Firma Sodexho Pass Česká Republika, a.s. Radlická 2 l50 00 Praha

Komentáře

Transkript

Firma Sodexho Pass Česká Republika, a.s. Radlická 2 l50 00 Praha
Firma
SodexhoPass Česká Republika, a.s.
Radlická2
l50 00 Praha5 . Smíchov
CompanyIdentiťrcation
NumberGČo): 61860476
VAT Identification
Number(IČDPH): Cz6|860476
The companyis registered
with thecommercialRegisterkeptby theMunicipalcourt in prague,
sectionB, file
No,2947
Represented
by:Miroslav Sedlrík
'SP')
(hereinafter
and
no comment! s.r.o.
Jiráskova|424,2900l Poděbradv
CompanyIdentification
Number(rČol. 26431556
VAT Identification
Number(tČoPH): Cz2643|556
The companyis registered
with the commercialRegisterkeptby theMunicipalcourt in prague,
sectionC, file
N o ,8 1 6 9 8
Represented
by: Pavel Juklíček
'NC')
(hereinafter
have agreed to conclude this contract
L
Subject matter ofthe contract
l'
NC pledges to perform for SP consultancy services in
the area of government relations in czech Republic
related to the social reform, and SP pledges to pay the agreed
fee foithese services to Ňč.
2.
The consultancy services will be aimed at achieving the following
objective:
a) "Modification of the czech legal system with the aim of saving
a system of meal vouchers under the
curent tax and legal regime."
Any necessary modificalion or change of the objective defined
in the preceding point must be the
subject of further negotiations and of a subsequint amendment
of this contract.
II. price and period of time
I'
The contract is concluded for a definite period of time from
I't May 2007 to 3 1thJanuary 200g.
2,
Either party may terminate the contract in any breach oťduties
define by this contract.
3.
The contractualparties have agreed success fee oť l00.000,.
Euro if the success is is achieved.Deťrnitionof
cuccessis in appendix No. l.
III. Manner of consultancy
I'
NC pledgesto inform sP monthly or upon requestof all activities
relatedto the subjectmatterof this
confract.
2,
NC will above all Íjndout the interestspf the government,parliament
and third subjectswilling to support
the achievementof the statedobjectives;:espeCially
refening to the obsraclesand ofrponentsof the stated
objectives.
I
. /'/'/
.5 "
/
IV. The rightsand obligations
oťthecontractualparties
NC is obligedto proceedwith specialcare.NC cannottransferits rightsor obligationsunderthisconffactor
underthe law to third partiesandcannotauthorizea third personto performthe objectivesstatedin this
contract.NC cannotprovideany informationof which it learnsin relationwith the subjectmatterofthe
contractto a thirdperson,unlessit hasbeenpreviouslyauthorized
to do so by SP or unlessit mustdo so in
orderto comply,u'ithits obligations.
2. No longerthan l0 daysaftertheterminationof the contractualrelationship,NC is obligedto handoverto
SP all materialsanddocuments
whichbelongto it.
J.
SP is obligedto informNC in writtenťormif any incorrector misleadingdatarelatedto SP is statedínany
writtendocumentsubmittedto it by NC for approval.
V. Finalprovisions
I
Either ofthe contractualpartiescan terminatethe contractifthe othercontractualpartyhas breachedits
obligationsandhas not removedthe consequences
of thatbreachin the appropriateperiodof timeprovíded
to it in writtenform.
2. All amendments
to this contractmustbe concludedin writtenform and signedby both contractualparties.
3 . The invalidityof any of the provisionsdoesnot meanthe invalidityof the contractas a whole if its other
provisionscan remainvalid and if the contractmeetsits originalpurpose.
4, The solutionof ail disputesbetweenNC and SP will ťrrstbe afiemptedby the meansof settlement
proceedings.If no settlementis achieved,the decisionwill be takenby the court of law in the placeof the
registeredoffice of SP.
,5. The contractualpartiesdeclarethatthey arenot concludingthis contractunderduressnor understrikingly
disadvantageous
conditions.
6. The contractualpartiesdeclarethatthey havereadthe contractandurderstoodits contents,which they
confirmby sígningit freely,willingly andseriously.
Prague,8trMay 2007
,/
(--)
't
I
! s'/
///
No Comment,s. r.o.
á"ae-p
authorized representative
Sodexho Pass Českárepublika,a.s.
2
i"")
,,//,
V
Příloha č.1
Předmět sm|oury
Cílemje zachovatipro rok 2008daňovýaprávnírežim
poskýovánípříspěvků
na stravování
zaměstnanců
formoustravenekv reŽimuplatnémk 1,|. 2007( tedyjako daňověuznatelnýnáklad
ťremaždo výše55Yocelkovýchnákladůna stravováníabezzdaňovánia
odvodůu poskr.tnutého
příspěvkuna stranězaměstnanců).
Termínyryplaty prémieza úspěch
1. splátka- 50%smluvníodměnybudevyplacenado 14dnůpo podpisuzákonaodaniz příjmu
právniclqýcha fyzickýchosob (respektivenově předkládaného
zákona o reforměveřejnýóhiozpoětů)
prezidentem
Ceskérepubliky'
2. splátka- 50%smluvníodměnybudevyplacenado 3 1.1.2008
Záruka
Dojde.li v pruběhuroku 2008 k riziku zménystavu daňového
reŽimustravovánídosaženého
ěinností
NC dle tétosmlouvys úěinností
již v průběhu
roku 2008'musíNC vyvinoutmaximálníspravedlivě
vyžadovatelné
úsilík udržení
daňového
režimustravováníbeze změn,
P9k1d byv takovémpřípadědošloke zménělegislativys negativnímdopademna hospodářské
vysledky SP, je NC povinnavrátit SP uhrazenoučástkuodpovídající
poměrnédobě,pó kterounebyl
udrženŽádoucídaňoý a právníreŽim.
No Comment,s.r.o.
ástupce
SodexhoPassČeskárepublika.a.s.
,/l
I

Podobné dokumenty

Kraisl<ý úřad Středočesl<ého kraie

Kraisl<ý úřad Středočesl<ého kraie vyhodnocena doprava osobními automobily, a to i přesto, že dojde k nárůstu počtu zaměstnanců, Proto požaduje doplnit hlukovou studii o posouzení osobní dopraly,

Více

Disney Mobile Games Studio s.r.o.

Disney Mobile Games Studio s.r.o. Zaměstnancůpředevšímv oblasti obecného,technickéhoa IT jazyka. JŠPolyglot pravidelně organizuje semestrálnítestováni, jehožprostřednictvím studenti a jejich vedoucí dostávajípotřebnou zpětnou vazbl...

Více

usnesenÍ - tj. zdraví

usnesenÍ - tj. zdraví Stanovy TJZ je nutné změnit v souladu s novým občanským zákoníkem. Tato změna je natolik zásadní, Že je nutná spolupráce širšíhokolektivu. Byla proto vytvořena pracovní skupina a to WJZ ve spoluprá...

Více

Zápis 09-2015

Zápis 09-2015 žádost podá písemně,rada města schvaluje žádost o povolení překopu chodnÍkup.p.č. 2856l|0 v k.ú.Teplá, obec Teplá a to z důvodu výměny vodovodní přípojky pro dům č.p. 46 postavený na st.p.č. 28011 ...

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 xcRGBZUc / zul (24012008/ 01012N8) Licence:DODX

Více

Stáhnout

Stáhnout po kontroleletov6zpirsobilosti stanoven6 v bod6M.A.710piil6hyI (6ristM) a, pokubje tak stanoveno, povolenik letupodleboduM.A.711pism.c) piilohy| (d6stM)t6ho2naiizeni. k vyd6vdni CONDITONS / PODMiNK...

Více