zpravodaj 8/2008

Komentáře

Transkript

zpravodaj 8/2008
ZPRAVODAJ
ČesxoruonnvsxÉHoKLUBU verenÁruŮ
8l2oo8
Roč. xxvll
TURNAJ ě.23o
ZPRAVY Z KLUBU
l)lrEÁJ EslaB
Y E'r'EJ(Ttt)
!brdič!. v Eluku j.Ď uLoDěili Ý. dÚ3h 21.-22.11.2006 !Ýoji už a.r.jc.třotí
ožů)'col
!oě.t Yó.óh dcb r
-ffi| oay dlÍv a BjÝ.tií
DoÍioio!{lEího d|tr., dB
6a
nuh
bílůb!í1c Ý
jlo.hř.latc}. Ý č.lo r n!s.ž...s p.B3jLlr
Lv..llt!ích rtolú.což ú! uDčul'lo t!.oDllt
tua{ ui Přld }6'00
trt ub).i6Ýd'!í'hl.'Y!č r. řPet..
!. t'oÝI.ě.!í t Ýlr.obE 6.nu t.
tlúby.
'.bít.!ó
v boji o t!.Jl.F
číHěc tti.r!'ri..!&'
!.t'.al'. t !'!Ť.t''tYí Ý. v.t. o.d č|aY.o tor b' Ehti.
( 5')
sob'.!( |@)
a J:t.t'IíloÝ.('60}.tlto .týřt
'r.Jólořrtvrnaír uyt o".or l!to. flě,ttrqý ekvě!ýr zgolebrl wlédt }65 . !.ýíc todxv.rjv.tifu
byl j.É-ffi-lTEtŤ-.Ňlvý.1c( v Tlt
a)Tít.tcÝÚ TI'
r4o(6) tEojtíbrÁ r50(8) rlcrirovd( srÍ) 16o( 9) rrrýítovó IÝ7o(6) rÍe]'euígo(la) lgrcěob
l50(23)
)5o(24)
16'(23) líě n0(17) tEclod.'(wr) n5(15)rlnot,La |e(7)t
'Ltčjíě.k
&rtbr 'sob'|Jt
b)Yítě'oY. E:
fŤ r&ří&Yá' l|o tí.rdúb.JI'0!|d'.toobí'La 5otbtl ló5tÍytl ||I0rsta'dct n'll.|!obc!
c )roř&tí }ť!!ích čs bt{či Y. T.l'L.
s!". gg'
r4ott)Pojtíhot. 2)Ertr.!DÝó 3)Bútóřo'é a )E!.{uD.joí tr! r )D.d'oY{ 2)l11loú 3)'lrtúoÝí
'
4)Ltout}DÝó Í6011)!.Ňbové 2)h.líbr. 3)sÝ.ooť' 4}bŘ6rí.
no!l)r.}oí 2)ro6ěko!. 3)s.dréčM4)E!.jčoÝ{ |.1o|l)s{íěit 2)J.'.tí} 3)stÍ..ul.!. 4)Špúrt2b. I5otl}roř{t.l 2)
B.čbr 3)soh'Ú 4)sfirc.olý r. |5o:l)L.těj{ě.l 2)rnč.fs J. 3){!Eěířtt 4 )E.F'I.íL |65'r)YotíP
r:r 2)sd1r 3)v!čb ,.)JÁč Í,ot ]. )Eoloi|. z)s.idl 3) Éb'1.4)scJpLr |05'1)É.t,L. 2)&.ůt. 3)
F!i'. 4)s'|Í Eo 1) futb! 2)6rou!t 3)r'irb 4 $<Eb.l.
T
t
Ýč.
@.
)
v Ítlůu.. jcět. trrlut.ěnl'l. r3bů'. Ýýnolu éxY'vIB'.1týE.tDí řo'dílc.
!í o.!'PobÁ!ů'!dtltí'dtPto!t s zóvěřrě'Á tr'č'í rlbrre'l*ar{ .. YĎ.t 'úč!'tDč@ýlY.tlc.
líbtlr.
z)YÁIJÍ Emr^}r rulE'(vrf,)
0' č1.' bý]'
!a
!o!Ýd.! Lrldý člc'r klubu.y
!'.'.nč!íttttln|
Pouta
svobdoÝl.
n čl.d'oo| j.
E,uc
rz'aí]
tů..tdo.
- Pl.v bs.ordřiobu xÍ'!i.!t'
.'1i 73 Ďdtllílzt včta't dEv
o blrjíoí.hobt{č. Y&ltYu níhovt
Plo a.j.t|r.í hr.jíoí b.r{čku El
. Plo !.jtt.'Ilbc ěl.!r LtÚcllr
Io't5'2o ! 5 roLů l třl sI zA í.1u!'
bylo zsPrdó
o
. Bob!'ltÝr
D.t].í| bod.r D!o&Ťt.E býlý tri!. volbý gřoa!.ly d|(Y !. dYou]..tó obóoloot.v.llo. d.kqil
bíJ3s'ý b'.idót
. ro'ú Ý.řtr''. r. tÉ-oítýtont'lr. .ď.J'.v a rjllt'h.rý ř!tí.r!bbot.ó .ttd'v to j.I.č
arilt tr út poaricl roĚ rrrfuo L. 'FÉ[email protected];rí- .ol člÓí cKY.
"
!.t.\7 a|h.'ýCl
rd bud.q lbPidřl'H.í . tot
l.e1 trlr'd bud. Lb4.ě!4s-t!
tulc€
pŤo tlrŤll.8j
'D,B
ta.rc
D. !.'..tůér:aí
rtí|orebí atu.
@ lctr'hů Jt'ttDý r Pot.
lÓc Jojí urěrď íe-
Ýý}'r.dně přod zá'a8gror
-2!a Jlq,!o| atolc''fc
Lofu. P&očíl. l loÝclc!ý
'€d!i.hodi.DÓÝý
])íoYf YÝBoR d)[v Pm rcrr
lid.tt
2oo9
-
po J.dÚotliýých zóp.'.o
.ttrě Ý LĚt.Ióo . E5 Př.d1oulil a u 50 do1o.
Íukoíntíl
qj.tkE r fEi.by
cti rgŤJ.)it lo
a Ý.il.kotrir. žcltJarŤrla' xEč6.r . d'toťt!d'.dt
K!Í' o'vc':!p*1o'a'žů,ilg.zdra;E l,hct}. - 1.d'to?ňárcdr a ndaírodaí!.brtář'Jitra 'ě1cí
rbt.
říbt{ . horyod{řLB'Duilr b1ltoťi' - dltopřcdacar,orgr.ul'r{t.!
fu'úÝ.' . t.pI'íj.td{'Ěv.
aoÝ.to!k3'l'..nett., s!'obodó'. - Y.doEEí xÉ'!ttťi!ti}rIý!}.&ů'EY.,
ŠYicorí- r*itářÉ,
t!.to č1.ry
ýýb.!šl ďP.
Ú.&o ýýboÍt i
ÝÁE p.ÝÁó
'čřÍ!.ž'
d.eýÍl..
t.
ú.
I'E.Ibl'tll b'
jc jeb bort' přiÝltí' !.Příčtí
'c áa.r D!.
tlačt Ýý!9!oÝ{
'obů!i.J
1 ÝĚ.ol ó].c!ů:nYrlic. ú! d&uj.t .!' vďi !údol pr!
l.Iub t !ř.j..
)I^!RIÍ.{'
4
star k 31.12.807
í]3
z.dr1l
lEtoupilt
r.':8lttltl
H
ó}d.Yó
st!' L 22.u.o8
5r1
obd.ží
J..Ťc{luDou a Poglcd!:l llo'lntu.Eo!í&trt'1alte .lo LoÚ. roht! Yy totit ÉíD oY1lÝttít.
itr'Ý cz !a rok Z009.Děk{í lř'd.r zs' za?laa.Eí l M! Eub ýd! Ýšo.i'tý Dotř.buj.l
PP mx 2oo9
')sxU?IÍÍJE
v10
tobtí
viÉoÚÁ I.o Éě6k' s.8d'ěil' sd..r& |E0: PoŤír.t'stuoblý s0 B.r.lítrÍu.
IÍ|0 Eío.l' sc jPkt r|'!B.ňJi''.Dr8lt lE!Clbřou!t'šblshrlll'{ři jlou !.ř..g.l. podlc ůco.$l . j.Itě Ý Bo].ioíoh Eůž.éojítL EDtrí!
t
ó.rt J.
bel.
sE]'{k'souě.L'votíPkt
úptavá.n.
6
t
!
)scdzB rfmBj d)ÍY
Iově
jÚEYsÝ Yýbo! !6 !.jdr
7)PiÍýIÍťUI(AJ
EEí
to tfEuyod8Jc.
tuťDsJ ul 28 rEouy bEd. v Eoltcích v ěcobíol.alitr
!.
bt{t n. 18
't..!c
I Pob|Í-
!oučÁ'títoho-
břrd.t.ló ý
č61G .
JqEr ŠŤ.c6!.' cc1ýn
koto_.jEl!-rlřr&q!!
Yýbor.D c}B:Y
!. ú Ýd! těóít
s I'otdřr'.r
frdt hrhr
6
FoJTlKoVÁ
HERMANOVÁ
Jana
2 500
ffi0
|rena
I 980
480
BAŠTÁŘ9VÁ Ludmi|a
HARotJBEJoVÁ
w50
I
DEM|RoVA
KL|ŠoVÁ
w70
I
360
5
424
Nataša
2 250
1
660
G|l I ANYln\/Á
Alena
2 220
2
580
SOLARoVA
1 900
NoVA
480
VRZALoVÁ
Jika
I 900
KAISER
coínelia
1 860
Jana
300 l.l
1 540
440
HODKOVA
w60
I
6
1 410
oNG|NoVÁ
KORGERÓVÁ
KLEMPIROVA
3
PMDoVÁ
540
9
LERCHOVÁ p^'ó^.
MARŠÍKoVAJitka
1
||^ná
1 180
li.h2ó|á
350
3
t540
2
600
580
JiRna
400
2 57A
2
480
600
?
1
630
9
360
EVa
RYcHtÁ
1
630
5
420
VAŇKoVÁ
KVětosIava
1
530
7
300
zdeňka
RosENBERGoVÁ
1
520
3
540
Marta
í 400
4
12
zdena
PoTÚČKoVÁ Aťka
SEoLÁČKovA ntena
1
T6a
MAZALoVÁ
200
6
360
670
Blanka
570
Abna
410
Klaudie
370
I
cabriete
240
TENGLoVÁ
---l-,*.
|OLA
SVOBODOVA
Y4ss
KŘlŽoVÁ
KONOWOL
2 260
1
850
1:
ZLATN|KoVÁ
HoR|NKoVA
PRKNoVA
18
600
480
25A
KLEMENTSCH
He|ena
I 060
I{EMÉTH
4Q4'MoVA
EMRLOVA
1
Danie|a
930
V|á.t.
630
8
240
sláV|na
600
I
230
KREJČOVÁ
V|MRoVA
BARTosoVÁ
'12
660
210
Jalos|ava
ZELFELOVÁ
340
330
Jana
210
Vtasra
160
Maria
130
zdeňka
130
Jadwisa
120
600
Traude
270
Maria
240
Božena
210
Jarmita
130
Tal'ána
9o
280
5160
3 830
F|ičl.'
1
800
3
540
Luďka
1710
5
420
480
6
360
Fdi
260
tvanka
410
Baíunka
860
Jana
3
ANTAL|ČoVÁ M2.iA
36(
660
2
ll
GoLDoVÁ
HYPŠoVÁ
400
Stanistavi 400
|VlERHAUToVÁ epna
1 190
Věía
VYsUŠ|LoVÁ stanislava
480
3
2 490
!
660
svět|uška
6
oVsENAKoVÁ
1
kvá|^(|2v'
MFFEIS
IHROVA
PEEROVA
BENKOVA
17 50Í)
BoRECKA
ŠVEcoV{
KALOVA
|Vana
t2 400
MAToUŠKoVÁ stanis|ava
5
640
1
Anna
PUŠoVÁ
1
PozNÍČKoVÁst.nisrau.
sPĚVÁČKoVÁ s'|""
cHMELÁŘoVÁ
JozovÁ
510
300
Hebna
130
M
130
|;;
3 060
M60
24
MATĚJÍČEKMiloš
KUČERA
Jaroslav
HRNČIŘÍK Ka|el
HAMLIK
stanislav
SENoHRÁBEK
u0
3
540
2 290
2 250
Pavel
'1
520
9
230
Pave|
r 500
12
200
RYCHLíK
KRUPNIK
VICH
5
420
1
900
6
380
VLASAK
DuŠan
1
620
7
300
JiřÍ
1 560
I
240
KOZAK
KUŘE
Karel
1 380
10
2',lo
Josef
1
370
11
200
o|dřich
'1
300
Pavel
1270
V|astimi|
't
Jaíos|av
1 100
HALA
Karel
I 050
JARoNĚK
osŤADAL
|van
1
040
A|eš
1
030
Jaros|av
1
000
ŠTALZER
MocHNAcKÝ
MATÉJKA
KOZEL
VILIMEK
Bedř]ch
BASAK
JAŠA
HYLSKY
L|NHAREK
KoPEČEK
DlVÍŠEK
15
HOVORKA
SEKANINA
MICHAL
140
170
Rudolf
790
790
Stanislav
700
Bohumil
690
Milan
560
IBL
Josef
550
Vác|av
540
AntonÍn
490
qt
Jiří
420
Kare|
410
Antonin
370
PřemysI
370
14
17
í60
120
360
Otakar
Jiří
340
Josef
290
Jan
290
zdeněk
František
250
280
21
70
Jaros|av
270
23
50
24
40
310
Lubor
270
Josef
250
Kaíe|
250
240
230
HoRsKí
MAKA
Stanistav
220
Pavel
210
Jiří
Emil
Karol
200
190
Josef
ZITKO
190
Pavel
180
CVEJN
KaíeI
KRoPÁČEK Petr
48 360
18
l/oLDŘÍK
JANDoŠ
110
EL|ÁŠ
HAMSTA
KVASN|oA
KAOLEC
M|KúŠ
170
150
100
Micha|
140
FrantiŠek
130
|stván
120
Jiř|
í00
Jan
100
Pave|
90
Milan
90
Václav
80
Stanislav
Ladislav
80
Vltězs|av
V|adimír
80
80
80
V|adimír
80
BUREŠ
Petr
50
Josef
50
VACULIK
PASZEK
REVAY
VACLAVJK
190
140
80
DoHNAL
80
'\40
Tomáš
TomáŠ
Jan
MICHAL
20
zdeněk
TRNKA
sTRBÍK
ŠEVČlK
190
Ján
František
KVAP|L
LUŽlcA
MĚRKA
HAJDÚ
PoDZ|MEK
HÝzA
190
j,4ELKo
HIKL
KADAVY
MACEK
LadísIav
Stanistav
GREGoR
130
470
440
zdeněk
SCHOVANEC
czYŽ
590
Pelr
Jaromír
REMEŠ
H,INEK
830
DANAJ
,l VEJTRUBA
MAŠTALÍŘ
170
Josef
DosPÍŠ|LJiřl
{l PTÁČEK
M|CHÁLEK
1 S40
KoČVARA
SCHLAPPL
MALEČEK
RUL|K
KoŘ|NEK
500
AMBRoŽ
LEXA
STRAKA
HEJZLAR
2
zdeněk
zdeněk
ANTL
STAŇA
1
l
2 360
soUČEK
MoLlToRls
,.
2 730
80
60
JřÍ
Vincenc
Wtadvsta\
50
Jan
50
40
RAFFEIS
HARZER
"l
ryl SMEJKAL
Franz
30
Hynek
o|dřich
30
",I
zdeněk
30
.t
VAoUL|K
5
680
30
22
70
Íú65
Emanuel
2
Anlonln
2 270
VLČKo
JAČ
Michal
2 t90
MiloŠ
2
010
RIHA
Milan
2
000
6
380
NtÓ
Dušan
1
900
1
340
zdeněk
1
790
5
420
VLK
Antonln
1
730
8
240
SMOLIK
Pavel
1
480
16
140
l(arel
1
390
stanislav
Rudolf
1 310
EvŽen
1 180
Vladimir
1 r60
Joseí
1 160
Václav
1M0
o|dřich
1010
10
210
Pavel
Rudolf
10í0
11
200
sKA|.Á
BUJNoCH
RYCHLY
BoUČEK
NYTL
ROJEK
JANEBA
KYCELT
JlRoVEc
MALINEK
HORT
DANIS
M70
c0
23
VOTIPKA
HoLooA
SEIDL
MIKUlÁ
SEJPKA
PACAL
STAN|A
JEZEK
NEMERGUT
ORLIK
MIKULICA
FoRMAÓEK
NoVoBlLsKY
480
460
200
1
560
3
520
660
170
I
230
140
160
í90
940
29 23p
5 04(
Jú|ius
2 630
1
660
Joseí
2 300
5
420
OldRch
2280
2
600
Ladislav
Karel
Jindňch
2 070
3
520
í 820
8
260
'!
800
460
KaÍeI
1
780
380
1
600
7
300
í 360
11
244
'|
230
12
230
'|
170
10
1 040
l4
250
210
Ladislav
Emil
Mlroslav
Jiří
Joseí
ŠKRoUP
JaroSl9v
Franlišek
900
BRANČ
GERDŽIKoV
Jaroslav
svetos|av
540
obřich
490
Ladislav
480
Josے
zbyněk
Joseí
460
420
20
90
Bohumil
400
22
60
400
19
100
ČERNÝ
JAKUBEC
BMUNER
HAVRDA
KREJZA
HÁJEK
KoNEČNÝ Mibš
fiNCL
BEDNÁŘ
ĎvEU
15
SEIDL
HRUBEŠ
ŠMoL|K
GELHAUSEN
MACH
P|scHEL
VIT
SMARDA
STANCEK
HEJNY
SZABO
KUKAN
CERMAK
RETERSKI
CENKOVIC
GLASER
NoVAK
BUCHAR
MERCHANT
DUBEcz|
690
18
120
510
21
70
František
360
Jiř|
350
Jaros|av
310
Jindíich
Georo
280
AntonÍn
230
40
220
39 560
7930
Joseí
920
Anton
870
Stanislav
710
Josef
Joseí
660
Antonln
470
Michal
Jaroslav
Arnošt
JoseÍ
460
tvo
360
Norman
350
29 260
530
220
9
17
174
170
FrantiŠek
130
JoseÍ
120
Mi|oš
110
Karel
100
Antonln
100
Václav
50
Julius
JoseÍ
50
Jan
50
KOŘENÁŘ
GUHL
KUČEM
BRYKNER
ŠPAČEK
HASAK
P|STA
OSTRUZSI(A
KNAP
KNAPIK
ZELINKA
170
130
650
aoo
310
zbyněk
120
Jan
124
260
250
120
oldřich
90
Ado|í
Karel
90
Jozef
60
Leonard
50
90
50
5 630
130
40
2
Vác|av
Rudolí
Klgus
LANZANSKY
17
5o
Josef
4
KUBIK
180
170
BAUER
BALUCHA
HEJTMANEK
15
1S0
140
BRABEC
410
190
stanislav
Jiři
Go|Š
ERKEL
180
220
Bohumil
MiíosIav
Antonin
KRÁTICý
16
zoltán
ČASLAVSKÝ MirosIav
400
420
400
KADLEC
zAJtČEK
ĎoUBEK
Jiři
Jiř|
VOTIPKA
ULRICH
HOLINA
240
224
BARVA
PATAK
420
Aiíized
r30
í5
u75
LHOTKA
BUCHTA
GRAF
PRE|S
CIPRA
tLLEŠ
NEVOLE
WEINMANN
zdeněk
2 700
V|adimír
2280
Jan
2170
František
2170
Joseí
í 880
Milan
I 840
oldřich
1
Í
3
2
7
800
660
520
BERAN
580
VINCOUR
380
BUČEK
320
stanislav
1420
JiřÍ
1240
Jiří
1220
Joseí
í 040
Jan
I 030
LumÍr
2 580
Rudolf
FIATA
OEnch
1
ŠKuBAL
JaromiÍ
1 520
,0€0
Vi|ém
1310
420
Milan
1160
GÚRTLER
NoVoTNÝ
JAN|ČEK
MUSCHER
240
RUZHA
CHROUST
sVoBoDA
NEVOLE
152
ČERMÁK
BOHATA
JELINEK
SEOLAK
10
220
PETRÁČEK
BEN|ČEK
950
11
190
820
12
190
690
Stanislav
624
Jan
530
Josef
520
Bohuslav
470
KULHÁNEK
F.antišek
440
LOBL
Josef
420
Jiřl
400
Josef
270
250
BUŠo
Michal
1
640
HLAVÁČ
Jan
1 150
2 300
2
600
Václav
1140
880
3
toalo
7
5€0
r00
2
MEJSNAR František
P|LNÁČEK Jiři
BURÝ
Jaros|av
Jiří
230
7
M80
Stanislav
Č|Ž|NsKÝ Jiří
120
I
ZIMA
480
160
13
170
HARENČÁR Roborl
50
FeÍdinand 190
Josef
190
Kare|
180
VácIav
'120
Mihn
100
KRA",ŇÁK
lbor
80
Andrej
50
SOKOL
JoseÍ
190
Jaroslav
190
Vác|aV
160
Jaros|av
90
28 9a0
ŘÍHA
Š|LHÁN
STEKLÝ
oDVÁŘKA
PAUL|ŠTA
I
4 910
Bohuslav
690
JiřÍ
610
Bohuslav
420
V|adimlÍ
230
6
r6610
90(
190
PICH
PETRO
'|
200
TWARoG
M|cHÁLEK
15
220
210
380
ŠMEJIGL
ZAVAD|L
ŠMEJKAL
a
340
3fo
610
o
zP.acova|a |ng' svobodová V|asta
Do tohoto čí'laDřtrP.li t t!s.vl.'t., Swbodova,rEd!tc
l.d!4řoÝ{' ba.zdrD.L lůot'Lt . l'r'!í! &rtha.
'
!l'L'roD{'oÝ.n1
h'h. a
c!.ítcÉtlPriÝi h|rhóýl
'
ItD.íuo. ltJ.L.Plodttottol
x.}l.d t4oo kurÍ
tLíÝ&L! .ítbt4J2.áo8
bríf fu'h.
h duto. 40t49
182
m Prrh. I
t.l. |2Bí 66t
B
-
bb. r736 11?
62l
o47
!á11to&LÝ.t1tb. @ rcrne!.or
www.cmkv.cz
POVOLENI
Yydéré!ítoboto zplsvod6'J. j. sohvd'l.lo
lli'l.rt!.r tv6n kultufy pod óírl.bt
u( čR E l8o58
10
ge
x':
o
0t
1
FOJTIKOVA
KALOVA
LERGHOVA
*6
YI
Jana
soběšovice
zdena
Kuňín
Božena
I
KLISOVA
KREJCoVA
LONGINOVA
í0 HERMANOVA
11
12
14
PUSOVA
17
19
2A
21
6
25
3
3
2
2
2
3
3
24
2
3
3
3
3
2
2
2
3
3
2
2
4
2
4
í1
2
4
9
n
2
Alena
Eliška
FÚdek-Mistek
B
Kralupy
o
1
Kroměíž
Rakousko . Videň
SEDIACKOVA
Jitka
Praha
B
2
Alena
Blanká
Helena
Jana
Praha
D
1
Práha
Iumov
c
Praha
B
silva
Ostrava
Ludmila
Náchod
Stanistava
Libeíéc
BASTAROVA
MATOUSKOVA
soLARoVA
RYCHLA
30
IHROVA
32
GILIANYIOVA
3í KORGEROVA
2
-
Vidéň
Cheb
stanistava ČeskéBudéJovicl
Michaela
Bmo
Jana
Bratislava
Eva
1
2
1
l
8
5
3
3
I
1
2
J
2
1
1
2
2
,1
1
1
8
1
1
D
í5
4
1
1
1
't9
4
'|
1
Kralupy n.^r'tavou
SVECOVA
2
3
c
c
u
21
8
1
Květos|ava Šumpeík
svět|uška
BoREGKA
2
2
2
1
Mártin
BENKOVA
2
Ěl
lvanka
V|MROVA
2
3
os|rov nad ohří
KLEMENTSCH
2
2
B
B
Rakousko
KLEMP|ŘoVÁ
1
llona
Jablonec nad Nisol
SPEVACKOVA
3
3
Comelia
HODKOVA
3
1
2
Nana
VRZALOVA
o-
3
B
Luďka
28
2
Parď]bice
rrauoe
29
3
Bíatis|ava
25
27
2
Nataša
u VAŇKOVA
26
3
Atka
Květoslava Kaoun
Jiřina
Praha
zdeňka
Hťadec Krá|ové
22
3
KAISER
í5 PMDoVA
í6 GOLDOVA
16
I
3
2
3
lrena
ďň
F
3
2
a
7
o.5
'o tl
g
3
c
PoTÚcKoVÁ
o
2
Praha
DEMIRoVA
šq
JE l-
c 3
I MARŠIKoVA Jitká
6
't
XD
6
4
6
6
D
u.Buoelovrce
o
o o
o
1
1
1
'1
1
1
c
1
1
l
1
1
1
11
Počet
bodů
RUZHA
LHOTKA
Li'rmí].
Zdeněk
25
33
ILLEŠ
Milan
oušan
36
NlČ
ŠTALzER
sKLENÁŘ
Michal
3
PÁcAL
NEMERGUT
BUJNOCH
ŠMoLIK
VLK
ROJEK
LEXA
FLANDERKA
LUKASCHEK
Ka16l
2
u
MATĚJíČEK
Miloé
25
4
HOLODA
Jú|ius
24
6
CHROUST
VOTiPKA
sAGÁČ|K
Emanuel
16
38
Štefan
14
tG
1
I SEIDL
o
KUČERA
Rudolf
37
Jossf
4A
Jaroslav
12
41
Jos€f
12
42
Zbynék
12
il3
MIKULA
oIdřich
íl
44
sKÁLA
SCHWAN
í5 JANoŠTIK
í6 BUCHTA
17 sKÁcELÍK
í8 HRÓKA
FlALÁ
20 GRÁF
21 VLČKo
AntonÍn
11
4a
Jaroslav
11
/16
Petr
11
Vladimír
í0
František
Jaroslav
í0 PoŘizEK
ŠPAČEK
11
14
23
A
Ladislav
zdenék
2
Jindřich
2
Anionín
2
EVžen
2
Karel
2
Miloš
,
2
KoúŘ
2
47
BiLEK
zdeněk
2
48
PAuL|ŠTA
Vladimir
t0
49
1
50
NEVOLE
ŠKUBAL
Milan
9
JaromíÍ
I
oIdřich
8
HLAVÁČ
Jan
I
Jan
I
51
52
STEKLY
BUČEK
Jiří
1
Jan
I
54
JEZEK
l(aré|
1
55
ČERMÁK
ERKEL
AÍúonín
1
RYcHLÝ
SENOHRABE
HYLsKÝ
KoŽELUH
STUDECKi
cHl.áPEK
Karel
1
zdeněk
1
Michal
Karel
HARALiK
PREIS
Stanislav
I
I
I
FrantišEk
Miloš
53
56
o
57
26
sTUcHLÝ
WAGNER
Rostislav
2A
CIPRA
Jos€f
4
60
ao
SEJPKA
Ladislav
4
E1
30
ŘIHA
Milan
4
62
31
sÝKoRA
svĚoÍK
Pavel
4
53
MiÍos|av
4
32
B€dřich
Miro6lav
HRNČlŘÍK
25
Počot
bodú
Pfiimgní
58
JaÍoslav
59
í
Klaus
zdeněk
1
Jindřich
I
tvan
1
Josď
I
zLAToHúvt Jaroslav
í
12
Rekordní účastveteránů na turnaji ČMKV v H|uku
ZáVěÍečný |Urnaj VeteíánŮ ]iŽ s pořado\^im čís|enr 230 zvaný MASTER,S' by| odehrán 22 iistopad! v H UkU
PřÚe|o rekordnich 152 hráČů, z toho 29 Žen a 123 mUŽŮ' i kdyŽ o prvenstvl Ve VŠ€ch Věkových kategor ich h|á|o
]en vŽdy osm nej|epšich ostatnl si také zahráli V dalšich sklrpnách Vitézi turnaje se většinou sIa]i sponovci
s nejvyŠšlrn poótem bodů. ziskaných za předchozich sedm tumajŮ Kromě jmenovaných ŠpaČka'Schwana a
JáČe to by|y i Demirová 3 MarŠíková Hrálse pěkný stolní tenis kteÚ naši Vétérániprezentovali iako oiedni stát
na světě V RLu de Janeiro a iřeti nejlepŠi v Evropě' Projevuje se tak d oUhodobě dobrá kon€epčni p|áce Výboru
a ze]mena našeho piedsedy Lumirá Ruzhy. ktery byl na valné hromadě k|ubu jiŽ po désátéa jednomys]né
z!oen ŠéfenrCMKV na da|š] dvou|eté obdobi ReviŽní komisi povede nadá|e PaVe| smo|lk' K rekordŮm patii i
]Ubi|ejní 20 pryenstvi Lumka Ruzhy za 26 el hry s veteÍány Rádi konstatujeme že ČMKV podpoÍuje ČÁsT
Žapújčenímha|y a ÍiÍmasPoRT sPÍN zdeňka Vese|ého nričkv a dárkv oro vítěze
NejmadŠíŽeny |etos po šesté píehrála Jana Fojriková ny;i I bez z|ráty s€lu zá n| skončiiy siboÍne ||ona
Long|nová s ]Vanou PUšoVoU. dá|e |rena Hermanová. An]Čka HaÍdub€jová a Ludmila BaŠÉiováV Dadesátce
s|qným zpl]sobem bez ztn'ty ls^ičky vyhrá|€ bÍatislavská Nataša D€mirová pied zdatnou soupeikou Aleno!
Kjišovotr Třeti se umístni|a po velmi dobrém výkonu JŘka VÍzalová a předběh|a Ve Íinlšistáňu ivlatol]škovou
Jany Hodkovou a Gi||ányovou z Bratislavy a videňskou Kalserovou V kategoni W60 byla V sesn tumajích
nq epší BoŽenka Lerchová' a|e jako na fumaji v Lomnici nad Pope|kot]. tak i v Htuku ii ;závérecném utkani
poÍazrla druhá J'ťÍá MaÉi\ova Dotýe hnily i7d€ňka Vaň|ovd s Mar|ou Ro+nbFrgovo! Vzave|-l"boo..|d
E]. Švecová a v boíi o bronz předstihb JeŠtě světlu Boreckou Do dobÍéparty patří iKvéta Ryc|rtá. Vasta
Zlátniková a slávka Hořinková Vysušilová do Hluku nepňje|a V pos]ední kategorii Žen by|a nellepŠíZdena
Ka|ová NejvětŠi jeji konkuÍeotkou býa Aťka Potůčková sFolu s Eliškou Kreičovou a A|€nou HláČkovou
Lu('ka VmÍoVá s Edou Baňošovou uzaýkdy po|e Věrných kamarádek V pánské Čtyricilce
Zbynék
'řádi Vrtézem
Špačekkterý. VyhÍá| vŠech sednr utkání s ne]lepsim| borc teio skup ny Žlíět|| ]en set s€ zas ouŽenym
kalegorie stefaném sagáčikem a dva s Havr|antem Štefan VvlrÍá| sest|rát za n m na druhém ce|kovéín mistě
po výboÍných Výkonech uspě| Petr JanoŠtik da šl kandidát na prvenstvi V Hluku však oodleh| neien ŠoaČkoviá
Sagáčikovi' a]e iFÍant]Škuskácelíkovi kter,ý by| ceikově třetí Čfurtérírislo celkově obsadi| Zó space| dae
Chlapek Havíant, MiČek a campa JoseÍ Pořízek bY| favoritem Ve VěkoVé skuolně N15o \zh edem k násko[u
2 píŮběfuých Výborných Úkonú An] prohry sdíUhym Jarou HÍc|oU a ctvrtvm Rosťou stuch]ým mU neÝadi|v
Ve|m] pěknou lrrou všechny piekvapi| Jaros|av Schwan. přes porážku od Porizka Whrá|poslednI lumal a dostal
se'tim cé|kově na třeií misto od pátého misia jsou za sebou s€řazen] P sýkoÍa, J'Kratochvi V ŠimiČeka
P'simonovský' Mezišedesátniky bylnej|epši iloš t|raGjíček.v H|uku přehrál VŠechnysvé zdalné soupeře až
na Stándu Hara]ika. kteÚ ho iak po Tumovu op€t těsné překona| ce|kové druhé misto sl zajisti| Jára KUČeíá l
pies poráŽky od MiloŠea třetiho. také Ýýbomého Káíia Hmčiříká Čtvrlém'ýo si uháijl standa Haralík ve|mr
dobrým výkortem' Nágedlrjí za nimi ZdeÍlkové senohrabe| á souce|\. Dusan lúo|itons a Jiii Ambfož Ná
pos|ednim 1rrmaji v PraŽe skončiÍv kategorii fu65 Miloš Jáč z Tumova ýdmnácý á bv| ce|kově osmÝ o sedm
1d"U poloél' poía7' vsefh seom souperu á v|lel' na fum3J| MASTFR s| Pos}oo| ta|
no
ro ,.
ufčitě největŠi překvapení pío vš€chny a my mu gratu|ujeme| c€tkovým Vilězem ýšak
Je po zás|uze a
výboÍÍ'ýcbvýkonech E'nenuel votipka' ikd}z p.ohé| tésně prdvě sJáčem a V|čkem a také sdÍUhým
Antoninem sta|ou Třeti místo Uhál|l Micha|Vako Také zc'e bylo mooho Vyrovnaoých utkání Z3 niml skonČi|i
lýran RÍha] DU<ao N|c Zdené| BUJnoch a Antonin Vlk. sweÍánim vysioupenim s€ piedstaviI ve vekové
skupiné lý70 nejlepší zah.aniční hráč Jútius Hotoda z Brafisravy. Ztati| jen dva - fi sety o odskočjl píoto
druňému n€jlepšimu, Jo.efu s€it'lovi. ktefému se v Hluku tolik nedaň|o. Musime ale pochválí ce|kově tietiho
o|du MikU|U za ]eho výbomý Výkon, kteíý pÍohrál ieÍl s Ho|odou a téŽ čb/rtého Láďlr seioku' ienŽ zjska| čtvri
skalpy da|ších boÍcův poradÍ' jako jsotJ Pácál' stanb' JeŽek i NeŤn€Ígul V pe|E€dmdes.átce si pÍvn| druha
Čtveňce h.áčůpodŽela svá m'sta za celoÍočnívýkorry' BeŽ po'ážry ;spě zdeněk Lhott., vyrovnaně' s n'm
hráli Frant'sek PÍeis a Jan Gráf' oba sko{Éili cerkově jako 3 a 4' Druhé misto soo]€nlivě uháiil s bodovÝm
náskotem Vladimk Buchtá' i kdyŽ utrpěI
poÍaŽky' I da|Ši' Jos€í cipra' KeÚ jedlný poíazJ| |eios v Trsnóve
Lhotku' dá|e lúi|an l|léŠ,olda Nevola překvapMý ví!ěz r'ad GráÍe.n a clorou istanoa we;nmann. isou velmi
dobrými hÍáči' NejvyŤÝa|ejšich pŤát€] bílétrc míčkuv osÍn{|€sátc4 hrá|o |etos Dabéct ale Í}a závěrečnÝ turnai
pňjelo jen sedm NqbÉieojice hfáčů sim€2j sebou áhráb a pÍvnífis€ nayzájen poÍazi|i Ruzha FE|U Fla].
9!Í9!:F 9 chrqjsl Rtuhu Pod|€ setu vyp]ynu|o poÍadí o nejlepších: 1.LU;iÍ ŘEha. 2 Rudo|f chroust
3'o|dřich Flála Nepňjel Jan Hbvác' bodově obsadi| 7'místo o pořadi dašíď tÍi rozhodoýav opet s€ty Po
sečteni VŠech ziskanýďt bodů nás|edova|i 4'JaromiÍ Škubá', 5 Vilém svoboda' 6'Mi'an Nevob á 8 váciav Řiha'
který také fiknit výÉl, a|€ v.áled€m k pfuchozi nemoci a tÍm neďcast' ná fumaiich mu ďvbělv bodv
ZpíaÓva| Zdeněk Lhotka
-
l' .i"o
s
mezis!Átní utkiní sKV sŤ _ cnKv 2.ó (Úťání í.126 sety 59.€,í' v Topotčanech _ í7.ío.oa
Ptedsedové k|Ubú lng RobeÍt Harenčár i Lumír Ru'E vrzdvihli d|out'"o"t"
'
oóo.e .a.t'y o'*; Veteř'ny obou
stát'i Překvap'|a devčata' dobře hÉ|ii muŽ Pň spobčné večeň, ktgfou připfavi|i síoveoštípiátelé. by]o
vysloveno přání pokÍačovat v této činnosli Lumir RÚáa pozvát stvenste ioLqv knám do Lomnc€ nad
Popelrou kde sehEjere odvefu 8 5 2oo9 před ná-šjm b'ma*'n darši
JE 15' ř'ezfíái u*ár|i
14.
Výsledky: Wí} 23(8.9) Demirová 2, satoua o soÉrova t's' llová 1'5 t4o: i<lri-rr; r'awix l's
Mazúď 0.5 - sagačk 2' skáce|k 1 16|0:11|+12) Čá]3 í' siškao sfuďlý2,s' Poii;ek í'5 M6o: í-4
(6-12) Mihá|y 1, Jakubů 0 souček 2'5' Mo|itoÍis 1.5 [65 +í(!}7) Lac].o2,b,H;vát1'5-Včko1V|ko
tÁ7o:4.1|12-3) Hoiodá 2'5' MolnáÍ'|,5_Páca|1, w'o 3 I75; o{ (+,15) l||€š o' Kasaruciýo-Lhoeá2.5,
Blchta 2.5 M8o: 0-6(í í5) Murček o' GoítdŽif o Ruzha2'5' chroust2,s
|z],
JÁIl
FoJTÍKoví' soBÚfu WcT
W40 : rÍgro
w5o t trájtAŠA DEuInovÁiBnATIsLAYÁ( svx )
w6o rBobÚl I,EmmTí.dEsď BuDĚJorlcE
.9[70
[email protected] xjl.ovÁ EUf,II
u4o'Šmr.nx sl'oíďIr'vjrAŠsiď rczrňÍďÍ
IDa.JosEr poňÍfur-wŠrov
Mo l }doŠumfuÍÚnr'o.ňmr.Ír
il5o
6
t
5IEI{ANIEL mTÍra.|,' ynAfi^
u70 l JÚLIIIS pIlDá''BR$rsLAvA(
tÍ75l lrgrzDEffi LE0BA' PRAEA
slíK )
DB TLEIIR ffiZEAIPRA.HA
ZAHRA}IIďrÍ fr.Ád
r.lú,rus mLoDAénťrIsLÁvA( sVK )
rn!íre mru' qrJÁNA FoJTú(ovtr'solĚŠowcu
uníínoruru'ňR m'zgA'PnAEj'
.
PoHÍ.B BATR
PLÁY r lgr.o1.Df,tcx xxtstl'.sHNo
IIEJSTAEŠÍrne.lÍcÍ rnlčfu,rBl,rŠKAKiDJóoví.KR&UPr
rcmrEnšt ERAJÍCÍnnÁd:vÍcu'v ňÍru',rnun.
}EJsTAxŠÍďrErrrulrgsl oRIo{sKÍ' PRAÍA
14
8.ME POREC 25.
.'i l?0 . ].7' hŤ.či
třctí n.jvčtlíl
-
30.6.2009
.
tobo
j.
Plotožc
I ra lEhon
'ř.
tí4lc jtl
jtr vrr'F. příděrti? Iv jr. tc ři!Lll'!{. protl
'čtĚt.Eu
ht{'óú
z'á..
B6!tobt. E.. roí''D.Bt| - Í'!!lprot{L - r.r!.!'o.Il!. - Ít.L.}r'ŤFít. L.a.
l'bytot&í Ý bot.lu lltrrrd.t
s6.! - ÍoD.ěcl
.
dt'Ď!ýt
- vi!!tÚ''Jíj.o!á' . roti3.!od'B.'!cr !t.. E!ě.Ť. t.,drrqý
.'g.qý - Dltlč'DrořáL
Drrltč,DvořáL - suoM.
DL'E!r. -':bl'Jí!av..
DL'F!r.
&-l'Jí!av..
Íot.č.t't.Ůrol - rn!Ea}rub!'.
Io!.č.t'lůtot
xřt!Eít'xub!' .:EJlEl'LiŮl'ÍtL
-yt.'trol.lEb'
EýElrii*t'ÍtL - Ptcoh.tč
I'lcoblč
'st!i.
et{L'c..u!!
ng.Lo.!íL
.
- str(lýů L,P.Ý.!kr ' IiÉ.jl.'Eátllub.j - bltr!úd.
bý
hlu.!
!.
ElDó b'(ěo
L.rtoěotd
|Ltí!.L oldři.b r|o'zý.L' st.jít.lr' l.r)iíí-b!
llÍtt Í7o . llit}t rr.jčor. r'e.
. t ŤŤ!"-j!dc o.1é pl.jádB Dďíab řpičLoýých bráěů . Eu!ů'!|!ad ! jcdi.
loE Yýjífuu .
zúrt.vó Ií1oĚ |b't.Jíč.k.Ú i.a j. !itu... poaái<ud horčí,docbotŤlt'kt;.j.'doE!'
loo !. t'řltb!'tB1.!k'
Př.doÝ.''á!t l.Ftoí'lbři.
ItlróhoÝd'Jít.te ÍyLloÝí . de.1.1.
Ýěří-!'
t. ndriloÝ. Dřo..dÍ.E'. íďc r.ýPt..'r budc po Ýč.ob
...t"!t
-.tl{.!}í!h ú!PěÚ'í.PÉlPodd.L'
ž. D.r'.títtí ŠÝ.d'ttrÉ.oíD17 úodd.J.
'c to hoa!ó'al.. rur<'r to
rkulitl
L/237
2/232
3/233
15
1,/2y
,/235
a.B
6/2ý
7/2n
A,/28
*"*
mr,Íc!
TIŠIoY
lArÍíov
s0 24.0l.o9
so o7.o3.o9
so l1.o4J9
ITEICE tr.IOP. P{ 06.05.09
Lol.ÍIc8 a.IoP. so o9.o'.o9
PllI
S0 05.06.09
PoiDC(oBo) 15.- 20.06.09
cEruD
so o'.o9.o9
mslnd
lo.D.bo u.Lo.og
!tul. 2o-a.!!bo tt-za.L]'.og
v.1tí o.!s dnv
Youd o.!. dI|rV
v.lLí o.!a df,v
L't!tótE{ Dř{t.uiká!í dlEY .
v.1í o.t'. dxv
Y.uí 06|r|
dIf,ry
8.I6''tro'.třÍ
BÝro?y
Ý.t.!í$t
Jan Švrc
Roltilsý
sKv
Y.tl..6.!A c|ry
v.I.. o.Dr dKÍ
v.!kí oo!! d).(v - Ťtrnr,j !d!E|
Í5lsol.Ú
dornoo}r
&drl
PBv.1 gtřára
hÝcl sEŤ.l
i.lg.zb'Áě& 5FneL
B!ŤU
!.t! Budí!'v
D.rq.rt.š
i!r.l Bojko
Pc''á!bl
]t tÉ!\i& é.7/2šI . u2ý o\'bí Př..!. d.to&l.t.d oo{dr ď !o Ý,Jltí t.Ťd.aoYó
ri.ti.!y c^s!,ob'ahot
vybDui ]'ia!Yý! terEt!ůD.
'.
Ídhf !d!í poted!t61ótŤE:ÚÝ'],íb.r.o.
zs. Ýýbo! crv:I.rEd' fu'h!'
L)
ltšI JBnÁ.íTT slÁylcÍ sr!
zÍ{A 8tslÍisls!
rezuroví qr.er"
PoJ'rfuovÍ
9!A{ďEX
Js'B
!.!to!
{8Ť.
a2.a),.29
o3.01.49
]o.oi.6;
11.01.3l
Jíř.l
13.01..44
ITDRrL Fllltišck I!g.
1].o1.x
E.Ul8 F.ElrsÝ
r6'oI.J4
lEsro].l ALéls
}9.o}.'4
BL.{XI ltl.!.!
O1.DZA9
mV& Jo!.!
OA{Z-]!
ŠPďK bý!& I'6.
o8.D2.'9
BERjlaE t..lsÝ
19.02.69
EBÁpA l5ltirí
4,'?.'9
c!ÍBliLK IE!o']sÝ
22.a2.54
EBl!m Jo!o!]st
ň.o2.s1
PoKoB Í Bri
o2,J.]4
J}EI.Duč!!
07..o].J9
BYCEIIX Jo!.f
o8.Ol.zl4
ruc'ulE oldřtEb
o9.o3.]9
E.A.!EolÁ E.t!
09&319
fl,loýzÍ-AÍYlu.'d' Ě}!. 1o.o]. í
Jnry]{ vlidid.r
11.ol. J9
rcLt! Jq" Eř.
15.0].59
soIJ.mvAxÝětoll.Ýa 16.03..19
BooELft_Je I!6.
\7.o).5I
fOCEljCtrY tudo}t
25.O].U
Eltrc! PlllttĎ.L Í!a.
z|.o3.39
.íáoYÍ!f.!.
]o.o].59
.'IBÁ$K I&1o'
ll.ol..a9
Bodlr rŇlrót
31.03.5,1
Err!,Írtr Jíří
EÁv{. Je
olcBsBB
&ďofA st.bllraÝ
EooI&[iKÁ
no'tilluv
los\EovÁ )É]adt
DnÍ'o!- lÁte
HuDrc
stallltsÝ
L7.44.29
20.O4-14
?6..01.19
26.O4.59
lorÍcxÁ o]dŤl..h Í!g.
aL'549
SED!íE]| |.Llo8lsÝ )ěD.. o5.! 5.59
mffirBEBooví Eřt.
11.05.41
lll]Jl Jlř.Í
\7'5.14
!.ís.lsY
! J.'o.ltÝ
'ťí
!.Bl ví.lsý
ElýlDA z}y!ěL
rcJE.M.r!
2a.o5.54
prÁ fu.!é
ÚEÁ
JéE.í' r|.|}'.
lop!!Í Bcpíld
EoBÁx JÚ!álgv
!mcq{.an E.Él til.
ÍuIa.{íEÍx|ňl
Dll.{ Jut!!í.
sll&oYÁ Ja&.laÝ.
KIDAW Zd.!&
k!BÁl,
n.p51g
nrrxln'erť r EUI'ÁTÉ !!.BoaťIr.Y v BocE 2oos
& sorřE
svoBoDovÍ !'ra!t!'.!t.
55 Ť&'EIJ.Ř Í'ň1
15 VEJTBTB^ V{o1sv
55
rí.ffi Eibo! &t'
?5
ncgILE tts!í!
rrocEí-aÁ r!Ť!r !t.
4!J
55
t3co6.49
L4.a6.29
l6.D6.24
16.06.49
m.06"44
o.dřioh
yAcÍovÁ
55
7A
50
@
45
55
7O
5o
E.1.!.
sur&gÍ rltr.gr
roiffimvÁ ltob!.]t
85
2B$5.51
t6.o7.29
a.o'tJ9
22.57.41
65
?4.47.!
't5
25.01.41
26.O7.24
25.O7.44
4.mÁ1
31.07.59
14.o& 59
15.08.14
50
a5
65
65
50
50
17.OE.59
23.08J9
24.04.24
2A.Oa. t4
03.D9.59
01.09.54
60
a5
55
I
55
65
55
2!.49'4.9
2r.o9.39
óo
70
E!j.!l
czlz x!.Í!I
F
t!
XolaťEE Jar!!l&Y
EÚdl! Iito|lgv
01.4911
09&9Jl
L9A9'44
22.O9.44
23.D9.4
23.o9.59
ol.1o.t9
03.I0.t4
65
60
23.]0.59
30.10.34
01.1}'/Í4
crlBÚlGr Ja'9tlaY
65
YjšÍ{Jř{
PAvErel Jo!.1
EÁ@sÍÍ Jo5.t
utďe 1v.!
75
Bu!č J!fu'1.Ý
XICE L Jor.!
Q
BnÁ
21.1O./t9
a5
cElD'BoY sÝ.to'r.Ý lbg.
60
!.Í1l fudorj
|IICíÁL
st.LilrsÝ I!€.
roaÍdxov{ stg!fulEYa
sEÍ]Er&EX zaGět
[email protected]{Dz]on g'ó!o!IaÝ
I,lllBY
BoioDs
75
7
60
60
@
50
75
'lo
23.!!49
75
55
60
24.1.1.34
75
sou[&l!l
'orsÝY],!n1!í'
7' EšlNrÍ E]adt!í!
55
fl
I
0?.11.34
05.LL14
wt,íťxovÁ rrclr
65
02.1.1.19
oE& Edt r"e.
nre
@
11.o9.49
fr noríívtlav
60
60
16.O9.54
cB.íBA
60
7'
&
22,l)711
22.17.59
o't.\o.24
oa.1o.49
14.10.49
14.10.49
&
70
rrrlocEri, bD! r!6.
pawÍčx nraot rer.
80 ffar x"r."
7' ryry{lcvl xrrrta.
šÍr.roacr
v lA.B !8obal I!s.
60
15
o4.o9.49
,5 nťxovÍvcaooa
45
23Á644
07.D7.39
J.tollaý
rl'EcrÍčJ1á
Étrl. rŤ.ltiěqt
scElaPPL
60 Kutrlm
70
70
ll.06'4 9
\2é,549
JďilB
e^jotl& JĚoc1av
rcr.Í.ň rrsti,rar rog.
[email protected]Á
(orBceÝ řsřc]'
70 \roB&Er rsŇl
04.!6.39
o9.a6.21
BUEŠht}
75 BBÁlxc
?0
06.O5.J9
.b
45 ÚouB}B Jos.ť
75 Uttloc! [email protected]&
0l.06.]9
0].o5J9
za!!ř'k
!AÚt,BEJov,(
21.r1.51t
?6.11.34
29.D.59
o2.t?-J9
o1.12.44
75
u
70
o5.\2.ý
15.12.19
16.]2.3.+
17J241
?5.L2.21
29.L2.39
29.12.44
Yáž.ú Jt'bll!!tl'
L Y.tí. í'De.\ý! trsŇz.li!Át'[email protected] !i Íi!
.
DoPř.t [email protected]á! o.1óho Ýýbofu cu(v'Yó. n.jl.P.í btsÝ!ě grat
!.r.!. ld.Ýí r j.ót. eb. dsrtioi cio;!.ÝDlch i
!eooÝ't.á ú!pěo}rú.
3PrŤ!otd.a!!Y! h'thoÉ rE.u.2ooa
z. Y,bo! c!.([email protected]! blbl
a5
70
rgrxÍ cntr &qorcnrrlsdxo
TtrÚÁJ ./$tsBÍÍÚ č.V2oo9 Yr
glrlwm$r8
sronÍr rgrrsu - z,rxl('lgÍl95p4!:-sg.
1)!!9Břcllus+lovDÍÍ'
Jfubt E.u.c. Ý. ř!olu!r&i !
b'.)hřadtt.].'TJ
)!É!r: !o!q!r 2{J.2oo9
čt.{v.
s' tla.Yl JwbodoÝó
zdrsEtd
rlužbélsvět1uĚk!
Ý Eíliě
í )l'byřod!í
l
b.áif .
{!!
Bor.clí
1969
od
10 !i-!nt
l Eta'ší.
!. Úhou
]'tc6.P.oí J,ltšíLoÝéte1.r466 5a2 o29 nabo ffi,152 415.hbjc Jro! drou Dbo
ě@.ůžkotó za 2á,4ó o.obďb..Ýrd|l1.E!t do b3rlJr !o DtÍú.
tol.r284 6El 64t736 4re O47.
8)
h)
}ó0'ÍŤ
i
j
2
)obě.r'ťí.D.í
)otgÝř'
16'Í60'm0
uo'IŤ'r4o
5o t 20 = 70
60 + 20 = so
po crloE dobE
PořE'dat'ál
'zqjišIujd
Yú. I'illl
Ú,tour'xt
,LŇ+b.ýa
xč. ř'ěloDoí o8tatDj[t 2á + n - 4o
(ě. PříPl"rrL 20 Íčjo pro dI8T
toB\i..
P.řédAt.l ot.,třřctú ettoa'..,i.ho o.rtcv.t.l. B!i]'.
j. €to\'řtn. od 11'oo.lc ]'6'00 hodl.u.
tlolube.bz.Er '!'jl'.ti1
)lEcEíIcxÍ Úsfr.rcYErJ .
a)gřcdDL:Elaj! !! Podt6
p].6'tDý!b haÝidcl d^sr s' od člgv.
j. 1l kat.8prií tlÍ40'[a'Í6o'ý?o'I1o' |.5o }60'5'' r/o'
b
)xBt.Fol'ie tYýD!..Do
c
)dalový pořad rra-!g95!9
rcč tu
}969 a ltařěíoh.
Íl0 Y' 5' r€o
'
Y40'jíŤ
l50r165
x4orJoo
'
Pr!zcpt!36
- a,á
10,20 - 10,50
r7.fl - tzr2!
14,20 - 14,50
7/o
'f6o 'Ino
I75'
|fn.g!aj.
zl!éj!3Í
a,lo
'c
od
1l,oo
12rlo
15,00
d)syÉtértuřDrjó'I.ltr;ri. třr ú ětyřčl.'Dé !tuPi!y'Ld.
ý'Ld. b'{6 řa.'dý ! tridýr'bríčrb.
yfýdr
vrÝ!ír a druhÚ!
dfiůá!
DoltuDuii do w'o!ti1úí
w.o!
do ll.
'írtě
18 r.
I1.!tn!.i - !! i 'í!tó
c)
.y'tóĎ| Eo.bsj. !. !r třl Ýítětaó !ad'.
Ý tooÓ 2oo8
ÝěLoÝýob k!t.aoť{í.
.b6o.č' buacu :ďsz.'ti do
f)PotibYlY lor1iIqýgb bárÝách ě.Ív.D. a'qfub
ěct.!ó'Ýýhfúu. .c !.hý.1.!í! ITE !' podl. platoýq.h
řýdÁ!í.
'c!'r.'l!c lollcdĎllo
I bílýli dčb TlBEAx 3 hvčld''zdgtn. doda!ó lrňír lpoD:ottr fi5.tt sPT!
s)lgěqrEr\jo
p.t!a.y.'.1óbo .
D. i}'oB Eilt.ob Y j.(bó hltc qc].tor 18.toll.
účarriall!t.rhrj. !r' ýlÚtBl rl!l.ko'. rěóodr !Ýábó dobr.ho td'..
'iipr&Ýí
't.ÝtIridý
těčí Ýďi vrl}oi
'.r htaÝ!ě ž.!'
eržů
})st.lýtPoř.dst.1.
{)'d!aÝo*l!í
pr.o
t'Á Újdůložit.JĎíl
calou !.zoBE
hfu-ú[email protected]!9t
l'ř.d!cdt cxv
I.urír. fu'b.
'
Př.&.d!'
Jří
oddí].u sI.
řcč{ír
Přcd!.d'. TJ Jí'bs golio.l
Js! š'ro
vÁŽawÍ rŘ{ror,É,
pĚn.rum vilu vŠtyrn:{snÉ
vlfurocnÍ svÍrrv prxÉpouoay
e m ltl.srÁyl,.rÍcÍ ea.sEzorr mvle ioiiEvi i*dř.ařóř"uoi'n'.
mzrd
v,fuqccn
rhon
črrrv
sPoNzoR čutKV
lng. Zdeněk Vese|ý
Sport Spih, s.r.o.
Mezivrší29, ,|47 00 Praha 4
Tel./fax: 244 460 546
Mobil: 732 343 282
Email : [email protected] n.cz
fitotnÍ lonÉg
mě.íčnil
Kniha ,,80 lď československého sto|niho tenbu..
stá|g v prod€ii
\,6 s|€'ýě za 199 Kč (269 Kč na dobítku). obiodÍÍávky pňjÍmáme
na vý$e wedených kontaK€ch.
Přih|ášku zašlete redakci na adresu: měsEník StolnÍ t€nb' K Nové škole [email protected]'
156 oo Praha 5 . Zbras|av. Přihláš|qy pňiímáme rovněž mai|em
(spoá[email protected]' casopb @sto|nitenb) nebo na mobi| 604 741016 (sms).
Jméno:....'.........
zasílacíadresa:
Přiimení:.'..''......

Podobné dokumenty