Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Komentáře

Transkript

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy
© Projekt Odyssea, www.odyssea.cz
Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy
Téma oborové
Vlastnosti
Vzdělávací obor
Výtvarná výchova
Ročník
6. – 9. (realizováno s 6.třídou)
Časový rozsah
4 x 45min.
Tematický okruh OSV
Sebepoznání a sebepojetí
Číslo blízké lekce OSV
2.1
Hlavní cíl/e OSV,
které chceme během
vyučování naplnit.
Stručný popis
plánovaného vyučování
(nejvýše třemi větami).
Základní otázky
pro reflexi se žáky
(pouze k cílům OSV).
Autor přípravy, škola
Žák pojmenuje své konkrétní vlastnosti, schopnosti nebo
postoje s pomocí zástupného předmětu (má oblíbená věc).
Žák pojmenuje své vlastnosti, schopnosti, postoje, které mu
pomáhají vytvářet pozitivní mezilidské vztahy.
Žáci se představí pomocí zástupného předmětu. Poté
vytvářejí skupinky a výtvarné objekty ze
zástupných předmětů podle učitelem zadávaných kritérií.
Objekty zaznamenávají rychlou skicou, nebo fotograficky.
Co ses o sobě dověděl/a? Jaké máš vlastnosti? Jaká tvá
vlastnost ti pomohla, že se vám ve skupině dařilo/nedařilo?
Když se nedařilo, jak ses cítil/a? Jakou vlastnost bys chtěl/a
u sebe posílit, nebo oslabit?
Hajdušková Lucie, FZŠ Táborská, Praha
Závěrečná reflexe uskutečněného vyučování
Co se mi osvědčilo
během vyučování
(co fungovalo, z čeho
jsem měl/a radost).
S jakými problémy
(překvapeními, obtížemi)
jsem se během
vyučování setkal/a, a jak
jsem na ně reagoval/a.
Co bych příště udělal/a
jinak.
-
pracovní sešit na poznatky – dá se k němu vracet a
navazovat na něj
-
fotografování – pomáhá s reflexí
-
scénář hodiny napsaný na tabuli
-
časová náročnost
-
zvyk dětí na obdobnou práci
- je třeba delší povídání prokládat krátkými aktivizujícími
úkoly (více členit)
Podrobná příprava na vyučování
Pomůcky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
učitel: cokoliv jako podstavec (barevný papír, ubrus, krabice)
bílé A3 pro každého žáka
fotoaparát
ukázky z umění
oblíbená věc
pracovní sešit
žák: jedna věc – má oblíbená, pro mne významná
portfólio/pracovní sešit
tužka, tempery, vodovky
První vyučovací hodina
Úvod (15 minut)
Žáci si na začátku hodiny sednou do kruhu, mají u sebe svou věc, portfolio a tužku.
Ledolamka – vezmi svou věc a udělej s ní nějaký zvláštní postoj – sochu (rychlé kolečko,
nemusí všichni žáci, vyučující předvede rovněž svou sochu), učitel počítá do pěti a na pět
se vytvoří socha.
Dnes nás čeká trochu jiná hodina, budeme během ní natáčeni na videokameru. Už vás
někdy někdo natáčel? Jaké to je? A už jste někdy natáčeli vy?…
Budeme se také řídit natáčecími pravidly – máme scénář (tabule), každý z nás má svou
roli (žák, učitel, výtvarník, sochař…)
A dnešní scénář, se skládá z těchto scén:
1.
2.
3.
4.
5.
představení se pomocí našich věcí, hledáme vlastnosti, které má naše věc i my
vytváření soch z našich věcí (i nás) podle jejich a našich vlastností
dokumentování soch a objektů
povídání o našich sochách a sochách, které známe z umění
vytvoření místa pro mou věc a tak trochu i pro mě, kde jí bude dobře, nebo které je
pro ni důležité
Jednotlivé scény jsou napsané na tabuli – obsahují cíl OSV a VV výstup.
1. Představovací kruh (20 min)
o Co je to vlastnost? Co všechno může být vlastnost? (volně asociujeme,
nehodnotíme)
Vnitřní vlastnosti – povaha, charakter, temperament; vnější znaky – smyslové (barva,
tvar, vzory, struktury, chuť, vůně, zvuky…) – zapisují si je do pracovního sešitu
o Prosím představte svou věc, povězte nám, co to je, jak se k vám dostala a proč
je pro vás důležitá, v čem je vám blízká. (je možné provázat kruh – udržení
pozornosti, každá následující žák zopakuje to, co před ním říkali spolužáci)
Nyní svou věc položte jakkoliv na papír (v portfoliu, pracovním sešitě) a obtáhněte je
tužkou a vytvoříte tak její obrys. A pokuste se odpovědět na otázku: kdybych byl touto
věcí, tak bych měl tyto vlastnosti (je třeba to zdůraznit, žáci věc popisují, ale
nepřestavují si v ní sebe)… Odpověď si žáci zaznamenají do obrysu, nebo kolem
obrysu své věci.
Druhá vyučovací hodina
2. Sochy (45 min.)
Scéna druhá: učitel zadává instrukci, když děti sedí na svém místě v kruhu. Potom se žáci
postaví a beze slov hledají podle zadaných kritérií svou skupinu. Tato část obsahuje více
možností, jak se děti mohou rozdělovat, dobré je vybrat dvě až tři, u starších dětí i více
kritérií. Skupiny se vytvářejí samovolně, bez mluvení.
Vytváření skupinky podléhá jednomu pravidlu, nikdo nesmí druhého odstrkovat, nebo
vyhánět, když si vybere stejnou skupinu jako on. Všichni mají právo být ve skupině, kterou
si vyberou. Ten koho nemám rád, nebo není můj kamarád, může mít přesto stejnou
vlastnost jako já.
A) vytvoření skupinky podle vnějších vlastností vašich věcí (barva, tvar, velikost…najít
vlastnost, která je spojuje). Vyučující počítá do deseti na vytvoření skupiny.
Skupinku vytvořte beze slov, až ji vytvoříte, poskládejte věci na podložku do sochy –
objektu. U vytváření sochy už hovořit můžete.
Potom se vydáme na vernisáž, sochy si vyfotíme a každá skupinka nám řekne, podle jaké
vlastnosti se dala dohromady.
B) vytvoření skupinky podle vašich vnějších vlastností (barva, tvar, velikost…najít vnější
vlastnost, která je spojuje). Vyučující počítá do deseti na vytvoření skupiny.
Skupinku vytvořte beze slov, až ji vytvoříte, poskládejte věci na podložku do sochy –
objektu. U vytváření sochy už hovořit můžete.
Potom se vydáme na vernisáž, sochy si vyfotíme a každá skupinka nám řekne, podle jaké
vlastnosti se dala dohromady.
C) vytvořte skupinu podle toho, jak jste si blízcí…pojmenujte své vlastnosti a pokuste se
najít alespoň jednu společnou vlastnost.
D) vytvoření skupinky podle vašich vnitřních vlastností (najít vlastnost, která je spojuje –
trpělivost, ohleduplnost, otevřenost, agresivita…). Vyučující počítá do deseti na vytvoření
skupiny.
Skupinku vytvořte beze slov, až ji vytvoříte, poskládejte věci na podložku do sochy –
objektu. U vytváření sochy už hovořit můžete.
Potom se vydáme na vernisáž, sochy si vyfotíme a každá skupinka nám řekne, podle jaké
vlastnosti se dala dohromady.
Třetí vyučovací hodina
4. Reflexe (20 min)
Žáci sedí v kruhu, mají u sebe pracovní sešit, nebo portfolio. Vytvoří si nový obrys své věci
a použijí ho pro následující reflexi. Dále si mohou v pracovním sešitě vyplnit další body.
Jak se cítíte? Jaké starosti v průběhu tvoření soch jste měli? Co jste se o sobě dozvěděli?
Jaké máte vlastnosti? Jaká tvá vlastnost ti pomohla, že se vám ve skupině dařilo, nebo
nedařilo? Když se vám nedařilo, jak jste se cítili? Jakou vlastnost byste chtěli u sobe
posílit, nebo oslabit? Zapište si své poznatky a zkušenosti do nového obrysu vaší věci.
(20 min)
Porovnání některých soch s vybranými ukázkami z dějin umění (mohou být předtištěné
v pracovním sešitě)
Čtvrtá vyučovací hodina
5. Místo pro mou věc (30 min)
Každý vybere, vymyslí místečko pro svou věc, kde je jí dobře, nebo které je pro ni důležité.
Může ho namalovat, slepit z hadrů, papírů, či jiných materiálů a svou věc pak na místo
umístí.
Úklid (5 min.)
Prohlídka objektů (10 min)
Beze slov, jen se díváme.
Příloha 1 – pracovní sešit
Pracovní sešit: Já a věc
Jméno:………………………………………………………………
• Co je to vlastnost? Co všechno může být vlastnost?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
• Podle druhého obrysu si zapiš své vnitřní a vnější vlastnosti:
1.
Vnitřní:………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Vnější:………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
• Jaké má vlastnost je mi pomáhá vytvářet dobré vztahy s okolím?
……………………………………………………………………….
• Jaké má vlastnost je mi nepomáhá vytvářet dobré vztahy s okolím?
………………………………………………………………………
2.
3.
• Všimni si z jakých předmětů jsou vytvořeny tyto objekty – sochy a
zkus se zamyslet nad tím, co socha vyjadřuje, jak na tebe působí…
• Prostor pro obrysy tvé věci
• poznáte obrázek sochy, kterou vytvořil tento umělec?
• jaké jméno bys dal/a prvnímu obrázku od italského umělce
Armana? Co asi znamená italsky „brocca“?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
• MINI Slovníček:
Jean Tinguely
(1925 - 1991)
Asambláž - termín pochází z francouzštiny – assembler znamená sestavit.
Vznikla z plošné koláže, do níž se začlenil trojrozměrný předmět.
Švýcarský malíř a sochař vytvářel ironické (posměšné) a
asamblážové (výtvarné dílo vytvořené spojením různých předmětů a materiálů,
trojrozměrná obdoba koláže) objekty, stroje a pohybující se mechanizmy
vydávající rozličné zvuky. V kinetických (pohyblivých) sochách, v
obrazech i grafice se vysmíval technickému pokroku. Jeho
vrcholným dílem byl obrovský přístroj, který se sám zničil. Pro
Tinguelyho je realitou smetiště, na kterém nachází různé materiály a
předměty, které využívá pro svoji tvorbu.
• Jaký obrázek se skrývá pod názvem: 17 pieger (past), Spoeri
Daniel (vyhledej na internetu)…………………………………
• Co asi autor myslel názvem „PAST“?
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
Akumulace - objekty, v nichž umělec shromažďuje skutečné předměty a tvoří
z nich různé kompozice (zátiší z rozmanitých věcí)
Koláž - výtvarná technika, francouzské „collage“ označuje lepení či klížení, při
které se používají různé obrázky (noviny, časopisy, reprodukce, fotografie) nebo
jejich části a různě se vystřihují a komponují, vytváří se tak nový obraz.

Podobné dokumenty

Katalog Nitra Kaninchen Senioren

Katalog Nitra Kaninchen Senioren 13309. 1,0 K1 13310. 1,0 K1 13311. 0,1 K1 13312. 0,1 K1

Více

mediace pro pedagogické pracovníky

mediace pro pedagogické pracovníky 4.3 Promluva našeho JÁ .................................................................................. 20 5. Jak procvičovat efektivní komunikaci a naslouchání .....................................

Více

Zde - skolkavuvalu.cz

Zde - skolkavuvalu.cz a z každé jsme si i kousek přečetli. Práce s knihou nás dovedla až k návštěvě knihovny (o této si přečtete v Úvaláčku), která nás inspirovala k vytvoření vlastního časopisu. Nápad na vytvoření časo...

Více

Obsah

Obsah omluvou, pokud vzejdei její smysl, který by stál za to nadále především fyzicky  rozvíjet.

Více