BEZPECNOSTNl LIST DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL

Komentáře

Transkript

BEZPECNOSTNl LIST DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL
BEZPECNOSTNl LIST
Podle článku 31 a dodatku II nařízení EG REACH
Verze: 3.0
Datum revize: 21.12.2011
Odstraněné datum:
07.06.2010
DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-GRAY
1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI
1.1 Název výrobku
:
DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-GRAY
1.2 Určená použití
:
Lepidla, pojivo
Elektrické a elektronické aplikace
Nedoporučované způsoby
použití
1.3 Firma
:
Není známo.
:
Dow Corning Europe S.A.
rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C
B-7180 Seneffe
Belgium
E-mailová adresa
(Bezpecnostnl List)
:
[email protected]
Zákaznický servis
:
English
Deutsch
Français
Italiano
Español
Tel: +49 611237507
Tel: +49 611237500
Tel: +32 64511149
Tel: +32 64511170
Tel: +32 64511163
Fax: +32 64888683
1.4 Telefonní číslo pro
naléhavé situace
:
Dow Corning (Barry U.K. 24h)
Dow Corning (Wiesbaden 24h)
Dow Corning (Seneffe 24h)
Tel: +44 1446732350
Tel: +49 61122158
Tel: +32 64 888240
2. IDENTIFIKACE RIZIK
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Podle směrnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES:
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
2.2 Prvky označení
Označení štítky podle směrnice EEC
Obsahuje
:
Trimethoxy(methyl)silan
Symboly
:
Xi Dráždivý
R-věty
:
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
S-věty
:
S24 Zamezte styku s kůží.
S37 Používejte vhodné ochranné rukavice.
S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
1z9
BEZPECNOSTNl LIST
Podle článku 31 a dodatku II nařízení EG REACH
Verze: 3.0
Datum revize: 21.12.2011
Odstraněné datum:
07.06.2010
DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-GRAY
3. SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH
Chemická charakteristika: Silikonový elastomer
Podle směrnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES:
Název
Č. CAS
Č.
EINECS/
ELINCS
registrační
číslo
REACH
Konc.
(hmot.
%)
Trimethylovaný oxid
křemičitý
68909-20-6
272-697-1
-
23,0
Trimethoxy(methyl)sila
n
1185-55-3
214-685-0
01-21195174 6,7
36-40
F
Methanol
67-56-1
200-659-6
01-21194333 0,14
07-44
F
T
Klasifikace
R66
R43
R11
R11
R23/24/25
R39/23/24/25
Podle nařízení (ES) č. 1272/2008:
Název
Č. CAS
Č.
EINECS/
ELINCS
registrační
číslo
REACH
Konc.
(hmot.
%)
Klasifikace
Trimethylovaný oxid
křemičitý
68909-20-6
272-697-1
-
23,0
Látka, pro kterou je stanoven expoziční limit
Společenství pro pracovní prostředí
Trimethoxy(methyl)sila
n
1185-55-3
214-685-0
01-21195174 6,7
36-40
Hořlavá kapalina: Kategorie 2 - H225
Senzibilizace kůže: Kategorie 1 - H317
Methanol
67-56-1
200-659-6
01-21194333 0,14
07-44
Hořlavá kapalina: Kategorie 2 - H225
Akutní toxicita (Orálně): Kategorie 3 - H301
Akutní toxicita (Kožní): Kategorie 3 - H311
Akutní toxicita (Vdechování - pára): Kategorie 3 H331
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová
expozice (Kožní): Kategorie 1 (oko - sítnice,
centrální nervový systém) - H370
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová
expozice (Vdechování - pára): Kategorie 1 (oko sítnice, centrální nervový systém) - H370
Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová
expozice (Orálně): Kategorie 1 (oko - sítnice,
centrální nervový systém) - H370
Plné znění R vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16.
2z9
BEZPECNOSTNl LIST
Podle článku 31 a dodatku II nařízení EG REACH
Verze: 3.0
Datum revize: 21.12.2011
Odstraněné datum:
07.06.2010
DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-GRAY
Plný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16.
CLP klasifikace jsou založeny na veškerých aktuálně dostupných údajích včetně údajů od známých mezinárodních organizací. Tyto klasifikace jsou
podrobovány přezkoumání, aby bylo dostupných více informací.
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Popis první pomoci:
Vniknutí do očí
:
Oplachujte vodou.
Styk s kuží
:
Oplachujte vodou. Setřete. Vyhledejte lékařskou pomoc.
Při vdechnutí
:
Dopravte na čerstvý vzduch.
Při požití
:
Vyhledejte lékařskou pomoc.
:
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
4.2 Nejdůležitější
symptomy/účinky, akutní
a zpožděné
5. OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU
:
Při malých požárech použijte oxid uhličitý (CO2), suchý prášek nebo rozstřikovanou
vodu. Při velkých požárech použijte suchý prášek, pěnu nebo rozstřikovanou vodu (vodní
mlhu). K ochlazení obalů vystavených ohni může být použita voda.
:
Není známo.
:
Není známo.
Nebezpečné produkty
spalování
:
5.3 Speciální ochranné
prostředky pro hašení
požáru / Zvláštní pokyny
pro hašení
:
Termický rozklad tohoto produktu vlivem požáru nebo velmi vysokých okolních teplot
mohou vést k vývinu následujících rozkladných produktů: Oxid křemičitý Oxidy uhlíku a
stopy nedokonale spálených sloučenin uhlíku. po formaldehydu Dusíkaté produkty.
Měl by být použit dýchací přístroj a ochranný oděv. Určete potřebu evakuace nebo
uzavření místa podle vašeho místního havarijního plánu. Použijte postřik vodou k
chlazení obalů vystavených ohni.
5.1 vhodných hasiv
Hasicí prostředky
nevhodné z
bezpečnostních důvodů
5.2 Specifická nebezpečí při
hašení požáru
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1 Osobní preventivní
opatření, ochranné
prostředky a postupy v
případech nouze
:
Používejte vhodnou ochrannou výbavu.
6.2 opatřeních na ochranu
životního prostředí
:
Nedovolte, aby se větší množství dostala do kanalizace nebo povrchových vod.
3z9
BEZPECNOSTNl LIST
Podle článku 31 a dodatku II nařízení EG REACH
Verze: 3.0
Datum revize: 21.12.2011
Odstraněné datum:
07.06.2010
DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-GRAY
6.3 Metody a materiály pro
kontrolu a vyčištění
Seškrábněte a dejte do obalu s víkem. Uniklý výrobek činí povrch extrémně kluzkým.
:
7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1 Pokyny pro bezpečné
zacházení
:
Je požadováno celkové větrání. Zamezte styku s kůží a očima. Je doporučeno místní
odvětrání. Nevdechujte pára. Nepožijte. Nevylévejte do kanalizace.
7.2 Pokyn pro skladování
:
Neskladujte s oxidačními činidly. Obal nechávejte uzavřený a skladujte mimo dosah vody
nebo vlhkosti.
Skladovací teplota:
maximum 32 °C
7.3 Specifické použití
:
Odkazujeme na technický datový list dostupný na vyžádání.
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
8.1 Mezní hodnoty
Název
Č. CAS
Mezní hodnotay expozice
Trimethoxy(methyl)silan
1185-55-3
50 ppm (8h TWA) - Dow Corning recommendation.
Methanol
67-56-1
200 ppm TWA
250 ppm STEL
8.2 Omezování expozice
Technické kontroly
:
Větrání: viz oddíl 7.1
4z9
BEZPECNOSTNl LIST
Podle článku 31 a dodatku II nařízení EG REACH
Verze: 3.0
Datum revize: 21.12.2011
Odstraněné datum:
07.06.2010
DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-GRAY
Osobní ochranné prostředky
Ochrana dýchacích cest
:
Styk s vodou nebo vlhkým vzduchem způsobí vznik methanolu. Vezměte prosím v úvahu
veškeré mezní hodnoty expozice na pracovišti pro methanol, které jsou aplikovatelné ve
vaší zemi.
V případě, že se výrobek používá ve velkém množství, v uzavřených prostorách nebo za
jiných okolností, kdy může být dosažena nebo překročena NPK, měla by být používána
vhodná ochrana dýchacích cest.
Podle pracovních podmínek použijte obličejovou masku s filtrem (filtry) AX nebo
použijte nezávislý dýchací přístroj.
Volba typu filtru závisí na množství a typu chemikálie, s níž je zacházeno na pracovišti.
Pokud jde o charakteristiku filtru, obraťte se na Vašeho dodavatele prostředků k ochraně
dýchacích orgánů.
Ochrana rukou
:
Měly by být používány chemické ochranné rukavice nebo dlouhé rukavice s manžetou,
které by měly být správně stahovány z rukou, aby nedošlo ke kontaminaci pokožky.
Silver shield(TM). 4H(TM). S dotazy na dobu použitelnosti chemicky odolných rukavic
se obraťte na Vašeho dodavatele.
Ochrana očí/obličeje
:
Měly by být používány utěsněné ochranné brýle.
Ochrana kůže
:
Za okolností, kdy může dojít ke rozsáhlému styku s kůží použijte neprostupný pracovní
oděv.
Hygienická opatření
:
Provádějte správnou praxi průmyslové hygieny. Po manipulaci se umyjte, zejména před
jídlem, pitím nebo kouřením. Odložte okamžitě kontaminovaný oděv.
Další informace
:
Tato opatření se týká pokojové teploty. Zvýšená teplota nebo použití ve formě
aerosolu/spreje mohou vyžadovat další opatření.
Omezování expozice
životního prostředí
:
Odkazujeme na oddíly 6 a 12.
9. FYZIKÁLNĺ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Forma
:
pastózní
Barva
:
šedý
Zápach
:
Mírně.
Výbušné vlastnosti
:
Ne
Měrná hmotnost
:
1,12
Oxidační vlastnosti
:
Ne
Informace nejsou určeny k vypracování specifikace produktu. Před jejím vypracováním se spojte s Dow Corning.
5z9
BEZPECNOSTNl LIST
Podle článku 31 a dodatku II nařízení EG REACH
Verze: 3.0
Datum revize: 21.12.2011
Odstraněné datum:
07.06.2010
DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-GRAY
10. STÁLOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita
:
Tento produkt uvolňuje methanol.
10.2 Stálost
:
Stabilní při normálním způsobu použití.
10.3 Možnost nebezpečných
reakcí
:
Není známo.
10.4 Podmínky, kterých je
třeba se vyvarovat
:
Žádný nebyl určen.
10.5 Materiály, kterých je
třeba se vyvarovat
:
Může reagovat se silnými oxidačními činidly. Chraňte před jakýmkoli stykem s vodou.
Chraňte před vlhkostí.
10.6 Nebezpečné produkty
rozkladu
:
Termický rozklad tohoto produktu vlivem požáru nebo velmi vysokých okolních teplot
mohou vést k vývinu následujících rozkladných produktů: Oxid křemičitý Oxidy uhlíku a
stopy nedokonale spálených sloučenin uhlíku. po formaldehydu Dusíkaté produkty.
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
Akutní toxicita:
Vniknutí do očí
:
Mírně dráždivý.
Styk s kuží
:
Velké množství může mít při styku se závažně velkými plochami kůže nepříznivé
systémové vlivy.
Při vdechnutí
:
Může vyvolat závratě, ospalost, zmatenost, bolesti hlavy, nevolnost a při vyšších
koncentracích bezvědomí.
Při požití
:
Tvoří se methanol. Malá množství vnesená do úst prsty během použití by neměla
poškodit zdraví. Polknutí větších množství by mohlo způsobit zažívací potíže. Požití
velkých množství může mít systémové nepříznivé vlivy a vést k oslepnutí.
Styk s kuží
:
Déletrvající nebo opakovaný styk s kůží může mít nepříznivý systémový vliv.
Opakovaný styk může způsobit senzibilizaci a alergickou dermatitidu. Opakovaný nebo
delší styk může způsobit odmaštění kůže vedoucí k dermatitidě.
Při vdechnutí
:
Déletrvající nebo opakované vdechování může mít nepříznivé systémové vlivy.
Při požití
:
Malá množství vnesená do úst prsty během použití by neměla poškodit zdraví. Polknutí
větších množství by mohlo způsobit zažívací potíže. Opakované požití může mít
nepříznivé systémové vlivy.
:
Nebezpečná množství mohou být absorbována přes kůži.
Chronická toxicita:
Toxikokinetika metabolismus
a distribuce
6z9
BEZPECNOSTNl LIST
Podle článku 31 a dodatku II nařízení EG REACH
Verze: 3.0
Datum revize: 21.12.2011
Odstraněné datum:
07.06.2010
DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-GRAY
:
Další údaje
1
2
Tento výrobek obsahuje látku, jejíž vdechování v případě, že se vyskytuje ve formě
prachu nebo výparů, je spojeno s rizikem a byla pro ni určena nejvyšší přípustná
koncentrace na pracovišti.
Produkt může uvoňovat při teplotách nad 180°C za přítomnosti vzduchu páry
formaldehydu. Páry formaldehydu mohou být karcinogenní, toxické při vdechování a
dráždivé pro oči a dýchací cesty. Expoziční limity by měly být přísně dodržovány.
Na základě výsledků testování výrobku.
Na základě hodnocení podobných výrobků.
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
12.1 Ekotoxické účinky
Nejsou očekávány žádné nepříznivé vlivy na vodní organismy.
12.2 Perzistence a rozložitelnost
Pevný materiál, nerozpustný ve vodě. Nejsou očekávány žádné nepříznivé vlivy.
12.3 Bioakumulace
Nemá potenciál ke koncentrování v biomase.
12.4 Uvolnění do vod / Mobilita v půdě
Určen jako účinný pro čistírny odpadních vod:
Nejsou očekávány žádné nepříznivé vlivy na bakterie.
13. POKYNY K LIKVIDACI
Likvidace produktu a obalu
:
Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Podle Evropského katalogu odpadů nejsou
kódy odpadů charakteristické pro produkt, nýbrž pro jeho použití. Kódy odpadů by měl
přidělit uživatel a to nejlépe po projednání s úřady odpovědnými za zneškodňování
odpadů.
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU
Silniční doprava / Železniční doprava ADR/RID
Nepodléhá ADR/RID.
Námořní doprava (IMDG)
Nepodléhá kódu IMDG.
7z9
BEZPECNOSTNl LIST
Podle článku 31 a dodatku II nařízení EG REACH
Verze: 3.0
Datum revize: 21.12.2011
Odstraněné datum:
07.06.2010
DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-GRAY
Letecká doprava (IATA)
Nepodléhá předpisům IATA.
15. INFORMACE O PŘEDPISECH
15.1 Bezpečnostní, zdravotní a ekologické směrnice/legislativa specifické pro látku nebo směs
Stav
EINECS
:
Všechny příměsi uvedené nebo vyjmuté ze seznamu nebo ohlášené (ELINCS).
TSCA
:
Všechny chemické látky v tomto materiálu jsou zařazeny nebo nepodléhají zařazení do
katalogu chemických látek TSCA.
AICS
:
Všechny příměsi uvedené nebo vyjmuté ze seznamu nebo ohlášené.
IECSC
:
Všechny příměsi uvedené nebo vyjmuté ze seznamu.
KECL
:
Všechny příměsi uvedené nebo vyjmuté ze seznamu nebo ohlášené.
PICCS
:
Všechny příměsi uvedené nebo vyjmuté ze seznamu nebo ohlášené.
DSL
:
Všechny příměsi uvedené nebo vyjmuté ze seznamu.
8z9
BEZPECNOSTNl LIST
Podle článku 31 a dodatku II nařízení EG REACH
Verze: 3.0
Datum revize: 21.12.2011
Odstraněné datum:
07.06.2010
DOW CORNING(R) 3145 RTV MIL-A-46146 ADHESIVE/SEALANT-GRAY
16. DALŠÍ INFORMACE
Tento bezpečnostní list byl vypracován v souladu s článkem 31, dodatkem II a doplňky nařízení EG REACH o přizpůsobení
zákonů, předpisů a nařízení týkajících se zařazování, balení a označování nebezpečných látek a přípravků.
Osoby, které obdržely tento bezpečnostní list, jsou odpovědné za to, že obsažené informace budou pečlivě pročteny a
pochopeny všemi pracovníky, kteří by mohli používat tento výrobek, nakládat s ním, zneškodňovat jej nebo s ním přijít do
styku jakýmkoli jiným způsobem. Pokud příjemce následně vyrobí formulaci obsahující výrobek firmy Dow Corning, je plně
odpovědný za zajištění přenosu všech relevantních informací z bezpečnostního listu výrobku Dow Corning do svého vlastního
bezpečnostního listu v souladu s článkem 31, dodatkem II a doplňky nařízení EG REACH.
Veškeré informace a pokyny v tomto bezpečnostním listu (BL) jsou založeny na dnešním stavu vědeckých a technických
poznatků k datu uvedenému v současném BL. Dow Corning neponese odpovědnost za žádný nedostatek produktu krytého
tímto BL, i kdyby jeho existence nebyla zjistitelná vzhledem ke dnešnímu stavu vědeckých a technických poznatků.
Jak je výše uvedeno, byl tento bezpečnostní list připraven v souladu s příslušným evropským zákonem. Budete-li tento materiál
nakupovat mimo Evropu, kde mohou mít odpovídající zákony jiné znění, měli byste obdržet od Vašeho místního dodavatele
Dow Corning BL platný v zemi, v níž je produkt prodáván a v níž má být použit. Povšimněte si laskavě, že vzhled a obsah BL
se mohou v různých zemích - i u téhož produktu - lišit v důsledku odlišných požadavků při schvalování. Budete-li mít dotazy,
obraťte se laskavě na Vašeho dodavatele Dow Corning.
Zdroj informací: vlastní údaje a veřejně dostupné informace
R11 Vysoce hořlavý., R23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití., R39/23/24/25 Toxický: nebezpečí velmi
vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití., R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží., R66
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry., H301 Toxický při požití., H311 Toxický při styku s kůží., H317 Může vyvolat
alergickou kožní reakci., H331 Toxický při vdechování.
9z9

Podobné dokumenty