STRATEGIE ROZVOJE OBCE POHOROVICE NA ROKY 2014 – 2018

Komentáře

Transkript

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POHOROVICE NA ROKY 2014 – 2018
STRATEGIE ROZVOJE OBCE POHOROVICE NA ROKY 2014 – 2018
Tato Strategie rozvoje obce Pohorovice na období let 2014 – 2018 byla schválena zastupitelstvem
obce Pohorovice dne 14.11.2014
Obsah programu
1. Shrnutí výsledků dosavadní realizace Strategie rozvoje obce
2. Program Strategie rozvoje obce na období 2014 – 2018
3. Vydávání místního zpravodaje
4. Udržování místních tradic a setkávání s občany
5.Kronika
6. Sportovní činnost
7.Hasič
8. Veřejná prostranství, občanská vybavenost a technická infrastruktura
8.1. kanalizace
8.2 vodovod
8.3. veřejné osvětlení
8.4. komunikace
9. Hasičská zbrojnice
10. Hostinec
11. Malá sakrální stavba – kaplička
12 Budova obecního úřadu
13. Péče o veřejná prostranství a zeleň
14 Vycházkové trasy
15. Obecní mobiliář
16. Vodní umělá nádrž – rybník na návsi
17. Odpadové hospodářství
18. Nová zástavba
19. Nové lokality
20. Komunikace v nových lokalitách
21. Vodovodní řady v nových lokalitách
22. Kanalizační řady v nových lokalitách
23. Veřejné osvětlení v nových lokalitách
24. Obnova a údržba krajiny
25. Závěr
1. Shrnutí výsledků dosavadní realizace Strategie rozvoje obce V souladu se zpracovaným Programem obnovy
venkova, jehož základní znění bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 6.3.2010, jsou realizovány akce vedoucí
mimo jiné k udržování současného stavu a dalšímu rozvoji obce, kulturně společenskému vyžití občanů a k
obnově krajiny. Plnění bodů Strategie rozvoje obce:
Z akcí pro zlepšení občanské vybavenosti byly v obci zrealizovány tyto akce:
Komunikace
Částečná oprava místních komunikací
Silnice III tř. opravena z 80%
Vodovod
25.5.2007 kolaudace vodovodního řadu v Pohorovicích
9.5.2008 příprava vrtu pro posílení současné studny pitné vody
Veřejné osvětlení
9.2.2007 Modernizace veřejného osvětlení výměna osvětlovacích těles
Hasičská zbrojnice
Provedena nástavba věže
Stavební opravy
Oprava el.instalace
Z ostatních akcí bylo provedeno:
ÚP obce
Zbudování malého děts.hřiště na návsi Kloub
Oprava čekárny
Zateplení pohostinství
Zastřešení venkovního posezení u pohostinství
2. Program Strategie rozvoje obce na období 2014 – 2018
Program Strategie rozvoje obce Pohorovice na období let 2014 – 2018 vychází a navazuje na „Strategii“
schválenou zastupitelstvem obce v roce 2010. Jednotlivé akce jsou zahrnuty v následujících oblastech.
3. Vydávání „Zpravodaje“, jako hlavního zdroje informací pro občany.
průběžné roční výdaje: cca 3.000,- Kč/rok financování: vlastní zdroje
4. Udržování místních tradic a setkávání s občany.
MDŽ
Stavění Máje
Pouťová zábava
Posvícení
Mikulášská
Vánoční setkání u kapličky v Kloubu
termín realizace: průběžně
výdaje: cca 30.000,- Kč/rok
financování: vlastní zdroje
5. Kronika
současný stav: kronika vedená v elektron.podobě
konečný stav: pokračování v této činnosti
termín realizace: průběžně
výdaje: cca 3.000,- Kč/rok
financování: vlastní zdroje
6. Sportovní činnost
sportovní turnaj v malé kopané
konečný stav: pokračování v této činnosti
termín realizace: průběžně
výdaje: cca 5.000,- Kč/rok
financování: vlastní zdroje
7. Hasiči
současný stav: zajištění požární ochrany obce
zlepšovat vybavení SDH
osvětová, preventivní a výchovná činnost
činnost zásahové jednotky
požární sport
konečný stav: pokračování v této činnosti
termín realizace: průběžně
výdaje: cca 30.000,- Kč/rok
financování: vlastní zdroje,dotace
8. Veřejná prostranství, občanská vybavenost a technická infrastruktura
8.1. Kanalizace
současný stav: odkanalizováno je cca 70% obce
konečný stav: odkanalizování celé obce,
stavba ČOV
termín realizace: 2015
výdaje: cca 4.000.000,- Kč
financování: dotace + vlastní zdroje
8.2. Vodovod
současný stav: vodovod je vybudován v cca 80% obce
konečný stav: vybudování vodovodu celé obci
termín realizace: průběžně
výdaje: cca 2.000.000,- Kč
financování: dotace + vlastní zdroje
8.3. Veřejné osvětlení
Výměna osvětlovacích těles za úsporná LED – snižování nákladu za el.energii
termín realizace: do r. 2016
výdaje: cca 300.000,- Kč
financování: dotace + vlastní zdroje
8.4. Komunikace
současný stav: za minulé období bylo opraveno asi 40% povrchu
konečný stav: nový zpevněný povrch všech místních komunikací
termín realizace: do r. 2015
výdaje: cca 8.000.000,- Kč
financování: dotace + vlastní zdroje
Komunikace III tř
současný stav: současný stav není uspokojující,
Žádat krajské ředitelství silnic o dokončení opravy komunikací
9. Hasičská zbrojnice
provedení opravy střechy – nová krytina
termín realizace: do r. 2016
výdaje: cca 300.000,- Kč
financování: vlastní zdroje
10. Hospoda
současný stav: zařízení a stavby je v poměrně dobrém stavu
hřiště a venkovní dětský koutek
jednoduché informační zařízení
termín realizace: průběžně
výdaje: cca 400.000,- Kč
financování: dotace + vlastní zdroje
11. Malá sakrální stavba - kapličky
současný stav: stavby jsou v dobrém stavu
konečný stav: běžné opravy
termín realizace: průběžně
výdaje: dle rozsahu prací
financování: dotace + vlastní zdroje
12. Budova obecního úřadu
současný stav: budova je 80 let stará
byla opravena fasáda budovy,podlahy,částečná el. Instalace
konečný stav: běžné opravy
termín realizace: průběžně
výdaje: dle rozsahu prací
financování: dotace + vlastní zdroje
13. Péče o veřejná prostranství a zeleň
současný stav: veřejná prostranství - pravidelný úklid, sekání trávy, vyřezávání náletových dřevin
konečný stav: pokračování v této činnosti
termín realizace: průběžně
výdaje: cca 50.000,- Kč/rok
financování: vlastní zdroje
14. Vycházkové trasy
současný stav: nejsou
konečný stav: v rámci pozemkových úprav budou vzniklé vycházkové trasy turisticky označeny
na trase budou osazeny informační tabule, kde to bude možné lavičky
termín realizace: průběžně po pozemkových úpravách 2015-2016
výdaje: cca 50.000,- Kč
financování: dotace + vlastní zdroje
15. Obecní mobiliář
Zbudovat informační tabule
výdaje: cca 30.000,- Kč/rok
financování: vlastní zdroje
16. Vodní umělá nádrž – rybník
Vyčistit rybník od nánosů z přívalových dešťů - odbahnění
termín realizace: zima 2014
výdaje: cca 200.000,- Kč/rok
financování: dotace + vlastní zdroje
17. Odpadové hospodářství
současný stav: likvidaci odpadů zajišťují odborné firmy
konečný stav: udržení současného stavu, rozšíření kontejnerů
termín realizace: průběžně, 2014
výdaje: cca 90.000,- Kč
financování: vlastní zdroje + poplatky za odpad
18. Nové lokality
současný stav: nové lokality pro výstavbu rodinných domů jsou vymezeny schváleným územním plánem obce
konečný stav: vymezené lokality jsou konečným stavem, výstavba se nebude rozšiřovat na další lokality
termín realizace: do úplné zástavby nových lokalit výdaje: 0,- Kč financování: ----19. Komunikace v nových lokalitách
současný stav: vznik komunikací řeší schválený územní plán obce a příslušné právní normy
konečný stav: vybudování komunikací se zpevněným povrchem
termín realizace: po dokončení výstavby rodinných domů v daných lokalitách
výdaje: nejsou specifikovány
financování: vlastníci stavebních pozemků v daných lokalitách
20. Vodovodní řady v nových lokalitách
současný stav: výstavba vodovodních řadů není v současné době řešena
konečný stav: vybudování vodovodních řadů ve všech nových lokalitách
termín realizace: před zahájením výstavby rodinných domů
výdaje: nejsou specifikovány
financování: vlastníci stavebních pozemků v daných lokalitách
21. Kanalizační řady v nových lokalitách
současný stav: výstavba kanalizačních řadů není v současné době řešena
konečný stav: vybudování kanalizačních řadů ve všech nových lokalitách
termín realizace: před zahájením výstavby rodinných domů
výdaje: nejsou specifikovány
financování: vlastníci stavebních pozemků v daných lokalitách
22. Veřejné osvětlení v nových lokalitách
současný stav: výstavba veřejného osvětlení není v současné době řešena
konečný stav: vybudování veřejného osvětlení ve všech nových lokalitách
termín realizace: současně s výstavbou nových komunikací
výdaje: nejsou specifikovány
financování: vlastníci stavebních pozemků v daných lokalitách
23. Obnova a údržba krajiny
současný stav: jsou vymezeny schváleným územním plánem obce
konečný stav: vybudování cest, vysázení zeleně a biokoridorů, obnova původního rybníka –Radany
termín realizace: současně v průběhu pozemkových úprav
výdaje: nejsou specifikovány
24. Závěr
Program Strategie rozvoje obce Pohorovice na období let 2014 – 2018 je vytvořen tak, aby odrážel společenské
potřeby obyvatel, přispíval k dalšímu rozvoji obce, zachoval její ráz pro budoucí generace a ohleduplně
přistupoval k okolní krajině a přírodě vůbec.
Program Strategie rozvoje obce Pohorovice je reálně splnitelný v delším časovém horizontu. Pro splnění projektů
je hlavní podmínkou získávání finančních prostředků, a to z vlastních a státních zdrojů a z programů fondů
Evropské unie.
Program Strategie rozvoje obce Pohorovice není dokumentem uzavřeným. Může být průběžně doplňován a
aktualizován dle potřeb a finančních možností obce Pohorovice. Veškeré změny v tomto programu musí být
projednány zastupitelstvem obce Pohorovice.
Program Strategie rozvoje obce Pohorovice na období 2014 – 2018 nahrazuje původní program Strategie rozvoje
obce Pohorovice z roku 2010.

Podobné dokumenty