náhled.

Komentáře

Transkript

náhled.
Fakultní základní škola dr. Milady Horákové
a Mateřská škola Olomouc
Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání
III. verze
Škola zdravého životního stylu
Č.j. ZŠHOR/602/11
Školní vzdělávací program Škola zdravého životního stylu je vypracován v souladu s
rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.
Cílovou skupinu tvoří žáci 1. až 9. ročníku.
Tento dokument byl projednán a doporučen Školskou radou dne 28. 6. 2011.
Platnost dokumentu od 1. 9. 2011.
V Olomouci 30. 6. 2011
Mgr. Milan Král
ředitel školy
1. Identifikační údaje
Předkladatel:
název školy
Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc,
Rožňavská 21
REDIZO
600 140 938
IČ
70234001
adresa školy
Rožňavská 21, 779 00 Olomouc
ředitel
Milan Král
kontakty
585759105
telefon
585759111, 585759101
e-mail
[email protected]
www
www.zsroznavska.cz
fax
585759112
Zřizovatel:
Název
Statutární město Olomouc
IČ
00299308
Kontakt
Horní náměstí, odbor školství
Adresa
Horní náměstí 1, Olomouc
Telefon
585 513 111, 724 270 665
Fax
585 513 433
Email
[email protected]
WWW
http://www.olomouc.eu
4
2. Charakteristika školy a ŠVP
2. 1. Charakteristika školy
2. 1. 1 Vybavenost školy
Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21
FZŠ je úplnou školou s 1. a 9. postupným ročníkem a odděleními školní družiny. Děti
vstoupily do školy poprvé v roce 1995. Od září tohoto roku škola na okraji stotisícového
města, ale současně v srdci sídliště Nové Sady vyvíjí svou činnost. Školu v posledních letech
navštěvuje v průměru kolem 500 žáků nejen ze zmíněného sídliště, ale i vzdálenějších míst a
obcí.
Vzhledem k tomu, že škola existuje teprve 12. rokem, lze ji bez nadsázky považovat za
nejnovější, a tudíž i nejmoderněji vybavenou školu na území města Olomouce. K přednostem
je možno počítat:
•
•
•
•
•
•
•
•
bezbariérový přístup do školy i všech jejích prostor,
bezpečnost žáků díky ochraně pomocí kamerového systému a elektronického
zabezpečení,
vybavení moderními technologiemi, jež jsou běžně přístupné i dětem (2 učebny
výpočetní techniky s přístupem na internet, z toho 1 učebna je osazena zcela novými
výkonnými počítači),
interaktivní výuka – škola disponuje učebnami, které jsou vybaveny PC,
diaprojektorem, interaktivní tabulí, hlasovacím zařízením a zvukovou aparaturou,
pomocí kterých je realizována výuka za podpory interaktivních výukových hodin
certifikovanými učiteli. Jedna z učeben byla zařízena v rámci projektu „IVOŠ –
zvyšování kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol“,
komunikaci s rodiči po internetu, zavedení internetové žákovské knížky,
specializovaná pracoviště: jazykové učebny, knihovnu, odborné pracovny chemie,
fyziky, přírodopisu a polytechniky a dále keramickou dílnu,
další specializovaná pracoviště v podobě multifunkčního školního hřiště a dvou plně
vybavených tělocvičen s posilovnou,
díky výše uvedeným skutečnostem pestrou nabídku volitelných předmětů
vyučovaných na II. stupni ZŠ.
Prostorná a moderní budova v kombinaci s obětavostí učitelů umožňuje, aby bylo
odpovídajícím způsobem postaráno i o psychohygienu a zdraví žáků, kteří tak mají možnost:
•
•
o velkých přestávkách využít k pohybu a osvěžení dlážděná atria,
v průběhu všech přestávek hrát stolní tenis, a to ve všech patrech školy,
5
•
•
využít rozsáhlé nabídky volnočasových aktivit v době mimo vyučování buď
prostřednictvím velkého množství kroužků pod vedením zkušených učitelů, nebo
prostřednictvím kroužků, které se nacházejí v nabídce odloučeného pracoviště DDM,
využít nabídky školy a SRPŠ a zúčastnit se ozdravných pobytů u mořského pobřeží
států Středozemního moře.
Kvalitním způsobem je postaráno i o stravování a pitný režim dětí, a to nejen v průběhu dne,
ale i po ukončení vyučování.
Nabízíme:
• možnost zakoupení svačinek v bufetu školy a odběru mléčných výrobků a nápojů z
automatů v průběhu kterékoliv přestávky,
• jako jediná školní jídelna výběr ze tří jídel (2 hlavní + individuálně 1 dietní po
domluvě s rodiči) – vše prostřednictvím speciálního terminálu.
2. 1. 2. Charakteristika pedagogického sboru
Pedagogický sbor tvoří ředitel, zástupci ředitele pro 1. a 2. stupeň, potřebný počet učitelů.
Součástí pedagogického sboru je výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagogové
a vychovatelky ŠD.
Sbor je smíšený s převahou žen, spojují se v něm mladí i zkušení pedagogové. Všichni učitelé
jsou plně kvalifikováni.
Učitelé se každoročně účastní řady různých projektů DVPP.
Pedagogové a vychovatelky zabezpečují odpolední zájmovou činnost žáků formou kroužků
(tradičně keramika, florbal, jazykové kroužky, výtvarný, úspěšný pěvecký sbor, dramatika
atd.)
Spolupráce učitelů a vychovatelů s veřejností je dobrá (každoroční Den otevřených dveří,
tradiční vánoční výstavy žákovských prací, akademie, keramika pro dospělé apod.).
2. 1. 3. Charakteristika žáků
Převážná většina žáků jsou děti z okolního sídliště. Výborní žáci jsou přijati na víceletá
gymnázia, na školy s rozšířenou výukou matematiky a jazyků a na školy se sportovním
zaměřením. A proto je 6. až 9. ročník ochuzen o nejtalentovanější žáky. Díky soustavné práci
se žáky máme stoprocentní úspěšnost v přijímacím řízení na střední školy.
2. 1. 4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
•
•
•
•
Školní výlety s výchovně vzdělávacím zaměřením
Cvičení v přírodě – první pomoc, topografie, mimořádné situace, požární ochrana
Školní mléko
Tradiční vánoční výtvarné výstavy
6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dny evropských kuchyní
Coca-cola cup - 2. stupeň
Estetizace školního prostředí (učebny, třídy, chodby, jídelna, ředitelna…)
Činnost Žákovské samosprávy
Sportovní turnaje – stolní tenis, sálová kopaná (2. stupeň)
Vydávání školního časopisu Rozpraš
Olympijský den
Zdravé zuby
Sběr papíru, PET víček
Měsíc ekologických aktivit
Putování Moravou
Projekt „IVOŠ – zvyšování kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do
škol“, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.04/1.0154
2. 1. 5. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Rada školy byla zřízena v roce 2002.
ZŠ organizuje třídní schůzky čtyřikrát do roka a aktivně spolupracuje se SRPŠ. Kromě toho
škola poskytuje poradenské služby výchovného poradce, metodika prevence a TU.
Škola informuje veřejnost o své činnosti a důležitých skutečnostech prostřednictvím
webových stránek. Rodiče mají také možnost konfrontace prospěchu žáků přes internetovou
ŽK.
V rámci autoevaluace využíváme testovacích forem erudovaných firem či spolupráce s jinými
školami.
Škola pronajímá své prostory DDM a dalším sportovním a kulturním organizacím, čímž jsou
vytvořeny podmínky k lepšímu vyžití dětí a k větší podpoře rozvoje jejich talentu.
Škola zajišťuje praxe studentů PdF a FTK UP Olomouc.
Škola také pracuje při řešení výchovných a vzdělávacích problémů s PPP v Olomouci,
sociálním odborem a Sborem pro občanské záležitosti při MmOl, s Městskou policií v
Olomouci, Poradnou pro ženy a dívky, s DDM, s ekologickým střediskem Sluňákov, ZOO,
OHS, P-centrem, s Okresní knihovnou, s Vlastivědným muzeem, Divadlem hudby,
Moravským divadlem a filharmonií, s tiskem.
2. 1. 6. Školní družina
Školní družina organizuje zájmové vzdělávání především pro děti 1. stupně přihlášené k
pravidelné denní docházce. Činnost školní družiny se řídí vyhláškou 2005/74 Sb., O
zájmovém vzdělávání. Hlavním posláním družiny je zabezpečení zájmové činnosti, relaxace a
odpočinek žáků, tedy je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování.
7
2. 1. 7. Zájmové kroužky
Škola organizuje nejrůznější zájmovou činnost formou kroužků, které vedou učitelé
(např. kroužky sportovní, výtvarné, jazykové, počítačové apod.).
8
2. 2. Charakteristika ŠVP
2. 2. 1. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY
Školní vzdělávací program „Škola zdravého životního stylu“ naplňuje výchovné a vzdělávací
cíle RVP ZV a lze jej charakterizovat jako cestu ke zdravému životnímu stylu, ke kulturnímu
a estetickému prožitku, k zájmu o věci veřejné jak lokálního, tak globálního charakteru.
Program sleduje rozvíjení klíčových kompetencí žáků důležitých pro život každého jedince,
podporujících navzájem více vzdělávacích oblastí a oborů a tvořících základ celkové
vzdělanosti žáků.
Co je pro nás ve vzdělávání žáků důležité:
•
•
•
•
aby si žáci osvojili základní poznatky o životě kolem sebe
aby si žáci osvojili takové znalosti a dovednosti, které uplatní v životě
aby se žáci naučili pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a osvojili
si sociální dovednosti
vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu
Na co se chceme zaměřit:
•
•
•
•
•
•
•
•
vytvářet pohodové školní prostředí
vychovávat lidskou osobnost
zapojit žáky aktivně do procesu výuky
rozšířit možnosti výuky cizích jazyků (jsme součástí Evropy), na prvním stupni v
rámci mimoškolní činnosti, na druhém stupni v rámci volitelných předmětů
rozšířit nabídku volitelných předmětů, vycházet ze zájmu žáků
na snahu o inovaci výchovně vzdělávacího procesu rozšířením výuky o prvek
interaktivity, využíváním učeben vybavených pro realizaci interaktivní výuky
s podporou IVH (PC, hlasovací zařízení, diaprojektor, interaktivní tabule a zvuková
aparatura), realizovanými certifikovanými pedagogy, jako součást projektu „IVOŠ –
zvyšování kvality ve vzdělávání zavedením interaktivní výuky do škol“
otevřít se ještě více veřejnosti – webové stránky školy, školní časopis, keramika pro
dospělé, ples školy, koncerty školního pěveckého sboru
dále rozvíjet spolupráci s rodiči – třídní schůzky, konzultace, internetová žákovská
knížka
Co budeme především podporovat a rozvíjet:
•
•
•
prohlubovat podmínky a rozvíjet další možnosti pro využívání volného času žáků
preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu
velkou péči věnovat preventivnímu programu
9
•
•
vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat výuku
na počítačích a jejich využívání
podporovat a rozvíjet účast žáků na různých třídních a školních akcích (dětský den,
Mikulášský den, vánoční besídky, sportovní den, rozloučení s 9. třídami)
Co se stane našimi prioritami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
rozvíjet samosprávnou demokracii, rozumět svému místu mezi lidmi
stejnou péči věnovat všem žákům, respektovat jejich osobní maximum a
individuálním potřeby
zúčastňovat se různých soutěží školního i okresního charakteru, kde mají žáci možnost
prezentovat se a rozvíjet svoje nadání
klást důraz na environmentální výchovu a péči o životní prostředí ve škole i v jejím
okolí
dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co
považujeme za nedostatky
připravit naše žáky k dalšímu studiu
dát našim žákům dobrý jazykový základ, především aktivní znalostí anglického jazyka
umožnit aktivní zvládnutí práce na PC
v mimoškolním čase rozvíjet sportovní nadání žáků ve sportovních kroužcích
2. 2. 2. Společné výchovné a vzdělávací strategie
Cíle základního vzdělávání
1. umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
2. podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
3. vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
4. rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní
i druhých
5. připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné
osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
6. vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání
životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
7. učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně
odpovědný
8. vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním
hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
10
9. pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti
a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o
vlastní životní a profesní orientaci
Škola směřuje k cílům základního vzdělání a tedy k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí
žáků, hlavně zkvalitněním a modernizací výuky nejen technickým vybavením (interaktivní
tabule), ale zejména moderními pedagogickými přístupy.
•
•
•
•
praktické ukázky a příklady
projektové dny a projekty
práce v týmu
organizace exkurzí
Realizace výuky probíhá v konkrétních vyučovacích předmětech.
Žáci mají možnost na druhém stupni výběru z několika volitelných předmětů, podle svého
zaměření a zájmu. Našim žákům nabízíme tyto volitelné předměty:
•
•
•
•
•
•
informatika
ruský jazyk
francouzský jazyk
moderní domácnost
seminář a praktika ze zeměpisu
ekologická praktika
2. 2. 3. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
U žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami, tj. jednak žáků s poruchami učení či chování,
tělesnými nebo smyslovými postižením či jiným znevýhodněním, uplatňujeme speciální
pedagogické zřetele, metody a postupy. Pedagogičtí pracovníci jsou kompetentní pomoci
žákům rozvíjet jejich vnitřní potenciál a podporovat jejich sociální integraci včetně
odpovídajícího studijního a pracovního uplatnění.
Školní vzdělávací program u žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami naplňujeme formou
individuální integrace pomocí těchto programů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
škola umožňuje bezbariérový přístup
vyhledáváme žáky se zvláštními vzdělávacími potřebami a trvale je sledujeme
spolupracujeme a PPP a SPC
vytváříme individuální vzdělávací programy podle doporučení PPP a SPC
vzděláváme pedagogy v této problematice
snažíme se nabízet pozitivní a vstřícné školní prostředí
spolupracujeme s rodiči a provádíme osvětu veřejnosti v této oblasti
konkrétní pedagogická opatření
u žáků uplatňujeme individuální přístup
11
•
•
•
•
•
•
používáme odlišné metody výuky a hodnocení
respektujeme individuální tempo
posilujeme motivaci
uplatňujeme vhodné formy komunikace
nabízíme kompenzační a didaktické pomůcky
na doporučení PPP a SPC redukujeme obsah a rozsah učiva
2. 2. 3. 1. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení
Žáky, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se
souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření
a doporučení poradny jsou pak tito žáci zařazováni do reedukační péče. Máme vyškolené
pedagogy, kteří s dětmi pracují.
V případě, že PPP nebo SPC diagnostikuje vývojovou poruchu učení, je na žádost zákonných
zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s žákem v průběhu
školního roku pracuje a který obsahuje závěry a doporučení z vyšetření v PPP, konkrétní
způsoby reedukace, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení. Při
klasifikaci těchto žáků přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí.
2. 2. 3. 2. Vzdělávání žáků s poruchami chování
Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé
normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní.
Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální
integrace.
Ve spolupráci a na doporučení PPP se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného
individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí
bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez
podléhání manipulacím a na výchovu k práci a ke spolupráci.
Učitel musí s žáky stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo
vyučování, dále zavést systém pochval a trestů.
2. 2. 3. 3. Vzdělávání žáků s tělesným postižením
Vzdělávání žáků s tělesným postižením bude probíhat na 1. a 2. stupni školy formou
individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných
tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení SPC
budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se přeřazení žáka z tělesné výchovy do
zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v
ostatních předmětech.
Naše škola je bezbariérová, s výtahem, a tak přesuny do poschodí a odborných učeben není
problém.
12
Třídní učitel musí žáky na přítomnost spolužáka s tělesným postižením předem připravit,
stanovit pravidla chování, způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování, zajistit spolupráci a
pomoc spolužákovi.
2. 2. 3. 4. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním
Do této skupiny patří žáci, kteří pocházejí z prostředí sociálně, kulturně a jazykově odlišného.
Hlavním problémem bývá zpravidla i nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka.
Pozornost je třeba při práci s těmito žáky věnovat nejen osvojení českého jazyka, seznámení
se s českým prostředím, kulturními zvyklostmi a tradicemi, ale ve shodě se školským
zákonem umožnit těmto dětem budování jejich vlastní identity, která bude vycházet z jejich
původního prostředí.
Zásady pro práci s dětmi se sociálním znevýhodněním
Vypracování individuálního plánu, zajištění skupinové nebo individuální péče, snížení počtu
žáků ve třídě, zajištění specifických učebnic a pomůcek, vytvořit pro žáka odpovídající
metody a formy práce, případná pomoc asistenta pedagoga, pravidelná spolupráce s rodinou a
odborným pracovištěm a vytvoření příznivého klimatu pro tyto žáky ve školním prostředí.
2. 2. 3. 5. Vzdělávání žáků s více vadami
Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou
individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat na základě zpracovaných individuálních
vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných SPC budou realizovány
změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC o závažnosti
postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi při
přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým žákem,
bude pomáhat při komunikaci tohoto dítěte se spolužáky.
2. 2. 4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných
Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání nadaných žáků do základního vzdělávání
vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v těch předmětech, které reprezentují
nadání žáka. Tito žáci mají totiž své specifické vzdělávací potřeby, na které je třeba reagovat
zvýšenou motivací k rozšiřování a prohlubování základního učiva.
Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a
schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině – mohou doprovázet na
hudební nástroj, předzpívávat apod.
Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce (ve výběru témat, větší formáty,
složitější techniky, rozšiřování teoretického zázemí), jsou podporováni v mimoškolních
aktivitách, navštěvují ZUŠ.
13
Pohybově nadaní žáci jsou podporováni v rozvíjení všech pohybových aktivit, zejména těch,
kde projevují největší zájem a talent. Jsou zapojováni do sportovních soutěží a reprezentují
školu.
Žáci manuálně zruční jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných
školou, ZUŠ či jinými subjekty.
Žáci s dobrou pamětí, výbornou koncentrací a znalostmi přesahujícími stanovené požadavky
mohou individuálně pracovat s naučnou literaturou, zpracovávat náročnější samostatné úkoly,
pracovat na počítači, mohou být pověřeni řízením skupiny při práci, mohou navštívit hodiny
ve vyšších ročnících, je pro ně vypracován individuální vzdělávací plán apod.
Nadaní žáci mívají často výkyvy v chování. Je nutné důsledně, ale taktně usměrňovat žáky v
osobnostní výchově, vést je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, k
ochotě pomáhat.
14
3. Výchovné a vzdělávací strategie
3. 1. Cíle základního vzdělávání
Základní vzdělávání má žákům pomoci postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout
spolehlivý základ všeobecného vzdělání, proto usilujeme o naplňování těchto cílů:
1. umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení
-
rozvíjí kompetence k učení
Předkládáme různé zdroje informací – žák vyhledává a třídí informace a na základě
jejich pochopení je efektivně využívá v procesu učení a praktickém životě
Motivujeme žáky k samostatnosti v učení a k pochopení nutnosti celoživotního studia –
žák plánuje své učení na základě svých schopností, chápe potřebu dalšího vzdělávání
2. podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
-
rozvíjí kompetence k řešení problémů
Předkládáme problém – žák hledá vhodná řešení problému
Rozebíráme modelové situace – žák aplikuje osvědčené postupy při řešení obdobných nebo
nových problémových situací
3. vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
-
rozvíjí kompetence komunikativní
Rozvíjíme všechny formy komunikace, vedeme žáky k jejich praktickému využití
v běžném životě – žák využívá komunikační prostředky pro kvalitní komunikaci
s okolním světem
Učíme žáky vyjádřit vlastní názor a tolerovat jej u druhých lidí – žák výstižně a
kultivovaně vyjadřuje svůj vlastní názor, naslouchá promluvám druhých lidí a vhodně
na ně reaguje
4. rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní
i druhých
-
rozvíjí kompetence sociální a personální
Zadáváme žákům práce probíhající ve skupinách – žák chápe potřebu spolupracovat
s druhými při řešení daného úkolu
Vybízíme žáky k hodnocení a sebehodnocení chování ve skupině – žák oceňuje
práci jiných lidí a vytváří si pozitivní představu o sobě samém
5. připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné
osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti
-
rozvíjí kompetence sociální a personální, občanské
15
Umožňujeme žákům podílet se na tvorbě třídních pravidel – žák se podílí na tvorbě
třídních pravidel, která se učí respektovat
Seznamujeme žáky se školním řádem – žák respektuje školní řád v každodenních
situacích školního života
Seznamujeme žáky s všeobecně uznávanými společenskými normami, právy a
povinnostmi – žák si je vědom svých práv a povinností ve škole i mimo ni
Pěstujeme pozitivní postoj k tradicím, kulturnímu a historickému dědictví,
environmentálním problémům regionu i celé společnosti – chrání a oceňuje naše
tradice, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí
6. vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání
životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě
-
rozvíjí kompetence sociální a personální, občanské
Uplatňujeme individuální přístup k žákům – žák poznává hranice svých možností a
zvyšuje své sebevědomí
Vedeme žáky k udržování zdravého životního prostředí a životního stylu – žák se
rozhoduje v zájmu ochrany životního prostředí a zdravého životního stylu
7. učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně
odpovědný
-
rozvíjí kompetence občanské, pracovní
Předkládáme žákům zásady zdravého způsobu života – žák chrání zdraví své i
ostatních a chápe důsledky nezdravého způsobu života
Organizujeme praktická cvičení na ochranu člověka v mimořádných situacích – žák
si prakticky ověřuje pravidla chování v krizových situacích
8. vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním
hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi
-
rozvíjí kompetence občanské
Vyžadujeme uplatňování základních společenských norem a pravidel soužití – žáci
si stanovují pravidla života ve třídě, volí třídní samosprávu, učí se respektovat
základní normy společenského soužití
Seznamujeme žáky se zvyky a tradicemi jiných kultur, náboženských a etnických
skupin – žáci poznávají a respektují jiné kultury
9. pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými
možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při
rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci
-
rozvíjí kompetence pracovní
Vedeme žáky k sebehodnocení - žák reálně posuzuje a hodnotí svůj vlastní výkon a
schopnosti. Nabízíme a zajišťujeme besedy a exkurze k volbě povolání - žák
získává vlastní představu o různých zaměstnáních.
16
3. 2. Začlenění průřezových témat
Průřezová témata jsou nedílnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy procházejí
v našem ŠVP napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích oborů.
Jednotlivá témata většinou integrujeme do různých vyučovacích předmětů, popřípadě jsou
řešena jako samostatné projekty, ve kterých žáci musí propojit znalosti a dovednosti z
různých vzdělávacích oborů.
3. 2. 1
Osobnostní a sociální výchova
Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje formativní
prvky, orientuje se na subjekt, je praktické a má každodenní využití v běžném životě.
Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat
každému žákovi utvářet životní dovednosti.
Specifikou Osobnostní a sociální výchovy je, že se učivem stává sám žák, stává se jím
konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více či méně běžné situace každodenního života.
Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu k životní spokojenosti
založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu.
Vztah osobnostní a sociální výchovy k oblasti Jazyk a jazyková komunikace je založen na
samotném faktu komunikační podstaty jazyka s tím, že se zaměřuje na každodenní verbální
komunikaci jako klíčový nástroj jednání v různých životních situacích. Prohlubuje vztah mezi
verbální a neverbální složkou komunikace a rozšiřuje specifické aplikace jazyka o sociální
dovednosti.
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět lze naplňovat prostřednictvím témat směřujících k
sebepoznání, seberegulaci a k udržení psychického zdraví, tj. „psychohygiena, komunikace,
role a situace“. Osobnostní a sociální výchova navazuje na vzdělávací obsah této oblasti a
prohlubuje jej. Úzká je vazba ke vzdělávací oblasti Člověk a společnost, a to zejména k
Výchově k občanství a k jejím částem „Člověk ve společnosti“ a „Člověk jako jedinec“.
Konkrétně k tématům „lidská setkání, vztahy mezi lidmi, zásady lidského soužití“ (Člověk ve
společnosti) a „podobnost a odlišnost lidí, vnitřní svět člověka, osobní rozvoj“ (Člověk jako
jedinec). Všechna tato témata jsou v Osobnostní a sociální výchově vnímána jako samostatná.
Osobnostní a sociální výchova klade důraz na učení se praktickým dovednostem spjatým s
uvedenými tématy.
Vazba ke vzdělávací oblasti Člověk a příroda se týká evoluce lidského chování, zvířecí a
lidské komunikace a seberegulujícího jednání jako základního ekologického principu. Nabízí
též možnosti rozvoje emocionálních vztahů, osobních postojů a praktických dovedností ve
vztahu k přírodnímu prostředí.
Vazba na oblast Umění a kultura se týká především společného zaměření na rozvoj
smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična - jako např.
estetiky chování a mezilidských vztahů a chápání umění jako prostředku komunikace a
osvojování si světa. V osobnostní a sociální výchově lze účinně využít různých postupů
dramatické výchovy. Dramatická výchova užívá jako základní metody nástroje dramatické a
inscenační tvorby, osobnostní a sociální výchova vedle toho užívá i tréninkové postupy
17
sociálně psychologické povahy, které nemají divadelní podstatu. Propojení se vzdělávací
oblastí Člověk a zdraví je vhodné v tématech reflektujících sociální vztahy, komunikaci a
rozhodování v běžných i vypjatých situacích. Osobnostní a sociální výchova tak může
napomoci k získání dovedností vztahujících se k zdravému duševnímu a sociálnímu životu.
Rovněž výrazně přispívá k oblasti Člověk a svět práce, zejména vybavením dovedností
týkajících se spolupráce a komunikace v týmu a v různých pracovních situacích.
Rozvoj schopností poznávání
pokrytí předmětem: téma pokryto všemi předměty
Rozvoj schopností poznávání
pokrytí projektem:
1) Lidové obyčeje
• určen pro: 2. ročník
2) Z pohádky do pohádky
• určen pro: 1. ročník
3) Den Země
• určen pro: 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
4) Putování Moravou
• Určen pro: 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník;
8. ročník; 9. ročník
5) Sluňákov
• určen pro: 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
6) ZOO Kopeček
• určen pro: 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce
1. ročník Český jazyk a literatura - Čtení; Vyjadřovací schopnosti
Matematika - číselný obor do 3; Číselný obor do 10; Přirozená čísla 0 – 20
Prvouka - Škola, třída; Podzim; Lidské tělo; Domácí zvířata; Jaro
Hudební výchova - Vokální činnosti; Instrumentální činnosti; Poslechové činnosti
2. ročník Český jazyk a literatura - Věta a slovo; Význam slov; Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě,
mě
Matematika – Numerace do 100; Násobení a dělení
Prvouka - Podzim
18
3. ročník Český jazyk a literatura - Opakování učiva 2. ročníku; Předložky, Spodoba slov;
Podstatná jména
Prvouka - Domov
Hudební výchova - Poslechové činnosti
Výtvarná výchova - Zima
Člověk a svět práce - Práce s papírem, textilem; Pěstitelské práce
4. ročník Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova; Jazyková výchova
Cizí jazyk - Témata slovní zásoby; Gramatika
Matematika - Číslo a početní operace; Geometrie v rovině a v prostoru; Obvody a
obsahy rovinných útvarů
Výtvarná výchova – Zima; Vánoce; Masopust
Člověk a svět práce - Podzim
5. ročník Český jazyk a literatura - Literární výchova
Cizí jazyk - Tematické okruhy slovní zásoby
Výtvarná výchova - Podzim
6. ročník Český jazyk a literatura - Stavba slova a pravopis
Dějepis - Pravěk
Hudební výchova - Hudební teorie; Hudební nástroje; Hudba spjatá s jinými druhy
umění; Hudební divadlo
Tělesná výchova - Pořadová, průpravná, kondiční, strečinková, relaxační cvičení a
cvičení na nářadí; Sportovní hry
7. ročník Český jazyk a literatura - Pravopis
Dějepis - Raný středověk; Vrcholný středověk; Pozdní středověk
Výchova k občanství - Kulturní život
Hudební výchova - Písně našeho národního obrození; Slovanští skladatelé 19. st.;
Symfonická hudba; Lidová hudba v různých krajích naší vlasti; Hudební slohy
Tělesná výchova - Pořadová, průpravná, kondiční, strečinková, relaxační cvičení a
cvičení na nářadí; Sportovní hry
8. ročník Český jazyk a literatura - Nauka o slovní zásobě
Dějepis - Počátek novověku v Evropě; Národní hnutí v habsburské monarchii v 1.
polovině 19. století
Hudební výchova - Populární hudba; Umění v proměnách staletí
Tělesná výchova - Sportovní hry
9. ročník Český jazyk a literatura - Pravopis
Dějepis - Situace v letech 1914-1938; 2. světová válka; Evropa a svět od poloviny 20.
století do současnosti
Výchova k občanství - Člověk ve světě práce
Estetická výchova - Populární hudba
Tělesná výchova - Sportovní hry
19
Sebepoznání a sebepojetí
pokrytí předmětem: Výchova k občanství; Člověk a svět práce
Sebepoznání a sebepojetí - integrace ve výuce
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Prvouka - Škola, třída; Podzim; Lidské tělo, Domácí zvířata; Jaro
Prvouka - Podzim
Člověk a svět práce - Práce s papírem, s modelovací hmotou
Český jazyk a literatura - Vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S, V, Z
Matematika - Přirozená čísla v oboru do 1000
Prvouka - Ve škole
Hudební výchova - Vokální činnosti
Hudební výchova - Hudebně - pohybová činnost
Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova
Cizí jazyk - My World
Výtvarná výchova - Bytosti
Tělesná výchova - Gymnastika
Tělesná výchova - Gymnastika
Tělesná výchova - Gymnastika
Cizí jazyk - Imagination
Estetická výchova - Člověk
Seberegulace a sebeorganizace
pokrytí předmětem: Výchova k občanství
Seberegulace a sebeorganizace
pokrytí projektem:
1) Den Země
• určen pro: 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
2) Putování Moravou
• určen pro: 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník;
8. ročník; 9. ročník
Seberegulace a sebeorganizace - integrace ve výuce
1. ročník
Český jazyk a literatura - Psaní
Tělesná výchova - Bezpečnost, pohybové hry; Žebřiny, lavičky; Švihadla,
slalomová dráha, vytrvalostní běh; Sportovní hry, vybíjená
Člověk a svět práce - Práce s papírem; Práce s modelovací hmotou, moduritem a
20
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
jiným materiálem
Prvouka - Podzim
Cizí jazyk - Komunikační situace
Tělesná výchova - sportovní hry, vybíjená
Člověk a svět práce - Práce s papírem, textilem a pěstitelské práce
Tělesná výchova - Bezpečnost, hygiena; Pořadová cvičení, Pohybové hry,
Atletika; Kondiční cvičení, Míčové hry, Turistika, Atletika
Člověk a svět práce - Podzim
Tělesná výchova - Pořadová, průpravná, kondiční, strečinková, relaxační cvičení
a cvičení na nářadí; Atletika; Gymnastika; Sportovní hry
Člověk a svět práce - Práce se dřevem; Práce s kovem; Práce s plastem
Tělesná výchova - Pořadová, průpravná, kondiční, strečinková, relaxační cvičení
a cvičení na nářadí; Atletika; Gymnastika; Sportovní hry
Tělesná výchova - Pořadová, průpravná, kondiční, strečinková, relaxační cvičení
a cvičení na nářadí; Atletika; Gymnastika; Sportovní hry
Tělesná výchova - Pořadová, průpravná, kondiční, strečinková, relaxační cvičení
a cvičení na nářadí; Atletika; Gymnastika; Sportovní hry
Psychohygiena
pokrytí předmětem: Výchova k občanství
Psychohygiena - integrace ve výuce
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
Prvouka - Zima
Tělesná výchova - Kondiční cvičení, Míčové hry, Turistika, Atletika
Prvouka - Ve škole
Tělesná výchova - Relaxační cvičení
Informační a komunikační technologie - Vyhledávání informací a komunikace
Hudební výchova - Pěvecké dýchání
Výtvarná výchova - Podzim
Tělesná výchova - Bezpečnost, hygiena; Pořadová cvičení, pohybové hry,
Atletika
Informační a komunikační technologie - Vyhledávání informací a komunikace
Výtvarná výchova - Podzim
Informační a komunikační technologie - Základy práce s počítačem;
Vyhledávání informací a komunikace
Hudební výchova - Vánoční písně
Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující zdraví
Informační a komunikační technologie - Vyhledávání informací a komunikace
Hudební výchova - Písně našeho národního obrození; Vánoční písně; Lidová
hudba v různých krajích naší vlasti; Výrazové prostředky v hudbě
Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující zdraví
21
8. ročník
9. ročník
Hudební výchova - Populární hudba; Umění v proměnách staletí
Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující zdraví
Estetická výchova - Hudební dějiny
Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující zdraví
Kreativita
1) pokrytí projektem: U nás dnes nezvoní
• určen pro: 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
2) Lidové obyčeje
• určen pro: 2. ročník
3) Z pohádky do pohádky
• určen pro: 1. ročník
4) Den Země
• určen pro: 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
Kreativita - integrace ve výuce
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
Hudební výchova - Instrumentální činnosti; Hudebně pohybové činnosti
Výtvarná výchova - Podzim; Zima; Jaro; Léto
Člověk a svět práce - Práce s přírodním materiálem; Práce s textilem;
Konstruktivní činnosti; Práce s modelovací hmotou, moduritem a jiným
materiálem
Hudební výchova - Vokální činnost, Pěvecké dýchání, Výslovnost při zpěvu
Výtvarná výchova - Podzim; Zima; Jaro; Léto
Člověk a svět práce - Práce s přírodním materiálem
Matematika - Geometrie
Výtvarná výchova - Podzim; Léto
Tělesná výchova - Rytmická gymnastika, tanec
Člověk a svět práce - Práce s modelovací hmotou a konstruktivní činnosti; Práce
s přírodním materiálem
Český jazyk a literatura - Písemný projev
Informační a komunikační technologie - Zpracování a využití informací
Hudební výchova - Rytmus; Hudebně - pohybová činnost
Výtvarná výchova - Podzim; Zima, Vánoce, Masopust; Jaro, Velikonoce; Léto
Tělesná výchova - Zimní sporty; Rytmická gymnastika a tanec, Akrobacie
Člověk a svět práce - Podzim; Zima, Vánoce; Jaro, Velikonoce; Léto
Český jazyk a literatura - Písemný projev
Informační a komunikační technologie - Zpracování a využití informací
Výtvarná výchova - Podzim; Vánoce, zima, masopust; Jaro, Velikonoce; Léto,
Svět dětí
22
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Tělesná výchova - Sportovní gymnastika a pořadová cvičení
Člověk a svět práce - Zima; Vánoce; Jaro, Velikonoce; Léto
Český jazyk a literatura - Sloh; Literatura
Informační a komunikační technologie - Základy práce s počítačem
Výtvarná výchova - Události; Prostory
Český jazyk a literatura - Sloh; Literatura
Informační a komunikační technologie - Zpracování a využití informací
Výtvarná výchova - Věci
Český jazyk a literatura - Sloh; Literatura
Výtvarná výchova - Zvíře; Člověk; Město; Stroj
Volitelné 1 - Profese; Volný čas
Český jazyk a literatura - Sloh; Literatura
Literární a žurnalistická výchova - Žurnalistické žánry; Literární žánry; Práce
s počítačem
Estetická výchova - Zvíře; Město; Stroj
Poznávání lidí
pokrytí předmětem: Výchova k občanství
Poznávání lidí
pokrytí projektem:
1) Putování Moravou
• určen pro: 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník;
8. ročník; 9. ročník
2) Comenius
• určen pro:1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník;
8. ročník; 9. ročník
Poznávání lidí - integrace ve výuce
1. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
Prvouka - Škola, třída; Podzim
Český jazyk a literatura - Literární výchova
Cizí jazyk - Komunikační situace
Vlastivěda - Lidé a čas
Cizí jazyk - Reálie
Vlastivěda - České dějiny
Český jazyk a literatura - Literatura
Cizí jazyk - Communication
Český jazyk a literatura - Literatura
23
8. ročník
9. ročník
Cizí jazyk - My Life
Český jazyk a literatura - Literatura
Cizí jazyk - I don´t Believe It!
Volitelné 1 - U Dimy na návštěvě; Volný čas
Český jazyk a literatura - Literatura
Cizí jazyk - Introduction
Mezilidské vztahy
pokrytí předmětem: Výchova k občanství
Mezilidské vztahy
pokrytí projektem
1) Lidové obyčeje
• určen pro: 2. ročník
2) Z pohádky do pohádky
• určen pro: 1. ročník
3) Putování Moravou
• určen pro: 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník;
8. ročník; 9. ročník
4) Comenius
• určen pro: 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník;
8. ročník; 9. ročník
Mezilidské vztahy - integrace ve výuce
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
Prvouka - Škola, třída; Podzim; Život v rodině; Zima; Rok, Lidská práce; Léto
Tělesná výchova - Bezpečnost, Pohybové hry; Sportovní hry; Vybíjená
Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova
Prvouka - Zima
Tělesná výchova - Bezpečnost, Pořadová cvičení, Pohybové hry, Atletika;
Kondiční cvičení, Míčové hry, Turistika, Atletika
Český jazyk a literatura - Pohádka
Prvouka - Ve škole; U nás doma
Výtvarná výchova - Zima
Tělesná výchova - Míčové hry, Švihadla; Atletika, Hry v přírodě
Člověk a svět práce - Práce s modelovací hmotou a konstruktivní činnosti
Český jazyk a literatura - Literární výchova
Cizí jazyk - Komunikační situace
24
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Výtvarná výchova - Zima, Vánoce, Masopust; Jaro, Velikonoce
Tělesná výchova - Zimní sporty, rytmická gymnastika a tanec, akrobacie
Člověk a svět práce - Zima, Vánoce
Český jazyk a literatura - Literární výchova
Cizí jazyk - Komunikační situace a typy textů
Výtvarná výchova - Vánoce, zima, masopust; Jaro, Velikonoce; Léto, svět dětí
Tělesná výchova - Sportovní hry
Člověk a svět práce - Vánoce; Jaro, Velikonoce
Český jazyk a literatura - Literatura
Tělesná výchova - Sportovní hry
Český jazyk a literatura - Literatura
Dějepis - Novověk
Tělesná výchova - Sportovní hry
Český jazyk a literatura - Literatura
Cizí jazyk - Home and Away
Tělesná výchova - Sportovní hry
Volitelné 1 - Seznamte se
Český jazyk a literatura - Literatura
Dějepis – 2. světová válka
Tělesná výchova - Sportovní hry
Komunikace
pokrytí předmětem: Výchova k občanství
Komunikace
pokrytí projektem:
1) U nás dnes nezvoní
• určen pro: 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
2) Lidové obyčeje
• určen pro: 2. ročník
3) Z pohádky do pohádky
• určen pro: 1. ročník
4) Den Země
• určen pro: 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
5) Putování Moravou
• určen pro: 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník;
8. ročník; 9. ročník
25
6) Comenius
• určen pro: 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník;
8. ročník; 9. ročník
Komunikace - integrace ve výuce
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Český jazyk a literatura - Čtení; Vyjadřovací schopnosti
Prvouka - Život v rodině; Zima; Rok, Lidská práce, Léto
Tělesná výchova - Bezpečnost, pohybové hry; Sportovní hry, vybíjená
Český jazyk a literatura - Čtení
Tělesná výchova - Zimní sporty, Plavání, Rytmická gymnastika, Akrobacie;
Kondiční cvičení, Míčové hry, Turistika, Atletika
Český jazyk a literatura - Opakování učiva 2. ročníku
Cizí jazyk - Komunikační situace; Témata slovní zásoby
Prvouka - Domov; U nás doma
Tělesná výchova - Míčové hry, Švihadla
Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova
Cizí jazyk - Komunikační situace; Témata slovní zásoby
Informační a komunikační technologie - Vyhledávání informací a komunikace
Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova; Literární výchova
Cizí jazyk - Komunikační situace a typy textů
Informační a komunikační technologie - Vyhledávání informací a komunikace
Tělesná výchova - Sportovní gymnastika a pořadová cvičení; Sportovní hry
Český jazyk a literatura - Úvod o českém jazyce; Zvuková stránka jazyka; Sloh
Cizí jazyk - Communication; Places; People
Informační a komunikační technologie - Vyhledávání informací a komunikace
Tělesná výchova - Sportovní hry
Cizí jazyk - Introduction; Doctor, doctor; Entertainment
Informační a komunikační technologie - Vyhledávání informací a komunikace
Tělesná výchova - Sportovní hry
Český jazyk a literatura - Obecné výklady o českém jazyce
Cizí jazyk - Having Fun!; The Big Screen
Tělesná výchova - Sportovní hry
Volitelné 1 - Seznamte se; Mluvíte rusky?; U Dimy na návštěvě; Naše rodina;
Profese; Volný čas
Český jazyk a literatura - Obecné poučení o jazyce
Cizí jazyk - Introduction
Literární a žurnalistická výchova - Žurnalistické žánry
Tělesná výchova - Sportovní hry
26
Kooperace a kompetice
pokrytí předmětem: Výchova k občanství
Kooperace a kompetice
pokrytí projektem:
1) Lidové obyčeje
• určen pro: 2. ročník
Kooperace a kompetice - integrace ve výuce
3. ročník
4. ročník
7. ročník
8. ročník
Český jazyk a literatura - Předložky, spodoba slov; Dramatická výchova
Matematika - Násobilka v oboru do 100
Přírodověda - Praktické uplatňování a využívání poznatků při měření vlastností
látek
Výtvarná výchova - Bytosti
Výtvarná výchova - Krajina; Město
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
pokrytí předmětem: Matematika; Fyzika; Přírodopis
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
pokrytí projektem:
1) Lidové obyčeje
• určen pro: 2. ročník
2) Z pohádky do pohádky
• určen pro: 1. ročník
3) Den Země
• určen pro: 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
4) Putování Moravou
• určen pro: 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník;
8. ročník; 9. ročník
5) Sluňákov
• určen pro: 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
6) ZOO Kopeček
• určen pro: 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
27
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti - integrace ve výuce
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Matematika - Číselný obor do 10; Přirozená čísla 0 - 20
Český jazyk a literatura - Psaní ů, ú; Tvrdé a měkké souhlásky
Matematika - Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky, Sčítání a odčítání v
oboru do 100 bez přechodu, Sčítání a odčítání v oboru do 100 s přechodem
Matematika - Dělení se zbytkem
Tělesná výchova - Sportovní hry, Vybíjená
Člověk a svět práce - Práce s přírodním materiálem
Český jazyk a literatura - Jazyková výchova
Cizí jazyk - Témata slovní zásoby
Matematika - Práce s daty
Tělesná výchova - Bezpečnost, hygiena; Pořadová cvičení, Pohybové hry,
Atletika
Člověk a svět práce - Podzim
Český jazyk a literatura - Jazyková výchova
Cizí jazyk - Jazykové prostředky a funkce
Matematika - Číslo a početní operace; Desetinné číslo a početní operace;
Závislost, vztahy a práce s daty
Tělesná výchova - Atletika
Český jazyk a literatura - Stavba slova a pravopis; Tvarosloví; Skladba;
Literatura
Matematika - Desetinná čísla; Krychle a kvádr
Fyzika - Látka a těleso; Vzájemné působení těles
Český jazyk a literatura - Tvarosloví; Pravopis; Význam slov; Slovní zásoba;
Skladba; Literatura
Matematika - Poměr, přímá a nepřímá úměrnost; Procenta
Fyzika - Pohyb těles; Kapaliny a plyny
Český jazyk a literatura - Nauka o slovní zásobě; Tvarosloví; Skladba;
Literatura
Matematika - Kruh, kružnice; Válec; Slovní úlohy
Fyzika - Energie; Elektřina a magnetismus; Jaderná energie
Chemie - Chemické prvky
Přírodopis - Péče o tělesné a duševní zdraví
Výchova ke zdraví - Prevence zneužívání návykových látek
Člověk a svět práce - Volba profesní orientace
Český jazyk a literatura - Tvoření slov, slovní zásoba; Pravopis; Význam slova;
Tvarosloví; Skladba; Literatura
Literární a žurnalistická výchova - práce s počítačem
Matematika - Funkce; Podobnost; Tělesa; Finanční matematika
Fyzika - Energie; Zvukové jevy; Vesmír
Chemie - Chemie a společnost
28
Hodnoty, postoje, praktická etika
pokrytí předmětem: Výchova k občanství
Hodnoty, postoje, praktická etika
pokrytí projektem:
1) Lidové obyčeje
• určen pro: 2. ročník
2) Den Země
• určen pro: 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
Hodnoty, postoje, praktická etika - integrace ve výuce
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Prvouka - Člověk a zdraví
Hudební výchova - Instrumentální činnosti
Člověk a svět práce - Práce s modelovací hmotou a konstruktivní činnosti
Český jazyk a literatura - Literární výchova
Český jazyk a literatura - Literární výchova
Výchova k občanství - Člověk ve společnosti; Stát a právo
Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující zdraví
Výchova k občanství - Člověk ve společnosti; Stát a právo
Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující zdraví
Výchova k občanství - Člověk ve společnosti; Kultura
Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující zdraví
Volitelné 1 - Profese
Tělesná výchova - Činnosti ovlivňující zdraví
29
3. 2. 2
Výchova demokratického občana
Průřezové téma Výchova demokratického občana má interdisciplinární a multikulturní
charakter. V obecné rovině představuje hodnotový fenomén reprezentující syntézu hodnot
spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak především rozvoj kritického
myšlení, vědomí svých práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání
společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů.
Výchova demokratického občana má vybavit žáka základní úrovní občanské gramotnosti.
Občanskou gramotností rozumíme „orientaci ve složitostech, problémech a konfliktech
otevřené, demokratické a pluralitní společnosti“, přičemž tato orientace není samoúčelná, ale
má vyústit ve způsobilost konstruktivně řešit problémy. To znamená řešit problémy se svou
lidskou důstojností, respektem k druhým, ohledem na zájem celku, vědomím svých práv a
povinností, svobod a odpovědností, se znalostí a dovedností uplatňovat zásady slušné
komunikace a demokratických způsobů řešení.
Průřezové téma v základním vzdělávání využívá ke své realizaci nejen tematických okruhů,
nýbrž i zkušeností a prožitků žáků, kdy celkové klima školy (vztahy mezi všemi subjekty
vzdělávání založené na spolupráci, partnerství, dialogu a respektu) vytváří demokratickou
atmosféru třídy, sloužící jako „laboratoř demokracie“. V ní budou žáci více motivováni k
diskusím a projevům svých názorů a budou si tak moci vyzkoušet, co obnáší demokraticky se
podílet na rozhodnutích celku, společenství, komunity. Zároveň si sami na sobě mohou ověřit
nejen význam dodržování pravidel, eventuálně v zájmu spravedlnosti vytváření pravidel
nových, ale i to, jak je důležité se o udržování demokracie starat, protože překročení hranice k
anarchii či naopak k despotismu je neustále přítomným nebezpečím. Tato zkušenost pak
rozvíjí schopnost kritického myšlení.
Průřezové téma Výchova demokratického občana má blízkou vazbu především na vzdělávací
oblast Člověk a společnost, v níž jsou tematizovány principy demokracie a demokratického
rozhodování a řízení, lidská a občanská práva, ve kterých se klade důraz na participaci
jednotlivců – občanů na společenském a politickém životě demokratické společnosti. V
oblasti Člověk a jeho svět se uplatňuje v tématech reflektujících vztah k domovu a vlasti.
Průřezové téma má vazbu i na ostatní vzdělávací oblasti, zejména pak na ty, v nichž se
tematizuje vztah k sobě samému i ostatním lidem, k okolnímu prostředí, k normám i
hodnotám.
Občanská společnost a škola
pokrytí předmětem: Výchova k občanství
Občanská společnost a škola - integrace ve výuce
3. ročník
Prvouka - Člověk a jeho svět
Občan, občanská společnost a stát
pokrytí předmětem: Výchova k občanství
30
Občan, občanská společnost a stát - integrace ve výuce
4. ročník
8. ročník
9. ročník
Vlastivěda - Naše vlast
Dějepis - revoluce 1848/49
Výchova k občanství - Stát a právo
Zeměpis - Česká republika na mapě Evropy
Dějepis - rakousko-uherská monarchie
Výchova k občanství - Stát a právo
Formy participace občanů v politickém životě
pokrytí předmětem: Výchova k občanství
Formy participace občanů v politickém životě - integrace ve výuce
8. ročník
9. ročník
Hudební výchova. Populární hudba
Zeměpis - Politická mapa dnešního světa
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
pokrytí předmětem: Výchova k občanství
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování - integrace ve výuce
4. ročník
9. ročník
3. 2. 3
Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova
Zeměpis - Politická mapa dnešního světa
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech akcentuje ve
vzdělávání evropskou dimenzi. Tu je třeba chápat jako princip prostupující celým základním
vzděláváním, který podporuje globální myšlení a mezinárodní porozumění. Podstatnou
součástí evropské dimenze v základním vzdělávání je výchova budoucích evropských občanů
jako zodpovědných a tvořivých osobností, v dospělosti schopných mobility a flexibility v
občanské a pracovní sféře i při rozhodování o svém budoucím osobním životě.
Průřezové téma rozvíjí vědomí evropské identity při respektování identity národní. Otevírá
žákům širší horizonty poznání a perspektivy života v evropském a mezinárodním prostoru a
seznamuje je s možnostmi, které jim tento prostor poskytuje.
Průřezové téma prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, integruje a prohlubuje poznatky a
umožňuje uplatnit dovednosti, které si žáci osvojili v jednotlivých vzdělávacích oborech.
Podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus,
svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním
uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí.
31
Příležitosti k realizaci tématu poskytuje na prvním stupni vzdělávací oblast Člověk a jeho
svět. Ve výuce se využívají zkušenosti a poznatky žáků z běžného života i mimořádných
událostí v rodině, v obci a nejbližším okolí. Na druhém stupni navazuje průřezové téma na
vzdělávací oblast Člověk a společnost, využívá, aktualizuje a propojuje poznatky z oboru
historie a politické geografie. Prohlubuje porozumění klíčovým historickým a politickým
událostem, které ovlivnily vývoj Evropy a světa, měly podstatný význam pro evropskou
integraci a začlenění České republiky do integračního procesu. Podstatným základem
průřezového tématu se stává obor Výchova k občanství. Průřezové téma akcentuje v jeho
vzdělávacím obsahu sociální, ekonomické, právní a kulturní souvislosti v evropské a globální
dimenzi. Objasňuje také vazby mezi lokální, národní, evropskou a globální úrovní uvažování,
rozhodování a jednání. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda se průřezové téma uplatňuje
při objasňování důsledků globálních vlivů na životní prostředí v okolí žáků s důrazem na
potřebu a závažnost ochrany tohoto prostředí především v dané lokalitě. Významnou oblastí
pro realizaci průřezového tématu se stává oblast Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk
je nejen nezastupitelným nástrojem učení, zpracování informací a prezentace postojů a
názorů, ale má také významnou propedeutickou funkci při osvojování dalších jazyků, které
jsou klíčem k bezprostřednímu dorozumění a poznávání kultury jiných národů. Cizí jazyky
mají praktický význam pro mobilitu občanskou, vzdělávací i pracovní. Jsou prostředkem pro
práci s originálními zdroji poznávání života a kultury evropské a světové. Dovednosti
osvojené žáky ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie, zejména při práci
s internetem, jsou využívány k samostatnému získávání informací o zemích Evropy a světa, o
životě a událostech v nich. Tyto informace se následně stávají prostředkem pro orientaci v
nabídce vzdělávacích, pracovních, kulturních a zájmových příležitostí a při navazování
kontaktů. Ve vzdělávací oblasti Umění a kultura rozvíjí průřezové téma vztah k evropské a
světové kultuře. Prohlubuje porozumění evropským kulturním kořenům a chápání
mezikulturních souvislostí při respektování svébytnosti národních a regionálních kultur a
jejich přínosu ke kultuře světové. Ozřejmuje smysl záchrany a uchování světového kulturního
dědictví. Posiluje se emotivnost a prožitkovost v daném tématu a vícezdrojovost kulturního
poznání. Dramatická výchova, jako doplňkový obor vzdělávací oblasti, umožňuje žákům
vciťovat se, vyjasňovat, vyjadřovat a prezentovat své postoje, přijímat role a simulovat řešení
situací, v nichž se uplatňují širší souvislosti evropské a globální. Vzdělávací oblast Člověk a
zdraví orientuje žáky v kulturně odlišném životním stylu, prostředí a v méně obvyklých
situacích. V oboru tělesná výchova využívá průřezové téma zájmu žáků o sport k hlubšímu
pochopení souvislostí evropských kořenů a idejí olympismu, významu etického a čestného
chování v soutěžích.
Evropa a svět nás zajímá
pokrytí předmětem: Výchova k občanství; Matematika
Evropa a svět nás zajímá
pokrytí projektem:
1) Den Země
• určen pro: 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
2) Comenius
32
• určen pro:1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník;
8. ročník; 9. ročník
Evropa a svět nás zajímá - integrace ve výuce
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Cizí jazyk - Reálie
Český jazyk a literatura - Literární výchova
Český jazyk a literatura - Literární výchova
Cizí jazyk - Reálie
Hudební výchova - Práce s písní
Zeměpis - Glóbus a mapa
Výtvarná výchova - Výtvarné umění
Cizí jazyk - Food
Zeměpis - Zeměpis světadílů a oceánů
Výtvarná výchova - Výtvarné umění
Cizí jazyk - Our world
Zeměpis - Hospodářství
Základy ekologie - základy ekologie
Estetická výchova - Výtvarné umění; Hudební dějiny
Objevujeme Evropu a svět
pokrytí předmětem: Výchova k občanství
Objevujeme Evropu a svět
pokrytí projektem:
1) Comenius
• určen pro: 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník;
8. ročník; 9. ročník
Objevujeme Evropu a svět - integrace ve výuce
4. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
Cizí jazyk - Reálie
Cizí jazyk - Hello
Dějepis - Starověk
Zeměpis - Glóbus a mapa
Cizí jazyk - Do you know?
Zeměpis - Zeměpis světadílů a oceánů
Cizí jazyk - London; The Big Screen
Volitelné 1 - U Dimy na návštěvě
33
9. ročník
Cizí jazyk - Fitness and Health
Jsme Evropané
pokrytí předmětem: Výchova k občanství
Jsme Evropané
pokrytí projektem:
1) Comenius
• určen pro: 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník;
8. ročník; 9. ročník
Jsme Evropané - integrace ve výuce
8. ročník
9. ročník
3. 2. 4
Cizí jazyk - What was Happening?
Zeměpis - Česká republika na mapě Evropy
Výchova k občanství - Naše země ve světě
Multikulturní výchova
Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat
se s rozmanitostí různých kultur - tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si pak
budou moci žáci lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturu, tradice a hodnoty.
Multikulturní výchova zprostředkovává poznání vlastního kulturního zakotvení a porozumění
odlišným kulturám. Rozvíjí smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vede k chápání a
respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti. U menšinového etnika rozvíjí
jeho kulturní specifika a současně poznávání kultury celé společnosti, majoritní většinu
seznamuje se základními specifiky ostatních národností žijících ve společném státě, u obou
skupin pak pomáhá nacházet styčné body pro vzájemné respektování, společné aktivity a
spolupráci.
Multikulturní výchova se hluboce dotýká i mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli
a žáky, mezi žáky navzájem, mezi školou a rodinou, mezi školou a místní komunitou. Škola
jako prostředí, v němž se setkávají žáci z nejrůznějšího sociálního a kulturního zázemí, by
měla zabezpečit takové klima, kde se budou všichni cítit rovnoprávně, kde budou v majoritní
kultuře úspěšní i žáci minorit a žáci majority budou poznávat kulturu svých spolužáků příslušníků minorit. Takové klima přispěje ke vzájemnému poznávání obou skupin, ke
vzájemné toleranci, k odstraňování nepřátelství a předsudků vůči „nepoznanému“.
Multikulturní výchova svojí podstatou prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Blízkou vazbu
má zejména na vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, ICT,
Umění a kultura, z oblasti Člověk a příroda se dotýká např. zeměpisu. Vazba na tyto oblasti je
dána především tématy, která se zabývají vzájemným vztahem mezi příslušníky různých
národů a etnických skupin.
34
Kulturní diference
pokrytí předmětem: Výchova k občanství
Kulturní diference
pokrytí projektem:
1) Lidové obyčeje
• určen pro: 2. ročník
2) Comenius
• určen pro: 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník;
8. ročník; 9. ročník
Kulturní diference - integrace ve výuce
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Český jazyk a literatura - Jazyková výchova
Cizí jazyk - Reálie
Hudební výchova - Hudební představivost
Cizí jazyk - People
Výtvarná výchova - Výtvarné umění
Cizí jazyk - Food
Výtvarná výchova - Výtvarné umění
Cizí jazyk - London
Volitelné 1 - Seznamte se
Literární a žurnalistická výchova - literární žánry
Estetická výchova - Výtvarné umění; Populární hudba
Lidské vztahy
pokrytí předmětem: Výchova k občanství
Lidské vztahy
pokrytí projektem:
1) U nás se dnes nezvoní
• určen pro: 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
2) Lidové obyčeje
• určen pro: 2. ročník
3) Den Země
• určen pro: 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
35
4) Putování Moravou
• určen pro: 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník;
8. ročník; 9. ročník
Lidské vztahy - integrace ve výuce
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
Český jazyk a literatura - vyjadřovací schopnosti
Prvouka - jaro
Cizí jazyk - Reálie
Český jazyk a literatura - Písemný projev
Cizí jazyk - Reálie
Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova
Zeměpis - Zeměpis světadílů a oceánů
Hudební výchova - Vánoční písně
Výchova ke zdraví - Vztahy mezi lidmi a formy soužití
Hudební výchova - Vánoční písně
Volitelné 1 - Mluvíte rusky?; U Dimy na návštěvě; Naše rodina
Etnický původ
pokrytí předmětem: Výchova k občanství
Etnický původ - integrace ve výuce
6. ročník
7. ročník
9. ročník
Zeměpis - Zeměpis světadílů a oceánů
Zeměpis - Zeměpis světadílů a oceánů
Zeměpis - Obyvatelstvo a sídla
Multikulturalita
pokrytí předmětem: Výchova k občanství
Multikulturalita - integrace ve výuce
5. ročník
6. ročník
8. ročník
Cizí jazyk - Reálie
Cizí jazyk - People
Volitelné 1 - Volný čas
Princip sociálního smíru a solidarity
pokrytí předmětem: Výchova k občanství
36
3. 2. 5
Environmentální výchova
Průřezové téma Environmentální výchova v základním vzdělávání vychází z komplexního
pojímání vztahu člověka k životnímu prostředí, za něž je považováno vše - od nejbližšího
okolí po biosféru planety. Propojuje tak hlediska přírodovědná, sociální, technickoekonomická i estetická.
Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka
a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji
společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince.
Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a
prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických,
vědeckotechnických, politických a občanských, hledisek časových (vztahů k budoucnosti) i
prostorových (souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními problémy), i možnosti
různých variant řešení environmentálních problémů. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně
a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a
hodnotovou orientaci žáků.
Na realizaci průřezového tématu se podílí většina vzdělávacích oblastí. Postupným
propojováním, rozšiřováním, upevňováním i systematizací vědomostí a dovedností
získávaných v těchto oblastech umožňuje Environmentální výchova utváření integrovaného
pohledu. Každá z oblastí má svůj specifický význam v ovlivňování racionální stránky
osobnosti i ve vlivu na stránku emocionální a volně aktivní. V oblasti Člověk a jeho svět
poskytuje průřezové téma ucelený elementární pohled na okolní přírodu i prostředí. Učí
pozorovat, citlivě vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí, přispívá k osvojování si základních
dovedností a návyků aktivního odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě. V
maximální míře využívá přímých kontaktů žáků s okolním prostředím a propojuje rozvíjení
myšlení s výrazným ovlivňováním emocionální stránky osobnosti jedince. V oblasti Člověk a
příroda zdůrazňuje pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí,
dynamických souvislostí od nejméně složitých ekosystémů až po biosféru jako celek,
postavení člověka v přírodě a komplexní funkce ekosystémů ve vztahu k lidské společnosti, tj.
pro zachování podmínek života, pro získávání obnovitelných zdrojů surovin a energie i pro
mimoprodukční hodnoty (inspiraci, odpočinek). Klade základy systémového přístupu
zvýrazňujícího vazby mezi prvky systémů, jejich hierarchické uspořádání a vztahy k okolí. V
oblasti Člověk a společnost téma odkrývá souvislosti mezi ekologickými, technickoekonomickými a sociálními jevy s důrazem na význam preventivní obezřetnosti v jednání a
další principy udržitelnosti rozvoje. V oblasti Člověk a zdraví se téma dotýká problematiky
vlivů prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí. V souvislosti s globálními jevy a
problémy současného světa vede k péči o základní podmínky života. V oblasti Informační a
komunikační technologie umožňuje průřezové téma aktivně využívat výpočetní techniku
(internet) při zjišťování aktuálních informací o stavu prostředí, rozlišovat závažnost
ekologických problémů a poznávat jejich propojenost. Komunikační technologie podněcují
zájem o způsoby řešení ekologických problémů možností navazovat kontakty v této oblasti a
vyměňovat si informace v rámci kraje, republiky i EU a světa. Oblast Umění a kultura
poskytuje Environmentální výchově mnoho příležitostí pro zamýšlení se nad vztahy člověka a
prostředí, k uvědomování si přírodního i sociálního prostředí jako zdroje inspirace pro
vytváření kulturních a uměleckých hodnot a přispívá k vnímání estetických kvalit prostředí.
Propojení tématu s oblastí Člověk a svět práce se realizuje prostřednictvím konkrétních
pracovních aktivit ve prospěch životního prostředí. Umožňuje poznávat význam a role
různých profesí ve vztahu k životnímu prostředí.
37
Ekosystémy
pokrytí předmětem: Přírodopis; Základy ekologie
Ekosystémy
pokrytí projektem:
1) Z pohádky do pohádky
• určen pro: 1. ročník
2) Den Země
• určen pro: 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
3) Putování Moravou
• určen pro: 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník;
8. ročník; 9. ročník
4) Sluňákov
• určen pro: 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
5) ZOO Kopeček
• určen pro: 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
Ekosystémy - integrace ve výuce
3. ročník
4. ročník
6. ročník
8. ročník
Prvouka - Život v přírodě
Přírodověda - Ekosystémy
Přírodopis - organismy mnohobuněčné; živočichové mnohobuněční
Člověk a svět práce - Práce se dřevem
Přírodopis - savci
Zeměpis - Krajinné typy ČR
Základní podmínky života
pokrytí předmětem: Přírodopis; Základy ekologie
Základní podmínky života
pokrytí projektem:
1) Den Země
• určen pro: 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
2) Putování Moravou
38
• určen pro: 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník;
8. ročník; 9. ročník
3) ZOO Kopeček
• určen pro: 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
Základní podmínky života - integrace ve výuce
3. ročník
4. ročník
6. ročník
7. ročník
Prvouka - Podmínky života
Přírodověda - Neživá a živá příroda
Zeměpis - Planeta Země
Přírodopis - vyšší živočichové; vyšší rostliny III.
Člověk a svět práce - Základní podmínky pro pěstování
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
pokrytí předmětem: Základy ekologie; Matematika; Přírodopis
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
pokrytí projektem:
1) Den Země
• určen pro: 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
2) Putování Moravou
• určen pro: 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník;
8. ročník; 9. ročník
3) Sluňákov
• určen pro: 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
4) ZOO Kopeček
• určen pro: 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
Lidské aktivity a problémy životního prostředí - integrace ve výuce
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
Prvouka - rok, lidská práce, léto
Výtvarná výchova - Zima; Jaro
Člověk a svět práce - Pěstitelské práce
Prvouka - Léto
Výtvarná výchova - Podzim
Přírodověda - Ekosystémy
Přírodověda - Člověk a jeho vztah k prostředí
Výtvarná výchova - Léto, svět dětí
39
6. ročník
8. ročník
9. ročník
Člověk a svět práce - Léto
Zeměpis - Přírodní složky a oblasti Země
Člověk a svět práce - Práce s plastem
Výtvarná výchova - Krajina
Volitelné 1 - Profese; Volný čas
Cizí jazyk - Our world
Přírodopis - minerály a horniny
Zeměpis - Ochrana přírody a krajiny
Základy ekologie - základy ekologie
Vztah člověka k prostředí
pokrytí předmětem: Výchova k občanství; Základy ekologie; Matematika; Přírodopis
Vztah člověka k prostředí
pokrytí projektem:
1) Lidové obyčeje
• určen pro: 2. ročník
2) Z pohádky do pohádky
• určen pro: 1. ročník
3) Den Země
• určen pro: 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
4) Putování Moravou
• určen pro: 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník;
8. ročník; 9. ročník
5) Sluňákov
• určen pro: 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
6) ZOO Kopeček
• určen pro: 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
Vztah člověka k prostředí - integrace ve výuce
1. ročník
3. ročník
Prvouka - škola, třída, podzim; lidské tělo, domácí zvířata, jaro; rok, lidská
práce, léto
Výtvarná výchova - Podzim; Léto
Člověk a svět práce - Práce s přírodním materiálem; Pěstitelské práce
Prvouka - Život v přírodě
Výtvarná výchova - Jaro
40
4. ročník
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
3. 2. 6
Tělesná výchova - zimní sporty, šplh
Člověk a svět práce - Práce s papírem, textilem a pěstitelské práce; Práce s
přírodním materiálem
Přírodověda - Ekosystémy
Výtvarná výchova - Jaro, Velikonoce; Léto
Tělesná výchova - Kondiční cvičení, míčové hry, turistika, atletika
Člověk a svět práce - Podzim; Léto
Přírodověda - Člověk a jeho vztah k prostředí
Člověk a svět práce - Podzim
Přírodopis - poznávání přírody
Zeměpis - Glóbus a mapa
Přírodopis - příroda a její ohrožení
Zeměpis - Zeměpis světadílů a oceánů
Člověk a svět práce - Pěstování zeleniny a okrasných rostlin
Cizí jazyk - Tomorrow´s World
Chemie - Voda
Zeměpis - Krajinné typy ČR; Přírodní poměry ČR
Výtvarná výchova - Kámen; Rostlina; Zvíře; Město
Výchova ke zdraví - Hodnota a podpora zdraví
Literární a žurnalistická výchova - žurnalistické žánry
Zeměpis - Oblasti ČR
Estetická výchova - Rostlina; Kámen; Město
Mediální výchova
Průřezové téma Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí základní poznatky a
dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují
velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců.
Uplatnění jednotlivce ve společnosti vyžaduje schopnosti umět zpracovat, vyhodnotit a využít
podněty, které přicházejí z okolního světa, což se stále více rovná schopnostem zpracovat,
vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z médií - zatím především z tisku, rozhlasu a
televize, ve stále větší míře však i z „nových“ médií, která se stávají součástí veřejné
komunikace (elektronické deníky a časopisy apod.). Média se stávají důležitým socializačním
faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na
kvalitu života vůbec. Přitom sdělení, jež jsou médii nabízena, mají velmi nestejnorodý
charakter, vyznačují se velmi svébytným vztahem k přírodní i sociální realitě a jsou vytvářeny
s různými (namnoze nepřiznanými, a tedy potenciálně manipulativními) záměry. Správné
vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich vzniku (informovat, přesvědčit,
manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich vztahu k realitě (věcná správnost, logická
argumentační stavba, hodnotová platnost) vyžaduje značnou průpravu.
Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak
osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií
(o jejich historii, struktuře a fungování), jednak získání dovedností podporujících
sebevědomé, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Především se
jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit
41
jejich komunikační záměr, popřípadě je asociovat s jinými sděleními. Dále pak orientaci v
mediálních obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění
nejrůznějších potřeb - od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času.
Mediální výchova má blízkou vazbu na oblast Člověk a společnost, zejména tím, že média,
jako sociální instituce, se podílejí na utváření podob a hodnot moderní doby, umožňují hledat
paralely mezi minulými a současnými událostmi a porovnávat jevy a procesy v evropském i
celosvětovém měřítku. Mediální výchova je zaměřena na systematické vytváření kritického
odstupu od mediálních sdělení a na schopnost interpretovat mediální sdělení z hlediska jeho
informační kvality (zpravodajství z hlediska významu a věrohodnosti zprávy a události,
reklamu z hlediska účelnosti nabízených informací apod.). Propojení s oblastí Jazyk a
jazyková komunikace se týká zejména vnímání mluveného i psaného projevu, jeho stavby,
nejrůznějších typů obsahů a uplatňování odpovídající škály výrazových prostředků. Přiblížení
základních pravidel veřejné komunikace, dialogu a argumentace. V rámci Informační a
komunikační technologie se pak jedná o využívání tištěných i digitálních dokumentů jako
zdroje informací. Pozornost se obrací k věcné správnosti a přesnosti sdělení a to jak kritickou
analýzou existujících textů, tak vlastní produkcí a utváření návyku ověřovat si co
nejdůkladněji veškeré údaje. Vztah k oblasti Umění a kultura je založen na vnímání specifické
„řeči“ znakových kódů, jež média využívají, a jejich kombinací, a to nejen přirozeného
jazyka, ale i obrazu a zvuku. Umožňuje seznámení se základními pravidly „filmové“ a
„televizní“ řeči, a tím přispívá ke schopnosti vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit i
filmové a televizní artefakty.
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
pokrytí předmětem: Výchova k občanství
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
pokrytí projektem:
1) Lidové obyčeje
• určen pro: 2. ročník
2) Den Země
• určen pro: 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
3) Putování Moravou
• určen pro: 1. ročník; 2. ročník; 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník;
8. ročník; 9. ročník
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - integrace ve výuce
3. ročník
4. ročník
Český jazyk a literatura - Próza
Český jazyk a literatura - Literární výchova
42
5. ročník
6. ročník
7. ročník
9. ročník
Český jazyk a literatura - Literární výchova
Informační a komunikační technologie - Vyhledávání informací a
komunikace
Informační a komunikační technologie - Vyhledávání informací a
komunikace
Informační a komunikační technologie - Vyhledávání informací a
komunikace
Literární a žurnalistická výchova - žurnalistické žánry; literární žánry
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
pokrytí předmětem: Výchova k občanství
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
pokrytí projektem:
1) Den Země
• určen pro: 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - integrace ve výuce
4. ročník
Český jazyk a literatura - Literární výchova
Stavba mediálních sdělení
pokrytí předmětem: Výchova k občanství
Stavba mediálních sdělení - integrace ve výuce
5. ročník
9. ročník
Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova
Český jazyk a literatura - Sloh
Literární a žurnalistická výchova - žurnalistické žánry
Vnímání autora mediálních sdělení
pokrytí předmětem: Výchova k občanství
Vnímání autora mediálních sdělení - integrace ve výuce
5. ročník
Český jazyk a literatura - Literární výchova
Fungování a vliv médií ve společnosti
pokrytí předmětem: Výchova k občanství
43
Fungování a vliv médií ve společnosti
pokrytí projektem:
1) Z pohádky do pohádky
• určen pro: 1. ročník
2) Den Země
• určen pro: 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
Fungování a vliv médií ve společnosti - integrace ve výuce
3. ročník
7. ročník
Prvouka - Člověk a zdraví
Český jazyk a literatura - Literatura
Tvorba mediálního sdělení
pokrytí předmětem: Výchova k občanství
Tvorba mediálního sdělení
pokrytí projektem:
1) Lidové obyčeje
• určen pro: 2. ročník
Tvorba mediálního sdělení - integrace ve výuce
4. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Výtvarná výchova - Léto
Český jazyk a literatura - Sloh
Výtvarná výchova - Věci
Cizí jazyk - Entertainment
Informační a komunikační technologie - Zpracování a využití informací
Výtvarná výchova - Prostory
Cizí jazyk - The Big Screen
Cizí jazyk - The World of Work; Working together; Our world
Literární a žurnalistická výchova - práce s počítačem
Práce v realizačním týmu
pokrytí předmětem: Výchova k občanství
Práce v realizačním týmu
pokrytí projektem:
44
1) U nás se dnes nezvoní
• určen pro: 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
2) Lidové obyčeje
• určen pro: 2. ročník
3) Den Země
• určen pro: 3. ročník; 4. ročník; 5. ročník; 6. ročník; 7. ročník; 8. ročník; 9. ročník
Práce v realizačním týmu - integrace ve výuce
4. ročník
5. ročník
7. ročník
9. ročník
Český jazyk a literatura - Literární výchova
Výtvarná výchova - Podzim
Český jazyk a literatura - Komunikační a slohová výchova; Písemný projev
Výtvarná výchova - Vánoce, zima, masopust
Výtvarná výchova - Prostory
Estetická výchova - Kámen
45
3. 3. Klíčové kompetence
Škola prostřednictvím zakomponování IVH (interaktivních výukových hodin) realizovaných
certifikovanými učiteli s podporou projektu „IVOŠ – zvyšování kvality ve vzdělávání
zavedením interaktivní výuky do škol“ rozšiřuje příležitosti k utváření a rozvíjení klíčových
kompetencí žáků).
3. 3. 1
Kompetence k učení
Na úrovni základního vzdělávání žák:
•
•
•
•
•
vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje,
organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a
celoživotnímu učení
vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho
si vytváří komplexnější pohled na přírodní, společenské a sociokulturní jevy
samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a
vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí
překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení
zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
3. 3. 2
Kompetence k řešení problémů
Na úrovni základního vzdělávání žák:
•
•
•
•
•
vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí
problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob
řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
vyhledá informace vhodné k řešení problémů, nachází jejich shodné, podobné a
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant
řešení problémů, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné
řešení problému
samostatně řeší problémy, volí vhodné způsoby řešení, sleduje vlastní pokrok při
zdolávání problémů, přezkoumá řešení a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací
ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání
problémů
kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
3. 3. 3
Kompetence komunikativní
Na úrovni základního vzdělávání žák:
46
•
•
•
•
•
formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se
zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest,
zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na
ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského
dění
využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou
komunikaci s okolním světem
využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k
plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
3. 3. 4
Kompetence sociální a personální
Na úrovni základního vzdělávání žák:
•
•
•
účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel
práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně
ovlivňuje kvalitu společné práce
podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při
jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v
případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají
3. 3. 5
Kompetence občanské
Na úrovni základního vzdělávání žák:
•
•
•
•
•
respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se
do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost
postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom
svých práv a povinností ve škole i mimo školu
rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou
pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a
zdraví člověka
respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje
pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje
do kulturního dění a sportovních aktivit
chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje
požadavky na kvalitní životní prostředí a rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany
zdraví
3. 3. 6
Kompetence pracovní
Na úrovni základního vzdělávání žák:
47
•
•
•
•
používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní
podmínky
přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i
zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských
hodnot
využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu
vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším
vzdělávání a profesním zaměření
orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru
a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské
myšlení
48
4. Učební plán
4. 1. Celkový
1. stupeň
Vzdělávací oblast / vyučovací předměty
ŠVP
RVP
Jazyk a jazyková komunikace
44 + 9
44
Český jazyk a literatura
35 + 7
35
Cizí jazyk
9+2
9
Matematika a její aplikace
20 + 2
20
Matematika
20 + 2
0
Informační a komunikační technologie
1+1
1
Informační a komunikační technologie
1+1
0
Člověk a jeho svět
12 + 2
12
Prvouka
6+1
0
Přírodověda
2 1/2 + 1 0
Vlastivěda
3 1/2
0
Umění a kultura
12
12
Hudební výchova
5
0
Výtvarná výchova
7
0
Člověk a zdraví
10
10
Tělesná výchova
10
10
Člověk a svět práce
5
5
Člověk a svět práce
5
0
49
2. stupeň
Vzdělávací oblast / vyučovací předměty
ŠVP
RVP
Jazyk a jazyková komunikace
27 + 4
27
Český jazyk a literatura
15 + 3
15
Cizí jazyk
12
12
Literární a žurnalistická výchova
0+1
X
Matematika a její aplikace
15 + 5
15
Matematika
15 + 5
0
Informační a komunikační technologie
1+1
1
Informační a komunikační technologie
1+1
0
Člověk a společnost
11 + 1
11
Dějepis
7+1
0
Výchova k občanství
4
0
Člověk a příroda
21 + 5
21
Fyzika
6+1
0
Chemie
3+1
0
Přírodopis
6+1
0
Zeměpis
6+1
0
Základy ekologie
0+1
0
Umění a kultura
10
10
Hudební výchova
2
0
Výtvarná výchova
4
0
Estetická výchova
4
X
Člověk a zdraví
10 + 1
10
Výchova ke zdraví
2+1
0
Tělesná výchova
8
0
Člověk a svět práce
3+1
3
Člověk a svět práce
3+1
0
Doplňující vzdělávací obory
0+6
0
50
4. 2. Ročníkový
1. stupeň
Vzdělávací oblast / vyučovací předměty 1
2
3
4
5
Jazyk a jazyková komunikace
ŠVP
RVP
44 + 9
44
Český jazyk a literatura
7+2 7+3 6+2 8
7
35 + 7
35
Cizí jazyk
0+1 0+1 3
3
9+2
9
20 + 2
20
20 + 2
0
1+1
1
1+1
0
12 + 2
12
6+1
0
3
Matematika a její aplikace
Matematika
4
4+1 4+1 4
4
Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie X
X
X
0+1 1
Člověk a jeho svět
Prvouka
2
2
2+1 X
Přírodověda
X
X
X
1 1/2 1 + 1 2 1/2 + 1 0
Vlastivěda
X
X
X
1 1/2 2
X
Umění a kultura
3 1/2
0
12
12
Hudební výchova
1
1
1
1
1
5
0
Výtvarná výchova
1
1
1
2
2
7
0
10
10
10
10
5
5
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
2
2
2
2
2
Člověk a svět práce
Člověk a svět práce
1
1
1
1
1
5
0
Celkem základní
18
18
20
24
24
104
104
Celkem disponibilní
3
5
4
1
1
14
14
Celkem v ročníku
21
23
24
25
25
118
118
51
2. stupeň
Vzdělávací oblast / vyučovací předměty 6
7
8
9
Jazyk a jazyková komunikace
ŠVP
RVP
27 + 4
27
Český jazyk a literatura
4+1
4
4 + 1 3 + 1 15 + 3
15
Cizí jazyk
3
3
3
3
12
Literární a žurnalistická výchova
X
X
X
0+1 0+1
Matematika a její aplikace
Matematika
12
15 + 5
4+1
4 + 1 4 + 1 3 + 2 15 + 5
Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie 1
0+1 X
X
Člověk a společnost
X
15
0
1+1
1
1+1
0
11 + 1
11
Dějepis
2
2
1+1 2
7+1
0
Výchova k občanství
1
1
1
4
0
21 + 5
21
6+1
0
1+1 3+1
0
1
Člověk a příroda
Fyzika
2
2
1+1 1
Chemie
X
X
2
Přírodopis
2
1+1 2
1
6+1
0
Zeměpis
2
2
1
1+1 6+1
0
Základy ekologie
X
X
X
0+1 0+1
0
Umění a kultura
10
10
Hudební výchova
1
1
X
X
2
0
Výtvarná výchova
2
2
X
X
4
0
Estetická výchova
X
X
2
2
4
X
10 + 1
10
Člověk a zdraví
Výchova ke zdraví
1
X
1
0+1 2+1
0
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
0
3+1
3
3+1
0
0+6
0
Člověk a svět práce
Člověk a svět práce
1
1
0+1 1
Doplňující vzdělávací obory
Volitelné 1
X
0+2 0+2 0+2 0+6
X
Celkem základní
28
25
24
21
98
98
Celkem disponibilní
2
5
7
10
24
24
Celkem v ročníku
30
30
31
31
122
122
52
4. 3. Realizace učebního plánu
Poznámky k učebním plánům
1. stupeň
Vyučovací jednotkou na 1. stupni je vyučovací hodina (45 minut), v průběhu školního roku je
občas zařazeno projektové vyučování.
Český jazyk a literatura
V 1. a 2. ročníku má předmět komplexní charakter, ve 3. až 5. ročníku se člení na jazykovou
výchovu, komunikační a slohovou výchovu a čtení a literární výchovu.
Psaní se vyučuje zpravidla v menších časových celcích než je celá vyučovací hodina.
Předmět ČJ je posílen v 1. ročníku o 2 vyučovací hodiny, ve 2. ročníku o 3 vyučovací hodiny
a ve 3. ročníku o 2 vyučovací hodiny z disponibilní časové dotace.
Anglický jazyk
V 1. a 2. ročníku je předmět posílen vždy o 1 hodinu z disponibilní časové dotace, která byla
přesunuta ze 4. a 5. ročníku (viz verze ŠVP II).
V závislosti na počtu žáků mohou být třídy děleny na skupiny.
Matematika
Ve 2. a 3. ročníku je předmět posílen vždy o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.
Informační a komunikační technologie
Ve 4. ročníku je předmět posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.
Obsah výuky je zaměřen na seznámení s počítačem a jeho základními funkcemi.
Prvouka
Předmět je posílen ve 3. ročníku o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.
Přírodověda, Vlastivěda
Ve 4. ročníku se předmět Přírodověda vyučuje v 1. pololetí 2 hodiny týdně a předmět
Vlastivěda 1 hodinu týdně. Ve 2. pololetí se počet hodin mění – Přírodověda se vyučuje
1 hodinu týdně a Vlastivěda 2 vyučovací hodiny týdně.
V 5. ročníku je předmět Přírodověda posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.
53
2. stupeň
Český jazyk a literatura
V 6., 8. a 9. ročníku byl posílen vždy o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.
Literární a žurnalistická výchova
Nově vytvořený předmět k realizaci průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a
Mediální výchova v 9. ročníku - 1 hodina z disponibilní časové dotace.
Matematika
V 6., 7. a 8. ročníku byla posílena o 1 hodinu z disponibilní časové dotace, v 9. ročníku o 2
hodiny z disponibilní časové dotace.
Do vyučovacího předmětu je začleněna výuka s využitím IVH (interaktivních výukových
hodin), které vznikly v průběhu realizace projektu „IVOŠ – zvyšování kvality ve vzdělávání
zavedením interaktivní výuky do škol“.
Informační a komunikační technologie
Předmět byl posílen v 7. ročníku o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.
Dějepis
V 8. ročníku posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.
Fyzika
V 8. ročníku byla posílena o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.
Přírodopis
V 7. ročníku byl posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.
Zeměpis
V 9. ročníku byl posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.
Chemie
V 9. ročníku byla posílena o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.
Základy ekologie
Nově vytvořený předmět k realizaci průřezového tématu Environmentální výchova v 9.
ročníku - 1 hodina z disponibilní časové dotace.
54
Umění a kultura
Hudební výchova
Vyučuje se v 6. a 7. ročníku 1 hodina týdně.
Výtvarná výchova
Vyučuje se v 6. a 7. ročníku 2 hodiny týdně.
Estetická výchova
V 8. a 9. ročníku se vyučuje 2 hodiny týdně jako nový předmět, který vznikl spojením
hudební a výtvarné výchovy.
Člověk a svět práce
V 8. ročníku byl posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace.
Součástí vzdělávacího obsahu předmětu jsou tematické okruhy:
• Práce s technickým materiálem - povinný pro všechny žáky a realizuje se v 6.
ročníku
• Pěstitelství a chovatelství - povinný pro všechny žáky a realizuje se pro v 7. ročníku
• Svět práce - povinný pro všechny žáky a realizuje se v 8. ročníku
• Práce s počítačem - povinný pro všechny žáky a realizuje se v 9. ročníku
Volitelné předměty
Vyučují se v 7., 8. a 9. ročníku 2 hodiny týdně, třída se může dělit na skupiny. Volitelné
předměty jsou plně hrazeny z disponibilní časové dotace.
Ekologická praktika, Seminář a praktika ze zeměpisu, Moderní domácnost,
Informatika, Ruský jazyk, Francouzský jazyk
Ruský jazyk, Francouzský jazyk
Jsou stanoveny od 7. do 9. ročníku ve 2 hodinové dotaci vždy z disponibilní časové dotace,
třída se může dělit na skupiny.
Žáci, kteří si nezvolí další cizí jazyk, mají alternativu v nabídce volitelných předmětů.
55

Podobné dokumenty