Rozbor Integrované strategie Ústecko

Komentáře

Transkript

Rozbor Integrované strategie Ústecko
2016
Rozbor Integrované strategie Ústecko-chomutovské
aglomerace a Strategií komunitně vedeného místního
rozvoje Místních akčních skupin působících na území ÚK
ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Ústecký Kraj
Velká Hradební 3118/48, 400
02 Ústí nad Labem
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
OBSAH
1.
Úvod _______________________________________________________________ 4
1.1
2.
Cíl a význam dokumentu __________________________________________________ 4
Strategické dokumenty _______________________________________________ 6
2.1
Charakteristika Ústecko-chomutovská aglomerace ___________________________ 7
2.2
Charakteristika Místních akčních skupin ____________________________________ 8
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
MAS Labské skály, z.s. _____________________________________________________________ 9
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. _______________________________________________ 10
MAS Český Sever, z.s. ____________________________________________________________ 11
MAS České Středohoří, z.s. ________________________________________________________ 12
MAS Podřipsko, z.s. ______________________________________________________________ 13
MAS Vladař, z.s. _________________________________________________________________ 14
MAS Naděje o.p.s. _______________________________________________________________ 15
MAS Cínovecko, o.p.s. ____________________________________________________________ 16
SERVISO, o.p.s. __________________________________________________________________ 17
2.3
Strategie udržitelného rozvoje ____________________________________________ 18
2.4
Program rozvoje Ústeckého kraje _________________________________________ 18
2.5
Regionální inovační strategie _____________________________________________ 18
3.
Strategické cíle v rámci jednotlivých dokumentů ________________________ 19
3.1
Strategické cíle Ústecko-chomutovské aglomerace __________________________ 19
3.2
Strategické cíle v rámci dokumentů MAS působících na území ÚK______________ 21
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
MAS Labské skály, z.s. ____________________________________________________________ 22
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. _______________________________________________ 24
MAS Český Sever, z.s. ____________________________________________________________ 26
MAS České Středohoří, z.s. ________________________________________________________ 28
MAS Podřipsko, z.s. ______________________________________________________________ 33
MAS Vladař, o.p.s. _______________________________________________________________ 38
MAS Naděje, o.p.s. ______________________________________________________________ 41
MAS Cínovecko, o.p.s. ____________________________________________________________ 43
SERVISO, o.p.s. __________________________________________________________________ 46
Společné strategické cíle jednotlivých MAS ___________________________________________ 49
3.3
Strategické cíle v rámci Strategie udržitelného rozvoje ÚK ___________________ 50
3.4
Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020 ______________________________ 57
3.5
Strategické cíle v rámci Regionální inovační strategie _______________________ 59
3.6
Shrnutí _________________________________________________________________ 62
4.
SWOT analýza potenciálu v rámci území Ústeckého kraje ____________________ 63
4.1
Metodika zpracování SWOT analýzy _________________________________________ 63
4.2
Dílčí SWOT analýzy ______________________________________________________ 63
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
SWOT analýza – Ekonomika _______________________________________________________ 64
SWOT analýza – Lidské zdroje ______________________________________________________ 66
SWOT analýza – Infrastruktura _____________________________________________________ 68
SWOT analýza – Životní prostředí ___________________________________________________ 70
SWOT analýza – Veřejná správa ____________________________________________________ 72
str. 2 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
5.
Strategická část ____________________________________________________ 73
5.1
Rozdělení navrhovaných opatření dle jednotlivých oblastí ____________________ 74
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.2
Regionální ekonomika ____________________________________________________________ 74
Lidské zdroje, vzdělávání a VaV ____________________________________________________ 75
Sociální prostředí, občanská vybavenost a kultura _____________________________________ 75
Doprava a infrastruktura _________________________________________________________ 76
Životní prostředí, environmentální problematika _______________________________________ 77
Veřejná správa __________________________________________________________________ 78
Možnosti čerpání dotací na realizaci navrhovaných opatření ______________________ 79
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
Regionální ekonomika ____________________________________________________________ 79
Lidské zdroje, vzdělávání a VaV ____________________________________________________ 98
Sociální prostředí, občanská vybavenost a kultura ____________________________________ 108
Doprava a infrastruktura ________________________________________________________ 119
Životní prostředí, environmentální problematika ______________________________________ 133
Veřejná správa _________________________________________________________________ 152
6. Závěr _________________________________________________________________ 159
Přílohy _________________________________________________________________ 161
Seznam použitých zdrojů ___________________________________________________ 162
Seznam tabulek___________________________________________________________ 163
Seznam obrázků __________________________________________________________ 165
Seznam zkratek ___________________________________________________________ 166
Zadavatel:
Zhotovitel:
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Sociálně-právní institut, s.r.o.
Báňská 287
434 01 Most
www.spinstitut.cz
© 2016
str. 3 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
1. Úvod
Ústecký kraj zaujímá díky své poloze významné místo v mezinárodní hospodářské a kulturní
spolupráci a je východiskem pro pestrou paletu aktivit přeshraniční spolupráce. Poloha kraje
představuje z hlediska postupné integrace do evropských struktur, blízkosti i dostupnosti Prahy a
sousedních krajských center významné možnosti rozvoje. Výhodná je pozice kraje na hlavní evropské
silniční a železniční dopravní ose z Berlína přes Prahu na Vídeň a jeho labská vodní cesta. Koncentrace
průmyslu i obyvatelstva představuje z hlediska ČR významný trh, dobře dostupný z Prahy i ze
sousedního Saska.
V současnosti patří Ústecký kraj mezi regiony s největší dynamikou hospodářského růstu, ale zároveň
se potýká se specifickými problémy. Významný vliv mají v tomto ohledu zejména nedokončená
restrukturalizace regionálního hospodářství, socio-demografické aspekty (vysoká nezaměstnanost,
kriminality, množství menšin) a historická ekologická zátěž. Potenciál Ústeckého kraje a jeho zdrojů
přitom nabízí řadu možností a alternativ pro další rozvoj při minimalizaci negativních jevů.
V souvislosti se stanovením jednoznačných priorit vedoucích k hospodářskému a sociálnímu rozvoji
regionu vzniká na různých úrovních řada plánů a strategií určujících cíle a opatření k jejich dosažení.
Mezi dokumenty s nejširším záběrem působnosti a nejvyšší strategickou prioritou patří:
•
Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020
•
Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje
•
Regionální inovační strategie Ústeckého kraje
•
Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace (ITI)
•
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místních akčních skupin (SCLLD MAS)
1.1 Cíl a význam dokumentu
Cílem tohoto dokumentu je rozbor uvedených strategických dokumentů s důrazem na stanovené
investiční a rozvojové priority.
Klíčovým prvkem je provedení SWOT analýzy výstupů strategických dokumentů a následné vytvoření
společných priorit, které za optimálních podmínek povedou k eliminaci negativních jevů a
napomohou dalšímu rozvoji regionu. Výstupem SWOT analýzy bude stanovení základních oblastí a
návrh intervenčních opatření pro každou z nich.
str. 4 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
S ohledem na možnosti využití evropských a národních dotací směřujících do problematických oblastí
je v závěru dokumentu uveden souhrn vhodných dotačních příležitostí, evropských i národních, v
členění dle definovaných oblastí a navržených opatření. Tento sumář obsahuje základní informace o
dotačním titulu, jeho zaměření, časovém rámci či jeho předpokladu a odkazu na příslušný program.
Zpracovatel upozorňuje na skutečnost, že v momentě zpracování tohoto dokumentu byl
zprostředkujícími a řídícími orgány stanoven časový rámec výzev pouze pro období roku 2016.
Tematický obsah a zaměření jednotlivých programů podpory a jejich částí je ale prakticky neměnný
po celé programové období (tj. až do závěrečných výzev plánovaných na rok 2020).
str. 5 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
2. Strategické dokumenty
Úkolem dokumentu je, jak již sám název napovídá, rozbor Integrované strategie
Ústecko-chomutovské aglomerace a dále Strategií komunitně vedeného místního rozvoje Místních
akčních skupin působících na území Ústeckého kraje ve vazbě na cíle a priority krajských strategií.
K dosažení vytyčeného cíle bylo nejprve potřeba analyzovat vybrané dokumenty:





Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace
Strategické dokumenty místních akčních skupin
-
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Labské skály pro období 2014 – 2020
-
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sdružení Západní Krušnohoří pro období
2014 – 2020
-
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Český Sever pro období
2014 – 2020
-
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS České Středohoří 2014 – 2020
-
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko 2014 – 2020
-
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař pro období 2014 – 2020,
verze 1.0 k datu 30. 3. 2016
-
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020
-
Strategie
komunitně
vedeného
místního
MAS CÍNOVECKO – LEADER, únor 2016
-
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SEVRVISO o.p.s. pro období 2014 – 2020
rozvoje
území
místního
partnerství
Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje
Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020
Regionální inovační strategie
Všechny dokumenty byly sledovány především z hlediska identifikovaných problémů území
a definovaných strategických cílů, jejichž úkolem je problémy odstranit v horizontu let 2014 – 2020.
Kapitola 2 je věnována stručné charakteristice jednotlivých dokumentů.
Všechny výše jmenované dokumenty mají obdobnou strukturu. Vždy obsahují:
Popis území
Základní charakteristika území z několika hledisek – poloha, členění, historie území apod.
analytická část
Rozbor vybraného území z několika důležitých hledisek – socioekonomická analýza (obyvatelstvo,
ekonomika, občanská vybavenost, doprava a dopravní infrastruktura, životní prostředí a technická
infrastruktura – a následná identifikace problémů a potřeb).
strategická část
Na základě výstupů analytické části stanovení strategických cílů k řešení identifikovaných problémů
a potřeb.
implementační část
Realizační fáze strategie.
str. 6 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Následující podkapitoly jsou charakteristikou jednotlivých oblastí dle jmenovaných strategických
dokumentů.
2.1 Charakteristika Ústecko-chomutovská aglomerace
Vymezení Ústecko-chomutovské aglomerace zahrnuje celkem 75 obcí a měst.
Seznam zapojených obcí a měst:
Bílina, Braňany, Březno, Bystřany, Černovice, Děčín, Dobkovice, Dolní Zálezly, Droužkovice, Dubí,
Duchcov, Háj u Duchcova, Havraň, Horní Jiřetín, Hostomice, Hrob, Hrobčice, Chabařovice, Chlumec,
Chomutov, Chuderov, Jeníkov, Jílové, Jirkov, Kadaň, Kámen, Kladruby, Klášterec nad Ohří, Košťany,
Krupka, Lahošť, Ledvice, Libouchec, Litvínov, Lom, Louka u Litvínova, Ludvíkovice, Malé Březno,
Malečov, Málkov, Malšovice, Mariánské Radčice, Meziboří, Modlany, Most, Novosedlice, Obrnice,
Ohníč, Osek, Otvice, Patokryje, Perštejn, Povrly, Proboštov, Přestanov, Rtyně nad Bílinou, Ryjice,
Řehlovice, Spořice, Srbice, Strupčice, Světec, Telnice, Teplice, Tisá, Trmice, Údlice, Újezdeček, Ústí
nad Labem, Velké Březno, Velké Chvojno, Vrskmaň, Vysoká Pec, Zabrušany, Želenice.
Geografická poloha:
Zdroj: Integrovaná Strategie Ústecko-chomutovské aglomerace, verze 7.1, SPF Group, s.r.o., Mepco, s.r.o., EUFC CZ, s.r.o.,
2016, strana 10
str. 7 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
2.2 Charakteristika Místních akčních skupin
Místní akční skupiny (MAS) jsou specifické organizace, jejichž cílem je podpora rozvoje určitého
zájmového území na základě vzájemné spolupráce místních veřejných i soukromých subjektů.
V ČR existuje cca 180 MAS, které vzájemně spolupracují a předávají si zkušenosti.
V rámci zpracovávaného dokumentu se jedná o následující Místní akční skupiny:









MAS Labské skály, z.s.
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
MAS Český Sever, z.s.
MAS České Středohoří, z.s.
MAS Podřipsko, z.s.
MAS Vladař, z.s.
MAS Naděje o.p.s.
MAS Cínovecko, o.p.s.
MAS SERVISO, o.p.s.
Obrázek 1 – Ústecký kraj
Jako zdroj informací pro tuto kapitolu posloužily webové stránky MAS a informace uvedené
v příslušných SCLLD, jejichž aktuálnost se váže k datu jejího uveřejnění.
str. 8 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
2.2.1
MAS Labské skály, z.s.
Základní informace o MAS Labské skály, z.s.
Kontakt:
MAS Labské skály, z.s., Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové
www.maslabskeskaly.cz, [email protected]
Jiřina Bischoffiová, vedoucí kanceláře - 722 944 947
Počet členů: 74
Seznam zapojených obcí a měst:
Benešov nad Ploučnicí, Dobkovice, Dobrná, Dolní Habartice, Františkov nad Ploučnicí, Heřmanov,
Homole u Panny, Horní Habartice, Chuderov, Chlumec, Jílové, Libouchec, Malá Veleň, Malé Březno,
Malečov, Malšovice, Markvartice, Merboltice, Petrovice, Povrly, Ryjice, Starý Šachov, Těchlovice,
Telnice, Tisá, Valkeřice, Velké Březno, Velké Chvojno, Verneřice, Zubrnice
Rozloha území: 427,32 km2
Geografická poloha:
Území MAS Labské skály leží v severní části okresu Ústí nad Labem a jižní části okresu Děčín. V území
se dotýkají dvě chráněné krajinné oblasti – CHKO České Středohoří a CHKO Labské Pískovce.
Obrázek 2 – MAS Labské skály, z.s.
str. 9 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
2.2.2
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
Základní informace o MAS Západní Krušnohoří, z.s.
Kontakt:
MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s., SNP 144, 431 44 Droužkovice
www.maskaszk.cz, [email protected], 724 960 964
Hana Dufková, ředitelka - 737 177 432
Počet členů: 54
Seznam zapojených obcí a měst:
Bílence, Blatno, Boleboř, Brandov, Březno u Chomutova, Černovice, Domašín, Droužkovice, Hora
Svaté Kateřiny, Hora Svatého Šebestiána, Hrušovany, Jirkov, Kalek, Klášterec nad Ohří, Kovářská,
Kryštofovy Hamry, Křimov, Loučná pod Klínovcem, Málkov, Měděnec, Místo, Nezabylice, Nová Ves
v Horách, Okounov, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Vejprty, Velemyšleves, Vrskmaň,
Všehrdy, Všestudy, Výsluní, Vysoká Pec
Rozloha území: 740,76 km2
Geografická poloha:
Územní působnost MAS Sdružení Západní Krušnohoří leží v Ústeckém kraji na území tří okresů
– Chomutov, Most, Louny.
Obrázek 3 – MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
str. 10 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
2.2.3
MAS Český Sever, z.s.
Základní informace o MAS Český Sever, z.s.
Kontakt:
MAS Český Sever, z.s., Národní 486, 407 47 Varnsdorf
www.masceskysever.cz, [email protected], 724 778 296
Ing. Eva Hamplová, vedoucí - 724 785 656
Počet členů: 59 (k 1. 1. 2016)
Seznam zapojených obcí a měst:
Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Horní Podluží, Chřibská, Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov, Krásná
Lípa, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Rumburk, Rybniště, Staré Křečany, Šluknov, Varnsdorf, Velký
Šenov, Vilémov, Jetřichovice, Bynovec, Labská Stráň, Arnoltice, Kámen, Ludvíkovice, Růžová, Česká
Kamenice, Kytlice, Svor, Srbská Kamenice, Janov, Okrouhlá, Kunratice, Prysk, Nový Oldřichov,
Kamenický Šenov, Huntířov, Veselé, Hřensko, Janská, Skalice u České Lípy, Slunečná
Rozloha území: 653,41 km2
Geografická poloha:
MAS Český Sever představuje oblast Šluknovského výběžku, Českého Švýcarska, Českokamenicka
a Novoborska v nejsevernější části republiky.
Obrázek 4 – MAS Český Sever, z.s.
str. 11 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
2.2.4
MAS České Středohoří, z.s.
Základní informace o MAS České Středohoří, z.s.
Kontakt:
MAS České Středohoří, z.s., Ploskovice 50, 411 42 Ploskovice
www.mascs.cz, [email protected], 417 639 613
Ing. Bohumír Jasanský, ředitel - 724 134 539
Počet členů: 24 (k 26. 2. 2016)
Seznam zapojených obcí:
Býčkovice, Drahobuz, Hlinná, Horní Řepčice, Chodouny, Chotiněvěs, Chudoslavice, Kamýk, Křešice,
Levín, Lhotka nad Labem, Liběšice, Libochovany, Litoměřice, Lovečkovice, Malé Žernoseky, Malíč,
Michalovice, Miřejovice, Mlékojedy, Píšťany, Ploskovice, Polepy, Prackovice nad Labem, Snědovice,
Staňkovice, Terezín, Trnovany, Třebušín, Úštěk, Velké Žernoseky, Vrbice, Vrutice, Žalhostice, Žitenice
Rozloha území: 380, 98 km2
Geografická poloha:
MAS České Středohoří se nachází na území NUTS II Severozápad, v jihovýchodní části Ústeckého
kraje.
Obrázek 5 – MAS České Středohoří, z.s.
str. 12 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
2.2.5
MAS Podřipsko, z.s.
Základní informace o MAS Podřipsko, z.s.
Kontakt:
MAS Podřipsko, z.s., Vražkov 2, 413 01 Roudnie nad Labem
www.maspodripsko.cz, [email protected]
Jan Broft, vedoucí kanceláře - 728 278 647
Počet členů: 52
Seznam zapojených obcí:
Brzánky, Bříza, Ctiněves, Černěves, Černouček, Dobříň, Dušníky, Horní Beřkovice, Hoštka, Hrobce,
Jeviněves, Kleneč, Krabčice, Kyškovice, Ledčice, Libkovice pod Řípem, Libotenice, Mneteš, Nové
Dvory, Oleško, Račice, Račiněves, Roudnice nad Labem, Straškov – Vodochody, Štětí, Vědomice,
Vražkov, Záluží, Židovice
Rozloha území: 249,11 km2
Geografická poloha:
MAS Podřipsko leží na území dvou krajů. Převážná část leží v jihovýchodní části kraje, některé obce
ve Středočeském kraji.
Obrázek 6 – MAS Podřipsko, z.s.
str. 13 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
2.2.6
MAS Vladař, z.s.
Základní informace o MAS Vladař, z.s.
Kontakt:
MAS Vladař, o.p.s., Karlovarská 6, 364 53, Valeč
www.vladar.cz, [email protected], 353 399 708
Ing. Josef Ryšavý, ředitel - 608 025 123
Počet členů: 48 (k 13. 2. 2015)
Seznam zapojených obcí:
Andělská Hora, Bitozeves, Blatno, Blažim, Blšany, Čeradice, Čihalov, Deštnice, Holedeč, Chbany,
Chyše, Kadaň, Krásný Dvůr, Kryry, Lenešice, Libědice, Liběšice, Libočany, Libořice, Lišany, Lubenec,
Manětín, Mašťov, Měcholupy, Nečtiny, Nepomyšl, Nové Sedlo, Očihov, Pětipsy, Petrohrad,
Podbořanský Rohozec, Podbořany, Postoloprty, Pšov, Račetice, Radonice, Rokle, Staňkovice, Štědrá,
Štichovice, Toužim, Tuchořice, Valeč, Veliká Ves, Verušičky, Vilémov, Vrbice, Vroutek, Výškov,
Zálužice, Žatec, Žiželice, Žlutice
Rozloha území: 1380 km2
Geografická poloha:
Oblast MAS Vladař leží na severozápadě ČR. Rozkládá se na území dvou jednotek NUTS II (převážně
Severozápad, malou částí Jihozápad)
Obrázek 7 – MAS Vladař, o.p.s.
str. 14 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
2.2.7
MAS Naděje o.p.s.
Základní informace o MAS Naděje, o.p.s.
Kontakt:
MAS Naděje o.p.s., Lišnice č.p. 42, 434 01 Most
www.nadeje.org, [email protected]
Ing. Kamila Fridrichová, manažerka - 775 250 233
Počet členů: 33
Seznam zapojených obcí:
Bečov, Bělušice, Braňany, Český Jiřetín, Duchcov, Havraň, Klíny, Korozluky, Lahošt, Lišnice, Lom,
Louka u Litvínova, Lužice, Malé Březno, Mariánské Radčice, Meziboří, Obrnice, Osek, Patokryje,
Polerady, Skršín, Želenice
Rozloha území: 299 km2
Geografická poloha:
MAS Naděje se nachází v Ústeckém kraji. Je tvořeno katastry 4 měst a 18 obcí, které se nacházejí
převážně na území ORP Most, Litvínov, Teplice.
Obrázek 8 – MAS Naděje, o.p.s.
str. 15 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
2.2.8
MAS Cínovecko, o.p.s.
Základní informace o MAS Cínovecko, o.p.s.
Kontakt:
MAS Cínovecko o.p.s., Ruská 264/128, 417 01 Dubí
www.mascinovecko.cz, [email protected], 417 554 638
Bc. Ladislava Hamrová, ředitelka - 721 291 555
Počet členů: 23
Seznam zapojených obcí:
Dubí, Háj u Duchcova, Hrob, Košťany, Mikulov, Moldava, Novosedlice, Proboštov
Rozloha území: 117,6 km2
Geografická poloha:
Území MAS Cínovecko se nachází v nejsevernější části okresu Teplice.
Obrázek 9 – MAS Cínovecko, o.p.s.
str. 16 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
2.2.9
SERVISO, o.p.s.
Základní informace o SERVISO, o.p.s.
Kontakt:
SERVISO o.p.s., Komenského náměstí 17, 411 15 Třebívlice
www.serviso.cz, [email protected], 416 596 169
Ing. Lucie Ječmenová, ředitelka - 725 583 773
Počet členů: 73
Seznam zapojených obcí:
Území působnosti MAS SERVISO tvoří 73 obcí a měst v okresech Litoměřice, Louny a Teplice. Města a
obce jsou součástí dobrovolných svazků obcí. Jedná se o DSO INTEGRO, Mikroregion Perucko,
Mikroregion Lounské Podlesí a Mikroregion Svornost. Samostantnými městy jsou Bílina, Louny a obec
Mšené-lázně.
Rozloha území: 1498,91 km2
Geografická poloha:
SERVISO, o.p.s. působí na území okresů Litoměřice, Louny a v jižní části okresu Teplice.
Obrázek 10 – SERVISO, o.p.s.
str. 17 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
2.3 Strategie udržitelného rozvoje
Strategie udržitelného rozvoje představovala ve své době (rok zpracování 2004 - 2005) pilotní
dokument svého druhu a jediný na úrovni kraje v rámci ČR.
Praxe však následně ukázala, že dokument, tak jak byl koncipován, byl nevyhovující, a tak v roce 2010
došlo k jeho aktualizaci. Udržitelný rozvoj je zde chápán především jako usilování o maximální
možnou a reálně dosažitelnou rovnováhu mezi environmentálním, ekonomickým a sociálním
rozvojem kraje. Aktualizace dále předpokládá, že strategie udržitelného rozvoje musí vyjadřovat
co možná nejširší společenský konsensus nad tématy, cíli, prioritami a opatřeními a současně musí
reagovat i na socioekonomické trendy vývoje vně kraje, v ČR, EU i dále.
Smyslem je tedy především zpřesnění zaměření strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje
a zjednodušení struktury dokumentu. Aktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje se soustřeďuje
„pouze“ na prioritní témata, která mají vztah k udržitelnému rozvoji.
2.4 Program rozvoje Ústeckého kraje
PRÚK je dokumentem, který na základě velmi detailní charakteristiky kraje, analýzy vnějších faktorů
a navíc analýzy názorů vybraných významných aktérů v ÚK navrhuje rozvojové priority kraje v tomto
sledu:
-
stanovení vize kraje do roku 2020,
identifikace rozvojových problémů kraje,
stanovení cílů,
návrh prioritních os a opatření,
specifikace prioritních opatření a aktivity pro jednotlivé regiony ÚK.
Nechybí zde ani implementační část, tedy popis přístupů a postupů k dosažení úspěšné realizace
priority a opatření.
2.5 Regionální inovační strategie
Regionální inovační strategie představuje nástroj, který by měl posunout regionální ekonomiku
kupředu, jež staví svou konkurenční výhodu na inovacích. Ty jsou vnímány jako jediná a nezbytná
cesta pro celou ČR, která může vést k zajištění růstu životní úrovně obyvatel. Ústecký kraj z tohoto
hlediska zaostává za většinou krajů ČR.
Taková transformace je podmíněna masivními vnějšími investicemi a současně fungováním
spolupráce veřejné správy, akademického sektoru, soukromých výzkumných ústavů a firem.
Členění dokumentu:
-
Stručný popis postavení Ústeckého kraje v ČR z pohledu hospodářského postavení
a inovační výkonnosti
Postup přípravy regionální inovační strategie
Návrh vize ÚK pro regionální inovační strategii
Návrh akčních plánů
str. 18 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
3. Strategické cíle v rámci jednotlivých dokumentů
V této kapitole jsou detailně popsány strategické cíle, specifické cíle a konkrétní opatření navrhovaná
v rámci sledovaných dokumentů a reagující na aktuální identifikované problémy a potřeby
jednotlivých území.
3.1 Strategické cíle Ústecko-chomutovské aglomerace
Na základě hlavních závěrů analytické části byl identifikován hlavní strategický cíl:
„Aktivizovat lidské zdroje, zvýšit jejich mobilitu a zlepšit životní prostředí, kvalitu života a podmínky
k podnikání v Ústecko-chomutovské aglomeraci jako nutný předpoklad pro udržitelný rozvoj a
sociální stabilitu regionu.“1
Splnění tohoto cíle je však podmíněno současným splněním specifických cílů, které se týkají čtyř
následujících prioritních oblastí.
Prioritní oblast 1: Dopravní dostupnost a vnitřní propojenost regionu
Prioritní oblast 2: Krajina a životní prostředí
Prioritní oblast 3: Konkurenceschopná ekonomika postavená na moderních technologiích, znalostech
a inovacích
Prioritní oblast 4: Sociální soudržnost
Každá prioritní oblast je dále rozpracována do konkrétních specifických cílů a opatření, která jsou
detailněji popsána v následující tabulce.
Neočíslovaná opatření představují tzv. „nezávazné“ intervence, které nebudou moci být podpořeny z
operačních programů formou integrovaného nástroje v rámci územní dimenze, avšak svými
synergickými vlivy jsou pro kvalitativní posun aglomerace a naplnění strategického cíle důležité.
Dalším důvodem zařazení některých opatření do nezávazné části je prioritizace vzhledem k potřebám
a finančním možnostem regionu.
1
Integrovaná strategie Ústecko – chomutovské aglomerace. SPF Group, s.r.o., Mepco, s.r.o., EUFC CZ, s.r.o.,
verze 7.1 z 11. 2. 2016, str. 175
str. 19 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Prioritní oblast
Specifický cíl
Opatření
1.
Dopravní
dostupnost
a vnitřní
propojenost
regionu
1.1
Přizpůsobit kvalitu
hromadné dopravy
potřebám obyvatel
a životnímu
prostředí
1.1.1
Budování, rekonstrukce a modernizace tramvajových
a trolejbusových tratí, vč. související infrastruktury
1.1.2
Modernizace a doplnění vozového parku, vč. související
infrastruktury
1.1.3
Výstavba, modernizace a zatraktivnění dopravních terminálů a
přestupních uzlů
Rozvoj informačních a odbavovacích systémů a systémů
dynamického řízení provozu s možností jejich budoucí
integrace
Rekonstrukce komunikací a křižovatek za účelem zvyšování
bezpečnosti a plynulosti hromadné dopravy
2.
Krajina a životní
prostředí
1.2
Zvýšit podíl
cyklodopravy
na celkové
dopravní
přepravě ve městě
1.3
Zkvalitnit silniční
Dopravní
infrastrukturu
aglomerace
Rozvoj cyklistické dopravní a související infrastruktury
2.1
Eliminovat
environmentální
zátěže a rizika
v území
2.1.1
Revitalizace brownfields a sanace ekologických zátěží
2.2
Zlepšit kvalitu vody
a zásobování
vodou
a chránit občany
před povodněmi
2.3
Zkvalitnit systém
sběru, třídění
a opětovného
využití odpadu
Kanalizace, čistění odpadních vod a zásobování pitnou vodou
2.4
Zvýšit ekologickou
stabilitu krajiny
2.5
Zlepšit kvalitu
ovzduší
Sídelní zeleň
2.6
Snížit energetickou
náročnost území
Zateplení veřejných budov
Zlepšit silniční napojení regionu, zejména pak napojení
na TEN-T a napojení významných průmyslových zón
Protipovodňová opatření, retenční schopnost krajiny, vodní toky a
plochy, vodní díla
Odpadové hospodářství
Eliminace emisí ze stacionárních zdrojů
Centrální zásobování teplem
str. 20 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
3.
Konkurenceschopná
ekonomika
postavená
na moderních
technologiích,
znalostech
a inovacích
4.
Sociální soudržnost
3.1
Rozvinout funkční
infrastrukturu
pro vědu, výzkum
a inovační
podnikání
3.2
Mobilizovat lidský
kapitál pro rozvoj
vědy, výzkumu
a inovačního
podnikání
3.3
Podporovat
síťování
a spolupráci v
oblasti
VaV a inovací
3.1.1
Rozvoj specializovaných VVI center
3.4
Propagovat
technické vědy a
technologické
podnikání
v aglomeraci
Společné projekty popularizace technických
a přírodovědných oborů
4.1
Zvýšit šance
znevýhodněných
osob na trhu práce
4.2
Zvýšit dostupnost
a kvalitu sociálních
služeb a rozvíjet
nástroje prevence
sociálně
patologických jevů
4.1.1
Podpora zapojení sociálně znevýhodněných osob na trh práce
Brownfields pro účely inovačního podnikání
Integrátor inovací
3.2.1
Vzdělávání pro VaV, podnikání a podnikavost
Uplatnitelnost absolventů na trhu práce
3.3.1
Přímá spolupráce soukromého a veřejného sektoru
Propagace MSP z aglomerace v zahraničí a výměna zkušeností
Podpora síťování firem v aglomeraci
Popularizace podnikání v regionu
Podpora zapojení osob se zdravotním postižením na trh práce
4.2.1
Rozvoj sociálního bydlení a rozvoj nízkokapacitních pobytových
forem sociálních služeb komunitního typu
4.2.2
Prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality
Tabulka 1 - Strategické cíle v rámci Ústecko – chomutovské aglomerace
Zdroj: Integrovaná Strategie Ústecko – chomutovské aglomerace, SPF Group, s.r.o., Mepco, s.r.o., EUFC, s.r.o., verze 7.1,
11. 2. 2016
3.2 Strategické cíle v rámci dokumentů MAS působících na území ÚK
V této podkapitole jsou detailně popsány strategické cíle, specifické cíle a opatření identifikované
ze strany jednotlivých MAS ve strategických dokumentech.
Navazující kapitola potom ukáže společné strategické cíle všech níže jmenovaných MAS a jejich
rozbor.
str. 21 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
3.2.1 MAS Labské skály, z.s.
Na základě hlavních závěrů analytické části byla identifikována hlavní vize:
„Prosperující a rozvíjející se region, ve kterém žijí motivovaní lidé odhodlaní vytvářet nové
příležitosti a prostor k naplnění spokojeného a kvalitního života pro další generace.“2
Výsledkem analýzy byly tři rozvojové prioritní oblasti (klíčové oblasti):
Prioritní oblast A: Rozvoj ekonomiky
Prioritní oblast B: Rozvoj obcí
Prioritní oblast C: Příroda, krajina a životní prostředí
Každá prioritní oblast je dále rozpracována do konkrétních strategických cílů, která jsou detailněji
popsány v následující tabulce.
Strategický cíl
Specifický cíl
Opatření
1.
Rozvoj
ekonomiky
1.1
Podpora podnikání
1.1.1
Podpora zemědělského podnikání – investice do hmotného
majetku (č. fiche PRV 1)
1.1.2
Zemědělství – zpracování zemědělských produktů
(č. fiche PRV 2)
1.1.3
Rozvoj podnikání na venkově a rozvoj venkovské turistiky,
vč. agroturistiky (č. fiche PRV 3)
1.1.4
Předávání znalostí a zkušeností (č. fiche PRV 4)
1.1.5
Podpora sociálního podnikání – investice (IROP 4)
1.1.6
Sociální podnikání – podpora provozu (OPZ 3)
2.
Rozvoj obcí
2
1.2
Zvýšení lokální
zaměstnanosti
1.2.1
Podpora lokální zaměstnanosti (OPZ 4)
2.1
Koncepce řešení
pro školství (rozvoj
kvalitního
a inkluzivního
vzdělávání dětí
a žáků do 15 let)
2.1.1
Realizace projektů Místních akčních plánů vzdělávání pro ORP
Děčín a ORP Ústí nad Labem – jako individuálních, partnerských
projektů z OP VVV (individuální projekty)
1.2.2
Podpora péče o děti zaměstnaných rodičů (OPZ 2)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Labské skály pro období 2014 – 2020, str. 121
str. 22 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
2.2
Podpora klíčových
kompetencí
a inkluzivního
vzdělávání
2.2.1
Kvalitní školy pro všechny – investice (IROP 5)
2.3
Rozvoj alternativní
dopravy
a bezpečnost
v obcích
2.4
Prevence sociálního
vyloučení
a negativních jevů
2.3.1
Bezpečně na kole, pěšky i veřejnou dopravou (IROP 1)
2.4.1
Sociální služby a komunitní centra – investiční záměry (IROP 3)
2.4.2
Podpora provozu sociálních služeb a
komunitních center v území MAS – neinvestiční záměry
(OPZ 1)
2.4.3
Rozvoj komunitního života v obcích (vlastní, národní, nadační
zdroje)
3.
Zachování
životního
prostředí
pro
další generace
2.5
Zkvalitnění řízení
rizik a řešení
katastrof
2.5.1
Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně (IROP 2)
2.6
Zachování a péče
o kulturní a přírodní
dědictví
2.6.1
Péče a využití kulturního a přírodního dědictví v
území MAS (vlastní zdroje, národní a nadační
zdroje, dobrovolnictví)
2.7
Občanský
vybavenost pro
spokojený život
2.8
Meziobecní,
mezinárodní
spolupráce
a spolupráce MAS
2.9
Rozvoj cestovního
ruchu
2.7.1
Dotační poradenství pro občanskou vybavenost v oblasti kultury,
sportu apod. (národní a vlastní zdroje)
3.1
Posílení biodiverzity
(OPŽ 1, OPŽ 2)
3.1.1
Likvidace invazivních druhů rostlin (OPŽP1)
3.2
Environmentální
výchova a osvěta
(vlastní, národní,
nadační zdroje)
3.2.1
Osvěta v oblasti lokálního čištění odpadních vod, obnovitelných
zdrojů a úspory energie a nakládání s odpady
2.8.1
Podpora spolupráce subjektů v území (obcí a DSO)
2.8.2
Projekty spolupráce MAS (PRV č. fiche 5)
2.9.1
Cílená podpora cestovního ruchu (vlastní zdroje MAS
a národní či grantové zdroje)
3.1.2
Výsadba dřevin (OPŽP 2)
Tabulka 2 - Strategické cíle v rámci MAS Labské skály, z.s.
Zdroj: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Labské skály pro období 2014 – 2020
str. 23 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
3.2.2 MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.
Na základě hlavních závěrů analytické části byla identifikována hlavní vize:
„Konkurenceschopný, rozvíjející se region pro spokojený a kvalitní život jeho nynějších i budoucích
obyvatel.“3
Výsledkem analýzy byly tři prioritní osy:
Prioritní osa 1: Konkurenceschopný, dostupný a bezpečný region
Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu
Prioritní osa 3: Dobrá správa území, zefektivnění veřejných institucí
Každá prioritní osa je dále podrobněji rozpracována do konkrétních strategických a specifických cílů
a opatření, jak ukazuje následující tabulka.
Strategický cíl
Specifický cíl
Opatření
1.
Konkurenceschopný
region
1.1
Rozvoj podnikání
1.1.1
Podpora zemědělského a lesnického podnikání
1.1.2
Podpora nezemědělského podnikání na venkově, včetně
cestovního ruchu
1.2
Podpora lokální
zaměstnanosti
1.2.1
Sociální podnikání
1.2.2
Rovné
o děti
příležitosti
na
trhu
práce
pro
2.
Dostupný region
2.1
Rozvoj alternativních způsobů dopravy
3.
Bezpečný region
3.1
Bezpečnost v obcích
4.
Kvalitní bydlení
4.1
Zkvalitňování
infrastruktury obcí
4.1.1
Zkvalitňování technické infrastruktury
4.2
Zkvalitňování
občanské
vybavenosti v obcích
4.2.1
Zkvalitňování občanské vybavenosti v obcích
rodiče,
pečující
4.1.2
Alternativní doprava a bezpečnost v obcích
3
Zdroj: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sdružení Západní Krušnohoří pro období 2014 – 2020,
str. 136
str. 24 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
5.
Živý venkov
5.1
Kvalitní a dostupné
vzdělání
5.1.1
Mateřské školy
5.1.2
Základní školy
5.1.3
Mimoškolní výchova a vzdělávání (včetně finanční gramotnosti
zájmového vzdělávání, rekvalifikací, doučování školních dětí
apod.)
5.2
Zlepšování podmínek pro sport, spolkový a kulturní život v obcích
6.
Snižování sociálních
disparit
6.1
Sociální služby a komunitní centra
7.
Cestovní ruch
7.1
Všestranná podpora cestovního ruchu, regionu jako takového
8.
Kvalita životního
prostředí
8.1
Životní
v obcích
6.2
Prevence sociálního vyloučení a snižování sociálních disparit
prostředí
8.1.1
Veřejná zeleň
8.1.2
Kvalita ovzduší
8.2
Životní prostředí v extravilánech obcí, plochy pro odpočinek mimo obcí, lesy
8.3
Evropsky chráněné lokality
8.4
Předcházení důsledkům klimatických změn (resilience)
9.
Kvalitní veřejná
správa
9.1
Informační systémy, informovanost obyvatel
9.2
Řízení rizik a řešení katastrof
9.3
Meziobecní spolupráce
9.4
Územní plány, regulační plány
10.
Kulturní dědictví
10.1
Kulturní dědictví
10.2.
Tradice
Tabulka 3 - Strategické cíle v rámci MAS Západní Krušnohoří, z.s.
Zdroj: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sdružení Západní Krušnohoří pro období 2014 – 2020
str. 25 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
3.2.3 MAS Český Sever, z.s.
Na základě hlavních závěrů analytické části byla identifikována hlavní vize:
„Český sever je prosperujícím regionem, který na principech udržitelného rozvoje vytváří podmínky
pro kvalitní život místních obyvatel, zvyšuje svou atraktivnost pro návštěvníky a podporuje
partnerství, spolupráci a inovace.“4
Pro naplnění vize byly stanoveny čtyři klíčové oblasti rozvoje území:
1.
2.
3.
4.
Práce, vzdělávání, služby
Doprava a infrastruktura
Životní prostředí
Cestovní ruch a komunitní rozvoj
V následující tabulce jsou detailně rozpracovány klíčové oblasti v podobě strategických cílů,
specifických cílů a opatření.
Strategický cíl
Specifický cíl
Opatření
1.
Zlepšit podmínky
pro zaměstnávání
a podnikání
se zvyšováním
kvality vzdělávání
a služeb
1.1
Rozvoj podnikání
zaměstnanosti
1.1.1
Podpora zaměstnanosti
1.1.2
Podpora sociálního podnikání
1.1.3
Infrastruktura pro sociální podnikání
1.1.4
Investice do zemědělských podniků
1.1.5
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů
1.1.6
Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů,
jejich mobilizace a uvádění na trh
1.1.7
Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
1.1.8
Sdílení zařízení a zdrojů
1.1.9
Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých
dodavatelských řetězců a místních trhů
1.2
Rozvoj kvality
4
1.2.1
Prevencí ke zvyšování bezpečnosti
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Český Sever pro období 2014 – 2020, str. 4
str. 26 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
vzdělávání
a veřejných
služeb
1.2.2
Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání
1.2.3
Sociální práce
1.2.4
Infrastruktura pro sociální služby a sociální bydlení
1.2.5
Efektivní veřejná správa a služby
1.2.6
Předávání znalostí a informační akce
2.
Zkvalitnit
dopravu,
infrastrukturu
a možnosti
volnočasového
využití
2.1
Zkvalitnění
mobility
2.1.1
Oprava komunikací
2.1.2
Bezpečnost na komunikacích, cyklodoprava
2.1.3
Údržba a obslužnost
2.1.4
Kvalitní veřejná doprava
2.2
Zlepšení veřejné
infrastruktury
2.2.1
Sportovní a zábavní využití
2.2.2
Zkvalitňování veřejného prostoru
2.2.3
Podpora bydlení
3.
Zlepšit kvalitu
životního
prostředí
3.1
Zvýšení
ekologické
stability
3.1.1
Čistota odpadních vod
3.1.2
Ekologická stabilita přírody a krajiny
3.1.3
Odpadové hospodářství
3.1.4
Čistota vzduchu
3.1.5
Čistota vody
3.1.6
Úspora energií ve veřejných budovách
3.1.7
Posílení biodiverzity
3.1.8
Posílení přirozené funkce krajiny
str. 27 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
4.
Zvýšit
atraktivnost
regionu
pro návštěvníky
a posílit
spolupráci
a komunitní
rozvoj
4.1
Rozvoj cestovního
ruchu
4.1.1
Zvyšování kvality služeb CR
4.1.2
Turistická infrastruktura
4.1.3
Podpora udržitelného cestovního ruchu
4.1.4
Ochrana a propagace kulturního dědictví
4.2
Rozvoj občanské
společnosti
4.2.1
Podpora aktivit občanské společnosti
4.2.2
Podpora akcí a projektů spolupráce
4.2.3
Komunitně vedený místní rozvoj
4.2.4
Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER
Tabulka 4 - Strategické cíle v rámci MAS Český Sever, z.s.
Zdroj: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Český Sever pro období 2014 – 2020
3.2.4 MAS České Středohoří, z.s.
Na základě hlavních závěrů analytické části byla identifikována hlavní vize:
„Šťastný a bezpečný domov.“5
Pro naplnění vize byly společným jmenovatelem všech rozvojových možností území MAS tyto
tři klíčové oblasti:
1. Bezpečí a jistota
2. Prosperita
3. Životní prostředí
Výše uvedené klíčové oblasti rozvoje jsou dále podrobněji rozpracovány v tabulce.
Strategický cíl
Specifický cíl
Opatření
1.
Flexibilní
a adaptabilní
pracovní síla
1.1
Podpora
zaměstnanosti
1.1.1
5
Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností (podpora stáží
a praxí žáků středních škol u místních podnikatelů včetně malých
živnostníků)
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS České Středohoří 2014 – 2020, str. 84
str. 28 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
1.1.2
Podpora kvalifikovaných profesí v zemědělství, řemeslech
a službách
1.1.3
Podpora a rozvoj partnerské spolupráce při realizaci politiky
zaměstnanosti na lokální úrovni
1.1.4
„Navrácení společenské prestiže řemeslům“
– Zatraktivnění řemeslných oborů pro žáky ZŠ
1.1.5
1.2
Zvyšování
kvality
a dostupnosti
vzdělávání
Tvorba pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané
a obtížně uplatnitelné
1.2.1
Zkvalitňování výuky ZŠ a celoživotního vzdělávání
1.2.2
Zkvalitnění a zušlechťování prostředí škol
1.2.3
Podpora spolupráce mezi školami na všech úrovních
1.2.4
Optimalizace kapacit předškolních, školních a mimoškolních zařízení
1.2.5
Podpora sociální inkluze
2.
Využití
hospodářského
potenciálu
2.1
Podpora MSP
a sociálního
podnikání
2.1.1
Obnova strojového, zpracovatelského zařízení, infrastruktury a
výrobních prostor, tržní úprava
2.1.2
Podpora zemědělské prvovýroby a zpracování produkce
2.1.3
Podpora vzniku malých a středních podniků
2.1.4
Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání
2.1.5
Podpora rozvoje řemesel
2.1.6
Obnova čerpacího a rozvodného podzemního závlahového systému
2.1.7
Podpora spolupráce na moderních a nekonvenčních marketingových a
prodejních opatřeních místních výrobců a poskytovatelů služeb
2.2
Podpora aktivit
cestovního
ruchu
a rozvoj
doprovodné
infrastruktury
2.2.1
Voda – zdroj odpočinku a rekreace – podpora vodní turistiky
a doprovodné infrastruktury
2.2.2
Odpočinková infrastruktura a služby
2.2.3
Výstavba a značení tras
2.2.4
Infrastruktura pěší, cyklo a hipoturistiky
str. 29 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
2.2.5
Budování gastronomických a ubytovacích kapacit (agroturistika)
2.2.6
Zvyšování jakosti služeb současných provozoven
2.2.7
Budování marketingových nástrojů, kampaní incomingové turistiky
3.
Atraktivní
a bezpečné
prostředí pro
život
2.3
Podpora
ochrany
a rozvoje
kulturního
a přírodního
dědictví
2.3.1
Revitalizace městských a vesnických památkových zón
3.1
Investice do
kvality fyzického
prostředí obcí
3.1.1
Obnova místních komunikací III. a IV. třídy
2.3.2
Veřejná infrastruktura zpřístupnění a zatraktivnění kulturního a
přírodního dědictví
2.3.3
Podpora památek UNESCO
3.1.2
Instalace prvků zvyšující bezpečnost osob i hendikepovaných při
pohybu na pozemních komunikacích, instalace bezbariérových prvků
3.1.3
Budování/udržování cyklotras/stezek v rámci dopravy za prací, škol a
za službami
3.1.4
Budování a obnova sítí technické infrastruktury (voda, kanalizace,
plyn)
3.1.5
Parkové úpravy, výdaje na výsadbu a revitalizaci municipální zeleně,
nákup techniky pro údržbu zeleně
3.1.6
Podpora rekonstrukce a revitalizace veřejného osvětlení k snižování
energetické náročnosti
3.2
Vybavenost
pro rozvoj
lidských zdrojů,
volný čas
a NNO
3.2.1
Výstavba, rekonstrukce a vybavení budov v oblasti kulturní, zájmové,
vzdělávací, volnočasové, spolkové, sportovní, sociální, komunitní aj.
vybavenosti
3.3
Moderní
veřejná správa a
rozvoj
informačních
technologií
na venkově
3.3.1
3.4
Zajištění
bezpečnosti
3.4.1
Zavedení institutu asistenta prevence kriminality
3.2.2
Nákup vybavení pro zařízení (viz výše)
Aplikace e-governmentu, podpora vzniku datových úložišť
3.3.2
Rozšiřování veřejného (volně šířeného) internetu
3.3.3
Pořizování územních plánů, studií rozvojových koncepcí
a jejich převod do informačních nástrojů za účelem jejich zveřejnění
3.4.2
Podpora koordinačních platforem pro řešení problematiky bezpečnosti
v sociálně problematických lokalitách a lokalitách ohrožených
sociálním vyloučením
str. 30 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
3.4.3
Preventivní programy
4.
Kvalitní a
dostupné služby
obyvatelům
4.1
Podpora
projektů
pro zajištění
sociálních
potřeb
v regionu
4.1.1
Podpora regionálního plánování sociálních a zdravotních služeb
4.2
Rozvoj
komunitních
a sociálních
služeb
obyvatelům
4.2.1
Infrastruktura a vybavení komunitních a polyfunkčních center apod.
pro různé cílové skupin ohrožené sociálním vyloučením, snižování
životní úrovně, začlenění do společnosti
4.1.2
Podpora vzniku, rozvoje a provozu sociálních služeb a komunitních
center
4.1.3
Informační kampaň, zvýšení povědomí veřejnosti o poskytovaných
sociálních službách a službách souvisejících a cílových skupinách KPSS
4.2.2
Podpora vybudování zázemí pro ambulantní a terénní služby
4.2.3
Stavební obnova budov, objektů nebo jejich částí v oblasti sociální a
zdravotnické infrastruktury
4.2.4
Podpora udržení a rozvoj INKLUZIVNÍHO bydlení (Pořízení bytů a
bytových domů pro sociální bydlení)
5.
Prostředí pro
život
5.1
Ochrana území
5.1.1
Vybavenost a modernizace složek integrovaného záchranného
systému
5.1.2
Podpora zavádění systematickou povodňovou, zátopovou, záplavovou
ochranu v intravilánu a ve volné krajině
5.1.3
Podpora retence vody v krajině
5.1.4
Zpracování územních studií pro koordinovanou ochranu krajiny
5.2
Doprava a
energetika
5.2.1
Podpora integrovaného systému dopravy
5.2.2
Podpora ekologické/nízkoemisní dopravy
5.2.3
Podpora tvorby plánů udržitelné mobility měst, svazků obcí
a firem
5.2.4
Opatření pro snížení energetické náročnosti budov, výměny topných
systémů, využití ekonomicky efektivních obnovitelných zdrojů ve
veřejných budovách, domácnostech, místních firmách
5.2.5
Podpora energetického managementu a využití ICT technologií
(dálkové odečty, systémy řízení a vyhodnocování spotřeby energie)
5.2.6
Podpora nové výstavby veřejných budov v pasivní standardu
a budov s téměř nulovou spotřebou energie
str. 31 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
5.2.7
Podpora tvorby energetických koncepcí a energetických plánů měst a
obcí, či svazku obcí
5.2.8
Podpora budování lokálních (decentralizovaných) systémů zásobování
energií
5.3
Životní
prostředí –
čisté, kvalitní,
zdravé
5.3.1
Odstraňování černých skládek, sanace skládek (odstranit nepovolené
skládky a rekultivovat staré skládky) + zavádět preventivní opatření
proti vzniku nových černých skládek
5.3.2
Zvyšování efektivity sběru tříděného odpadu, jeho zpracování a
využívání
5.3.3
Zavádění opatření pro posílení/zachování biodiverzity
5.3.4
Podpora výsadby původních dřevin
5.3.5
Rozvoj systému čištění odpadních vod a jejich svodu a rozvodů pitné
vody
5.4
Environmentální
výchova a
vzdělávání
5.4.1
Propagace a ochrana CHKO České středohoří – šetrný turismus
návštěvnost
5.4.2
Osvětové akce a kampaně v oblasti energetiky, dopravy
a ochrany životního prostředí
5.4.3
Začlenění vzdělávacích programů energetiky, dopravy
a ochrany životního prostředí do výuky základních, středních,
odborných škol
5.4.4
Vzdělávací programy pro zástupce veřejné správy, příspěvkových
organizací a místních podnikatelů v oblasti energetiky, dopravy a
ochrany životního prostředí
5.4.5
Kulaté a diskusní stoly pro veřejnost k tématům energetiky, dopravy a
ochrany životního prostředí
Tabulka 5 - Strategické cíle v rámci MAS České Středohoří, z.s.
Zdroj: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS České Středohoří 2014 – 2020
str. 32 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
3.2.5 MAS Podřipsko, z.s.
Na základě závěrů analytické části byla identifikována hlavní vize – Podřipsko v roce 2020:



„Region s kvalitním životním prostředím, moderní a bezpečnou infrastrukturou umožňující
způsoby dopravy šetrné k přírodě
Region aktivních a vzdělaných obyvatel, kteří mají k dispozici široké spektrum sportovních
a volnočasových zařízení, sociálních služeb a kvalitní a dostupné školství orientované na trh
práce
Turisticky atraktivní region s funkční ekonomikou zaměřenou na využívání místních zdrojů,
přírodního a kulturního dědictví“6
Na základě vize byly definovány klíčové oblasti rozvoje území:
Prioritní osa: Životní prostředí
Prioritní osa: Vzdělávání
Prioritní osa: Sociální věci a zdravotnictví
Prioritní osa: Rozvoj území
Prioritní osa: Podnikání a cestovní ruch
Výše uvedené klíčové oblasti rozvoje jsou dále podrobněji rozpracovány v tabulce.
Strategický cíl
Specifický cíl
Opatření
1.
Zajistit zdravé
a kvalitní životní
prostředí
pro obyvatele
Podřipska
a minimalizovat
negativní dopady
lidské činnosti
na životní
prostředí
1.1
Snížit znečištění vod
z komunálních zdrojů
a ochránit před
povodněmi a
záplavami
1.1.1
1.1.2
Přírodě blízká protipovodňová opatření
1.1.3
Optimalizace vodního režimu krajiny
1.2
Zlepšit kvalitu ovzduší
s důrazem na využití
k přírodě šetrných
způsobů výroby
energie a
energetických úspor
1.3
Předcházet vzniku
odpadů, zvýšit podíl
materiálového
a energetického
6
Odvádění a likvidace odpadních vod
1.2.1
Snížení emisí z lokálního vytápění domácností
a veřejných budov
1.2.2
Snížení energetické náročnosti veřejných budov
1.2.3
Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
1.3.1
Předcházení vzniku odpadů zvýšením informovanosti
a osvětou obyvatel Podřipska
1.3.2
Předcházení vzniku černých skládek
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko 2014 – 2020, str. 41
str. 33 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
využití odpadů a
odstranit staré
ekologické zátěže
1.3.3
Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů a
předcházení vzniku odpadů
1.3.4
Odstranění starých ekologických zátěží
2.
Zajistit kvalitní
vzdělání
dostupné pro
všechny občany
bez rozdílu,
podpořit zájem o
vzdělávání
a mimoškolní
aktivity,
zprostředkovat
spolupráci škol
s podnikatelským
sektorem
1.4
Zvýšit
ekologickou
stabilitu
krajiny
a
zlepšit
kvalitu
prostředí v sídlech
1.4.1
Posílení biodiverzity
2.1
Zvýšit kvalitu výuky
2.1.1
Podpora vzdělávání pedagogů za účelem snadnějšího rozvoje žáků
v klíčových a odborných kompetencích
1.4.2
Zlepšení kvality prostředí v sídlech
1.4.3
Posílení ekologické stability přírody a krajiny
2.1.2
Modernizace a zpřístupnění učeben za účelem zvýšení kvality
zájmu o vzdělávání v technických a přírodovědných předmětech
2.1.3.
Vybavení učeben vesnických škol digitálními technologiemi
s důrazem na jejich využívání ve výuce
2.1.4
Podpora vzdělávání v oblasti jazyků spolufinancováním
mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek a pořádáním
jazykových soutěží
2.2
Zlepšit dostupnost
vzdělávání pro
všechny osoby bez
rozdílu
2.2.1
Zvýšení kapacit MŠ s důrazem na alternativní využití prostor pro
všechny osoby bez rozdílu
2.3
Podpořit spolupráci
škol s podnikatelským
sektorem, rodiči,
spolky a školami
2.3.1
Podpora spolupráce škol s rodiči a spolky za účelem vedení žáků
včetně jejich rodin k pozitivnímu vztahu ke škole jako centru
komunity
2.3.2
Podpora vzájemné spolupráce škol za účelem usnadnění přechodu
žáků v rámci jednotlivých stupňů vzdělávacího systému a za
účelem zvýšení kvality výuky cizích jazyků (výměnné pobyty) a
zlepšení odborných kompetencí žáků
2.2.2
Vytvoření dostatečného počtu bezbariérových vzdělávacích
zařízení pro děti s postižením s odpovídajícím vybavením
a specializovanými zaměstnanci
2.3.3
Podpora spolupráce škol s podnikatelským sektorem
za účelem sladění zájmu studentů s obory požadované trhem
práce a za účelem zvýšení jejich odborných
a podnikatelských kompetencí
3.
Zabezpečit
3.1
Snížit počet (podíl)
3.1.1
Vyváření nových pracovních příležitostí na lokální úrovni
str. 34 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
pružnou,
komunikující
a finančně
stabilní síť
dostupných
zdravotních
a sociálních
služeb s důrazem
na prevenci
sociálně
patologických
jevů
a minimalizaci
sociálního
vyloučení
nezaměstnaných
(absolventi,
dlouhodobě
nezaměstnaní)
a zvýšit jejich
uplatnitelnost na trhu
práce
3.2
Zajistit odpovídající
kapacitu dostupného
bydlení pro osoby
ohrožené sociálním
vyloučením
3.1.2
Široká nabídka rekvalifikačních kurzů, celoživotního vzdělávání,
stáží a odborných praxí
3.3
Zajistit dostatečné
spektrum zdravotních
a sociálních služeb
odpovídajících
potřebám obyvatel
Podřipska včetně
jejich účinné publicity
a propagace
3.3.1
Zajistit dostupnost vybraných sociálních služeb (např. občanská
vybavenost, zvyšování finanční gramotnosti, terénní práce
v rodinách s dětmi apod.) také v menších obcích Podřipska
3.1.3
Aktivní spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální
nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů
3.2.1
Navýšení bezbariérových a finančně dostupných ubytovacích
kapacit pro seniory a hendikepované
3.2.2
Nastavení systému prostupného bydlení
3.3.2
Zajistit finanční stabilitu poskytovaných sociálních služeb vč.
spolupráce s podnikatelským sektorem
3.3.3
Odstraňování bariérovosti
3.3.4
Podpora komunitní sociální práce vč. rozvoje dobrovolnictví
3.4
Zvýšit pocit bezpečí
obyvatel Podřipska
a minimalizovat
výskyt sociálně
patologických jevů
3.3.5
Rozšíření sociálních služeb zaměřených na prevenci sociálního
vyloučení
3.4.1
Dostatek možností pro trávení volného času dětí a mládeže
3.4.2
Rozšíření programů pro ohrožené skupiny obyvatelstva
3.4.3
Eliminovat podnapilé osoby rušící veřejný pořádek
a bezpečnost občanů
3.4.4
Osvěta v oblasti prevence kriminality
3.4.5
Zařízení a systémy na ochranu osob a majetku
4.
Zajistit vyvážený
udržitelný rozvoj
celého území
MAS
4.1
Zkvalitnit síť místních
komunikací, zvýšit
bezpečnost v dopravě
a navýšit podíl
alternativních
způsobů dopravy
zejména cyklistické
4.1.1
Zlepšené současného stavu místních komunikací a zvýšení
bezpečnosti
4.2
Zvýšit kvalitu života
a atraktivitu
venkovských obcí
4.2.1
Zlepšení stavu veřejných prostranství, podpora budování
infrastruktury s důrazem na výsadbu zeleně
4.1.2
Omezení osobní automobilové dopravy podporou alternativních
způsobů dopravy (především cyklodopravy)
4.1.3
Rozvoj klíčové infrastruktury regionálního významu
str. 35 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
5.
Vytvářet nové
pracovní
příležitosti
zejména s
využitím místních
zdrojů
a produkce,
rozvíjet potenciál
Podřipska v
zemědělství
a v oblasti
cestovního ruchu
a zvýšit
povědomí
o Podřipsku
jakožto cíli
pro cestovní ruch
v rámci Českého
středohoří a
Kokořínska
zlepšením stavu
veřejných
prostranství
a obnovou památek
4.2.2
Obnova kulturního dědictví venkova a jeho následné využití
4.3
Zvýšit kvalitu života
a atraktivitu měst
zlepšením stavu
veřejných
prostranství
a obnovou památek
4.3.1
Zlepšení stavu veřejných prostranství, podpora budování
infrastruktury s důrazem na výsadbu zeleně
5.1
Zvýšit
konkurenceschopnost
zemědělského
sektoru
s důrazem na
zvyšování zájmu o
místní produkty a
zvyšování využití
vedlejších produktů
a surovin zemědělské
produkce
5.2
Zvýšit
konkurenceschopnost
ostatních malých
a středních
podnikatelů s
důrazem na podporu
marketingu místních
podnikatelů
a na zvyšování
energetické účinnosti
podnikání
5.3
Zvýšení atraktivnosti
Podřipska budováním
a modernizací
podnikatelské
infrastruktury
a služeb cestovního
ruchu
5.1.1
Podpora modernizace zemědělských a potravinářských podniků
investicemi do staveb a technologií
4.3.2
Obnova kulturního dědictví měst Podřipska a jeho následné
využití
5.1.2
Podpora odbytu kvalitních místních zemědělských produktů s
důrazem na rozvoj společenského a komunitního života
na Podřipsku
5.1.3
Podpora diverzifikace činností zemědělských podniků zejména do
agroturistiky a výroby tvarovaných biopaliv
5.2.1
Podpora zakládání a rozvoje lesnických a dřevozpracujících
podniků
5.2.2
Podpora ostatních malých a středních podnikatelů
s důrazem na marketing a zvyšování energetické účinnosti
podnikání
5.3.1
Vybudování a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj vybraných
forem cestovního ruchu (cykloturistika, rekreační plavba, jezdecká
turistika a ekoturistika) na území Podřipska
5.3.2
Výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávací
či zážitkové turistiky s důrazem na prezentaci historie, tradic či
tradičních řemesel na Podřipsku
5.3.3
Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoň
regionálního významu se záměrem využití pro cestovní ruch
včetně návazné infrastruktury (např. muzea, informační centra,
ubytování)
5.4
Zvýšení atraktivnosti
Podřipska budováním
a modernizací
veřejné infrastruktury
a služeb
5.4.1
Vybudování a zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj vybraných
forem cestovního ruchu (pěší a cykloturistika, lodní turistika,
jezdecká turistika) na území Podřipska
5.4.2
Výstavba, rekonstrukce a obnova objektů pro potřeby poznávací
str. 36 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
cestovního ruchu
či zážitkové turistiky s důrazem na prezentaci historie, tradic či
tradičních řemesel na Podřipsku
5.4.3
Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoň
regionálního významu se záměrem využití pro cestovní ruch
včetně návazné infrastruktury (např. muzea, informační centra,
ubytování)
6.
Vybudovat
organizaci
otevřenou
veřejnosti,
orientovanou na
cíle SCLLD
fungující
při dodržování
zásad
transparentnosti
a efektivnosti
5.5
Zlepšení marketingu
regionu zvýšením
informovanosti
turistů
a návštěvníků
5.5.1
Zřízení, rozšíření a modernizace jednotného informačního
systému v turistické destinaci Podřipsko ve vazbě na České
středohoří a Kokořínsko
6.1
Zvyšování kvality
činnosti MAS
6.1.1
Efektivnost činnosti MAS
6.1.2
Naplňování cílů SCLLD
6.1.3
Zvyšování informovanosti obyvatel Podřipska o činnosti MAS
5.5.2
Tvorba a distribuce propagačních a informačních materiálů a
dalších marketingových nástrojů turistické destinace Podřipsko ve
vazbě na České středohoří a Kokořínsko
6.1.4
Podpora naplňování SCLLD vlastním grantovým systémem
6.2
Spolupráce a přenos
příkladů dobré praxe
6.2.1
Spolupráce a přenos příkladů dobré praxe v oblasti ochrany
životního prostředí
6.2.2
Spolupráce a přenos příkladů dobré praxe v oblasti sportu
6.2.3
Spolupráce a přenos příkladů dobré praxe v oblasti školství
a vzdělávání
6.2.4
Spolupráce a přenos příkladů dobré praxe v oblasti podpory
místní produkce
6.2.5
Spolupráce při zvyšování atraktivity Podřipska v oblasti cestovního
ruchu
Tabulka 6 - Strategické cíle v rámci MAS Podřipsko, z.s.
Zdroj: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko 2014 – 2020
str. 37 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
3.2.6 MAS Vladař, o.p.s.
Strategická vize rozvoje území:
„Území MAS Vladař je příjemným místem pro život zdejších obyvatel, respektujícím své přírodní
a kulturní dědictví. Územím s dobře dostupnou a fungující veřejnou infrastrukturou nabízející
výborné možnosti zaměstnání a volnočasových aktivit, místem s fungující lokální ekonomikou a
službami, kvalitním vzděláváním, řešícím sociální začleňování a soudržnost, využívající také
potenciál udržitelného cestovního ruchu, jímž území MAS Vladař disponuje a probíhá vzájemná
spolupráce místních subjektů, tak i s dalšími na národní a mezinárodní úrovni.“7
V návaznosti na analýzu území, analýzu potřeb a návrhu řešení v klíčových oblastech udržitelného
rozvoje území MAS Vladař jsou definovány tyto strategické cíle pro jeho udržitelný rozvoj:
1. Dobře vybavené, živé a aktivní obce
2. Prosperující a soběstačná místní ekonomika
3. Udržení kulturního a přírodního dědictví pro další generace
Podrobné rozpracování strategických cílů ukazuje následující tabulka.
Strategický cíl
Specifický cíl
Opatření
1.
Dobře
vybavené, živé
a aktivní obce
1.1
Kvalitní a
bezpečné
komunikace
v obcích,
dopravní
dostupnost
1.1.1
Podpora zvyšování bezpečnosti v dopravě a rozvoj udržitelných forem
dopravy
1.1.2
Opravy a údržba místních komunikací
1.1.3
Zkvalitňování veřejné dopravy
1.2
Fungující a
dostupné sítě
1.2.1
Internetová konektivita, dostupnost komunikačních sítí
1.2.2
Výstavba a rekonstrukce vodovodů a kanalizací
1.2.3
Výstavba a rekonstrukce čističek odpadních vod
1.2.4
Rozšiřování a modernizace plynofikace území
1.3
Územní
plánování
a rozvoj sídel
1.3.1
Aktualizace územních a strategických plánů
1.3.2
Příprava nových, revitalizace starých ploch pro bytovou výstavbu,
občanskou vybavenost i komerční objekty
7
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař pro období 2014 – 2020, verze 1.0 k datu 30. 3. 2016,
str. 115
str. 38 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
1.4
Bezpečnost a
zdraví obyvatel,
krizové situace
1.4.1
Prevence kriminality
1.4.2
Podpora krizového řízení, koordinace krizových plánů
1.4.3
Zkvalitňování vybavení a zázemí složek IZS
1.4.4
Zkvalitňování a udržení dostupnosti lékařské péče
1.4.5
Zvyšování kvalifikace obyvatel v oblasti prevence
1.4.6
Rozvoj veřejných informačních systémů, systémů včasného varování,
místního rozhlasu
1.4.7
Pořízení zázemí pro krizové situace
1.4.8
Kybernetická bezpečnost
1.5
Upravené a
čisté obce
1.5.1
Výsadba, obnova a údržba zeleně v obcích
1.5.2
Rekonstrukce veřejných budov a obecního mobiliáře
1.5.3
Sběr, separace a recyklace komunálních odpadů
1.6
Využití krajiny
mezi
venkovskými
sídly
1.6.1
Zkvalitňování sítě cest spojujících obce (mimo silniční síť)
1.6.2
Zvyšování společenské funkce lesů
1.6.3
Výsadba původních dřevin na nelesní půdě
1.6.4
Podpora zachování i budování nových atraktivit v krajině
1.6.5
Vznik přírodních sportovišť
1.7
Zkvalitňování
vzdělávání
na venkově
1.7.1
1.8
Zvýšení kvality
služeb a rozvoj
aktivit pro děti a
mládež, mladé
rodiny, seniory
i ostatní občany
1.8.1
Kvalitní vzdělávání pro každé dítě
1.7.2
Celoživotní vzdělávání venkovského obyvatelstva
Kultura a spor
1.8.2
Sociální péče
1.8.3
Volnočasové a zájmové činnosti
1.8.4
Podpora vybavení pro spolkovou a zájmovou činnost
str. 39 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
1.9
Prevence
sociálního
vyloučení a
řešení
sociálního
začleňování
1.9.1
Rozvoj infrastruktury pro poskytování sociálních služeb
a sociálního bydlení
1.10
Spolupráce
venkova
1.10.1
1.9.2
Provozování sociálních a sociálně integračních služeb
1.9.3
Podpora zaměstnanosti cílových skupin
Podpora síťování a sdružování obcí a dalších subjektů
1.10.2
Projekty spolupráce MAS
2.
Prosperující
soběstačná
místní
ekonomika
2.1
Konkurencescho
pné zemědělské
podniky,
produkce
lokálních
potravin a
výrobků
2.1.1
Podpora zemědělských podniků
2.1.2
Podpora uvádění na trh zemědělských produktů
2.1.3
Podpora sociálního zemědělství
2.1.4
Podpora lesnických podniků, obnova a výsadba lesních porostů
2.1.5
Analýza využití zemědělské půdy na území MAS Vladař
2.1.6
Diverzifikace zemědělských činností a rozvoj nezemědělských činností
2.2
Konkurencescho
pné podniky a
služby
na venkově
2.2.1
Vznik a rozvoj aktivit v oblasti sociálního podnikání
2.3
Vzdělávající se
a spolupracující
podniky na
venkově
2.3.1
Podpora regionálních výrobců, zkracování dodavatelských řetězců
2.2.2
Zakládání a modernizace malých podniků
2.2.3
Zdokumentování ploch a objektů vhodných k podnikání
2.3.2
Sdílení strojů a technologií
2.3.3
Vzdělávání podniků a zaměstnanců
2.3.4
Podpora místní zaměstnanosti při zadávání veřejných zakázek
2.3.5
Efektivní marketing cestovního ruchu
2.3.6
Budování a zkvalitňování ubytovacích a stravovacích kapacit
3.
Udržení
kulturního
a přírodního
dědictví pro
3.1
Zachování a
zlepšení
životního
prostředí
3.1.1
Šetrné nakládání s půdou
3.1.2
Šetrné nakládání s vodou
str. 40 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
další generace
3.1.3
Ochrana ovzduší
3.1.4
Revitalizace a rekultivace ekologické zátěže
3.1.5
Ochrana a obnova venkovské krajiny
3.2
Zachování
kulturního
dědictví pro
další generace
3.2.1
Obnova a rekonstrukce kulturních památek místního
a regionálního významu
3.2.2
Obnova a rekonstrukce kulturních památek nadregionálního významu
Tabulka 7 - Strategické cíle v rámci MAS Vladař, o.p.s.
Zdroj: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař pro období 2014 – 2020, verze 1.0 k datu 30. 3. 2016
3.2.7 MAS Naděje, o.p.s.
Strategická vize rozvoje území:
„Změnit region ve skutečný domov obyvatel, se kterým spojí svoji budoucnost.“8
Podpora území bude směřována do tří klíčových oblastí:
1. Místní ekonomika
2. Území a sídelní celky
3. Příroda, krajina a životní prostředí
Podrobné rozpracování strategických cílů je uvedeno v následující tabulce.
Strategický cíl
Specifický cíl
Opatření
1.
Rozvoj a podpora
místní ekonomiky
1.1
Podpora
podnikání
1.1.1
Podpora zemědělského podnikání – investice do hmotného majetku
1.1.2
Podpora zpracování zemědělských produktů
1.1.3
Rozvoj nezemědělského podnikání
1.1.4
Předávání znalostí a zkušeností
1.1.5
Podpora sociálního podnikání – investice
1.1.6
Podpora sociálního podnikání – provoz
8
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020, str. 67
str. 41 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
1.2
Zvýšení lokální
zaměstnanosti
1.2.1
Podpora lokální zaměstnanosti
1.2.2
Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti
2.
Rozvoj a podpora
obcí
2.1
Podpora klíčových
kompetencí
2.2
Rozvoj
alternativní
dopravy
a bezpečnost
v obcích
2.3
Prevence
sociálního
vyloučení
a negativních jevů
2.1.1
Kvalitní školy pro všechny
2.2.1
Bezpečně autem, na kole, pěšky i veřejnou dopravou
2.2.2
Místní komunikace a veřejná prostranství
2.3.1
Podpora sociálních služeb a komunitních center – investice
2.3.2
Podpora sociálních služeb a komunitních center – provoz
2.3.3
Žijeme spolu
2.4
Zkvalitnění řízení
rizik a řešení
katastrof
2.4.1
Odolnost jednotek SDH II. a III. stupně
2.5
Zachování a péče
o kulturní a
přírodní dědictví
2.5.1
Zachování a péče o kulturní a přírodní dědictví
2.6
Podpora a rozvoj
občanské
vybavenosti
2.6.1
Dotační poradenství pro občanskou vybavenost v oblasti kultury,
sportu apod.
2.7
Prohlubování
spolupráce
a partnerství
2.7.1
Podpora spolupráce subjektů v území
2.7.2
Podpora spolupráce mezi MAS
2.7.3
Podpora přeshraniční spolupráce
3.
Zachování
životního
prostředí pro
další
generace
2.8
Rozvoj cestovního
ruchu
2.8.1
Podpora cestovního ruchu
3.1
Posílení
biodiverzity
3.2
Environmentální
výchova a osvěta
3.1.1
Výsadba dřevin na orné půdě
3.2.1
Osvěta v oblasti lokálního čištění odpadních vod, obnovitelných
zdrojů, úspory energie a nakládání s odpady
Tabulka 8 - Strategické cíle v rámci MAS Naděje, o.p.s.
Zdroj: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020
str. 42 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
3.2.8 MAS Cínovecko, o.p.s.
„Území místního partnerství MAS Cínovecko by mělo být územím:
-
-
-
jehož společenství vytváří podmínky pro dobré občanské soužití a plnohodnotný osobní
a společenský život všech lidí bez ohledu na jejich ekonomické a sociokulturní pozadí
či věk;
bezpečným, kde se obyvatelé nemusí bát o bezpečnost svoji, svých dětí i svého majetku;
jehož společenství dostatečně reaguje na svůj demografický vývoj, a které se připravuje
na stárnutí obyvatelstva vytvořením podmínky pro důstojný život seniorů;
jehož společenství se bude snažit předcházet či omezovat hrozbu sociálního vyloučení;
schopným efektivně řešit problémy sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením
ohrožených skupin obyvatel a sociálně vyloučených lokalit prostřednictvím optimálně
strukturovaných sociálních služeb
nabízejícím možnosti kvalitního a dostupného bydlení pro všechny skupiny obyvatel;
nabízejícím kvalitní možnosti pro vzdělávání a volnočasové aktivity dětí, mládeže,
dospělých i seniorů;
zabezpečujícím dostatek pracovních příležitostí prostřednictvím podpory podnikání
založeného na šetrném využívání místních zdrojů;
s kvalitním životním prostředím, jehož společenství podporuje zdravý životní styl
a ekologické aktivity a iniciativy podniků, občanů i neziskových organizací;
jehož společenství je hrdé na své kulturní dědictví a které jej aktivně rozvíjí;
s aktivními představiteli samospráv, MAS a občansky angažovaným obyvatelstvem,
kteří čile spolupracují a aktivně vytvářejí místní partnerství.“9
Podpora území bude směřována do šesti klíčových oblastí:
1. Zaměstnanost, vytváření pracovních příležitostí, rozvoj podnikání
2. Sociální soudržnost jako základní podmínky společenského rozvoje území
3. Zvyšování kvality života obyvatel území, péče o kulturní a přírodní bohatství
4. Vzdělávání a venkovské školství, spolupráce zainteresovaných aktérů/partnerů
5. Spolupráce pro přenos zkušeností a příkladů dobré praxe
6. Využití potenciálu území pro rozvoj cestovního ruchu
Podrobné rozpracování strategických cílů je uvedeno v následující tabulce.
9
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místního partnerství MAS CÍNOVECKO – LEADER, únor 2016,
str. 46
str. 43 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Strategický cíl
Specifický cíl
Opatření
1.
Zvýšit
zaměstnanost
a vytváření
nových
pracovních míst,
podpora
venkovských
podnikatelů
1.1
Zvýšit zapojení
místních aktérů
do řešení problémů
nezaměstnanosti
a sociálního
začleňování
v území MAS
CÍNOVECKO–
LEADER
1.1.1
Podpora vytváření nových a zachování stávajících pracovních míst
na území místního partnerství, podpora spolupráce místních aktérů
při řešení nezaměstnanosti
1.1.2
Vzdělávání obyvatel území pro zvyšování jejich zaměstnavatelnosti
1.1.3
Podpora investic do zemědělských podniků pro zvýšení jejich
konkurenceschopnosti
1.1.4
Podpora mikro, malých a středních podniků a tradičních lokálních
producentů
2.
Posílit sociální
soudržnost
obyvatel
(podpora
sociálního
začleňování)
3.
Zlepšit kvalitu
života obyvatel
území, prohloubit
ochranu
kulturního
a přírodního
bohatství a ŽP
2.1
Zkvalitnit veřejné
služby a zlepšit
kvalitu života
obyvatel území pro
aktivní začlenění
osob ohrožených
sociálním
vyloučením nebo
sociálně
vyloučených
a sociálních skupin
do společnosti a
zvýšení jejich
uplatnitelnosti na
trhu práce
2.1.1
Podpora sociálního začleňování sociálně vyloučených osob, či osob
sociálním vyloučením ohrožených, zavádění a rozvoj specifických
nástrojů k prevenci v sociálně vyloučených lokalitách
3.1
Zlepšit vzhled obcí
a zkvalitnit
občanskou
vybavenost
a technickou
infrastrukturu,
posílit bezpečnost
života osob, zdraví
a majetku, podpořit
ochranu a rozvoj
kulturního dědictví
a životního
prostředí
3.1.1
Rekonstrukce a revitalizace technické infrastruktury, zkvalitňování
občanské vybavenosti obcí
3.1.2
Zvýšení bezpečnosti osob, včetně řešení bezbariérovosti
a podpory šetrných způsobů dopravy
2.1.2
Podpora sociálního podnikání, zvýšení počtu a rozvoje sociálních
podniků a zvýšení jejich kvality (sociálního dopadu, udržitelnosti)
2.1.3
Rozvoj komunitních a sociálních služeb včetně infrastruktury
2.1.4
Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území – výstavba
a rekonstrukce bytů pro účely sociálního
popř. podporovaného bydlení
2.1.5
Podpora aktivit pro slaďování pracovního a rodinného života
obyvatel území místního partnerství (prorodinná opatření)
3.1.3
Zvyšování ochrany života osob, zdraví a majetku kvalitnějším
vybavením jednotek sboru dobrovolných hasičů
3.1.4
Péče o kulturní a přírodní památky na území místního partnerství
3.1.5
Ochrana a péče o přírodu a krajinu, zlepšení stability krajiny
a prevence přírodních katastrof
3.1.6
Ekologické vytápění lidských sídel, řešení odpadového hospodářství
a nakládání s odpady (oddělený sběr odpadů
v obcích)
str. 44 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
4.
Podpořit rozvoj
spolupráce
lokálních
partnerů
v oblasti
předškolního,
základního,
zájmového
a neformálního
vzdělávání
a zlepšování
infrastruktury
školských zařízení
4.1
Posílit kapacitu
vzdělávacích
zařízení na úrovni
zřizovatelů v území
prostřednictvím
spolupráce
s příslušnými
partnery včetně
investic
do infrastruktury
škol ve vybraných
oblastech
4.1.1
Podpora rozvoje kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí
a žáků do 15 let (včasná péče, předškolní a základní vzdělávání,
zájmové a neformální vzdělávání) prostřednictvím participace při
realizací Místních akčních plánů
5.
Rozvíjet
spolupráci
pro zvyšování
kompetencí MAS
a její abs.
kapacity
5.1
Zvýšit úroveň
inovativnosti
činnosti MAS
prostřednictvím
síťování (výměny
zkušeností)
a spolupráce
na národní
a evropské úrovní
včetně třetích zemí
5.1.1
Podpora rozvoje regionální, nadregionální a mezinárodní
spolupráce pro zvýšení synergie při využití všech zdrojů, přenosu
informací a zkušeností a společné využití znalostní základny
6.
Realizovat
aktivity
zaměřené na
rozvoj turismu na
území MAS
6.1
Zlepšit využití
potenciálu území
rozvojem turistiky
včetně diverzifikace
nezemědělských
činností zemědělců
do oblasti
agroturistiky
6.1.1
Valorizace sklářského, keramického a hornického dědictví
6.1.2
4.1.2
Podpora a kultivace spolupráce mezi zřizovateli, školami,
vzdělávacími zařízeními, organizacemi poskytujícími sociální služby
a dalšími relevantními partnery
4.1.3
Zlepšování školské infrastruktury a vybavení škol moderní
didaktickou technikou
Využití turistického potenciálu moldavské železnice
6.1.3
Zlepšení destinačního managementu
6.1.4
Zlepšení ubytovacích a stravovacích služeb pro turisty
6.1.5
Diverzifikace zemědělských podniků směrem k turismu
Tabulka 9 - Strategické cíle v rámci MAS CÍNOVECKO, o.p.s.
Zdroj: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místního partnerství MAS CÍNOVECKO – LEADER, únor 2016
str. 45 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
3.2.9 SERVISO, o.p.s.
„Území MAS by se do roku 2020 mělo stát prostorem, který svým obyvatelům, ale i všem aktérům,
kteří na jeho území podnikají nebo rozvíjejí další aktivity, bude zabezpečovat a poskytovat:
-
stabilní a odolné ekonomické prostředí zajišťující dostatečný počet dostupných
pracovních míst pro své obyvatele,
podmínky pro činnost soudržných městských i venkovských komunit zamezujícími
sociální
exkluzi na základě národnosti, věku či pohlaví,
kvalitní možnosti pro vzdělávání a volnočasové aktivity dětí, mládeže, dospělých i
seniorů,
udržitelnou krajinu předcházející riziku povodní, katastrofálních such, znečištění vod a
udržitelně nakládající s odpady,
území MAS prostřednictvím turismu udržitelně využívající místních zdrojů ve formě
atraktivní krajiny a ovocnářské, chmelařské a vinařské tradice,
infrastrukturu, která zajišťuje kvalitní služby pro obyvatelstvo, přispívá k atraktivnímu
vzhledu obcí a bezpečnost pohybu chodců a cyklistů,
kvalitní veřejné služby a rozvojové aktivity prostřednictvím aktivních představitelů
samospráv, MAS a občansky angažovaných obyvatel, kteří aktivně spolupracují
v rámci místního partnerství, ale i dalšími subjekty na regionální a nadregionální
úrovni.“10
Podpora území bude směřována do šesti klíčových oblastí:
1. Ekonomika – zaměřuje se na zvýšení počtu pracovních míst v území
2. Sociální soudržnost a zaměstnatelnost občanů – podporuje zlepšení sociálních vztahů ve
venkovských komunitách a začlenění nezaměstnaných osob na trh práce
3. Vzdělávání a venkovské školství - rozvoj spolupráce zainteresovaných aktérů/partnerů,
infrastruktura pro předškolní a základní vzdělávání
4. Životní prostředí – pomáhá zlepšit stabilitu krajiny, čistotu vod a hospodaření s odpadem
5. Infrastruktura – podporuje zlepšení vzhledu obcí a zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů
6. Turismus – podpora využití potenciálu území pro rozvoj cestovního ruchu.
7. Spolupráce - podpora vzájemné spolupráce MAS a dalších subjektů uplatňujících metodu
LEADER.
Podrobné rozpracování strategických cílů je uvedeno v následující tabulce.
10
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SERVISO na období 2014 - 2020, únor 2016, str. 52
str. 46 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Strategický cíl
Specifický cíl
Opatření
1.
Zvýšit počet
pracovních míst v
území
1.1
Zvýšit zapojení
místních aktérů do
řešení problémů
nezaměstnanosti a
sociálního
začleňování
v území MAS
SERVISO
1.1
Podpora malých a středních podniků s důrazem na podniky
produkující tradiční produkty
1.2
Podpora činnosti zemědělských a lesnických podniků a podniků pro
zpracování zemědělských a lesnických surovin
1.3
Zvýšení zaměstnatelnosti občanů, prostřednictvím zvyšování jejich
kompetencí
1.4
Podpora sociálního podnikání
1.5
Podpora komunikace mezi veřejným a soukromým sektorem
2.
Posílit a dále
podporovat
sociální
soudržnost
obyvatel a
sociální
začleňování)
2.1
Podpořit sociální
začleňování
sociálně
vyloučených osob či
osob ohrožených
sociálním
vyloučením,
zavádění a rozvoj
specifických
nástrojů k prevenci
v sociálně
vyloučených
lokalitách
2.1
Podpora sociálního začleňování, zavádění a rozvoj specifických
nástrojů k prevenci v sociálně vyloučených lokalitách
2.2
Rozvoj komunitních a sociálních služeb
3.
Podpořit
rozvoj
spolupráce
místních
partnerů
v oblasti a
zlepšení
infrastruktury
školských
zařízení
3.1
Posílit kapacitu
vzdělávacích
zařízení na úrovni
zřizovatelů na
území MAS
SERVISO
prostřednictvím
spolupráce s
příslušnými
partnery včetně
investic do
infrastruktury škol
ve vybraných
oblastech
3.1
Aktivity zaměřené na posílení kapacity vzdělávacích zařízení na
úrovni zřizovatelů na území MAS SERVISO prostřednictvím
spolupráce s příslušnými partnery včetně investic do infrastruktury
škol ve vybraných oblastech
4.
Zlepšit stav
životního
prostředí
4.1
Podporovat aktivity
zaměřené na
ochranu a péči o
přírodu a krajinu
4.1
Ochrana a péče o přírodu a krajinu, zlepšení stability krajiny a
prevence přírodních katastrof
2.3
Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení v území
2.4
Podpora slaďování pracovního a rodinného života
2.5
Podpora práce s mládeží
4.2
Zlepšení kvality vod
str. 47 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
5.
Zlepšit stav
technické
infrastruktury
obcí a
nemovitých
památek
6.
Efektivněji
využít potenciál
území pro rozvoj
turistiky
území, ochranu
vod, ovzduší, řešení
odpadového
hospodářství a
opatření k snížení
energetické
spotřeby
4.3
Zlepšení sběru a třídění odpadu
5.1
Zlepšit vzhled obcí
a zkvalitnit
občanskou
vybavenost a
technickou
infrastrukturu obcí,
posílit
bezpečnost života
osob, zdraví a
majetku prohloubit
ochranu a rozvoj
kulturního dědictví
venkovského území
MAS SERVISO
5.1
Rekonstrukce místních komunikací a revitalizace veřejných
prostranství
6.1
Zlepšit využití
potenciálu území
rozvojem turistiky,
podpořit budování
ubytovacích a
stravovacích
zařízení včetně
infrastruktury pro
trávení volného
času
6.1
Zvýšení propagace MAS jako destinace pro cestovní ruch, zlepšení
destinačního managementu
6.2
4.4
Snížení energetické náročnosti budov
5.2
Bezpečné komunikace pro pěší a cyklisty
5.3
Zvyšování ochrany života osob, zdraví a majetku kvalitnějším
vybavením jednotek sboru dobrovolných hasičů
5.4
Rekonstrukce nemovitých památek
Vytvoření turistického produktu „Magistrála Českého středohoří“
6.3
Podpora vodácké turistiky na Ohři
6.4
Podpora využití lokální železniční dopravy pro turistiku a budování
navazujících cyklotras
6.5
Zlepšení ubytovacích a stravovacích služeb pro turisty, podpora
agroturistiky
7.
Rozvíjet
spolupráci pro
zvyšování
kompetencí MAS
a její absorpční
kapacity
7.1
Zvýšit úroveň
inovativnosti
činnosti MAS
prostřednictvím
síťování (výměny
zkušeností) a
spolupráce na
národní a evropské
úrovní včetně
třetích zemí
7.1
Aktivity zaměřené na rozvoj regionální, nadregionální a
mezinárodní spolupráce pro zvýšení synergie při využití všech
zdrojů, přenosu informací a zkušeností a společné využití znalostní
základny
Tabulka 10 - Strategické cíle v rámci SERVISO, o.p.s.
Zdroj: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SERVISO na období 2014 - 2020, únor 2016
str. 48 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
3.2.10 Společné strategické cíle jednotlivých MAS
Studiem SCLLD jednotlivých Místních akčních skupin byly vypozorovány různé strategické cíle
odpovídající identifikovaným potřebám daného území, respektive reagující na tyto potřeby.
Podstatou je vždy zvyšování konkurenceschopnosti regionu, jež bude dosaženo vzájemnou
součinností hlavních faktorů rozvoje spatřovaných ve třech základních klíčových oblastech:
- rozvoj ekonomiky,
- rozvoj obcí,
- ochrana životního prostředí.
Lze konstatovat, že ačkoli jsou strategické cíle v jednotlivých strategických dokumentech
MAS popsány různě z pohledu členění, jedná se v podstatě o velmi obdobné cíle.
ROZVOJ EKONOMIKY
Posílení ekonomiky je zásadním předpokladem udržitelného rozvoje území, proto je podpora v této
oblasti řešena z úrovně všech MAS. Nejčastěji se jedná o následující strategické/specifické cíle:
- podpora podnikání (především v oblasti zemědělství),
- podpora lokální zaměstnanosti,
- podpora vzniku malých a středních podnikatelů,
- podpora sociálního podnikání.
ROZVOJ OBCÍ
Potřeba podpory rozvoje obcí je důležitá především z pohledu zlepšení kvality života obyvatel.
Nejčastěji jde o následující strategické/specifické cíle:
- zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání,
- rozvoj alternativních způsobů dopravy (cyklodoprava),
- bezpečnost v obcích,
- sociální služby, snižování sociálních disparit,
- zkvalitňování občanské vybavenosti obcí,
- podpora rozvoje cestovního ruchu,
- péče o kulturní a přírodní dědictví,
- zkvalitňování infrastruktury obcí,
- zkvalitnění řízení rizik a řešení katastrof,
- efektivní a moderní veřejná správa,
- meziobecní spolupráce a spolupráce MAS.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V rámci této klíčové oblasti se jedná především o následující strategické/specifické cíle:
- zlepšení kvality životního prostředí a zachování pro další generace,
- ochrana přírody,
- environmentální výchova a osvěta,
- posílení biodiverzity,
- podpora rozvoje veřejné zeleně,
- nakládání s odpady, respektive likvidace a třídění komunálního odpadu,
- ochrana vody a půdy,
- ekologické vytápění lidských obydlí.
str. 49 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Klíčové oblasti rozvoje území jednotlivých MAS více či méně kopírují klíčové oblasti vytyčené
ve strategických dokumentech Ústeckého kraje, pouze jednotlivá opatření se mohou rozcházet.
Tato odrážejí aktuální problémy konkrétních území.
3.3 Strategické cíle v rámci Strategie udržitelného rozvoje ÚK
Dokument obsahuje strategické cíle udržitelného rozvoje ÚK stanovené na základě zjištěných
problémů při analýze územní situace z několika hledisek (ekonomika, zaměstnanost, životní prostředí
apod.)
Strategická vize udržitelného rozvoje Ústeckého kraje je následující:
“Ústecký kraj v roce 2020 je průmyslovým regionem s rozmanitým zaměřením odvětví využívajících
moderní environmentálně šetrné technologie. Efektivní propojení výzkumu a vývoje podpořeného
kvalitním vzdělávacím zázemím s přímou aplikací inovativních řešení v praxi posouvá Ústecký kraj
mezi nejprogresivnější evropské regiony. Důraz přibývajícího počtu ekonomických subjektů na
environmentální a sociální odpovědnosti a uplatňování principu partnerství přispívá ke kvalitě
životního prostředí Ústeckého kraje, které si občané volí nejenom jako místo k práci, ale hlavně
jako místo k životu. Udržitelnost rozvoje je přímo úměrná míře konkurenceschopnosti regionu”11
Udržitelnost rozvoje ÚK spočívá v realizaci konkrétních opatření stanovených v rámci čtyř klíčových
oblastí – prioritních os. Tyto osy představují oblasti problémů řešených na území ÚK.
Prioritní osa I: Efektivní ekonomika a zaměstnanost
Prioritní osa reaguje na charakter ekonomiky:
-
rozsáhlá povrchová těžba uhlí, vysoká koncentrace energetických zařízení a chemického
průmyslu – zdroj konfliktů s ochranou životního prostředí
nižší míra ekonomické aktivity,
vysoká míra nezaměstnanosti (nejvýznamnější nerovnovážný faktor ohrožující udržitelný
rozvoj),
nesoulad nabídky a poptávky na trhu práce, deficit absolventů s technickým vzděláním
a řemesel,
nedokončená dopravní infrastruktura,
nepříznivá vzdělanostní struktura obyvatel,
nízká míra vědy a výzkumu.
Cílem prioritní osy je posílení vzájemné rovnováhy mezi ekonomickým rozvoje kraje a sociální
soudržností.
11
Aktualizace strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (schválená Zastupitelstvem ÚK dne 23. 6. 2010)
str. 50 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Prioritní osa II: Vyvážené využívání území
Nejvýznamnějším nerovnovážným faktorem ve využívání území jsou:
-
územní limity těžby,
velký rozsah území „brownfields“,
zanedbané městské části v průmyslových oblastech.
Globálním cílem prioritní osy je posílení vyváženého využívání území, které je základní podmínkou
udržitelného rozvoje.
Prioritní osa III: Zdravá a soudržná společnost
Základním nerovnovážným faktorem je vysoká míra nezaměstnanosti, jejíž důsledkem je růst
kriminality, extremismu, exkluze určitých skupin populace.
Cílem prioritní osy je podpora zdravé a sociálně soudržné společnosti.
Prioritní osa IV: Kvalitní životní prostředí
Nevýznamnějším problémem životního prostředí ÚK je zhoršená kvalita ovzduší, na kterou
je zacílena celá prioritní osa.
Podrobnější rozklíčování ukazuje následující tabulka.
Prioritní osa
Cíl
Opatření
I.
Efektivní
ekonomika a
zaměstnanost
Posílení ekonomické
základny Ústeckého
kraje a rozvoj
podnikatelského
prostředí
Vytváření podmínek pro účinnou spolupráci samosprávy
s podnikatelským prostředím v reálném čase
Zjednodušení legislativního prostředí a snížení byrokratické zátěže
podnikání
Vytváření podmínek pro rozvoj perspektivních odvětví průmyslu
respektující potřeby sídel a krajiny
Zlepšení politického a ekonomického prostředí pro příliv nových
investic s dlouhodobou perspektivou setrvání
v regionu
Udržení a další rozvoj malých a středních podniků jako žádoucího
doplňku a rozšíření ekonomické základny kraje
Podpora spotřeby regionální produkce
Rozvoj inovačního
prostředí
a modernizace
výrobních
technologií,
snižovaní materiálové
a energetické
náročnosti
ekonomiky
Ústeckého kraje
a zlepšení nakládání
s odpady
Využívání energeticky a materiálově efektivních technologií
Rozvoj inovací (a eko-inovací) a výrob a služeb s vysokou
přidanou hodnotou
Propojení vysokých škol a výzkumných pracovišť
s podnikovou sférou
Podpora institucí zabývajících se výzkumem a vývojem
a přípravou nových odborníků
Zavádění a provozování nejlepších dostupných technik (BAT,
respektive BATNEEC) prostřednictvím dostupných nástrojů
Úspora energií a využívání obnovitelných zdrojů energie
Zvyšování podílu separace, recyklace, materiálového
a energetického využití odpadů
str. 51 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Rozvoj zpracovatelských kapacit integrovaného sytému třídění,
separace a následné recyklace a materiálového
a energetického využití komunálních odpadů na území Ústeckého
kraje
Rozvoj systému sběru a zpracování bioodpadu
Rozvoj a uplatňování moderních metod řízení včetně
environmentální a sociální zodpovědnosti firem
Zvyšováním kvality
dopravní
infrastruktury
a dopravních služeb,
podporovat
udržitelný
ekonomický růst
a pracovní mobilitu
Dobudování nezbytné dopravní infrastruktury, zejména páteřní
silniční sítě a obchvatů měst
Vytvoření kvalitních integrovaných dopravních systémů, jejichž
základem bude železniční a autobusová přeprava osob na střední
a dlouhé vzdálenosti. Páteřní systém musí být na vhodných
místech doplňován nemotorovými druhy dopravy
Zajištění managementu systému kombinované dopravy
na území Ústeckého kraje a vytvoření podmínek
pro převedení zejména transitní nákladní dopravy
na železnici
Zajištění bezpečného parkování na odstavných parkovištích
s dostatečnou kapacitou v dosahu hromadné dopravy
– systém “park and ride”
Zkvalitnění inteligentního dopravního systému zvyšující
bezpečnost a ochranu obyvatelstva
Zajištění dostupnosti prostředků veřejné dopravy
pro osoby se specifickými potřebami (osoby se zhoršenou
schopností pohybu a orientace)
Snižovat
nezaměstnanost
s cílem dosáhnout
v období 2010 –2020
Rovnovážného stavu
mezi nabídkou
a poptávkou na trhu
práce
Vytváření nových pracovních příležitostí a udržení stávajících
pracovních míst, zejména s využitím lokální a regionální produkce
v rámci podpory malého a středního podnikání
Zkvalitnění systému rekvalifikací a celoživotního vzdělávání
s ohledem na vyvíjející se potřeby zaměstnavatelů a zvýšení
uplatnění obyvatel na trhu práce doplňováním jejich kompetencí,
znalostí a dovedností
Zvýšení uplatnění občanů ze skupiny osob obtížně uplatnitelných
na trhu práce
Zapojení především dlouhodobě nezaměstnaných
do realizace veřejně prospěšných prací
Programy veřejně prospěšných prací pro osoby odsouzené
k výkonu alternativních trestů připravené ve spolupráci
s Probační a mediační službou ČR
Úprava fungování systému poskytování sociálních dávek tak, aby
se omezilo riziko jeho zneužívání, a aby motivoval příjemce k
aktivnímu přístupu k řešení jejich sociální situace
Zvýšit vzdělanost,
kvalifikaci
a
konkurenceschopnost
obyvatelstva
Ústeckého kraje na
trhu práce
Realizace přípravných programů pro děti předškolního věku ze
sociálně slabých skupin populace a motivovat jejich rodiny ke
spolupráci při zajištění školní docházky dětí
Rozvoj volnočasových aktivit pro děti ze sociálně znevýhodněného
prostředí
Dlouhodobé zlepšování čtenářské gramotnosti žáků základních
škol
Zavedení motivačního systému (stipendia, odměny)
pro nejlepší žáky ze sociálně slabých rodin
str. 52 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Zvýšení spolupráce škol, rodičů, informačních
a poradenských středisek pro volbu povolání na úřadech práce a
orgánů sociální péče
Zvýšení počtu uchazečů o studium v oborech požadovaných trhem
práce
Motivace zaměstnavatelů k participaci na vzdělávání
Zlepšení spolupráce mezi zaměstnavateli a školami
Zlepšení odborné úrovně pedagogických pracovníků
a materiálního vybavení škol
Rozšíření nabídky terciárního vzdělávání dle potřeb trhu práce v
kraji
Rozvoj dalšího vzdělávání dospělých:
vytváření podmínek pro návrat uchazečů
o zaměstnání do školského systému
- rozšíření příležitostí pro neformální vzdělávání
Rozvíjet potenciál
kraje v oblasti
cestovního ruchu a
zvýšit povědomí
o kraji jakožto cíli
pro cestovní ruch
Rozvoj infrastruktury a produktů environmentálně šetrného
turistického ruchu s ohledem na specifika Ústeckého kraje
Vytvoření kvalitního managementu cestovního ruchu fungujícího
na základě spolupráce veřejného sektoru
a poskytovatelů služeb v cestovním ruchu
Podpora podnikatelského využití nevyužitých kulturních
a technických památek
Zvýšení objemu investic na obnovu kulturních
a technických památek
Posílení „image“ kraje jako destinace pro cestovní ruch
II.
Udržitelné
využívání území
Aktivní účast kraje
v diskusích
a rozhodování
o územních limitech
těžby
Vytvoření platformy pro zohlednění postojů všech
zainteresovaných subjektů (např. výsledky místních referend) pro
vyjednávání se státem
Aktivní účast kraje při projednávání příslušných dokumentů jako
např. státní energetická a surovinová koncepce, Politika územního
rozvoje
Aktivní pomoc kraje místním samosprávám v prosazování zájmů
obyvatel Ústeckého kraje při jednáních
a rozhodováních o územních limitech těžby
Posílení spolupráce mezi všemi dotčenými subjekty
při plnění úkolů stanovených Politikou územního rozvoje, zejména
pro specifické oblasti Mostecko a Krušné hory
Zlepšit stav měst a
obcí
Revitalizace nevyužívaných ploch a objektů,
tzv. brownfields
Revitalizace center a problémových částí měst (ekologicky,
sociálně, bezpečnostně apod.), zajištění ploch
a infrastruktury pro relaxaci a volný čas obyvatel
a návštěvníků měst
Řešení dopravy v klidu ve městech, podpora rozvoje systémů
veřejné dopravy a posilování její atraktivity ve srovnání
s individuální automobilovou dopravou
Dokončení sanací zbývajících starých ekologických zátěží
na území kraje
Snižování energetické náročnosti budov, podpora energetických
úspor ve veřejném sektoru i při individuální výstavbě či
str. 53 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
rekonstrukci bydlení
Zlepšováním infrastruktury a zajištěním veřejných služeb vytvářet
podmínky pro udržení stability osídlení, zejména
ve venkovských a periferních oblastech kraje
Podpora výstavby nového nebo transformace současného
bytového fondu na byty s nízkými provozními náklady, které by
byly využitelné např. jako „startovací“ byty pro mladé rodiny
s dětmi apod.
Odstranění bariér ve veřejných a veřejně přístupných prostorech a
objektech pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
Využít nástrojů
územního plánování
k snižování dopravní
náročnosti obsluhy
území
Regulace rozptýlené bytové a komerční zástavby mimo současně
zastavěné území obcí a mimo dosah systémů hromadné dopravy
osob a nákladů
Striktní regulace výstavby nových průmyslových zón
na volných plochách mimo již zastavěná území obcí
a mimo multimodální logistické uzly
Regulace výstavby nových velkoplošných obchodních center na
okrajích administrativních území měst mimo obytné zóny
Zlepšit ekologické
funkce krajiny
a posílit její ochranu
(zejména ZPF) před
zástavbou
Preference využití nevyužívaných zdevastovaných ploch
a objektů ("brownfields") před výstavbou na “zelené louce”
zejména v souvislosti s novými stavebními záměry
Zlepšení kvality lesů a optimalizace jejich druhové skladby
a zajištění únosnosti využívání lesů pro rekreační i zájmové
aktivity
Využití rekultivovaných ploch pro pěstování biomasy jakožto
alternativy k pěstování biomasy na zemědělské půdě
Využívání obnovitelných zdrojů energie tak, aby nedocházelo k
ničení celkového rázu krajiny a biodiverzity,
např. v souvislosti s výstavbou větrných a slunečních elektráren
Efektivní postup při využívání neobnovitelných přírodních zdrojů s
cílem snížit negativní dopady na životní prostředí
a společnost a uplatňování oprávněných kompenzací
Zlepšení retenčních schopností krajiny a snižování rizik povodní
III.
Zdravá a
soudržná
společnost
Vytváření podmínek
pro zlepšení zdraví
a životního stylu
obyvatel Ústeckého
kraje
Pozitivní změna životního stylu obyvatel Ústeckého kraje
Koordinace přípravy systému preventivních opatření v oblasti
zdraví včetně osvěty
Zlepšení systému sexuální a rodinné výchovy (včetně zařazení
tématu rodinných financí) na základních a středních školách
Ústeckého kraje
Rozvoj systému prevence a pomoci v obtížných životních situacích
souvisejících s těhotenstvím, porodem a péčí o děti
Předcházení sociálnímu vyloučení různých skupin obyvatel
prostřednictvím systému vhodných sociálních služeb
Podpora poskytování kvalitní zdravotní péče
ve zdravotnických zařízeních na území kraje
Snížit výskyt
rizikového chování v
populaci
Vytváření středisek volného času pro děti
ze znevýhodněného prostředí a nabídka dětem smysluplně trávit
volný čas
str. 54 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
a snížit kriminalitu
na území Ústeckého
kraje
Posílení znalostí a dovedností pracovníků ve školství v oblasti
problematiky sociálně nežádoucích jevů a jejich prevence
Zlepšování spolupráce rodiny se vzdělávacími organizacemi
a posílení schopnosti rodičů vnímat změny v chování dítěte, které
ukazují na možný výskyt nežádoucích jevů a zvyšování jejich
informovanosti o možnostech pomoci
Rozvoj vhodných programů sociální prevence v kraji
Realizace smysluplných opatření v oblasti situační prevence v
obcích včetně opatření zaměřených na informování občanů o
možných rizicích a o možnostech individuální ochrany před
trestnou činností
Prevence vzniku sociálně vyloučených lokalit
Zvýšené nasazení příslušníků městské policie a Policie ČR zejména
v problémových lokalitách, zvýšení jejich kvalifikace a vybavení, a
důsledný postup při ochraně pořádku
a zákonnosti
Zajištění rovných
příležitostí pro
občany kraje při
vstupu
do vzdělávání a na trh
práce
Zajištění odpovídající nabídky rekvalifikačních kurzů
i pro nezaměstnaností nejvíce ohrožené skupiny obyvatelstva –
zejména čerstvé absolventy škol, matky
s malými dětmi, dlouhodobě nezaměstnané a občany
se sníženou pracovní schopností
Zlepšit kvalitu,
efektivitu a
transparentnost
veřejné správy a
zajistit efektivní
nakládání
s veřejnými
prostředky
Zapojení měst, obcí a regionů do aktivit a procesů směřujících k
udržitelnému rozvoji jako je MA21, NSZM, Timur apod.
Nabídka resocializačních programů pro matky, kterým končí
mateřská dovolená a dlouhodobě nezaměstnané s cílem zvýšit
jejich sociální, komunikační a právní znalosti
a dovednosti
Úprava legislativního rámce k výběru a přerozdělování daní
Zajištění transparentnosti realizace veřejných zakázek
Posílení vzdělání úředníků veřejné správy v oblasti udržitelného
rozvoje
Podpora vzniku rad pro udržitelný rozvoj území dle stavebního
zákona
Zkvalitnění systému krizového řízení a zajištění ochrany
obyvatelstva v krizových situacích
Zlepšit „image“ kraje
jako místa pro kvalitní
život
Vytvoření uceleného systému poskytování informací
o kraji a to ve spolupráci s podnikatelskou sférou, neziskovým
sektorem a dalšími partnery
Zdokonalení systému
reakce Ústeckého
kraje na zdravotní a
bezpečnostní rizika
Zdokonalení systému varování a informování obyvatelstva,
vyrozumění orgánů krizového řízení a složek IZS
Zlepšení finanční, organizační a materiální podpory složek ISZ
Zvýšení připravenosti obyvatel, veřejné správy a složek IZS
k řešení dopadů globálních a jiných bezpečnostních hrozeb
a rizik
IV.
Kvalita životního
prostředí
Zlepšit kvalitu ovzduší
v Ústeckém kraji
Zpracování místních programů ke zlepšení kvality ovzduší
ve všech obcích v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší
Využívání alternativních pohonných hmot v systémech hromadné
dopravy a individuální dopravy a řešit bezpečnost a rozšíření sítě
str. 55 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
čerpacích jednotek alternativních paliv jako CNG, případně dalších
Omezení znečišťování ovzduší z mobilních i stacionárních zdrojů,
uplatnění tohoto postoje i při výstavbě nových průmyslových
podniků
Rozšíření „zelených “ veřejných ploch a zamezení Likvidace
stávajících „zelených“ ploch v obcích a městech
Zklidnění a omezení dopravy v obytných zónách a centrech měst
(Tempo 30) a podpora vzniku pěších zón
Preference dosažení ekologické stability revitalizovaných území
zasažených těžbou uhlí
Zavádění moderních systémů kogenerace, neboli společné výroby
tepla a elektřiny a využívání odpadního tepla
Snížení ztrát CZT systémů a vytvoření podmínek motivujících k
využívání CZT
Regulace znečištění z malých lokálních zdrojů
Zajištění efektivní
ochrany životního
prostředí včetně
odpovídajícího
Financování ochrany
životního prostředí
Aktivně usilovat o naplňování závazků státu vůči Ústeckému kraji
vyplývajících z existujících historicky vzniklých environmentálních
zátěží, usilovat o systémové řešení těchto kompenzací
Zohlednění existujících environmentálních nákladů vznikajících na
území kraje v důsledku jeho specifického postavení v ekonomické
struktuře ČR, např. v rámci pravidel rozpočtového určení daní, a
využít tyto prostředky na aktivní regionální politiku
Zajištění odpovídajícího růstu prostředků vyčleňovaných
v rámci veřejných rozpočtů (kraj, města a obce) na ochranu
životního prostředí
Dobudování kanalizačních systémů s koncovou čistírnou
odpadních vod v obcích
Podpora vyhlášení, popř. rozšíření velkoplošných chráněných
území na území Ústeckého kraje
Posílení ochrany obyvatelstva před hlukem
Motivovat soukromý
sektor k vyšší
odpovědnosti za stav
životního prostředí
v kraji.
Zlepšení komunikace mezi orgány ochrany životního prostředí a
soukromým sektorem
Rozvoj
environmentálního
vzdělávání výchovy
a osvěty (EVVO)
v Ústeckém kraji
Soustavné zvyšování povědomí veřejnosti o problematice ochrany
životního prostředí
Zajištění souladu cílů environmentálních politik podniků s cíli
environmentálních politik kraje a obcí
Zvýšení počtu škol se zpracovanými a realizovanými školními
programy EVVO dle metodického pokynu MŠMT
Zvýšení objemu podpory EVVO ze zdrojů kraje, zejména pro školy,
školská zařízení a dále pro nestátní neziskové organizace, jejichž
náplní činnosti je EVVO
Zvýšení počtu středisek EV a ekologických poraden pravidelně
podporovaných z městské, krajské či celostátní úrovně
Tabulka 11 - Strategické cíle v rámci Strategie udržitelného rozvoje ÚK
Zdroj: Aktualizace strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (schválená Zastupitelstvem ÚK dne 23. 6. 2010)
str. 56 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
3.4 Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 – 2020
Vize rozvoje Ústeckého kraje do roku 2020: „Ústecký kraj – bohatství v rozmanitosti“12
Podle tohoto dokumentu jsou pro rozvoj kraje stěžejní následující dvě oblasti:
-
hospodářský rozvoj provázaný s nezbytnou sociální soudržností a posílením lidského kapitálu
regionu,
infrastruktura, vybavenost a životní prostředí.
Identifikace cílů vychází samozřejmě z provedené analýzy problémů bránících rozvoji kraji. Tyto jsou
ve stručnosti následující:
Ekonomika a lidské zdroje
-
zranitelná struktura regionální ekonomiky,
nízká míra aktivity zejména menších podnikatelů,
slabá koordinace a spolupráce na trhu práce,
nedostatečné využití potenciálu cestovního ruchu v rozvoji kraje,
snížená vzdělanost a nevyhovující kvalifikace obyvatel.
Sociální soudržnost a sociální kapitál
-
koncentrace sociálně slabých obyvatel a sociálních problémů,
snížená vzdělanost a nevhodná kvalifikace obyvatel,
deficity ve struktuře, kapacitě a rozmístění sociálních a zdravotnických služeb.
Infrastruktura a životní prostředí
-
deficity v páteřní infrastruktuře kraje,
obtížná dopravní dostupnost periferních částí kraje,
nedostatečná diverzita a stabilita zásobování energiemi,
zhoršená kvalita vodních toků, vodohospodářských systémů a riziko povodní,
environmentální devastace části území kraje,
přítomnost významných environmentálních rizik v krajině,
Atraktivita a rozvoj měst
-
snížená atraktivita vnitřních měst,
existence rozsáhlých, často devastovaných ploch s neurčitým nebo nevhodným využitím,
prohlubující se fyzická a sociální deprivace mnohých obytných zón,
zatížení měst automobilovou dopravou.
Vitalita venkovských částí kraje
-
12
zhoršující se hospodářská situace na venkově,
zhoršená občanská vybavenost a dostupnost služeb,
marginalizace role zemědělství v rozvoji venkovských obcí.
Program rozvoje Ústeckého kraje – B. návrhová část., str. 7
str. 57 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Výše uvedené problémové oblasti jsou současně 5 prioritami v rozvoji kraje.
Globální cíl
Priorita
Opatření
Stabilizovat výkonnost
regionální ekonomiky
a zastavit zaostávání
konkurenceschopnosti kraje
vůči ostatním částem Česka
1
Konkurenceschopná
a stabilizovaná ekonomika
1.1
Konkurenceschopnost regionální ekonomiky
1.2
Význam a efektivita výzkumu a vývoje
1.3
Efektivita regionálního trhu práce
1.4
Udržitelný cestovní ruch
Zkvalitněním
poskytovaných veřejných
služeb vytvořit podmínky
pro kvalitní život všech
skupin obyvatelstva
2.
Sociální kapitál a kvalita
veřejných služeb
2.1
Eliminace a prevence sociálního vyloučení
2.2
Zefektivnění vzdělávacího systému
2.3
Sociální a zdravotnické služby
2.4
Kultura, sport a volný čas
2.5
Veřejná správa
Vybudovat kvalitní,
dostatečně kapacitní
a dlouhodobě udržitelnou
infrastrukturu
a zlepšit životní prostředí v
kraji
3.
Revitalizace devastovaných
částí kraje
3.1
Páteřní infrastruktura kraje
3.2
Dostupnost jednotlivých částí kraje
3.3
Zásobování energiemi a infrastruktura životního
prostředí
3.4
Kvalita životního prostředí
3.5
Revitalizace devastovaných částí kraje
Zatraktivnit města
z pohledu obyvatel,
návštěvníků a investorů a
zlepšit fyzické
a sociální prostředí
deprivovaných částí měst
4.
Atraktivní města
4.1.
Veřejná prostranství a občanská vybavenost
4.2
Revitalizace městských brownfieldů
4.3
Revitalizace upadajících rezidenčních lokalit
4.4
Environmentálně šetrnější doprava ve městech
str. 58 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Stabilizovat znevýhodněné
části kraje z hlediska jejich
vybavenosti, ekonomického
a sociálního rozvoje
a využití krajiny
5.
Životaschopné venkovské
části
kraje
5.1.
Hospodářská aktivita na venkově
5.2
Služby a veřejná vybavenost na venkově
5.3
Zemědělství a péče o krajinu
Tabulka 12 - Strategické cíle v rámci Programu rozvoje ÚK
Zdroj: Program rozvoje Ústeckého kraje – B. návrhová část.
3.5 Strategické cíle v rámci Regionální inovační strategie
Regionální inovační strategie je nástrojem, jenž by měl posunout regionální ekonomiku kupředu a
který staví svou konkurenční výhodu na inovacích. Inovace jsou vnímány jako jediná a nezbytná cesta
pro celou ČR vedoucí k růstu životní úrovně obyvatel.
Vize Regionální inovační strategie ÚK:
„Ústecký kraj hospodářsky roste a do kraje přicházejí vzdělaní lidé za zajímavou prací a dobrými
životními podmínkami. V hospodářství stále hrají významnou roli tradiční průmyslové obory, avšak
modernizované, využívající nových nápadů a nových cest rozvoje, zvyšující svou produktivitu
a nezatěžující krajinu a životní prostředí. V kraji díky příznivým podmínkám pro podnikání vyrostl
významný sektor podniků založených na využívání a zhodnocování znalostí a vytvářející nebo
úspěšně rozvíjející nové technologie. Podniky v kraji inovují a využívají výsledků špičkových
domácích i zahraničních výzkumných a vývojových center, z nichž některá jsou pevně ukotvena v
regionu. Kraj patří mezi významné hospodářské i výzkumné partnery sousedního Saska.“13
Podle tohoto dokumentu jsou pro rozvoj kraje stěžejní následující prioritní oblasti:
Prioritní oblast A: Lidské zdroje pro zvýšení inovační a technologické výkonnosti ekonomiky
Prioritní oblast B: Transfer technologií a spolupráce výzkumných organizací a podnikového sektoru
Prioritní oblast C: Inovace ve veřejné sféře – životní prostředí, zdravotnictví a sociální oblast
a poskytování veřejných služeb obcemi
Podrobné rozpracování obsahuje následující tabulka.
13
Regionální inovační strategie Ústeckého kraje. Závěrečná zpráva. Bergman Group. 2014.
str. 59 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Prioritní oblast
Specifický cíl
Opatření
A.
Lidské zdroje pro
zvýšení novační
a technologické
výkonnosti
ekonomiky kraje
A.1
Udržet v kraji vlastní absolventy, motivovat
mladé lidi z kraje studující jinde k návratu do
kraje a získávat odborníky z jiných krajů nabídkou
přitažlivých zaměstnání
a atraktivních podmínek pro růst kvalifikace a
kariéru
A.1.1
Spolupráce studentů a firem
1.1.2
Spolupráce studentů a firem –
kariérní poradenství na UJEP
A.1.3
Absolventské pozice
A.1.4
Návratová stipendia
A.1.5
Podpora podnikání absolventů
A.1.6
Iniciace inovativních start-up firem
B.
Transfer
technologií
a spolupráce
výzkumných
organizací
a podnikového
A.2
Popularizovat technické obory a napomáhat
poptávce žáků a studentů po technickém
vzdělání a podporovat jejich zájem o techniku
a přírodní vědy, zvýšit prestiž těchto oborů, a to
jak ve studiu tak jako perspektivního zaměstnání
A.2.1
Popularizace technických a
přírodovědných oborů
A.2.2
Atraktivní věda
A.3
Zvýšit kvalitu technického vzdělávání
a absolventů technických oborů
na středních a vysokých školách,
propojit je více s hospodářstvím
a potřebami oborů v kraji, posílit praktické
dovednosti absolventů a jejich znalost a
porozumění praxi již v průběhu studia
A.3.1
Úprava struktury krajského
vzdělávacího systému
B.1
Zvýšit četnost i rozsah vzájemné spolupráce firem
a inovacích a zvýšit četnost i rozsah spolupráce
mezi výzkumnými organizacemi
a firmami, v obou případech v kraji
i mimo kraj.
B.1.1
Inovační vouchery
A.2.3
Odborníci do škol
A.3.2
Výukové zázemí na středních
školách
A.3.3
Odborné vzdělávání pedagogů
B.1.2
Propojení výzkumné a aplikační
sféry
B.1.3
Inovační centrum
str. 60 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
sektoru
C.
Inovace ve veřejné
sféře – životní
prostředí,
zdravotnictví
a sociální oblast
B.2
Přitáhnout do kraje nové inovativní firmy a nové
inovativní aktivity existujících firem, domácích i
zahraničních, podpořit vznik nových a růst
stávajících inovativních firem
v kraji, včetně přenosu výsledků výzkumu do
výrobní a obchodní praxe, podpořit uplatnění
těchto inovativních firem na trzích mimo kraj
B.2.1
Aktivní politika kraje vůči usídleným
i novým investorům
B.3
Rozvíjet špičkové výzkumné týmy s využitím
stávajících vynikajících výzkumníků, získávat nové
špičkové odborníky a vytvářet kolem nich
výzkumné týmy, propojovat tyto týmy navzájem,
stimulovat je ke spolupráci s firmami a zlepšit
jejich zapojení do projektů se špičkovými
výzkumnými pracovišti v Česku i v cizině, udržet
stabilní kvalitu výzkumu v regionu
B.3.1
Posilovat specializaci oborového
zaměření UJEP
C.1
Ochránit a zlepšovat kvalitu zachovalých
přírodních zdrojů (lázeňských pramenů, vod,
jedinečných přírodních lokalit), zlepšovat
podmínky pro jejich využívání a rozvíjet jejich
využívání podnikatelskými aktivitami, které je
nebudou znehodnocovat či ohrožovat
C.2
Rekultivovat poškozená území, vyhledávat a
realizovat nové způsoby rekultivací a obnovy
krajiny i sídel. V případě rekultivací a obnovy
krajiny je cílem rychlejší a lepší návrat přírodě
blízkých poměrů v krajině, v případě sídel a jejich
částí pak efektivnější návrat a využití tak, aby tato
území nepředstavovala společenskou zátěž, ale
naopak aby byla zdrojem rozvoje kraje
C.1.1
Inovativní řešení rekultivací
C.3
Posílit a rozvíjet lékařský a v širším smyslu
zdravotnický výzkum, vytvořit nová a rozvíjet
existující špičková lékařská pracoviště, rozvíjet
kvalitní výuku jak lékařů, tak zdravotnického
personálu
C.3.1
Biomedicínské
centrum
Nemocnice univerzitního typu
C.4
Vytvořit systém podpory sociálních inovací a
výzkumu v této oblasti s cílem snižování rizik
sociální exkluze, vytváření pracovních míst pro
znevýhodněné skupiny obyvatel, jejich aktivace a
motivace k zapojení do společnosti
B.3.2
Rozvoj výzkumných týmů mimo
UJEP/ve spolupráci s UJEP
B.3.3
Nové výzkumné centrum
C.1.2
Koordinované využívání zdrojů
C.2.1
Inovativní veřejná správa
/
C.3.2
Posílení zdravotnických studií na
UJEP
C.3.3
Inovativní lázeňská péče
C.4.1
Moderní a efektivní sociální služby
Tabulka 13 - Strategické cíle v rámci Regionální inovační strategie
Zdroj: Regionální inovační strategie Ústeckého kraje. Závěrečná zpráva. Bergman Group. 2014.
str. 61 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
3.6 Shrnutí
Na základě analýzy výše uvedených dokumentů z hlediska stanovených strategických cílů lze
konstatovat, že minimálně klíčové oblasti rozvoje území jsou v rámci Ústeckého kraje shodné. Každý
strategický dokument charakterizující konkrétní území v rámci ÚK vymezuje potřebu podpory
v následujících klíčových oblastech:
1.
2.
3.
4.
5.
Ekonomika
Lidské zdroje
Infratruktura
Životní prostředí
Veřejná správa
které kopírují cíle identifikované ve strategických dokumentech Ústeckého kraje jako celku.
Konkrétní podpora v rámci jednotlivých klíčových oblastí:
EKONOMIKA
- podpora podnikání,
- podpora vědy, výzkumu a inovací – podnikání v této oblasti,
- snižování nezaměstnanosti,
- efektivita trhu práce,
- rozvoj cestovního ruchu.
LIDSKÉ ZDROJE
- zvýšení vzdělanosti, kvalifikace a konkurenceschopnosti obyvatel,
- udržení v kraji vlastních absolventů, případně motivace pro jejich návrat,
- popularizace technických oborů, zvýšení jejich prestiže, odborníci do škol,
- zvýšení kvality technického vzdělávání na SŠ i VŠ, propojení s hospodářstvím kraje a trhem
práce,
- rovné příležitosti při vstupu do vzdělávání a na trh práce.
INFRASTRUKTURA
- zvyšování kvality dopravní infrastruktury,
- zkvalitnění veřejných služeb = zkvalitnění života obyvatel,
- zvýšení atraktivity měst,
- podpora venkova.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- zlepšení životního prostředí,
- rekultivace poškozených území,
- těžební limity,
- rozvoj environmentální výchovy a osvěty.
VEŘEJNÁ SPRÁVA
- image kraje.
Jednotlivá opatření potom již směřují na konkrétní činnosti, které se v rámci oblasti podpory
na různých částech území ÚK liší.
str. 62 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
4. SWOT analýza potenciálu v rámci území Ústeckého kraje
Základním stavebním kamenem pro zpracování SWOT analýzy je definice klíčových oblastí podpory,
které byly určeny na základě výstupů získaných z předchozí analýzy. Celkem bylo definováno
5 hlavních klíčových oblastí, tyto byly podrobeny SWOT analýze.
Klíčové oblasti rozvoje:
1.
2.
3.
4.
5.
Ekonomika
Lidské zdroje
Infrastruktura
Životní prostředí
Veřejná správa
4.1 Metodika zpracování SWOT analýzy
SWOT analýza představuje klasifikační metodu, která se běžně využívá při strategickém plánování.
Je považována za účinný a transparentní prostředek k prozkoumání možností změn a rozvoje.
Jejím cílem je identifikace silných a slabých stránek14 (interní analýza) zkoumané jednotky ve vztahu
k příležitostem a hrozbám15 (externí analýza).
pozitiva
negativa
vnitřní faktory, přítomnost, výchozí stav
silné stránky (Strengths)
slabé stránky (Weaknesses)
vnější faktor, budoucnost, potřeba intervencí
příležitosti (Opportunities)
hrozby (Threats)
Tabulka 14 – Obecný model SWOT analýzy
Její výstupy slouží jako podklad pro tvorbu rozhodnutí s ohledem na posilování silných stránek,
minimalizaci slabých stránek, využití příležitostí či zabránění možným hrozbám.
4.2 Dílčí SWOT analýzy
Každá klíčová oblast byla podrobena SWOT analýze samostatně, byl zpracován přehled jednotlivých
faktorů pro každou klíčovou oblast rozvoje. Cílem je identifikace hlavních rozvojových faktorů
působících na rozvoj sledovaných území v každé klíčové oblasti.
Výsledky dílčích SWOT analýz jsou uvedeny v následujících podkapitolách.
14
15
z angličtiny Strenghts, Weaknesses
z angličtiny Opportunities, Treats
str. 63 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
4.2.1 SWOT analýza – Ekonomika
Strengths = silné stránky
Weaknesses = slabé stránky
 ekonomicky výhodná poloha mezi dvěma centry
(Praha, Drážďany)
 velké množství středně velkých měst jako
potenciálních rozvojových center (průmysl, služby)
 poměrně velký zájem zahraničních investorů (SRN,
Jižní Amerika, Asie)
 tradice průmyslu a množství průmyslových zón
 nerostné bohatství (zejm. hnědé uhlí)
 stabilní postavení bank jako zdroje finančních
prostředků posílené nízkou úrokovou sazbou
 vysoká úroveň dodavatelsko-odběratelského
řetězce
 výhodné podmínky a rozsáhlá tradice zemědělství
v pánevní oblasti regionu
 odliv kvalifikovaných pracovníků
 špatná image kraje v očích veřejnosti
 vyšší podíl ekonomické činnosti s nízkou přidanou
hodnotou a s nízkou znalostní náročností
 nízký podíl oblasti zpracovatelského průmyslu a
služeb na regionální ekonomice
 nižší podíl MSP oproti celostátnímu průměru
 nízká míra podnikatelské aktivity obyvatel
 historicky slabší postavení VaV
 vysoká materiální a energetická náročnost
regionální ekonomiky
 vysoká míra závislosti regionálních firem
v hodnotových řetězcích
 historicky nízká vůle využití výhodné polohy na
hranici s industriálním Saskem
 výrazné regionální rozdíly v kraji a s tím související
diametrálně odlišné potřeby jednotlivých oblastí
Opportunities = příležitost
 reforma rozpočtového určení daní
ve prospěch malých obcí vedoucí k silnější pozici
obcí a k oživení místního trhu
 cílené přilákání investorů do lokalit s vysokým
potenciálem využití pracovní síly
 podpora drobných a začínajících podnikatelů
(kapitálová, odborná)
 centrální podpora investic do oblastí s vyšší
přidanou hodnotou ze strany státu
 transfer kvalitního a osvědčeného know-how
 odbyt regionálních produktů a uplatnění místní
pracovní síly v sousedním Sasku, popř. hlouběji v
Německu
 rozvoj stávajících a zakládání nových sociálních
podniků
 odstranění brownfieldů (revitalizace, přeměna,
účelové investice)
 využití místních specifik pro rozvoj cestovního
ruchu (Krušnohorská specifika, industriální oblasti,
tradiční zemědělské oblasti)
 centrální podpora inovativních podniků
a podniků zaměřených na absolventy
 užší spolupráce se Saskem, zejména v oblasti
vzdělávání a VaV
 důraz na vyšší využití strukturálních fondů EU, vč.
národních dotací
Threats = hrozby
 riziko útlumu těžby a energetického průmyslu
 nestabilní politická situace
 stále se opakující změny v právním prostředí
podnikání – ohrožení zejména pro MSP
 politicko-ekonomické vlivy na strukturálně
postižené regiony
 nadprodukce absolventů bez vazby na kvalitu
pracovní síly
 opouštění průmyslových zón ze strany investorů
(pracovní síla, nálady, ekonomické vlivy)
 pokles technických schopností obyvatelstva
a klesající ochota k práci v technických oborech
 nárůst spekulace s realitami
Tabulka 15 – SWOT analýza, Ekonomika
str. 64 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
ÚK má obecně špatnou image v očích veřejnosti. Jedná se o území s průměrnou výkonností
ekonomiky, nízkou mírou podnikatelské aktivity, vysokou mírou nezaměstnanosti, nízkou
vzdělanostní a sociální strukturou obyvatel, nízkým počtem studentů přírodovědných a technických
oborů vedoucím k oborovému nesouladu s trhem práce – to vše jsou zásadní bariéry pro rozvoj
konkurenceschopné ekonomiky.
V souvislosti s výše uvedeným komentářem je potřeba realizovat aktivity zaměřené na:
-
podporu podnikání, především MSP a drobných podnikatelů,
podporu zaměstnanosti,
podporu vědy, výzkumu a inovací,
realizaci přeshraniční spolupráce,
str. 65 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
4.2.2 SWOT analýza – Lidské zdroje
Strengths = silné stránky
 sídlo univerzity UJEP + regionální střediska
některých VŠ
 prostředí umožňující dynamický nárůst počtu
výzkumných subjektů mezi VŠ a podnikateli
 nastartovaný mechanismus cílené přípravy
absolventů pro koncové zaměstnavatele
 výraznější podíl mladší věkové skupiny obyvatel
(příznivé pro potenciál rozvoje)
 poměrně nižší náklady na pracovní sílu (zejména
na tu s nižší kvalifikací)
 nižší životní náklady v porovnání s ostatními
regiony (zejména v oblasti bydlení)
 zvýšený důraz na technické obory v centrech
vzdělávání (UJEP, VŠ báňská)
Weaknesses = slabé stránky
 velké množství sociálně vyloučených lokalit
 nepříznivá sociálně-demografická struktura
obyvatelstva
 historicky nedostatečné zaměření VŠ
na technické obory
 nedostatečná znalost němčiny
 výrazná strukturální nezaměstnanost
(50+, absolventi, OZP, menšiny, apod.)
 zanedbatelná role komunit, místních iniciativ
 vysoký podíl žáků ohrožených předčasným
ukončením školní docházky
 nepříznivá vzdělanostní struktura obyvatelstva
(velmi nízký podíl vysokoškoláků)
 uzavřenost vzdělávacích struktur a VaV vůči
zahraničí
 nízká účast obyvatel na celoživotním učení
 chybí soft-skills vedoucích pracovníků technicky
zaměřených a výrobních podniků
 nepříznivý vliv slučování SŠ na přípravu absolventů
potřebných pro konkrétní obory
 nesoulad nabídky a poptávky na trhu práce
(zejména v oblasti kvalifikace pracovní síly)
Opportunities = příležitost
Threats = hrozby
 značný potenciál rozvoje vzájemné spolupráce
podniků, vzdělávacích a VaV organizací
 potenciál pro vznik exkluzivních center VaV
 podpora výzkumu v tradičních oborech
(energetika, chemie)
 příprava „absolventů na míru“
 podpora a propagace technických
a řemeslných oborů
 podpora UJEP jako hlavního poskytovatele
kvalifikace regionálně potřebných profesí
 důraz na kvalitu vzdělávání na místo kvantity
absolventů
 podpora duálního modelu SŠ
 nabídka komplexních služeb pro rodiny s dětmi
v předškolním věku
 využití EU zdrojů k modernizaci a praktické
vybavenosti škol
 podpora rozvoje komunitního a spolkového života
 nevhodně nastavený systém financování SŠ
a VŠ, který klade důraz na kvantitu namísto kvality
 přímé dopady restriktivní politiky a úsporných
opatření na národní úrovni zvyšující
nezaměstnanost a prohlubující sociální problémy
 zneužívání sociálních dávek
 nezaměstnanost a prohlubující sociální problémy
 prohlubující se sociální vyloučení některých lokalit
 pokračující trend nadprodukce absolventů
namísto důrazu na kvalitu
 nepříznivý vliv slučování SŠ na přípravu absolventů
potřebných pro konkrétní obory
 pokračování odlivu kvalifikované pracovní síly
 mizející know-how klíčové pro region vlivem
stárnutí klíčových pracovníků, kteří ho nemají
komu předat (nízký zájem, nevhodná kvalifikace)
 nižší motivace k práci vlivem nevhodně
nastaveného systému sociální podpory
 koncentrace obyvatelstva bez sociální vazby
k regionu (migranti, menšiny) a sociálně
vyloučeného obyvatelstva (menšiny, OZP, senioři)
Tabulka 16 – SWOT analýza, Lidské zdroje
str. 66 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Hybnou silou rozvoje jsou inovace. Pro realizaci výzkumu, vývoje a inovací mají však zásadní význam
kvalitní lidské zdroje, tedy dostatečný počet vzdělaných a kvalifikovaných pracovníků
se sklony k inovativnosti. Inovace brzdí také dlouhodobý problém v oblasti technického
VŠ vzdělávání.
Problém v oblasti technického vzdělávání se však netýká pouze vysokých škol, ale také
středoškolského vzdělávání. Obecně oborová nabídka škol neodpovídá potřebám trhu práce, navíc
technických škol stále ubývá a ani absolventi nejsou pro firmy vhodnými kandidáty z důvodu
neexistence propojení škol a firem, tedy výuky a praxe.
Na základě výše uvedeného je tedy potřeba realizovat aktivity na podporu vzdělávací soustavy:
-
zkvalitnit vzdělávání na všech jeho úrovních,
motivovat ke vzdělávání se,
zlepšit propojení škol a zaměstnavatelů za účelem dosažení rovnováhy nabídky a poptávky
na trhu práce,
podpořit technické vzdělávání.
Oblast lidských zdrojů a vzdělávání je ovlivněna nepříznivou sociálně-demografickou a vzdělanostní
strukturou obyvatel a velkým množstvím sociálně vyloučených lokalit. Velká podpora by tedy měla
být i tímto směrem:
-
podpora sociálního začleňování,
podpora sociálního podnikání,
zkvalitnění veřejných služeb a zlepšení kvality života obyvatel.
str. 67 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
4.2.3 SWOT analýza – Infrastruktura
Strengths = silné stránky
 frekventovaná dopravní osa (Praha – SRN)
 hustá silniční a železniční dopravní síť
 evropský význam řeky Labe jako dopravního
koridoru
 vysoký stupeň elektrifikace železnic
 funkční systém veřejné hromadné dopravy
 vysoký počet zdravotnických zařízení
a zařízení sociální péče v regionu a jejich poměrně
dobrá dostupnost
 vyhledávané oblasti pro bydlení v oblastech
s krátkou dojezdovou vzdáleností k Praze
(Roudnicko, Litoměřicko, Lounsko)
Opportunities = příležitost
 rozvoj integrovaného krajského dopravního
systému s ohledem na návaznost spojů
a s odstraněním duplicit
 značná ochota obyvatelstva cestovat za prací
v dojezdové vzdálenosti do cca 60 min.
 podpora cyklodopravy v rámci regionálního
přesunu pracovní síly
 investice do vnějšího dopravního napojení kraje a
dostavby dálnic (D8, R7, I/13, I/27)
 využití brownfields jako rozvojových ploch
s dobrým napojením na stávající infrastrukturu
 rozvoj dopravního významu řeky Labe (budování
dopravních uzlů, logistických center, apod.)
 vybudování vysokorychlostní tratě z Prahy
do Saska (např. do Drážďan) s několika zastávkami
v Ústeckém kraji
 vzájemné využití občanského vybavení
a služeb v příhraniční oblasti s Německem
 investice v obcích financované energetickými a
těžebními společnostmi
 investice do rekonstrukce kulturních památek
s využitím EU popř. národních zdrojů
Weaknesses = slabé stránky
 nevyhovující silniční napojení na dopravní tepny
(D8, R7, I/13, I/27)
 nefunkční zastupitelnost hlavních dopravních
spojení se sousedními regiony
 zastaralá technická infrastruktura
 špatná splavnost řeky Labe v letních měsících
 nízký podíl cyklodopravy
 náchylnost dopravní sítě ke kolapsu vlivem
přírodních událostí (lokalizace důležitých
dopravních tepen v povodňových oblastech)
 špatný technický stav důležitých dopravních uzlů
(autobusová a vlaková nádraží), vč. jejich
vzájemné dostupnosti
 nepříznivý poměr ústavní péče (nadbytek) oproti
terénním a ambulantním sociálním službám
 nadbytek lůžek akutní péče a naopak
nedostatečné kapacity lůžek následné péče
u některých oborů a v některých zařízeních
 nevyhovující technický stav zařízení zdravotní
péče a sociální péče
 špatný stav většiny kulturních památek
Threats = hrozby
 nedostatek prostředků na provoz veřejné
hromadné dopravy (údržba, obnova, atd.)
 nízký důraz na preferenci vozidel hromadné
dopravy v silniční síti
 nekoncepční příprava rozvojových projektů
v oblasti dopravy (legislativní překážky)
 nízká schopnost měst a obcí v Ústeckém kraji
podílet se finančně na rozvoji a údržbě
infrastruktury a hromadné dopravy
 nejasná alokace dotačních prostředků
na rozvoj komunikací nižšího významu (zejména
místní a obecní komunikace)
 hospodářský vývoj nahrávající vzrůstu intenzity
automobilové dopravy plynoucí k přetížení
regionálních komunikací
 snižující se konkurenceschopnost hromadné
dopravy vlivem vzrůstajících nákladů
a stagnující kvality
 pokračují chátrání či devastace kulturních
památek
Tabulka 17 – SWOT analýza, Infrastruktura
str. 68 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Vzhledem k ochotě obyvatel cestovat za prací je potřeba podpořit vybudování kvalitní infrastruktury
a také zkvalitnění služeb hromadné dopravy (modernizace vozového parku apod.) ve vztahu k cenám
jízdného jako motivaci pro upřednostnění před osobní automobilovou dopravou a tím snížení
dopravních kolapsů ve špičkách a šetření životního prostředí.
Zásadní význam v tomto ohledu má také podpora alternativních způsobů dopravy – cyklodopravy,
a to formou rekonstrukce či vybudováním cyklostezek.
Pro zlepšení stavu některých dopravních uzlů je důležitá podpora využití říční dopravy a nákladní
železniční dopravy.
str. 69 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
4.2.4 SWOT analýza – Životní prostředí
Strengths = silné stránky
 železnice ve vysokém stupni elektrifikace
 rostoucí kvalita základních složek životního
prostředí v posledních dvou dekádách (ovzduší,
čistota povrchových vod, stupeň rekultivace,
ekologická rovnováha regionu)
 krajinná různorodost Ústeckého kraje (horské
oblasti x zemědělské nížiny), pestrá škála
krajinných tipů
 existence několika zákonem chráněných území
 atraktivní charakter krajiny z hlediska cestovního
ruchu (České Švýcarsko, Polabí, Poohří, České
Středohoří)
 stabilní vlastnická struktura zemědělských celků
Weaknesses = slabé stránky
 značné environmentální dopady regionální
ekonomiky (zejména těžby a chemického
průmyslu)
 zhoršení kvality života ve městech z důvodu
negativních dopadů automobilové dopravy
(emise, hluk, zahlcení veřejného prostoru
infrastrukturou silniční dopravy, apod.)
 značná část území zatížená historickou
ekologickou zátěží
 obrovské množství brownfieldů
 značná produkce neseparovaného odpadu
 poměrně značný podíl obcí bez napojení
na veřejnou kanalizaci
 existence obcí a sídel bez vodovodů
 nevratný vliv lidské činnosti na krajinu
(poddolovaná území, svahové nestability, snížení
retenční schopnosti krajiny)
 velmi nízký podíl sídelní zeleně
 postupující likvidace lesa jako jednoho z určujících
krajinných prvků
 problematika přetrvávání u spalování tuhých paliv
u velké části obyvatelstva
Opportunities = příležitost
Threats = hrozby
 využití dotační politiky ve prospěch vybudování
sítě veřejné kanalizace a ČOV
ve většině obcí (povede ke zvýšení kvality
povrchových vod)
 odstranění brownfieldů (revitalizace, přeměna,
účelové investice)
 odstranění historických ekologických zátěží
s využitím EU dotací
 útlum těžby vedoucí ke zvýšení kvality ovzduší a
omezení degradace krajiny
 realizace EVVO projektů a osvěty
 striktní odpadové hospodářství (separace odpadu,
oddělený sběr BRKO a zpětné využití, recyklace)
 opatření ke snížení emisí škodlivin (ekologická
vozidla MHD, kotlíkové dotace, apod.)
 pomalý proces realizace protipovodňových
opatření
 pokračující zábor ZPF ve prospěch zástavby
 prolomení limitů těžby vedoucí k pokračující
destrukci krajiny a snižování kvality ovzduší
 narůstající ochota k „prodeji“ kvality životního
prostředí zejména ze strany sídel v bezprostřední
blízkosti těžebních regionů
 všeobecné snížení zájmu o problematiku životního
prostředí po výrazném progresu v 90. letech 20
století
 klimatické změny, nárůst teplotních
a srážkových výkyvů v průběhu roku, nárůst počtu
extrémních jevů (sucha, povodně)
 nedostatek prostředků na další práci
s bezprostředně rekultivovaným územím
Tabulka 18 – SWOT analýza, Životní prostředí
str. 70 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
S ohledem na charakter území Ústeckého kraje dotčeného těžbou uhlí a postiženého těžkým
průmyslem je ochrana životního prostředí obzvlášť důležitá.
Zásadním pro zlepšení jeho úrovně je:
-
snížení automobilové dopravy,
snížení podílu brownfields,
prevence nadměrné tvorby odpadů, zkvalitnění nakládání s odpady,
podpora budování veřejné zeleně,
zvýšení kvality vody,
snížení rizika povodní.
str. 71 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
4.2.5 SWOT analýza – Veřejná správa
Strengths = silné stránky
 Labe jako významný symbol regionu
 rostoucí význam turistického ruchu
 významné kulturně-historické dědictví
Opportunities = příležitost
 výraznější zapojení médií do zlepšení image kraje
 přejímání know-how v oblasti PR regionu
ze sousedního Saska, ochota se učit
„od sousedů“
 důraz na přeshraniční spolupráce
 zjednodušení pravidel pro získávání dotací
z pohledu žadatelů
Weaknesses = slabé stránky
 nejasná či nereálná identita kraje (těžba a průmysl
x turistický ruch x zemědělství)
 převaha ad hoc rozhodnutí nad strategickými a
připravenými rozhodnutími
 chybí inovativní přístup při řešení problémů
 negativní obraz kraje v očích veřejnosti
a potenciálních investorů či návštěvníků
 špatná a zhoršující se spolupráce mezi místní a
regionální samosprávou
 netransparentní procesy při fungování
a rozhodování samospráv
 nesystémové, odborně nepodložené investice do
jednotlivých částí kraje
 nízká míra propagace významnějších
„imagetvorných“ kulturních akcí
v celorepublikovém měřítku (Dočesná v Žatci,
Litoměřické vinobraní, apod.), slabá prezentace
místních značek, slavných rodáků a symbolů
Threats = hrozby
 nízká absorpční kapacita kraje ve stávajícím
programovacím období (neschopnost generovat
smysluplné projekty)
 absence celonárodní strategické vize a její
realizace a tuto roli suplující krajská samospráva
 vliv ekologických iniciativ na oddálení velkých
infrastrukturních projektů
 celonárodní hysterie vznikající okolo negativních
vlivů regionálního charakteru (povodně,
prolomení limitů)
Tabulka 19 – SWOT analýza, Veřejná správa
V oblasti státní správy je nejzásadnějším problémem nejasná či nereálná politická vize budoucnosti
kraje. Učiněná rozhodnutí nejsou podložena dlouhodobější strategickou vizí, což v důsledku vede
k nepodloženým investicím apod.
Spolupráce mezi místní a regionální samosprávou je obecně velmi špatná.
Na základě výsledků dílčích analýz budou dále navrženy strategické cíle v členění na jednotlivé
oblasti, ty budou následně rozpracovány do podoby konkrétních opatření.
str. 72 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
5. Strategická část
Oblasti pro realizaci navrhovaných opatření:
1. Ekonomika
2. Lidské zdroje, vzdělávání a VaV
3. Sociální prostředí, občanská vybavenost a kultura
4. Doprava a infrastruktura
5. Životní prostředí, environmentální problematika
6. Veřejná správa
Oblast intervence
Strategické cíle
Ekonomika
Vytvoření prostředí pro rozvoj MSP a drobných podnikatelů
Podpora aktivní zaměstnanosti a vytváření nových pracovních míst
Podpora cestovního ruchu
Podpora investic
Lidské zdroje,
vzdělávání a VaV
Zvýšení kvality vzdělávacího procesu
Zvýšení účasti obyvatelstva na vzdělávání
Podpora tradičních průmyslových odvětví
Zvýšení konkurenceschopnosti pracovní síly
Sociální prostředí,
občanská
vybavenost a
kultura
Posílení sociální soudržnosti a podpora komunitních společenství
Aktivní začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučenýcha sociálních skupin do společnosti a zvýšení jejich uplatnitelnosti
na trhu práce
Zkvalitnění veřejných služeb a zlepšení kvality života obyvatel
Zajištění kulturní integrity regionu
Doprava a
infrastruktura
Dokončení páteřní dopravní sítě
Zlepšení technického stavu infrastruktury hromadné dopravy
Využití dopravního potenciálu řeky Labe
Zvýšení významu a podílu železniční dopravy
Zvýšení významu a podílu cyklodopravy
Odstranění brownfields
Zkvalitnění dopravní infrastruktury na lokální úrovni
Životní prostřední,
environmentální
problematika
Maximální využití obnovitelných a ekologických zdrojů energie, snížení
produkce odpadů
Zkvalitnění hospodaření s odpady, prevence nadměrné tvorby odpadů
Zlepšení kvality života v sídlech
Obnova přirozených funkcí krajiny
Zvýšení kvality vod a snížení rizika povodní
Veřejná správa
Zvýšení role MAS
Posílení nástrojů vedoucích k prevenci a minimalizaci škod přírodních událostí
Tabulka 20 - Identifikované oblasti intervence včetně strategických cílů
str. 73 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
5.1 Rozdělení navrhovaných opatření dle jednotlivých oblastí
5.1.1
Regionální ekonomika
Strategický cíl 1:
Vytvořit prostředí pro rozvoj MSP a drobných podnikatelů
Navrhovaná opatření:
 podpora začínajících podnikatelů
 podpora investic při využití historicky příznivé úrokové sazby
 realizace přeshraničních projektů s využití zahraničního kapitálu
 podpora začínajících podnikatelů formou podnikatelských inkubátorů
např. z národních zdrojů
 snížení administrativní zátěže podnikání (provozní, dotační, legislativní)
financovaných
Strategický cíl 2:
Podpora aktivní zaměstnanosti a vytváření nových pracovních míst
Navrhovaná opatření:
 zapojení lokálních subjektů do aktivní politiky zaměstnanosti
 podpora zapojení skupin osob ohrožených sociálním vyloučením (menšiny, OZP, 50+, matky
na mateřské dovolené)
 podpora sociálního podnikání
 intenzivní spolupráce
 zvýhodňování zaměstnání absolventů bez praxe např. formou daňových úlev, popř. přímých
příspěvků
Strategický cíl 3:
Podpora cestovního ruchu
Navrhovaná opatření:
 vyšší využití potenciálu Krušnohorské magistrály – budování turistické infrastruktury
 podpora podnikatelů nabízejících turistické služby (pohostinství, ubytování, místní doprava)
 podpora přeshraniční spolupráce při pořádání společenských, kulturních, volnočasových
a sportovních akcí
Strategický cíl 4:
Podpora investic
Navrhovaná opatření:
 stimulace transferu technologií a spolupráce se sektorem VaV
 zpracování strategické analýzy s cílem definování takových lokalit, kam je s ohledem
na disponibilní pracovní sílu účelné směřovat podporu investic
 podpora investic do oborů s vyšší znalostní náročností
 podpora rozvoje podniků s ohledem na rozvoj IDS a ve vazbě na plánované investice
do rekonstrukce dopravní sítě (tzn. omezit aktivity v místech se špatnou dopravní
infrastrukturou, resp. bez potenciálu investic do její obnovy)
str. 74 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
5.1.2
Lidské zdroje, vzdělávání a VaV
Strategický cíl 1:
Zvýšení kvality vzdělávacího procesu
Navrhovaná opatření:
 modernizace vzdělávacích zařízení formou investic do infrastruktury MŠ, ZŠ a SŠ
 vytvoření podmínek pro úspěšnou realizaci inkluzivního vzdělávání
Strategický cíl 2:
Zvýšení účasti obyvatelstva na vzdělávání
Navrhovaná opatření:
 přilákání k technickým a řemeslným oborům
 zabránění předčasnému odchodu ze vzdělávání
Strategický cíl 3:
Podpora tradičních průmyslových odvětví
Navrhovaná opatření:
 využití trendu podpory technického a řemeslného vzdělávání – podpora a výchova budoucích
absolventů s možností jejich okamžitého využití
 prohlubování duálního systému vzdělávání a spolupráce zaměstnavatelů se vzdělávacími
institucemi, participace podniků na přípravě absolventů (odborné praxe, příspěvky na studia)
 podpora VaV v tradičních oborech
 motivace studovat technické obory (stipendia, zaměstnanecké benefity)
Strategický cíl 4:
Zvýšení konkurenceschopnosti pracovní síly
Navrhovaná opatření:
 podpora jazykového vzdělávání absolventů, zaměstnanců – především NJ
 investice do vybavení odborných SŠ s ohledem na kvalitní praktickou přípravu absolventů
5.1.3
Sociální prostředí, občanská vybavenost a kultura
Strategický cíl 1:
Posílení sociální soudržnosti a podpora komunitních společenství
Navrhovaná opatření:
 podpora sociálního začleňování sociálně vyloučených osob, či osob sociálním vyloučením
ohrožených
 zavádění a rozvoj specifických nástrojů k prevenci v sociálně vyloučených lokalitách
 rozvoj komunitních a sociálních služeb vč. příslušné infrastruktury
 podpora zapojení obyvatelstva do veřejného života
str. 75 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Strategický cíl 2:
Aktivní začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených a sociálních
skupin do společnosti a zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce
Navrhovaná opatření:
 podpora sociálního začleňování sociálně vyloučených osob, či osob sociálním vyloučením
ohrožených
 podpora sociálního podnikání
Strategický cíl 3:
Zkvalitnění veřejných služeb a zlepšení kvality života obyvatel
Navrhovaná opatření:
 zvýšení kvality a dostupnosti bydlení
 podpora aktivit vedoucích ke sladění pracovního a rodinného života
 zvýšení bezpečnosti osob, včetně řešení bezbariérovosti a podpory šetrných způsobů dopravy
 zvyšování ochrany života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením jednotek sboru
dobrovolných hasičů
 podpora mladší věkové skupiny obyvatel i v soukromém a rodinném životě – zabrání se tak jejich
odchodu z regionu
 podpora znalosti německého jazyka mezi obyvatelstvem
 odstranění či revitalizace brownfields v sídlech
Strategický cíl 4:
Zajištění kulturní integrity regionu
Navrhovaná opatření:
 revitalizace významných kulturních památek
 dostatečná péče o kulturní památky ohrožených devastací
 podpora místních kulturních akcí a společenských akcí
5.1.4
Doprava a infrastruktura
Strategický cíl 1:
Dokončení páteřní dopravní sítě
Navrhovaná opatření:
 vybudování vnějšího dopravního napojení k hlavním úsekům (D8, R7, I/13, I/27)
 modernizace exponovaných úseků dálnic a silnic I. a II. tříd
 snížení administrativních překážek pro investice v oblasti dopravní infrastruktury
Strategický cíl 2:
Zlepšení technického stavu infrastruktury hromadné dopravy
Navrhovaná opatření:
 modernizace vozového parku
 modernizace zázemí dopravních uzlů vč. souvisejících služeb
 zajištění lepší vzájemné dostupnosti (propojení) regionálních dopravních uzlů (autobusová
a vlaková nádraží)
str. 76 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Strategický cíl 3:
Využití dopravního potenciálu řeky Labe
Navrhovaná opatření:
 podpora nákladní říční dopravy
 podpora opatření zvyšujících splavnost v letních měsících
Strategický cíl 4:
Zvýšení významu a podílu železniční dopravy
Navrhovaná opatření:
 podpora nákladní železniční dopravy
 pokračující elektrifikace železnice
 příspěvky pracovníkům na dopravu do zaměstnání
 zkvalitnění napojení silniční infrastruktury na železniční síť, především na významné železniční
uzly
Strategický cíl 5:
Podpora cyklodopravy
Navrhovaná opatření:
 budování a rekonstrukce cyklostezek vč. inventáře
 cílené investice do regionů s krátkou dojezdovou vzdáleností a dobrou dostupností z přilehlých
sídel
Strategický cíl 6:
Odstranění brownfields
Navrhovaná opatření:
 reinvestice do brownfields dostupných kvalitní a využitelnou dopravní infrastrukturou
 snížení administrativních překážek pro investice v oblasti dopravní infrastruktury
Strategický cíl 7:
Zkvalitnění dopravní infrastruktury na lokální úrovni
Navrhovaná opatření:
 obnova místních a obecních komunikací vč. veřejných prostranství
5.1.5
Životní prostředí, environmentální problematika
Strategický cíl 1:
Maximální využití obnovitelných a ekologických zdrojů energie, snížení produkce odpadů
Navrhovaná opatření:
 Ekologické vytápění lidských sídel, řešení odpadového hospodářství a nakládání s odpady
(oddělený sběr odpadů v obcích)
 snížení energetické náročnosti budov (veřejných i v soukromém vlastnictví)
str. 77 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Strategický cíl 2:
Zkvalitnění hospodaření s odpady, prevence nadměrné tvorby odpadů
Navrhovaná opatření:
 systém separace odpadů a odděleného sběru BRKO
 podpora materiálového a energetického využití odpadů
Strategický cíl 3:
Zlepšení kvality života v sídlech
Navrhovaná opatření:
 podpora budování veřejné zeleně a drobných vodních ploch v sídlech
 odstranění ekologických zátěží v sídlech a přilehlých oblastech
 výstavba a budování dětských hřišť
 odstranění chátrajících budov jako ohnisek kriminality v sociálně vyloučených lokalitách
 zajištění zásobování pitnou vodou v místech, která dosud nedisponují napojením na vodovod
Strategický cíl 4:
Obnova přirozených funkcí krajiny
Navrhovaná opatření:
 zvýšení retenční schopnosti krajiny
 budování biokoridorů
Strategický cíl 5:
Zvýšení kvality vod a snížení rizika povodní
Navrhovaná opatření:
 rekonstrukce a budování veřejných kanalizací a ČOV
 realizace protipovodňových opatření
5.1.6
Veřejná správa
Strategický cíl 1:
Zvýšení role MAS
Navrhovaná opatření:
 podpora rozvoje regionální, nadregionální a mezinárodní spolupráce pro zvýšení synergie
při využití všech zdrojů, přenosu informací a zkušeností a společné využití znalostní základny
Strategický cíl 2:
Posílení nástrojů vedoucích k prevenci a minimalizaci škod přírodních událostí
Navrhovaná opatření:
 podpora IZS (vybavení, prohlubování dovedností – stáž, školení)
 implementace regionálního informačního systému pro případ přírodních katastrof
 podpora systému rychlého odstranění škod způsobených živelní pohromou
str. 78 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
5.2Možnosti čerpání dotací na realizaci navrhovaných opatření
5.2.1
Regionální ekonomika
Strategický cíl 1:
Prioritní
osa
Program
podpory
Operační
program
Vytvořit prostředí pro rozvoj MSP a drobných podnikatelů
Podporované aktivity
Podnikatelská činnost vymezená
seznamem podporovaných
ekonomických činností podle
CZ – NACE:
Malý nebo střední
podnik podle
Doporučení
2003/361/ES;
Sekce B – Těžba a dobývání
oprávnění
k podnikání
na území ČR
odpovídající
podporované
ekonomické
činnosti, k jejímuž
uskutečňování je
realizován projekt;
Sekce C – Zpracovatelský průmysl
Sekce E – Zásobování vodou;
činnosti související s odpadními
vodami, odpady a sanacemi
Sekce F – Stavebnictví
2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
Technologie
Sekce G – Velkoobchod
a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020
Příjemci podpory
– podmínky
Sekce J – Informační a komunikační
činnost
Sekce M – Profesní, vědecké
a technické činnosti
Sekce N – Administrativní
a podpůrné činnosti
Sekce S – Ostatní činnost
ČP, že je
registrován jako
poplatník daně
z příjmu na FÚ
podle § 125 zákona
č. 280/2009 Sb.,
daňový řád,
v platném znění;
Termíny
plánovaných
výzev
Plánované
vyhlášení
výzvy:
08/2016
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
09/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
12/2016
ČP, že nemá žádné
nedoplatky vůči
vybraným
institucím a vůči
poskytovatelům
podpory z projektů
spolufinancovaných
z rozpočtu EU.
ČP, že nemá
nedoplatky z titulu
mzdových nároků
jeho zaměstnanců.
Další požadavky
určí konkrétní
výzvy.
str. 79 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Projekt regenerace zóny – projekt,
jehož realizací dojde k přeměně
technicky a účelově nevyhovujícího
areálu nebo brownfieldu
na podnikatelskou zónu.
Malý nebo střední
podnik podle
Doporučení
2003/361/ES;
Plánované
vyhlášení
výzvy:
08/2016
Projekt rekonstrukce nájemního
objektu (pouze v případě,
že příjemcem podpory je základní
územně samosprávný celek)
– projekt, jehož realizací dojde
k rekonstrukci technicky
nevyhovujícího objektu nebo
objektu typu brownfield
na podnikatelský objekt určený
k pronájmu
Podnikatelský
subjekt podnikající
v ekonomických
činnostech
dle seznamu
16
CZ-NACE ;
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
09/2016
Projekt rekonstrukce objektu –
projekt, jehož realizací dojde
k rekonstrukci technicky
nevyhovujícího objektu nebo
objektu typu brownfield
na podnikatelský objekt.
oprávnění
k podnikání
na území ČR
odpovídající
podporované
ekonomické
činnosti, k jejímuž
uskutečňování je
realizován projekt;
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
12/2016
16
2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
Nemovitosti
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020
ČP, že je
registrován jako
poplatník daně
z příjmu na FÚ
podle § 125 zákona
č. 280/2009 Sb.,
daňový řád,
v platném znění;
ČP, že nemá žádné
nedoplatky vůči
vybraným
institucím a vůči
poskytovatelům
podpory z projektů
spolufinancovaných
z rozpočtu EU.
ČP, že nemá
nedoplatky z titulu
mzdových nároků
jeho zaměstnanců.
V případě formy
podpory B (finanční
nástroj) mohou být
příjemci též územní
samosprávné celky,
jimi zřízené
organizace nebo
akciové
společnosti, v nichž
Seznam je součástí přílohy č. 1 programu, část A.
str. 80 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
má územní
samosprávný celek
vlastnický podíl,
obchodní podíl
a podíl
na hlasovacích
právech vyšší než
50 %.
2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých
a středních firem
Služby pro MSP zaměřené na
mezinárodní konkurenceschopnost
usnadňující vstup na zahraniční trhy
(účast na zahraničních výstavách
a veletrzích, organizace
seminářů/akcí se zaměřením
na konkrétní problematiku týkající
se mezinárodní
konkurenceschopnosti, např. právní
aspekty daného teritoria aj., získání
zkušeností s podnikáním
v zahraničí, zvýšení schopnosti
mezinárodní expanze a posílení
růstových motivací podniků
hledajících nové rozvojové
příležitosti), např. prostřednictvím
analýzy k plánování a designu
nových produktů včetně posouzení
jejich tržního potenciálu, a rozvoje
nových technologií.
Marketing
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020
Další požadavky
určí konkrétní
výzvy.
Sofistikované poradenské služby
expertů se znalostí mezinárodního
prostředí (se specifickou teritoriální
znalostí) a poradenské služby
pro strategické řízení
a management inovací (mentoring,
koučink, foresight ad.).
Malé a střední
podniky
(individuálně)
Agentura pro
podporu podnikání
a investic
CzechInvest (pouze
interní projekty)
Česká agentura na
podporu obchodu
CzechTrade (pouze
interní projekty)
Plánované
vyhlášení
výzvy:
05/2016
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
06/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
09/2016
Konečnými příjemci
podpory v interních
projektech jsou
MSP.
Služby zaměřené na podporu
internacionalizace MSP.
Služby podporující zapojování MSP
do mezinárodních programů, jako
např. v oblasti výzkumné
spolupráce (Horizont 2020,
COSME).
Služby zaměřené na zvýšení
marketingových a manažerských
dovedností MSP.
str. 81 / 167
2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých
a středních firem
Poradenství
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 –
2020
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Podpora poradenských služeb
a služeb pro začínající podniky.
Podporovány budou poradenské
služby pro začínající MSP (s historií
do 3 let) poskytované provozovateli
inovační infrastruktury jako jsou
podnikatelské inkubátory,
vědeckotechnické parky a inovační
centra.
Provozovatelé
inovační
infrastruktury, jako
jsou podnikatelské
inkubátory,
vědeckotechnické
parky a inovační
centra působící
17
v regionech ČR.
Příjemci
podporovaných
poradenských
služeb a služeb
pro MSP jsou
podnikatelské
18
subjekty MSP .
Plánované
vyhlášení
výzvy:
05/2016
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
06/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
09/2016
Tabulka 21 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – OP PIK
Zdroj: http://www.czechinvest.org/op-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost),
http://www.czechinvest.org/data/files/op-pik-harmonogram-vyzev-2016-5232.pdf)
17
Příjemci dotace mají ve svých stanovách zakotveno, že byli zřízeni za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření
inovací a transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu. Provozovatelé inovační infrastruktury budou vybráni
na základě výběrových kritérií a podmínek, které budou stanoveny v jednotlivých výzvách programu.
18
Tento podnikatelský subjekt musí splňovat určité podmínky uvedené v programu podpory, str. 5.
str. 82 / 167
2A) Zlepšení hospodářské výkonnosti všech
zemědělských podniků a usnadnění jejich
restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem
zvýšení míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož
i diverzifikace zemědělských činností
2C) Zlepšení
2B) Usnadnění vstupu
ekonomické výkonnosti dostatečně kvalifikovaných
lesního hospodářství
zemědělců do odvětví,
a zejména generační obnovy
v tomto odvětví
2 Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti
ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů
Program rozvoje venkova
Zdroj
dotace
Prioritní
oblast
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Opatření
Podopatření
M01
Předávání znalostí a informační akce
M02
Poradenské, řídicí a pomocné služby pro zemědělství
M04
Investice do hmotného majetku
4.1
Podpora investic v zemědělských
podnicích
4.3
Podpora investic do
infrastruktury související
s rozvojem, modernizací nebo
přizpůsobením se zemědělství
a lesnictví
M16
Spolupráce
M01
Předávání znalostí a informační akce
M06
Rozvoj zemědělských podniků
a podnikatelské činnosti
6.1
Podpora zahájení podnikatelské
činnosti pro mladé zemědělce
M01
Předávání znalostí a informační akce
M04
Investice do hmotného majetku
M08
Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů
Tabulka 22 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – PRV
Zdroj: https://www.szif.cz/cs/prv2014-zakladni_informace),
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fzakladni_informa
ce%2Fprog_dokumenty%2F1448632500936.pdf
str. 83 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Strategický cíl 2:
Specifický cíl
Investiční
priorita
Prioritní osa
Operační
program
Podpora aktivní zaměstnanosti a vytváření nových pracovních míst
Aktivity
Bilanční a pracovní diagnostika (podpora souladu
mezi schopnostním, vzdělanostním a pracovním
potenciálem osob)
Rekvalifikace
Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího
uplatnění na trhu práce
nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
1.1.1 Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších,
Poradenské a informační činnosti a programy
Podpora vytváření nových pracovních míst
MPSV a jím
řízené/zřízené
instituce
Poradenské
a vzdělávací
instituce
Nestátní
neziskové
organizace
Podpora umístění na uvolněná pracovní místa
Podpora aktivit k získání pracovních návyků
a zkušeností
Obce a svazky
obcí apod.
Podpora flexibilních forem zaměstnání
Doprovodná opatření umožňující začlenění
podpořených osob na trh práce
Motivační aktivity (zaměřené na zvýšení orientace
v požadavcích trhu práce apod.)
Pracovní rehabilitace
Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní
politiky zaměstnanosti
Zprostředkování zaměstnání uchazečům
o zaměstnání a poskytování souvisejících služeb
v oblasti zaměstnanosti
prostřednictvím programu Záruky
pro mládež
1.1.2 Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob
vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků
1.1 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob
1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
OP Zaměstnanost
Zprostředkování zaměstnání
Typy příjemců
Poskytování poradenské činnosti za účelem
zjišťování osobnostních a kvalifikačních
předpokladů mladých pro volbu povolání, pro
zprostředkování vhodného zaměstnání;
poskytování poradenství v oblasti další účasti
ve vzdělávání apod.
Poskytování rekvalifikací
Podpora aktivit k získání pracovních návyků
a zkušeností
Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti
Motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace
mladých lidí v požadavcích trhu práce,
požadavcích volných pracovních míst na trhu
práce apod.
pozn.:
v období
2015-2018,
resp.
2015 – 2021
je otevřeno
několik
průběžných
výzev
str. 84 / 167
1.5.1 Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II
Severozápad
1.5 Trvalé začlenění mladých lidí na trh práce, mimo jiné pomocí „záruky pro mladé lidi”, a to zejména těch, kteří nejsou ve vzdělávání, v
zaměstnání nebo v profesní přípravě, včetně těch mladých lidí, kterým hrozí sociální vyloučení, a mladých lidí z marginalizovaných komunit
1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
OP Zaměstnanost
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Zprostředkování zaměstnání uchazečům o
zaměstnání a poskytování souvisejících služeb v
oblasti zaměstnanosti
MPSV a jím
řízené/zřízené
instituce
Poskytování poradenské činnosti za účelem
zjišťování osobnostních a kvalifikačních
předpokladů mladých pro volbu povolání, pro
zprostředkování vhodného zaměstnání a při
výběru vhodných nástrojů aktivní politiky
zaměstnanosti
Poskytování poradenství v oblasti další účasti ve
vzdělávání, zvyšování či prohlubování kvalifikace,
včetně podpory rekvalifikací, s cílem
harmonizovat vztah mezi nabídkou a poptávkou
na trhu práce
Poskytování rekvalifikací – získání nové
kvalifikace, zvyšování, rozšiřování nebo
prohlubování dosavadní kvalifikace, včetně jejího
udržování a obnovování. Za rekvalifikaci se
považuje i získání kvalifikace pro pracovní
uplatnění osoby, která dosud žádnou kvalifikaci
nezískala
Podpora aktivit k získání pracovních návyků a
zkušeností jako jsou veřejně prospěšné práce,
společensky účelná pracovní místa, krátkodobé
pracovní příležitosti, pracovní trénink, odborné
praxe a stáže, včetně podpory mezinárodní
pracovní mobility; podpora vytváření míst
určených k získání odborné praxe či podpora
vytváření stáží
Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti,
a to zejména formou rekvalifikací, poradenství a
poskytování příspěvků
Motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace
mladých lidí v požadavcích trhu práce,
požadavcích volných pracovních míst na trhu
práce, dále příprava k zařazení do rekvalifikace,
resp. jiného nástroje aktivní politiky
zaměstnanosti, včetně obnovení nebo získání
pracovních návyků
pozn.:
předpokládaný
termín
vyhlášení výzev
je 2. Polovina
roku 2016
Tabulka 23 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – OP Zaměstnanost
Zdroj: https://www.esfcr.cz/programy/op-zamestnanost
str. 85 / 167
M06
Rozvoj zemědělských podniků
a podnikatelské činnosti
Podopatření
6.4
Podpora investic na založení
nebo rozvoj nezemědělských
činností
6B) Posílení
místního rozvoje ve
venkovských
oblastech
6A) Usnadnění
diverzifikace, vytváření
a rozvoje malých
podniků, jakož i
pracovních míst
Opatření
M19
Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně
vedený místní rozvoj)
6C) Zlepšení dostupnost,
využívání a kvality
informačních a komunikačních
technologií (IKT) ve
venkovských oblastech
ve venkovských oblastech
6 Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje
Program rozvoje venkova
Zdroj
dotace
Prioritní
oblast
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
V rámci zvolené strategie nebyla vybrána opatření, která by přímo
přispívala k řešení prioritní oblasti 6C.
Tabulka 24 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – PRV
Zdroj: https://www.szif.cz/cs/prv2014-zakladni_informace),
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fzakladni_informa
ce%2Fprog_dokumenty%2F1448632500936.pdf
str. 86 / 167
Období realizace: 1. 12. 2015 – 30. 11. 2020
Realizovaný
projekt
Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)
Operační
program
OP Zaměstnanost
Ministerstvo průmyslu a sociálních věcí
Poskytovatel
dotace
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Forma podpory
Cílová skupina projektu
Zaměstnavatelé ve smyslu
§ 7 Zákoníku práce,
a to prostřednictvím svých
zaměstnanců či potenciálně
nových zaměstnanců
Zaměstnavatelé získají příspěvek na vzdělávání
svých zaměstnanců a refundaci jejich mezd
po dobu školení.
Vzdělávání může být zajištěno:
-
Fyzické osoby – OSVČ
Nestátní neziskové organizace
-
externím vzdělávacím zařízením (uznatelným
nákladem bude pouze kurzovné),
interními lektory zaměstnavatele (uznatelným
budou mzdové náklady lektora, který zajišťuje
odborný rozvoj.
Vzdělávání bude moci být realizováno jako
vzdělávání obecné i specifické, a to jak
v akreditovaných, tak neakreditovaných kurzech.
Rovněž bude umožněno realizovat vzdělávání
přímo na pracovišti zaměstnavatele, a to včetně
praktické přípravy.
Tabulka 25 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – MPSV
Zdroj: https://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii
str. 87 / 167
Specifický
cíl
Prioritní
osa
Operační
program
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Opatření
Příjemci podpory
Výstavba, rekonstrukce a vybavení
sociálních podniků – vznik a rozvoj
sociálních podniků – umožní sociálně
vyloučeným osobám a osobám ohroženým
sociálním vyloučením vstup a trh práce a do
podnikatelského prostředí
Osoby
samostatně
výdělečné činné
Malé a střední
podniky
Kraje
Organizace
zřizované nebo
zakládané kraji
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských
aktivit v oblasti sociálního podnikání
2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
IROP
Obce
Organizace
zřizované nebo
zakládané
obcemi
Termíny
plánovaných
výzev
Plánované
vyhlášení
výzvy:
08/2016
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
09/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
01/2017
Dobrovolné
svazky obcí
Organizace
zřizované nebo
zakládané
dobrovolnými
svazky obcí
Nestátní
neziskové
organizace
Církve
Církevní
organizace
Tabulka 26 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – IROP
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
str. 88 / 167
Druh dotace
Zprostředkující
subjekt dotace
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Podporované oblasti
Zpracovatelský průmysl
Zavedení nebo rozšíření výroby
v oborech zpracovatelského průmyslu
Formy investičních pobídek
Sleva na dani z příjmů právnických osob
na 10 let.
Hmotná podpora vytváření nových
pracovních míst až do výše 300 tis. Kč.
Hmotná podpora rekvalifikace nebo školení
nových zaměstnanců až do výše
60 % ze školících nákladů.
Osvobození od daně z nemovitostí na 5 let
– pouze ve zvýhodněných průmyslových
zónách.
Hmotná podpora na pořízení majetku.
Technologická centra
Hmotná podpora vytváření nových
pracovních míst až do výše 300 tis. Kč.
Hmotná podpora rekvalifikace nebo školení
nových zaměstnanců až do výše
60 % ze školících nákladů.
Osvobození od daně z nemovitostí na 5 let
– pouze ve zvýhodněných průmyslových
zónách.
Hmotná podpora na pořízení majetku
– pouze pro strategickou investiční akci.
Centra strategických služeb
Investiční pobídky
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Vybudování nebo rozšíření výzkumněvývojového centra
Sleva na dani z příjmů právnických osob
na 10 let.
Zahájení nebo rozšíření činností:
- centra sdílených služeb
- centra pro tvorbu software
- high-tech opravárenského centra
- datového centra
- centra zákaznické podpory
(call centra)
Sleva na dani z příjmů právnických osob
na 10 let.
Hmotná podpora vytváření nových
pracovních míst až do výše 300 tis. Kč.
Hmotná podpora rekvalifikace nebo školení
nových zaměstnanců až do výše
50 % ze školících nákladů.
Osvobození od daně z nemovitostí na 5 let
– pouze ve zvýhodněných průmyslových
zónách.
Tabulka 27 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – CzechInvest
Zdroj: http://www.czechinvest.org/investicni-pobidky-nove)
str. 89 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Strategický cíl 3:
Investiční
priorita
Opatření
Cíl: Udržení turistické atraktivity prostřednictvím udržitelného
zhodnocení společného přírodního a kulturního dědictví
6c Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního
dědictví
Prioritní osa
2 Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání
zdrojů
Zdroj dotace
Program spolupráce
Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství
Poskytovatel
dotace
Podpora cestovního ruchu
Příjemci dotace v ČR
Investice do zachování
a ochrany, propagace a rozvoje
kulturního a přírodního
dědictví, uměleckých objektů
a kulturních projektů
orgány veřejné
správy a jimi
zřizované
a zakládané
organizace
Podpora kulturního
a venkovského cestovního
ruchu.
vzdělávací instituce
Rozvoj turisticko-kulturní
infrastruktury včetně s tím
související dopravní
infrastruktury.
Společný vývoj koncepcí
a produktů, realizace
společných marketingových
opatření, propojení jednotlivých
zařízení a tvorba systémů
pro společný management.
Termíny
předkládání
projektových
žádostí
ERN CZ
15/04/2016
EEE CZ
15/05/2016
nevládní neziskové
organizace
evropské seskupení
pro územní
spolupráci (ESÚS)
Tabulka 28 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – Program spolupráce
Zdroj: http://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/programminformationen/basisseite_1.jsp
str. 90 / 167
Prioritní oblast
4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím
Program rozvoje venkova
Zdroj
dotace
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
4A) Obnova, zachování a zvýšení biologické
rozmanitosti (včetně oblastí sítě Natura 2000,
v oblastech s přírodními či jinými zvláštními
omezeními), zemědělství vysoké přírodní hodnoty
a stavu evropské krajiny
4B) Lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání
s hnojivy a pesticidy
Opatření
Opatření pro zemědělkou půdu:
M01
Předávání znalostí a informační akce
M02
Poradenské, řídicí a pomocné služby
pro zemědělství
M10
Agroenvironmentálně-klimatické
opatření
M11
Ekologické zemědělství
M12
Platby v rámci sítě Natura 2000
a podle rámcové směrnice o vodě
4C) Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření
s půdou
M13
Platby pro oblasti s přírodními či
jinými zvláštními omezeními
Opatření pro lesnickou půdu:
M01
Předávání znalostí a informační akce
M08
Investice do rozvoje lesních oblastí
a zlepšování životaschopnosti lesů
M15
Lesnicko-environmentální a klimatické
služby a ochrana lesů
Tabulka 29 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – PRV
Zdroj: https://www.szif.cz/cs/prv2014-zakladni_informace,
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fzakladni_informa
ce%2Fprog_dokumenty%2F1448632500936.pdf
str. 91 / 167
Specifický
cíl
3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
Prioritní
osa
3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
IROP
Operační
program
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Opatření
Příjemci podpory
Revitalizace souboru vybraných
památek (zajištění vyšší bezpečnosti
návštěvníků, odstraňování
přístupových bariér, zvýšení ochrany
památky a jejího zabezpečení,
restaurování památek, rekonstrukce
stávajících expozic a depozitářů
a budování nových, digitalizace
památek a mobiliářů, obnova park
a zahrad u souborů památek,
modernizace, popř. výstavba
nezbytných objektů sociálního,
technického a technologického
zázemí.
Vlastníci
památek, muzeí
a knihoven nebo
subjekty
s právem
hospodaření (dle
zápisu v katastru
nemovitostí),
kromě fyzických
osob
nepodnikajících.
Zefektivnění ochrany a využívání
sbírkových a knihovních fondů
a jejich zpřístupnění (zvýšení
ochrany sbírkových a knihovních
fondů, restaurování sbírkových
a knihovních fondů, zajištění vyšší
bezpečnosti návštěvníků,
odstraňování přístupových bariér,
digitalizace sbírek a knihovních
fondů – pouze jako součást
komplexnějších projektů,
zabezpečení a osvětlení objektů,
rekonstrukce stávajících expozic
a depozitářů a budování nových,
modernizace, popř. výstavba
nezbytných objektů sociálního,
technického a technologického
zázemí.
Termíny
plánovaných
výzev
Plánované
vyhlášení
výzvy:
02/2016
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
02/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
07/2016
Tabulka 30 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – IROP
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
str. 92 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Strategický cíl 4:
Prioritní
osa
2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a
středních firem
2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a
středních firem
Program
podpory
Technologie
Nemovitosti
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 –
2020
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 –
2020
Operační
program
Podpora investic
Podporované aktivity
Podnikatelská činnost vymezená
seznamem podporovaných
ekonomických činností podle
CZ – NACE:
 Sekce B – Těžba a dobývání
 Sekce C – Zpracovatelský průmysl
 Sekce E – Zásobování vodu; činnosti
související s odpadními vodami,
odpady a sanacemi
 Sekce F – Stavebnictví
 Sekce G – Velkoobchod
a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel
 Sekce J – Informační
a komunikační činnost
 Sekce M – Profesní, vědecké
a technické činnosti
 Sekce N – Administrativní
a podpůrné činnosti
 Sekce S – Ostatní činnost
Příjemci
podpory
Termíny
plánovaných
výzev
Malý nebo střední
podnik podle
Doporučení
2003/361/ES
Plánované
vyhlášení
výzvy:
08/2016
Dále musí splňovat
podmínky uvedené
v programu,
případně potom
v konkrétní výzvě.
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
09/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
12/2016
Projekt regenerace zóny – projekt, jehož
realizací dojde k
přeměně technicky a účelově
nevyhovujícího areálu nebo brownfieldu
na podnikatelskou zónu.
Malý nebo střední
podnik podle
Doporučení
2003/361/ES
Plánované
vyhlášení
výzvy:
08/2016
Projekt rekonstrukce nájemního objektu
(pouze v případě, že příjemcem podpory
je základní územně samosprávný celek) –
projekt, jehož realizací dojde k
rekonstrukci technicky nevyhovujícího
objektunebo objektu typu brownfield na
podnikatelský
objekt
určený
k pronájmu
Projekt
rekonstrukce
objektu
– projekt, jehož realizací dojde
k rekonstrukci technicky nevyhovujícího
objektu nebo objektu typu brownfield
na podnikatelský objekt.
V případě formy
podpory B (finanční
nástroj) mohou být
příjemci též územní
samosprávné celky,
jimi zřízené
organizace nebo
akciové společnosti,
v nichž má územní
samosprávný celek
vlastnický podíl,
obchodní podíl
a podíl na
hlasovacích právech
vyšší než 50 %.
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
09/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
12/2016
str. 93 / 167
19
1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Partnerství znalostního transferu
Podporovanou aktivitou je vytvoření
partnerství mezi malým a středním
podnikem a organizací pro výzkum a
šíření znalostí
za účelem transferu znalostí,
souvisejících technologií
a dovedností, ke kterým podnik nemá
přístup. Znalostní transfer je realizován
za účasti absolventa magisterského či
doktorského studia přímo v provozovně
podniku za dohledu vybraného
expertního pracoviště.
Projekt musí být zaměřen
na minimálně jednu
z následujících aktivit a musí mít
strategický význam pro další rozvoj
podniku:
1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Malý nebo střední
19
podnik ,
a organizace pro
výzkum a šíření
20
znalostí
Dále musí splňovat
podmínky uvedené
v programu
podpory, případně
potom v konkrétní
výzvě.
Plánované
vyhlášení
výzvy:
08/2016
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
09/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
12/2016
a) zlepšení výrobních procesů,
b) vývoj/inovace nových produktů
a služeb nebo inovace procesu při vývoji
a zavádění nových produktů a služeb,
c) zlepšení podnikových procesů včetně
procesu produktové certifikace.
Inovační projekty - u projektů
uplatňujících nová originální řešení
program umožní českým firmám pořízení
moderních strojů, zařízení, know-how a
licencí nutných k jejich realizaci.
Inovace
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
2014 – 2020
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Projekty na ochranu práv průmyslového
vlastnictví - v tomto případě program
přispěje
k ochraně nehmotných statků
v podobě patentů, užitných vzorů,
průmyslových vzorů a ochranných
známek.
Podnikatelský
subjekt;
zemědělští
podnikatelé
(definovaní
zákonem č.
252/1997 Sb.,
o zemědělství)
a potravinářští
podnikatelé
zaměřující se na
výrobu položek
mimo seznam
uvedený v
Příloze I. Smlouvy
o fungování EU
s projektem
v oblasti VaV
a inovací.
Plánované
vyhlášení
výzvy:
08/2016
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
09/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
12/2016
Malým a středním podnikem (MSP) se pro účely této Výzvy rozumí podnikatel splňující podmínky stanovené v
Příloze I Nařízení Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 2014
20
tj. subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014
ze dne 17. června 2014
str. 94 / 167
21
22
1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Potenciál
1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Aplikace
OP
Podnikání
a
inovace
konkurenceschopnost 2014 – 2020
pro
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
2014 – 2020
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Založení nebo rozvoj center
Průmyslového výzkumu, vývoje
a inovací spočívající v pořízení
pozemků, budov, strojů/zařízení
a jiného vybavení centra nezbytného pro
zajištění aktivit
tohoto centra.
U MSP (malé a střední podniky) jsou
předmětem podpory
i vybrané provozní náklady centra.
Podnikatelský
subjekt;
zemědělští
21
podnikatelé
a potravinářští
podnikatelé
zaměřující se na
výrobu položek
mimo seznam
uvedený v
Příloze I. Smlouvy
o fungování EU
s projektem
v oblasti VaV
a inovací.
Plánované
vyhlášení
výzvy:
08/2016
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
09/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
12/2016
Dále musí splňovat
podmínky programu
podpory, či
konkrétní výzvy.
Podporovanou aktivitou je realizace
průmyslového výzkumu a
experimentálního vývoje
ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU)
č. 651/2014.
Podnikatelské
subjekty
a organizace pro
výzkum a šíření
22
znalostí.
Dále musí splňovat
podmínky uvedené
v programu
podpory, případně
potom v konkrétní
výzvě.
Plánované
vyhlášení
výzvy:
08/2016
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
09/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
12/2016
definovaní zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství
tj. subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU)
č.651/2014 ze dne 17. června 2014.
str. 95 / 167
1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Služby infrastruktury
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Poskytování služeb inovačním podnikům
(strategické řízení
a management inovací; strategické
poradenství při vstupu na nové trhy;
ochrana a využití práv duševního
vlastnictví, navazování a rozvíjení
výzkumné spolupráce; komercializace
výsledků výzkumu; přístup
ke kapitálu apod.
Právnická osoba,
která bude působit
jako provozovatel
vědeckotechnického
parku, inovačního
centra nebo
podnikatelského
23
inkubátoru.
Provozování stávajícího
vědeckotechnického parku nebo
podnikatelského inkubátoru nebo
inovačního centra (pouze v režimu de
minimis).
Neziskové
organizace – obecně
prospěšné
24
společnosti
a sdružení
25
právnických osob
V odůvodněných případech také rozšíření
prostor VTP a pořízení nového vybavení a
zlepšení kapacit pro společné využívání
technologií
V ojedinělých případech také výstavba
nové sdílené infrastruktury v regionu,
kde bude
prokázán nedostatek vhodné výzkumné
nebo inovační
infrastruktury pro podnikatelské
subjekty
Plánované
vyhlášení
výzvy:
08/2016
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
09/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
12/2016
Municipalita
Vysoká škola,
univerzita.
Dále musí splňovat
podmínky uvedené
v programu
podpory, případně
potom v konkrétní
výzvě.
Tabulka 31 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 4 – OP PIK
Zdroj: http://www.czechinvest.org/op-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost),
http://www.czechinvest.org/data/files/op-pik-harmonogram-vyzev-2016-5232.pdf)
Zdroj
dotace
Opatření
Prioritní oblast
1 Podpora předávání
znalostí a inovací
v zemědělství,
lesnictví a ve
venkovských
oblastech
Program rozvoje
venkova
1A) Podpora inovací, spolupráce a rozvoje
základny ve venkovských oblastech
M01
Předávání znalostí a informační akce
M02
Poradenské, řídicí a pomocné služby
pro zemědělství
M16
Spolupráce
23
dle podmínek programu bude vést analytickou účetní evidenci ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu, nezbytnou pro
provádění auditů a kontrol a ve svých stanovách má explicitně zakotveno, že byla zřízena za účelem podpořit intenzitu,
kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu s důrazem na progresivní
(high-tech) technologie
24
25
založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
Založené dle § 20f a následujících, dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
str. 96 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
1B) Posílení vazeb mezi zemědělstvím, produkcí
potravin a lesnictvím a výzkumem a inovacemi,
mimo jiné za účelem zlepšení řízení v oblasti
životního prostředí a environmentálního profilu
M16
Spolupráce
1C) Podpora celoživotního vzdělávání a odborné
přípravy v odvětvích zemědělství a lesnictví
M01
Předávání znalostí a informační akce
Tabulka 32 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 4 – PRV
Druh dotace
Zprostředkující
subjekt dotace
Zdroj: (https://www.szif.cz/cs/prv2014-zakladni_informace),
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fzakladni_informa
ce%2Fprog_dokumenty%2F1448632500936.pdf
Podporované oblasti
Formy investičních pobídek
Zpracovatelský průmysl
Sleva na dani z příjmů právnických osob na 10 let.
Zavedení nebo rozšíření výroby
v oborech zpracovatelského
průmyslu
Hmotná podpora vytváření nových pracovních míst až do
výše 300 tis. Kč.
Hmotná podpora rekvalifikace nebo školení nových
zaměstnanců až do výše 60 % ze školících nákladů.
Osvobození od daně z nemovitostí na 5 let – pouze ve
zvýhodněných průmyslových zónách.
Technologická centra
Sleva na dani z příjmů právnických osob na 10 let.
Vybudování nebo rozšíření
výzkumně-vývojového centra
Hmotná podpora vytváření nových pracovních míst až do
výše 300 tis. Kč.
Hmotná podpora rekvalifikace nebo školení nových
zaměstnanců až do výše 60 % ze školících nákladů.
Osvobození od daně z nemovitostí na 5 let – pouze ve
zvýhodněných průmyslových zónách.
Hmotná podpora na pořízení majetku – pouze pro
strategickou investiční akci.
Investiční pobídky
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Hmotná podpora na pořízení majetku.
Centra strategických služeb
Sleva na dani z příjmů právnických osob na 10 let.
Zahájení nebo rozšíření činností:
- centra sdílených služeb
- centra pro tvorbu software
- high-tech opravárenského
centra
- datového centra
- centra zákaznické podpory
(call centra)
Hmotná podpora vytváření nových pracovních míst až do
výše 300 tis. Kč.
Hmotná podpora rekvalifikace nebo školení nových
zaměstnanců až do výše 50 % ze školících nákladů.
Osvobození od daně z nemovitostí na 5 let
– pouze ve zvýhodněných průmyslových zónách.
Tabulka 33 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 4 – CzechInvest
Zdroj: http://www.czechinvest.org/investicni-pobidky-nove)
str. 97 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
5.2.2
Lidské zdroje, vzdělávání a VaV
Strategický cíl 1:
Specifický
cíl
Prioritní
osa
Operační
program
Zvýšení kvality vzdělávacího procesu
Opatření
Podpora infrastruktury pro předškolní
vzdělávání – podpora zařízení péče o děti
do 3 let, dětských skupin a mateřských
škol.
Podpora infrastruktury pro základní
vzdělávání v základních školách.
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
IROP
Podpora infrastruktury škol a školských
zařízení pro střední a vyšší odborné
vzdělávání.
Podpora infrastruktury pro celoživotní
vzdělávání v následujících klíčových
kompetencích: v oblastech komunikace
v cizích jazycích, v oblastech technických
a řemeslných oborů, přírodních věd,
ve schopnosti práce s digitálními
technologiemi.
Podpora infrastruktury pro zájmové
a neformální vzdělávání mládeže.
Příjemci podpory
Zařízení péče o
děti do 3 let
Školy a školská
zařízení v oblasti
předškolního,
základního a
středního
vzdělávání a
vyšší odborné
školy
Další subjekty
podílející se na
realizaci
vzdělávacích
aktivit
Kraje
Organizace
zřizovaní nebo
zakládané kraji
Obce
Organizace
zřizované nebo
zakládané
obcemi
Termíny
plánovaných
výzev
Plánované
vyhlášení
výzvy:
05/2016
06/2016
07/2016
09/2016
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
06/2016
06/2016
08/2016
09/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
11/2016
06/2023
02/2017
06/2023
Nestátní
neziskové
organizace
Církve
Církevní
organizace
Organizační
složky státu
příspěvkové
organizace
organizačních
složek státu
Tabulka 34 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – IROP
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
str. 98 / 167
Investiční
priority
1 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a
podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání,
možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné
přípravy
Prioritní
osa
3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Operační
program
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Specifické cíle
1. Zvýšení kvality předškolního
vzdělávání včetně usnadnění
přechodu dětí na ZŠ
2. Zlepšení kvality vzdělávání
a výsledků žáků v klíčových
kompetencích
3. Rozvoj systému strategického
řízení a hodnocení kvality
ve vzdělávání
4. Zkvalitnění přípravy budoucích a
začínajících pedagogických
pracovníků
Příjemci podpory
Školy a školská zařízení v oblasti
předškolního, základního a středního
vzdělávání, zájmového, základního
a středního uměleckého vzdělávání
a vyšších odborných škol.
Vysoké školy podle zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, které připravují budoucí
pedagogické pracovníky.
Další subjekty podílející se na realizaci
vzdělávacích aktivit.
Orgány státní správy a samosprávy,
včetně jejich svazků nebo sdružení
a jimi zřízené a podřízené organizace.
Okruh příjemců může být dále definován
či zúžen v dalších dokumentech jako
např. ve výzvách k předkládání projektů
apod.
5. Zvýšení kvality vzdělávání
a odborné přípravy včetně posílení
jejich relevance pro trh práce
str. 99 / 167
3 Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou
Romové
2 Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných
příležitostí
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
1. Kvalitní podmínky
pro inkluzivní vzdělávání
Běžné školy a školská zařízení v oblasti
předškolního, základního a středního
vzdělávání, zájmového, základního
a středního uměleckého vzdělávání
a vyšší odborné školy.
V případě projektů zaměřených
na aktivizační programy pro děti a žáky se
zdravotním postižením mohou být
příjemci školy samostatně zřízené
pro žáky se zdravotním postižením.
Další subjekty podílející se na realizaci
vzdělávacích aktivit.
Orgány státní správy a samosprávy,
včetně jejich svazků nebo sdružení a jimi
zřízené a podřízené organizace.
Vysoké školy podle zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, které připravují budoucí
pedagogické pracovníky.
1. Sociální integrace dětí a žáků
včetně začleňování romských dětí
do vzdělávání
Běžné školy hlavního vzdělávacího
proudu a školská zařízení v oblasti
předškolního, základního a středního
vzdělávání, zájmového, základního a
středního uměleckého vzdělávání
a vyšší odborné školy.
Další subjekty podílející se na realizaci
vzdělávacích aktivit.
Orgány státní správy a samosprávy,
včetně jejich svazků nebo sdružení a jimi
zřízené a podřízené organizace.
Vysoké školy podle zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, které připravují budoucí
pedagogické pracovníky.
Okruh příjemců může být dále definován
či zúžen v dalších dokumentech jako
např. ve výzvách k předkládání projektů
apod.
Tabulka 35 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – OP VVV
Zdroj: http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Text_OP_VVV.pdf
str. 100 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Strategický cíl 2:
Investiční
priorita
Opatření
Cíl: Rozšíření přeshraničních nabídek vzdělávání; Zlepšení zaměstnatelnosti mladých lidí
10b Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a
celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání,
odborné přípravy a školení
Prioritní osa
3 Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností
a do celoživotního učení
Zdroj dotace
Program spolupráce
Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství
Poskytovatel
dotace
Zvýšení účasti obyvatelstva na vzdělávání
Podpora předškolního
vzdělávání.
Podpora environmentálního
vzdělávání a ekologického
povědomí.
Zlepšování jazykové
vybavenosti
a mezikulturních
kompetencí.
Podpora školních projektů
a profesní kvalifikace
v oblasti vzdělávání.
Podpora opatření v rámci
přeshraniční odborné
přípravy, dalšího vzdělávání
a kvalifikace, opatření
za účelem přizpůsobení se
trhu práce včetně opatření
pro přenos vzdělávání.
Kooperační opatření
vysokých škol, vzdělávacích
institucí a podniků
za účelem přenosu knowhow na rozhraní mezi
hospodářstvím
a společností, budování
a rozšiřování akademických
kooperačních sítí a podpora
mobility.
Příjemci dotace v ČR
Orgány veřejné
správy a jimi
zřizované
a zakládané
organizace
Termíny
předkládání
projektových
žádostí
ERN CZ
15/04/2016
EEE CZ
15/05/2016
Vzdělávací instituce
Nevládní neziskové
organizace
Hospodářské
a profesí svazy
Evropské seskupení
pro územní
spolupráci (ESÚS)
Podnikatelské
subjekty
Tabulka 36 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – Program spolupráce
Zdroj: http://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/programminformationen/basisseite_1.jsp
str. 101 / 167
Investiční
priority
1 Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a
úrovně dosaženého vzdělání
Prioritní
osa
2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Operační
program
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Specifické cíle
1. Zvýšení kvality vzdělávání
na vysokých školách a jeho
relevance pro potřeby trhu
práce
2. Zvýšení účasti studentů
se specifickými potřebami,
ze socio- ekonomicky
znevýhodněných skupin
a z etnických minorit
na vysokoškolském
vzdělávání,
a snížení studijní
neúspěšnosti studentů
3. Zkvalitnění podmínek
pro celoživotní vzdělávání
na vysokých školách
4. Nastavení a rozvoj
systému hodnocení a
zabezpečení kvality
a strategického řízení
vysokých škol
5. Zlepšení podmínek pro
výuku spojenou s výzkumem
a pro rozvoj lidských zdrojů
v oblasti výzkumu
a vývoje
Příjemci podpory
Pro specifický cíl 1-4:
Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Orgány státní správy a samosprávy,
včetně jejich svazků, jim podřízené či jimi zřízené
organizace.
Pro specifický cíl 2: další subjekty - vysoké školy,
veřejné výzkumné instituce, vyšší
odborné školy, korporace
(vč. obchodních), orgány státní správy
a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené
organizace, další instituce podílející se na realizaci
intervencí specifického cíle2, nutnou podmínkou je
spolupráce svysokou školou.
Partnerem mohou být i další subjekty podílející se na
realizaci intervencí specifických cílů 1-4 (vysoké
školy, veřejné výzkumné instituce, vyšší odborné
školy, korporace
(vč. obchodních), orgány státní správy
a samosprávy, jim podřízené či jimi zřízené
organizace, další instituce podílející se na realizaci
intervencí specifických cílů1-4.
Okruh příjemců může být dále definován či zúžen v
dalších dokumentech jako např. ve výzvách k
předkládání projektů apod.
Pro specifický cíl 5:
Subjekty splňující definici organizace
pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní
podporu VaVaI (vysoké školy, veřejné výzkumné
instituce, korporace (vč. obchodních) příspěvkové
organizace státu a územních samosprávných celků,
organizační složky státu atd.).
Další subjekty provádějící výzkum či neformální
vzdělávání (propagace/popularizace výsledků VaVaI,
např. science learning centra, návštěvnická centra
apod.).
Orgány státní správy a samosprávy včetně jejich
svazků, jim podřízené či jimi zřízené organizace.
Další subjekty zapojené do řízení
a implementace RIS3.
Okruh příjemců může být dále definován či zúžen v
dalších dokumentech jako např. ve výzvách k
předkládání projektů apod.
str. 102 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
2 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné
přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení
rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
1 Zkvalitnění vzdělávací
infrastruktury na vysokých
školách za účelem
zajištění vysoké kvality
výuky, zlepšení přístupu
znevýhodněných skupin a
zvýšení otevřenosti
vysokých škol.
Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Okruh příjemců může být dále definován či zúžen v
dalších dokumentech jako např. ve výzvách k
předkládání projektů apod.
Tabulka 37 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – OP VVV
Zdroj: http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Text_OP_VVV.pdf
Strategický cíl 3:
Investiční
priority
1 Posilování výzkumné a inovační
infrastruktury a kapacit pro
rozvoj
vynikající úrovně výzkumu a
inovací a podpora odborných
středisek, zejména těch, jež jsou
předmětem celoevropského
zájmu
Prioritní
osa
1 Posilování kapacit pro kvalitní
výzkum
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Operační
program
Podpora tradičních průmyslových odvětví
Specifické cíle
1. Zvýšení
mezinárodní kvality
výzkumu a jeho
výsledků
2. Budování kapacit a
posílení dlouhodobé
spolupráce
výzkumných
organizací s aplikační
sférou
Příjemci podpory
Subjekty splňující definici organizace
pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro
státní podporu výzkumu, vývoje
a inovací (vysoké školy, veřejné výzkumné
instituce, korporace (vč. obchodních),
příspěvkové organizace státu a územních
samosprávných celků, organizační složky
státu atd.).
Další subjekty provádějící výzkum.
str. 103 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
3. Zkvalitnění
infrastruktury
pro výzkumně
vzdělávací účely
Orgány státní správy a samosprávy
včetně jejich svazků, jim podřízené či jimi
zřízené organizace.
Další subjekty zapojené do řízení
a implementace RIS3.
4. Zlepšení
strategického řízení
výzkumu na národní
úrovni
Tabulka 38 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – OP VVV
Prioritní
osa
2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnost
malých a středních podniků
Program
podpory
Školící střediska
OP
Podnikání
a
inovace
konkurenceschopnost 2014 – 2020
pro
Operační
program
Zdroj: http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Text_OP_VVV.pdf
Podporované aktivity
Výstavba a pořízení nových, případně
rekonstrukce stávajících školících
center
Modernizace prostor pro vzdělávání
Pořízení vybavení školících prostor
včetně školících pomůcek,
vzdělávacích programů a práv
duševního vlastnictví nezbytných
k zahájení vzdělávací činnosti
Příjemci
podpory
Termíny
plánovaných
výzev
Malý nebo střední
podnik podle
Doporučení
2003/361/ES
Plánované
vyhlášení
výzvy:
05/2016
Dále musí splňovat
podmínky uvedené
v programu, případně
potom v konkrétní
výzvě.
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
06/2016
V rozsahu křížového financování bude
v rámci podporovaného projektu
umožněna podpora vzdělávání
zaměstnanců a zaměstnavatelů
příslušného podniku.
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
09/2016
Tabulka 39 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – OP PIK
Zdroj: http://www.czechinvest.org/op-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost),
http://www.czechinvest.org/data/files/op-pik-harmonogram-vyzev-2016-5232.pdf)
str. 104 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Strategický cíl 4:
Specifický
cíl
2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Prioritní
osa
2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
IROP
Operační
program
Zvýšení konkurenceschopnosti pracovní síly
Opatření
Deinstitucionalizace sociálních
služeb za účelem sociálního
začleňování a zvýšení
uplatnitelnosti na trhu práce.
Infrastruktura pro dostupnost a
rozvoj sociální služby.
Podpora rozvoje infrastruktury
komunitních center za účelem
sociálního začleňování a zvýšení
uplatnitelnosti na trhu práce.
Sociální bydlení.
Termíny
plánovaných
výzev
Příjemci podpory
Nestátní neziskové organizace
Plánované
vyhlášení
výzvy:
05/2016
06/2016
07/2016
09/2016
Organizační složky státu
Příspěvkové organizace
organizačních složek státu
Kraje
Organizace zřizované nebo
zakládané kraji
Obce
Organizace zřizované nebo
zakládané obcemi
Dobrovolné svazky obcí
Organizace zřizované nebo
zakládané dobrovolnými svazky
obcí
Církve
Církevní organizace
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
06/2016
06/2016
08/2016
09/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
11/2016
06/2023
02/2017
06/2023
Tabulka 40 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 4 – IROP
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
str. 105 / 167
Investiční
priorita
Opatření
Cíl: Rozšíření přeshraničních nabídek vzdělávání; Zlepšení zaměstnatelnosti mladých
lidí
10b Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností
a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání,
odborné přípravy a školení
Prioritní osa
3 Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání
dovedností a do celoživotního učení
Zdroj dotace
Program spolupráce
Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství
Poskytovatel
dotace
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Podpora předškolního
vzdělávání.
Podpora environmentálního
vzdělávání a ekologického
povědomí.
Zlepšování jazykové
vybavenosti a
mezikulturních kompetencí.
Podpora školních projektů
a profesní kvalifikace
v oblasti vzdělávání.
Podpora opatření v rámci
přeshraniční odborné
přípravy, dalšího vzdělávání
a kvalifikace, opatření
za účelem přizpůsobení se
trhu práce včetně opatření
pro přenos vzdělávání.
Kooperační opatření
vysokých škol, vzdělávacích
institucí a podniků
za účelem přenosu
know-how na rozhraní mezi
hospodářstvím
a společností, budování a
rozšiřování akademických
kooperačních sítí a podpora
mobility.
Příjemci dotace v ČR
Orgány veřejné
správy a jimi
zřizované
a zakládané
organizace
Termíny
předkládání
projektových
žádostí
ERN CZ
15/04/2016
EEE CZ
15/05/2016
Vzdělávací instituce
Nevládní neziskové
organizace
Hospodářské
a profesí svazy
Evropské seskupení
pro územní
spolupráci (ESÚS)
Podnikatelské
subjekty
Tabulka 41 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 4 – Program spolupráce
Zdroj:http://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/programminformationen/basisseite_1.jsp
str. 106 / 167
Specifický cíl
3.1.1 Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ
Investiční
priorita
3.1 Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce
Prioritní osa
3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
OP Zaměstnanost
Operační
program
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Aktivity
Typy příjemců
Podpora kapacit pro vývoj a šíření inovací – např. inovačních
„laboratoří, hubů a inkubátorů“ na příslušné úrovni zaměřených
na podporu inovací voblasti aktivní politiky zaměstnanosti,
sociálního začleňování a veřejné správy.
Vytvoření a rozvoj kapacit pro inovační nabídku
a poptávku (vzdělávání aktérů na straně poptávky i nabídky, vznik
inovační platformy – podpora síťování a spolupráce aktérů, apod.).
Veřejně
prospěšné
organizace/NNO
Podpora sociálního experimentování, sběru dobré praxe a
fungujících principů a jejich šíření.
Aktivní a preventivní nástroje politiky zaměstnanosti,
zprostředkování práce, inovace. V zaměstnávání mladých a
starších lidí, inovace přispívající k rovným příležitostem na trhu
práce a s důrazem na sladování pracovního a rodinného života,
vznik nových pracovních příležitostí a přeměnu stávajících
pracovních pozic v kontextu tzv. green economy a kreativních
odvětví.
Rozvíjení nových forem spolupráce regionů v oblasti
zaměstnanosti a sociálního začleňování.
Přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám trhu
práce, rozvoj lidských zdrojů ve firmách, inovace na pracovištích,
rozvoj dalšího vzdělávání a strategií celoživotního vzdělávání pro
zaměstnance.
Nové přístupy k aktivnímu a zdravému stárnutí, zejména v
souvislosti s udržením starších osob na trhu práce.
Efektivní využití potenciálu migrace – inovativní způsoby práce s
migranty v návaznosti na jejich inkluzi na trh práce (např. řešení
nelegálních forem zaměstnanosti) a aktuální potřeby trhu práce.
Zvyšování efektivity sociálních služeb a nové způsoby jejich
financování a spolupráce se zaměstnavateli.
Kraje
Obce
Svazky obcí
a jejich asociace
Organizační
složky státu
a jimi zřízené
příspěvkové
organizace
Sociální partneři
Zaměstnavatelé
Poskytovatelé
sociálních
služeb a jejich
zastřešující
organizace
Vzdělávací
a poradenské
instituce
Výzkumné
organizace
Inovace v oblasti dlouhodobé péče, propojení sociální a zdravotní
péče k zefektivnění služeb a komplexnímu uspokojení potřeb
uživatelů.
Podpora práce komunitních organizací a dalších místních iniciativ s
cílem zlepšování vztahu a koordinace mezi různými organizacemi
se záměrem poskytovat vylepšené služby, které reagují na aktuální
potřeby klientů.
Podpora nových metod sociální práce zaměřených na prevenci
ztráty bydlení a znovuzačlenění do bydlení.
Inovace v oblasti sociálního začleňování, podpora inovací pro
řešení vyloučených lokalit a lokalit, které jsou sociálním
vyloučením ohrožené.
Aktivity zvyšující transparentnost, udržitelnost a efektivnější
fungování NNO, snižující závislost NNO na veřejných zdrojích,
naopak vedoucí klepšímu a efektivnějšímu využívání firemního
dárcovství a spolupráce NNO se soukromou sférou.
Tabulka 42 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 4 – OP Zaměstnanost
Zdroj: https://www.esfcr.cz/programy/op-zamestnanost
str. 107 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
5.2.3
Sociální prostředí, občanská vybavenost a kultura
Strategický cíl 1:
Specifický
cíl
Prioritní
osa
Operační
program
Posílení sociální soudržnosti a podpora komunitních společenství
Opatření
Deinstitucionalizace sociálních služeb
za účelem sociálního začleňování
a zvýšení uplatnitelnosti na trhu
práce.
Příjemci podpory
Nestátní neziskové
organizace
Organizační složky státu
Příspěvkové organizace
organizačních složek státu
Kraje
Infrastruktura pro dostupnost a
rozvoj
sociální služby.
2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
IROP
Organizace zřizované nebo
zakládané kraji
Obce
Organizace zřizované nebo
zakládané obcemi
Dobrovolné svazky obcí
Organizace zřizované nebo
zakládané dobrovolnými
svazky obcí
Církve
Podpora rozvoje infrastruktury
komunitních center za účelem
sociálního
začleňování a zvýšení uplatnitelnosti
na trhu práce.
Sociální bydlení.
Církevní organizace
Obce
Nestátní neziskové
organizace
Termíny
plánovaných
výzev
Plánované
vyhlášení
výzvy:
04/2016
05/2016
06/2016
06/2016
06/2016
07/2016
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
05/2016
06/2016
07/2016
06/2016
06/2016
08/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
10/2016
12/2016
10/2016
10/2016
06/2023
05/2017
Církve
Církevní organizace
Tabulka 43 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – IROP
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
str. 108 / 167
Specifický cíl
1.1.1 Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších,
nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
Aktivity
Zprostředkování zaměstnání
1.1.2 Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých
osob prostřednictvím programu Záruky
pro mládež
Investiční
priorita
1.1 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob
vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků
Prioritní osa
1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
OP Zaměstnanost
Operační
program
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Zprostředkování zaměstnání uchazečům
o zaměstnání a poskytování souvisejících služeb
v oblasti zaměstnanosti
Poradenské a informační činnosti a programy
Bilanční a pracovní diagnostika (podpora souladu
mezi schopnostním, vzdělanostním a pracovním
potenciálem osob)
Rekvalifikace
Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího
uplatnění na trhu práce
Podpora vytváření nových pracovních míst
Typy příjemců
MPSV a jím
řízené/zřízené
instituce
Poradenské
a vzdělávací
instituce
Nestátní
neziskové
organizace
Podpora umístění na uvolněná pracovní místa
Podpora aktivit k získání pracovních návyků
a zkušeností
Obce a svazky
obcí apod.
Podpora flexibilních forem zaměstnání
Doprovodná opatření umožňující začlenění
podpořených osob na trh práce
Motivační aktivity (zaměřené na zvýšení orientace
v požadavcích trhu práce apod.)
Pracovní rehabilitace
Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní
politiky zaměstnanosti
Poskytování poradenské činnosti za účelem zjišťování
osobnostních a kvalifikačních předpokladů mladých
pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného
zaměstnání; poskytování poradenství v oblasti další
účasti ve vzdělávání apod.
Poskytování rekvalifikací
Podpora aktivit k získání pracovních návyků
a zkušeností
Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti
Motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace
mladých lidí v požadavcích trhu práce, požadavcích
volných pracovních míst na trhu práce apod.
Tabulka 44 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – OP Zaměstnanost
Zdroj: https://www.esfcr.cz/programy/op-zamestnanost
str. 109 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Strategický cíl 2:
Aktivní začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených a sociálních
skupin do společnosti a zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce
Specifický
cíl
2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
Prioritní
osa
2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
IROP
Operační
program
.
Opatření
Příjemci podpory
Výstavba, rekonstrukce a vybavení
sociálních podniků – vznik a rozvoj
sociálních podniků – umožní sociálně
vyloučeným osobám a osobám
ohroženým sociálním vyloučením
vstup a trh práce a do
podnikatelského prostředí
Osoby samostatně
výdělečné činné
Malé a střední podniky
Termíny
plánovaných
výzev
Plánované
vyhlášení
výzvy:
08/2016
Obce
Kraje
Organizace zřizované nebo
zakládané kraji
Organizace zřizované nebo
zakládané obcemi
Dobrovolné svazky obcí
Organizace
zřizované nebo zakládané
dobrovolnými svazky obcí
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
09/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
01/2017
Nestátní neziskové
organizace
Církve
Církevní organizace
Tabulka 45 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – IROP
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
str. 110 / 167
Specifický cíl
Investiční
priorita
Prioritní osa
Operační
program
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Aktivity
Typy příjemců
Podpora kapacit pro vývoj a šíření inovací – např. inovačních
„laboratoří, hubů a inkubátorů“ a příslušné úrovni zaměřených
na podporu inovací voblasti aktivní politiky zaměstnanosti,
sociálního začleňování a veřejné správy.
Vytvoření a rozvoj kapacit pro inovační nabídku a poptávku
(vzdělávání aktérů na straně poptávky i nabídky, vznik inovační
platformy – podpora síťování a spolupráce aktérů, apod.).
Veřejně
prospěšné
organizace/NNO
3.1.1 Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ
3.1 Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce
3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce
OP Zaměstnanost
Podpora sociálního experimentování, sběru dobré praxe a
fungujících principů a jejich šíření.
Aktivní a preventivní nástroje politiky zaměstnanosti,
zprostředkování práce, inovace v zaměstnávání mladých a
starších lidí, inovace přispívající k rovným příležitostem na trhu
práce s důrazem na sladování pracovního a rodinného života,
vznik nových pracovních příležitostí a přeměnu stávajících
pracovních pozic v kontextu tzv. green economy a kreativních
odvětví.
Rozvíjení nových forem spolupráce regionů v oblasti
zaměstnanosti a sociálního začleňování.
Přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám trhu
práce, rozvoj lidských zdrojů ve firmách, inovace na
pracovištích, rozvoj dalšího vzdělávání a strategií celoživotního
vzdělávání pro zaměstnance.
Nové přístupy k aktivnímu a zdravému stárnutí, zejména v
souvislosti s udržením starších osob na trhu práce.
Efektivní využití potenciálu migrace – inovativní způsoby práce
s migranty v návaznosti na jejich inkluzi na trh práce (např.
řešení nelegálních forem zaměstnanosti) a aktuální potřeby
trhu práce.
Zvyšování efektivity sociálních služeb a nové způsoby jejich
financování a spolupráce se zaměstnavateli.
Kraje
Obce
Svazky obcí a
jejich asociace
Organizační
složky státu a
jimi zřízené
příspěvkové
organizace
Sociální partneři
Zaměstnavatelé
Poskytovatelé
sociálních služeb
a jejich
zastřešující
organizace
Vzdělávací a
poradenské
instituce
Výzkumné
organizace
Inovace v oblasti dlouhodobé péče, propojení sociální a
zdravotní péče k zefektivnění služeb a komplexnímu
uspokojení potřeb uživatelů.
Podpora práce komunitních organizací a dalších místních
iniciativ s cílem zlepšování vztahu a koordinace mezi různými
organizacemi se záměrem poskytovat vylepšené služby, které
reagují na aktuální potřeby klientů.
Podpora nových metod sociální práce zaměřených na prevenci
ztráty bydlení a znovuzačlenění do bydlení.
Inovace v oblasti sociálního začleňování, podpora inovací pro
řešení vyloučených lokalit a lokalit, které jsou sociálním
vyloučením ohrožené.
Aktivity zvyšující transparentnost, udržitelnost a efektivnější
fungování NNO, snižující závislost NNO na veřejných zdrojích,
naopak vedoucí k lepšímu a efektivnějšímu využívání firemního
dárcovství a spolupráce NNO se soukromou sférou.
Tabulka 46 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – OP Zaměstnanost
Zdroj: https://www.esfcr.cz/programy/op-zamestnanost
str. 111 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Strategický cíl 3:
Zkvalitnění veřejných služeb a zlepšení kvality života obyvatel
Specifický
cíl
Prioritní
osa
Operační
program
.
Opatření
Zvýšení kvality vysoce specializované
péče.
Příjemci podpory
Příspěvkové organizace
zřizované Ministerstvem
zdravotnictví ČR
2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
IROP
Kraje
Organizace zřizované
nebo zakládané kraji
Obce
Zvýšení kvality návazné péče.
Deinstitucionalizace psychiatrické péče
Organizace zřizované
nebo zakládané obcemi
Subjekty poskytující
veřejnou službu v oblasti
zdravotní péče podle
zákona
č.372/2011
nebo zákona
č. 258/2000 Sb., v
platných zněních
Termíny
plánovaných
výzev
Plánované
vyhlášení
výzvy:
04/2016
09/2016
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
05/2016
10/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
06/2017
11/2020
Nestátní neziskové
organizace
Dobrovolné svazky obcí
Doplňková aktivita:
Bude podporováno zahrnutí zeleně
v okolí budov a na budovách, např.
zelené zdi a střechy, aleje, parky a
zahrady.
Organizace zřizované
nebo zakládané
dobrovolnými svazky
obcí
Církve
Církevní organizace
Tabulka 47 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – IROP
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
str. 112 / 167
Specifický
cíl
Prioritní
osa
Operační
program
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Opatření
Zajištění adekvátní odolnosti s
důrazem na přizpůsobení se změnám
klimatu a novým rizikům.
- stavební úpravy stanice základní
složky IZS ve stávající dislokaci
- vybudování stanice základní složky IZS
změnou její dislokace
1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
IROP
Posílení vybavení základních
složek IZS technikou a věcnými
prostředky k zajištění připravenosti
základních složek IZS v exponovaných
územích s důrazem na přizpůsobení se
změnám klimatu a novým rizikům.
- pořízení specializované techniky
a věcných prostředků pro
odstraňování důsledků
nadprůměrných sněhových srážek a
masivních námraz
- pořízení specializované techniky
a věcných prostředků pro výkon
činností spojených s orkány
a větrnými smrštěmi
- pořízení specializované techniky
a věcných prostředků určených pro
výkon činností spojených s extrémním
suchem
- pořízení specializované techniky
a věcných prostředků určených pro
výkon činnosti v souvislosti
s haváriemi spojenými s únikem
nebezpečných látek
Modernizace vzdělávacích a výcvikových
středisek pro základní složky IZS
(simulátory, trenažéry, polygony apod. a
jejich vybavení), zaměřených na rozvoj
specifických dovedností a součinnost
základních složek IZS při řešení
mimořádných událostí.
Příjemci podpory
Termíny
plánovaných
výzev
26
MV – Generální
ředitelství HZS ČR
HZS krajů
Záchranný útvar HZS
ČR
Obce, které zřizují
jednotky
27
požární ochrany –
jednotky sboru
dobrovolných hasičů
kategorie II a III
(podle přílohy zákona
o požární ochraně)
Policejní prezidium
ČR
Krajská ředitelství
PČR
Plánované
vyhlášení
výzvy:
03/2016
06/2016
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
04/2016
07/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
01/2018
12/2017
Kraje (kromě
hl.m. Prahy) jako
zřizovatelé
zdravotnické
záchranné služby
krajů
Organizační složky
státu
a jimi zřizované nebo
zakládané organizace,
které zajišťují
vzdělávání a výcvik
složek IZS
Státní organizace,
která zřizuje jednotku
HZS podniku
s územní působností
Tabulka 48 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – IROP
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
26
podle § 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
27
(§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně)
str. 113 / 167
Specifický cíl
1.1.1 Zvýšit zaměstnanost podpořených osob, zejména starších,
nízkokvalifikovaných a znevýhodněných
1.1.2 Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých
osob prostřednictvím programu Záruky
pro mládež
Investiční
priorita
1.1 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob
vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků
Prioritní osa
1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
OP Zaměstnanost
Operační
program
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Aktivity
Zprostředkování zaměstnání
Poradenské a informační činnosti a programy
Bilanční a pracovní diagnostika (podpora souladu
mezi schopnostním, vzdělanostním a pracovním
potenciálem osob)
Rekvalifikace
Rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího
uplatnění na trhu práce
Podpora vytváření nových pracovních míst
Typy příjemců
MPSV a jím
řízené/zřízené
instituce
Poradenské
a vzdělávací
instituce
Nestátní
neziskové
organizace
Podpora umístění na uvolněná pracovní místa
Podpora aktivit k získání pracovních návyků
a zkušeností
Obce a svazky
obcí apod.
Podpora flexibilních forem zaměstnání
Doprovodná opatření umožňující začlenění
podpořených osob na trh práce
Motivační aktivity (zaměřené na zvýšení orientace
v požadavcích trhu práce apod.)
Pracovní rehabilitace
Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní
politiky zaměstnanosti
Zprostředkování zaměstnání uchazečům
o zaměstnání a poskytování souvisejících služeb
v oblasti zaměstnanosti
Poskytování poradenské činnosti za účelem zjišťování
osobnostních a kvalifikačních předpokladů mladých
pro volbu povolání, pro zprostředkování vhodného
zaměstnání; poskytování poradenství v oblasti další
účasti ve vzdělávání apod.
Poskytování rekvalifikací
Podpora aktivit k získání pracovních návyků
a zkušeností
Podpora zahájení samostatné výdělečné činnosti
Motivační aktivity zaměřené na zvýšení orientace
mladých lidí v požadavcích trhu práce, požadavcích
volných pracovních míst na trhu práce apod.
Tabulka 49 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – OP Zaměstnanost
Zdroj: https://www.esfcr.cz/programy/op-zamestnanost
str. 114 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Podprogram
Demolice
v sociálně
budov
vyloučených lokalitách 2016
Předmět podpory
Objekty pro bydlení, rekreaci nebo ubytovací zařízení,
které se nacházejí ve špatném technickém stavu a jsou
nezpůsobilé k bydlení.
Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou
službou a v budovách městských a obecních úřadů
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Poskytovatel
dotace
.
Dotační titul č. 1
Předmět podpory musí být ve výhradním vlastnictví
Příjemce podpory bez omezení vlastnického práva. Na
objektu určeném k demolici a s ním spojeném pozemku
nesmí váznout žádné závazky.
Předmět podpory musí mít ke dni vydání Rozhodnutí o
poskytnutí dotace platné Povolení odstranění stavby
nebo souhlas stavebního úřadu s odstraněním stavby.
Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou
službou
-
odstraňování bariér při vstupu do budov
a výstupu z budov,
odstraňování bariér uvnitř budov,
bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve
veřejných prostorách,
pořizování a aplikace zdvižných a transportních
technologií a systémů.
Dotační titul č. 2
Příjemci podpory
Termíny
plánovaných
výzev
Pouze obec,
která má
ve svém katastru
území, které je
možné definovat
jako sociálně
vyloučenou
lokalitu dle
Analýzy sociálně
vyloučených
lokalit v ČR.
I. kvartál roku
2016
Výhradně obec,
jejíž záměry
bezbariérových
tras v podobě
projektů byly
schváleny
Řídícím výborem
Národního
rozvojového
programu
mobility pro
všechny.
IV. kvartál roku
2016
Odstraňování bariér v budovách městských
a obecních úřadů
-
odstraňování bariér při vstupu do budov
a výstupu z budov,
odstraňování bariér uvnitř budov,
bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve
veřejných prostorách,
pořizování a aplikace zdvižných a transportních
technologií a systémů.
Tabulka 50 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – MMR ČR
Zdroj: http://mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Demolice-budov-vsocialne-vyloucenych-lokalitach-2016, http://mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/ProgramyDotace/Podpora-pro-odstranovani-barier-v-budovach-pro-rok-2016
str. 115 / 167
Dotační titul
DT č. 3 Podpora spolupráce obcí
na obnově a rozvoji venkova
Podprogram
rozvoje
Podpora obnovy a
venkova v roce 2016
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Poskytovatel
dotace
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Předmět podpory
Příjemci podpory
Budou podporovány akce neregionálního
významu zaměřené na:
Obec do 3000
obyvatel včetně28
- prezentaci úspěšných projektů
zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
Svazek obcí
Termíny
plánovaných
výzev
IV. kvartál
2016
29
- výměnu zkušeností při přípravě projektů
zaměřených na obnovu a rozvoj venkova,
- podporu spolupráce a odborného
vzdělávání zástupců obcí zaměřeného
na obnovu a rozvoj venkova.
Tabulka 51 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – MMR ČR
Zdroj: http://mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-arozvoje-venkova-v-roce-2016
28
(k datu 31. 12. 2015), nikoli např. obcí zřízená právnická osoba. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený
strategický rozvojový dokument
29
který je registrován v souladu se zákonem o obcích. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí
schválený strategický rozvojový dokument.
str. 116 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Strategický cíl 4:
Specifický
cíl
3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního
dědictví
Prioritní
osa
3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
IROP
Operační
program
Zajištění kulturní integrity regionu
Opatření
Příjemci podpory
Revitalizace souboru vybraných památek
(zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků,
odstraňování přístupových bariér, zvýšení
ochrany památky a jejího zabezpečení,
restaurování památek, rekonstrukce stávajících
expozic a depozitářů a budování nových,
digitalizace památek a mobiliářů, obnova park
a zahrad u souborů památek, modernizace,
popř. výstavba nezbytných objektů sociálního,
technického a technologického zázemí.
Vlastníci
památek, muzeí
a knihoven nebo
subjekty
s právem
hospodaření (dle
zápisu v katastru
nemovitostí),
kromě fyzických
osob
nepodnikajících.
Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a
knihovních fondů a jejich zpřístupnění (zvýšení
ochrany sbírkových a knihovních fondů,
restaurování sbírkových a knihovních fondů,
zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků,
odstraňování přístupových bariér, digitalizace
sbírek a knihovních fondů – pouze jako součást
komplexnějších projektů, zabezpečení a
osvětlení objektů, rekonstrukce stávajících
expozic a depozitářů a budování nových,
modernizace, popř. výstavba nezbytných
objektů sociálního, technického a
technologického zázemí.
Termíny
plánovaných
výzev
Plánované
vyhlášení
výzvy:
02/2016
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
02/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
07/2016
Tabulka 52 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 4 – IROP
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
str. 117 / 167
Dotační titul
Podprogram
Poskytovatel
dotace
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Předmět podpory
DT č. 1 Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
DT č. 4 Podpora obnovy
drobných sakrálních staveb v obci
Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016
rozvoje
Podpora obnovy a
venkova v roce 2016
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Budou podporovány akce zaměřené na:
- obnovu a údržbu venkovské zástavby
(s výjimkou bytového fondu) a občanské
vybavenosti (např. radnice, školy, předškolní
zařízení, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice,
sakrální stavby, hřbitovy, drobné stavby),
- komplexní úpravu veřejných prostranství,
- obnovu a zřizování veřejné zeleně,
- rekonstrukci a výstavbu místních komunikací,
stezek a veřejného osvětlení,
- přípravu a realizaci propagačních materiálů
obce a prezentace obce v souvislosti
s umístěním v soutěži Vesnice roku.
Budou podporovány akce zaměřené
na obnovu drobných sakrálních staveb
nalézajících se v katastrálním území obce, které
nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou
v majetku obce. Jedná se zejména
o obnovu staveb jak:
Příjemci podpory
Termíny
plánovaných
výzev
Obec, která
získala ocenění
Modrou, Bílou,
Oranžovou nebo
Zlatou stuhou
v krajském kole
soutěže Vesnice
roku 2015 nebo
se umístila
na 1. -3. místě
v celostátním
kole této
soutěže.
Obec musí mít
zpracovaný a
zastupitelstvem
schválený
strategický
rozvojový
dokument.
IV. kvartál
2016
Obec do 3000
obyvatel včetně30
IV. kvartál
2016
Svazek obcí
31
- kaple, kaplička, márnice,
- socha,
- boží muka, kříž,
- úprava nejbližšího prostranství v okolí
drobných sakrálních staveb.
Tabulka 53 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 4 – MMR ČR
Zdroj: http://mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-arozvoje-venkova-v-roce-2016
30
(k datu 31. 12. 2015), nikoli např. obcí zřízená právnická osoba. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený
strategický rozvojový dokument
31
který je registrován v souladu se zákonem o obcích, a to pouze v případě, že žadatelem nemůže být jedna obec, protože
akce zasahuje do katastrálního území více obcí. Svazek obcí musí mít zpracovaný a nejvyšším orgánem svazku obcí
schválený strategický rozvojový dokument.
str. 118 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
5.2.4
Doprava a infrastruktura
Strategický cíl 1:
Specifický
cíl
1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí
regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
Prioritní
osa
1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
IROP
Operační
program
Dokončení páteřní dopravní sítě
Opatření
Příjemci podpory
Rekonstrukce, modernizace či výstavba silic
Kraje
Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba
vybraných úseků silnic II. třídy,
budování obchvatů sídel a vybraných úseků
silnic III. třídy, technické zhodnocení a
výstavba mostů, zklidnění průtahů, výstavba
okružních křižovatek, které plní funkce silnic
vyšší třídy
na vybrané regionální silniční síti s cílem
zvýšit konektivitu k síti TEN-T. Cílem je
napojení hospodářsky problémového regionu
nebo periferního území na síť
TEN-T či sekundární nebo terciární uzel.
Organizace
zřizované nebo
zakládané kraji
Doplňkově bude podporováno technické
zhodnocení a výstavba protihlukových zdí
a bariér, veřejného osvětlení v intravilánech
obcí, senzory a aktivní prvky ITS pro zvýšení
bezpečnosti silničního provozu ke snížení
nehodovosti a pro varování před
nebezpečnými meteorologickými jevy.
Termíny
plánovaných
výzev
Plánované
vyhlášení
výzvy:
05/2016
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
05/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
06/2023
Bude podporována výsadba doplňující zeleně
podél silnic a prvky silniční infrastruktury za
účelem snížení fragmentace krajiny
(ekodukty, podchody a nadchody).
Tabulka 54 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – IROP
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
str. 119 / 167
Strategický cíl
2.1 Zlepšení propojení center a regionů a
zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční
dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a
modernizace dálnic, rychlostních silnic a
silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS
3.1 Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení
bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy
na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy
a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a
silnic I. třídy mimo síť TEN-T
Prioritní osa
3 Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
OP Doprava
2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T a
veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a
řízení silničního provozu
Operační
program
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Podporované aktivity
Výstavba nových úseků silniční sítě TENT.
Příjemci
Vlastníci/správci dotčené
silniční infrastruktury,
zejména ŘSD ČR.
Modernizace, obnova a zkapacitnění již
provozovaných úseků D, R
a ostatních silnic I. třídy sítě TEN-T.
Podpora zavádění nových technologií a
aplikací pro ochranu dopravní
infrastruktury a optimalizaci dopravy.
Rekonstrukce, modernizace, obnova a
výstavba silnic a dálnic ve vlastnictví
státu mimo síť TEN-T včetně zavádění
ITS, propojování regionálních
dopravních řídících a informačních
center s národním dopravním řídícím a
informačním centrem včetně rozvoje
infrastruktur rozvojových dat.
Příjemci podpory budou
vlastníci/správci dotčené
infrastruktury, zejména ŘSD
ČR.
Výstavba obchvatů a přeložek.
Tabulka 55 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – OP Doprava
Zdroj: http://web.opd.cz/wpcontent/uploads/2015/05/OPD_final_2014CZ16M1OP001_11_05_05.pdf
str. 120 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Strategický cíl 2:
Zlepšení technického stavu infrastruktury hromadné dopravy
Specifick
ý cíl
Prioritní
osa
Operační
program
Tabulka: Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – OP Doprava
Opatření
Příjemci podpory
Terminály
Kraje
Výstavba, zavedení, rekonstrukce nebo
modernizace
inteligentních
dopravních
systémů (ITS) a dopravní telematiky
pro veřejnou dopravu.
Obce
Telematika
Organizace
zřizované nebo
zakládané kraji
Výstavba, zavedení, rekonstrukce nebo
modernizace
inteligentních
dopravních
systémů (ITS) a dopravní telematiky
pro veřejnou dopravu.
Bezpečnost
- bezbariérový přístup zastávek,
- zvuková
a
jiná
pro nevidomé, apod.
signalizace
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
IROP
Nízkoemisní vozidla a související plnící stanice
- nákup nízkoemisních a bezemisních vozidel,
využívajících alternativní zdroje paliv jako je
elektřina, CNG a další, splňujících normu
EURO6 pro přepravu osob,
- nákup trakčních vozidel městské dopravy
(tramvaje, trolejbusy),
- výstavba plnících a dobíjecích stanic
pro nízkoemisní a bezemisní vozidla
pro přepravu osob za účelem zmírnění
negativních dopadů v dopravě.
Cyklodoprava
- výstavba a modernizace cyklostezek,
- výstavba a modernizace cyklotras,
- budování
doprovodné
infrastruktury
(stojany na kola, úschovny kol, odpočívadla,
dopravní značení)
- doplňkově také zeleň (zelené pásy
a
liniové
výsadby
a
cyklostezek
a cyklotras).
Dobrovolné svazky
obcí
Organizace
zřizované nebo
zakládané obcemi
Organizace
zřizované nebo
zakládané
dobrovolnými
svazky obcí
Provozovatelé
dráhy nebo drážní
dopravy podle
zákona
č. 266/1994 Sb., o
drahách
Dopravci ve veřejné
linkové dopravě
podle zákona
č. 111/1994 Sb., o
silniční dopravě
Termíny
plánovaných
výzev
Plánované
vyhlášení
výzvy:
01/2016
02/2016
03/2016
06/2016
Plánované
datum příjmu
žádostí o
podporu:
01/2016
02/2016
03/2016
06/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu
žádostí:
07/2016
06/2016
09/2016
12/2017
Ministerstvo
dopravy ČR
Subjekty zajišťující
dopravní
obslužnost
a dopravci,
kteří jsou
provozovateli
veřejné linkové
dopravy
Tabulka 56 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – IROP
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
str. 121 / 167
Strategický cíl
1.3 Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
1.4 Vytvoření podmínek pro zvýšení
využívání veřejné hromadné
dopravy ve městech v elektrické
trakci
Prioritní osa
1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
OP Doprava
Operační
program
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Podporované aktivity
Překladiště kombinované dopravy
– modernizace a výstavba (mj.
trimodální silnice-železnice-voda,
bimodální silnice-železnice).
Příjemci
vlastníci/správci dotčené
infrastruktury a dopravních
prostředků
Napojení terminálů na dopravní
infrastrukturu železniční, silniční, vodní a
letecké dopravy, výstavba
a modernizace terminálů a vybavení
mechanismy, zavádění ITS včetně
podpory mobility ode dveří ke dveřím.
Výstavba doprovodné infrastruktury
veřejného terminálu.
Podpora nových technologií překládky a
dopravních prostředků souvisejících s
příslušnou technologií.
Podpora přepravních jednotek pro
kombinovanou dopravu.
Výstavba a modernizace infrastruktury
systémů městské a příměstské dopravy
na drážním principu (metro, tramvaje,
tram-train, trolejbusy)
vlastníci/správci dotčené
infrastruktury
Tabulka 57 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – OP Doprava
Zdroj: http://web.opd.cz/wpcontent/uploads/2015/05/OPD_final_2014CZ16M1OP001_11_05_05.pdf
str. 122 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Strategický cíl 3:
Specifický
cíl
Prioritní
osa
Operační
program
Využití dopravního potenciálu řeky Labe
Opatření
Terminály
Kraje
Výstavba, zavedení, rekonstrukce nebo
modernizace inteligentních dopravních
systémů (ITS) a dopravní telematiky
pro veřejnou dopravu.
Obce
Telematika
Organizace
zřizované nebo
zakládané kraji
- Výstavba, zavedení, rekonstrukce nebo
modernizace inteligentních dopravních
systémů (ITS) a dopravní telematiky
pro veřejnou dopravu.
Bezpečnost
- bezbariérový přístup zastávek,
- zvuková a jiná signalizace
pro nevidomé, apod.
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Nízkoemisní vozidla a související plnící
stanice
IROP
Příjemci podpory
- nákup nízkoemisních a bezemisních
vozidel, využívajících alter. zdroje paliv
jako je elektřina, CNG a další, splňujících
normu EURO6 pro přepravu osob,
- nákup trakčních vozidel městské dopravy
(tramvaje, trolejbusy),
- výstavba plnících a dobíjecích stanic
pro nízkoemisní a bezemisní vozidla
pro přepravu osob za účelem zmírnění
negativních dopadů v dopravě.
Cyklodoprava
- výstavba a modernizace cyklostezek
- budování doprovodné infrastruktury
(stojany na kola, úschovny kol,
odpočívadla, dopravní značení)
- doplňkově také zeleň (zelené pásy
a liniové výsadby a cyklostezek
a cyklotras).
Dobrovolné svazky
obcí
Organizace
zřizované nebo
zakládané obcemi
Organizace
zřizované nebo
zakládané
dobrovolnými
svazky obcí
Provozovatelé
dráhy nebo drážní
dopravy podle
zákona
č. 266/1994 Sb., o
drahách
Dopravci ve veřejné
linkové dopravě
podle zákona
č. 111/1994 Sb., o
silniční dopravě
Termíny
plánovaných
výzev
Plánované
vyhlášení
výzvy:
01/2016
02/2016
03/2016
06/2016
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
01/2016
02/2016
03/2016
06/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
07/2016
06/2016
09/2016
12/2017
Ministerstvo
dopravy ČR
Subjekty zajišťující
dopravní obslužnost
a dopravci,
kteří jsou
provozovateli
veřejné linkové
dopravy
Tabulka 58 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – IROP
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
str. 123 / 167
Strategický cíl
1.2 Zlepšení infrastruktury pro
vyšší konkurenceschopnost a
větší využití vnitrozemské vodní
dopravy
1.5 Vytvoření podmínek pro
širší využití železniční a vodní
dopravy prostřednictvím
modernizace dopravního parku
Prioritní osa
1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
OP Doprava
Operační
program
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Podporované aktivity
Příjemci
Modernizace a výstavba
infrastruktury vodních cest (např.
plavební stupně, plavební komory,
objekty pro zajištění bezpečnosti
atd.)
Vlastníci/správci dotčené infrastruktury
vnitrozemské vodní dopravy, např. ŘVC
RIS a návazný rozvoj infrastruktur
prostorových dat
Obnova vozidlového parku osobní
železniční dopravy
Úpravy vozidel vedoucí k zajištění
interoperability a implementaci
TSI včetně vozidlových součástí
systému ERTMS
Obnova parku plavidel nákladní
vodní dopravy
Vlastníci dopravních prostředků
provozovaných v železniční dopravě
(v případě nákupu železničních vozidel
půjde o vozidla pro veřejnou dopravu
provozovanou v závazku veřejné služby
včetně dopravy přeshraniční) a vlastníci
a provozovatelé plavidel provozující
nákladní vodní dopravu.
Tabulka 59 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – OP Doprava
Zdroj: http://web.opd.cz/wpcontent/uploads/2015/05/OPD_final_2014CZ16M1OP001_11_05_05.pdf
str. 124 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Strategický cíl 4:
Specifický
cíl
Prioritní
osa
Operační
program
Zvýšení významu a podílu železniční dopravy
Opatření
Terminály
Kraje
Výstavba, zavedení, rekonstrukce nebo
modernizace inteligentních dopravních
systémů (ITS) a dopravní telematiky
pro veřejnou dopravu.
Obce
Telematika
Organizace
zřizované nebo
zakládané kraji
Výstavba, zavedení, rekonstrukce nebo
modernizace inteligentních dopravních
systémů (ITS) a dopravní telematiky
pro veřejnou dopravu.
Bezpečnost
- bezbariérový přístup zastávek,
- zvuková a jiná signalizace
pro nevidomé,
- apod.
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Nízkoemisní vozidla a související plnící
stanice
IROP
Příjemci podpory
- nákup nízkoemisních a bezemisních
vozidel, využívajících alternativní zdroje
paliv jako je elektřina, CNG a další,
splňujících normu EURO6 pro přepravu
osob,
- nákup trakčních vozidel městské dopravy
(tramvaje, trolejbusy),
- výstavba plnících a dobíjecích stanic
pro nízkoemisní a bezemisní vozidla
pro přepravu osob za účelem zmírnění
negativních dopadů v dopravě.
Cyklodoprava
- výstavba a modernizace cyklostezek,
- výstavba a modernizace cyklotras,
- budování doprovodné infrastruktury
(stojany na kola, úschovny kol,
odpočívadla, dopravní značení)
- doplňkově také zeleň (zelené pásy a
liniové výsadby a cyklostezek a cyklotras).
Dobrovolné svazky
obcí
Organizace
zřizované nebo
zakládané obcemi
Organizace
zřizované nebo
zakládané
dobrovolnými
svazky obcí
Provozovatelé
dráhy nebo drážní
dopravy podle
zákona
č. 266/1994 Sb., o
drahách
Dopravci ve veřejné
linkové dopravě
podle zákona
č. 111/1994 Sb., o
silniční dopravě
Termíny
plánovaných
výzev
Plánované
vyhlášení
výzvy:
01/2016
02/2016
03/2016
06/2016
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
01/2016
02/2016
03/2016
06/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
07/2016
06/2016
09/2016
12/2017
Ministerstvo
dopravy ČR
Subjekty zajišťující
dopravní obslužnost
a dopravci,
kteří jsou
provozovateli
veřejné linkové
dopravy
Tabulka 60 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 4 – IROP
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
str. 125 / 167
Strategický cíl
1.1 Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití
železniční dopravy
1.5 Vytvoření podmínek pro širší využití
železniční a vodní dopravy prostřednictvím
modernizace dopravního parku
Prioritní osa
1 Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
OP Doprava
Operační
program
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Podporované aktivity
Modernizace, obnova a výstavba tratí a
zlepšování parametrů na síti TEN-T a mimo síť
TEN-T (eliminace rychlostních propadů,
omezení průchodnosti, traťové třídy zatížení,
apod.), včetně infrastruktury pro příměstskou
dopravu.
Příjemci
Vlastníci/správci dotčené
infrastruktury vnitrozemské
vodní dopravy, např. ŘVC
Modernizace a rekonstrukce tratí a další
infrastruktury související s modernizací v rámci
železničních uzlů.
Zvýšení komfortu a vybavenosti infrastruktury
stanic a zastávek ve správě správce železniční
infrastruktury včetně naplnění souvisejících
požadavků TSI PRM a INF.
Úpravy tratí vedoucí k zajištění Interoperability
a implementaci TSI.
Modernizace zabezpečovacích zařízení a
zavádění DOZ a automatického vedení vlaků
spolu s využitím dalších moderních technologií
(včetně kosmických) pro zvyšování bezpečnosti
železniční dopravy a s tím spojeným rozvojem
informačních bází (vč. popisu železniční sítě).
Obnova vozidlového parku osobní železniční
dopravy
Úpravy vozidel vedoucí k zajištění
nteroperability a implementaci TSI včetně
vozidlových součástí systému ERTMS
Obnova parku plavidel nákladní vodní dopravy
Vlastníci dopravních prostředků
provozovaných v železniční
dopravě (v případě nákupu
železničních vozidel půjde o
vozidla pro veřejnou dopravu
provozovanou v závazku veřejné
služby včetně dopravy
přeshraniční) a vlastníci
a provozovatelé plavidel
provozující nákladní vodní
dopravu.
Tabulka 61 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 4 – OP Doprava
Zdroj: http://web.opd.cz/wpcontent/uploads/2015/05/OPD_final_2014CZ16M1OP001_11_05_05.pdf
str. 126 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Strategický cíl 5:
Specifický
cíl
Prioritní
osa
Operační
program
Podpora cyklodopravy
Opatření
Terminály
Kraje
Výstavba, zavedení, rekonstrukce nebo
modernizace inteligentních dopravních
systémů (ITS) a dopravní telematiky
pro veřejnou dopravu.
Obce
Telematika
Organizace
zřizované nebo
zakládané kraji
Výstavba, zavedení, rekonstrukce nebo
modernizace inteligentních dopravních
systémů (ITS) a dopravní telematiky
pro veřejnou dopravu.
Bezpečnost
- bezbariérový přístup zastávek,
- zvuková a jiná signalizace
pro nevidomé,
- apod.
1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Nízkoemisní vozidla a související plnící
stanice
IROP
Příjemci podpory
- nákup nízkoemisních a bezemisních
vozidel, využívajících alternativní zdroje
paliv jako je elektřina, CNG a další,
splňujících normu EURO6 pro přepravu
osob,
- nákup trakčních vozidel městské dopravy
(tramvaje, trolejbusy),
- výstavba plnících a dobíjecích stanic pro
nízkoemisní a bezemisní vozidla pro
přepravu osob za účelem zmírnění
negativních dopadů v dopravě.
Cyklodoprava
- výstavba a modernizace cyklostezek,
- výstavba a modernizace cyklotras,
- budování doprovodné infrastruktury
(stojany na kola, úschovny kol,
odpočívadla, dopravní značení)
- doplňkově také zeleň (zelené pásy
a liniové výsadby a cyklostezek
a cyklotras).
Dobrovolné svazky
obcí
Organizace
zřizované nebo
zakládané obcemi
Organizace
zřizované nebo
zakládané
dobrovolnými
svazky obcí
Provozovatelé
dráhy nebo drážní
dopravy podle
zákona
č. 266/1994 Sb., o
drahách
Dopravci ve veřejné
linkové dopravě
podle zákona
č. 111/1994 Sb., o
silniční dopravě
Termíny
plánovaných
výzev
Plánované
vyhlášení
výzvy:
01/2016
02/2016
03/2016
06/2016
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
01/2016
02/2016
03/2016
06/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
07/2016
06/2016
09/2016
12/2017
Ministerstvo
dopravy ČR
Subjekty zajišťující
dopravní obslužnost
a dopravci,
kteří jsou
provozovateli
veřejné linkové
dopravy
Tabulka 62 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 5 – IROP
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
str. 127 / 167
Strategický cíl
2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti
dopravního provozu
Prioritní osa
2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro
čistou mobilitu a řízení silničního provozu
OP Doprava
Operační
program
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Podporované aktivity
Rozvoj systémů a služeb včetně ITS na síti TEN-T a
ve městech pro řízení dopravy a ovlivňování
dopravních proudů na městské silniční síti.
Příjemci
Příjemci podpory budou
vlastníci/správci dotčené
infrastruktury.
Podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a
zavádění nových technologií a aplikací pro
ochranu Dopravní infrastruktury
i optimalizaci dopravy, vč. aplikací založených na
datech a službách družicových systémů (např.
Galileo, EGNOS, Copernicus aj.)
Rozvoj systémů a služeb ITS, GIS a infrastruktur
prostorových dat (SDI), sítí a služeb
elektronických komunikací pro poskytování
informací o opravním provozu a o cestování v
reálném čase, pro dynamické řízení dopravy,
ovlivňování dopravních proudů a poskytování
informací a služeb řidičům a cestujícím ve
městech a v rámci sítě TEN-T a související
infrastruktury.
Tabulka 63 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 5 – OP Doprava
Zdroj: http://web.opd.cz/wpcontent/uploads/2015/05/OPD_final_2014CZ16M1OP001_11_05_05.pdf
str. 128 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Strategický cíl 6:
Podprogram
Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Demolice
v sociálně
budov
vyloučených lokalitách 2016
Poskytovatel
dotace
Odstranění brownfields
Termíny
plánovaných
výzev
Předmět podpory
Příjemci podpory
Objekty pro bydlení, rekreaci nebo ubytovací zařízení,
které se nacházejí ve špatném technickém stavu a
jsou nezpůsobilé k bydlení.
Pouze
obec, která má
ve svém katastru
území,
které je možné
definovat jako
sociálně
vyloučenou
lokalitu dle
Analýzy sociálně
vyloučených
lokalit v ČR.
I. kvartál 2016
Majitelé
brownfieldů
I. polovina
roku 2017
Předmět podpory musí být ve výhradním vlastnictví
Příjemce podpory bez omezení vlastnického práva. Na
objektu určeném k demolici a s ním spojeném
pozemku nesmí váznout žádné závazky.
Předmět podpory musí mít ke dni vydání Rozhodnutí
o poskytnutí dotace platné Povolení odstranění stavby
nebo souhlas stavebního úřadu s odstraněním stavby.
Revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných
průmyslových areálů a přípravu průmyslových ploch
do 10 ha a dále objektů pro průmysl a podnikání na
území strukturálně postižených krajů
(Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský) a
hospodářsky problémových regionů dle „Strategie
regionálního rozvoje ČR na období 2014–2020“
Tabulka 64 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 6 – MMR ČR
Zdroj:http://mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Demolice-budov-v-socialnevyloucenych-lokalitach-2016
str. 129 / 167
Prioritní
osa
Program
podpory
Operační
program
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Podporované aktivity
2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem
Nemovitosti
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020
Projekt regenerace zóny – projekt,
jehož realizací dojde k přeměně
technicky a účelově nevyhovujícího
areálu nebo brownfieldu
na podnikatelskou zónu.
Projekt rekonstrukce nájemního
objektu (pouze v případě,
že příjemcem podpory je základní
územně samosprávný celek)
– projekt, jehož realizací dojde
k rekonstrukci technicky
nevyhovujícího objektu nebo
objektu typu brownfield
na podnikatelský objekt určený
k pronájmu
Projekt rekonstrukce objektu
– projekt, jehož realizací dojde
k rekonstrukci technicky
nevyhovujícího objektu nebo
objektu typu brownfield
na podnikatelský objekt.
Příjemci podpory
– podmínky
Malý nebo střední podnik
podle
Doporučení
2003/361/ES;
Podnikatelský subjekt
podnikající v ekonomických
činnostech dle seznamu CZ
32
NACE ;
oprávnění k podnikání
na území ČR odpovídající
podporované ekonomické
činnosti, k jejímuž
uskutečňování je realizován
projekt;
ČP, že je registrován jako
poplatník daně z příjmu na
FÚ podle § 125 zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád,
v platném znění;
Termíny
plánovaných
výzev
Plánované
vyhlášení
výzvy:
08/2016
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
09/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
12/2016
ČP, že nemá žádné
nedoplatky vůči vybraným
institucím a vůči
poskytovatelům podpory z
projektů
spolufinancovaných z
rozpočtu EU.
ČP, že nemá nedoplatky
z titulu mzdových nároků
jeho zaměstnanců.
V případě formy podpory B
(finanční nástroj) mohou
být příjemci též územní
samosprávné celky, jimi
zřízené organizace nebo
akciové společnosti, v nichž
má územní samosprávný
celek vlastnický podíl,
obchodní podíl
a podíl na hlasovacích
právech vyšší než 50 %.
Další požadavky určí
konkrétní výzvy.
Tabulka 65 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 6 – OP PIK
Zdroj: http://www.czechinvest.org/op-podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost,
http://www.czechinvest.org/data/files/op-pik-harmonogram-vyzev-2016-5232.pdf)
32
Seznam je součástí přílohy č. 1 programu, část A.
str. 130 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Strategický cíl 7:
Dotační titul
Podprogram
Poskytovatel
dotace
Zkvalitnění dopravní infrastruktury na lokální úrovni
Předmět podpory
DT č. 5 Podpora obnovy místních komunikací
Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Budou podporovány akce zaměřené
na opravu a údržbu místních komunikací, jejich
součásti a příslušenství dle zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, konkrétně:
Příjemci podpory
Obec do 3000
obyvatel
33
včetně
Termíny
plánovaných
výzev
IV. kvartál
2016
- všechny konstrukční vrstvy vozovek
a krajnic, odpočívky, přidružené
a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně
zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,
- místní komunikace vedené na mostních
objektech (nadjezdy), revizní zařízení, ochranné
štíty a sítě na nich, propustky,
- galérie, opěrné, zárubní, obkladní
a parapetní zdi, terasy, násypy a svahy, dělící
pásy, příkopy a ostatní povrchová odvodňovací
zařízení,
- jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení
na příslušnou pozemní komunikaci,
- veřejné osvětlení, které přímo souvisí
s obnovovanou komunikací.
Tabulka 66 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 7 – MMR ČR
Zdroj: http://mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-arozvoje-venkova-v-roce-2016
33
K datu 31. 12. 2015, nikoli např. obcí zřízená právnická osoba. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem
schválený strategický rozvojový dokument.
str. 131 / 167
Strategický cíl
2.2 Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní
pohon na silniční síti
2.3 Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování
bezpečnosti dopravního provozu
Prioritní osa
2 Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu
OP Doprava
Operační
program
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Podporované aktivity
Příjemci
Vybavení veřejné dopravní infrastruktury napájecími
a dobíjecími stanicemi
pro alternativní pohony, mimo jiné v rámci
existujících park and ride a placených parkovacích
míst.
Příjemci podpory budou
vlastníci/správci dotčené
infrastruktury s veřejným
přístupem
Rozvoj systémů a služeb včetně ITS na síti TEN-T a ve
městech pro řízení dopravy a ovlivňování dopravních
proudů na městské silniční síti.
Příjemci podpory budou
vlastníci/správci dotčené
infrastruktury.
Podpora rozvoje infrastruktur prostorových dat a
zavádění nových technologií a aplikací pro ochranu
Dopravní infrastruktury i optimalizaci dopravy, vč.
aplikací založených na datech a službách družicových
systémů (např. Galileo, EGNOS, Copernicus aj.)
Rozvoj systémů a služeb ITS, GIS
a infrastruktur prostorových dat (SDI), sítí a služeb
elektronických komunikací pro poskytování
informací o opravním provozu a o cestování v
reálném čase, pro dynamické řízení dopravy,
ovlivňování dopravních proudů a poskytování
informací a služeb řidičům a cestujícím ve městech
a v rámci sítě TEN-T a související infrastruktury.
Tabulka 67 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 7 – OP Doprava
Zdroj: http://web.opd.cz/wpcontent/uploads/2015/05/OPD_final_2014CZ16M1OP001_11_05_05.pdf
str. 132 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
5.2.5
Životní prostředí, environmentální problematika
Strategický cíl 1:
Oblast
podpory
2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním
koncentracím znečišťujících látek
2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
OP Životní prostředí
2.1 Snížit emise z lokálního
vytápění domácností podílející se
na
expozici
obyvatelstva
koncentracím znečištěných látek
Prioritní
osa
Operační
program
Maximální využití obnovitelných a ekologických zdrojů energie
Předmět podpory
Výměna zdrojů tepla na pevná paliva za
tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva,
plynový kondenzační kotel.
Příjemci podpory
Kraje
Obce a města
Instalace solárně-termických soustav
pro přitápění nebo přípravu TV.
Termíny
plánovaných
výzev
Pro rok 2016+
nejsou dosud
plánovány
žádné výzvy
Instalace dodatečných zařízení (např.
filtr) ke snížení emisí znečišťujících látek.
Technická opatření vedoucí
ke snížení energetické náročnosti
rodinného domu ("mikro" energetická
opatření).
Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích
stacionárních zdrojů znečišťování za
účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2,
NH3 a VOC.
Náhrada nebo rekonstrukce ostatních
stacionárních zdrojů znečišťování za
účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2,
NH3 a VOC.
Náhrada nebo rekonstrukce
stacionárních zdrojů emitujících těkavé
organické látky za účelem snížení emisí
TZL, NOX, SO2, NH3
a VOC.
Pořízení dodatečných technologií
a změny technologických postupů
vedoucí ke snížení emisí a úrovně
znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u
spalovacích stacionárních zdrojů.
Pořízení dodatečných technologií
a změny technologických postupů
vedoucí ke snížení emisí a úrovně
znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u
ostatních stacionárních zdrojů.
Pořízení dodatečných technologií
a změny technologických postupů
vedoucí ke snížení emisí a úrovně
znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u
stacionárních zdrojů emitujících těkavé
organické látky.
Pořízení technologií ke snižování emisí
NH3 z chovů hospodářských zvířat.
Kraje
Obce a města
Svazky obcí
Městské části
hl. m. Prahy
Pro rok 2016+
nejsou dosud
plánovány
žádné výzvy.
Organizační
složky státu
Státní podniky
Příspěvkové
organizace
Veřejné
výzkumné
instituce
Veřejnoprávní
instituce
Vysoké školy
a školská zařízení
Nestátní
neziskové
organizace
Církve
a náboženské
společnosti
a jejich svazy
Obchodní
společnosti
a družstva
Podnikatelské
subjekty
str. 133 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Omezování prašnosti z plošných zdrojů
(dle povahy procesu např. vodní clony,
skrápění, odprašovací nebo mlžící
zařízení).
Fyzické osoby podnikající
Rozšiřování a rekonstrukce soustav
centralizovaného zásobování tepelnou
energií.
Celkové nebo dílčí energeticky úsporné
renovace veřejných budov.
Kraje
Obce a města
Svazky obcí
Městské
části
hl. m. Prahy
5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
5 Energetické úspory
OP Životní prostředí
Organizační
složky státu
Státní organizace
Příspěvkové
organizace
Veřejné
výzkumné
instituce
Výzva č. 19
01/16 – 04/16
Pro rok 2016
byl příjem
žádostí již
ukončen
Pro další
období nejsou
dosud
plánovány
žádné výzvy.
Veřejnoprávní
instituce
Vysoké
školy
a školská zařízení
Samostatná opatření výměny zdroje
tepla s výkonem nižším než 5 MW
využívajícího fosilní paliva nebo
elektrickou energii pro vytápění nebo
přípravu teplé vody za účinné zdroje
využívající biomasu, tepelná čerpadla,
kondenzační kotle
na zemní plyn nebo zařízení pro
kombinovanou výrobu elektřiny
a tepla využívající obnovitelné zdroje,
instalace solárně-termických kolektorů a
instalace systému nuceného větrání s
rekuperací odpadního tepla, kde veřejná
budova splňuje určitou energetickou
náročnost a v případě instalace systému
nuceného větrání
s rekuperací zároveň nesplňuje
požadavky na zajištění dostatečné
výměny vzduchu.
Nestátní
neziskové
organizace
Církve
a
náboženské
společnosti
a jejich svazy
str. 134 / 167
5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných
budov
Vícenáklady na dosažení pasivního
energetického standardu v případě
výstavby nových budov.
Kraje
Obce a města
Svazky obcí
Organizační
složky státu
Příspěvkové
organizace
Veřejné
výzkumné
instituce
Veřejnoprávní
instituce
Výzva č. 20
01/16 –10/16
Pro rok 2016
byl příjem
žádostí již
ukončen
Pro další
období nejsou
dosud
plánovány
žádné výzvy.
Vysoké školy
a školská zařízení
Snižování spotřeby energie zlepšením
tepelných vlastností budov.
2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
5 Energetické úspory
2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele
regionů
IROP
OP Životní prostředí
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Zařízení pro vytápění nebo přípravu
teplé vody.
Přechod na šetrné, ekologické zdroje
Obyvatelé
bytových domů
Výzva č. 69
Majitelé
bytových domů
Plánované
datum
vyhlášení
výzvy:
12/2016
Obyvatelé obcí
a měst
Plánované
datum
zahájení
příjmu žádostí
o podporu:
01/2017
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí
o podporu:
12/2017
Tabulka 68 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – OP ŽP, IROP
: http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/, http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
str. 135 / 167
Prioritní oblast
5 Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství,
potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu
Program rozvoje venkova
Zdroj
dotace
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Opatření
Podopatření
5A) Efektivnější využívání vody v
zemědělství
V rámci zvolené strategie nebyla vybrána opatření,
která by přímo přispívala k řešení prioritní oblasti 5A.
5B) Efektivnější využívání energie
v zemědělství a při zpracování
potravin
V rámci zvolené strategie nebyla vybrána opatření,
která by přímo přispívala k řešení prioritní oblasti 5B.
5C) Zlepšení ekonomické
výkonnosti lesního hospodářství
M06
Rozvoj
zemědělských
podniků
a podnikatelské
činnosti
6.4
Podpora investic na založení
nebo rozvoj nezemědělských
činností
M16
Spolupráce
16.6
Podpora horizontální a vertikální
spolupráce mezi subjekty
v dodavatelském řetězci v rámci
udržitelného zajišťování biomasy
pro použití v procesech výroby
potravin a energie
a průmyslových procesech
Tabulka 69 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – PRV
Zdroj:https://www.szif.cz/cs/prv2014-zakladni_informace),
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fzakladni_informa
ce%2Fprog_dokumenty%2F1448632500936.pdf
str. 136 / 167
Program
podpory
Příjemci podpory
Výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních
elektráren.
Malé střední
nebo velké
podnik podle
definice
v doporučení
2003/361/ES ;
včetně
zemědělských
podnikatelů
(definovaných
zákonem č.
252/1997 Sb.,
o zemědělství)
a podnikatelů
v potravinářství.
Plánované
vyhlášení
výzvy:
08/2016
Podniky všech
velikostí ve
zpracovatelském
průmyslu
Plánované
vyhlášení
výzvy:
01/2016
Instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající
bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití
užitečného tepla v soustavě zásobování teplem či jiným
vysoce efektivním způsobem.
Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované
výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla.
Snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické
efektivity v podnikatelském sektoru:
modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu
a tepla,
zavádění a modernizace systémů měření a regulace,
modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na
výrobu energie pro vlastní spotřebu,
zateplení, výměna a renovace oken, další stavební
opatření umožňující snížit energetickou náročnost
budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací
odpadního tepla,
modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových
areálů,
využití odpadní energie ve výrobních procesech,
Podnikatelé
34
v oborech
Projekt musí být
realizovaný
mimo území
hl. m. Prahy sídlo
společnosti
může být v Praze
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
09/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
12/2016
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
01/03/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
31/08/2016
snižování energetické náročnosti / zvyšování
energetické účinnosti výrobních a technologických
procesů,
Úspory energie
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020
Termíny
plánovaných
výzev
Předmět podpory
Vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic
pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa
spotřeby.
Obnovitelné zdroje energie
OP
Podnikání
a
inovace
konkurenceschopnost 2014 – 2020
pro
Operační
program
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní
spotřebu podniku,
instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím
elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu
podniku.
34
zemědělství, těžba a dobývání, výroba a rozvod energie, zásobování vodou, nakládání s odpady, sanace,
stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, doprava a skladování, informační a komunikační činnosti, činnosti
v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa), vědecké a technické činnosti, administrativní a podpůrné činnosti
(např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní
a jiné podpůrné činnosti pro podnikání), vzdělávání (soukromé školy), zdravotní a sociální péče a další
str. 137 / 167
Zavádění inovativních technologií v oblasti
Nízkouhlíkové technologie
OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost 2014 – 2020
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
nízkouhlíkové dopravy
- pořízení elektromobilů a dobíjecích stanic pro
elektromobily.
Pilotní projekty na zavádění technologií akumulace
energie.
Zavádění technologií k získávání druhotných surovin
v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě (z
použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů,
stavebních a demoličních odpadů).
Podnikatelské
subjekty všech
velikostí
Podniky
vlastněné ze
100 % veřejným
sektorem
Výzva byla
vyhlášena
Příjem žádostí:
01/04/2016
Ukončení
příjmu žádostí:
30/06/2016
Tabulka 70 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – OP PIK
Zdroj: http://www.oppik.cz/dotacni-programy/eko-energie-obnovitelne-zdroje, http://www.czechinvest.org/data/files/oppik-harmonogram-vyzev-2016-5232.pdf
str. 138 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Strategický cíl 2:
Oblast
podpory
Prioritní
osa
Operační
program
Zkvalitnění hospodaření s odpady, prevence nadměrné tvorby odpadů
Předmět podpory
Zavádění tzv. systému
„door-to-door“ (systém
předcházení vzniku domovních
odpadů u občanů,
tzv. ode dveří ke dveřím).
Kraje
Obce a města
Svazky obcí
Městské části
hl. m. Prahy
Termíny
plánovaných
výzev
Pro rok 2016+
nejsou dosud
plánovány
žádné výzvy.
Organizační složky státu
Státní podniky
Státní organizace
Příspěvkové organizace
Veřejné výzkumné
instituce
Veřejnoprávní instituce
Vysoké školy
a školská zařízení
Nestátní neziskové
organizace
Církve a náboženské
společnosti
a jejich svazy
Obchodní společnosti
a družstva
3.1 Prevence vzniku odpadů
3.2 Zvýšit podíl materiálového a
energetického využití odpadů
3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
3 Odpady a materiálové tok, ekologické
zátěže a rizika
OP Životní prostředí
OP Životní prostředí
Podporování realizace nebo
modernizace technologií, jejichž
výstupem bude menší množství
produkovaných odpadů na
jednotku výrobku, řešících
primárně nakládání s odpady
daného podniku.
Budování míst pro předcházení
vzniku komunálních odpadů
(např. pro nábytek, textil, BRKO).
Příjemci podpory
Podnikatelské subjekty
Fyzické osoby podnikající
Výstavba a modernizace zařízení
pro sběr, třídění a úpravu odpadů
(systémy pro sběr, svoz a separaci
odpadů a bioodpadů, sběrné dvory
a sklady KO, systémy pro separaci
KO, nadzemní a podzemní
kontejnery včetně související
infrastruktury).
Výstavba a modernizace zařízení
pro materiálové využití odpadů.
Výstavba a modernizace zařízení
na energetické využití odpadů
a související infrastruktury.
Shodné jako
pro oblast podpory 3.1
Výzva č. 23
01/2016
Pro rok 2016
byl příjem
žádostí již
ukončen
Pro další
období nejsou
dosud
plánovány
žádné výzvy.
str. 139 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Výstavba a modernizace zařízení
pro nakládání s nebezpečnými
odpady včetně zdravotnických
odpadů (vyjma skládkování).
3.3 Rekultivace staré skládky
3 Odpady a materiálové tok,
ekologické zátěže a rizika
OP Životní prostředí
Rekultivace starých skládek
(technicky nedostatečně
zabezpečených).
Shodné jako pro oblast
podpory 3.1 a 3.2
Výzva č. 24
01/2016
Pro rok 2016
byl příjem
žádostí již
ukončen
Pro další
období nejsou
dosud
plánovány
žádné výzvy.
Tabulka 71 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – OP ŽP
Zdroj: http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/
str. 140 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Strategický cíl 3:
Oblast
podpory
3.4 Dokončit inventarizaci SSSR ekologické zátěže
Prioritní
osa
3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
OP Životní prostředí
Operační
program
Zlepšení kvality života v sídlech
Předmět podpory
Příjemci podpory
Inventarizace kontaminovaných
a potenciálně kontaminovaných
míst, kategorizace priorit
kontaminovaných míst podle
závažnosti.
Realizace průzkumných prací
(včetně doprůzkumů), analýz
rizik.
Kraje
Sanace vážně kontaminovaných
lokalit.
Státní organizace
Obce a města
Termíny
plánovaných
výzev
Výzva č. 36
04/16 – 06/16
Svazky obcí
Městské části
hl. m. Prahy
Organizační složky státu
Státní podniky
Příspěvkové organizace
Veřejné výzkumné instituce
Veřejnoprávní instituce
Vysoké školy
a školská zařízení
Nestátní neziskové organizace
Církve a náboženské společnosti
a jejich svazy
Obchodní společnosti
a družstva
Podnikatelské subjekty
Fyzické osoby - podnikající
Revitalizace funkčních ploch a
prvků sídelní zeleně.
Kraje
Obce a města
Výzva č. 30
03/16 – 05/16
Svazky obcí
Státní podniky
4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
OP Životní prostředí
Příspěvkové organizace
Veřejné výzkumné instituce
Veřejnoprávní instituce
Vysoké školy
a školská zařízení
Nestátní neziskové organizace
Církve a náboženské společnosti
a jejich svazy
Obchodní společnosti
a družstva
Podnikatelské subjekty
Fyzické osoby - podnikající
str. 141 / 167
1.2 Zajistit dodávku pitné vody
v odpovídající jakosti a množství
1 Zlepšování kvality vod a snižování
rizika povodní
OP Životní prostředí
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Výstavba a modernizace
úpraven vody a zvyšování
kvality zdrojů pitné vody včetně
výstavby a modernizace
systémů (technická opatření)
pro ochranu zdrojů pitné vody
v jejich bezprostřední blízkosti,
sloužící veřejné potřebě.
Výstavba a dostavba přivaděčů
a rozvodných sítí pitné vody
včetně souvisejících objektů
sloužících veřejné potřebě.
Kraje
Obce a města
Svazky obcí
Městské části
hl. m. Prahy
Organizační složky státu
Státní podniky
Příspěvkové organizace
Obchodní společnosti
a družstva
Výzva č. 22
01/2016
Pro rok 2016
byl příjem
žádostí již
ukončen
Pro další
období nejsou
dosud
plánovány
žádné výzvy.
Tabulka 72 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – OP ŽP
Zdroj: http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/
str. 142 / 167
Dotační titul
Předmět podpory
DT č. 1 nebyl vyhlášen nouzový stav
DT č. 2 Podpora zapojení dětí a
mládeže do komunitního života v
obci
DT č. 1 byl vyhlášen nouzový stav
Podprogram
Podpora obnovy a rozvoje venkova
v roce 2017
Obnova obecního a krajského majetku po
živelních pohromách
Demolice budov v sociálně
vyloučených lokalitách 2016
Ministerstvo
rozvoj ČR
pro
místní
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Poskytovatel
dotace
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Příjemci podpory
Obnova a údržba venkovské zástavby a
občanské vybavenosti (např. školy,
předškolní zařízení, kulturní zařízení).
Obec do 3000
obyvatel včetně
Úprava veřejných prostranství.
Svazek obcí
Termíny
plánovaných
výzev
IV. kvartál
2016
Obnova a zřizování veřejné zeleně.
Rekonstrukce nebo vybudování zařízení
pro volnočasové aktivity (hřiště,
klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy,
naučné stezky apod.)
Rekonstrukce nebo opravu majetku
poškozeného živelní pohromou, popř.
pořízení nového majetku plnícího tutéž
funkci, kterou plnil majetek pohromou
zničený.
Obce
IV.
2016
kvartál
IV.
2016
kvartál
Kraje
Zejména:
obnova mostů a komunikací, veřejného
osvětlení, veřejných prostranství a
veřejných obecních budov a zařízení
včetně obnovy staveb a zařízení
preventivní infrastruktury.
Objekty pro bydlení, rekreaci nebo
ubytovací zařízení, které se nacházejí ve
špatném technickém stavu a jsou
nezpůsobilé k bydlení.
Předmět podpory musí být
ve výhradním vlastnictví Příjemce
podpory bez omezení vlastnického
práva. Na objektu určeném
k demolici a s ním spojeném pozemku
nesmí váznout žádné závazky.
Pouze
obec, která má ve
svém katastru
území,
které je možné
definovat jako
sociálně
vyloučenou
lokalitu dle
Analýzy sociálně
str. 143 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Program
Podpora výstavby a technického
zhodnocení infrastruktury vodovodů a
kanalizací
Ministerstvo zemědělství
Poskytovatel
dotace
Předmět podpory musí mít ke dni vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace platné
Povolení odstranění stavby nebo souhlas
stavebního úřadu s odstraněním stavby.
Předmět podpory
Podpora výstavby vodovodů (viz § 2
odst. 1 zák. č. 274/2001 Sb.)
a kanalizací (viz § 2 odst. 2 zák.
č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o
změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích),
ve znění zákona č. 76/2006 Sb.)
ve veřejném zájmu za účelem dosažení
potřebného vybavení měst a obcí České
republiky.
vyloučených
lokalit v ČR.
Příjemci podpory
Obce
Svazky obcí
Termíny
plánovaných
výzev
Žádosti
o podporu
jsou přijímány
od 15.4.2016
do 16.9. 2016
Tabulka 73 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – MMR ČR, MZE
Zdroj:http://mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvojevenkova-v-roce-2016, http://mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Obnovaobecniho-a-krajskeho-majetku-po-zivelnich-pohromach-v-roce-2015,
http://mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovniruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Demolice-budov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-2016,
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/vodovody-a-kanalizace/
str. 144 / 167
4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení Specifický
kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního
cíl
potenciálu
Prioritní
osa
4 Komunitně vedený Místní rozvoj
IROP
Operační
program
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Opatření
Podrobný rozpis aktivit bude uveden v
Pravidlech pro žadatele a příjemce.
Cílem je, aby realizované projekty měly
zřetelný dopad na venkovské oblasti a
přispěly k vytváření pracovních
příležitostí, rozvoji místní ekonomiky,
infrastruktury a občanské vybavenosti
ve venkovských oblastech
Příjemci podpory
Subjekty, které
realizují projekty
v rámci
schválených
strategií
komunitně
vedeného
místního
rozvoje
na území MAS.
Termíny
plánovaných
výzev
Plánované
vyhlášení
výzvy:
05/2016
07/2016
08/2016
11/2016
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
05/2016
07/2016
08/2016
11/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
06/2023
Tabulka 74 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – IROP
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
str. 145 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Strategický cíl 4:
Oblast
podpory
4.1 Zajistit příznivý SSSR předmětu ochrany národně významných chráněných
území
Prioritní
osa
4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
OP Životní prostředí
Operační
program
Obnova přirozených funkcí krajiny
Předmět podpory
Zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP
a lokality soustavy území Natura 2000
(realizace opatření k zajištění či
zlepšení stavu předmětů ochrany
včetně tvorby či zlepšení stavu
návštěvnické infrastruktury). Dále sběr
informací, tvorba informačních a
technických nástrojů a podkladů pro
zajištění ochrany a péče o NP, CHKO,
NPR, NPP a lokality soustavy území
Natura 2000 a o cílové organismy.
Příjemci podpory
Kraje
Obce a města
Svazky obcí
Státní podniky
Termíny
plánovaných
výzev
Výzva č. 27
03/16 – 05/16
Výzva č. 9
01/16 – 12/16
Příspěvkové
organizace
Veřejné výzkumné
instituce
Veřejnoprávní
instituce
Vysoké školy
a školská zařízení
Nestátní neziskové
organizace
Církve a náboženské
společnosti
a jejich svazy
Obchodní společnosti
a družstva
Podnikatelské
subjekty
Fyzické osoby podnikající
Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i
urbanizovaném prostředí)
a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby
těchto biotopů.
Shodní jako
pro oblast podpory
4.1
Výzva č. 28
03/16 – 05/16
Prevence šíření a omezování výskytu
invazních druhů (včetně jejich
sledování, hodnocení rizik a tvorby
metodických a koncepčních podkladů a
nástrojů).
4.2 Posílit biodiverzitu
4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
OP Životní prostředí
Péče o cenná stanoviště a jejich
obnova a tvorba.
Předcházení, minimalizace a náprava
škod způsobených zvláště chráněnými
druhy živočichů
na majetku (s výjimkou opatření proti
rybožravým predátorům
podporovaným v rámci akvakultury
prostřednictvím OP Rybářství).
str. 146 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Zprůchodnění migračních bariér
pro živočichy a opatření k omezování
úmrtnosti živočichů spojené
s rozvojem technické infrastruktury.
Shodní jako pro
oblast podpory 4.1 a
4.2
Výzva č. 14
01/16 – 12/16
4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Vytváření, regenerace či posílení
funkčnosti krajinných prvků
a struktur.
OP Životní prostředí
Výzva č. 13
01/16 – 12/16
Výzva č. 29
04/16 – 06/16
Revitalizace a podpora samovolné
renaturace vodních toků a niv, obnova
ekostabilizačních funkcí vodních a na
vodu vázaných ekosystémů.
Zlepšování druhové, věkové
a prostorové struktury lesů
(s výjimkou lesů ve vlastnictví státu)
zařízených LHP mimo ZCHÚ a území
soustavy Natura 2000.
Realizace přírodě blízkých opatření
vyplývajících z komplexních studií
cílených na zpomalení povrchového
odtoku vody, protierozní ochranu,
a adaptaci na změnu klimatu.
Tabulka 75 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 4 – OP ŽP
Investiční
priorita
6d Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a půdy
a podpora ekosystémových služeb prostřednictvím
sítě Natura 2000 a ekologických infrastruktur
Cíl: Prohloubení přeshraniční koordinace za účelem
zachování a podpory biologické rozmanitosti
Prioritní osa
2 Zachování a ochrana životního prostředí a podpora
účinného využívání zdrojů
Zdroj dotace
Program spolupráce
Saské státní ministerstvo životního prostředí a
zemědělství
Poskytovatel
dotace
Zdroj: http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/
Opatření
Společné plánování,
přeshraniční management
a realizace společných
opatření v oblasti ochrany
přírody a životního prostředí,
péče o krajinu, ochrany půdy
a lesů včetně biotopů,
biodiverzity a sítě NATURA
2000
Příjemci dotace v ČR
Orgány veřejné
správy a jimi
zřizované
a zakládané
organizace
Termíny
předkládání
projektových
žádostí
ERN CZ
15/04/2016
EEE CZ
15/05/2016
Vzdělávací instituce
Nevládní neziskové
organizace
Evropské seskupení
pro územní
spolupráci (ESÚS)
Tabulka 76 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 4 – Program spolupráce
Zdroj: http://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/programminformationen/basisseite_1.jsp
str. 147 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
.
4 Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím
Program rozvoje venkova
Zdroj
dotace
Prioritní oblast
Opatření
4A) Obnova, zachování a zvýšení biologické
rozmanitosti (včetně oblastí sítě Natura 2000,
v oblastech s přírodními či jinými zvláštními
omezeními), zemědělství vysoké přírodní
hodnoty a stavu evropské krajiny
4B) Lepší hospodaření s vodou,
nakládání s hnojivy a pesticidy
včetně
Opatření pro zemědělkou půdu:
M01
Předávání znalostí a informační akce
M02
Poradenské, řídicí a pomocné služby pro
zemědělství
M10
Agroenvironmentálně-klimatické opatření
M11
Ekologické zemědělství
M12
Platby v rámci sítě Natura 2000
a podle rámcové směrnice o vodě
M13
Platby pro oblasti s přírodními či jinými
zvláštními omezeními
4C) Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření
s půdou
Opatření pro lesnickou půdu:
M01
Předávání znalostí a informační akce
M08
Investice do rozvoje lesních oblastí
a zlepšování životaschopnosti lesů
M15
Lesnicko-environmentální a klimatické
služby a ochrana lesů
Tabulka 77 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 4 – PRV
Zdroj: https://www.szif.cz/cs/prv2014-zakladni_informace),
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fzakladni_informa
ce%2Fprog_dokumenty%2F1448632500936.pdf
str. 148 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Strategický cíl 5:
1.1 Snížit množství vypouštěného znečištění do
Oblast
povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů podpory
a vnos znečišťujících látek do povrchových a
podzemních vod
1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
Prioritní
osa
1 Zlepšování kvality VKV a snižování rizika povodní
OP Životní prostředí
Operační
program
Zvýšení kvality vod a snížení rizika povodní
Předmět podpory
Výstavba kanalizace za předpokladu
existence vyhovující čistírny odpadních
vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za
předpokladu související výstavby,
modernizace a intenzifikace čistírny
odpadních vod včetně
decentralizovaných řešení likvidace
odpadních vod (domovní čistírny
odpadních vod nebudou podporovány).
Výstavba, modernizace
a intenzifikace čistíren odpadních vod
Odstraňování příčin nadměrného
zatížení povrchových vod živinami
(eutrofizace vod) – podporovaná
zejména u vodárenských nádrží, nádrží
koupacích vod a na přítocích do těchto
nádrží.
Příjemci podpory
Kraje
Obce a města
Svazky obcí
Městské části
hl. m. Prahy
Organizační složky
státu
Státní podniky
Státní organizace
Příspěvkové
organizace
Výzva č. 21
01/16
Pro rok 2016
byl příjem
žádostí již
ukončen
Pro další
období nejsou
dosud
plánovány
žádné výzvy
Obchodní
společnosti
a družstva
Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního
potenciálu koryt vodních toků a
přilehlých niv, zlepšení přirozených
rozlivů.
Hospodaření se srážkovými vodami
v intravilánu a jejich další využití namísto
jejich urychleného odvádění kanalizací
do toků
Kraje
Obnovení, výstavba a rekonstrukce,
případně modernizace vodních děl
sloužící povodňové ochraně.
Státní podniky
Stabilizování a sanace svahových
nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a
bezpečnost obsažených v „Registru
svahových nestabilit“.
Termíny
plánovaných
výzev
Obce a města
Výzva č. 34
03/16 – 05/16
Svazky obcí
Městské části hl.
m. Prahy
Organizační složky
státu
Státní organizace
Příspěvkové
organizace
Veřejné výzkumné
instituce
Vysoké školy
a školská zařízení
Nestátní
neziskové
organizace
Církve a
náboženské
společnosti
a jejich svazy
Fyzické osoby podnikající
Tabulka 78 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 5 – OP ŽP
Zdroj: http://www.opzp.cz/podporovane-oblasti/
str. 149 / 167
Program
Podpora výstavby a technického
zhodnocení infrastruktury vodovodů a
kanalizací
Ministerstvo zemědělství
Poskytovatel
dotace
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Předmět podpory
Podpora výstavby vodovodů (viz § 2 odst. 1 zák. č.
274/2001 Sb.) a kanalizací (viz § 2 odst. 2 zák.
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích),
ve znění zákona č. 76/2006 Sb.) ve veřejném zájmu
za účelem dosažení potřebného vybavení měst a
obcí České republiky.
Příjemci podpory
Obce
Svazky obcí
Termíny
plánovaných
výzev
Žádosti
o podporu
jsou přijímány
od 15.4.2016
do 16.9. 2016
Tabulka 79 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 5 – MZE
Zdroj:http://mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Podpora-obnovy-a-rozvojevenkova-v-roce-2016, http://mmr.cz/cs/Podpora-regionu-a-cestovni-ruch/Regionalni-politika/Programy-Dotace/Demolicebudov-v-socialne-vyloucenych-lokalitach-2016, http://eagri.cz/public/web/mze/voda/dotace-ve-vh/vodovody-a-kanalizace/
str. 150 / 167
Investiční
priorita
Opatření
Cíl: Zlepšení přeshraniční ochrany vod za účelem zvýšení kvality vod
6b Investice do vodního hospodářství s cílem plnit požadavky acquis
Unie v oblasti životního prostředí a řešení potřeb investic, které podle
zjištění členských států přesahují rámec těchto požadavků
Prioritní osa
2 Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného
využívání zdrojů
Zdroj dotace
Program spolupráce
Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství
Poskytovatel
dotace
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Přeshraniční opatření
na zlepšení kvality vod a stavu
vodních toků a útvarů
podzemních i povrchových vod
v přeshraničních povodích.
Příjemci dotace v ČR
Orgány veřejné
správy a jimi
zřizované
a zakládané
organizace
Termíny
předkládání
projektových
žádostí
ERN CZ
15/04/2016
EEE CZ
15/05/2016
Vzdělávací instituce
Nevládní neziskové
organizace
Evropské seskupení
pro územní
spolupráci (ESÚS)
Tabulka 80 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 5 – Program spolupráce
Zdroj: http://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/programminformationen/basisseite_1.jsp
str. 151 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
5.2.6
Veřejná správa
Strategický cíl 1:
4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického Specifický cíl
řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
Investiční
priorita
4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní,
regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy
Prioritní osa
4 Efektivní veřejná správa
OP Zaměstnanost
Operační
program
Zvýšení role MAS
Aktivity
Typy příjemců
Dokončení podpory plošného procesního
modelování agend jak pro přímý, tak pro
přenesený výkon státní správy a následná
realizace doporučených změn.
Organizační
složky státu
včetně justice
Zkvalitnění strategického a projektového řízení,
využívání analytických, metodických, evaluačních
a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné
správě a justici.
Státní
příspěvkové
organizace
Podpora snižování administrativní
a regulační zátěže, posílení a zlepšení ex ante
a ex post hodnocení dopadů regulace (RIA, RIA ex
post), včetně zhodnocení korupčních rizik (CIA).
Obce a kraje
včetně
jimi
zřizovaných
a zakládaných
organizací
Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř
veřejné správy samotné i navenek směrem
k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti,
včetně osob se specifickými potřebami, ke
službám
a informacím veřejné správy.
Optimalizace výkonu veřejné správy v území.
Racionalizace soudních řízení, posílení
legislativních činností, podpora právního
poradenství směrem
k občanům i procesní standardizace justice,
podpora využívání alternativních forem řešení
sporů, alternativních trestů a procesů
podmíněného propuštění, další opatření vedoucí
ke kvalitnímu
a efektivnímu fungování právního státu.
Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality
a jejího řízení, včetně environmentálního
managementu .
str. 152 / 167
4.1.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména
prostřednictvím
zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků,
rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a
implementace služebního zákona
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Posilování aplikací v oblasti ICT určených pro
elektronickou veřejnou správu, elektronické
učení, začlenění do informační společnosti,
elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví.
Zvyšování institucionální kapacity orgánů veřejné
správy a zúčastněných subjektů a zlepšování
účinnosti veřejné správy prostřednictvím
opatření pro posilování institucionální kapacity a
účinnosti veřejné správy a veřejných služeb
souvisejících s prováděním EFRR, jež přispívají k
realizaci opatření podporovaných z ESF v oblasti
institucionální kapacity a účinnosti veřejné
správy.
Tabulka 81 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – OP Zaměstnanost
Zdroj: https://www.esfcr.cz/programy/op-zamestnanost
str. 153 / 167
Specifický
cíl
Prioritní
osa
Operační
program
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Opatření
3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy
prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
3 Dobrá správa územ a zefektivnění veřejných institucí
IROP
eGovernment
Příjemci podpory
Organizační
složky státu
Příspěvkové
organizace
organizačních
složek státu
Kybernetická bezpečnost
Státní organizace
Kraje
Organizace
zřizované nebo
zakládané kraji
Obce
Specifické informační a komunikační
systémy a infrastruktura
Organizace
zřizované nebo
zakládané
obcemi
Státní podnik
Termíny
plánovaných
výzev
Plánované
vyhlášení
výzvy:
02/2016
03/2016
04/2016
Plánované
datum příjmu
žádostí o
podporu:
03/2016
03/2016
05/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
12/2017
03/2017
05/2017
Tabulka 82 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – IROP
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
str. 154 / 167
Specifický
cíl
4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS
Prioritní
osa
4 Komunitně vedený místní rozvoj
IROP
Operační
program
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Opatření
Přípravné podpůrné činnosti
Přípravné podpůrné činnosti, které
spočívají v budování kapacit, odborné
přípravě a vytváření sítí za účelem
vypracování a provádění SCLLD, např.
školicí akce, studie, konzultace k přípravě
strategie.
Provozní činnosti
Aktivity spojené s realizací SCLLD, např.
příprava a vyhlašování výzev, příjem
žádostí, hodnocení a výběr projektů,
monitoring a evaluace realizace SCLLD,
aktualizace SCLLD, rozvoj odborné
a organizační kapacity MAS.
Animační činnosti
Aktivity nad rámec povinných činností,
které se MAS rozhodne realizovat pro lepší
naplňování strategie. Jedná se například o
podporu partnerství, spolupráce a
informační výměnu mezi místními aktéry,
informování o zaměření SCLLD a její
propagaci, o animaci školských zařízení na
území MAS.
Příjemci podpory
MAS s
právní
subjektivitou:
Termíny
plánovaných
výzev
2017
obecně
prospěšná
společnost podle
zákona
č. 248/1995 Sb.,
o obecně
prospěšných
společnostech,
ve znění
pozdějších
předpisů,
spolek podle
§ 214 a podle
§ 3045 zákona
č. 89/2012 Sb.,
občanský
zákoník, ve
znění pozdějších
předpisů,
ústav podle
§ 402 zákona
č. 89/2012 Sb.,
občanský
zákoník, ve znění
pozdějších
předpisů,
zájmové
sdružení
právnických
osob podle § 20f
zákona
č. 40/1964 Sb.,
občanský
zákoník, ve znění
pozdějších
předpisů
Tabulka 83 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – IROP
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
str. 155 / 167
Investiční
priorita
Opatření
Cíl: Posílení a rozvoj přeshraniční spolupráce na podporu dalšího
společného rozvoje pohraničí
11b Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a
zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a
správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi
Prioritní osa
4 Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných
stran a přispívání k účinné veřejné správě
Zdroj dotace
Program spolupráce
Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství
Poskytovatel
dotace
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Partnerská spolupráce
ve všech oblastech
společenského života
(například v oblasti
bezpečnosti, v oblasti práva
a veřejné správy, regionálního
plánování a rozvoje, veřejné
osobní dopravy, rozvoj
spolupráce aktérů na trhu
práce, hospodářská
spolupráce).
Příjemci dotace v ČR
Orgány veřejné
správy a jimi
zřizované
a zakládané
organizace
Termíny
předkládání
projektových
žádostí
ERN CZ
15/04/2016
EEE CZ
15/05/2016
Vzdělávací instituce
Nevládní neziskové
organizace
Hospodářské
a profesní svazy
Evropské seskupení
pro územní
spolupráci (ESÚS)
Společný fond malých
projektů
Tabulka 84 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – Program spolupráce
Zdroj: http://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/programminformationen/basisseite_1.jsp
str. 156 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Strategický cíl 2:
Investiční
priorita
5b Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištění
odolnosti vůči katastrofám a vývoj systémů krizového řízení
Cíl: Zintenzivnění přeshraniční akceschopnosti a výkonnosti
Prioritní osa
1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a
řízení rizik
Zdroj dotace
Program spolupráce
Saské státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství
Poskytovatel
dotace
Posílení nástrojů vedoucích k prevenci a minimalizaci škod přírodních událostí
Opatření
Koncepční protipovodňová
ochrana.
Příjemci dotace v ČR
Orgány veřejné
správy a jimi
zřizované
a zakládané
organizace
Termíny
předkládání
projektových
žádostí
ERN CZ
15/04/2016
EEE CZ
15/05/2016
Vzdělávací instituce
Přeshraniční investice
do výstroje a vybavení,
zejména do speciální techniky
a do společných informačních
systémů a komunikačních
platforem, stavební opatření
vztahujících se k jednotlivým
projektům.
Nevládní neziskové
organizace
Evropské seskupení
pro územní
spolupráci (ESÚS)
Společná cvičení, odborná
příprava a školení, podpora
práce s mládeží, vztahy
s veřejností.
Tabulka 85 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – Program spolupráce
Zdroj: http://www.sn-cz2020.eu/cz/foerderprogramm/programminformationen/basisseite_1.jsp
str. 157 / 167
Specifický
cíl
Prioritní
osa
Operační
program
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Opatření
Zajištění adekvátní odolnosti s
důrazem na přizpůsobení se změnám
klimatu a novým rizikům.
1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof
1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
IROP
- stavební úpravy stanice základní složky
IZS ve stávající dislokaci
- vybudování stanice základní složky IZS
změnou její dislokace
Posílení vybavení základních
složek IZS technikou a věcnými prostředky
k zajištění připravenosti
základních složek IZS v exponovaných
územích s důrazem na přizpůsobení se
změnám klimatu a novým rizikům.
- pořízení specializované techniky
a věcných prostředků pro odstraňování
důsledků nadprůměrných sněhových
srážek a masivních námraz
- pořízení specializované techniky
a věcných prostředků pro výkon činností
spojených s orkány
a větrnými smrštěmi
- pořízení specializované techniky
a věcných prostředků určených pro
výkon činností spojených s extrémním
suchem
- pořízení specializované techniky
a věcných prostředků určených pro
výkon činnosti v souvislosti s haváriemi
spojenými s únikem nebezpečných látek
Modernizace vzdělávacích a výcvikových
středisek pro základní složky IZS
(simulátory, trenažéry, polygony apod. a
jejich vybavení), zaměřených na rozvoj
specifických dovedností a součinnost
základních složek IZS při řešení
mimořádných událostí.
Příjemci podpory
Termíny
plánovaných
výzev
35
MV – Generální
ředitelství HZS ČR
HZS krajů
Záchranný útvar HZS
ČR
Obce, které zřizují
jednotky
36
požární ochrany –
jednotky sboru
dobrovolných hasičů
kategorie II a III
(podle přílohy zákona
o požární ochraně)
Policejní prezidium
ČR
Krajská ředitelství
Policie ČR
Plánované
vyhlášení
výzvy:
03/2016
06/2016
Plánované
datum příjmu
žádostí
o podporu:
04/2016
07/2016
Plánované
datum
ukončení
příjmu žádostí:
01/2018
12/2017
Kraje (kromě
hl.m. Prahy) jako
zřizovatelé
zdravotnické
záchranné služby
krajů
Organizační složky
státu
a jimi zřizované nebo
zakládané organizace,
které zajišťují
vzdělávání
a výcvik složek IZS
Státní organizace,
která zřizuje jednotku
HZS podniku
s územní působností
Tabulka 86 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – IROP
Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty
35
podle § 4 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
36
(§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně)
str. 158 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
6. Závěr
Na základě analýzy strategických dokumentů Ústeckého kraje, Strategií komunitně vedeného
místního rozvoje Místních akčních skupin (SCLLD MAS) a Integrované strategie Ústecko-chomutovské
aglomerace byla definována soustava strategických cílů v členění dle dílčích oblastí ovlivňujících
sociální a hospodářský rozvoj regionu.
Oblast intervence
Regionální
ekonomika
Lidské zdroje,
vzdělávání a VaV
Sociální prostředí,
občanská
vybavenost a
kultura
Doprava a
infrastruktura
Životní prostřední,
environmentální
problematika
Veřejná správa
Strategické cíle
Vytvoření prostředí pro rozvoj MSP a drobných podnikatelů
Podpora aktivní zaměstnanosti a vytváření nových pracovních míst
Podpora cestovního ruchu
Podpora investic
Zvýšení kvality vzdělávacího procesu
Zvýšení účasti obyvatelstva na vzdělávání
Podpora tradičních průmyslových odvětví
Zvýšení konkurenceschopnosti pracovní síly
Posílení sociální soudržnosti a podpora komunitních společenství
Aktivní začlenění osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně
vyloučených a sociálních skupin do společnosti a zvýšení jejich uplatnitelnosti
na trhu práce
Zkvalitnění veřejných služeb a zlepšení kvality života obyvatel
Zajištění kulturní integrity regionu
Dokončení páteřní dopravní sítě
Zlepšení technického stavu infrastruktury hromadné dopravy
Využití dopravního potenciálu řeky Labe
Zvýšení významu a podílu železniční dopravy
Zvýšení významu a podílu železniční dopravy
Odstranění brownfields
Zkvalitnění dopravní infrastruktury na lokální úrovni
Maximální využití obnovitelných a ekologických zdrojů energie, snížení
produkce odpadů
Zkvalitnění hospodaření s odpady, prevence nadměrné tvorby odpadů
Zlepšení kvality života v sídlech
Obnova přirozených funkcí krajiny
Zvýšení kvality vod a snížení rizika povodní
Zvýšení role MAS
Posílení nástrojů vedoucích k prevenci a minimalizaci škod přírodních událostí
S ohledem na možnosti využití evropských a národních dotací směřujících do problematických oblastí
je v kapitole 5.2 uveden souhrn vhodných dotačních příležitostí, evropských i národních, v členění dle
definovaných oblastí a navržených opatření.
Při zachování členění dotačních příležitostí dle jejich původu a určení lze pro další rozvoj a eliminaci
negativních jevů čerpat z těchto zdrojů.
str. 159 / 167
Evropská unie,
státní rozpočet ČR
Operační
program
Zaměstnanost (OPZ)
Integrovaný
regionální operační
program (IROP)
Program spolupráce
ČR - Sasko 2014-2020
Operační
program
Výzkum, vývoj a
vzdělávání (OP VVV)
Operační
program
Doprava (OPD)
Operační
program
Životní prostředí (OP
ŽP)
Demolice budov
v sociálně
vyloučených
lokalitách
Odstraňování bariér v
budovách
Program obnovy a
rozvoje venkova
Obnova obecního a
krajského majetku po
živelních pohromách
Investiční pobídky
Státní
zemědělský
intervenční
fond
Ministerstvo
práce
a
sociálních
věcí ČR
Ministerstvo
pro místní
rozvoj ČR
Ministerstvo
pro místní
rozvoj ČR
Ministerstvo
školství,
mládeže a
tělovýchovy
ČR
Ministerstvo
dopravy ČR
Státní fond
životního
prostředí
Ministerstvo
pro místní
rozvoj ČR
Evropská unie,
státní rozpočet ČR
Ministerstvo
pro místní
rozvoj ČR
Ministerstvo
pro místní
rozvoj ČR
Ministerstvo
pro místní
rozvoj ČR
CzechInvest
státní rozpočet ČR
Evropská unie,
státní rozpočet ČR
ANO
ANO
ANO
ANO
Veřejná správa
CzechInvest
Životní prostředí a
environmentální
problematika
OP Podnikání a
inovace pro
konkurenceschopnost
(OP PIK)
Program
rozvoje
venkova 2014 – 2020
(PRV)
Doprava a
infrastruktura
struktura zdrojů
Sociální prostředí,
občasnká vybavenost
a kultura
řídící orgán
Lidské zdroje,
vzdělávání a VaV
dotační titul
Regionální
ekonomika
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Evropská unie,
státní rozpočet ČR
ANO
ANO
ANO
Evropská unie,
státní rozpočet ČR
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
Evropská unie,
státní rozpočet ČR
ANO
Evropská unie,
státní rozpočet ČR
Evropská unie,
státní rozpočet ČR
ANO
ANO
státní rozpočet ČR
ANO
ANO
ANO
státní rozpočet ČR
ANO
státní rozpočet ČR
ANO
státní rozpočet ČR
ANO
Důležitým aspektem pro zajištění aktuálnosti tohoto dokumentu je jeho průběžná aktualizace, a to
v intervalu alespoň 2 roky. V momentě zpracování totiž nejsou harmonogramy výzev jednotlivých
dotačních titulů stanoveny v dlouhodobějším horizontu.
str. 160 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Přílohy

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Labské skály, z.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český Sever, z.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS České Středohoří, z.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko, z.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Cínovecko, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SERVISO, o.p.s.
str. 161 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Seznam použitých zdrojů

Aktualizace strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje (schválená Zastupitelstvem ÚK dne
23. 6. 2010)

Integrovaná Strategie Ústecko-chomutovské aglomerace, verze 7.1, SPF Group, s.r.o., Mepco,
s.r.o., EUFC CZ, s.r.o., 2016

Program rozvoje Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje. Závěrečná zpráva. Bergman Group. 2014.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS České Středohoří 2014 – 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Český Sever pro období 2014 –
2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Labské skály pro období 2014 – 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podřipsko 2014 – 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Sdružení Západní Krušnohoří pro období
2014 – 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Vladař pro období 2014 – 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Naděje o.p.s. pro období 2014 – 2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místního partnerství MAS CÍNOVECKO –
LEADER, únor 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS SERVISO o.p.s. pro období 2014 – 2020

webové stránky MAS

www.czechinvest.org

www.esfcr.cz

www.mmr.cz

www.msmt.cz

www.opd.cz

www.oppik.cz

www.opzp.cz

www.portal.mpsv.cz

www.sn-cz2020.eu

www.strukturalni-fondy.cz

www.szif.cz
str. 162 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Seznam tabulek
Tabulka 1 - Strategické cíle v rámci Ústecko – chomutovské aglomerace ............................................ 21
Tabulka 2 - Strategické cíle v rámci MAS Labské skály, z.s. ................................................................... 23
Tabulka 3 - Strategické cíle v rámci MAS Západní Krušnohoří, z.s. ....................................................... 25
Tabulka 4 - Strategické cíle v rámci MAS Český Sever, z.s..................................................................... 28
Tabulka 5 - Strategické cíle v rámci MAS České Středohoří, z.s. ........................................................... 32
Tabulka 6 - Strategické cíle v rámci MAS Podřipsko, z.s........................................................................ 37
Tabulka 7 - Strategické cíle v rámci MAS Vladař, o.p.s.......................................................................... 41
Tabulka 8 - Strategické cíle v rámci MAS Naděje, o.p.s......................................................................... 42
Tabulka 9 - Strategické cíle v rámci MAS CÍNOVECKO, o.p.s. ................................................................ 45
Tabulka 10 - Strategické cíle v rámci SERVISO, o.p.s. ............................................................................ 48
Tabulka 11 - Strategické cíle v rámci Strategie udržitelného rozvoje ÚK .............................................. 56
Tabulka 12 - Strategické cíle v rámci Programu rozvoje ÚK .................................................................. 59
Tabulka 13 - Strategické cíle v rámci Regionální inovační strategie...................................................... 61
Tabulka 14 – Obecný model SWOT analýzy .......................................................................................... 63
Tabulka 15 – SWOT analýza, Ekonomika ............................................................................................... 64
Tabulka 16 – SWOT analýza, Lidské zdroje............................................................................................ 66
Tabulka 17 – SWOT analýza, Infrastruktura .......................................................................................... 68
Tabulka 18 – SWOT analýza, Životní prostředí ...................................................................................... 70
Tabulka 19 – SWOT analýza, Veřejná správa ........................................................................................ 72
Tabulka 20 - Identifikované oblasti intervence včetně strategických cílů ............................................ 73
Tabulka 21 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – OP PIK .................................................... 82
Tabulka 22 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – PRV......................................................... 83
Tabulka 23 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – OP Zaměstnanost................................... 85
Tabulka 24 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – PRV......................................................... 86
Tabulka 26 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – MPSV...................................................... 87
Tabulka 26 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – IROP ....................................................... 88
Tabulka 27 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – CzechInvest ............................................ 89
Tabulka 28 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – Program spolupráce .............................. 90
Tabulka 29 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – PRV......................................................... 91
Tabulka 30 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – IROP ....................................................... 92
Tabulka 31 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 4 – OP PIK .................................................... 96
Tabulka 32 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 4 – PRV......................................................... 97
Tabulka 33 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 4 – CzechInvest ............................................ 97
Tabulka 34 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – IROP ....................................................... 98
Tabulka 35 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – OP VVV ................................................. 100
Tabulka 36 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – Program spolupráce ............................ 101
Tabulka 37 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – OP VVV ................................................. 103
Tabulka 38 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – OP VVV ................................................. 104
Tabulka 39 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – OP PIK .................................................. 104
Tabulka 40 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 4 – IROP ..................................................... 105
Tabulka 41 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 4 – Program spolupráce ............................ 106
Tabulka 42 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 4 – OP Zaměstnanost................................. 107
str. 163 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Tabulka 43 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – IROP ..................................................... 108
Tabulka 44 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – OP Zaměstnanost................................. 109
Tabulka 45 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – IROP ..................................................... 110
Tabulka 46 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – OP Zaměstnanost................................. 111
Tabulka 47 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – IROP ..................................................... 112
Tabulka 48 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – IROP ..................................................... 113
Tabulka 49 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – OP Zaměstnanost................................. 114
Tabulka 50 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – MMR ČR ............................................... 115
Tabulka 51 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – MMR ČR ............................................... 116
Tabulka 52 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 4 – IROP ..................................................... 117
Tabulka 53 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 4 – MMR ČR ............................................... 118
Tabulka 54 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – IROP ..................................................... 119
Tabulka 55 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – OP Doprava .......................................... 120
Tabulka 56 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – IROP ..................................................... 121
Tabulka 57 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – OP Doprava .......................................... 122
Tabulka 58 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – IROP ..................................................... 123
Tabulka 59 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – OP Doprava .......................................... 124
Tabulka 60 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 4 – IROP ..................................................... 125
Tabulka 61 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 4 – OP Doprava .......................................... 126
Tabulka 62 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 5 – IROP ..................................................... 127
Tabulka 63 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 5 – OP Doprava .......................................... 128
Tabulka 64 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 6 – MMR ČR ............................................... 129
Tabulka 65 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 6 – OP PIK .................................................. 130
Tabulka 66 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 7 – MMR ČR ............................................... 131
Tabulka 67 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 7 – OP Doprava .......................................... 132
Tabulka 68 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – OP ŽP, IROP .......................................... 135
Tabulka 69 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – PRV....................................................... 136
Tabulka 70 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – OP PIK .................................................. 138
Tabulka 71 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – OP ŽP.................................................... 140
Tabulka 72 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – OP ŽP.................................................... 142
Tabulka 73 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – MMR ČR, MZE ...................................... 144
Tabulka 74 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 3 – IROP ..................................................... 145
Tabulka 75 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 4 – OP ŽP.................................................... 147
Tabulka 76 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 4 – Program spolupráce ............................ 147
Tabulka 77 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 4 – PRV....................................................... 148
Tabulka 78 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 5 – OP ŽP.................................................... 149
Tabulka 79 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 5 – MZE ...................................................... 150
Tabulka 80 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 5 – Program spolupráce ............................ 151
Tabulka 81 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – OP Zaměstnanost................................. 153
Tabulka 82 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – IROP ..................................................... 154
Tabulka 83 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – IROP ..................................................... 155
Tabulka 84 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 1 – Program spolupráce ............................ 156
Tabulka 85 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – Program spolupráce ............................ 157
Tabulka 86 - Možnosti čerpání dotací pro strategický cíl 2 – IROP ..................................................... 158
str. 164 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Seznam obrázků
Obrázek 1 – Ústecký kraj ......................................................................................................................... 8
Obrázek 2 – MAS Labské skály, z.s. ......................................................................................................... 9
Obrázek 3 – MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. ............................................................................. 10
Obrázek 4 – MAS Český Sever, z.s. ........................................................................................................ 11
Obrázek 5 – MAS České Středohoří, z.s. ................................................................................................ 12
Obrázek 6 – MAS Podřipsko, z.s. ........................................................................................................... 13
Obrázek 7 – MAS Vladař, o.p.s. ............................................................................................................. 14
Obrázek 8 – MAS Naděje, o.p.s. ............................................................................................................ 15
Obrázek 9 – MAS Cínovecko, o.p.s. ....................................................................................................... 16
Obrázek 10 – SERVISO, o.p.s. ................................................................................................................ 17
str. 165 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
Seznam zkratek
a.s….
BAT…
BATNEEC…
BRKO…
CZT…
CZ-NACE…
ČOV…
ČP…
ČR…
DSO…
EFRR…
ERMTS…
ESF…
ESÚS…
EU…
EVVO…
GIS…
HZS…
CHKO…
ICT…
IDS…
IROP…
ITI…
IZS…
KO…
MAS…
LEADER…
MMR…
MPO…
MPSV…
MSP…
MŠ…
MŠMT…
Natura 2000…
NH3…
NJ…
NNO…
NOX…
NP…
NPP…
NPR…
NUTS…
akciová společnost
Best Available Technology (nejlepší dostupná technologie)
Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs
biologicky rozložitelný komunální odpad
centrální zásobování teplem
česká nomenklatura ekonomických činností
čistička odpadních vod
čestné prohlášení
Česká republika
dobrovolné sdružení obcí
evropský fond pro regionální rozvoj
bezpečnostní systém vysokorychlostních železnic
evropský sociální fond
evropské seskupení pro územní spolupráci
Evropská Unie
environmentální výchova, vzdělávání a osvěta
geografický informační systém
Hasičský záchranný sbor
chráněná krajinná oblast
informační a komunikační technologie
integrovaný dopravní systém
Integrovaný regionální operační program
Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace
integrovaný záchranný systém
komunální odpad
Místní akční skupina
Liaison entre les actions economic rural (iniciativa zaměřená na rozvoj venkova)
Ministerstvo místního rozvoje
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo práce a sociálních věcí
malý a střední podnik
mateřská škola
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
soustava chráněných území EU
amoniak
německý jazyk
nestátní nezisková organizace
oxidy dusíku
národní park
národní přírodní památka
národní přírodní rezervace
Nomenklatura územních statistických jednotek
str. 166 / 167
Rozbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace a SCLLD Místních akčních skupin působících na území
ÚK ve vazbě na cíle a priority krajských strategií
o.p.s….
OP…
OPD…
OP PIK…
OPD…
OP PIK…
OPZ…
OPŽP…
OP VVV…
ORP…
OZP…
PČR…
PO…
PORV…
PRÚK…
PRV…
RIS…
SCLLD…
SDH…
SDI…
SOŠ…
SRN…
SŠ…
SO2…
s.r.o….
SWOT…
SZIF…
TZL…
ÚCHA…
UJEP…
ÚK…
UNESCO…
ÚP…
ÚK…
VaV…
VOC…
VOŠ…
VŠ…
VTP…
VVI…
z.s….
ZŠ…
obecně prospěšná společnost
Operační program
Operační program Doprava
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Operační program Doprava
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Operační program Zaměstnanost
Operační program životní prostředí
Operčaní program Věda, výzkum a vzdělávání
obec s rozšířenou působností
osoba se zdravotním postižením
Policie České republiky
prioritní osa
Program obnovy a rozvoje venkova
Program rozvoje Ústeckého kraje
Program rozvoje venkova
Regionální inovační strategie
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
sbor dobrovolných Hasičů
infrastruktura prostorových dat
střední odborná škola
Spolková republika Německo
střední škola
oxid siřičitý
společnost s ručením omezeným
Strengths – Weaknesses – Opportunities - Threats analýza
státní zemědělský intervenční fond
tuhé znečišťující látky
Ústecko-chomutovská aglomerace
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Ústecký kraj
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Úřad práce
Ústecký kraj
věda a výzkum
odpadní vzduch z výroby
vyšší odborná škola
vysoká škola
vědeckotechnický park
veřejná výzkumná instituce
zapsaný spolek
základní škola
str. 167 / 167

Podobné dokumenty

Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním

Podpora dostupnosti bydlení pro lidi akutně ohrožené sociálním potřeby, ale v pevně oddělené schránce od ţivelně se vyvíjejícího světa "tam venku" spřádá a nakonec i realizuje své sny, setkává se s přáteli, vychovává děti, umírá. Potřeba bydlení není jen potře...

Více

BUREŠOVÁ Zdeňka DP - Samba

BUREŠOVÁ Zdeňka DP - Samba Jaké sociální konstrukce jednotlivé politické strany vytvářejí o migraci? Vedlejší otázky: Jaké skupiny jsou rozlišovány? Jsou tyto skupiny konstruovány pozitivně nebo negativně? Jak postoje těchto...

Více

7. ZM 18.11.2015

7. ZM 18.11.2015 Návrh na poskytnutí zápůjček z FRB Návrh na pořízení 4. změny Územního plánu Dubí Vyjádření obce k žádostem o doplatek na bydlení Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR Podpora teré...

Více

Ú Z E M N Í P L Á N K Ř E N I C E

Ú Z E M N Í P L Á N K Ř E N I C E - Vytváření podmínek pro rozvoj a využití předpokladů pro různé formy cestovního ruchu. - Při stanovování funkčního využití území obce byly zvažovány jak potřeby ochrany přírody, tak i potřeby hosp...

Více

Odpovědi na často kladené dotazy v rámci opatření osy 4 PRV

Odpovědi na často kladené dotazy v rámci opatření osy 4 PRV byl zajištěn v mém soukromém sídle na severní Moravě, kde by probíhal chov, množení a údržba stávajících produktů. Toto množení by bylo naplánováno v zimě od podzimu do jara, aby byly sekačky připr...

Více