Slovníček Happy Earth 2

Komentáře

Transkript

Slovníček Happy Earth 2
Happy Earth 2 Slovníček
Tento seznam obsahuje ve‰kerou slovní zásobu pouÏitou pfii práci s uãebnicí
Happy Earth 2. Slovíãka v rámeãku jsou klíãov˘mi slovy v rámci kaÏdého hlavního stupnû.
Unit 1 / Lekce 1
character adjectives/pfiídavná jména
vyjadfiující povahové vlastnosti
clever /"[email protected](r)/ chytr˘
funny /"fVnI/ legraãní
helpful /"helpfl/ nápomocn˘
lazy /"leIzI/ lín˘
messy /"mesI/ nepofiádn˘
musical /"mju:zIkl/ hudebnû nadan˘
nice /naIs/ hodn˘, pfiíjemn˘
shy /SaI/ stydliv˘
sporty /"spO:tI/ sportovnû zaloÏen˘
talkative /"tO:[email protected]/ hovorn˘
tidy /"taIdI/ pofiádn˘
adverbs/pfiíslovce
always /"O:lweIz/ vÏdy
never /"[email protected](r)/ nikdy
often /"Qfn, "[email protected]/ ãasto
sometimes /"sVmtaImz/ nûkdy
usually /"ju:[email protected]/ obvykle
nationalities/národnosti
American (n, adj) /@"[email protected]/ Ameriãan/ka;
americk˘
Argentinian (n, adj) /A:Ù@n"[email protected]/
Argentinec/Argentinka; argentinsk˘
Australian (n, adj) /Q"[email protected]/ Australan/ka;
australsk˘
Brazilian (n, adj) /[email protected]"[email protected]/ Brazilec/Brazilka;
brazilsk˘
British (n, adj) /"brItIS/ Brit/ka; britsk˘
Irish (n, adj) /"aIrIS/ Ir/ka; irsk˘
Japanese (n, adj) /Ù&[email protected]"ni:z/
Japonec/Japonka; japonsk˘
Spanish (n, adj) /"sp&nIS/ ·panûl/ka;
‰panûlsk˘
descriptive adjectives/popisná pfiídavná jména
blond /blQnd/ blonìat˘
curly /"k3:lI/ kudrnat˘
dark /dA:k/ tmav˘
fat /f&t/ tlust˘
long /lQN/ dlouh˘
short /SO:t/ krátk˘
straight /streIt/ rovn˘
© Oxford University Press
tall /tO:l/ vysok˘
thin /TIn/ huben˘
vazby se slovesem ‘to be’
be good at /bI "gUd @t/ b˘t v nûãem dobr˘
be into /bi: "Intu:/ zajímat se o
be like /bI "laIk/ b˘t podobn˘
be scared of /bI "[email protected] @v/ bát se nûãeho
actor /"&[email protected](r)/ herec
actress /"&[email protected]/ hereãka
brace /"breIs/ rovnátka
change into /"ÍeInÙ Intu:/ pfievléknout se do
come out /kVm "aUt/ vyjít
comic /"kQmIk/ komick˘
enemy /"[email protected]/ nepfiítel
freckles /"freklz/ pihy
hate /heIt/ nenávidût
help /help/ pomoc
homework /"[email protected]:k/ domácí úkol
housework /"haUsw3:k/ domácí práce
language /"l&NgwIÙ/ jazyk
laugh /lA:f/ smát se
life (lives) /laIf, laIvz/ Ïivot (Ïivoty)
love /lVv/ milovat
memory /"[email protected]/ pamûÈ
naughty /"nO:tI/ zlobiv˘
nickname /"nIkneIm/ pfiezdívka
(best/worst) point /"best, "w3:st pOInt/
(nejlep‰í/nejhor‰í) vlastnost
pop group /"pQp gru:p/ populární skupina
practise /"pr&ktIs/ (pro)cviãit
remember /rI"[email protected](r)/ pamatovat si
sad /s&d/ smutn˘
secret identity /si:[email protected] aI"[email protected]/ tajná identita
singer /"[email protected](r)/ zpûvák/zpûvaãka
teacher’s pet /ti:Í@z "pet/ uãitelÛv oblíbenec
Unit 2 / Lekce 2
kinds of clothes/typy obleãení
baggy /"b&gI/ voln˘, pytlovit˘
checked /Íekt/ kostkovan˘
long-sleeved /"lQN sli:vd/ s dlouh˘m rukávem
patterned /"p&[email protected]/ vzorkovan˘
plain /pleIn/ jednoduch˘, bez vzoru
Happy Earth 2
2
short-sleeved /"SO:t sli:vd/ s krátk˘m rukávem
striped /straIpt/ pruhovan˘
tight /taIt/ tûsn˘
clothes/obleãení
boots /bu:ts/ (vysoké) boty, kozaãky
dress /dres/ ‰aty
jacket /"Ù&kIt/ bunda
jumper /"Ù[email protected](r)/ svetr
leggings /"legINz/ legíny
shirt /S3:t/ ko‰ile
shorts /SO:ts/ kraÈasy
sweatshirt /"swetS3:t/ mikina
top /tQp/ svr‰ek (obleãení)
tracksuit bottoms /tr&ksu:t "[email protected]/ tepláky
trainers /"[email protected]/ sportovní obuv
dressing up things/pfievleky
beard /[email protected]/ vousy
cloak /[email protected]/ plá‰È
earrings /"[email protected]/ náu‰nice
glasses /"glA:sIz/ br˘le
gun /gVn/ zbraÀ
hat /h&t/ klobouk
make-up /"meIk Vp/ líãidla
mask /mA:sk/ maska
moustache /[email protected]"stA:S/ knírek
scarf /skA:f/ ‰ála
tights /taIts/ punãocháãe
waistcoat /"[email protected]/ vesta
wig /wIg/ paruka
advertise /"&[email protected]/ dûlat reklamu,
propagovat
carnival /"kA:nIvl/ karneval
change /ÍeInÙ/ zmûnit, pfievléknout se
clown /klaUn/ klaun
comfy /"kVmfI/ pohodln˘
costume /"kQstju:m/ kost˘m
cowboy /"kaUbOI/ kovboj
decide /dI"saId/ rozhodnout se
dress up /dres "Vp/ vystrojit se, pfievléknout se
(za koho)
dry /draI/ such˘
dye /daI/ obarvit
fashion /"f&Sn/ móda
festival /"festIvl/ festival
film /fIlm/ film
float (n) /[email protected]/ alegorick˘ vÛz
glow /[email protected]/ záfiit
gold /[email protected]/ zlat˘
hole /[email protected]/ díra
horse /hO:s/ kÛÀ
3
Happy Earth 2
jeans /Ùi:nz/ dÏíny
king /kIN/ král
label /"leIbl/ ‰títek, znaãka
leather /"[email protected](r)/ kÛÏe
material /[email protected]"[email protected]@l/ materiál, látka
message /"mesIÙ/ zpráva
miner /"[email protected](r)/ horník
need /ni:d/ potfiebovat
parade /[email protected]"reId/ prÛvod
perfect /"p3:fIkt/ perfektní
pirate /"[email protected]/ pirát
pocket /"pQkIt/ kapsa
popular /"[email protected]@(r)/ oblíben˘
soft /sQft/ mûkk˘
spy /spaI/ ‰pión/ka
string /strIN/ provázek
take place /teIk "pleIs/ konat se
tie /taI/ kravata
uniform /"ju:nIfO:m/ uniforma
wardrobe /"wO:[email protected]/ skfiíÀ na ‰aty
wear /[email protected](r)/ nosit
wet /wet/ mokr˘
Unit 3 / Lekce 3
jobs/povolání
actress /"&[email protected]/ hereãka
artist /"A:tIst/ umûlec
builder /"[email protected](r)/ stavafi
chef /Sef/ ‰éfkuchafi
computer programmer /[email protected]:[email protected]
"[email protected]&[email protected](r)/ poãítaãov˘/á programátor/ka
doctor /"[email protected](r)/ doktor/ka
explorer /Ik"splO:[email protected](r)/ badatel/ka,
prÛzkumník/prÛzkumnice
inventor /In"[email protected](r)/ vynálezce
journalist /"Ù23:[email protected]/ novináfi/ka
lawyer /"lO:[email protected](r)/ právník/právniãka
nurse /n3:s/ zdravotní sestra
pilot /"[email protected]/ pilot
police officer /[email protected]"li:s [email protected](r)/ policista/
policistka
scientist /"[email protected]/ vûdec
vet /vet/ veterináfi
writer /"[email protected](r)/ spisovatel/ka
verbs/slovesa
begin – began /bI"gIn, bI"g&n/ zaãít – zaãal
finish /-ed /fInIS, -St/ skonãit – skonãil
give – gave /gIv, geIv/ dát – dal
put – put /pUt, pUt/ poloÏit – poloÏil
shut – shut /SVt, SVt/ zavfiít – zavfiel
© Oxford University Press
sleep – slept /sli:p, slept/ spát – spal
tell – told /tel, [email protected]/ vyprávût – vyprávûl
wake – woke /weIk, [email protected]/ vzbudit – vzbudil
want /-ed /wQnt, -tId/ chtít – chtûl
chores/domácí práce
clean the floor /kli:n [email protected] "flO:(r)/ uklidit
podlahu
do the shopping /du: [email protected] "SQpIN/ nakoupit
do the washing-up /du: [email protected] wQSIN "Vp/ um˘t
nádobí
make your bed /meIk jO: "bed/ ustlat si
take the rubbish out /teIk [email protected] "rVbIS aUt/
vynést odpadky
tidy up /taIdi "Vp/ uklidit
act /&kt/ hrát, jednat
bandage /"b&ndIÙ/ obvaz
boa constrictor /"[email protected]@ [email protected]@(r)/ hrozn˘‰
královsk˘
bowl /[email protected]/ miska
collect /[email protected]"lekt/ sbírat
cupboard /"[email protected]/ skfiíÀ
dirty /"d3:tI/ ‰pinav˘
do the cooking /du: [email protected] "kUkIN/ vafiit
during /"[email protected]/ bûhem
Economics /i:[email protected]"nQmIks, [email protected]"nQmIks/
ekonomika
emergency /I"m23:Ù@nsI/ pohotovost
engineer /enÙI"[email protected](r)/ inÏen˘r/ka
fetch water /feÍ "wO:[email protected](r)/ dojít pro vodu
firewood /"[email protected]/ dfievo na topení
food /fu:d/ jídlo
get to /"get tu:, [email protected]/ dojít/dojet do
hospital /"hQspItl/ nemocnice
hungry /"hVNgrI/ hladov˘
iguana /I"gwA:[email protected]/ leguán
injection /In"ÙekSn/ injekce
inside /In"saId/ uvnitfi
invent /In"vent/ vynalézt
job /ÙQb/ zamûstnání
licence /"[email protected]/ licence
look after /lUk "A:[email protected](r)/ starat se
machine /[email protected]"Si:n/ pfiístroj
make a fire /meIk @ "[email protected](r)/ rozdûlat oheÀ
market /"mA:kIt/ trh
milk /mIlk/ mléko
on (his) own /Qn (hIz) "@Un/ sám
operate /"[email protected]/ operovat
outside /aUt"saId/ venku
paint (n, v) /peInt/ barva; malovat
parrot /"p&[email protected]/ papou‰ek
rib /rIb/ Ïebro
© Oxford University Press
sail (n, v) /seIl/ plachetnice; plavit se
secretary /"[email protected]/ sekretáfika
sink (n) /sINk/ dfiez
spill /spIl/ rozlít
study /"stVdI/ studovat
tired /"[email protected]/ unaven˘
travel /"tr&vl/ cestovat
university /ju:nI"v3:[email protected]/ univerzita
wash the clothes /wQS [email protected] "[email protected]/ vyprat
obleãení
Unit 4 / Lekce 4
food/potraviny
biscuit /"bIskIt/ su‰enka
bread /bred/ chléb
cake /keIk/ dort
cereal /"[email protected]@l/ obilniny
cheese /Íi:z/ s˘r
chicken /"ÍIkIn/ kufie
chips /ÍIps/ hranolky
crisps /krIsps/ bramborové lupínky,
brambÛrky
egg /eg/ vajíãko
fish /fIS/ ryba
fruit /fru:t/ ovoce
juice /Ùu:s/ dÏus
meat /mi:t/ maso
milk /mIlk/ mléko
rice /raIs/ r˘Ïe
salad /"s&[email protected]/ zeleninov˘ salát
sandwich /"s&nwIÍ/ sendviã
soup /su:p/ polévka
spaghetti /[email protected]"getI/ ‰pagety
toast /[email protected]/ toast, grilovan˘ chléb
vegetables /"veÙ[email protected]/ zelenina
water /"wO:[email protected](r)/ voda
meals/jídla
breakfast /"[email protected]/ snídanû
snack /sn&k/ svaãina
lunch /lVnÍ/ obûd
dinner /"[email protected](r)/ veãefie
fruit and vegetables/ovoce a zelenina
carrot /"k&[email protected]/ mrkev
cherry /"ÍerI/ tfie‰eÀ
lemon /"[email protected]/ citrón
onion /"[email protected]/ cibule
peach /pi:Í/ broskev
potato /[email protected]"[email protected]/ brambor
strawberry /"strO:[email protected]/ jahoda
tomato /[email protected]"mA:[email protected]/ rajãe
Happy Earth 2
4
anything else /enITIN "els/ je‰tû nûco
apron /"[email protected]/ zástûra
beautiful /"bju:tIfl/ krásn˘
bell /bel/ zvonec, zvonek
blueberry /"blu:brI/ borÛvka
bone /[email protected]/ kost
brush (n, v) /brVS/ ‰tûtec; kartáãovat
butter /"[email protected](r)/ máslo
candlestick /"k&ndlstIk/ svícen
celebrate /"selIbreIt/ oslavovat
celebration /selI"breISn/ oslava
certainly /"s3:tnlI/ samozfiejmû
clay /kleI/ jíl, hrnãífiská hlína
coffin /"kQfIn/ rakev
cry /kraI/ plakat, kfiiãet
dear /[email protected](r)/ drah˘
delicious /dI"[email protected]/ vynikající
dining table /"daInIN teIbl/ jídelní stÛl
dish /dIS/ nádoba na jídlo, pokrm
empty /"emptI/ prázdn˘
energy /"[email protected]ÙI/ energie
face /feIs/ tváfi
fall – fell in love /fO:l, fel In "lVv/ zamilovat se
– zamiloval se
feast /fi:st/ hostina
festival /"festIvl/ festival
fresh /freS/ ãerstv˘
frying pan /"fraIIN p&n/ pánev na smaÏení
ghost /[email protected]/ duch
god /gQd/ bÛh
hang /h&N/ povûsit
healthy /"helTI/ zdrav˘
hide – hid /haId, hId/ schovat – schoval
human /"hju:[email protected]/ lidsk˘
hunger /"[email protected](r)/ hlad
ketchup /"keÍVp/ keãup
kill /kIl/ zabít
Lent /lent/ pÛst
lift (n, v) /lIft/ v˘tah; zvednout
marry /"m&rI/ vdát se/oÏenit se
marzipan /"mA:zIp&n/ marcipán
mayonnaise /[email protected]"neIz/ majonéza
meal /mi:l/ jídlo
muffin /"mVfIn/ malá bábovka s ovocem ãi
ãokoládou
mustard /"[email protected]/ hofiãice
New Year /nju: "[email protected](r)/ Nov˘ rok
nut /nVt/ ofiech
pancake /"p&nkeIk/ palaãinka
plate /pleIt/ talífi
pole /[email protected]/ tyã
pot /pQt/ hrnec
5
Happy Earth 2
prince /prIns/ princ
queen /kwi:n/ královna
race /reIs/ závod
roast meat /[email protected] "mi:t/ peãené maso
salt /sO:lt, sQlt/ sÛl
sausage /"sQsIÙ/ párek
servant /"s3:[email protected]/ sluha
shape (n) /SeIp/ tvar
Shrove Tuesday /[email protected] "tju:zdeI/ masopustní
úter˘
skeleton /"skelItn/ kostra
skull /skVl/ lebka
stall /stO:l/ stánek
stripe /straIp/ pruh
sugar /"[email protected](r)/ cukr
supper /"[email protected](r)/ pozdní veãefie
sweet /swi:t/ sladk˘
tasteless /"[email protected]/ bez chuti
teeth /ti:T/ zuby
thirsty /"T23:stI/ mít ÏízeÀ, Ïízniv˘
treat (n, v) /tri:t/ pamlsek; odmûnit
use up /ju:z "Vp/ spotfiebovat
vegetarian (n, v) /veÙI"[email protected]@n/ vegetarián/ka;
vegetariánsk˘
veil /veIl/ závoj
village /"vIlIÙ/ vesnice
wedding /"wedIN/ svatba
wine /waIn/ víno
yoghurt /"[email protected]/ jogurt
Unit 5 / Lekce 5
sea creatures/mofi‰tí Ïivoãichové
blue whale /blu: "weIl/ modrá velryba
dolphin /"dQlfIn/ delfín
giant clam /Ù[email protected] "kl&m/ zéva obrovská
giant squid /Ù[email protected] "skwId/ krakatice
obrovská
great white shark /greIt waIt "SA:k/ velk˘
bíl˘ Ïralok
jellyfish /"ÙelIfIS/ medúza
killer whale /"[email protected] weIl/ kosatka dravá
lobster /"[email protected](r)/ humr
octopus /"[email protected]@s/ chobotnice
sea lion /"si: [email protected]/ lvoun hfiívnat˘
swordfish /"sO:dfIS/ meãoun
walrus /"wO:[email protected]/ mroÏ
watersports/vodní sporty
bodyboarding /"bQdIbO:dIN/ surfování tûlem
na prknû
canoeing /[email protected]"nu:IN/ kanoistika
© Oxford University Press
sailing /"seIlIN/ plachtûní
scuba-diving /"sku:[email protected]/ potápûní
(s kyslíkov˘mi bombami)
snorkelling /"snO:[email protected]/ plavání pod vodou
s d˘chací trubicí
surfing /"s3:fIN/ surfování
water-skiing /"wO:[email protected]:IN/ vodní lyÏování
windsurfing /"wInds3:fIN/ windsurfing
adjectives/pfiídavná jména
colourful /"[email protected]/ pestrobarevn˘, pestr˘
dangerous /"deInÙ@[email protected]/ nebezpeãn˘
difficult /"[email protected]/ obtíÏn˘
easy /"i:zI/ lehk˘
exciting /Ik"saItIN/ vzru‰ující
expensive /Ik"spensIv/ drah˘, nákladn˘
hard /hA:d/ tûÏk˘
intelligent /In"telIÙ@nt/ inteligentní
interesting /"[email protected]/ zajímav˘
poisonous /"[email protected]@s/ jedovat˘
verbs/slovesa
break – broke /breIk, [email protected]/ rozbít – rozbil
find – found /faInd, faUnd/ najít – na‰el
hear – heard /[email protected](r), h3:d/ sly‰et – sly‰el
move /-ed /mu:v, -vd/ pohybovat se –
pohyboval se
pull /-ed /pUl, -ld/ tahat – tahal
push /-ed /pUS, -St/ tlaãit – tlaãil
shout /-ed /SaUt, -tId/ kfiiãet – kfiiãel
start /-ed /stA:t, -tId/ zaãít – zaãal
stop /-ped /stQp, -pt/ zastavit – zastavil
wait /-ed /weIt, -tId/ ãekat – ãekal
air /[email protected](r)/ vzduch
attack (n,v) /@"t&k/ útok; zaútoãit
breathe /bri:D/ d˘chat
bright /braIt/ jasn˘
cabin /"k&bIn/ kajuta, kabina
camp /k&mp/ tábofii‰tû, utábofiit se
catch /k&Í/ chytit
coral /"[email protected]/ korál
corridor /"kQrIdO:(r)/ chodba
crew /kru:/ posádka
crowd /kraUd/ zástup, hromada
deck /dek/ paluba
expert /"eksp3:t/ expert
freezing /"fri:zIN/ mrznoucí
funny /"fVnI/ legraãní
holiday /"[email protected]/ prázdniny, dovolená
hoot (n, v) /hu:t/ houkaãka; houkat
hunter /"[email protected](r)/ lovec/lovkynû
iceberg /"aIsb3:g/ ledovec
© Oxford University Press
instructor /In"[email protected](r)/ instruktor/ka
lifeboat /"[email protected]/ záchranáfiská loì
light /laIt/ lehk˘
mammal /"m&ml/ savec
on board /Qn "bO:d/ na palubû
partner /"pA:[email protected](r)/ partner/ka
passenger /"p&sInÙ@(r)/ pasaÏér/ka
ring (n) /rIN/ prsten
row (v) /[email protected]/ veslovat
sailor /"[email protected](r)/ námofiník
school (of fish) /sku:l/ hejno (ryb)
sink – sank (v) /sINk, s&Nk/ potopit – potopil
sound (n,v) /saUnd/ zvuk; znít
sting (n, v) /stIN/ Ïihadlo; Ïahat, píchat
surf /s3:f/ surfovat
surface /"s3:fIs/ povrch
survive /[email protected]"vaIv/ pfieÏít
talk /tO:k/ mluvit, hovofiit
tiny /"taInI/ malinkat˘
underwater /[email protected]"wO:[email protected](r)/ pod vodou
wave /weIv/ vlna (na vodû)
Unit 6 / Lekce 6
body parts/ãásti tûla
ankle /"&Nkl/ kotník
arm /A:m/ paÏe
back /b&k/ záda
elbow /"[email protected]/ loket
finger /"[email protected](r)/ prst
foot (feet) /fUt, fi:t/ chodidlo (chodidla)
hand /h&nd/ ruka
hip /hIp/ bok, kyãel
knee /ni:/ koleno
leg /leg/ noha
shoulder /"[email protected]@(r)/ rameno
toe /[email protected]/ prst (na noze)
tummy /"tVmI/ bfií‰ko
wrist /rIst/ zápûstí
question words/tázací v˘razy
How far ...? /haU fA:(r)/ Jak daleko…?
How fit ...? /haU fIt/ Jak (jsi) na tom
(kondiãnû)?
How long ...? /haU lQN/ Jak dlouho..?
How many ... ? /haU menI/ Kolik
(poãitateln˘)…?
How much ... ? /haU mVÍ/ Kolik
(nepoãitateln˘)…?
How often ...? /haU Qfn, "[email protected]/ Jak ãasto...?
health problems/zdravotní problémy
a broken arm /@ [email protected]@n "A:m/ zlomená paÏe
Happy Earth 2
6
a cold /@ "[email protected]/ r˘ma, nachlazení
a cough /@ "kQf/ ka‰el
a headache /@ "hedeIk/ bolest hlavy
a sore throat /@ sO: "[email protected]/ bolest v krku
a temperature /@ "[email protected]Í@(r)/ horeãka
bruises /"bru:zIz/ modfiiny
cuts /kVts/ fiezné rány (poranûní)
earache /"[email protected]/ bolest v uchu
feel sick /fi:l "sIk/ cítit se ‰patnû, na zvracení
in plaster /In "plA:[email protected](r)/ v sádfie
toothache /"tu:TeIk/ bolest zubu
tummy ache /"tVmi eIk/ bolest bfiicha
accident /"&[email protected]/ nehoda
ambulance /"&[email protected]@ns/ sanitka
around /@"raUnd/ kolem
artery /"A:[email protected]/ tepna
backwards /"b&[email protected]/ dozadu
bend /bend/ ohnout se
between (time) /bI"twi:n/ mezi (ãas)
blood /blVd/ krev
blood vessel /"blVd vesl/ céva
blow up /[email protected] "Vp/ vyhodit do povûtfií, zvût‰it
bucket /"bVkIt/ kbelík
call /kO:l/ zavolat
cell /sel/ buÀka
clap /kl&p/ tleskat
crash /kr&S/ narazit
do exercise /du: "[email protected]/ cviãit
energy /"[email protected]ÙI/ energie
eyelid /"aIlId/ (oãní) víãko
first aid /f3:st "eId/ první pomoc
forwards /"fO:[email protected]/ dopfiedu
frown /fraUn/ mraãit se
germ /Ù3:m/ bacil
ground /graUnd/ zemû
hard-working /hA:d "w3:kIN/ pracovit˘
heart /hA:t/ srdce
hill /hIl/ kopec
hold /[email protected]/ drÏet
keep fit /ki:p "fIt/ udrÏovat se v kondici
late /leIt/ pozdû
lift (n, v) /lIft/ v˘tah; zvednout
lung /lVN/ plíce
motorway /"[email protected]@weI/ dálnice
move /mu:v/ pohybovat
muscle /"mVsl/ sval
nap /n&p/ zdfiímnout si
nerve signal /"n3:v [email protected]/ nervov˘ signál
once /wVns/ jednou
oxygen /"QksIÙ@n/ kyslík
reach /ri:Í/ dosáhnout
7
Happy Earth 2
relax /rI"l&ks/ odpoãinout si
rescue /"reskju:/ zachránit
side /saId/ strana
sideways /"saIdweIz/ na stranu
sledge /sleÙ/ sáÀky
smile (n, v) /smaIl/ úsmûv; usmát se
snow /[email protected]/ sníh
stamp /st&mp/ známka
stretch /streÍ/ natáhnout, protáhnout (se)
take off – took off /teIk, tUk "Qf/ sundat –
sundal
touch /tVÍ/ dotknout se
trillion /"[email protected]/ trilión
twice /twaIs/ dvakrát
twist /twIst/ vymknout, zkroutit
vein /veIn/ Ïíla
warm up (n) /"wO:m Vp/ rozcviãka
warm up (v) /wO:m "Vp/ zahfiát se
What’s the matter? /wQts [email protected] "m&[email protected](r)/ Co se
dûje?
wide /waId/ ‰irok˘
wiggle /"wIgl/ vrtût
yoga /"[email protected]@/ jóga
Unit 7 / Lekce 7
directions/smûry (cest)
along /@"lQN/ podél
at the end of the road /@t Di: end @v [email protected] "[email protected]/
na konci silnice
cross (the road) /krQs ([email protected] [email protected])/
pfiejdi/pfiejdûte (silnici)
go straight on /[email protected] streIt "Qn/ jdi/jdûte
pofiád rovnû
on your (left/right) /Qn jO: ("left, "raIt)/
od tebe/vás (nalevo/napravo)
opposite /"[email protected]/ naproti
outside /"aUtsaId/ venku
past /pA:st/ po
traffic lights /"tr&fIk laIts/ semafóry
turn (left/right) /t3:n ("left, "raIt)/
zahni/zahnûte (doleva/doprava)
turning /"t3:nIN/ zatáãka
leisure centre/zájmové (rekreaãní) stfiedisko
bowling alley /"[email protected] &lI/ kuÏelkáfiská dráha
climbing wall /"klaImIN wO:l/ horolezecká
stûna
gift shop /"gIft SQp/ obchod s dárky
go-karting track /"[email protected] kA:tIN tr&k/
kartingová dráha
ice rink /"aIs rINk/ kluzi‰tû
© Oxford University Press
pedal boat /"pedl [email protected]/ ‰lapací loì
restaurant /"restrQnt/ restaurace
skateboarding rink /"skeItbO:dIN rINk/
skateboardové hfii‰tû
Telling the time Jak fiekneme, kolik je hodin
city sights/mûstské památky
bridge /brIÙ/ most
castle /"kA:sl/ hrad
museum /mju:"zi:@m/ muzeum
palace /"p&lIs/ palác
square /[email protected](r)/ námûstí
statue /"st&Íu:/ socha
theatre /"[email protected]@(r)/ divadlo
tower /"[email protected](r)/ vûÏ
alone /@"[email protected]/ sám
assistant /@"[email protected]/ asistent/ka
baker /"[email protected](r)/ pekafi/ka
bank /b&Nk/ banka
brick /brIk/ cihla
build – built /bIld, bIlt/ stavût – stavûl
building /"bIldIN/ budova
burn /b3:n/ pálit
bus station /"bVs steISn/ autobusové nádraÏí
buy /baI/ koupit
café /"k&feI/ kavárna
capital /"k&pItl/ hlavní
car park /"kA: pA:k/ parkovi‰tû
close (v) /[email protected]/ zavfiít
column /"[email protected]/ sloup
date /deIt/ datum
destroy /dI"strOI/ zniãit
die /daI/ umfiít
doctor’s surgery /"[email protected] s3:Ù@rI/ lékafiská
ordinace
early /"3:lI/ brzy, ãasnû
escape /I"skeIp/ uniknout
farm /fA:m/ farma
fire /"[email protected](r)/ oheÀ
football pitch /"fUtbO:l pIÍ/ fotbalové hfii‰tû
garage /"g&rA:Z, "g&rIÙ/ garáÏ, benzínová
stanice
great /greIt/ bezvadn˘
ice-skate /"aIs skeIt/ bruslit
leave – left /li:v, left/ odejít – ode‰el
library /"[email protected]/ knihovna
lose – lost /lu:z, lQst/ ztratit – ztratil
neighbour /"[email protected](r)/ soused/ka
open /"@[email protected]/ otevfien˘
path /pA:T/ stezka, cesta
playground /"pleIgraUnd/ hfii‰tû
police station /[email protected]"li:s steISn/ policejní stanice
© Oxford University Press
prison /"prIzn/ vûzení
pub /pVb/ hospoda
rain (n, v) /reIn/ dé‰È; pr‰et
return (v, adj) /rI"t3:n/ vrátit se; zpáteãní
ride (n) /raId/ jízda
river /"[email protected](r)/ fieka
roof /ru:f/ stfiecha
smoke (n, v) /[email protected]/ koufi; koufiit
sweet shop /"swi:t SQp/ cukrárna
tennis court /"tenIs kO:t/ tenisov˘ kurt
think about /"TINk @baUt/ pfiem˘‰let o
throw – threw /[email protected], Tru:/ hodit – hodil
wait /weIt/ ãekat
wheel /wi:l/ kolo (u vozidla)
wind /wInd/ vítr
wood /wUd/ dfievo
Unit 8 / Lekce 8
space words/slova o vesmíru
alien /"[email protected]/ mimozem‰Èan
astronaut /"&[email protected]:t/ kosmonaut/ka
Earth /3:T/ Zemû
flying saucer /flaIIN "sO:[email protected](r)/ létající talífi
the moon /[email protected] "mu:n/ mûsíc
planet /"pl&nIt/ planeta
shooting star /"Su:tIN stA:(r)/ meteor
spaceship /"speIsSIp/ kosmická loì
spacesuit /"speIssu:t/ skafandr
verbs/slovesa
do – did – done /du:, dId, dVn/ dûlat – udûlal
eat – ate – eaten /i:t, eIt, "i:[email protected]/ jíst – snûdl
go – went – been /[email protected], went, bi:n, bIn/
jít – ‰el
leave – left – left /li:v, left, left/
odejít – ode‰el
meet – met – met /mi:t, met, met/
potkat – potkal
read – read – read /ri:d, red, red/ ãíst – ãetl
see – saw – seen /si:, sO:, si:n/ vidût – vidûl
sit – sat – sat /sIt, s&t, s&t/ sedût – sedûl
study /-ied /"stVdI, -dId/ uãit se – uãil se
talk /-ed /tO:k, -kt/ mluvit – mluvil
angry /"&ngrI/ rozzloben˘
careful /"[email protected]/ opatrn˘
ceiling /"si:lIN/ strop
cloud /klaUd/ mrak
creature /"kri:Í@(r)/ bytost
dust /dVst/ prach
explore /Ik"splO:(r)/ prozkoumat
Happy Earth 2
8
fair (n) /[email protected](r)/ pouÈ, zábavn˘ park
far away /fA:r @"weI/ daleko
float /[email protected]/ vzná‰et se
forest /"fQrIst/ les
garden /"gA:dn/ zahrada
god /gQd/ bÛh
gravity /"gr&[email protected]/ zemská pfiitaÏlivost
grow (n, v) /[email protected]/ rÛst
high /haI/ vysoko
hour /"[email protected](r)/ hodina (60 minut)
huge /hju:Ù/ ohromn˘
hunt (v) /hVnt/ lovit
husband /"[email protected]/ manÏel
I don’t care! /aI [email protected] "[email protected](r)/ Mnû je to
jedno!
idea /aI"[email protected]/ my‰lenka, nápad
Jupiter /"Ùu:[email protected](r)/ Jupiter
learn /l3:n/ (na)uãit se
line /laIn/ ãára
Mars /mA:z/ Mars
Mercury /"m3:[email protected]/ Merkur
messenger /"mesInÙ@(r)/ posel
metal /"metl/ kov
minute /"mInIt/ minuta
nature /"neIÍ@(r)/ pfiíroda
9
Happy Earth 2
Neptune /"neptju:n/ Neptun
piece /pi:s/ kus
pineapple /"paIn&pl/ ananas
Pluto /"plu:[email protected]/ Pluto
pushchair /"pUSÍ[email protected](r)/ sedaãka (koãárek)
rock /rQk/ skála
Roman /"[email protected]@n/ fiímsk˘
Saturn /"s&[email protected]/ Saturn
simulator /"[email protected]@(r)/ simulátor
size /saIz/ velikost
skin /skIn/ pokoÏka
sky /skaI/ nebe
solar system /"[email protected]@ [email protected]/ sluneãní soustava
spin /spIn/ toãit se
storm /stO:m/ boufika
suddenly /"[email protected]/ nenadále, náhle
sun /sVn/ slunce
telescope /"[email protected]/ teleskop
terrible /"[email protected]/ hrozn˘
think – thought /TINk, TO:t/ myslet – myslel
Uranus /"[email protected]@[email protected]/ Uran
Venus /"vi:[email protected]/ Venu‰e
voice /vOIs/ hlas
warn /wO:n/ varovat
wonderful /"[email protected]/ bájeãn˘
© Oxford University Press

Podobné dokumenty

Happy Earth 1 Slovnícˇek

Happy Earth 1 Slovnícˇek Don’t bother! /[email protected] "[email protected](r)/ Nech to b˘t! Nedûlej se s tím! east /i:st/ v˘chod fan (sport) /f&n/ fanou‰ek (sportovní) fly – flew /flaI, flu:/ letût – letûl forest /"fQrIst/ les friend /frend/ pfií...

Více

Wordlist

Wordlist residential course (n) /rezI"denSl %kO:s/ rezidenční kurz reuse (v) /ri:"ju:z/ znovu použít, recyklovat run out (v) /%rVn "aUt/ dojít, vyčerpat se solar energy (n) /%[email protected]@r "[email protected]Ùi/ solární, slunečn...

Více