Schlüter®-RONDEC-DB

Komentáře

Transkript

Schlüter®-RONDEC-DB
I N O V A C E
S
P R O F I L E M
2.5 Schlüter®-RONDEC-DB
VNùJ·Í ROHY STùN A UKONâOVACÍ PROFILY
PRO
DE KOR AT I VNÍ
OCHRANU
HR A N
Schlüter®-RONDEC-DB je profil pro vnûj‰í
rohy stûn, ukonãení soklÛ, pro dekorativní
lemování a ochranu obkladu. ZdÛraznûnû
pfiedsazená vnûj‰í plocha profilu tvofií ãisté
zakonãení hran obkladÛ a umoÏÀuje tak
jeho dekorativní ztvárnûní.
Mimo dekorativní funkce profilÛ je obklad
hran úãinnû chránûn pfied mechanick˘m
po‰kozením. Obdobn˘m zpÛsobem lze
pomocí Schlüter ®-RONDEC-DB vytvofiit
ukonãení stûn opatfien˘ch obkladov˘mi
materiály jako napfi. omítkou, tapetami
a pod.
Materiál
Schlüter®-RONDEC-DB se dodává v provedení hliník (-A), hliník pfiírodní matnû
eloxovan˘ (-AE) a hliník eloxovan˘ matnû
mosazí (- AM).
H
Vlastnosti materiálu a oblasti pouÏití
Schlüter ®-RONDEC-DB-AE a -AM je
vyroben z eloxovaného hliníku a opatfien
zu‰lechtûn˘m povrchem, tvofien˘m eloxovanou vrstvou. Tato vrstva se pfii bûÏném
pouÏití jiÏ dále nemûní. Povrchovou
úpravu je nutno chránit pfied namáháním
odûrem a po‰krábáním. PÛsobením lepidla,
malty nebo spárovacího materiálu mÛÏe
b˘t povrch profilu po‰kozen a proto je
nutno jakákoli zneãi‰tûní ihned odstranit.
V ostatním platí popis jako u hliníku.
8
5
Schlüter ®-RONDEC-DB-A je vyroben
z hliníku a v pfiípadû, Ïe se oãekává
chemické namáhání, je nutné ovûfiit jeho
pouÏitelnost. Hliník je citliv˘ vÛãi alkalick˘m
látkám. Materiály obsahující cement pÛsobí
ve spojení s vlhkostí alkalicky a mohou vést
v závislosti na koncentraci a délce doby
pÛsobení ke korozi (k tvorbû hydroxidu
hlinitého). Z tohoto dÛvodu je nutné
z viditeln˘ch ploch profilu ihned odstranit
maltu nebo stûrkov˘ materiál. Profil ve
styku s obkladem musí b˘t uloÏen zplna
do lepidla.
MontáÏ
Poznámka
1. Schlüter ®-RONDEC-DB se pouÏívá ve
spojení s obkladaãkami tlou‰Èky 6-12 mm.
2. Místa, kde má b˘t obklad ukonãen, se
nanese lepidlo na obklady ozubenou
stûrkou. PouÏívá-li se Schlüter ® RONDEC-DB na vnûj‰ím rohu stûny,
obloÏí se nejprve jedna celá stûna, a
pak se na hranû druhé stûny nanese
lepidlo.
3. Schlüter®-RONDEC-DB se zatlaãí perforovan˘m kotevním ramenem do vrstvy
lepidla a vyrovná se.
4. Perforované kotevní rameno se pfiestûrkuje v celé plo‰e lepidlem.
5. Pfiiléhající obkladaãky se zplna do lepidla
zatlaãí a vyrovnají tak, aby lícovaly s horní
hranou profilu.
6. Spáry mezi obkládaãkami a profilem se
zcela vyplní spárovací hmotou.
7. K choulostiv˘mi povrchÛm je nutno pouÏívat takové materiály a nástroje, které
profil nepo‰krábají nebo jinak nepo‰kodí.
Zneãi‰tûní maltou ãi lepidlem je tfieba
zvlá‰tû u profilÛ z hliníku ihned od stranit.
Schlüter®-RONDEC-DB nevyÏaduje Ïádnou
zvlá‰tní údrÏbu a o‰etfiování. U povrchÛ
citliv˘ch na po‰krábání se nepouÏívají
ãisticí prostfiedky s brusn˘mi ãásticemi.
Oxidaãní vrstva na mosazi nebo hliníku
mÛÏe b˘t odstranûna bûÏn˘mi le‰ticími
prostfiedky, ale vytváfií se znovu. Po‰kození
eloxovaného povrchu lze odstranit pouze
pfielakováním.
Pfiehled v˘robkÛ:
Text pro v˘bûrová fiízení:
Schlüter®-RONDEC-DB
Dodat_____bm Schlüter®-RONDEC-DB jako
ukonãovací profil obkladÛ nebo hran s lichobûÏníkovitû perforovan˘m kotevním ramenem
a zaoblenou viditelnou plochou a odbornû
osadit podle pokynÛ v˘robce.
DBA = hliník / DBAE = hliník pfiírodní matnû eloxovan˘ /
DBAM = hliník eloxovan˘ matnû mosazí
dodávaná délka: 2,50 m
Materiál
H = 14 mm
DBA
•
DBAE DBAM
•
•
Materiál:
■ -A = hliník
■ -AE = hliník pfiírodní matnû eloxovan˘
■ -AM = hliník eloxovan˘ matnû mosazí
V˘‰ka profilu: 14 mm
V˘r.ã.: ________________________________
Materiál: __________________________Kã/m
Mzda: ____________________________Kã/m
Celková cena:______________________Kã/m
Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel. 00 49 / 23 71 / 971-0 · Fax 00 49 / 23 71 / 971-111 · Internet www.schlueter-systems.com
Art.-Nr. 551 435 – Vydání 08/04 - Nov˘m vydáním se stává toto neplatné.
2.5 Schlüter ® -RONDEC-DB

Podobné dokumenty

Schlüter®-RONDEC-STEP

Schlüter®-RONDEC-STEP 7. Spára mezi obkladem a profilem se zcela vyplní spárovací hmotou. 8. Na citlivé povrchy se pouÏívají materiály a náfiadí, které nezpÛsobují po‰kození. Zneãi‰tûní zpÛsobená maltou nebo lepidlem je ...

Více

Schlüter®

Schlüter® Schlüter®-RONDEC-AE / -ACG / -ACGB / -AM / -AMG / -AMGB / -AK / -AKG / -AKGB (hliník eloxovan˘) je opatfien zu‰lechtûn˘m povrchem, tvofien˘m eloxovanou vrstvou. Tato vrstva se pfii bûÏném pouÏití jiÏ ...

Více

1.7 RENO-V CZ - Jaroslav Baier

1.7 RENO-V CZ - Jaroslav Baier z hliníku je nutné ovûfiit podle pfiedpokládaného chemického namáhání. Hliník je citliv˘ na alkalické látky. Materiály obsahující cement pÛsobí ve spojení s vlhkostí alkalicky a mohou vést v závislos...

Více

2.5 Schlüter®-RONDEC-DB - Schlüter

2.5 Schlüter®-RONDEC-DB - Schlüter stěrkou. Používá-li se Schlüter ® RONDEC-DB na vnějším rohu stěny, obloží se nejprve jedna celá stěna, a pak se na hraně druhé stěny nanese lepidlo. 3. Schlüter®-RONDEC-DB se zatlačí per­ forovaným...

Více

Schlüter®-TREP-SE, -S a -B

Schlüter®-TREP-SE, -S a -B alkalick˘m médiím. Cementové materiály ve spojení s vlhkostí mají alkalick˘ úãinek a mohou v závislosti na koncentraci a dobû pÛsobení hliník napadat a vést k po‰kození korozí. Dutinám, ve kter˘ch ...

Více

Příslušenství

Příslušenství Vyobrazení a popisy v tomto katalogu jsou pouze orientaãní. V˘robce si vyhrazuje právo kdykoli a bez pfiedchozího upozornûní zavést zmûny, které povaÏuje za uÏiteãné z hlediska konstrukãního nebo ob...

Více

Fiat Scudo

Fiat Scudo * DODATEâN¯ POL·TÁ¤ PRO SEDAâKU KIDDY LIFE ã. 71801826

Více

Ceník v˘robkÛ Knauf Leden 2007

Ceník v˘robkÛ Knauf Leden 2007 • Společnost Knauf poskytuje zájemcům o produkty ze svého širokého sortimentu kvalitní servis a technickou podporu. S případnými dotazy je možné obracet se na centrální SERVIS HOT LINE , každý všed...

Více

Mitas MOTO 2003

Mitas MOTO 2003 quality standards in development and production.

Více

Katalog Kleber

Katalog Kleber Tlak je uveden v barech (1 bar=1 kgf/cm_ _ 2%), zatížení je uvedeno v kg (1kgf=1 daN _ 2%). Při měření zatížení na pneumatiku je nutné vážit traktor se zapřaženým a zdviženým nářadím. • 10 km/h : P...

Více