnýřezlistemzapomocibezovéduše.Vokolístřednížilkynasvrchnístraněpokožkyjsou
viditelnéskupinyvelkýchbuněk,označovanýchjakoohýbacíbuňky.
2/3Radiální cévní svazky kořene
úkol:.Pozorujtepříčnéřezykořenyrůznýchrostlin.
teorie:Prokořenyjetypickýjedencentrálnícévnísvazek,kterýmáparenchymemoddělenoulýkovouadřevní
část.Podletoholzeiidentifikovatrůznémetamorfovanéorgánykořenovéhopůvodu(vzdušnékořeny,kořenové
hlízy).Podlepočtuskupinxylémuastejnéhopočtufloémuserozlišujícévnísvazkydiarchní(2a2skupiny),
triarchní(3+3),tetrarchní(4+4),pentarchní(5+5)nebopolyarchní.
pomůcky,materiál:Ztlustlékořenyzelence(Chlorophytum),vzdušnékořenymonstery(Monstera),kořenyjetele
(Trifolium),hrachu(Pisum),pampelišky(Taraxacum),mrkve(Daucus),pelargónie(Pelargonium),aj.,potřeby
promikroskopování,roztoksafraninu(100mlčistéhoethanolu,3gsafraninu,4goctanusodného,8ml40%
formaldehydu)
postup:Pomocížiletkyzhotovímepříčnéřezykořenemněkterézuvedenýchrostlin.Nasklíčkopřikápneme
zředěnýroztoksafraninu,obarvíxylémnačervenodíkyvazběnalignin.
3/3Skeletování listové žilnatiny
úkol:Zhotovtesivypreparovanoulistovoužilnatinuněkolikalistů.
teorie:Listovážilnatinajetvořenanapovrchlistuvystupujícímicévnímisvazkylistu.Jetvořenadřevní
(xylémovou)alýkovou(floémovou)částíavyztužujícímisklerenchymatickýmiakolenchymatickýmipletivy.
PletivolistuserozpouštívevroucímroztokuKOHazůstávápouzelistovážilnatinaimpregnovanáligninem.
pomůcky,materiál:tužšílisty–dub(Quercus),buk(Fagus),fíkovníkmalolistý(Ficus benjamina),břečťan
(Hedera helix),jinan(Ginkgo),topol(Populus),aj.500ml5%roztokuKOH(25gKOHdolítvodouna500ml),
pinzeta,velkákádinka,vařič,zubníkartáčky,Savo,filtračnípapír,žehlička.
postup:ListyponořímedoroztokuKOHvkádinceauvedemedovaru.Pinzetouprůběžněkontrolujeme,jestlise
jižparenchymlistunerozpadá(20-45minpodletypulistů).Lepšíjevařitjedendruhlistů.Potézapomoci
pinzetylistyvyjmeme,vypláchnemepodtekoucívodouazubnímkartáčkemjemněvyčešemezbytkypokožkya
parenchymu.NakonecmůžemeskeletlistovéžilnatinynamočitdoSava,čímžsevybělí.Opětopláchnemevodou,
rozložímenalistfiltračníhopapíru,překryjemedruhýmapřežehlíme.Listyjemožnépoténalepitnakartony
papíru,případněuchovatvprůhlednýchdeskách.
4/3Kořenová zelenina
úkol:Určete,jakéorgánykonzumujemeukořenovézeleniny(ztlustlýkořen,stonkováhlíza,hypokotylováhlíza,
bulva).
teorie:Zásobnímiorgányvíceletýchbylinjsouztlustléčástitělasezásobnímilátkami.Můžesejednatokořen
(patrnéodstupujícípostranníkořeny),stonek(listy,popř.listovéjizvypoopadulistů)nebootzv.podděložní
článek,nebolihypokotyl(tenjevyvinutmezikořenemaprvními,tedyděložnímilistyajeúplněhladký).Bulva
obsahujespodníčástkořenovéhopůvodu,hladkýhypokotylovýpásastonkovousvrchníčástslistovýmijizvami.
pomůcky,materiál:ředkvička(Raphanus sativus convar. radicula),kedluben(Brassica oleraceavar.gongylodes),
celer(Apium graveolens)apetržel(Petroselinum crispum)
postup:Pozorovánímpouhýmokemrozlišímevšechny4typyzásobníchorgánůzeleniny.Ředkvičkamá
hypokotylovouhlízu,kedlubenstonkovouhlízu,celerbulvuapetrželztlustlýkořen.
19
Květ
1 – 4! Největšíkvětynasvětěmajíparazitickéraflézie(Rafflesia)rostoucíjakokořenoví
parazitinaliánáchrodužumen(Cissus)naSumatře,JávěaBorneu.Květyměříažmetr
vprůměruavážíaž15kg.Červenohnědoubarvouazejménacharakteristickýmzápachem(co
připomíná,najdetevtajence)lákáopylovače.
1.květenstvísamčíchkvětůlísky
2.květníoballákajícísvoubarvouopylovače
3.zelenýkvětníobalchránícípoupě
4.částsemeníku,zekterésevyvíjísemeno
5.nerozlišenékvětníobaly
6.volnéúkrojkysrostlékoruny,např.uzvonku
7.částtyčinky
8.květyopylovanévlastnímpylemjsou...
9.útvarvyrůstajícízpylovéhozrnanablizně
10.samičíorgánkvětu
Podle Morris R. a kol: Zázraky a tajemství v přírodě. 1989, Usborne
11.rozšířenáčáststonkunesoucíkvět
Publishing Ltd. London.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Kdokvětyraflézieopyluje?
2 – 4! Doplňtedonásledujícíhotextuvždyvhodnéslovo.Jakse
nazývávztahjuky(Yucca)amotýlkakovovníčka(Tegeticula)?
Hmyz a rostlina jsou někdy na sobě životně závislé. Agávovitá
rostlina Yucca roste ve Střední Americe. Ze středu růžice dlouhých
špičatých listů vyrůstá stvol nesoucí velké krémové květy. Lákají
malého motýlka rodu Tegeticula, jenž má zvláštním způsobem
zakřivený sosák, což mu umožňuje sbírat pyl z prašníků / pestíků
Podle:
http://www.cals.ncsu.edu/course/ent425/image
juky. Motýl uhněte pyl do kuličky a přenese ho do jiného květu.
s/pollinators_gallery/images/06_yucca_moth_jpg.
jpg
Nejdřív vleze až na jeho dno, kladélkem nabodne vaječník /
semeník a na několik vajíček naklade svá vajíčka. Pak se po čnělce / blizně vyšplhá na čnělku /
20
bliznu a přilepí na ni pylovou kuličku. Tím je květ oplodněn /opylen a po určité době všechna
vajíčka v semeníku uzrají v semena / plody. Ta, která nesou motýlí vajíčka, zvlášť hodně
vyrostou, a mladé housenky je konzumují. Zbylá vajíčka poslouží rostlině při rozmnožování.
Kdyby motýlek vyhynul, juka by nikdy nevytvořila semena. Kdyby zmizely juky, ani housenky
motýla by se nemohly vyvíjet. Jeden je na druhého neúprosně vázán.
Upravenopodle:AttenboroughD.:ŽivotnaZemi.1985,Panorama,Praha.
3 – 4Určetepodlekvětníchvzorců,kterýmkvětůmkvětnívzorcepatří,případněsepokuste
určit,kterýkvětpatřípižmovce(Adoxa),chmelu(Humulus),lilii(Lilium),kaktusu,rozrazilu
(Veronica)abazalce(Ocimum).
a) P A G(8)
b) K3 C(5) A5 G(5)
c)  P3+3 A3+3 G(3)
d)
e)
f)
 P5 A5
↓ K(5) C(5) A4 G(2)
↓ K4 C(4) A2 G(2)
Upraveno podle: http://www.freeprintable.com/free-printable-flower/cactus-blossom, http://www.wpclipart.com/plants/flowers/lily/Lilium_Auratum_BW.png.html,
http://www.alamut.info/Lexikon/Pflanzen/Ocimum%20basilicum.gif, http://photoflora.free.fr/photos/hc/max/2723.png
http://etc.usf.edu/clipart/55700/55722/55722_moschatel.htm, Gazda j. a kol.: Soustavná botanika. Rostliny krytosemenné. 1963, SPN, Praha.
Kterýzobrázkůukazuje:
a)květjednoděložnérostliny
b)anemogamníkvět
c)květsespodnímsemeníkem?
4 – 4 Následujícírostlinynesoujednopohlavnékvěty.Podtrhnětety,kteréjsoujednodomé,
tedymajísamčíisamičíkvětynajednérostlině.
Líska obecná, chmel otáčivý, konopě setá, kukuřice setá, dub letní, vrba jíva, okurka setá,
knotovka bílá, kopřiva dvoudomá, ostřice štíhlá, bříza bělokorá, aktinídie (kiwi), ořešák
královský, kopřiva žahavka, jmelí bílé, bažanka vytrvalá.
5 – 4 Naprvnímobrázkupospojujtečástiobrázkusnázvyčástítyčinky.Nadruhémobrázku
jsouvlevo2tyčinkyzrůznýchdruhůšalvějí(Salvia),vpravojeklásektrávypsinečku
(Agrostis).Uobouvysvětlete,jakjsoutyčinkypřizpůsobenéopylení.
Upraveno podle:
Upraveno podle: http://etc.usf.edu/clipart/30000/30060/mint_30060.htm,
http://onlinelibrary.wiley.com/mrw_content/els/articles/a0002066/image_n/nfgz001.gif
http://etc.usf.edu/clipart/26800/26808/poaceae_26808.htm
6 – 4! Rostliny,lákajícíopylovače,používajírůznéstrategie.Rostliny
zčeledivstavačovité(Orchidaceae),tedyorchideje,kterénajdete
21
Přejato z
http://lh6.ggpht.com/_rWksMjE
BTQk/Sltnvpa8wVI/AAAAAAAAR
n8/WANgQaJuxbk/abbcos3579.jpg
vnásledujícíhádance,napodobujítvaremkorunyivůnísamičkysamotářskýchvčel,čmeláků
nebopavouků.Samcivesnaze„samičku“oplodnitkvětopylují.Kolemnásledujícíhočtverceje
8obrázkůkvětenství(vždyschémaakonkrétnírostlina)a8názvůkvětenství.Pokudspojíte
tyodpovídajícípodlepravítka,protnousedvojicečarnaněkolikapísmenech.Znichsestavte
názevorchidejí.
Upraveno podle: Rosypal S. a kol.: Nový přehled biologie. 2003, Scientia, Praha
7 – 4Opylenípomocíživočichůseodborněnazývázoogamie.Vnašichzeměpisnýchšířkáchji
vnaprostévětšiněobstaráváhmyz.Vtropechsevšaknaopylenípodílíněkolikdalšíchskupin
živočichů.Každázoogamnírostlinajepaksvémuopylovačipřizpůsobenatak,abyhoco
nejúčinnějilákala.Spojteobrázekživočicha,popispřizpůsobeníkvětuakvětrostliny,které
ksoběpatří.
22
a)lišajové
1.Velkékvětysvelkým
množstvímnektaru,výrazně
barevné,častočervené,
žlutočervené,opylovačimají
výbornýzrak,špatnýčich.
b)čmeláci
2.Nevýraznězbarvenékvěty, B.knotovka(Melandrium)
těžkáintenzivnívůnězralého
ovoce,častokauliflorní(na
staršíchvětvíchkvetoucí).
c)blýskáčci
3.Otevřenéveliké,robustně
stavěnékvětysvelkým
množstvípylu,který
opylovačipožírají.
C.lnice(Linaria)
d)mouchy
4.Nasládlávůně,nektar,
květyčastosouměrné,
spřistávacíplochou,
protáhlé.
D.baobab(Adansonia)
5.Barevněnevýraznénebo
bílékvěty,intenzivnívůně,
trubkovitékvětynebokvěty
sostruhou.Otevírajíse
navečer.
E.smrdutka(Stapelia)
e)strdimilové
f)kaloni
A.thunbergie(Thunbergia)
6.Velkéčervenéaž
F.šácholan(Magnolia)
červenohnědékvěty
intenzivněpáchnoucípo
kazícímsemase,beznektaru.
Upraveno podle: http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/resources/grzimek_birds/Nectariniidae/Aethopyga_gouldiae.jpg/badge.jpg,
http://www.sendmyflower.com/wp-content/uploads/2011/02/Mysore-Clock-Vine-flower-pics.jpg,
http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/systematika/ucebni_text/system/krytosemenne/dvoudelozne/hvozdikovite/obrazky_CB/Silene_latifolia.jpg,
http://www.gymta.cz/kabinety/kab_biologie/videoatlas/hmyz/do/201-lisaj-pryscovy.gif,
http://lh6.ggpht.com/_j1cdMMQnYns/S3dE0OxO8lI/AAAAAAAAH5k/UsY3DyFE9n0/bombus%20terrestris%20sm_thumb%5B2%5D.jpg, Jeník J. a kol.: Botanika pro II. ročník
gymnázií. 1965, SPN, Praha, http://lh5.ggpht.com/-E9pEl9WNAkA/SV9ojUeUSnI/AAAAAAAAAlo/sjpLi2no-8w/Stapelia-gigantea.jpg,
http://www.entomologicalillustration.com/portfolio4Housefly1.html, http://cache2.allpostersimages.com/p/LRG/15/1548/Y51DD00Z/plakaty/magnolie-magnolia.jpg,
http://www.insects.fi/Coleoptera/Nitidulidae/Meligethes/Meligethes.htm, http://en.wikipedia.org/wiki/Megabat, text podle: Čepička I. a kol.: Mutualismus, vzájemně
prospěšná symbióza. Biologická olympiáda 2007 – 2008, 42. ročník, přípravný text pro kategorie A, B. 2007, NIDM MŠMT ČR, Praha.
23
1/4Tvar pylových zrn
úkol:Pozorujterůznétvarypylovýchzrnkrytosemennýchrostlin.
teorie:Uvětšinydruhůdocházíktomu,žemeiózouvznikléčtveřicepylovýchzrnseoddělují,vtetrádáchsešíří
pylnapř.sítin,rosnateknebočeledivřesovcovité.Uvstavačovitýchsepřenášícelýobsahprašnýchpouzder
slepkavoustopkou,tzv.brylka.Pylovézrnomáproklíčeníspecifickémklíčníotvoryvetvarupórůneboštěrbin
(kolpy).
pomůcky,materiál:tyčinkynejrůznějšíchkvetoucíchrostlin,zrůznýchčeledí,takézástupcečeledivřesovcovité–
Ericaceae,např.vřes(Calluna)–nakyselýchpůdách,např.svahynaseveruPrahy,Brdy,pěnišník
(Rhododendron),aj.,ačeledihvězdnicovité-Asteraceae(ježatápylovázrna),potřebypromikroskopování
postup:Zhotovtenativnípreparátypyluněkolikarostlin,určete,jedná-liseozrnaporátníčikolpátní.Takése
pokusteurčitpočetklíčníchotvorůavytvořtenázev(např.monokolpátní,tetraporátní,polykolpátní,atd.).
2/4Pylová láčka
úkol:Nechejtenaklíčitpylovázrnaapozorujtepylovouláčku.
teorie:Pylovézrno(mikrospora)klíčízapříhodnýchpodmínekvsamčígametofyt–pylovouláčku.Tajetvořena
velkouvegetativníbuňkousjádremamaloubuňkougenerativní,kterásedělínadvěspermatickébuňky.
pomůcky,materiál:živnýroztok(svaříme4gželatinyneboagaru,4gsacharózya25mldestilovanévody),
podložnísklíčkosjamkou,pinzeta,kapátko,kvetoucírostlina(narcis-Narcissus,tulipán-Tulipa,ovocné
stromy),Petrihomiska,filtračnípapír,potřebypromikroskopování
postup:Nakrycísklokápnemeživnýroztokanechámemírnězaschnoutaztuhnout.Povrchposypemečerstvým
pylem.SklíčkopřeklopímekapkoudojamkypodložníhosklaadámedoPetrihomiskysnavlhčenýmfiltračním
papírem.Užpo15minutáchpylovéláčkyklíčí,lzevidětigenerativníavegetativníjádro.
3/4Bliznové papily
úkol:Srovnejte,jakselišíbliznykvětů,kteréselišízpůsobemopylení.
teorie:Dvazákladnítypyopyleníukrytosemennýchrostlinjsouentomogamie(opyleníhmyzem)aanemogamie
(opylenívětrem).Vzhledemktomuselišíkvětysvoustavbou,lišísepylovázrnaališíseireceptivnípapilyna
povrchublizny.
pomůcky,materiál:květentomogamní(tulipán–Tulipa,jabloň–Malus,aj.)aanemogamnírostliny(lipnicovité–
Poaceae,líska–Corylus,bříza–Betula,aj.),potřebypromikroskopování
postup:Žiletkouodříznemevrcholblizny,zhotovímepreparátapozorujemevýrůstkypokožkovýchbuněk,tzv.
papily.Entomogamníkvětymajíbliznuvícelepkavou,anemogamníkvětymajívýraznědelšípapily.
4/4Složený okolík
úkol:Proveďterozborsloženéhookolíkumrkve,pozorujtestavbuceléhokvětenství,jednotlivýchkvětůarozdíly
vjejichstavbě.
teorie:Složenýokolíkmiříkovitých–Apiaceaejesloženékvětenství,složenézjednoduchýchokolíčků.Umrkve
obecné(Daucus carota)jeokolíkpodepřenýlistenytvořícímiobal,okolíčkyjsoupodepřenylistenyobalíčku.
Květenstvífungujejakocelek,květysevněmspecializujíacelékvětenstvífungujejakobiologickýkvět.
pomůcky,materiál:složenýokolíkmrkve–častárostlinarumišťaokolísilnic,lupa
postup:Zakresleteapopištecelékvětenství,popištelistenyobaluaobalíčků.Sledujtestavbujednotlivýchkvětů
(pestíkse2bliznamialepkavýmnektáriovýmterčempodnimi,5tyčinek,5volnýchkorunníchlístků,prakticky
neznatelnýkalich).Sledujterozdílyvkvětechvrámciceléhokvětenství(středovékvětyokolíčkůmohoubýtdíky
přítomnostiantokyanůnafialovělé,naopakokrajovékvětyceléhosloženéhookolíkujsousouměrnépodlejedné
osy,neboťmajívnějšíkorunnílístkyzvětšené,květyjsoutzv.paprskující).Obojísloužíkezvýšeníúčinnosti
lákáníopylovačů.Složeníkvětuzapištekvětnímvzorcem.Prozápismůžetepoužítprogramna
http://www.kvetnevzorce.sk/.
24
Plod
1 – 5! Úkoljednoduchý,doplňtenázvyplodů:
1) Suché
a. Nepukavé
……………(achaenium)-obsahujepouze1semenoavznikábuďzjednoho,nebozvíce
plodolistů.
…………….(nux)-plodstvrdým,dřevnatějícímsemeníkem,oplodínenísrostlé
sosemením.
…………….(caryopsis)–plodlipnicovitých,blanitéoplodísrostlésosemením,často
kplodupřirůstáještěplucha.
b. Pukavé
……………..(folliculus)-tvořenýjednímplodolistem,obsahujícívětšímnožstvísemen.V
obdobízralostipukájednímpodélnýmbřišnímšvem.Jdeovývojověnejpůvodnějšítyp
plodu.
……………..(legumen)-tvořenýjednímplodolistem,obsahujesemenavjednéřadě,
pukábřišnímihřbetnímšvem.
……………..(capsula)-vznikázvíceplodolistů.Otevíráserůzně;víčkem,děrami,zuby,
aj.
……………..(siliqua)-složenzedvouplodolistů.Otevírásevešvechdvěmachlopněmi
odbázekvrcholu,kteréjsounarámečku,vněmžjeblanitápřepážka.Narámečkujsou
přiobouokrajíchpoutkempřipevněnasemena.Plodjealespoň3xdelšínežjejeho
šířka.
……………..(silicula)–stejnámorfologiejakoupředchozího,jenjekratší,jeméněnež3x
takdlouhýjakširoký.
c. Poltivé
……………..(diachaenium)-složenýzedvouplodolistů,rozpadajícíchsenadvě
jednosemennéčásti,kteréodpovídajíplodolistům.
………………(lomentum)-protáhlýzaškrcovanýplod,rozpadajícísevdobězralosti
příčněnajednosemennéčásti.
………………..(nucula)–dvouplodolistovýplod,vdobězralostiserozpadána4
jednosemennéčásti.
2) Dužnaté
………………(drupa)-většinoujednosemennýplod,mávyvinutýsklerenchymatický
endokarp.
………………(bacca)-většinouvíceplodolistovýplodsvelkýmmnožstvímsemen,celé
oplodídužnaté.
……………….(pomum)-nepravýplod,vlastněsouplodí5apokarpníchplodůvdužnaté
češuli,poddužnatýmoplodímblanitýjádřinec.
2 – 5Srovnejteplodolše(Alnus)aleknínu(Nymphaea).Plodemolšejsouasi3mmvelké
jednosemennéplochéplodysúzkýmkřídlempoobvodu,běhempodzimuazimyvypadávají
ztmavýchšištic,kteréjsoutvořenézdřevnatělýmilisteny,kterépodepíralysamičíkvěty.Plod
leknínuvznikázkvětu,vkterémje10–25pestíčkůsmnohavajíčky.Květnílůžkodužnatía
plodyobaluje.Poodkvětusestvolstahujepodvodu,dozrávajícíploduhníváapostupněse
znějdostávajívensemena.
25
Upraveno podle: http://www.hansart.com/assets/images/db_images/db_Alnus_
glutinosa_2.jpg
Upraveno podle: Hejný S., Slavík B.: Květena České
republiky 1. 1997, Academia, Praha
Jaksenazývajísouboryplodůuolše,jakuleknínu?
Jakseobatypyplodůšíříajaksetentozpůsobnazýváodborně?Jakseještějinakšíří
plodyolše?
Jakémechanismypřenosulzeočekávat(fyzikálnívlastnosti,anatomickápřizpůsobení)
ukaždéhozobouzobrazenýchdruhůrostlin?
Zkolikaplodolistůjetvořenogyneceumobourostlin?
3 – 5!Poznejtezobrazenédruhyplodůazjejichnázvůdo
tajenkydoplňtetopísmeno,jehožpořadíveslověukazuječíslo
uobrázku.Vtajencenajdetelatinskérodovéjménopalmy
seychelské,jejížsemenojenejvětšímsemenemrostlinyna
světě.Jménobyloodvozenozejménafrancouzskéhokrále
LudvíkaXV.najehopočest.Vážívživémstavu20kgatvarem
připomínálidskéhýždě.Českysejmenujepalmaseychelská,
latinskédruhovéjménojemaldivica,tedymaledivská.Leží
SeychelyaMaledivyvestejnémoceánu?Vkterém?
http://images34.fotosik.pl/315/67ebff8ce114e7e6m
ed.jpg
4.
3.
3.
2.
4.
4.
5.
2.
Upraveno podle: http://www.strube.cz/ozima_psenice/?n=5-72, http://www.plantasyhongos.es/herbarium/htm/Papaver_rhoeas.htm, Slavík B. a kol.: Květena České
republiky 6.200, Academia, Praha., http://www.madratrubber.com/maple_seed.jpg, http://chestofbooks.com/gardening-horticulture/Journal-4/images/Comte-de-FlandersPear.jpg, http://chestofbooks.com/gardening-horticulture/Journal-5/images/Roberts-Red-Heart-Cherry.png, http://luirig.altervista.org/cpm/albums/coste2/florafrance627.jpg, http://lh6.ggpht.com/_rWksMjEBTQk/SltTAtzU5fI/AAAAAAAAP-E/_MXUgcviL3c/abb-cos2161.jpg
26
4 – 5Jestlinějaképlodydobřeznáte,takjsoutoplodynejrůznějšíchdruhůovoce,zeleninya
ořechů.Určeteunichtypploduaupodtrženýchtaképočetplodolistůapolohusemeníku
(vzpomeňtesi,kdenaplodubývázbytekpokvětníchobalechajestlijevnitřekplodunějak
členěný).
Pomeranč, hroznové víno, vlašský ořech, lískový oříšek, burské oříšky (arašídy), banán, rajče,
okurka, ananas, vanilkový lusk, jablko, jahoda, mango, švestka, dýně, pistácie, oliva, kokos,
mandle, kukuřice, fazole.
5 – 5Mezianemochornímirostlinaminajdemedruhyslétajícímiplodyasemeny(tzv.letci),
stepníběžce(oddělenárostlinajevětremhnánaterénemapostupněztrácísemenačiplody)a
balisty.Balistéjsourostlinysvyššílodyhou,vplodechsevytváříotvory,zkterýchvítrpři
rozkývánírostlinyvyhazujesemenadovětšívzdálenostiodmateřskérostliny.Mezibalisty
patřítakézvonky(Campanula).Naobrázcíchmátepodč.1zvonek
rozkladitý(Campanulapatula),2.z.broskvolistý(C. persicifolia),3.z.
kopřivolistý(C. trachelium)a4.z.okrouhlolistý(C. rotundifolia).Podle
morfologiezraléhoploduurčetetypploduato,jestlijezralýplodohnutý
dolů(kališníuštysměřujídolů–schémaA),nebojevzpřímený(dolů
směřujeplodnístopka–schémaB).Sledujtezejménaotvoryvplodech.
Upraveno podle:Slavík B. a kol.: Květena České republiky 6. 2000, Academia, Praha.
6 – 5 Mezinásledujícímiobrázkyvybersouplodínažekvčešuli,souplodínažekobyčejné,
souplodíměchýřků,souplodípeckoviček,plodenstvíbobulí,plodenstvínažekuzavřenéve
zbytnělémvřetenikvětenství(sykonium)aplodenstvíoříšků.
podle: http://www.vesmir.cz/clanek/ptaci-chripka-botanika-a-koreni, http://lh6.ggpht.com/_HyG4qYcYV1Y/STEsSTJD0sI/AAAAAAAAXOI/yWrK4UACYj0/britt Upraveno
2455.jpg, http://158.108.17.142/learn/chapter/lesson5/images/figure05-01-05.jpg, http://www.supercoloring.com/wp-content/thumbnail/2009_01/pineapple-2coloring-page.jpg, http://wwwcdn.net/ev/assets/images/thumbs/afbig/3ccfd50409a7dccaeb9dde3629e05cf7-blackberry-clip-art.jpg,
http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/obecna_botanika/texty-organologie-morfologie_klasifikace_plodu.html,
http://etc.usf.edu/clipart/49600/49628/49628_tilia_fruit_lg.gif.
27
7 – 5 Uněkolikaskupinrostlinsenezávislenasoběvyvinulatzv.
myrmekochorie.
a)Doplňnásledujícítext:
Myrmekochorie je šíření plodů a semen prostřednictvím ………….. . Ti jsou
k semeni přilákáni výživným výrůstkem, kterému se říká ……......…… Při
transportu se pak semeno často oddělí, cestou odpadne, a tím má
rostlina postaráno o rozšíření.
b)Naobrázkuvyberazakroužkujčíslo,kterýmjetentoútvarnařezu
semenemskočceobecného(Ricinus communis)označen.
c)Znašichbylinbychomtakovétopřizpůsobenísemenaplodůmohli
najítumnohazástupců.Naobrázcíchjsou4takovédruhy.Vyber
vkaždémpolitabulkyjejichjménoapísmenozakroužkuj.
A
B
a)
b)
c)
d)
sítinarozkladitá
lipniceroční
bikaladní
suchopýrpochvatý
C
Upraveno podle: Slavíková Z.:
Morfologie rostlin. 2002,
Nakladatelství Karolinum, Praha.
a)
b)
c)
d)
šalvějluční
dymnivkadutá
konvalinkavonná
rozrazilrezekvítek
a)
b)
c)
d)
violkavonná
violkarolní
podbělobecný
jahodníkobecný
D
a)
b)
c)
d)
blatouchbahenní
mákvlčí
mochnahusí
vlaštovičníkvětší
Upraveno podle: Hron F., Zejblík O.: Kapesní atlas: Rostliny luk, pastvin, vod a bažin. 1979, SPN, Praha, Hejný S., Slavík B.: Květena České republiky 1, 2. 1997,1990 Academia,
Praha.
28
1/5Typy plodů
úkol:Pozorujteplodyovoceazeleninyaurčujtetypplodu,početplodolistů,zkterýchvzniká,polohusemeníku,
případnětypsouboruplodů(souplodí,plodenství).
teorie:Plodvznikájakoobalsemenzpestíku(pravýplod),případnězdalšíchstruktur(paksejednáonepravý
plod).Typplodulzeurčitpodleobecnýchvlastnostíjednotlivýchtypůplodů,kteréjsoushrnutyvúloze1–5.
pomůcky,materiál:lupa,nůž,žiletka,nejrůznějšíovocnéazeleninovéplody–maliník(Rubus idaeus),jabloň
(Malus),citroník(Citrus),réva(Vitis vinifera),meloun(Citrullus),fíkovník(Ficus carica),datlovník(Phoenix),
ananasovník(Ananas),banánovník(Musa),jahodník(Fragaria),švestka(Prunus domestica),hrách(Pisum),
fazole(Phaseolus),paprika(Capsicum),rajče(Lycopersicon),třešeň(Cerasus),líska(Corylus),tykev(Cucurbita),
meruňka(Prunus armeniaca),broskvoň(Prunus persica)
postup:Plodyrozkrojte,zjistětepočetoddílůsesemeny(podletoholzezjistitpočetplodolistů),zjistětepolohu
zbytkůobalnýchlistůkvětu(určítespodní,nebosvrchnísemeník).Pokudvznikásouborplodůzvícekvětů,
jednáseoplodenství,víceplodůzjedinéhokvětutvořísouplodí.
2/5Hesperidium citrusů
úkol:Pozorujtecitrusovéplodyazjistěteněkterévlastnostijejichoplodí.
teorie:Citroník(Citrus)jebohatýrodkeřůastromůsespeciálnímtypembobulesčleněnýmoplodím.Nazýváse
hesperidium.Podbarevnýmvnějšímoplodím–flavedemjebíléparenchymatickéalbedoapodnímvnitřní
oplodíčleněnépodlepočtuplodolistůnadílkyvkožovitébláně.
pomůcky,materiál:pomeranč(Citrus sinensis),Petrihomiska,nůž,kahan,potřebypromikroskopování
postup:Pomerančpříčněrozkrojteapozorujte3popsanévrstvyoplodí.Zhotovtepříčnýřezflavedemapod
mikroskopempozorujtesiličnénádržkylyzigenníhopůvodu(buňkyserozpouštějíavytvářejívpletivudutinu).
Ověřtevlastnostisilicvnádržkách,kterýmsetakéříkáéterickéoleje(obětatoslovavysvětletenazákladě
výsledkůexperimentů–comajíspolečnéhosétery,cosoleji).Oloupanévnějšíoplodípřehnětevnějšístranou
vněazmáčkněte.VystříknětesilicenahladinuvodyvPetrihomisceapozorujte(hustotu,teplotuvaru).Stejně
silicevystříknětedoplamenekahanu.Siliceplavounahladině,majínižšíhustotunežvoda,těkajíajsouhořlavé.
Pozorujtetakéjednotlivébuňkyvnitřníhooplodí,cožjsouvýrůstkyblanitéplacenty,nakterévyrůstajítaké
vajíčkadozrálávsemena.
3/5Způsoby roznášení semen a plodů
úkol:Srovnejte,jakselišímorfologieplodůvzhledemkezpůsobu,kterýmjsoušířeny.
teorie:Přenossemenaplodů(chorie)můžebýtrealizovánprostřednictvímvětru(anemochorie),vody
(hydrochorie),trávicísoustavouzvířat(endozoochorie),napovrchutělazvířat(epizoochorie),přenosem
mravenci(myrmekochorie),vlastnímisilami(autochorie)aj.
pomůcky,materiál:lupa,plodyzevšechskupin(anemochorie–javor(Acer),jasan(Fraxinus),kozíbrada
(Tragopogon),plamének(Clematis),kavyl(Stipa),topol(Populus),lípa(Tilia),habr(Carpinus),hydrochorie–
kosatecžlutý(Iris pseudacorus),olše(Alnus),kotvice(Trapa),pámelník(Symphoricarpos),endozoochorie–jmelí
(Viscum),hloh(Crataegus),bez(Sambucus),ptačízob(Ligustrum),epizoochorie–svízel(Galium),užanka
(Cynoglossum),dvouzubec(Bidens),kuklík(Geum),lopuch(Arctium),řepík(Agrimonia),myrmekochorie–
vlaštovičník(Chelidonium),violka(Viola),dymnivka(Corydalis),bika(Luzula),jaterník(Hepatica),autochorie–
netýkavka(Impatiens),řeřišnicenedůtklivá(Cardamine impatiens),violka(Viola)).
postup:Pozorujemepřizpůsobeníplodůasemenuvedenémutypuchorie,hledámepůvodtěchtostruktur.
4/5 Vývoj nažky pampelišky
úkol:Sledujte,jaksezjazykovitéhokvětuúborupampeliškystávánažka.
teorie:Pampeliška(Taraxacum)májazykovitékvětyuspořádanédoúboru,kterýjezespodukrytlisteny
zákrovu.Každýkvětmánaobvoduchmýřitýkalich,žlutousouměrnoukorunu,trubkuztyčinekatoutotrubkou
prorůstápestíksedvěmabliznami.Poodkvětusevytvářínažkaschmýrem,umožňujícíanemochorii.
pomůcky,materiál:různástádiaúborůpampeliškyodmladýchpoodkvetlé,lupa
postup:Sledujtejednotlivékvětypampelišky,určetepolohusemeníkuapočetplodolistů(podlebliznových
laloků),zkterýchjepestíksrostlý.Sledujteosudkalichuakorunyběhemodkvétáníkvětu.
29
Fyziologie rostlin
1 – 6! Připojtekekaždémupopisupohyburostlinyjehonázev.
a)Kořenovášpičkasedíkypřesýpavémuškrobuorientujerůstemvesměrupůsobení
zemskétíže.
b)Listycitlivkysesvěsípřiotřesurostliny.
c)Trichomytučnicesespolusčástílistuotáčejívesměrupolohylapenéhohmyzu.
d)Přivysycháníserozlamujívýtrusnicekapradinnazákladězměnytvaruprstencepo
obvoduvýtrusnice.
e)Zralábobuletykvicestříkavésepřidotykuodtrhneodplodnístopkyareaktivněletí,
zatímcosemenasobsahembobulevystřikujíopačnýmsměrem.
f)Klíčnírostlinkafazoluorientujesvůjrůstvesměrupůsobenísvětelnéhozdroje.
g)Lístkytrojčetnéholistušťavelekyseléhosenanocsklápějídolů.
h)Chlopnězraléholuskuvlčíhobobusešroubovitěstáčejí,čímžuvolňujísemena.
ch)Vtepledojdekotevřeníokvětníchlístkůtulipánu.
i)Řasapláštěnkavevoděpomocíbičíkůmigrujevesměru,kdejevyššíintenzitasvětla.
j)Osinaobilkykavylusenavlhképůdězačnespirálovitěstáčet,čímžobilkuzavrtádo
země.
k)Pupalkaotevírásvékvětyažpoté,coseintenzitasvětlasnížípodurčitouúroveň,
protožejeopylovánanočnímimotýly.
l)Chloroplastylistovéhoparenchymusekolempolednestahujídohlubšíchvrstev
cytoplasmy.
1–hygroskopickýpohyb(2x),2–mrštivý(explozivní)pohyb,3–koheznípohyb,4–taxe
(lokomoce)(2x),5–fototropismus,6-geotropismus,7–chemotropismus,8–termonastie,9
–fotonastie,10–nyktinastie,11–seismonastie.
2 – 6 Kterýzhormonůjesledovánvokolíkvětuaplodujahodníku?Kteréprocesyzvýšení
hladinytohotohormonuzpůsobuje?Experimentzačínáotevřenímpoupěte,končíopadem
plodu.
Upraveno podle: http://www.ru.nl/tracegasfacility/life_science_trace/plant_physiology/ethylene_during/
30
3 – 6 Prohlédnětesinásledujícígrafy.Jenanichzanesenvýsledekexperimentusesójou
(Glycine max)(patřímezibobovitéanakořenechvytváříhlízkyprosymbiotickounitrogenní
bakteriiRhizobium,kteráměnívzdušnýdusíknarostlinouvyužitelnéamonnékationtyNH4+)
atrávoupaspal(Paspalum),kteránemážádnémutualisty.
Oběrostlinybylypěstoványvnádobáchspoluvrůznýchpoměrech,kteréukazujíosyxgrafů.
SójaGvpočtu0–8rostlin,křivkasprázdnýmikolečky,paspalPvpočtu0–4rostlinyje
označenplnýmikolečky.Experimentsledujenárůstživéhmotyrostlin,resp.sušiny.1.graf
ukazujeexperiment,kdydopůdynebylopřidánoaniRhizobium,anihnojivovpodobě
dusičnanů–R–N,2.graf–půdanaočkovánaRhizobiem(+R–N),3.graf–půdaobsahuje
dodanédusičnany(–R+N),na4.grafujeexperimentspůdouobohacenouoRhizobiuma
dusičnanyzároveň(+R+N).Kterézezávěrůmůžemezgrafůvyvodit?
Upraveno podle: Begon M., Harper J. L., Townsend C.R.: Ekologie - jedinci, populace a společenstva. 1997, Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc.
a)Vnevhodnýchpodmínkáchléperostepaspal.
b)Pokudmajíoběrostlinyoptimálnípodmínky,jesójakonkurenčněsilnější.
c)Vpůdáchbohatýchnadusičnanyjesójakonkurenčnězvýhodněna,pokudmá
kdispoziciRhizobium,výrazněsetoprojevízejménavmonokultuře.
d)Sójamůževyužívatjakozdrojdusíkuhnojivo,stejnějakomutualismus
snitrogennímibakteriemi.
e)Mutualismusjeprosójuvýhodouzejménavnadusičnanybohatýchpůdách.
f)Výnosyzmutualismunastávajízejménatehdy,jsou-livnějšízdrojedusičnanů
nedostatečné.
g)Sójaaostatníbobovitérostlinyjsounasvýchsymbiontechživotnězávislé.
4 – 6!Jestližepřipravímeexperiment,vněmždo2uzavřenýchsklenicdámevětvičkušeříku
vlahvičcesvodouadojednésklenicepřidámezraléjablko,zjistíme,ževětvičkašeříkuve
sklenicisjablkemzačnemnohemrychlejiztrácetlistyaopadá.Kterýzfytohormonůuvolňují
dozrávajícíplody?Jakýmávzorectatolátka?Jakýúčinekmátentofytohormonnanezralé
plody?Jakýúčinekmátentofytohormonnalisty?
31
5 – 6 Následujícígrafyzobrazujíkolísáníhladiny3fytohormonůvpupenechrůznýchdřevin
vprůběhuroku.Podlecharakteristikhormonůpřiřaďtekekaždémugrafunázevhormonu.
Auxin-tvořísepředevšímvevegetačnímvrcholuavnejmladšíchlistech,vkambiua
voplozenémvajíčku.Stimulujeprodlužovacírůst,diferenciacicévníchsvazků,klíčenísemen,
tvorbupostranníchkořenů.Jevylučovánlisty,kterétakinhibujírůstpostranníchpupenů.Tím
zajišťujíapikálnídominanci(nadvláduhlavníhovzrostnéhovrcholu).Vkvětnuačervnuje
tatoinhibicenejsilnější.Odřízneme-lilistvtétodobě,vyrašíúžlabnípupen,kterýbyldoté
dobylistemvrůstubrzděn.
Kyselina abscisová–jeprodukovánapředevšímstárnoucímilisty,odkudjetransportovánado
ostatníchčástírostliny.Navozujedormanci(odpočinek,klidovoufázi)pupenůasemen,
podporujeopad(neboliabscisi,odtudnázev)listůaplodů,brzdíklíčeníarašení.Jejíhladina
stoupápřivysychánírostlinyapřijinýchformáchstresu,podílísenauzavíráníprůduchů.
Dalšímstimulemprojejívylučováníudřevinmírnéhopásujezkracujícísesvětelnáperioda
dneapoklesteplot.
Gibereliny–produkujíjenejmladšílisty,semenaakořeny.Podporujíprodlužovacírůst,
prodlužováníbuněk,přerušujídormanci,indukujísyntézuenzymuα-amylázyvaleuronové
vrstvěklíčícíchobilek(rozkládázásobníškrob).Vpupenechdřevinmírnéhopásujenutné
260–1000hodinovépůsobenízimníhochladu.Běhemnějdocházíkodbouráváníinhibičních
láteknahromaděnýchvpupenech.Tímsezároveňzvyšujeaktivitastimulačníhopůsobení
giberelinů.
Upravenopodle:PsotaV.,ŠebánekJ.:Zatajemstvímrůsturostlin.1999,Scientia,Praha.
Upraveno podle: Psota V., Šebánek J.: Za tajemstvím růstu rostlin. 1999, Scientia, Praha.
6 – 6!Seřaďteetapypříjmu,vedeníavýdejevodyrostlinou.
a)Prostuposmózoudobuňkyendodermis,překonáníbariéryCasparihoproužků.
b)Prostupsymplastickoucestoubuňkamistředníhoválceaždocévradiálníhocévního
svazku.
c)Nasávánívodybuněčnoustěnoubuněkrhizodermisaprimárníkůrydíkykapilárním
jevům.
d)Sycenímezibuněčnýchprostorhoubovéhoparenchymuparamivody,postupkprůduchům
díkydifúzimolekuldomístsnižšímparciálnímtlakemvodnípáry.
e)Taženívodydíkykoheziatranspiračnímusánívzhůrucévamizradiálníhocévníhosvazku
dosvazkůbočných.
32
f)Transpiracekutikulárnínebostomatární(průduchová),vpřípaděvyššíhoparciálníhotlaku
vodníchparvytlačováníkapekvodynakoncilistuhydatodamiprocesemgutace.
g)Zužitkováníněkterýchmolekulvrámcifotolýzyvodynamembránětylakoidůplastidu.
h)Taženívodníhosloupcedoxylémovýchbuněklistovýchžilek,osmotickývstupdobuněk
houbovéhoparenchymu.
fotosyntéza
samostatný
příjem
všech
minerálů
samostatný
příjem
vody
obrázek
název
typvýživy
7 – 6! Doplňtedotabulkytypvýživyrostlinyačísloobrázkurostliny.Do2.až4.sloupce
doplňteANOneboNE,pokudjeuvedenéhoprocesurostlinaschopna.
rosnatkaokrouhlolistá
(Drosera rotundifolia)
sasankahajní
(Anemone nemorosa)
hniláksmrkový
(Monotropa hypopytis)
zárazadevětsilová
(Orobanche flava)
černýšluční
(Melampyrum pratense)
hráchsetý
(Pisum sativum)
vstavačmužský
(Orchis mascula)
Upraveno podle: http://steurh.home.xs4all.nl/darwin/drosera.jpg, http://store.tidbitstrinkets.com/blog/wpcontent/uploads/2011/07/Anenome_Flower_Tidbits_Freebie.png,
http://www.perverdonk.com/wild%20flowers/Indian%20Pipe/200809%20Indianpipe%20(Monotropa%20uniflora)%20-%20USDA%20Illustration.jpg,
http://luirig.altervista.org/cpm/albums/coste4/normal_flora-france1706.jpg, http://www.nature-archive.ru/grasses/ivan-da-marya.php, http://database.prota.org/dbtwwpd/protabase/Photfile%20Images%5CLinedrawing%20Pisum%20sativum.gif, http://luirig.altervista.org/cpm/albums/fitch3/wal-hoo01077-orchis-mascula.jpg.
1/6Barometr z pumpavy
úkol:Vytvořtesizplůdkupumpavyjednoduchý„přístroj“napředpovídánípočasí.
teorie:Plodempumpavyrozpukovéjepoltivýzobanitýplod,kterýserozpadána5plůdkůsdlouhouosinou,
vzniklouzčnělky.Tasemáschopnostdíkyvlhkostiavysycháníšroubovitěstáčet.Pokudplůdekležínavlhké
půdě,můžesemenozavrtatdopůdy.
pomůcky,materiál:plodypumpavyrozpukové(Erodium cicutarium)–vsešlapávanýchtrávnících,zejménana
kyselejšíchpůdách,kapátkosvodou,isolepa,kruhovákrabičkaodtavenýchsýrů,kreslícípotřeby
33
postup:Nejprvezdobřeusušenýchplodůpumpavyodděltejednotlivéplůdky.Uchopteplůdekzasemenoa
kápnětevodunaspirálněstáčenouosinu.Sledujtefyzikálníhygroskopickýpohybosiny.Dostředukrabičkyod
tavenýchsýrů–trojúhelníčků,kteroujstepředtímpolepilibílýmpapírem,udělejtedrobnýotvor.Donějopatrně
zasuňtesemenoplůdkupumpavy,osinasměřujezkrabičkyven.Semenouvnitřkrabičkyopatrněpřilepteza
pomociisolepy.Krabičkuumístětedovenkovníchprostorchráněnýchpředdeštěm.Vednech,kdyjeteploa
sucho,zaznamenejtenadnokrabičkyvýseč,kdesešpičkaosinypohybuje,stejněivednechdeštivých.Podle
vlhkostivzduchulzetaktojistýmzpůsobempředpovídatpřicházejícízměnupočasí.
2/6Přesýpavý škrob kořenové špičky
úkol:Vkořenovéšpičcehrachuověřtepřítomnostzrnpřesýpavéhoškrobu.
teorie:Podkořenovoučepičkouavrstvouprimárníhomeristémukořenovéšpičkysenacházejíbuňky(statocyty)
obsahujícízrnaškrobu.ZajejichobjevvděčímečeskémufyziologoviBohumiluNěmcoviroku1900.Tatozrnase
pohybujívestatocytechvesměruzemskétížeaovlivňujídistribucihormonuauxinu,kterýřídírůstapohyb
kořenovéšpičkyvesměrupůsobenízemskétíže(pozitivnígeotropismus).
pomůcky,materiál:naklíčenásemenahrachu(cca10dní),Lugolůvroztok(na100mlvody1gKIa0,35gI2),
potřebynamikroskopování
postup:Asi0,5cmdlouhékořenovéšpičkynamočímena10minutdoLugolovaroztoku.Potéjichněkolik
položímedokapkyLugolovaroztokunapodložnímskle,krycímsklemjemněroztlačímeamikroskopujeme.Pod
špičkousodlupujícímisebuňkamijsoukrychlovébuňkysvelkýmijádry(primárnímeristém)apodnimibuňky
sfunkcístatocytů,jejichžpřesýpavýškrobsejódembarvídotmavomodra.
3/6Duběnkový inkoust
úkol:Vytvořtezduběnkovéhoodvarumodrýinkoust,kterýbylvestředověkuhlavnímpoužívanýminkoustem,
psalysesnímnapř.papežskébuly.
teorie:Vajíčkaalarvyparazitickýchžlabatekvyvolajínalistechčipupenechdubůtvorbuhálek,nejčastěji
kulovitýchútvarů,kterýmseříkáduběnky.Dotěchtoútvarůrostlinasoustřeďujerůznélátky,kterévývojlarev
reguluje.Mezitytolátkypatřítakétřísloviny(taniny),hořkélátky,kteréjsoupolymeremkyselinygallové.
Sloučeninyfenolicképovahy(itřísloviny)vytvářejísželeznatýmikationtymodřezbarvenékomplexní
sloučeniny.
pomůcky,materiál:duběnky,čerstvénebosušené(75gsušených),zelenáskalice(FeSO4·7H2O,25g),modrá
skalice(CuSO4·5H2O,1g),20garabskégumy,1lvody,vařič,vhodnánádoba(1lkádinka,staršíhrnec),plnicí
peronebokapilára
postup:V1litruvodysvařímedrcenésušenéduběnky,vařímealespoň10minut.Zfiltrujemeaještědoteplého
filtrátupřidámearabskougumuazelenouamodrouskaliciadůkladněpromícháme.Plnicímperemnebopomocí
kapilárynapíšemenapapírvzkaz.
4/6 Metabolismus klíčících semen
úkol:Sledujteprojevymetabolismuživinuklíčícíchsemenhrachu.
teorie:Běhembobtnáníaklíčenízačnezárodeksemenerozkládatškrobaproduktyoxidovatažnavoduaoxid
uhličitý.Zásobníškrobještěpenpomocíenzymuamylázynakratšídextriny,pozdějiažnaglukózu.
pomůcky,materiál:50mlsemenhrachu,250mlodměrnýválec,špejle,zápalky,Petrihomisky,škrobové
želatinovémédium(svaříme10gželatinya1gškrobuve100mlvody,médiumrozlijemenadnoPetrihomiseka
nechámevychladnout),kapátko,pinzeta,Lugolůvroztok(vizexperiment2/6),nůžčiskalpel
postup:Semenahrachunechámenabobtnatvevodě1den,propláchnemejeanasypemedoodměrnéhoválce,
druhýatřetídensemenaproperemeadůkladnězvlhčíme.Čtvrtýdenvsunemedoválcenadvrstvusemenhořící
špejli.JejízhasnutíindikujeatmosférubohatounaCO2.Semenapotépokrájímenačtvrtkyapoklademena
škrobovéželatinovéplotnydorůznýchobrazců.Zakápnemečástisemenkapkamivodyanecháme30minut
působit.PotésemenaodstranímepinzetouaplotnupolijemeLugolovýmroztokem.Vmístech,kdepůsobila
amylázasemen,seškrobvplotněrozložilaneobarvilseLugolemdomodra.
34
Fotosyntéza
1 – 7Nanásledujícímschématujeznázorněnsleddějůsvětelnéfáze(primárnídějů)
fotosyntézy.
Upraveno podle http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotosynt%C3%A9za
Vyhledejteveschématupísmenyoznačenélátkyneboděje:
1)Fotosyntetickyaktivnízářenídopadánadvasvětlosběrnékomplexy,zkterýchje
emitovánelektron.Kterétojsou?
2)Kterýenzymkatalyzujefotolýzuvody?
3)Kterýfotosystémabsorbujefotonysvyššíenergií?
4)Kterázšipekoznačujeoxidacichlorofylua?
5)Kterépísmenooznačujeproduktcyklickéfotofosforylace?
6)Kterýzproduktůmůžemevrámciprocesufotosyntézypovažovatzaodpadní?
7)Kterýzenzymatickýchsystémů(redoxníchpřenašečů)aktivněsnižujepHvlumen
thylakoidů?
8)SkteroulátkousespojíelektronyemitovanézchlorofyluaP700běhemnecyklické
fotofosforylace?
2 – 7!Spojtečástivětdo10úplnýchpravdivýchsouvětí.Týkajíseintenzityfotosyntézy,tedy
množstvíasimilovanéhooxiduuhličitého,přeměněnéhonaglukózu.Tvrzenízdůvodněte.
intenzitadopadajícíhosvětla,
koncentraceCO2,
koncentraceO2,
intenzitafotosyntézysesníží.
koncentraceO3,
teplotaz10°Cna15°C,
Zvýší-lise
teplotaz30°Cna50°C,
podílsvětlasvlnovoudélkounad700nm,
koncentraceantokyanůvpokožce,
intenzitafotosyntézysezvýší.
početvrstevpalisádovéhoparenchymu,
koncentraceNaClvpůdě,
35
3 – 7Hlávkačervenéhozelí(Brassica oleracea convar.capitatavar.rubra)jerůžicelistů,které
fotosyntetizujíjakouvšechostatníchzelenýchrostlin.Jakábarvivabychompřianalýze
složenílistůnašli?Podtrhněteje.Taznich,kterásenepodílejínafotosyntéze(nejsou
obsaženavplastidech),škrtněte.
chlorofyl a, chlorofyl b, chlorofyl c, chlorofyl d, karoten, xantofyl, fykocyanin, fykoerytrin,
antokyan, fukoxantin.
4 – 7!Kterázcharakteristikplatíprofotosyntézu,kteráprobuněčnédýchání,akteráprooba
dějezároveň?Zakřížkujtepříslušnékolonky,pokudcharakteristikaprodanýdějplatí.
fotosyntéza
buněčné dýchání
Katabolismus.
Oxidacekyslíkem.
Asimilace.
Hmotnostrostlinyklesá.
Rozkladorganickýchlátek.
Probíhávsemiautonomníorganele.
Oxiduhličitýjevýchozílátkou.
Probíhávevšechbuňkáchrostliny.
Probíhápraktickynepřetržitě.
Uvolňujesekyslík.
ZvýšenákoncentraceO2tentodějbrzdí. BěhemtohotodějevznikáATP.
Tentodějjeevolučněmladší.
5 – 7Následujícígrafyzobrazujíčasovou
závislostmnožstvíasimilovanéhooxidu
uhličitéhoavypařenévodyukaktusu
opuncie(Opuntia).Vysvětlete,pročmajíobě
křivkyvdoběod6do18hodinsváminima?
Vypadalabypodobněčasovázávislost
tvorbyglukózy?Ačasovázávislostprodukce
kyslíku?Jakoznačujemetypfotosyntézy
opuncie?Pročjsouztrátyvodyvnocivětší
nežvedne?Najakousloučeninusemění
vnocipřijatýoxiduhličitý?Jakbyvypadaly
obdobnékřivkyprokopřivu(Urtica),C3rostlinu?
Kterézuvedenýchprocesůseodehrávají
vnoci(podtrhněte)?
Upraveno podle http://plantphys.info/plant_physiology/photoeco.shtml
fotolýza vody, absorpce světla pomocí
fotosystémů, fotofosforylace, tvorba
NADPH+H+, produkce O2, příjem CO2, Hatch-Slackův cyklus, Calvinův cyklus, tvorba glukózy.
36
6 – 7 Nazobrazenémgrafuvidítezávislostspotřebovanéhomnožstvíoxiduuhličitéhonajeho
množstvívatmosféře.DvěkřivkyvyjadřujírozdílmeziC3aC4rostlinami.Kterézávěry
zgrafuvyplývají?
a)ZastávajícíkoncentraceCO2jeC4fotosyntézaefektivnější.
b)SoučasnoukoncentracíCO2je
fotosyntetickýaparátrostlinplněnasycen
(saturován).
c)PřiminimálníchkoncentracíchCO2probíhá
lépeC4fotosyntéza.
d)VnadbytkuCO2jedíkyenergetické
náročnosti(většíspotřebaATP)C3
fotosyntézaméněúčinná.
e)C4rostlinyúčinnějipotlačují
oxygenázovouaktivituRubisCO(reakci
skyslíkem).
f)ZvýšenímkoncentraceCO2obatypy
fotosyntézyzvýšísvojiefektivitu.
Upraveno podle http://plantphys.info/plant_physiology/photoeco.shtml
7 – 7Přečtětesinásledujícítext.Vnásledujícíchvětáchpakvyberteznabízenýchtenvýraz,
kterývětusprávnědoplní.
Chloroplasty vytvářejí ATP stejně jako mitochondrie, tj. vyrovnávání gradientu
elektrochemického potenciálu protonů je spřaženo s enzymovou syntézou ATP. To bylo jasně
dokázáno tak, že se na thylakoidní membráně uměle vytvořil grandient pH. Chloroplasty se
ponechaly ve tmě v roztoku kyseliny jantarové, jehož pH bylo 4.
Poněvadž nedisociovaná kyselina jantarová může prostupovat thylakoidní membránou, ustálilo
se pH v dutině thylakoidů také na hodnotě 4. Pak se chloroplasty prudce přenesly do pufru o pH
8, který obsahoval ADP a Pi. Došlo k náhlé vlně syntézy ATP, při níž vzniklo asi 100 molekul ATP
na jednu molekulu cytochromu f (který může být přibližnou mírou počtu elektrontransportních
řetězců). Na množství syntetizovaného ATP neměla vliv přítomnost inhibitoru přenosu elektronů
jako je DCMU (dichlorfenyldimethylmočovina). Dále se pozorovalo, že k fotofosforylaci dojde jen
tehdy, jsou-li thylakoidy neporušeny, a že přenašeče protonů odpřahují fotofosforylaci od
transportu elektronů poháněného světlem. Všechna tato pozorování jsou ve shodě
s chemiosmotickou hypotézou, kterou vyslovil Peter Mitchell.
UpravenopodleVoetD.aVoetováG.:Biochemie.1990,VictoriaPublishing,Praha.
1)Gradientlzechápatjakokoncentrační rozdíl / elektrické napětí.
2)Zvnějškujelépeprostupnýprostorstromatu / dutiny thylakoidů.
3)PopřenesenídopufrusevestromatuchloroplastůustavilopH4 / 8.
4)ProsyntézuATP je / není nezbytněnutnýtransportelektronůsystémemredoxních
přenašečů.
5)PokudchloroplastyvystavímenejprvepH8,potépH4,experimentbude / nebude
mítstejnývýsledek.
6)Připorušenímembránythylakoidůse nevytvoří gradient H+ / neodpřáhne
fotofosforylace od transportu elektronů.
7)Stejnéhovýtěžkubychompravděpodobnědosáhlina světle / za nepřítomnosti CO2.
37
8 – 7!BezSluncebyfotosyntézabýtnemohla.Vyluštětenásledujícísluníčkovoukřížovku.
Pokudsprávnědoplnítehledanáslova(vždyve
směruodčísla),získátevkruhunázevminima
absorpčníkřivkychlorofyluvoblasti500–
600nm.
1.rozkladvodyvprimárníchdějích
fotosyntézy
2.doplňkovýfotosyntetickýpigment
3.částicepřenášenáredoxnímipřenašeči
4.struktura,znížjsoutvořenythylakoidy
5.životníformaCAM-rostlin
6.komplexbarvivaenzymůzahajující
reakceprimárníchdějů
Upraveno podle
7.součástenzymů,např.NADP+
http://www.bio.davidson.edu/courses/Bio111/Bio111LabMan/lab1fig3.gif
8.zásobníproduktfotosyntézy
9.RubisCOajinéenzymypatřídokategorielátekzvaných...
10.procestvorbyATPpřifotosyntéze
38
1/7Věnčitá anatomie listu kukuřice
úkol:Srovnejteanatomiilistukukuřice(C4rostlina)sC3rostlinami.
teorie:C4rostlinymajífotosyntetizujícílistovýparenchymrozdělenýnabuňkykolemcévníchsvazků,tvořící
pochvycévníhosvazku,kdeprobíháCalvinůvcyklus,vostatníchmezofylovýchbuňkáchprobíháHatch-Slackův
cyklusfixaceCO2zavznikukyselinyjablečné(malátu).ListováanatomieC4rostlinsenazývávěnčitá,neboli
Kranzanatomie(podleněmeckéhoderKranz=věnec).
pomůcky,materiál:listykukuřice(Zea mays),potřebypromikroskopování
postup:Zproužkulistu,kterývyříznemežiletkouvodorovněsžilkami,nařežemevbezovédušipříčnéřezy.
Sledujemenanichpodmikroskopemrozdílnévlastnostiparenchymatickýchbuněkpochvycévníhosvazkua
mezofylu.Buňkypochevcévníhosvazkuobsahujítzv.agranálníchloroplasty(nejsouvytvořenagrana),netvoří
sevnichškrob,naopakmajívýraznévakuoly.
2/7Důkaz škrobu v listech pelargónie
úkol:Dokažteodlišnoureakcizastíněnýchaosvícenýchčástílistupelargóniesjódem.
teorie:Běhemfotosyntézyvznikávchloroplastechprimárněglukóza,aleužvchloroplastukondenzujena
polysacharidškrob(tzv.tranzitorníškrob).Jehovznikjemožnédokázatjódem.
pomůcky,materiál:živárostlinapelargónie(Pelargonium zonale),alobal,kancelářskésvorky,nůžky,lampa,
vařič,širšíaužšíkádinka,voda,líh,pinzeta,Petrihomiska,Lugolůvroztok(přípravaviz2/6)
postup:Asi2dnypředsamotnýmexperimentemalobalemzapomocisvorekzastínímečástilistovýchčepelí
pelargónie.Doalobalujemožnovystříhatrůznéobrazce.Listy2dnynepřetržitěosvěcujemelampou,přesden
případněisluncem.Listyoddělíme,vložímedovroucívodyvevětšíkádince(vkádincejezároveňzahřívána
menšíkádinkaslihem)azahřívámestřídavěvoboulázníchtak,abyselistúplnězbavillistovýchbarviv.Potélist
vložímedoPetrihomiskysLugolovýmroztokem.Černomodřesevněmobarvíosvícenéčástilistu.
3/7Chromatografie listových barviv
úkol:Rozděltelistovábarvivatenkovrstevnouchromatografií.
teorie:Chromatografienatenkévrstvějemetoda,kdysesměslátek(vnašempřípadělistovýchbarviv)rozděluje
snestejnouafinitoumezi2fázechromatografickékolony.Stacionárnífázitvořísilikagelnahliníkovédestičce
(destičkaSilufol),mobilnífázíjesměsrozpouštědel.Jednotlivábarvivasměsiserůznourychlostípohybujíse
vzlínajícímrozpouštědlemposilikagelovévrstvě.
pomůcky,materiál:sušenélistybřečťanu(Hedera helix)–běžnýnazahrádkáchavparcích,nůžky,třecímiska,
písek,aceton,benzín,směsmobilnífáze(benzín,2-propanolavodavpoměru100:10:0,25),kapilára,větší
kádinka,Petrihomiska,filtračnínálevka,stojan,filtračnípapír
postup:Asi2gnajemnonastříhanýchlistůsušenéhobřečťanurozetřemevtřecímiscesmalýmmnožstvím
písku.Přidáme2mlacetonuapochvíliroztíráníještě6mlbenzínu.Důkladněpromícháme.Vzniklousměs
přefiltrujeme.Běhemprácenesmíextrahovanýmateriálpřijítdostykusvodou.Dovelkékádinkydáme0,5–1
cmvysokouvrstvusměsiorganickýchrozpouštědelanechámeuzavřenouPetrihomiskoustát.NaSilufol
patřičnéšířkynakreslímetupoutužkouvevýšceasi1,5cmstartovníčáru.Naníkapilárouopakovaněnaneseme
drobnoukapkuextraktu,vždynechámelehcezaschnoutakapkuobnovujeme.Chromatografickoudeskuopatrně
vložímedochromatografickénádoby(kádinka).Chromatografiijetřebaukončitdřív,nežčelomobilnífáze(směs
rozpouštědel)dosáhneokrajedestičky.Smobilnífázípostupujínejrychlejinepolárníbarviva,nejpolárnější
barvivajsoublížestartu.Odstartujeněkolikliniížlutýchxantofylů,zelenýchlorofylb,modrozelenýchlorofyla,
šedozelenýfeofytin,oranžovékarotenyjsounejblížečelu.
4/7 Fluorescence chlorofylu
úkol:Sledujtefluorescencichlorofyluveslunečním,příp.UVsvětle.
teorie:PřidopaduUVzářenínamolekuluchlorofyludojdekabsorpcizářeníaemisifotonůsnižšíenergií,
voblastičervenéhosvětla.
pomůcky,materiál:Lihovýextraktlistovýchbarvivzúlohy2/7,zkumavka,UVlampa
postup:Sledujeme-lilihovýextraktlistovýchbarvivkolmonadopadajícíslunečnísvětlo,jevísenámobsah
zkumavkyjakočervený.StejněčerveněfluoreskujetakéextraktpodsvětlemUVlampy.
39
Řasy
1 – 8!Namístechzobrazenýchnamapěbylyprovedenyalgologickéodběry.Lokality
pojmenujteapřiřaďteknimřasy,kterétammohlybýtnalezeny.Podletypustélkypak
křasámpřiřaďteobrázek.
1–sněžnápolenaStudničníhoře
2–tokBotičepodHostivařskou
přehradou
3–Novomlýnskérybníky
4–Jezernípotokvytékající
zPrášilskéhojezera
5–ČernájezírkanaJizerské
magistrále
6–skálykolemStydlýchvod
vKarlickémúdolíuDobřichovic
Upraveno podle: http://www.zemepis.com/images/slmapy/sidla3_small.jpg
a) pláštěnkasněžní(Chlamydomonas
nivalis)–bičíkatá(monadoidní)řasačervenébarvy,kryofyt,žijícívextrémních
podmínkách(nízkéteploty,vysokáozářenost,vysokéhodnotyUVzáření,střídání
cyklůtáníamrznutí)
b) Trentepohlia aurea–vláknitá(trichální),řídcevzpřímenýminěkolikabuněčnými
větvemivětvenářasa,aerofyt,vytváříoranžovékožíškovitéporostynavlhkémvápenci
c) Eudorina elegans –zelenémonadoidníbuňkyv16–32buněčnýchoválnýchcenobiích,
žijeplanktonněvsilněeutrofníchstojatýchvodách,bohatýchzejménanaorganické
látky
d) žabívlas(Cladophora glomerata)–řasastrubicovitou(sifonokladální)stélkou,buňky
smnohajádryvytvářejízelenéchomáčovitékolonieveutrofních,aledobře
prokysličenýchvodách,jakojsoupotoky
e) Micrasterias papilifera–krásivka,zelenářasasbuněčnou(kokální)stélkou,plochá
buňkarozdělenánadvěsemicelysklínovitýmizářezy,rostevkyselýchrašelinných
vodách
f) potěrka(Batrachospermum vagum)–modrofialovápletivnástélkaspřeslenitě
uspořádanýmihustýmipostrannímivětvemi,tekoucíoligotrofnívody,bohaténa
rašelinnévýluhy
Upraveno podle: Svrček M. a kol.: Klíč k určování bezcévných rostlin. 1976, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, http://www3.uwsp.edu/biology/Pages/default.aspx,
http://animalkingdom.su/books/item/f00/s00/z0000048/st014.shtml, http://antarctic.su/books/item/f00/s00/z0000017/st010.shtml
40
2 – 8Třiřasyzúlohy1–8nemajízelenoubarvu.Pláštěnkasněžníječervená,Trentepohliaje
oranžová,potěrkajemodrofialová.Provádějítytorostlinyfotosyntézu?Kterétypychlorofylů
akterádalšíbarvivařasyobsahují?Jakmůžesouvisetčerveno-oranžovézbarveníprvních
dvouřassmístemjejichvýskytu?
3 – 8! Bičíkatézelenéřasyzpříbuzenstvapláštěnkyaválečenemajíúplněklasickoubuněčnou
stěnu.Jesloženazglykoproteinůaneobsahujecelulózu.Jaksetatobuněčnástěnanazývá,
najdetevtajence,pokudpoznátejinéčástibuňkypláštěnky(Chlamydomonas).
Upraveno podle: http://cronodon.com/images/Chlamydomonas_detailed.jpg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
a) Vjakémprostředí(typroztoku)žijíjednobuněčnéorganismy,kterémajístažitelné
organelypodč.2?
b) Orientacivkterémtypupohybuumožňujepláštěncekarotenovétělískopodč.6?
c) Kolikobalovýchmembránobalujehrncovitouorganelupodč.3?
d) PyrenoidjetělískotvořenéenzymemzásadnímprovázáníCO2naorganickýsubstrát
vrámciCalvinovacyklu.Jakseenzymnazývá?
e) Jakázásobnílátkaseukládákolempyrenoidu?
f) Jaksenazývajívláknaabílkovina,kterévytvářejíbičíky?
4 – 8!Vyberteznabídkyvždyjednuřasu.
a) jednobuněčnéstélky:potěrka–šroubatka–zelenivka
b) fykobiliny:parožnatka–váleč–potěrka
c) nikdynemajíbičík:potěrka–pláštěnka–žabívlas
d) cenobia:zrněnka–šroubatka–váleč
e) pletivnástélka:žabívlas–zrněnka–parožnatka
f) konjugace(spájení):šroubatka–žabívlas–potěrka
41
5 – 8!Některédruhyroduzelenivka(Chlorella)žijívsymbiózesživočichy.Vnašichrybnících
jinajdetenapř.vhouběrybniční(Spongilla lacustris)nebovživočichovi,jehožpodobu
získáte,pokudspojítevnásledujícíspojovačcepouzelicháčísla.Jaksetentoživočichjmenuje?
Jehodruhovéjménojeodvozenoodbarvy,kteroumuřasadodává.
6 – 8Fotosyntetizujícíorganismytvořívýznamnousoučástmořsképobřežnívegetace.Na
obrázkuvidítezonacirůstutřískupintěchtoorganismů,zelenýchřas,ruduchachaluh.Za
povšimnutístojíto,žeruduchysevyskytujíažvevětšíchhloubkách,nevadíjimi10m.Pod
nimirostouchaluhyroduLaminaria,kterévšakdosahujídélkyiněkolikadesítekmetrů,takže
zasahujíažkhladině.Vlnovédélkyfotosyntetickyaktivníhozářenípronikajídovodyrůzně
hluboko.Nejhloubějipronikámodrésvětlo(až150m),nejvícseabsorbujesvětločervené
(pod15mjehopodíljezanedbatelný).Vysvětletenazákladěgrafuabsorbancerůzných
fotosyntetickýchbarviv,včemjsouproruduchynezbytnébarvivazeskupinyfykobilinů,
červenýfykoerytrinamodrýfykocyanin.
42
Upraveno podle:
http://static.cosmiq.de/data/de/cb5/22/cb52240118c7aebcdbd550b580cb33c2_1.jpg
Upraveno podle: Beazley M.: Velký atlas živočichů. 1993, Príroda, Bratislava.
7 – 8!Naobrázkuvidíteschémaživotníhocyklumořskéhosalátu(Ulva lactuca).Popištena
němgametofytasporofyt,zoosporyagamety,výtrusnice(sporangia)apohlavníorgány
(gametangia),symbolemR!označteokamžik,kdydocházíkredukčnímudělení(meióze),a
symbolemO!oplození,splynutípohlavníchbuněk.Jakříkámerodozměně,kdynelzepouhým
okemodlišitgametofytasporofyt?Jakříkámepohlavnímbuňkám,kteréjsoupouze
fyziologickyodlišenéna+a-,alemajístejnouvelikostatvar?
Upraveno podle: http://www.marlin.ac.uk/images/taxonomy_descriptions/Chlorophyta.jpg
1/8Akvarijní ruduchy
úkol:Vakváriíchsevposledníchletechšíříruduchalidovězvanáčernáštětičkovářasa.Prozkoumejteji.
43
teorie:NalistechakvarijníchrostlininaneživémsubstrátuvakváriíchsešíříruducharoduAudouinella(postaru
Chantransia).
pomůcky,materiál:stélkyčernéštětičkovéřasy(Audouinella)-posledníchletechpoměrněběžnávevelkých
akváriích,potřebypromikroskopování,zkumavka,líh
postup:Vytvořtemikroskopickýpreparát,určetetypstélky,sledujtenástěnnýchloroplastkaždébuňky,
případněkoncovásporangia.Koloniiponořtedomaléhomnožstvílihuanechejteextrahovat.Případněmůžete
zahřátnavodnílázni(ponořenímdohorkévody).Vysvětletezbarvenílihovéhoextraktu.Lihovýextraktje
zbarvenzejménadíkyfykobilinům,mámodrýnádech.
2/8Cenobiální řasy
úkol:Prozkoumejteodběrfytoplanktonuzrybníkaanajděteněkterézástupcecenobiálníchřas.
teorie:Vrybnících,požárníchnádržíchajinýchstojatýcheutrofníchvodáchnajdemecelouřaduzástupců
fytoplanktonu.Některéskupinyvytvářejístejnověkékoloniesesterskýchbuněk,tzv.cenobia.Vytváříjenapř.rod
váleč(Volvox),řetízovka(Scenedesmus),Desmodesmus,Pediastrum,Coelastrum,Pandorina,Eudorinaadalší.
pomůcky,materiál:Odebranýplanktonzestojatévody(planktonnísíťsoky50améněm),pokudječerstvý,je
třebahozbavitzooplanktonuzcezenímpřesvětší(100m)planktonku,případněkonzervovaný4%formalínem,
potřebypromikroskopování
postup:Zhotovteněkolikmikroskopickýchpreparátů,hledejtecenobiálnízelenéřasyazařazujtejedorodů
podleklíčeSvrčekM.akol.:Klíčkurčováníbezcévnýchrostlin.1976,SPN,Praha,odstr.91,PoulíčkováA.a
JurčákJ.:Malýobrazovýatlasnašichsinicařas.2001,UniverzitaPalackého,Olomouc,případněon-linepodle
galerienawww.sinicearasy.cz.Uválečepozorujtedvoubičíkatébuňky,případnědceřinácenobiauvnitřslizové
koulemateřskékolonie.
3/8Konjugace šroubatky
úkol:Pozorujtestavbustélkyřasyšroubatkyaprocesjejíhopohlavníhorozmnožování–spájení(konjugace).
teorie:Šroubatka(Spirogyra)dostalasvéčeskéjménopodlešroubovitéhochloroplastuspyrenoidyvkaždé
buňcevláknitéstélky.Najdemejivmenšíchnádržích,jakojsouzahradnírybníčky,zamokřenépříkopyucest.
Kdyžvlétěteplotavodystoupneavodazačnevysychat,množísešroubatkapohlavně–spájením(konjugací).
pomůcky,materiál:chomáčživéšroubatky(Spirogyra)nechámevmalémmnožstvívodyzaoknemnasluníčku
podobualespoň14dní,konjugujícířasylzepakkonzervovat4%formalínem,potřebypromikroskopování
postup:Vmikroskopickémpreparátupozorujemestavbuzelenýchbuněkatvorbuzygosporykonjugacípřes
cytoplazmatickýmůstekmezidvěmabuňkamidvouvláken.
4/8 Důkaz uhličitanu vápenatého v parožnatkách
úkol:Dokažtepřítomnostuhličitanuvápenatéhovbuněčnýchstěnáchparožnatek.
teorie:Buněčnástěnaparožnatek(Chara)jeinkrustovánauhličitanemvápenatým.
pomůcky,materiál:stélkyparožnatek(Chara),čerstvénebosušené(čerstvénaleznemevestojatýchmělkých
vodách),zkumavka,5%HCl(12mlkoncentrovanéHClrozředímevasi50mlvodyadolijemena100ml),
kapátko,špejle,zápalky
postup:Stélkyparožnatkyvložímedozkumavky.Zalijemeněkolikamililitry5%kyselinychlorovodíkovéa
pozorujemeunikajícíbublinky.Dozkumavkypochvílivložímehořícíšpejli,jejízhasnutídokazujeprodukci
oxiduuhličitého.
44
Mechorosty
1 – 9 Akvaristimezivámipravděpodobně
budouznátmechajátrovku,kterése
pěstujíjakoakvarijnírostliny.Mechse
latinskyjmenujeVesicaria dubyana
(obr.A)apocházízjihovýchodníAsie,
játrovkaRiccia fluviatilis(obr.B)je
rozšířenavteplýchvodáchceléhosvěta.
Jejichčeskájménanajdetevosmisměrce.
Pokudvyškrtátev8různýchsměrech
Upraveno podle: http://www.akva.sk/javsky-mach-t250-48.html a
celkem16rodovýchnázvůhlevíků,
http://linago.hotmail.ru/catalog/Riccia%202.jpg
játrovekamechůazbylápísmenapřečtetepořádcích,získátetajenku.
K E
Í C
B I
A N
R T
D S
J O
S R
M O
R P
U A
B O
T U R
E T A
E K A
Á T V
T Z O
N R Z
Á O A
H K T
E A CH
Ň T E
T CH K
R E Č
K Z M Ě CH Ý
B R T S O K
J Y M Ě Ř Í
K C S K V N
E V A E B I
R A L Ě Á L
K H L V O E
V O U N Ý Š
M N Í O A A
R K Í H V R
A P L K O D
K A V O U C
Ř
K
K
Á
P
R
U
T
N
Í
K
Í
2 – 9!Doplňdotabulkynázvygeneracíživotníhocyklumechů(gametofyt,sporofyt,pohlavní,
nepohlavnígenerace)anázevploidiegenerace.
název generace
pohlavní / nepohlavní ploidie
symbol ploidie
n
2n
Unásledujícíchanatomickýchstrukturvyberty,kteréjsousoučástígametofytu,apodtrhnije:
vaječná buňka (oosféra), lístek (fyloid), příchytné vlákno (rhizoid), štět, výtrus (spora),
lodyžka (kauloid), spermatozoid, pelatka (antheridium), tobolka (sporangium),
zárodečník (archegonium), zygota, prvoklíček (protonema).
3 – 9! MechyvyžadujímokroumálopropustnoupůdusnízkýmpHazastínění.Navrhněte
alespoň4radyzahrádkářovi,kterýsenemůžezbavitvesvémtrávníkumechů.
45
4 – 9!Nanásledujícíchobrázcíchjsouzástupciodděleníjátrovkyamechy.Játrovky
(Marchantiophyta)majítělostavěnébuďtojakolupenité(frondózní)nebolístkaté(foliózní).
Jakseodsebetyto2typyliší?Nakterýchobrázcíchjsouzástupciprvníhoadruhéhotypu
játrovek?Jakodlišímelístkatéjátrovkyodmechů?
Upraveno podle:Svrček M. a kol.: Klíč k určování bezcévných rostlin. 1976, Státní pedagogické nakladatelství, Praha.
5 – 9Buňkyjátrovekobsahujíozdobněvyhlížejícítělíska.Chcete-lisedozvědět,zčehotato
tělískajsou,přečtětesinásledujícívěty.Ukazujírůznápřizpůsobenírostlinsuchozemskému
životu.Mechorosty,jakojednaznejstaršíchskupinsuchozemskýchrostlin(odsiluru),nemají
ještěvšechnytytovlastnostivyvinuté.Vybertety,kteréjsouumechorostůvyvinutéa
zpísmenpředvýrokysestavtenázevskupinylátek,tvořícíchtělíska
játrovek.
CESpecializacebuněknavykonávánírůznýchfunkcí.
FLASamčígametynepohyblivé,bezbičíku.
JEVytvořenakutikulaanezelenápokožka.
LISchopnostvéstroztokyživin.
NYGametofytjesoučástísporofytu.
OLEVytvořenycévnísvazky.
PUSchopnostpodzemnímiorgánypřijímatzpůdyminerální
roztoky.
RIRozmnožovánínezávislénavodnímprostředí.
SIUpevněnívzemi.
Upraveno podle:
VOSamičígametofytrosteuvnitřvýtrusnice(vajíčka).
http://botanika.bf.jcu.cz/bryoweb/univ/fil
es/bryo-3.pps
46
6 – 9Nejznámějšílupenitoujátrovkoujeporostnicemnohotvárná(Marchantia polymorpha).
Prohlédnětesijejíživotnícyklusařekněte,je-lipravda,že:
Upraveno podle: http://www.pucpr.edu/marc/facultad/nnavarro/Ciclos%20plantas/Ciclo%20Marchantia.jpg
a)deštníčkovitéútvarynastélceoznačenénaobrázkušipkamijsoutobolky?
b)jedvoudomoujátrovkou,kterávytvářísamčíasamičívýtrusy?
c)čepičkanatobolcejesoučástísporofytuamádiploidníbuňky?
d)jedinoucestou,jaksesamčípohlavníbuňkydostanouksamičím,jeaktivnípohyb
zjednohogametofytunadruhý?
e)vytvářídlouhévláknitéprvoklíčkyjakomechy?
f)štětvynášídovýškytobolku,vkterévznikajívýtrusy?
7 – 9!Naobrázkujenákresbuněklístkurašeliníku(Sphagnum).Urašeliníkůdochází
kdiferenciacina2typybuněk.Podčíslem1jechlorocyt,podčíslem2jehyalocyt.Vybertea
číslemoznačte,kterávlastnostnáležíkterébuňce.
vlastnost
buňka
Obsahujechloroplasty.
Buněčnástěnajeproděravělápóry.
Buněčnástěnajeztlustlávpříčnévzpěry.
Vytváříškrob.
Vysychápomaleji.
Vznikáapoptózou.
Roztokymezinimipřecházejísymplastem(přes
cytoplazmu).
Upraveno podle:
http://culturesheet.org/_media/photographs:pla
Povyschnutízpůsobujíbělavézbarvenímechu.
nt_photography:sphagnaceae:sphagnum_cells.jpg
47
8 – 9!Rašelinajebezesporunejpoužívanějšímproduktemmechorostů.Používásevmnoha
oborech.Spojtepoužitírašelinysvlastnostmi,kteréjikdanémupoužitípředurčují.
a)Izolačnístavebnímateriál(Grónsko,
1)Dobránasákavost,schopnostse
Kanada).
hydratovat,díkypórovitéstruktuře,alei
chemickémusložení.
b)Vzemědělstvíazahrádkářství
2)Fenolovélátky(eugenol,vanilin,
přidávánadopůdníchsubstrátů.
guajakol)vznikajícípyrolýzourašeliny.
c)Zábalyakoupeleužívanévlázeňské
3)Huminovékyselinyjednakokyselují
balneoterapiinapohybovýaparátakožní
vodu,jednaksnižujítvrdost(fungujíjako
onemocnění.
iontoměniče),působíbaktericidně.
d)Sušísenaníkouřemslad,zkteréhose
4)Vysušenádíkyvysokémuobsahu
pakděláskotskáwhisky.
vzduchubránísálánítepla.
e)Průmyslovépalivo(Irsko,Finsko),
5)Dobřekonzervuje,díky
palivovdomácnostech(Irsko,Skotsko).
bakteriostatickýmúčinkůmnedochází
krozkladusporopoleninu.
f)Přidávásedofiltrůvakváriích.
6)Obsahuje53–58%uhlíku.
g)Studijnípaleontologickýmateriál,
7)Mokrámávysokouměrnoutepelnou
uchovávápylovázrnaavýtrusypro
kapacitu(dlouhodržíteplo),navíc
palynologickývýzkumhistorickýchzměn
obsahujelátkysadstringentními
flóry.
(svíravými)abaktericidnímiúčinky.
9 – 9!Naobrázkuvidíteústítobolkyacelou
rostlinkumechuzkrutkuvláhojevného(Funaria
hygrometrica).Tentomechseumípohybovat
nazákladěvlhkosti.Jestliževezmemejeho
rostlinkuakápneme-linanivodu,začneseštět
otáčet,stočíse,čímžsezkrátíatobolkaseohne
směremdolů.Navíczubyobústí,kterévidítena
prvnímobrázku,sezaklopídotobolky,čímžjí
Upraveno podle: http://www.sciencephoto.com/media/76283/enlarge a
http://www.anbg.gov.au/bryophyte/illustrations/life-cycle-funaria.GIF
uzavřou.Přivysycháníseopětštětnarovná,
tobolkanapřímíazubyotevřoutobolku.
a)Ojaképohybyrostlinnéhotělasejedná?
b)Kčemuzkrutkuslouží?
c)Jakougeneraciživotníhocyklureprezentujíčásti,nakterýchpohybyprobíhají?
d)Budoupohybyprobíhatinarostlinkáchusušenýchvesbírcemechů?
10 – 9Pročnenímožnépročástimechovérostlinkypoužívatpojmylist,lodyhaakořeny,jako
jepoužívámeucévnatýchrostlin?Najakégeneracijevytvářímechy,najakénapř.kvetoucí
rostliny?Vyhledejtevýznamslovanalogieahomologieavyberte,jakýjevztahmezilistem
cévnatýchrostlinalístkem(fyloidem).Kteréfunkcemajíkořenyapříchytnávlákna(rhizoidy)
stejnéakterýmiseliší?
48
1/9Pufrační schopnost rašelinišť
úkol:Zjistěte,jakdokážerašeliníkpufrovatvýkyvypHroztoků.
teorie:Rašeliništěmajíschopnosttlumitnejrůznějšívýkyvypodmínek,mimojinéivýkyvypH.Můžezato
rašeliník(Sphagnum)ajehorozklademuvolňovanéhuminovékyselinyajinélátky.
pomůcky,materiál:RoztokyHClopH1,2,3,4,5,6,roztokyNaOHopH8,9,10,11,12,13,14,zkumavky,
rašeliník(vPrazenejblížrašeliníknajdemevKlánovickémlese,dálevBrdech,hojněnakyselýchpodkladechna
Šumavě,vKrkonoších,aj.),pinzeta,kapátko,univerzálníindikátorovépapírky,popisovač.(KoncentrovanouHCl
oobjemu0,89mlzředímevodouna10ml,získámeroztokopH1.Znějodebereme1mldo2.zkumavky,
zředímena10mlamámeroztokopH2,odebereme1ml,zředíme,atd.PevnýNaOHohmotnosti0,4g,
rozpustímevevoděadolijemena10ml,mámetakroztokopH14.1mlroztokurozředímena10mlazískáme
takpH13,atd.)
postup:Do14zkumavekdámeroztokyopH1–14(zapH7dámedestilovanouvoduzneutralizovanoukapkou
roztokuNaOH).pHroztokůvyzkoušímeuniverzálnímiindikátorovýmipapírky.Dozkumavekvložímepodvou
rostlinkáchrašeliníkuapo30minutách,resp.ještělépepo2hodináchroztokyvezkumavkáchdůkladně
promíchámeapomocíkapátkaapHpapírkůzjistímedosaženéhodnotypH.Hodnotypředexperimentemapo
experimentulzesrovnatpomocígrafu.NeextrémníhodnotypHrašeliníkpufruje,středněvelkéhodnotyvkyselé
oblastizvyšuje,zásaditéhodnotypHsnižuje.
2/9Retortové buňky rašeliníku
úkol:Prohlédnětesipřizpůsobenílodyžekrašeliníkupropříjemvody.
teorie:Rašeliníky(Sphagnum)majívlístcíchkroměfotosyntetizujícíchchlorocytůmrtvédutéhyalocyty,do
kterýchpřijímajívodu.Stejnětaklodyžkaobsahujenapovrchulahvicovité(chemickoukřivuli–retortu
připomínající)retortovébuňky.
pomůcky,materiál:rašeliník,potřebypromikroskopování
postup:Zhlavnínebopostrannílodyžkyrašeliníkuotrhejtepinzetoulístkyapozorujteretortovébuňkyna
povrchulodyžky.Zúženývýběžekbuňkysotvoremsměřujekolmoodlodyžky,pomocínějbuňkapřijímávodu.
3/9Tobolka ploníku
úkol:Pozorujtezraléinezralétobolkyploníku.
teorie:Ploník(Polytrichum)patřímezivrcholoplodémechy,štětstobolkouvyrůstánavrcholulodyžky.Tobolka
jekrytáčepičkou(původemzestěnyzárodečníku)avíčkem.Podvíčkemjeobústízvelkéhomnožství
hygroskopickýchzubů.Vnitřektobolkyobsahujestřednísloupekavýtrusy.
pomůcky,materiál:plodnéploníky–běžnévevšechvlhčíchtypechlesůpoceléPraze,stereoskopickálupa,
kapátko,potřebypromikroskopování
postup:Zhotovtepříčnýřeznezraloutobolkouapozorujtepodmikroskopemuspořádánítobolkyatvarvýtrusů.
Zralou,suchoutobolkupozorujtepodbinokulárnílupou,pozorujtezubyobústí.Přikápnětekapkuvodya
sledujtehygroskopickýpohybzubů,kterévýtrusyzadržívtobolcevdeštivémpočasí.
4/9 Siličná tělíska játrovek
úkol:Dokažtepřítomnostsiličnýchtělísekvbuňkáchlístkůlístkatýchjátrovek.
teorie:Buňkylístkatýchjátrovekobsahujívmembráněobalenásiličnátělískazmono-,seskvi-aditerpenů
sfunkcísnadchránitjátrovkypředbýložravci,případněbymohlabýtjakousiformouzásobníchlátek.
pomůcky,materiál:stélkyběžnýchjátrovek(obhřebenka–Lophocolea,kapraďovka–Plagiochila,kýlnatka
Scapania,rohozec–Bazzania,plevinka–Lepidozia,aj.,běžnévevlhkýchlesíchnakyselejšíchsubstrátech),
potřebypromikroskopování
postup:Zlístkůněkolikadruhůjátrovekzhotovímepreparáty.Vbuňkáchjsoukromězelenýchchloroplastů
patrnánejčastějišedězbarvenásiličnátělískarůznýchtvarů.
49
Kapraďorosty
1 – 10!Zeměpisnášířkaovlivňovalaklimastejněvkarbonupřed306miliónylet,jakodnes.
Pralesykapraďorostů,zkterých
vznikalopostupněčernéuhlí,
rostlyvtropechavmírnémpásu.
Vsuchýchsubtropechastudených
oblastechsenevyskytovaly.
Prostudujtemapu,kterázobrazuje
rozloženíkontinentůvtétodobě,
vodorovnélinkyjsourovníka
obratníky.Vnásledujících
Upraveno podle: http://www.askaboutireland.ie/reading-room/environment-geography/physicalmapkáchvybertemapu
landscape/castlecomer-plateau/coalmining-in-castlecomer/formation-of-coal/
současnéhosvětasvyznačenýmitěženýmiložiskyčernéhouhlí.Lzeočekávatvětšízásoby
černéhouhlívAntarktidě?
Diskutujtevlivrozmachupralesůnaglobálníklima.Kapraďorostovépralesyfotosyntézou
spotřebovalyběhemkarbonuznačnýpodílatmosférickéhoCO2.Jakýtomohlomítvlivna
globálníteplotu?Jakseměnímnožstvíkyslíkuvatmosféře?
Mapa podle: http://mapasveta.info/svet/mapa_sveta_slepa_mapa_hranice.html, údaje v mapách podle: Švestka J. a kol.: Školní atlas světa. 1989, Kartografie, Praha.
2 – 10 Prokel(prothalium,prothallus)kapraďorostůjepoměrněmaléstádium,produkující
pohlavníbuňky.Zčehovyrůstá?Jakétypypohlavníchbuněkukapraďorostůexistujíajakse
nazývajístruktury,kteréjenaprokluprodukují?Jakýmtypemdělenípohlavníbuňky
vznikají?Naobrázkujsou4různéprokly.Prokelplavuníjeřepovitý,žijícíhlavněpod
povrchempůdy,vyživujesedíkymykorhize,jenezelený,dlouhověký.Prokelvranečkůje
dvojíhotypu.Samičí(megaprothalium)jenezelené,silněredukované,zvětšíčástiuzavřené
vprasklémobaluvýtrusu,samčíprokel(mikroprothalium)sevyvíjíuvnitřsamčíhovýtrusu.
Upřesličekjsouproklyoboupohlaví
vpodoběvětvenýchzelenýchstélek
napovrchuvlhképůdy.Prokel
kapradinječastovyvinutývpodobě
srdčitélupenitéstélky,která
fotosyntetizuje.Určete,komupatří
zobrazenéprokly.Kterézuvedených
proklůjsoujednodomé,které
Upraveno podle:
http://biodidac.bio.uottawa.ca/thumbnails/filedet.htm?File_name=Lyco013b&File_type=gif,
dvoudomé?Kteréskupinyvytvářejí http://etc.usf.edu/clipart/61300/61382/61382_prothallus.htm,
http://biodidac.bio.uottawa.ca/thumbnails/filedet.htm?File_name=Lyco011b&File_type=gif,
1,které2typyvýtrusů?
http://delta-intkey.com/britht/images/earven02.jpg
50
3 – 10! Přesličkapoříční(Equisetum fluviatile)
vytváříjedentyplodyhy,kterájezelenáanese
výtrusnicovýklas.Tooznačujemejakolodyžní
monomorfismus.Některépřesličkyjsoutypické
tím,ževytvářejí2typylodyh.Buďtojedentyp
postupněpřerostevedruhýtyp,tomůžeme
pozorovatupřesličkylesní(Equisetum
sylvaticum)–lodyžnípseudodimorfismus.
Anebo,jakojetounašínejčastějšípřesličky
rolní(Equisetum arvense),sevytváříjarníaletní
Upraveno podle: Hejný S., Slavík B.: Květena České republiky 1. 1997, Academia,
lodyha.Tentojevsenazýválodyžní
Praha
dvojtvárnost(dimorfismus).Kjarnílodyze
přesličkyrolnípodč.1vybertejejíletnílodyhu.Kterálodyhapatřípřesličcelesní,která
přesličcepoříční?Dotabulkyčísly1nebo2(případně1,2)označte,prokterou(nebokteré)
lodyhu(y)přesličkyrolníznakplatí.
Znak, vlastnost
číslo
fertilní,vytvářívýtrusy
fotosyntetizuje,jezelená
žijezezásobníchlátekvoddenku
dokážerychlebrzynajařevyrůstnadostatnírostliny
mánasobělistovépochvy
žijedelšídobu
mápodzemnízásobníoddenek
4 – 10 Přečtětesiúryvekčlánkuošídlatkách:
Obě šumavská jezera, v nichž se šídlatky vyskytují, byla v blízké
minulosti (v 19. a zejména 20. století) pod silným antopogenním
vlivem (chov ryb, kolísání vodní hladiny, acidifikace, vliv
vojenských aktivit, filmování aj.). Zejména ve spojitosti
s narušením populace šídlatky ostnovýtrusné při natáčení
pohádky Jezerní královna v r. 1997, při němž bylo poškozeno asi
1000 rostlin, vyvrcholila odborná diskuse o reprodukční biologii,
ekologii a ochraně šumavských šídlatek. Pro nedostatek
historických záznamů ale i neúplnost a mnohdy nejednotnost
poznatků byl zahájen stávající komplexní výzkum šumavských
šídlatek. Klíčovým cílem výzkumu je objasnit schopnost
reprodukce populací šídlatek v šumavských jezerech, objasnit
limitní faktory prostředí pro životní cyklus rostlin a zahájit
pravidelný dlouhodobý nedestruktivní monitoring obou populací
Upraveno podle: http://deltaa jejich prostředí.
intkey.com/britly/images/isoete00.jpg
Upravenopodle:http://www.npsumava.cz/storage/str124-128.pdf
Jakbysterozboremrostliny,kterávyplavalaponatáčenípohádkynaPlešnémjezeře,dokázali,
žešídlatkaostnovýtrusá(Isoëtes echinospora)patřímeziplavuně,nikolivmezimechorosty
nebomezisemennérostliny?Cobystenarostlináchhledali?Pročjeobnovapopulaceplavuní
obecněvýrazněsložitější,nežuvětšinydalšíchkapraďorostů?
51
5 – 10! Naprocvičenízákladníchpojmůspojených
skapraďorostysizahrajteAZ-kvíz.Buď2poloviny
třídyprotisobě,nebo2studentiprotisobě(a
nehrajícírozhodčí).Úkolemsoutěžícíchjepropojit
3stranytrojúhelníkusprávnýmiodpověďmi.Nevílisoutěžícíodpověď,můžeodpovídatprotihráč,
nezodpovězenépolíčkojemožnéještějednou
využítformounáhradníotázky.
C Buňky tvořící dřevní část cévních svazků kapradin. (Typ svinutí – vernace listů typický pro
kapradiny.) E Typ životní formy rostlin, např. kapradina parožnatka, rostoucí na větvích stromů.
(Pletivo, které je u přesliček výrazně prostoupené oxidem křemičitým, povrch pletiva vytváří
výstupky, které zdrsňují povrch přesliček.) H Pentlicovité útvary na výtrusech přesliček.
(Různolistost, tvorba dvou tvarově i funkčně odlišných typů listů, např. u žebrovice.) I Proces
vyztužení buněčné stěny anorganickou látkou, např. u přesliček oxidem křemičitým. (Většina
kapradin vytváří jeden typ výtrusů, z kterých rostou jednodomé prokly. Vzhledem k typu výtrusů
patří kapradiny mezi ..... kapraďorosty). K Uspořádání výtrusnic na spodní straně listů kapradin.
(Fyzikální vlastnost vody, zodpovědná za otevírání výtrusnic kapradin.) L Rod karbonských
plavuní, podílející se na vzniku černého uhlí. (Nadzemní stonek plavuní a přesliček.) M Typ
dělení, kterým vznikají výtrusy kapraďorostů. (Typ soužití podhoubí hub a rhizoidů proklu
plavuní a primitivních kapradin.) O Blanitý útvar kryjící výtrusnicové kupky některých kapradin.
(Podzemní stonek kapradin se zásobními pletivy.) P Gametofyt kapraďorostů. (Samčí pohlavní
orgán kapraďorostů.) R Střídání sporofytu a gametofytu, metageneze. (Nejprimitivnější cévnaté
rostliny, předkové dnešních kapraďorostů.) S Výtrusnicový list. (Samčí pohlavní buňka
kapraďorostů.) T Jednoduché vegetativní orgány rhyniofyt, z kterých pravděpodobně vznikly
listy, stonky a kořeny kapraďorostů. (Asimilační list kapradin, který nenese výtrusnicové kupky.)
U Fosilní hornina z karbonizovaných těl rostlin. (Místo lodyhy přesliček, z kterého vyrůstá listová
pochva.) V Útvar, v kterém se vytvářejí spory. (Heterosporická skupina plavuní.) Z Samičí
pohlavní orgán kapraďorostů. (Buňka vznikající splynutím vaječné buňky a spermatozoidu.)
6 – 10 Většinakapradinvytváříjeden
typlistůnesoucívýtrusnicovékupkya
zároveňfotosyntetizující
(trofosporofyly).Popišteužebrovice
různolisté(Blechnum spicant),
nepukalkyplovoucí(Salvinia natans),
kterážijenavodníhladině,a
parožnatkyparohaté(Platycerium
alcicorne),epifytumadagaskarských
Upraveno podle: Hendrych R.: Systém a evoluce vyšších rostlin. 1977, Státní pedagogické
pralesů,kčemujsouspecializované
nakladatelství, Praha a Černohorský Z.: Základy soustavné botaniky I.1964, Státní pedagogické
nakladatelství, Praha.
označenélisty.PřeměněnýlistDse
nazývárhizofyl.
52
7 – 10! Pokuddobřeznáteživotnícykluskapradin,nebudeprovás
problémdoplnitdokřížovkyrůznéstruktury,kterésevněmobjevují.
Jakotajenkudostanetekapradinu,kterájenaobrázku.Názevdostala
podletvaruvýtrusnicovýchkupekobalenýchdochlupatéostěry.
NajdemejivzácněnaTřeboňsku.Struktury,kterémátedoplnitdo
křížovky,jsouveschématuživotníhocykluoznačenépísmeny.
Připištekpísmenůmpříslušnáčíslazkřížovky.
Převzato z: Hejný S., Slavík B.: Květena
České republiky 1. 1997, Academia,
Praha.
Upraveno podle: http://www.pucpr.edu/marc/facultad/nnavarro/Ciclos%20plantas/Ciclo%20de%20helechos.html a Hendrych R.: Systém a
evoluce vyšších rostlin. 1977, Státní pedagogické nakladatelství, Praha.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
P
Z
I
Č
R
N
S
R
T
U
O
G
T
A
Í
N
K
A
I
E
L
H
I
R
E
E
R
E
Ý
C
D
E
E
D
1/10 Výtrusy plavuní
53
E
I
úkol:Pozorujtetvaravlastnostivýtrusůplavuně.
teorie:Výtrusyplavunívznikajímeiózouvevýtrusnicíchnavýtrusnýchlistech.Zjednédiploidníbuňkyvzniká
čtveřice(tetráda)haploidníchvýtrusů(spor).Trojcípéjizvynasporáchsvědčíosrůstubuněktetrády.Vevnější
vrstvěspory(exině)jevýznamnězastoupenasměsicehydrofobníchuhlovodíkůajejichkyslíkatýchderivátů,
zvanásporopolenin.
pomůcky,materiál:výtrusyplavuně(Lycopodium)–lzezakoupitvobchodechsléčivýmirostlinami,potřebypro
mikroskopování,skleněnátrubička(případněbrčko,lžička),kahan,zápalky
postup:Zhotovtemikroskopickýpreparátvýtrusůapozorujtejejichtvarzevšechstran.Vlastnosti
sporopoleninuvexiněnejlépeprokážemevplameni,pyroefektyvznikléhořenímsporsenejlépeprojeví,pokud
výtrusyvyfoukneme(ztrubičky,brčka,lžičky)doplamenekahanu.Pozornato,abyzavyfukovanýmoblakem
nikdonestál.
2/10Haptery přesliček
úkol:Zjistěte,jakjsouvýtrusypřesličekpřizpůsobenéhromadnémušíření.
teorie:Výtrusypřesličekjsoupohlavněrozlišené,vyrůstajíznichsamčínebosamičíprokly.Zesamčíhoprokluse
musíspermatozoidydostatnagametofytsezárodečníky.
pomůcky,materiál:výtrusypřesliček(dobřeusušenévýtrusnicovéklasypřesličkyrolní–Equisetum arvense
vydržípomnoholet,vdubnujenajdemehojněnapř.podélVltavynatravnatýchbřezícharumištích),potřeby
promikroskopování
postup:Zhotovtesuchýpreparátzvýtrusůpřesličky.Spirálněpopraskanáexinavýtrusuvytváří2párové
přívěskyzvanémrštníky(haptery).Pozorujtejejichtvar.Potékpreparátupřikápnětekapkuvodyapozorujte
hygroskopickýpohybhapter.Těmitopohybysezapomocihaptervýtrusysplétajídoskupinadíkytomuse
zvyšujepravděpodobnost,ževyrostoupohlavněodlišnéproklyvblízkosti.
3/10Průduchy přesliček
úkol:Pozorujteprůduchyadalšípokožkovébuňkyletníchlodyhpřesličky.
teorie:Přesličkyfotosyntetizujípomocílodyh,listyjsouredukovanénanezelenéšupinovitécípylistových
pochev.Lodyhaprotoobsahujeprůduchytvořenésvěracímibuňkamiledvinovitéhotvaru.Inkrustacebuněčné
stěnyoxidemkřemičitýmseprojevujekřemičitýmiemergenceminapovrchubuněkpokožky.
pomůcky,materiál:letnílodyhypřesličkyrolní(Equisetum arvense),nebojinéhodruhu,potřebypro
mikroskopování
postup:Žiletkouseříznětepokožkuhlavnílodyhypřesličky,zhotovtepreparátapozorujtetvarpokožkových
buněk,tvarprůduchůakřemičitéemergencenapovrchubuněk.
4/10 Trichomy nepukalky
úkol:Pozorujte,jakjsoulistynepukalkypřizpůsobenénadnášenírostlinynavodníhladině.
teorie:Napovrchulistunepukalekjsoumnohobuněčnétrichomy,pokrytévoskovitýmilátkami,kterémezisebou
držívzduchatímbránísmáčenílistů.
pomůcky,materiál:rostlinkyněkteréhoakvarijníhodruhunepukalky(nepukalkaobtížná–Salvinia molesta,
n.nejmenší–S. minima,n.plovoucí-S. natans,aj.),potřebypromikroskopování
postup:Zlistunepukalkyodříznemetrichomy,zhotovímepreparátapozorujeme.Unepukalkyobtížnésrůstají
vrcholytrichomůdopodobyštětičky,uostatníchdruhůjsouramenatrichomůvolná.
54
Nahosemenné
1 – 11! Šumavské spory. Kácet či nekácet? TojenázevčlánkuzčasopisuŽiva.Nabízí2možné
scénářevývoješumavskýchpřirozenýchsmrčin.Přečtětesičástčlánku:
Scénář první: Kůrovec sežere nejvyšší stromové patro, lesníci nezasahují. Uvolněný prostor
okamžitě využije čekající přirozené zmlazení. Poměrně rychle se může obnovit prostorově a
velikostně rozrůzněný porost. Rozdíl ve věku jedinců může být až 50 let, protože i někteří
odrostlejší přečkali atak kůrovce. Na některých místech je nově vznikající stromové patro lesa
husté, někde zase řidší a smrky rostou většinou v hloučcích. Taková struktura je výsledkem
přirozeného procesu obnovy, kdy smrky preferují určitá mikrostanoviště, jako je např. ležící
tlející dřevo nebo paty stojících stromů. Hustý porost smrku vzniká na velkých plochách jen
vzácně. Smrky jsou tudíž většinou zavětvené až k zemi, větve chrání kmen stromu před
osluněním a přehřátím, takže kůrovce v budoucnu nebudou příliš lákat. Zároveň bude porost
odolnější např. proti vichřici. Druhové složení bylinného a mechového patra se po uschnutí
dospělých stromů prakticky nemění, jen přechodně pokryvnost jednotlivých druhů, jak jsme
zjistili sledováním trvalých ploch založených v roce 1997. Jak zjistili bavorští kolegové, čerstvě
uschlý les oproti živému hostí zhruba dvojnásobek druhů hmyzu typického pro smrčiny a
množství dalších organismů. Mimo jiné to dokládá jejich evoluční adaptovanost na fázi suchých
smrčin čili skutečnost, že tato fáze je zcela přirozenou přírodní zákonitostí v cyklickém vývoji
horských smrčin.
Převzatoz:PrachK.akol.:Šumavskéspory.Kácetčinekácet?inŽiva,č.3,2011,Academia,Praha.
Zkustevymysletbodymožnéhodruhéhoscénáře,kdylesnícinapadenéstromyvykácejía
odvezou.Diskutujte,jaktakovýtozásahovlivní:
a)zásobovánípůdyživinami
b)teplotnívýkyvypovrchovýchvrstevpůdyběhemdne
c)výskytrozmanitýchmikrostanovišťvnověosázenémlese
d)životnostedafonu(organismůžijícíchvpůdě)
e)schopnostnověvysazenéhostejnověkéholesaodolatvětrnýmsmrštím
f)zavětveníkmenůstejnověkéhovysázenéholesa
g)schopnostpůdyodolaterozi
h)možnostvyužitílesakhospodářskýmúčelůmjakozdrojdřeva
2 – 11!Naobrázkuje„trochuupravená“větvičkajinanu
dvoulaločného(Ginkgo biloba).Najdětenaněm5chyba
vysvětleteje.
Volně překresleno podle: http://www.homoeopathiewichmann.de/provings/image14.gif
55
3 – 11Semennérostlinypravděpodobněvzniklyzeskupinpříbuznýchdnešním
kapraďorostům.Prototakéstrukturykapradinajehličnanůmůžemepovažovatza
homologické(majístejnýevolučnípůvod).Přiřaďtektermínůmpoužívanýmukapradin
vprvnímřádkuterminologiipříslušejícísamčímuasamičímupohlaví.Lzezpředponypro
danépohlavíanázvustrukturyuvýtrusnýchrostlinsestavitiodbornýnázevstruktury
semennýchrostlin.
Doplňte: prašná pouzdra, mnohobuněčný zárodečný vak, vajíčka, spermatické buňky, vaječné
buňky, pylová láčka, tyčinky, pylová zrna, semenné šupiny (plodolisty), jednobuněčný zárodečný
vak.
výtrusnélisty
výtrusnice
výtrusy
prokel
pohlavníbuňky
(sporofyly)
(sporangia)
(spory)
(gametofyt)
(gamety)
♂ samčí
(mikro…)
♀ samičí
(mega…)
4 – 11! Srovnejte4naševelkéjehličnany.Zaškrtnětevšechnyrody,prokteréznakplatí.
jedle
smrk
borovice modřín
(Abies) (Picea)
(Pinus) (Larix)
Navětvičkupřirůstajíjehliceplochýmrozšířeným
knoflíkovitýmzákladem.
Naspodnístranějehlicejsou2bílévoskové
proužky.
Jehlicevyrůstajívesvazečkunabrachyblastu.
Jehlicejeplochá.
Jehlicemajítenkouvoskovitoukutikulu,nazimu
opadávají.
Semenazešišekvypadávajíještěnastromě.
Pylovázrnaobsahují2vzdušnápouzdra.
Stromnapodzimupoutásvoujasněžlutou
barvou.
Navětvíchzůstávajíšiškyipoté,coznichvypadají
semena.
Stromjejednodomý.
5 – 11Napříčnémřezujehlicíborovicenajděte
pokožku(epidermis),podpokožkovou
sklerenchymatickouhypodermis,asimilační
mezenchym,endodermis,středníválec,siličný
kanálek,průduch,floémaxylém(cévnísvazky
jsoubočné,kolaterálníadřevníčástsměřuje
dostředivě).
Upraveno podle: Pazourek J. a Votrubová O.: Atlas of Plant Anatomy. 1997, Peres
Publishers, Praha
56
6 – 11! Najdětemezinásledujícímiobrázkysiluetu,částvětvičkyašištici(případněsemeno
smíškem)patřícíjedlibělokoré(Abies alba),smrkuztepilému(Picea abies),borovicilesní
(Pinus sylvestris),modřínuopadavému(Larix decidua),jalovciobecnému(Juniperus
communis)atisučervenému(Taxus baccata).Kekaždémupřiřaďtejednucharakteristiku:
a–přirozeněvytváříhorskélesyvnadmořskýchvýškáchod900do1500mn.m.
b–nevytvářídřevnatějícíšištici,alejedinésemenojeobalenodužnatýmmíškem
c–přirozenélesyvČRvytvářípouzevJeseníkáchavBeskydech
d–francouzskysedužnatéšišticeoznačujíjakogenièvre,zčehožpocházínázevginu
e–druhpísčitýchpůdshlubokýmkořenovýmsystémem
f–spolusbukemvytvářípodhorskélesynanadmořskýchvýškách800–900mn.m.
Upraveno podle: Střihavková H. a Síbrt F.: Přírodopis 5 pro 5. ročník základní školy. 1980, Státní pedagogické nakladatelství,
Praha a Hejný S. a Slavík B.: Květena České republiky 1. 1997, Academia, Praha
7 – 11Připojtekprvníčástivěty(a-f)správnoudruhoučást(g-l).
a)Zralévajíčkovylučujenasvémklovémotvoru...
b)Zbuněkzraléhozárodečnéhovakusediferencujepooplození...
c)Vedřevěvedou...
d)Uvnitřprašnýchpouzdermeiózouvznikají...
e)Červenýmíšekkolemsemenetisujejedinoučástírostliny,kteráneobsahuje...
f)Zpylovéhozrnavyrůstápylováláčka,kteráobsahuje...
g)...pylovázrna,kterájsouzesamčíchšišticodnášenavětrem.
h)...haploidní,případněpolyploidníživnépletivozvanéendosperm.
i)...polinačníkapku,kterásvýmvysychánízatáhnepylovézrnoblížkvajíčku.
j)...dvěspermatickébuňky,znichžjednaoplodnívaječnoubuňku,druházaniká.
k)...pryskyřičnékanálky,jejichžobsahchránírostlinupředbýložravciahoubami.
l)...cytostatickýalkaloidtaxin,akutnězpůsobujezvracení,zástavudechuasrdce.
57
8 – 11 Namapěsvětavidítev9ohraničenýchpolíchmístapřirozenéhovýskytu
9nahosemennýchrostlin.Dokružnicčioválůvepištečísla,označujícínázevrostlinya
přiřaďtepopislokality.Kterézuvedenýchnahosemennýchnepovažujemezajehličnany?
1–jinandvoulaločný(Ginkgo biloba)
2–welwitschiepodivná(Welwitschia mirabilis)
3–borovicečerná(Pinus niger)
4–modřínopadavý(Larix decidua)
5–sekvojovecobrovský(Sequoiadendron giganteum)
6–tisovecdvouřadý(Taxodium distichum)
7–blahočetztepilý(Araucaria heterophyla)
8–cykasindický(Cycas circinalis)
9–metasekvoječínská(Metasequoia glyptostroboides)
a–výslunnévápenatéstráněvjižníEvropěaStředomoří,vnižšíchpoloháchAlp,MaléAsiea
severníAfriky
b–pohoříZápadníGhátastátyjižníajihozápadníIndie
c–provincieSečuán(Sichuan)aHubeivestředníČíně
d–horskélesystředníEvropy(Alpy,Karpaty),nížinyPolskaajižníLitvy
e–poušťNamibnaatlantickémpobřežíNamibieaAngoly
f–opadavélesypohoříTianmuShanvevýchodníČíně
g–mokřinatéoblastiodTexasupoFloridu
h–západnísvahypohoříSierraNevadavKalifornii
i–Norfolk–ostrovmeziNovouKaledoniíaNovýmZélandem
Upraveno podle: http://mapasveta.info/svet/images/svet_slepa_mapa2_hranice.gif
Vroce1994byla150kmodSydneyobjevenaživoucífosílie,asi100miliónůletstarý
jehličnanpříbuznýblahočetům.Jehorodovéjménonajdete,pokudurčíte,kterýmzuvedených
nahosemennýchpatříobrázky,azrodovýchnázvůvezmetevždytolikátépísmeno,které
určuječíslouobrázku. 1.
2.
2.
2.
2.
1.
2.
Upraveno podle: http://www.gymnosperms.org/users/sv22/sjv/working/welwitschia.png, http://www.pennine.demon.co.uk/Arboretum/Cone/Pini.gif,
http://etc.usf.edu/clipart/81700/81701/81701_araucaria_ex_sm.gif, http://www.absolutearts.com/cgi-bin/portfolio/art/yourart.cgi?login=fdautry&title=Sequoiadendron_giganteum,_Giant_Sequoia-1217066233t.jpg, http://photoflora.free.fr/photos/hc/max/3333.png,
http://www.smccd.net/accounts/leddy/lffan.jpg, http://botanika.wendys.cz/cizi/pict/p117.jpg
58
4.
1/11 Srovnání jehlice tisu a jiných jehličnanů
úkol:Srovnejteanatomiistavbyjehlicetisuajinéhoběžnéhojehličnanu.
teorie:Tispatřívedleostatníchnašichjehličnanůdosamostatnéhořádutisotvaré,mimojinédíkyunikátní
stavbějehlic.
pomůcky,materiál:jehlicetisučerveného(Taxus baccata),smrkuztepilého(Picea abies)neboborovicelesní
(Pinus sylvestris),potřebypromikroskopování
postup:Vbezovédušipomocížiletkynebomikrotomuzhotovtepříčnýřezjehlicítisuadruhéhovybraného
jehličnanu.Srovnáte-livnitřnístavbu,zjistíte,žejehlicetisuneobsahujesiličnékanálkyamáasimilačnípletivo
rozlišenénapalisádovýahoubovýparenchym.
2/11Pylová zrna jehličnanů
úkol:Srovnejtestavbupylovýchzrnněkterýchnašichjehličnanů.
teorie:Všechnyjehličnanyjsouanemogamní,pylovázrnajsoupřenášenavětrem.Některérodyjsouanemogamii
přizpůsobenytím,ženapovrchumajíodchlípenouexinuavytvářísetakvzdušnévaky,kterézvětšujípovrchzrn
atímusnadňujíroznosvětrem.
pomůcky,materiál:pylborovice(Pinus),smrku(Picea),tisu(Taxus),modřínu(Larix),potřebypro
mikroskopování
postup:Zhotovtepreparátypylovýchzrn,rozlištepylovázrnasevzdušnýmivakyboroviceasmrkuabez
vzdušnýchvakůtisuamodřínu.
3/11Otisky listové žilnatiny jinanu
úkol:Zhotovteotiskovýpreparátlistovéžilnatinyjinanu.
teorie:Jinandvoulaločnýmáklínovitéřapíkatélistysprimitivnívidličnatou,nebotakévějířovitoulistovou
žilnatinou.
pomůcky,materiál:listyjinanudvoulaločného(Ginkgo biloba)–dnesběžnývparcích,opadanélistylzesbírati
vbotanickýchzahradách,papír,pevnápodložka,tmavévoskovépastelky(voskovky).
postup:Listjinanupoložímenapevnoupodložku,přikryjemepapíremaplochouvoskovkypřekreslímereliéf
listu.Tentopostuplzepoužítprosejmutíotiskůidalšíchtypůžilnatiny(např.zpeřená–buk(Fagus),dlanitá–
javor(Acer),souběžná–jitrocel(Plantago),rovnoběžná–metlice(Deschampsia),znožená–čemeřice
(Helleborus)).
4/11 Otisky borky jehličnanů
úkol:Zhotovtesisbírkuotiskovýchpreparátůborkynašichjehličnanů.
teorie:Přidruhotnémtloustnutíjehličnanůpraskáprimárnípokožka,zakládásedruhotnédělivépletivofelogén,
kterézevněvytvářínerovnoměrněkorkovou(suberinovou)vrstvuzvanouborka,lidověkůra.Prasklinya
odlučnostborkyjedruhověspecifická.
pomůcky,materiál:různíživíjedincijehličnanů,tmavévoskovépastelky,papíry,případněprovázek
postup:Listypapírupřikládámenaborkujehličnanůkmenůčistaršíchvětvíapomocívoskoveknaplocho
překreslujemereliéfborky.Papírjenutnobuďkekmenupřivázat,nebovespolupráci2studentůpřidržovat.
Nejsouvhodnéstaršístromysvelkýmiprasklinamivborce,vtompřípaděvybírámesilnějšívětve.
59
Krytosemenné
1 – 12! Vnásledujících12větáchnajdeteukrytých12rodovýchnázvůzástupcůčeledi
lipnicovité(Poaceae).Kteréznichmajíkvětenstvíklasklásků,kterélatuklásků?Kterérody
patřímezihospodářsképlodiny?Kterérodynemajíunásvpříroděžádnéhopůvodního
zástupce?Kteréznichmajíjakoplodobilku?
a)Barvoslepýrozhodnětemperamimalovatnemůže.
b)Jenutnérozvážit,okohozkamarádůseopřít.
c)Valejilipnicevidentněnenajdete.
d)Vtomkahanexplodovalabylopolaboratoři.
e)DarujujílekciŠpačkovyetikety.
f)Hledalijsmeměsto,vesnicineboalespoňnějakouusedlost.
g)Starákosašpatněseče.
h)Ječ,jakchceš,ječ,mentálníúroveňkaždýposoudísám.
ch)Pros,ocochceš,nicnedostaneš!
i)Ovečkuiberánkavylákášnačerstvoutrávu.
j)NašeljsemtovgeologickémapěČSSR,Hanájenakvartérníchsedimentech.
k)Chytrýžebráksakoakravatunenosí.
2 – 12!Systémkrytosemennýchbylvposledníchletechobohacenojednutřídu.Původnítřída
dvouděložnébylarozdělenanadvě,bazálníkrytosemenné(Magnoliopsida)advouděložné
vužšímslovasmyslu(Rosopsida),jednoděložné(Liliopsida)zůstaly.Šácholany,lekníny,
pepřovníkynebopodražcebylyzpůvodníchdvouděložnýchvyčleněnydosamostatnétřídy
sdružujícínejprimitivnějšíkrytosemennérostliny.Rozhodněte,kterézvlastnostítěchto
bazálníchkrytosemennýchjsouspolečnésdvouděložnými,kterésjednoděložnými.Označ
podobnějakovprvnímřádkušipkou,skteroutřídoujevlastnostspolečná.
dvouděložné
bazální krytosemenné
jednoděložné
Semenoobsahujedvědělohy.
Vestonkupřítomnokambium,druhotnětloustnou.
Stromy,keřeibyliny.
Květytrojčetné,případněkvětníčástipomnožené.
Listyvětšinoubezpalistů.
Žilnatinalistůzpeřená.
Květyjsouvnaprostévětšiněpravidelné.
3 – 12!Charakterizujtečeleďmiříkovité(Apiaceae)podleobrázkůbolševníkuobecného
(Heraclerum sphondylium).
Upraveno podle: Slavík B. a kol.: Květena České republiky 5. 1997, Academia, Praha.
60
4 – 12Vzhledemktomu,jakječeleďrůžovitépestrá,vytvářícelouřadutypůplodů.
Vnásledujícítabulcespojtetypplodu(nebosouboruplodů),jehoobrázekazástupce,u
kteréhojejnajdete.
plod(souborplodů)
obrázek
druh
souplodínažek
kdouloň
souplodíměchýřků
udatna
peckovice
jahodník
souplodínažek
vdužnatéčešuli
souplodínažekna
dužnatémkvětním
lůžku
trnka
kuklík
souplodípeckoviček
ostružiník
malvice
růže
Upraveno podle: Dostál J.: Nová květena ČSSR 1. 1989, Academia, Praha, Slavík B. a kol.: Květena České republiky 4. 1995, Academia, Praha.
a) Jaksejmenujestonkováčástploduostružiníku,kterájdeuněkterýchdruhůoddělitod
souboruplodů?
b) Zjakéčástipestíkůvznikajíukuklíkunaplodechháčkyakčemuslouží?
c) Zčehovznikajíútvarynavrcholušípkurůží?
d) Kterýtypplodupovažujetezaevolučněnejprimitivnějšíaurůžovitýchpůvodní?
5 – 12!Naobrázkuvidíteprůběhdvojitéhooplozenívevajíčkukrytosemennýchrostlin.
Pojmenujtestruktury,unichžjsoučáry,aukaždéurčete,jakoumáploidii.
podle: Zlatník A. a kol.: Lesnická
Upraveno
botanika speciální. 1970, SZN, Praha.
61
6 – 12! Naobrázkuvidíte7našichléčivekzrůznýchčeledí.Došloalekproházeníkvětůči
květenství.Kekaždérostliněpřiřaďtejejíkvět,čikvětenstvíaprýtazařaďtejidočeledi.
Znížeuvedenýchcharakteristikvybertevždytupříhodnou.
Upraveno podle: Korbelář a kol.: Naše rostliny v lékařství. 1970, Avicenum, Praha.
rostlina
květ, květenství prýt
čeleď
charakteristika
sedmikráskachudobka
(Bellis perennis)
fenyklobecný
(Foeniculum vulgare)
máksetý
(Papaver somniferum)
jahodníkobecný
(Fragaria vesca)
hlaváčekjarní
(Adonis vernalis)
kokoškapastušítobolka
(Capsella bursa-pastoris)
mateřídouškaobecná
(Thymus serpyllum)
a)Čajzdvounažeksepoužíváumalýchdětíprotiplynatosti.
b)Naťobsahujesilicithymol,kterásepoužívánapř.vzubníchpastách.
c)Úborysepoužívajídojarníchsalátů.
d)Mléčniceznařezanýchtobolekposkytujíhmotubohatounaopiovéalkaloidy.
e)Toxickéglykosidytétovápnomilnéchráněnérostlinypůsobípovzbudivěnačinnost
srdce.
f)Kvetoucínaťsšešulkamilzeužívatpřisilnémmenstruačnímkrvácení.
g)Ztrojčetnýchlistůlzepřipravovatsladkýčaj.
7 – 12 Určete,kterávelkáčeleďjeuvedenýmipojmycharakterizována.
a)šešule,šešulka,čtyřčetnékvěty,čtyřmocnétyčinky,myrosináza,sirnéglykosidy
b)dvoubratrétyčinky,A10,G1,lusk,nitrogenníhlízkovébakterie,motýlovitákoruna
c)trojčetnéokvětíP3+3,a3+3,G(3),tobolkanebobobule,cibule,hlízy,oddenky
d)dřeviny,jednoduchélisty,tyčinkyapestíkyvespirále,A∞,G∞,souplodı́měchýřků
e)K2prchavý,C4,A∞,tobolka,vpletivechmléčnice,latexsalkaloidy
62
8 – 12 Spletlisenámpopisydvouhvězdnicovitýchbylindohromady.Vtextujednoubarvou
označtevěty,kteréplatípouzeprokopretinubílou(Leucanthemum vulgare),jinouty,které
platípouzepropampeliškulékařskou(Taraxacum officinale),třetíty,kterébymohlyplatit
proobězároveň.
Kvetoucí rostlina má květy uspořádané do úborů. Každý stvol nese jeden úbor. Květenství je ze
spodu kryté listeny, které tvoří zákrov. Každý úbor obsahuje dva typy květů, jazykovité a
trubkovité. Jazykovité květy mají žlutou barvu. Žluté květy dozrávají v nažky. Nažka nese dlouze
stopkatý chmýr. Jedná se o vytrvalou bylinu. Listy jsou uspořádány pouze v přízemní růžici.
Pletiva obsahují mléčnice, při poranění roní bílý latex.
9 – 12Čeleďhluchavkovité(Lamiaceae)jebohatánadruhyrostoucívnašípříroděinadruhy,
kteréjsouhospodářskyvyužívané,aťužjakokoření,nebojakoléčivky.Vybertevnásledující
nabídcevšechnyrostliny,kterépatřímezihluchavkovité(použijteinternet,atlasrostlinnebo
botanickýklíč)avespojovačcespojtevšechnačíslazajejichnázvy(dvojicečíselikaždou
následujícídvojici).
Zběhovec (1, 2), jahodník (3, 4), rozmarýna (5, 6), levandule (7, 8), pryskyřník (9, 10), popenec
(11, 12), hluchavka (13, 14), pitulník (15, 16), vlaštovičník (17, 18), hvozdík (19, 20), konopice
(21, 22), šalvěj (23, 24), heřmánek (25, 26), saturejka (27, 28), dobromysl (29, 30), mateřídouška
(31, 32), jetel (33, 34), máta (35, 36), kerblík (37, 38), ocún (39, 40), bazalka (41, 42), medovník
(43, 44), měrnice (45, 46), kokoška (47, 48), majoránka (49, 50).
Jakbystenejpřesnějipojmenovaliznak,kterývámvyšelvespojovačce?
Dalšíznakyhluchavkovitýchvybertevždyzdvojicpojmů:
listy: střídavé – vstřícné, postavení listů: dvouřadé – křižmostojné, tyčinky dvoumocné –
čtyřmocné, plod: tobolka – tvrdky, obsahové látky: silice – alkaloidy, souměrnost květu:
souměrný – pravidelný, lodyha na řezu: oválná – čtyřhranná, způsob opylení: anemogamie –
entomogamie.
1/12 Rozbor úboru sedmikrásky
63
úkol:Poznejtestavbukvětenstvíhvězdnicovitýchnasedmikráscechudobce.
teorie:Sedmikráskachudobkapatřímezihvězdnicovité(Asteraceae),podčeleďhvězdnicové(Asteroideae).Má
protoúborsloženýze2typůkvětů,jazykovitýchatrubkovitých.
pomůcky,materiál:úborysedmikrásky(Bellis perennis)–běžněvtrávnících,binokulárnílupa
postup:Vypreparujtezúborujazykovitýatrubkovitýkvět.Ověřtepozorovánímpodbinokulárnílupou,že
jazykovitýbílýkvětjesouměrný,samičí,tedypouzespestíkem,žlutétrubkovitékvětyjsoupravidelné,
oboupohlavné,trubkutyčinekprorážídvouramennábliznapesíku,semeníkjespodní.
2/12Rozbor rostliny kopytníku
úkol:Proveďtemorfologickýrozborrostlinykopytníkuevropského.
teorie:Kopytníkevropskýzčeledipodražcovité(Aristolochiaceae)jezástupcemstarobylétřídybazální
krytosemenné(Magnolipsida).Znakyvestavběkvětuhospojujíjaksdvouděložnými(Rosopsida),tak
sjednoděložnými(Liliopsida).
pomůcky,materiál:rostlinykopytníkuevropského(Asarum europaeum)–běžnévevšechpražskýchlistnatých
lesích,binokulárnílupa
postup:Přičichnětekoddenkukopytníku,obsahovýmilátkamijepříbuznýnapř.pepřovníku(vonípopepři).
Listymajídlanitoužilnatinu.Květystrojčetnýmkožovitýmokvětím,tyčinkyvedvoukruzíchpo6,každátyčinka
máoddělenáprašnéváčkydlouhým,prodlouženýmspojidlem(konektiv),pestíkšestipouzdrý,s6laločnou
bliznou.Tobolkaobsahujesemenasmasíčkem.
3/12Klíční rostlinky dvouděložných a jednoděložných rostlin
úkol:Srovnejtesemenáčkyředkvičkyacibule.
teorie:Ředkevsetáředkvičkajepředstaviteldvouděložnýchrostlin,cibulekuchyňskápatřímezijednoděložné
rostliny.Semenáčkyselišípočtemdělohastavboukořenovéhosystému.
pomůcky,materiál:týdennaklíčenásemenaředkvičky(Raphanus sativus)acibule(Allium cepa),binokulární
lupa
postup:Sledujtestavbusemenáčkuředkvičkyacibulepodbinokulárnílupou.Ředkvičkavytváří2srdčitéděložní
listy,cibule1štětinovitý.Kořínek(radikula)seuředkvičkyměnínahlavníkořenapostranníkořeny,ucibule
postupnězanikáajenahrazenadventivnímisvazčitýmikořeny.
4/12 Žláznaté trichomy hluchavkovitých
úkol:Pozorujtevariabilitustavbyatvarůžláznatýchtrichomůhluchavkovitých.
teorie:Hluchavkovitérostlinyjsoucharakteristickésvouvůní,danousilicemi,kterévylučujížláznatétrichomy.
Některérostlinyztétočeledisedíkyobsahusilicpěstujíjakokořeníneboléčivérostliny.
pomůcky,materiál:různíživíjedincihluchavkovitých(mateřídouška–Thymus,šalvěj–Salvia,bazalka–
Basilicum,majoránka–Majorana,dobromysl–Origanum,máta–Mentha,levandule–Lavandula,aj.),potřeby
promikroskopování
postup:Žiletkouseřezávámetrichomyzpokožkystonku,květníchstopeknebokalichuapozorujemepreparáty
zhotovenévkapcevodynapodložnímskle.Sledujemerozdílyvpočtechbuněkstopkytrichomu,vpočtu
sekrečníchbuněknahlavičcetrichomu,množstvísilicvyloučenýchpodkutikulunavrcholutrichumu.
64
Autorské řešení úloh
Rostlinnábuňka
1–1
2 – 1
2,3,4,6,9,12,15,17,18.
3 – 1
a)plastidyamitochondrie
b)velikostatvar,cyklickáDNA,průběhproteosyntézy,samostatnédělení,prokaryotické
ribozómy,odlišnástavbavnějšíavnitřnímembrány
c)Vnitřníjepůvodněprokaryotická,vnějšívzniklajakoobalováfagocytózou
zcytoplazmatickémembrány.
d)Zrněnkamáprimárníchloroplastsdvěmamembránami,vzniklýzesinice,rozsivka
sekundárníchloroplastvzniklýzruduchysprimárnímplastidem,máminimálně3membrány.
e)Ne,např.výtrusovcijsouvýhradněheterotrofní.
f)Některélátkysherbicidnímiúčinky,kterépoškozujíplastidy,budemožnévyužítkléčbě
malárie,anižbypoškozovalylidskýorganismus.
4 – 1
Nakvětechsevytvoříčervenéskvrny,antokyanyvkyselémprostředíkyselinymravenčí
přecházejídočervenébarvy.VkvětechplicníkuvprůběhustárnutírostepH(snižujese
kyselost),protoseantokyanyměnízčervenépřesfialovoudomodré.Květytak„dávají
najevo“opylovačům,jestlijsouaktivnínektária,produkujícínektar.Tímhmyzdokvětulákají
pouzevdobě,kdyjekvětpřipravennaopylení.
Zdalšíchnašichrostlin,kteréměnísvoubarvupodobnýmzpůsobem,jemožnéjmenovat
pomněnky(Myosotis),hadince(Echium),kamejkamodronachová(Lithospermum
purpurocoeruleum),pilát(Anchusa),aj.
65
5 – 1
seřazeníobrázků:4–2–5–1–7–6–3,a)6,b)3,c)4,d)5,e)2,f)7,g)1,profáze–
metafáze–anafáze–telofáze–cytokineze.
6–1
7 – 1
vakuola,chloroplast,mitochondrie,Golgihokomplex,endoplazmatickéretikulum,membrána.
KOROZE.
8–1
Polárnírozpouštědlovodarozpouštídobřepolárnílátky,cožjsouvtomtopřípaděflavony
divizny,benzínjenepolárnírozpouštědlo,dobřerozpustímembrányplastidůavymyje
xantofylyvpampelišce.
9–1
b,d,e,f
Pletiva
1–2
Pravdivé–3,7,8,12,13.Svěracíbuňkytvořícíprůduch.ATPvznikávchloroplastechzejména
cyklickoufotofosforylací,ostatníbuňkypokožkychloroplastynemají.
Opravenéchyby:1–neomezenáschopnostdělení,2–aerenchym,4–např.průduchová
štěrbinaneníkrytakutikulou,5–sítkovicejsouživé,6–nemajíbičík,9–oddenekje
metamorfovanýstonek,paprsčitýCSjetypickýprokořen,10–felogen,11–zvýšenýpodíl
suberinu,14–častomrtvébuňkyjsouvyplněnévzduchem,kterýodrážísvětlo,15–vodní
skulinou(hydatodou),16,jednobuněčný,inkrustovanýSiO2.
2–2
Apoplast–cesta1,symplast–cesta2.
Symplast.
Apoplast.
Kořenovývlásek,kořenovévlášení.
Přerušenaapoplastickácesta,docévtakproudíselektivnějentylátky,kteréprojdoudovnitř
buněksymplastem.Suberinjehydrofobnílátka.
3–2
I1.Bc),IV2.Cd),V3.Ea),II4.Ab),IIID5.e).
66
4 – 2
1–škrob,2–vzrostnývrchol,3–kořen,4–korek,5–felogen,6–lýko,7–kambium,8–
dřevo,9–cévy.
5–2
1Dsvrchnípokožkalistu,2Bvzrostnývrchol,3Kpylovázrna,4Ipapilynapokožcekorunního
lístku,5CHžláznatýtrichom,6Gspodnípokožkalistu,7Eřezstonkem,8Czásobnípletivose
škrobovýmizrny,9Jřezlistem,10Fzásobnípletivoschromoplasty,11Hřezkořenem,12I
kořenovášpička.
Vegetativníorgány
1–3
a)1,2,3,b)2,3,c)2,d)1,e)1,3,f)2,3,g)1,2,3,h)1,ch)3,příp.1(deskovýkolenchym).
2–3
a)láčkovka,b)list(čepel),c)vodníroztokenzymů,d)obranaprotizřeďováníobsahuláčky
deštěm.
3 – 3
1)b,2)b,3)c,4)b,5)a,6)b,7)a,8)a.
4–3
kořen:haustoria–kokotice,pneumatofory–mangrovník
stonek:kolce–slivoň,šlahouny–jahodník,úponky–réva,oddenky–sasanka,oddenkové
hlízy–lilek,brachyblasty–jinan
list:suknicecibule–lilie,trny-dřišťál
5-3
1.
2.
B
R
3.
4.
5.
P
6.
7. O
D
D
E
D
10.
13.
Ú
Z
V
A
A
CH
Y
B
L
A
S
Z
P
E
Ř
E
N
Á
Ý
R
Ý
T
Ř
Í
Č
E
P
I
V
P
Ř
E
S
L
E
N
N
E
K
P
A
L
I
S
T
Ě
L
O
H
A
H
A
U
S
T
O
R
I
U
Š
L
A
H
O
U
N
O
T
Y
L
11.
12.
I
P
8.
9.
J
H
Y
P
O
K
P
O
N
K
A
6–3
67
T
M
Mahagonrostevtropickémklimatu,kdejsouběhemrokukonstantnípodmínky,atakse
činnostkambianezastavujealetokruhynevznikají.Kokosovníkjejednoděložnárostlina,které
nemajíkambiumanischopnostdruhotnětloustnout.„Kmen“jetvořenzejménazbytkyřapíků
listů.
7–3
česnek–dužnatéúžlabnípupeny,cibule–dužnatébázelistů(suknice),zelí–dužnatélisty,
růžičkovákapusta–úžlabnípupeny.
8 – 3
Kopřivamávstřícnélistykřižmostojné,každýdalšípárlistůnarůstáotočenýo90°,udřínuse
větvealistyrozkládajídostrandoplochy.
9 – 3
1.pampeliška,hvězdnicovité–zákrov,2.mrkev,miříkovité–obalaobalíček,3.ďáblík,
áronovité–toulec.
Květ
1–4
1.
2.
J
E
H
N
Ě
D
A
K
O
R
U
N
A
K
A
L
I
CH
V
A
J
Í
Č
K
O
K
V
Ě
T
Í
C
Í
P
Y
R
A
Š
N
Í
K
S
A
M
O
S
P
R
A
Š
N
É
L
Á
Č
K
A
P
E
S
T
Í
K
3. 4. 5. O
6. 7. P
8. 9. 10. 11. L Ů Ž K O
Květyopylujímouchy,mrchožravíbrouci,aj.
2 – 4
prašníků,semeník,čnělce,bliznu,opylen,semena.Symbióza(mutualismus).
3 – 4
a)Akaktus,b)Dpižmovka,c)Blilie,d)Fchmel,e)Cbazalka,f)Erozrazil.a)B,b)F,c)A.
4 – 4
líska obecná, chmel otáčivý, konopě setá, kukuřice setá, dub letní, vrba jíva, okurka setá,
knotovka bílá, kopřiva dvoudomá, ostřice štíhlá, bříza bělokorá, aktinidie (kiwi), ořešák
královský, kopřiva žahavka, jmelí bílé, bažanka vytrvalá.
68
5–4
Upraveno podle: http://onlinelibrary.wiley.com/mrw_content/els/articles/a0002066/image_n/nfgz001.gif
Šalvějjeopylovánačmelákyajinýmhmyzem,tyčinkymajínitkuskloubemanášlapnou
ploškou,nakteroukdyžhmyzpřistane,prašníkysepřikloníkhřbetuhmyzuapoprášího
pylem.Nitkytyčinektravnarůstajíuprostředprašníku(vrtivétyčinky),jsouprodlouženéa
tenké.Vítr,kterýsnadnoprašníkyrozhýbe,uvolňujeaodnášípylovázrna.
6-4
TOŘIČE
Upraveno podle: Rosypal S. a kol.: Nový přehled biologie. 2003, Scientia, Praha
7 – 4
a)5.B.,b)4.C.,c)3.F.,d)6.E.,e)1.A.,f)2.D.
Plod
1 – 5
1)a.nažka,oříšek,obilka,b.měchýřek,lusk,tobolka,šešule,šešulka,c.dvounažka,struk,
tvrdky,2)peckovice,bobule,malvice.
2 – 5
Olše–plodenstvínažek,leknín–souplodíměchýřků,někdyjeuváděnatakébobulenebo
dužnatátobolka.Šířenívodou=hydrochorie.Olšesetakéšířívětrem(anemochorie).Olše–
podoplodímvrstvavzduchu,díkynízkéhmotnostiavelképloše(díkykřídlu)využívá
69
povrchovéhonapětívodyaplavepohladině.Leknín–květnílůžkoastvolobsahuje
aerenchym,plodjeunášenproudemarozkládajícísevnějšívrstvyjsouodírányodno,čímžse
uvolňujísemena.OlšeG(2),leknínG(10–25).
3–5
obiLka,tobOlka,tvrDky,dvOunažka,malvIce,peCkovice,šEšulka,nAžka
LODOICEA,SeychelyaMaledivyležívIndickémoceánu,Seychelyseverovýchodněod
Madagaskaru,MaledivyjihozápadněodIndie.
4 – 5
Pomeranč–bobule(hesperidium)G(např.15),hroznovévíno–plodenstvíbobulí,vlašský
ořech–peckovice(případněoříšekvčešuli)G(2),lískovýoříšek-oříšek,burskéoříšky
(arašídy)-lusk,banán–bobule,G(3),rajče–bobule,G(2),okurka–bobule,G(3),ananas–
plodenstvíbobulí,vanilkovýlusk-tobolka,jablko–malvice,G(5),jahoda–souplodínažek,
G∞,mango–peckovice,švestka-peckovice,dýně-bobule,pistácie-peckovice,oliva-
peckovice,kokos–peckoviceG(3),mandle-peckovice,kukuřice-obilka,fazole–luskG1.
5 – 5
1.a2.tobolkyvzpřímené,otvoryvtobolcesměřujívzhůru,3.a4.tobolkysehnutédolů(opět
musejíbýtotvoryvzhůru,abysesemenanevysypalapodmateřskourostlinu).
6–5
Souplodínažekvčešuli-růže,souplodínažekobyčejné-kuklík,souplodíměchýřků-
badyáník,souplodípeckoviček-ostružiník,plodenstvíbobulí-ananasovník,plodenstvínažek
uzavřenévezbytnělémvřetenikvětenství(sykonium)-fíkovník,plodenstvíoříšků-lípa.
7–5
a)mravenců,masíčko(elaiozóm),b)1,c)Ac,Bb,Cd,Da.
Fyziologierostlin
1–6
a)6,b)11,c)7,d)3,e)2,f)5,g)10,h)1,ch)8,i)4,j)1,k)9,l)4.
2–6
ethylen,otevřeníkvětu,opadkoruny,tvorbaplodu,dozráváníplodu,opadplodu.
3–6
a,d,f.
4–6
ethylen,CH2=CH2,dozráváníplodů,opadlistů.
5–6
auxinC,kyselinaabscisováA,giberelinyB.
6–6
c–a–b–e–h–g–d–f.
70
typvýživy
fotosyntéza
samostatný
příjemvšech
minerálů
samostatný
příjemvody
obrázek
název
7–6
mixotrofie
ano
ne
ano
7.
rosnatka
autotrofie
ano
ano
ano
5.
sasanka
mykoheterotrofie
ne
ne
ne
1.
hnilák
holoparazitismus
ne
ne
ne
6.
záraza
hemiparazitismus ano
ne
ne
2.
černýš
symbióza
ano
ne
ano
3.
hrách
mykorhiza
ano
ne
ne
4.
vstavač
Fotosyntéza
1–7
1)c,k,2)b,3)c,4)i,5)l,6)a,7)g,8)r.
2–7
Zvýší-liseintenzitadopadajícíhosvětla,intenzitafotosyntézysezvýší.(Platídookamžiku,kdy
jefotosyntetickýaparátnasycen.)Zvýší-lisekoncentraceCO2,intenzitafotosyntézysezvýší.
(SoučasnákoncentraceCO2neníprofotosyntetickýaparátmaximálnímožná.)Zvýší-lise
koncentraceO2,intenzitafotosyntézysesníží.(DocházíkekompeticiCO2aO2naRubisCO,
probíhávícefotorespirace.)Zvýší-lisekoncentraceO3,intenzitafotosyntézysesníží.(Ozón
poškozujevbuňkáchbuněčnoustěnu,membránu,proteiny,enzymy.)Zvýší-liseteplota
z10°Cna15°C,intenzitafotosyntézysezvýší.(Uvšechtypůfotosyntézyvedezvýšeníteploty
vtomtointervalukezvýšeníúčinnostienzymů.)Zvýší-liseteplotaz30°Cna50°C,intenzita
fotosyntézysesníží.(Začínádocházetkdenaturacienzymůapoškozenícelého
fotosyntetickéhoaparátu.)Zvýší-lisepodílsvětlasvlnovoudélkounad700nm,intenzita
fotosyntézysesníží.(Je-livětšípodílsvětlasvyššívlnovoudélkou,snížísepodíl
fotosyntetickyaktivníhozáření.)Zvýší-lisekoncentraceantokyanůvpokožce,intenzita
fotosyntézysesníží.(Absorbujíčástfotosyntetickyaktivníhozáření,stíníbuňkyparenchymu.)
Zvýší-lisepočetvrstevpalisádovéhoparenchymu,intenzitafotosyntézysezvýší.(Intenzita
fotosyntézyseudávánaplochulistu,tazůstává,jenrostepočetasimilujícíchbuněk.)Zvýší-li
sekoncentraceNaClvpůdě,intenzitafotosyntézysesníží.(Zvyšujesehypertonicita
mimobuněčnéhmotyaokolírostliny,rostlinatrpínedostatkemvody,uzavíráprůduchy,
snižujeintenzitufotosyntézy.)
3–7
chlorofyl a, chlorofyl b, chlorofyl c, chlorofyl d, karoten, xantofyl, fykocyanin, fykoerytrin,
antokyan, fukoxantin.
4–7
71
fotosyntéza
X
X
X
X
X
X
X
buněčné dýchání
X
X
X
X
X
X
X
X
Katabolismus.
Oxidacekyslíkem.
Asimilace.
Hmotnostrostlinyklesá.
Rozkladorganickýchlátek.
Probíhávsemiautonomníorganele.
Oxiduhličitýjevýchozílátkou.
Probíhávevšechbuňkáchrostliny.
Probíhápraktickynepřetržitě.
Uvolňujesekyslík.
ZvýšenákoncentraceO2tentodějbrzdí.
BěhemtohotodějevznikáATP.
Tentodějjeevolučněmladší.
5–7
Zavysokýchteplotserostlinachránípředodparem,uzavíráprůduchyadíkytomunemůže
přijímatCO2.TvorbaglukózyiprodukceO2bymělymaximumběhemdne.CAM(Crassulacean
acidmetabolism).Vnocimáotevřenéprůduchy,abymohlapřijímatCO2,protojeprůduchová
transpiracemaximální.CO2seměnínaoxalacetát(kyselinuoxaloctovou),kterýseměnína
malát(kyselinujablečnou),oběsloučeninyjsoučtyřuhlíkaté.Ukopřivy(C3rostlina)vrcholí
asimilaceCO2atranspiraceběhemdne.
fotolýza vody, absorpce světla pomocí fotosystémů, fotofosforylace, tvorba NADPH+H+, produkce
O2, příjem CO2, Hatch-Slackův cyklus, Calvinův cyklus, tvorba glukózy.
6–7
a,c,e,f.
7–7
1)koncentračnírozdíl,2)stromatu,3)8,4)není,5)nebude–ATPsyntázapracujejenpři
přenosuprotonůjednímsměrem,6)nevytvořígradientH+,protonymohouvolně
prostupovat,7)zanepřítomnostiCO2,jehomnožstvínaprimárnídějenemávliv,naopakza
světlabyprotonyvznikalyfotolýzouvody.
72
8–7
Řasy
1–8
1Ea)VI.,2Dd)IV.,3Cc)III.,4Bf)II.,5Fe)I.,6Ab)V.
2–8
fotosyntetizují,pláštěnka–chlorofylaab,karotenoidy,Trentepohlia–chlorofylaab,
karotenoidy,potěrka–chlorofylaad,fykocyanin,fykoerytrin.KarotenyfungujíjakoUVfiltr,
suchozemskébiotopyjsoumnohemvíceohroženyúčinkyUV-záření.
3–8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
4–8
a)
b)
c)
CH
L
M
I
T
O
CH
O
V
A
K
U
O
L
A
O
R
O
P
L
A
S
T
M
E
M
B
T
Y
S
hypotonicképrostředí
pozitivnífototropismus
2
RubisCO
škrob
mikrotubuly,tubulin
jednobuněčnéstélky:zelenivka
fykobiliny:potěrka
nikdynemajíbičík:potěrka
73
N
D
R
I
R
Á
N
A
L
A
K
O
I
T
I
G
M
A
E
D
d) cenobia:váleč
e) pletivnástélka:parožnatka
f) konjugace(spájení):šroubatka
5–8
nezmarzelený
6–8
Fykoerytrinafykocyanin(obecněfykobiliny)jsounapovrchutylakoidůvpodobě
bochánkovitýchfykobilizómů.JednáseoantényfotosystémuII,kterézachytávajísvětlo
snižšímivlnovýmidélkami,nežjsouabsorpčnímaximachlorofyluvčervenéoblasti.Červené
světlopronikádovětšíchhloubeknejméně,protofykoerytrinsabsorpčnímmaximem565nm
afykocyaninsAmax=620nmzachytávajíprošléfotonyapředávajíchlorofyluaexcitační
energii.Tímtatobarvivadávajíruduchámkonkurenčnívýhoduoprotizelenýmřasámajiným
fotosyntetizujícímorganismůmaumožňujítakjejichrůstivevětšíchhloubkách.
7–8
Upraveno podle: http://www.marlin.ac.uk/images/taxonomy_descriptions/Chlorophyta.jpg
isomorfnírodozměna,isogamety.
74
Mechorosty
1–9
Měchýřkajávská,zvanájávskýmechatrhutkaplovoucí.
2–9
název generace
pohlavní / nepohlavní ploidie
symbol ploidie
gametofyt
pohlavní
haploidní
n
sporofyt
nepohlavní
diploidní
2n
vaječná buňka (oosféra), lístek (fyloid), příchytné vlákno (rhizoid), štět, výtrus (spora), lodyžka
(kauloid), spermatozoid, pelatka (antheridium), tobolka (sporangium), zárodečník
(archegonium), zygota, prvoklíček (protonema).
3–9
Prořezávánívětvístromůnadtrávníkem(prosvícení),vyhrabávánímechusnarušením
povrchovévrstvypůdy(zvýšísepropustnostprovodu),případněvertikutace(speciálnístroje
svýminožiprořezávajípovrchovévrstvypůdy–provzdušnění,zvýšenípropustnostipro
vodu),vápněnítrávníku(zvýšenípH),omezenízálivkytrávníku,chemicképrostředkynapř.
nabázisíranuamonnéhoneboželeznatého.
4-9
Lupenité(frondózní)játrovkymajílupenitoustélkusrhizoidy(obrázkyD.aG.),lístkaté
(foliózní)játrovkymajítělorozlišenénafyloidy,rhizoidyakauloid,narozdílodmechůnemají
nalístcíchstřednížebroačastomajípoddvěmařadamilístkůještětřetířadubřišníchlístků
(amfigastrií).JsounaobrázcíchC.,F.aJ.
5–9
SILICE(siličnátělíska)
6–9
a)Ne,deštníčkovitéútvarynastélcejsounosičepelatekazárodečníků.
b)Ano,jedvoudomoujátrovkou,kterávytvářísamčíasamičívýtrusyagametofyty.
c)Ne,čepičkanatobolcejesoučástígametofytu,vznikázestěnyzárodečníkuamá
haploidníbuňky.
75
d)Ne,častějijsouspermatozoidypomocídešťovýchkapekrozstříkáványdookolí,
protomajípelatkyvyústěnínahornístranědeštníčkovitýchanteridioforů.
e)Ne,prvoklíčkyjsouněkolikabuněčné,nevláknité.
f)Ne,naštětuvisítobolkydolůpoddeštníkovitýnosičzárodečníků(archegoniofor).
7–9
vlastnost
buňka
Obsahujechloroplasty.
1
Buněčnástěnajeproděravělápóry.
2
Buněčnástěnajeztlustlávpříčnévzpěry.
2
Vytváříškrob.
1
Vysychápomaleji.
1
Vznikáapoptózou.
2
Roztokymezinimipřecházejísymplastem(přescytoplazmu).
1
Povyschnutízpůsobujíbělavézbarvenímechu.
2
8–9
a4,b1,c7,d2,e6,f3,g5.
9–9
a)fyzikálníhygroskopicképohyby
b)zahezkéhopočasí,kdyjeteploasucho,jevětšípravděpodobnost,žesevýtrusydostanou
dovětšíchvzdáleností,protosetobolkavytahujedovýškyaotevíráse
c)sporofyt
d)ano,hygroskopicképohybyprobíhajíinamrtvýchčástechrostlin
10 – 9
Lístky,lodyžkaapříchytnávláknajsousoučástígametofytu,listy,lodyhaakořenytvoří
sporofyt.Analogie–vztahdvoujevů,kterésepodobají,alemajíodlišnýpůvod.Homologieje
vztahdvoujevů,kterépocházejízjednohojevupůvodního,mohouseodsebelišit.Listalístek
jsoutedyútvaryanalogické.Kořenirhizoiddržírostlinuvzemi,jsounezelené,kořenvšak
navícumípřijímatroztokyminerálůzpůdyamůžefungovatjakozásobárnaživin.
Kapraďorosty
1 – 10
Suchéklimaovlivnilorozloženíložisekčernéhouhlítak,ževeznačnéčástiJižníAmeriky,
Afriky,ArabskéhoaIndickéhopoloostrovaložiskanejsou.TakévAntarktiděnelzeočekávat
většímnožstvízásob,bylavkarbonupodpolárnímpříkrovem.Černéuhlí–mapaC.(mapaA–
železnáruda,mapaB–ropa,mapaD–zlato).PřisníženíkoncentraceCO2vglobálním
měřítkudocházíkesníženískleníkovéhoefektu,nakoncikarbonudošlokochlazení.Množství
O2stoupá(32%).
2 – 10
plavuněC,vranečkyA,přesličkyD,kapradinyB,jednodoméprokly(1typvýtrusů)–plavuně,
kapradiny,dvoudomé(2typy–samčíasamičívýtrusy)–vranečky,přesličky.
76
3 – 10
2b,přesličkapoříční2c,přesličkalesní2a.
Znak, vlastnost
číslo
fertilní,vytvářívýtrusy
1
fotosyntetizuje,jezelená
2
žijezezásobníchlátekvoddenku
1
dokážerychlebrzynajařevyrůstnadostatnírostliny
1
mánasobělistovépochvy
1,2
žijedelšídobu
2
mápodzemnízásobníoddenek
1,2
4 – 10
Vpaždílistůjsouvýtrusniceobsahujícívýtrusy.Plavuněmajíprokel,kterýrostevýraznědelší
dobunežupřesličeknebokapradin,idesítkylet.
5 – 10
C-cévice(circinátní),E -epifyt(epidermis),H-haptery(heterofylie),I -inkrustace
(isosporické),K-kupka(koheze),L-Lepidodendron(lodyha),M-meióza(mykoheterotrofie,
lzeuznatiuváděnoumykorhizu),O -ostěra(oddenek),P-prokel(pelatka),R-rodozměna
(rhyniofyty),S-sporofyl(spermatozoid),T-telomy(trofofyl),U-uhlí(uzlina),V-výtrusnice
(vranečky),Z-zárodečník(zygota).
6 – 10
Asporofyl(nesevýtrusnice),Btrofofyl(fotosyntetizuje),Cplovoucílist,nadnášírostlinua
fotosyntetizuje,Drhizofyl(listpodobnýkořenu,přijímázvodyživiny),Eobalnýlist,zadržuje
vodusrozpuštěnýmiživinami,Ftrofosporofyl(nesevýtrusyafotosyntetizuje).
77
7 – 10
1.G
2.F
3.E Z
4.P
5.B
6.J
7.H
8.L
9.N
10.M
11.D
12.I
13.O
14.C
15.A
16.K
17.Ch
S
Á
Z
P
P
V
R
P
E
R
M
A
T
O
Z
O
B
I
Č
Í
K
O
D
E
Č
N
Í
K
O
S
T
Ě
R
A
V
Ý
T
R
U
S
K
O
Ř
E
N
Y
G
O
T
A
Ř
A
P
Í
K
K
U
P
K
A
L
I
S
T
E
L
A
T
K
A
R
H
I
Z
O
I
D
R
S
T
E
N
E
C
P
R
O
K
E
L
C
E
D
E
Ý
T
R
U
S
N
I
O
D
D
E
N
E
K
Z
Á
R
O
I
D
K
Nahosemenné
1 – 11
a)kmenysenemohourozkládataneuvolňujíseznichživiny
b)přesdensenezastíněnápůdarozpalujenavysokéteploty,vysychá
c)rozmanitostmikrostanovišťjeminimální,jednáseojednolitouplochu
d)edafonúčinkempřehříváníasuchavymírá,tímseještěvícsnížíschopnostpůdy
rozkládatodumřeléčástiorganismůavytvářethumus
e)stejnověkýlesjevícenáchylnýkvývratůmapolomům
f)stejnocennézastíněnéspodnívětveodumírají,kmenyjsouvnižšíchpatrech
nezavětvenéanejsouanichráněnénižšímistromy
g)půdanarušenétěžkoutechnikouanechráněnápadlýmikmenyméněodoláváerozi
dešťovouvodou,vodarychlestékázesvahuaodnášísvrchníhumusovéhorizonty
půdy
h)stejnověkýlessesnázekácí(pomocíholosečí)
78
2 – 11
1–nemázpeřenou,alevidličnatoužilnatinu
2–listysenerozvíjejíspirálně,alejsouposkládané
podležilnatiny
3–listynaplodnýchvětévkáchvyrůstajípouze
zbrachyblastů
4–stromyjsoudvoudomé,nemohounajednévětvičce
růstzároveňjehnědytyčinekastopkatávajíčka
5–semennápeckoviceobsahujevždyjenjediné
semeno
Volně překresleno podle: http://www.homoeopathiewichmann.de/provings/image14.gif
3 – 11
výtrusnélisty
(sporofyly)
výtrusnice
(sporangia)
výtrusy
(spory)
prokel
(gametofyt)
tyčinky
prašnápouzdra
pylovázrna
♂ samčí
(mikrosporofyly)
(mikrosporangia)
(mikrospory)
(mikro…)
♀ samičí
(mega…)
semennéšupiny
(plodolisty-
megasporofyly)
vajíčka
(megasporangia)
pylováláčka
(mikrogametofyt)
jednobuněčný
zárodečnývak
(megaspora)
mnohobuněčný
zárodečnývak
(megagametofyt)
pohlavní
buňky
(gamety)
spermatické
buňky
(mikrogamety)
vaječnébuňky
(megagamety)
4 – 11
Navětvičkupřirůstajíjehliceplochýmrozšířeným
knoflíkovitýmzákladem.
Naspodnístranějehlicejsou2bílévoskovéproužky.
Jehlicevyrůstajívesvazečkunabrachyblastu.
Jehlicejeplochá.
Jehlicemajítenkouvoskovitoukutikulu,nazimu
opadávají.
Semenazešišekvypadávajíještěnastromě.
Pylovázrnaobsahují2vzdušnápouzdra.
Stromnapodzimupoutásvoujasněžlutoubarvou.
Navětvíchzůstávajíšiškyipoté,coznichvypadají
semena.
Stromjejednodomý.
jedle
(Abies)
X
smrk
(Picea)
borovice
(Pinus)
modřín
(Larix)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5 – 11
1–floém,2–xylém,3–průduch,4–středníválec,5–asimilačnímezenchym,6–siličný
kanálek,7–pokožka,8–endodermis,9–hypodermis.
6 – 11
jedlefE1c.,smrkaF2d.,boroviceeA3a.,modříncB5b.,jalovecdC6e.,tisbD4f.
7 – 11
ai,bh,ck,dg,el,fj.
79
8 – 11
Upraveno podle: http://mapasveta.info/svet/images/svet_slepa_mapa2_hranice.gif
Welwitschia,bOrovice,bLahočet,bLahočet,sEkvojovec,Modřín,jInan,cykAs.
Wollemia
Krytosemenné
1 – 12 pýr,žito,lipnice,tomka,jílek,oves,rákos,ječmen,proso,kavyl,srha,rýže.
Klasklásků–pýr,žito,tomka,jílek,ječmen,kavyl,ostatnímajílatuklásků.Hospodářské
plodiny–žito,oves,ječmen,proso,rýže.Nepůvodní–žito,proso,rýže.Obilkumajívšichni.
2 – 12
dvouděložné
bazální krytosemenné
jednoděložné)
Semenoobsahujedvědělohy.
Vestonkupřítomnokambium,druhotnětloustnou.
Stromy,keřeibyliny.
Květytrojčetné,případněkvětníčástipomnožené.
Listyvětšinoubezpalistů.
Žilnatinalistůzpeřená.
Květyjsouvnaprostévětšiněpravidelné.
3 – 12
Pětičetnékvěty,C5,A5(1),pravidelné,ažsouměrné,květenstvívětšinousloženýokolík(2),
zespodapodpíranýobalem(3),jednotlivéokolíčkypodepřenéobalíčky(4),G(2),2čnělky(5),
plodemjepoltivádvounažka(6),listyčastosložené,střídavé(7),nalodyhupřecházejípomocí
rozšířenépochvy(8).
80
4 – 12
plod(souborplodů)
souplodínažek
obrázek
druh
kdouloň
souplodíměchýřků
udatna
peckovice
jahodník
souplodínažek
vdužnatéčešuli
souplodínažekna
dužnatémkvětním
lůžku
trnka
kuklík
souplodípeckoviček
ostružiník
malvice
růže
Upraveno podle: Dostál J.: Nová květena ČSSR 1. 1989, Academia, Praha, Slavík B. a kol.: Květena České republiky 4. 1995, Academia, Praha.
a) květnílůžko
b) bliznasčnělkou,zachytávánívsrstizvířatanaoděvu(epizoochorie)
c) zbytekkalichuatyčinek
d) souplodíměchýřků
5 – 12
a)buňkyvaječnýchobalů(2n),b)podpůrnébuňky(synergidy,n),c)spermatickébuňkya
buňkypylovéláčky(n),d)vaječnábuňka(oocyt,n),e)jádrozárodečnéhovaku(2n),f)
protistojnébuňky(antipody,n).
6 – 12
rostlina
květ,
prýt
čeleď
charakteristika
květenství
sedmikráskachudobka
C
1
hvězdnicovité
c)
(Bellis perennis)
fenyklobecný
A
3
miříkovité
a)
(Foeniculum vulgare)
máksetý
B
7
makovité
d)
(Papaver somniferum)
81
jahodníkobecný
E
4
růžovité
g)
(Fragaria vesca)
hlaváčekjarní
G
2
pryskyřníkovité
e)
(Adonis vernalis)
kokoškapastušítobolka
F
5
brukvovité
f)
(Capsella bursa-pastoris)
mateřídouškaobecná
D
6
hluchavkovité
b)
(Thymus serpyllum)
7 – 12
a)brukvovité
b)bobovité
c)liliovité
d)šácholanovité
e)makovité
8 – 12
Kvetoucí rostlina má květy uspořádané do úborů (obě). Každý stvol nese jeden úbor
(pampeliška). Květenství je ze spodu kryté listeny, které tvoří zákrov (obě). Každý úbor obsahuje
dva typy květů, jazykovité a trubkovité (kopretina). Jazykovité květy mají žlutou barvu
(pampeliška). Žluté květy dozrávají v nažky (obě). Nažka nese dlouze stopkatý chmýr
(pampeliška). Jedná se o vytrvalou bylinu (obě). Listy jsou uspořádány pouze v přízemní růžici
(pampeliška). Pletiva obsahují mléčnice, při poranění roní bílý latex (pampeliška).
9 – 12
Dvoupyskákoruna.
listy:vstřícné,postavenílistů:křižmostojné,tyčinkydvoumocné,plod:tvrdky,obsahovélátky:
silice,souměrnostkvětu:souměrný,lodyhanařezu:čtyřhranná,způsobopylení:
entomogamie.
82
Obrazová příloha
Legendakobrazovýmtabulím:
Tabule1–Rostlinnábuňka
1.Rostlinnábuňka
1.buněčnástěna,2.plasmodesma,3.cytoplazmatickámembrána,4.chloroplast,5.mitochondrie,6.
vakuola,7.drsnéendoplazmatickéretikulum,8.hladkéendoplazmatickéretikulum,9.Golgihokomplex,
10.jadérko,11.jádro,12.jadernépóry.
2.Stavbabuněčnéstěny
1.cytoplazmatickámembrána,2.mikrofibrilyzcelulózy,3.hemicelulózy,4.pektinstřednílamely.
3.Plasmodesma
1.váčkyendoplazmatickéhoretikula,2.cytoplazmatickámembrána,3.střednílamela,4.celulóza,5.
kanálekplasmodesmatu(desmotubulus).
4.Chloroplast
1.vnějšímembrána,2.vnitřnímembrána,3.stromatálníthylakoid,4.granálníthylakoidtvořícígranum,
5.DNA,6.ribozóm,7.stroma,8.mezimembránovýprostor.
5.Růstrostlinnébuňky
1.mladévakuoly,2.vakuoladospělébuňky,3.chloroplasty,4.jádro,5.inkluze.
6.Buňkydužninyšípku
1.chromoplasty.
7.Škrobovázrna
7a.brambor(1.iniciálníbod,2.vrstvyškrobu),7b.fazol,7c.oves,7d.pryšec.
8.Dělenírostlinnébuňky
8a.začátekprofáze,8b.metafáze,8c.závěrtelofáze,8d.cytokineze.1.cytoskelet,2.dělícívřeténko,3.
chromozómy,4.fragmoplast.
Tabule2–Pletiva
1.Vzrostnývrcholstonku
1.mateřskébuňkymeristému,2.základylistů,3.prokambium.
2.Vzrostnývrcholkořene–kořenovášpička
1.kořenováčepička,2.kořenovýmeristém,3.prokambium,4.kořenovévlásky.
3.Dělivépletivo(meristém)
1.jádro,2.jadérko,3.probíhajícímitóza–telofáze,4.metafáze.
4.Parenchym
1.buňkyparenchymu,2.mezibuněčnéprostory(interceluláry),3.plasmodesmata.
5.Aerenchym
1.buňkysjádrem,2.interceluláry.
6.Rohovýkolenchym
1.protoplastbuněk,2.střednílamela,3.buněčnástěna.
7.Sklerenchym,kamennébuňky(sklereidyploduhrušně)
1.protoplastbuněk,2.buněčnástěna,3.plasmodesmata.
8.Pokožka(epidermis)
1.pokožkovábuňka,2.vedlejšíbuňka,3.svěracíbuňkaprůduchu,4.průduchováštěrbina.
9.Pokožkakorunníholístkuviolky
1.papila.
10.Žláznatétrichomyrajčete
1.buňkastopkytrichomu,2.sekrečníbuňky,3.pokožkovébuňky.
11.Větvenýjednobuněčnýkrycítrichomhuseníčku
83
12.Žahavýtrichomkopřivy
1.hlavička,2.krček,3.dutinatrichomu.
13.Tentakulerosnatky
1.kutikula,2.sekrečníbuňky,3.cévnísvazek,4.absorpčnítrichom.
14.Dřevo(xylém)
1.buňkyprimárníhodřeva(protoxylém),2.buňkysekundárníhodřeva(metaxylém)
15.Dvoubočný(bikolaterální)cévnísvazek
1.dřevo(xylém),2.lýko(floém),3.kambium.
16.Paprsčitý(radiální)tetrarchnícévnísvazekkořene
1.dřevo(xylém),2.lýko(floém),3.endodermis.
Tabule3–Vegetativníorgány
1.Klíčícírostlinkahrachu
1.vzrostnývrcholstonku(plumula),2nadděložníčlánek(epikotylus),3.podděložníčlánek
(hypokotylus),4.dělohyvosemení,5.hlavníkořen,6.postranníkořeny.
2.Kořenovášpička
1.odlupujícísebuňkykořenovéčepičky,2.buňkyspřesýpavýmškrobem(statocyty),3.růstový
meristém.
3.Příčnýřezkořenem
1.rhizodermis,2.kořenovévlášení,3.primárníkůra,4.pericykl,5.endodermis,6.středníválec,7.dřevo
(xylém),8.lýko(floém).
4.Kořenovéhlízkynakořenechsóji
5.Vzdušnékořenyfilodendronu
6.Dýchacíkořeny(pneumatofory)mangrovníku
7.Příčepivékořenybřečťanu
8Vidličnatévětvenístonkuvrancejedlového
9.Vrcholičnatévětvenístonkukřehkýševodního
10.Hroznovitévětvenístonkutřezalkytečkované
11.Bulvamiříkuceleru
1.kořenováčástsvedlejšímikořeny,2.hypokotylováčást,3.stonkováčástslistovýmijizvami.
12.Stonkováhlízakedlubnu
1.listovájizva.
13.Pupenjírovcemaďalu
1.listovástopa,2.listovájizva,3.úžlabnípupen,4.šupina,5.čočinka(lenticela).
14.Jmelínavětviborovice
1.haustorium.
15.Příčnýřezdvoulícím(bifaciálním)listem
1.svrchnípokožka,2.palisádovýparenchym,3.houbovýparenchym,4.cévnísvazek,5.svěracíbuňky
průduchu,6.spodnípokožka.
16.VětvičkadřišťáluJuliina
1.ostennaokrajilistu,2.listovýtrn.
17.Listrůže
1.palist,2.řapík,3.čepelčleněnánalístky.
Tabule4–Květ
1.Mnohobuněčný(zralý)zárodečnývakvevajíčku
1.vaječnábuňka,2.podpůrnébuňky(synergidy),3.dvoujaderné,pozdějidiploidníjádrozárodečného
vaku,4.protistojnébuňky(antipody).
84
2.Pestík
1.blizna,2.čnělka,3.semeník,4.vaječnéobaly,5.klovýotvor(mikropyle),6.mladýzárodečnývak,7.
poutko(chaláza).
3.Květ
1.květnílůžko,2.kalich(calyx),3.pestík(gyneceum),4.soubortyčinek(andreceum),5.koruna
(corolla).
4.Tyčinka
1.nitka,2.prašnýváček,3.prašnépouzdro,4.spojidlo(konektiv),5.prašník.
5.Klíčícípylovézrno
1.exinapylovéhozrna,2.vegetativníbuňkatvořícípylovouláčku,3.spermatickébuňky,4.jádro
vegetativníbuňky.
6.Pravidelnýkvětbělozářky
7.Souměrnýkvětstřevíčníku
8.Asymetrickýkvětmaranty.
9.Plodenstvínažekbukovitýchvčíšcestonkovéhopůvodu
9a.dub,9b.buk,9c.kaštanovník.
10.Typysrostloplátečnékoruny
10a.baňkovitá,10b.dvoupyská,10c.jazykovitá,10d.kolovitá,10e.kulovitá,10f.nálevkovitá,10g.
řepicovitá,10h.šklebivá.10i.tlamatá,10j.trubkovitá,10k.zvonkovitá.
11.Přizpůsobeníkvětušalvějeentomogamii
1.tyčinkasnášlapnýmmechanismemnanitce,2.blizna,3.spodnípyskkoruny,4.svrchnípyskkoruny,
5.kalich.
12.Dvoubratrétyčinkybobovitých
1.samostatnátyčinka,2.9srostlýchtyčinek,3.pestík.
13.Trojbratrétyčinkytřezalky
1.kalich,2.koruna,3.svazektyčinek,4.trojramennáblizna.
14.Pylovázrna
14a.vrba,14b.lilie,14c.heřmánek,14d.konopí.
15.Generativníorgánykvětušácholanu
1.jizvypoopaduokvětí,2.jizvypoopadutyčinek,3.tyčinky,4.apokarpnígyneceum.
16.Květenství
16a.hrozen,16b.lata,16c.klas,16d.jehněda,16e.okolík,16f.hlávka(strboul),16g.úbor,16h.
mnohoramennývrcholík,16i.vidlan,16j.vijan.
Tabule5–Plod
1.Peckovicebroskvoně
1.vnějšíoplodí(exokarp),2.dužnina(mezokarp),3.pecka(endokarp),4.semeno.
2.Hesperidiumcitroníku
1.vnějšíoplodí(flavedo),2.středníoplodí(albedo),3.vnitřníoplodí(dužnina),4.semeno.
3.Bobulerajčete
1.placenta,2.přepážkysemeníku.
4.Malvicehrušně
1.blanitýjádřinecskamennýmibuňkami(sklereidy).
5.Nažkakozíbrady
1.chmýr.
6.Nažkadvouzubce
7.Obilkakavylu
1.chmýrnaosině,2.hygroskopickáčástosiny,3.obilka.
85
8.Obilkapšenice
9.Oříškylísky
1.listen.
10.Souplodíměchýřků(šách)šácholanu
1.semeno,2.měchýřek,3.jizvypoopaduokvětí.
11.Luskhrachu
1.břišníšev,2.hřbetníšev.
12.Šešulkapenízku
1.chlopeň.
13.Šešulebrukve
1.chlopeň,2.rámeček,3.membrána(diafragma).
14.Tobolkadurmanu
15.Plodenstvístrukůčičorky
16.Tvrdkyužanky
1.kalich,2.zbytekčnělky.
17.Dvounažkajavoru
18.Dvounažkamrkve
19.Tobolkadrchničky
1.víčko.
20.Souplodípeckovičekostružiníku
1.kalich.
21.Souplodínažekjahodníku
1.kalíšek,2.kalich,3.nažka,4.zdužnatělékvětnílůžko.
22.Plodenstvífíkovníku–sykonium
1.zdužnatělékvětnílůžko,2.nažky,3.vletovýotvordokvětenství.
23.Plodenstvíbobulíananasovníku
Tabule6–Fyziologierostlin
1.Podbílekšupinatý-holoparazit
2.Kokotice-holoparazit
1.haustoria,2.květenství,3.lodyha.
3.Světlík–hemiparazit
4.Ochmetevropský–hemiparazit
5.Hlístníkhnízdák–mykoheterotrof
1.redukovanýlist,2.kořenovéhlízy.
6.Rosnatkaokrouhlolistá–myxotrof
1.tentakule.
7.Listláčkovky–myxotrof
1.zploštělýřapík,2.víčko,3.voskovitýokrajkonvice,4.konvice.
8.Tučnice
9.Mucholapka
1.sklopnáčepel,2.řapík.
10.Bublinatka
1.měchýřek,2.záklopka.
11.Výtrusnicekapradin–koheznípohyb
1.prstenec,2.obústí,3.výtrusy.
12.Plůdekpumpavy–hygroskopickýpohyb
1.hygroskopickáosina,2.semeno.
86
13.Tykvicestříkavá–explozivnípohyb
1.bobule.
14.Šťavelkyselý–nyktinastie
15.Citlivkastydlivá-seismonastie
1.rostlinapředpodrážděním,2.rostlinapopodráždění.
Tabule7–Fotosyntéza
1.Chloroplast
1.granum,2.membrány,3.tranzitorníškrob,4.buněčnástěna,5.olejovátělíska.
2.Grananařezu
1.stromatálnítylakoid,2.granálníthylakoid.
3.Prostorovýmodelgran
1.stromatálníthylakoid,2.granálníthylakoid.
4.Dějefotosyntézyvchloroplastu
1.vnějšímembrána,2.vnitřnímembrána,3.thykaloidovégranum,kdeprobíhajíprimárníděje(světelná
fáze),4.stromasesekundárnímiději(temnostnífází).
5.Primárníděje(světelnáfáze)fotosyntézy
1.OEC(kyslíkuvolňujícíkomplex),2.fotosystémII,3.plastochinon,4.cytochrom,5.plastocyanin,6.
fotosystémI,7.ferredoxin,8.ATP-syntáza,9.mezimembránovýprostor,10.stroma,11.membrána
thylakoidu.
6.Sekundárníděje(temnostnífáze)uC4-rostlin
1.buňkamezofylu,2.buňkapochvycévníhosvazku,3.sítkovice,4.Hatch-SlackůvcyklusfixaceCO2,5.
Calvinůvcyklus.
7.PrůběhfixaceCO2uCAM-rostlinvedne(7a)avnoci(7b)
1.svěracíbuňkyprůduchů,2.buněčnástěnabuňkyasimilačníhopletiva,3.chloroplast,4.vakuola,5.
oxiduhličitý,6.oxalacetát,7.malát(kyselinajablečná),8.fosfoenolpyruvát(PEP),9.pyruvát.
8.ŘezlistemC4-rostliny(Kranzanatomie)
1.svrchnípokožka,2.spodnípokožka,3,mezofyl,4.pochvacévníhosvazku,5.cévnísvazek.
9.Řezlistemsukulentníhorozchodníku
1.kutikula,2.pokožka,3.asimilačnípletivo,4.vodnípletivo,5.cévnísvazek,6.cystolity.
10.Rozchodníkostrý–CAM
11.Kukuřicesetá–C4-rostlina
12.Laskavecocasatý–C4-rostlina
13.KaktusMammilaria–CAM
14.Lithops,„živýkámen“-CAM
Tabule8–Řasy
1.RuduchaGelidium–obsahujeagar
1.rhizoidy,2.kauloid,3.fyloidy.
2.RuduchaChondrus–obsahujekaragén
3.Potěrka(žabísémě)
4.Pláštěnka
1.bičík,2.jádro,3.světlocitliváskvrna(stigma),4.pyrenoidy.
5.Válečkoulivý–cenobium
1.dceřinécenobium.
6.Zelenivka
1.chloroplast,2.jádro.
7.Řetízovka(Scenedesmus)
8.Zrněnka
87
9.Pediastrum
10.Šroubatka
1.chloroplast,2.pyrenoid.
11.Spájení(konjugace)šroubatky
1.plazmatickýmůstek,2.zygospora.
12.Acetabularia
13.Žabívlas
14.DvojčatkovitářasaClosterium
15.DvojčatkovitářasaCosmarium
1.semicela,2.pyrenoid.
16.Pohlavníorgányparožnatky
1.zárodečník(archegonium,oogonium),2.pelatka(antheridium).
17.Parožnatka
Tabule9–Mechorosty
1.Hlevík
1.tobolka,2.noha.
2.Průduchztobolkyhlevíku
1.svěracíbuňka,2.průduchováštěrbina.
3.Porostnicemnohotvárná
1.rhizoidy,2.poháreksgemmami,3.nosičzárodečníků.
4.Nosičezárodečníků(archegoniofory)porostnice
1.tobolky,2.zárodečníky.
5.Samčírostlinaporostnice
1.nosičepelatek(antheridiofory).
6.Řezstélkouporostnice
1.pokožka,2.rhizoidy,3.základnípletivo,4.asimilačnípletivo,5.dýchacíotvor.
7.Řeznosičempelatekporostnice
1.pelatka(antheridium).
8.Játrovkarohozectrojlaločný
1.lístky,2.amfigastrie(břišnílístky),3.rhizoidy.
9.Prvoklíčkyjátrovek
10.Prvoklíčkymechů
11.Životnícyklusploníku
1.výtrus,2.prvoklíček,3.gametofyty,4.pelatky,5.zárodečníky,6.spermatozoidy,7.zygota,8.rostoucí
štětstobolkou(sporofyt),9.rhizoidy,10.fyloidy,11.kauloid,12.štět,13.tobolka,14.víčko.
12.Rašeliník
1.hlavnílodyžka,2.postrannílodyžky,3.tobolka.
13.Ploníkztenčený
1.čepička.
14.Měříktečkovaný
15.TravníkSchreberův
16.Dvouhrotecchvostnatý
17.Bělomechsivý
88
Tabule10–Kapraďorosty
1.RhyniofytRhynia
1.telomy,2.výtrusnicovýklas(strobilus).
2.PlavuňLepidodendron
1.listovájizva.
3.PlavuňSigillaria
1.listovájizva.
4.Vraneček
5.Plavuňvidlačka
1.výtrusnice,2.výtrusnicovýlist,3.výtrusnicovýklas,4.výtrusy,5.jizvaposrůstutetrádvýtrusů,6.list,
7.koncovýchluplistu.
6.Dospěláamladálodyhapřesličkylesní
1.výtrusnicovýklas(strobilus).
7.Výtrusnicovýklaspřesličkyrolní
1.listovápochva,2.výtrusnicovýlist,3.výtrusnice.
8.Příčnýřezlodyhoupřesličky
1.žebrosasimilačnímpletivem,2.valekulárnídutiny,3.cévnísvazkyskarinálnímidutinami,4.
centrálnídřeňovádutina,5.primárníkůra,6.středníválec.
9.Výtrusypřesliček
1.suchá,rozmotanáhaptera,2.vlhkásmotanáhaptera,3.výtrus.
10.Vranecjedlový
1.výtrusnice.
11.Vratičkaměsíční
1.asimilačníčástlistu,2.výtrusnáčástlistu.
12.Výtrusnicekapradin
1.tenkébuněčnéstěnybuněkprstence,2.ztlustlébuněčnéstěnybuněkprstence,3.obústí.
13.Příčnýřezřapíkemhasivkyorličí
1.cévnísvazek.
14.Prokelkapradin
1.rhizoidy,2.zárodečníky(archegonia),3.pelatky(antheridia).
15.Nepukalka
1.plovoucílisty,2.rhizofyly,3.trichomyzpovrchuplovoucíchlistů.
16.Kapraďsamec
1.mladýlistscircinátnívernací,2.oddenek,3.kořeny,4.výtrusnicovékupkykrytéostěrou.
17.Lístekpapratkysamičí
1.Výtrusnicovékupkykrytéostěrou.
18.Osladičobecný
19.Sleziníkroutička
20.Sleziníkčervený
21.Sleziníkseverní
Tabule11–Nahosemenné
1.Kapraďosemenné–Medullosa
1.semeno,2.číška.
2.Kordaity
1.šištice,2.páskovitémnohožilnélisty.
3.Plodolistcykasujaponského
1.listovézakončeníplodolistu,2.semena.
4.Plodolistcykasuindického
89
1.listovézakončeníplodolistu,2.semena.
5.Stopkatávajíčkajinanu
1.vajíčko.
6.Spermatozoidjinanu
1.brvy.
7.Samičívětvičkajinanudvoulaločného
1.klínovitélistysvidličnatoužilnatinou,2.semennápeckovice,3.zakrnělédruhévajíčko.
8.Větvičkazesamčíhostromujinanu
1.jehnědytyčinek.
9.Cykas
10.Jedlebělokorá
1.křídlo,2.semeno,3.podpůrnášupina,4.semennášupina,5.vřetenorozpadlésamičíšištice.
11.Příčnýřezjehlicíborovice
1.pokožka(epidermis),2.sklerenchymatickáhypodermis,3.průduch,4.asimilačnípletivo,5.siličný
kanálek,6.endodermis,7.cévnísvazek.
12.Pylovézrnoborovice
1.pylovézrno,2.vzdušnévaky.
13.Welwitschia mirabilis
1.kořeny,2.kmínek,3.pásovitélisty,4.šištice.
14.Borovicelesní
1.dvouletásamičíšištice,2.loňskásamičíšištice,3.letošnísamičíšištice,4.samčíšištice,5.děložnílisty,
6.osemení,7.semennášupina,8.vajíčko,9.základpodpůrnéšupiny,10.křídlo,11.semeno.
Tabule12–Krytosemenné
1.Pryskyřníkovité–sasankahajní
1.listeny,2.okvětí.
2.Pryskyřníkovité–koniklec
1.listeny,2.okvětí.
3.Pryskyřníkovité–souplodínažekpryskyřníku
1.jizvypokorunníchlístcích,2.jizvypotyčinkách,3.nažky.
4.Pryskyřníkovité–jaterníkpodléška
1.listeny,2.okvětí.
5.Pryskyřníkovité–čemeřice
1.souplodíměchýřků.
6.Pryskyřníkovité–orlíček
1.ostruhasnektáriem.
7.Makovité–mákvlčí
1.prchavýkalich,2.bliznovýterč,3.otvorytobolky,4.tobolka.
8.Brukvovité
1.šešulebrukve,2.šešulkapenízku,3.šešulkakokošky,4.strukředkveohnice,5.šešulkaměsíčnice,6.
pohlavníorgánykvětubrukvovitýchsečtyřmocnýmityčinkami.
9.Brukvovité–květhořčice
1.kalich,2.koruna,3.čtyřmocnétyčinky.
10.Růžovité–květtavolníku
1.apokarpnígyneceum.
11.Růžovité–souplodíměchýřkůtavolníku
1.měchýřek.
90
12.Růžovité–peckovicetřešně
1.slupka(exokarp),2.dužnina(mezokarp),3.pecka(endokarp),4.semeno.
13.Růžovité–květjahodníku
14.Růžovité–květjahodníkuzespoda
1.kalíšek,2.kalich.
15.Růžovité–květrůženařezu
1.kalich,2.češule.
16.Růžovité–souplodínažek(šípek)
1.češule,2.nažka.
17.Růžovité–květjabloně
18.Růžovité–malvicejabloně
1.dužnatáčešule,2.blanitýjádřinec,3.semena.
19.Lilkovité–květlilku
1.srostloplátečnákoruna,2.sloupektyčinek,3.pestík.
20.Lilkovité-plodlilku
21.Bobovité–hráchsetý
1.lusk,2.palisty,3.úponky.
22.Bobovité-pohlavníorgánykvětu
1.volnátyčinka,2.pestík,3.9srostlýchtyčinek.
23.Bobovité–motýlovitákoruna
1.člunek,2.křídla,3.pavéza.
24.Hluchavkovité–květhluchavky
1.dvoupyskákoruna,2.kalich.
25.Hluchavkovité-pohlavníorgánykvětu
1.dvoumocnétyčinky,2.semeníkdozrávajícívtvrdky,3.čnělka.
26.Miříkovité–dvounažkamrkve
1.dvounažka,2.plůdek.
27.Miříkovité–listděhelu
1.pochva.
28.Miříkovité–složenýokolík
1.obal,2.obalíček,3.květyokolíčku.
29.Hvězdnicovité-květyúboruslunečnice
1.trubkovitákoruna,2.trubkatyčinek,3.blizna,4.semeník,5.jazykovitákoruna.
30.Hvězdnicovité–květpampelišky
1.kalich(chmýr),2.trubkatyčinek,3.blizna,4.semeník(nažka),5.jazykovitákoruna.
31.Hvězdnicovité–odkvetlýúborpampelišky
1.zákrov,2.květnílůžko,3.nažka,4.chmýr.
32.Hvězdnicovité–úborheřmánku
1.jazykovitýkvět,2.trubkovitýkvět,3.květnílůžko.
33.Lipnicovité–rozborklásku
1.plevy,2.plucha,3.osina,4.pluška,5.plenky,6.vrtivétyčinky,7.pérovitábliznapestíku,8.sterilní
květ.
34.Lipnicovité–stéblo
1.kolénko,2.pochva,3.ouška,4.jazýček,5.čepel.
35.Liliovité–květtulipánu
1.okvětí,2.tyčinka,3.pestík.
36.Liliovité–řezpestíkemtulipánu
1.stěnasemeníku,2.vajíčka.
37.Liliovité–cibuletulipánu
1.kořeny,2.podpučí,3.základstonku,4.suknice,5.základkvětu.
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Tatosbírkavzniklavroce2011naGymnáziuBotičskávPraze2díkypodpořeMagistrátuhl.m.Prahyvrámci
grantovéhoprogramu
ProgramnapodporurozvoješkolzřízenýchhlavnímměstemPrahou
3/1Inovacevevzdělávání.
103

Podobné dokumenty

jednobuněčný autotrofie

jednobuněčný autotrofie ukládání anorganických látek do buněčných stěn iontové kanály molekulární komplexy uložené v buněčných membránách, které umožňují selektivní prostup iontů izogamety gamety různého pohlaví, ale stej...

Více

Grower FAQ - Grower.cz

Grower FAQ - Grower.cz na začátku a po celou další dobu jeho života tak se Vám bude určitě dařit osvědčil se mi postup namočení semínek do trochy vody v černé krabičce od filmu s pokojovou teplotou(ph-5,5-7,0/20-28*C) na...

Více

FOTOSYNTÉZA

FOTOSYNTÉZA chloroplast obsahuje těchto gran asi 50. Předpokládá se, že thylakoidy vytvářejí jednoduchý integrovaný systém membrán. Thylakoidy gran jsou vzájemně spojeny thylakoidy, které vycházejí z gran do p...

Více

Využití fluorescence sinic a řas při hodnocení kvality vod

Využití fluorescence sinic a řas při hodnocení kvality vod fluorescenčního mikroskopu a např. analýzy obrazu

Více

školní vzdělávací program - Základní škola TG Masaryka Český

školní vzdělávací program - Základní škola TG Masaryka Český školní klub jako komplex multimediální učebny, malé počítačové učebny a školní žákovské knihovny, která byla na toto místo přestěhována. Školní klub určený starším žákům doplňuje funkci dvou odděle...

Více

listy vodních rostlin

listy vodních rostlin bikolaterální (Solanaceae,

Více