O schválení změny č.1 ÚPSÚ Černilov

Komentáře

Transkript

O schválení změny č.1 ÚPSÚ Černilov
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
o schválení Změny č.1 ÚPSÚ Černilov
VYHLÁŠKA
o schválení Změny č. 1 územního plánu sídelního útvaru Černilov
Obecní zastupitelstvo v Černilově příslušné podle ustanovení paragr.84 odst.2 písm.b) zákona
č.128/2000 Sb. o obcích, schválilo dne 11.12.2000
Změnu č.1 územního plánu sídelního útvaru Černilov, vymezilo závazné a směrné části
tohoto plánu a vydává tuto obecně závaznou vyhlášku.
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
1. Účel vyhlášky
1.1. Vyhláška vymezuje závazné a směrné části Územního plánu a Změny č.1 územního
plánu Černilov /dále jen ÚPSÚ a Změna č.1 ÚPSÚ/ , které určují základní zásady
stabilizace a územního rozvoje obce.
1.2. Vyhláška stanovuje funkční a prostorové uspořádání území a základní podmínky pro
umisťování staveb. Vymezuje územní systém ekologické stability a plochy pro veřejně
prospěšné stavby.
2. Rozsah platnosti
2.1. Vyhláška platí pro správní území obce Černilov, vymezené hranicemi katastrálního
území Černilov, Újezd, Bukovina.
2.2. Vyhláška je závazná pro Obecní úřad Černilov, všechny orgány státní správy, fyzické a
právnické osoby při činnostech vyvolávajících změny ve funkčním využití území, při
přípravě a realizaci staveb nebo jejich změn, při užívání, údržbě a odstraňování staveb.
ÚPSÚ Černilov je zpracován v měř. 1 : 5000 pro urbanizovanou část Černilova,
Újezdu, a Bukoviny a jejich nejbližší okolí. Změna č.1 ÚPSÚ Černilov je
řešena v rozsahu celého katastru Černilova v měřítku 1:5000. Územní systém
ekologické stability vycházející z komplexních pozemkových úprav je řešen pro
celý katastr Černilov a nejbižší okolí 1 : 10 000.
1.
2.4. Územní plán včetně Změny č.1 ÚPSÚ je zpracován pro návrhové období do r. 2010.
3. Vymezení pojmů
3.1. Závaznými regulativy jsou
- rozdělení území na funkční zóny, jejich charakteristika, regulační zásady
v jednotlivých zónách
- limity využití území ( intenzita využití území, ochranná pásma, zásady ekologické
stability )
3.2. Urbanizované území tvoří plochy zastavěné nebo zastavitelné (určené k zastavění)
a. polyfunkční plochy:
•
•
•
•
•
•
OZV - zóna venkovského typu
OZS - zóna smíšená venkovská
OZK - zóna klidného bydlení
ZVS - zóna živnostenské výroby výroby a služeb
ZZV - zóna zemědělské výroby
ZOV - zóna občanské vybavenosti
a.
monofunkční plochy:
•
•
•
•
ZSR - sportovní plochy
ZTV - zóna technické vybavenosti
ZVZ - plochy pro veřejnou zeleň
ZSD - plochy pro dopravu
•
3.3. Neurbanizované území tvoří ostatní nezastavěné pozemky, které
nejsou určeny k zastavění:
• ZVO - zóna vodních ploch a toků
• KZO - krajinná zóna "orná půda"
• KZO - krajinná zóna travní (louky)
• KZO - krajinná zóna "les"
• KZO - krajinná zóna "orná půda"
• KZO - krajinná zóna ekologická (ÚSES)
ČÁST DRUHÁ
Závazné části územního plánu
1. Urbanistická koncepce a dispozice
1.1. Sídelní útvar Černilov tvoří tři samostatně urbanizované části : Černilov, Újezd a
Bukovina.
1.2. Základní urbanistická koncepce je dána vymezením jednotlivých funkčních ploch ve
výkresu "Urbanistický návrh".
1.3. Rozvoj sídelního útvaru bude v souladu se schválenou koncepcí respektovat:
- základní dopravní kostru silnic ll. a III. třídy
- základní urbanistickou strukturu a charakter zástavby všech tří sídel
- územní rezervu pro výhledovou přeložku silnice II/308
- kulturní památky uvedené v průvodní zprávě ÚPSÚ významný krajinný prvek les
Kaltouz
- ochranu a rozvoj vnitrosídlištní zeleně, posílení izolační funkce zeleně
- rozdělení řešeného území na funkční zóny jako závazné
- ochranná pásma sítí regionálního a nadregionálního významu
- kostru ekologické stability krajiny stanovenou generelem územního systému
ekologické stabilíty.
2. Zásady funkčního uspořádání území a limity jeho využití
Obsahem je charakteristika jednotlivých funkčního zón se stanovením přípustnosti
staveb a regulačních zásad.
O umístění vyjímečně přípustných staveb a zařízení ve všech zónách rozhodne stavební
úřad po dohodě s obecní radou.
2.1. OZV - Zóna venkovského typu
je určena hlavně pro umístění staveb pro bydlení s odpovídajícím venkovským
zázemím.
Přípustné
- stavby pro rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem drobného domácího
zvířectva a s omezeným chovem hospodářských zvířat
- stavby pro maloobchod, veřejné stravování
- zahradnictví.
Výjimečně přípustné
- stavby pro kulturu, zdravotnictví a sociální péči, stavby školské, administrativní a
sportovní
- řemeslnické provozy a služby nenarušující životní prostřední v obci
- ubytování
- technická vybavenost.
Regulační zásady
- výška zástavby je limitována výškou hřebene a sklonem střechy:
Výška hřebene = maxim. 8,0 m nad +-0,0m (úroveň vstupu objektu)
= maxim. 8,5 m nad upravený terén
Sklon střechy = minimálně 35°
= maximálně 45°
Krytina střechy = tašková (keramická, betonová)
Koeficient zastavěných ploch (KZP).............0,3
Koeficient podlažních ploch (KPP).............0,5
Oplocení uliční: = max.výška 1,5 m, (dřevo, kámen, zdivo..)
Pro živé ploty volit domácí dřeviny
Doprava:
Přístup k objektům bude umožněn místními komunikacemi. Odstavná stání pro
obyvatele zóny budou situována mimo uliční prostor v rámci soukromých pozemků.
Zeleň:
Uspořádání zeleně bude individuální skladby (ovocné sady, obytné zahrady, pěstební a
chovné plochy..) Kostra vzrůstné zeleně (stromové patro) bude, ve volbě použitých druhů,
tvořena především druhy domácími a zdomácnělými. Nepřípustné je, aby introdukované
dřeviny nepříznivě ovlivnily vzhled obce nad hladinu 7 m.
Inženýrské sítě:
Distribuční a svodné trasy inženýrských sítí budou umístěny především na veřejně
přístupné plochy, mimo plochy určené pro rozvoj zóny. Ve výjimečných případech lze
připustit vznesení věcného břemene na okraji zóny či na rozhraní příslušných parcel.
2.2. OZS - Zóna smíšená venkovská
je určena zejména pro umístění menších zemědělských provozů (rodinných farem),
řemeslnických provozů a nerušících zařízení výroby, služeb a skladů.
Přípustné
- zemědělská a lesnická zařízení včetně bytů k nim náležejících
- rodinné bydlení s užitkovými zahradami a chovem hospodářského zvířectva včetně
záhumenkového hospodářství
- zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce
- maloobchod, stravovací zařízení
- nerušící výroba a služby
- zahradnictví
Výjimečně přípustné
- stavby pro kulturu a sport
- technická vybavenost
Regulační zásady
- výška zástavby je limitována výškou hřebene a sklonem střechy:
Výška hřebene = maxim. 8,0 m nad +-0,0m (úroveň vstupu objektu)
= maxim. 8,5 m nad upravený terén
Sklon střechy = minimálně 35°
= maximálně 45°
Krytina střechy = tašková (keramická, betonová)
Koeficient zastavěných ploch (KZP).............0,3
Koeficient podlažních ploch (KPP).............0,5
Oplocení uliční: = max.výška 1,5 m, (dřevo, kámen, zdivo..)
Pro živé ploty volit domácí dřeviny
Doprava:
Přístup k objektům bude umožněn místními komunikacemi. Odstavná stání pro
obyvatele zóny budou situována mimo uliční prostor v rámci soukromých pozemků.
Zeleň:
Uspořádání zeleně bude individuální skladby (ovocné sady, obytné zahrady, pěstební a
chovné plochy..) Kostra vzrůstné zeleně (stromové patro) bude, ve volbě použitých druhů,
tvořena především druhy domácími a zdomácnělými. Nepřípustné je, aby introdukované
dřeviny nepříznivě ovlivnily vzhled obce nad hladinu 7 m.
Chov zvířectva: počty velkých hospodářských zvířat budou posuzovány vždy v konkrétním
případě a povoleny na základě posudku orgánu hygienické služby.
Inženýrské sítě:
Distribuční a svodné trasy inženýrských sítí budou umístěny především na veřejně
přístupné plochy, mimo plochy určené pro rozvoj zóny. Ve výjimečných případech lze
připustit vznesení věcného břemene na okraji zóny či na rozhraní příslušných parcel.
2.3. OZK - Zóna klidného bydlení
je určena výhradně pro bydlení s vysokými nároky na standard kvality životního
prostředí.
Přípustné
- stavby pro rodinné bydlení formou individuelní nebo hromadné zástavby
Výjimečně přípustné
- maloobchod, veřejné stravování
- řemeslnické provozy a služby nenarušující životní prostředí v obci
- stavby pro kulturu, zdravotnictví, sociální péči a sport, které slouží pro obsluhu tohoto
území - technická vybavenost
Regulační zásady
- výška zástavby je limitována výškou hřebene a sklonem střechy:
Výška hřebene = maxim. 8,0 m nad +-0,0m (úroveň vstupu objektu)
= maxim. 8,5 m nad upravený terén
Sklon střechy = minimálně 35°
= maximálně 45°
Krytina střechy = tašková (keramická, betonová)
Koeficient zastavěných ploch (KZP).............0,3
Koeficient podlažních ploch (KPP).............0,5
Oplocení uliční: = max.výška 1,5 m, (dřevo, kámen, zdivo..)
Pro živé ploty volit domácí dřeviny
Doprava:
Přístup k objektům bude umožněn místními komunikacemi. Odstavná stání pro
obyvatele zóny budou situována mimo uliční prostor v rámci soukromých pozemků.
Zeleň:
Uspořádání zeleně bude individuální skladby (ovocné sady, obytné zahrady, pěstební a
chovné plochy..) Kostra vzrůstné zeleně (stromové patro) bude, ve volbě použitých druhů,
tvořena především druhy domácími a zdomácnělými. Nepřípustné je, aby introdukované
dřeviny nepříznivě ovlivnily vzhled obce nad hladinu 7 m.
Inženýrské sítě:
Distribuční a svodné trasy inženýrských sítí budou umístěny především na veřejně
přístupné plochy, mimo plochy určené pro rozvoj zóny. Ve výjimečných případech lze
připustit vznesení věcného břemene na okraji zóny či na rozhraní příslušných parcel.
2.4. ZVS - Zóna živnostenské výroby a služeb
je určena pro stavby drobné výroby a služeb, jejichž provoz v podstatě nenaruší stav
životního prostředí v širším okolí a neohrozí kvalitu podzemních vod.
Přípustné
- zařízení výroby a služeb všeho druhu, sklady
- čerpací stanice pohonných hmot
- sběr tříděného použitelného odpadu
Výjimečně přípustné
- služební a pohotovostní byty
- obchodní a administrativní objekty
- technická vybavenost
Regulační zásady
- výška zástavby je limitována výškou hřebene a sklonem střechy:
Výška hřebene = maxim. 8,0 m nad +-0,0m (úroveň vstupu objektu)
= maxim. 8,5 m nad upravený terén
Sklon střechy = minimálně 35°
= maximálně 45°
Krytina střechy = tašková (keramická, betonová)
Koeficient zastavěných ploch (KZP).............0,5
Koeficient podlažních ploch (KPP).............1,0
Min. 10% ploch areálu budou tvořit porosty vzrůstné (izolační) zeleně
Oplocení uliční: = max.výška 1,5 m, (dřevo, kámen, zdivo..)
Pro živé ploty volit domácí dřeviny
Doprava:
Přístup k objektům bude umožněn místními komunikacemi s vazbou na účelové
komunikace v areálu.
Zeleň:
V uspořádání zeleně v rámci zóny a v jejím obvodu, bude preferována její ochranná
(izolační) funkce. Kostra vzrůstné zeleně bude vycházet především z domácích a
zdomácnělých dřevin, s korekcí na pozměněné podmínky. Sortiment introdukovaných dřevin
lze užít jen v nezbytném a funkčně zdůvodněném rozsahu. Širší sortiment nepůvodních dřevin
a kultivarů nebude zahrnut do ploch povinného podílu zeleně a připouští se v rámci ploch
veřejné zeleně, pokud ve vzrůstném stavu neovlivní vzhled obce (výškový limit 7 m).
Inženýrské sítě:
Svodné a distribuční trasy veřejných inženýrských sítí budou vedeny především mimo
vymezenou zónu, nebo po jejím okraji.
2.5. ZZV - Zóna zemědělské výroby
je určena pro zařízení zemědělské výroby, která nemohou být umístěna v jiných
zónách.
Přípustné
- stavby a zařízení zemědělské výroby
- sady
- administrativní objekty související s náplní funkce
Výjimečně přípustné
- služební a pohotovostní byty
- objekty výroby, skladů a služeb
- technická vybavenost
Regulační zásady
- výška zástavby je limitována výškou hřebene a sklonem střechy:
Výška hřebene = maxim. 12,0 m nad +-0,0m (úroveň vstupu objektu)
= maxim. 12,5 m nad upravený terén
Sklon střechy = minimálně 25°
= maximálně 45°
Krytina střechy = profilovaná ne hladká a lesklá
Koeficient zastavěných ploch (KZP).............0,8
Koeficient podlažních ploch (KPP).............1,2
Regulativ chovu zvířat:
Kapacita areálů je limitována prostřednictvím rozsahu škodlivých vlivů, u nichž se
nepřipouští přesah navrženého ochranného pásma a další ovlivnění okolních zón. Dosah vlivů
(PHO) bude posuzován individuálně, na základě výpočtu, dle metodických návodů pro
hygienickou službu.
Pro vztah k obytným zónám platí vzorec:
R PHO = 124,98 x ( PE )0,57
Pro odstup od zařízení se zpřísněnými hygienickými požadavky platí vzorec:
R PHO = 231,44 x ( PE )0,55379
Doprava:
Přístup k objektům bude umožněn místními komunikacemi s vazbou na účelové
komunikace v areálu.
Zeleň:
V uspořádání zeleně, v rámci zóny a v jejím obvodu, bude preferována její zdravotně
ochranná (izolační) funkce.V rámci provozních areálů je nutno vyhradit 10% ploch pro
realizaci vyhrazené zeleně s baktericidní a insekticidní funkcí. Kostra vzrůstné zeleně bude
vycházet především z dřevinné skladby přirozené místním podmínkám s korekcí na
hygienické funkce a výrobou pozměněné podmínky. Sortiment introdukovaných dřevin lze
použít jen v nezbytném a funkčně zdůvodněném rozsahu.
Inženýrské sítě:
Svodné a distribuční trasy veřejných inženýrských sítí budou vedeny především mimo
vymezenou zónu, nebo po jejím okraji.
2.6. ZOV - Zóna občanské vybavenosti
Zóna občanské vybavenosti vymezuje společensky atraktivní části obce. Z titulu
přiřazené funkce bude v rámci této zóny podporován zvýšený podíl zastoupení
veřejných funkcí.
Přípustné
Církevní, kulturní, sociální a zdravotní zařízení
Školy a zařízení pro výchovu a vzdělání
Pečovatelská ubytovací zařízení mládeže a přestárlých
Stravovací zařízení
Obytné budovy a ubytovací zařízení
Obchody a restaurační zařízení
Výjimečně přípustné
Drobná výroba a řemeslnické provozy nerušící okolí
Regulační zásady
- výška zástavby je limitována výškou hřebene a sklonem střechy:
Výška hřebene = maxim. 12,0 m nad +-0,0m (úroveň vstupu objektu)
= maxim. 12,5 m nad upravený terén
Sklon střechy = minimálně 25°
= maximálně 45°
Krytina střechy = profilovaná, tašková (keramická, betonová)
Koeficient zastavěných ploch (KZP).............0,7
Koeficient podlažních ploch (KPP).............1,0
Oplocení uliční: = max.výška 1,5 m, (dřevo, kámen, zdivo..)
Pro živé ploty volit domácí dřeviny
Doprava:
Přístup k objektům je umožněn místními komunikacemi funkčních tříd C a D s
bezbariérovým řešením vstupu do objektů. Pro veřejné provozy bude zřízen dostatečný
počet parkovacích míst v rámci zóny.
Zeleň:
Základním posláním sadových úprav zóny je dotvoření reprezentačního vzhledu centra
obce. Při nových výsadbách bude vycházeno z přirozené druhové skladby obohacené pouze o
druhy zdomácnělé (t.j. jírovec, jalovec chvojka, zéravy, zimostráz, ovocné dřeviny, kultivary
růží a květin..).
Inženýrské sítě:
Distribuční a svodné trasy inženýrských sítí budou situovány především na veřejně
přístupné plochy a mimo pozemky určené pro plošný rozvoj. Ve výjimečných případech lze
připustit věcné břemeno na okraji zóny či na rozhraní pozemků.
2.7. ZSR - Sportovní plochy
Jako zóna je vymezena pro sportovně rekreační činnost. Je tvořena především
z volných sportovních ploch (hřišť), pobytových travnatých ploch a objektů svázaných
s funkcí zóny.
Přípustné
- zpevněné plochy sportovních hřišť
- travnaté pobytové plochy
- koupaliště
- doplňkové stavby a zařízení sloužící pro obsluhu zóny
Výjimečně přípustné
- ubytovací provozovny do 10 rekreantů
Regulační zásady
- výška zástavby je limitována výškou hřebene a sklonem střechy:
Výška hřebene = maxim. 8,0 m nad +-0,0m (úroveň vstupu objektu)
= maxim. 8,5 m nad upravený terén
Sklon střechy = minimálně 25°
= maximálně 45°
Krytina střechy = profilovaná, tašková (keramická, betonová)
Koeficient zastavěných ploch (KZP).............0,1
Koeficient podlažních ploch (KPP).............0,2
Oplocení uliční: = max.výška 1,5 m, (dřevo, kámen, zdivo..)
Pro živé ploty volit domácí dřeviny
Doprava:
Přístup k objektům je umožněn komunikacemi funkčních tříd C,D. Průjezd nákladní
dopravy po komunikacích bude omezen na nezbytné přístupy k nemovitostem. Odstavná stání
pro návštěvníky sportovních zařízení budou situována uvnitř zóny mimo uliční prostor.
Zeleň:
V úpravách ploch zeleně, v rámci zóny, bude zohledněna stabilizační a ochranná
funkce zeleně. Kostra vzrůstné zeleně (stromů) bude druhovým zastoupením vycházet
především z druhové skladby přirozené s uznáním zdomácnělých kulturních druhů (ořešák
královský, jírovce, vyskokmeny ovocných dřev..) Širší sortiment nepůvodních dřevin a
kultivarů se připouští v rámci vyhrazené izolační zeleně. Nepřípustné je, aby tyto dřeviny ve
vzrůstu (nad 7m) nepříznivě ovlivnily vzhled obce.
Inženýrské sítě:
Nově budované distribuční a svodné trasy inženýrských sítí budou situovány
především na veřejně přístupné plochy.
2.8. ZVZ - Zóna veřejné zeleně
Vymezuje volné, veřejně přístupné plochy. Je určena pro hřbitovy, veřejné parky,
plochy a pásy veřejné zeleně a izolační zeleň.
Přípustné
- hřbitovy a urnové háje s oplocením
- situování drobných památníků
- veřejná prostranství s pěšími komunikacemi
- izolační zeleň
Výjimečně přípustné
- parkovací plochy
Regulační zásady
- výška zástavby je limitována výškou hřebene a sklonem střechy:
Výška hřebene = maxim. 6,0 m nad +-0,0m (úroveň vstupu objektu)
= maxim. 6,5 m nad upravený terén
Sklon střechy = minimálně 35°
= maximálně 45°
Krytina střechy = profilovaná, tašková (keramická, betonová)
Koeficient zastavěných ploch (KZP).............0,1
Koeficient podlažních ploch (KPP).............0,2
Oplocení uliční: = max.výška 2,0 m, (dřevo, kámen, zdivo..)
Pro živé ploty volit domácí dřeviny
Doprava:
Přístup k objektům je umožněn místními komunikacemi. V rámci ploch veřejné zeleně
lze zřizovat pouze komunikace pěší (funkční třídy "D").
Zeleň:
V sadovnických úpravách zóny, bude zohledněna funkce stabilizační, ochranná a
estetická. Kostra vzrůstné zeleně (stromů) bude druhovým zastoupením vycházet především z
domácí druhové skladby.. Sortiment introdukovaných rostlin a kultivarů lze užít jen v
nezbytném, funkčně či esteticky zdůvodněném, rozsahu.
Inženýrské sítě:
Trasy nadzemních i podzemních vedení inž. sítí budou slučovány do koridorů tak, aby
bylo minimalizováno omezení prioritní funkce.
2.9. ZTV - Zóna technické vybavenosti
zahrnuje plochy pro stavby a zařízení pro zásobování elektřinou, zásobování vodou,
odvádění a čištění odpadních vod, telekomunikační zařízení a plochy skládek.
Přípustné
- stavby a zařízení specializovaných provozů technické vybavenosti
Výjimečně přípustné
- stavby dozorčích místností
Regulační zásady
- výška zástavby je limitována výškou hřebene a sklonem střechy:
Výška hřebene = maxim. 8,0 m nad +-0,0m (úroveň vstupu objektu)
= maxim. 8,5 m nad upravený terén
Sklon střechy = minimálně 25°
= maximálně 45°
Krytina střechy = profilovaná, tašková (keramická, betonová)
Koeficient zastavěných ploch (KZP).............0,8
Koeficient podlažních ploch (KPP).............1,0
Oplocení uliční: = max.výška 1,5 m, (dřevo, kámen, zdivo..)
Pro živé ploty volit domácí dřeviny
Doprava:
Přístup k objektům je umožněn místními komunikacemi.
Zeleň:
Prostorová skladba zeleně v areálech technického vybavení a v rámci ochranných
pásem je limitována provozem a režimem ochrany. V případě čistírny odpad. vod je
prostřednictvím porostů vytvořen hygienický filtr, který je součástí systémů ekologické
stability. Druhová skladba bude vycházet z potřeb příslušného provozu, je však nutné
především využít druhy odpovídající stanovišti.
Inženýrské sítě:
Nově budované distribuční a svodné trasy inženýrských sítí budou situovány
především na veřejně přístupné plochy.
2.10. ZSD - Plochy pro dopravu
jsou vymezeny veřejně přístupné pozemky, nezbytné pro zabezpečení průchodu
pozemních komunikací územím, napojení obce na veřejnou silniční síť, vzájemného spojení
obcí, spojení částí obce a umožnění přístupu na pozemky. Součástí zóny jsou pozemky
komunikací, doprovodné pozemky s úpravami pro zabezpečení tělesa komunikace a jeho
odstupu od sousedních pozemků, plochy parkovišť, chodníky a příslušná část veřejných
prostranství.
Přípustné
- sadovnická úprava přidruženého prostoru
Výjimečně přípustné
- umísťování poutačů
Zeleň:
Prostorové uspořádání doprovodné zeleně bude podřízeno funkční náplni předmětné
komunikace, především s ohledem na bezpečnost provozu (přehlednost trasy) a tlumení
škodlivých vlivů na životní prostředí (§15 z.13/97 Sb.). Při volbě sortimentu rostlin použitých
v zastavěném území budou použity především domácí druhy, druhy zdomácnělé a tradiční
ovocné vysokokmeny.
Inženýrské sítě:
Ukládání podzemních inženýrských sítí bude prováděno přednostně mimo těleso
komunikace.Prostorové uspořádání doprovodné zeleně bude podřízeno funkční náplni
předmětné komunikace, především s ohledem na bezpečnost provozu (přehlednost trasy) a
tlumení škodlivých vlivů na životní prostředí (§15 z.13/97 Sb.). Při volbě sortimentu rostlin
použitých v zastavěném území budou použity především domácí druhy, druhy zdomácnělé a
tradiční ovocné vysokokmeny.
2.11. ZVO - Zóna vodních ploch a toků
Zónou vodních ploch a toků jsou vymezeny pozemky určené k vodohospodářskému
účelu a krajinotvorné funkci. Nezastupitelnou roli hrají v systému ekologické stability,
kde plní funkci biokoridorů a interakčních prvků krajiny.
Ochranné pásmo vodního toku vymezené zákonem je 6m od břehové čáry.
Přípustné
- vodohospodářský provoz, meliorační příkopy
- úprava a údržba přidruženého prostoru
- mosty, přechody silniční a železniční
Výjimečně přípustné
- dočasný zábor ploch pro budování přilehlých objektů, inženýrských sítí
- provádět stavby a terénní úpravy v OP 6m
Inženýrské sítě:
Případný průchod inženýrských sítí bude slučován do koridorů vedených především
podél komunikací, na rozhraní pozemků a mimo geneticky významné porosty
2.12. KZO - Krajinná zóna "orná půda"
Krajinná zóna orná půda je vymezena pro zemědělské hospodaření na orné půdě.Slouží
pro pěstování plodin zpravidla v monokulturních blocích. Takto kultivované pozemky
jsou chráněny zákonem č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu.
Přípustné
- orba, kypření, přiměřené hnojení a setí
- pěstování plodin druhově odpovídajících klimatické oblasti
- dočasné zatravnění
- zřizování rybníků a úpravy vodotečí
Výjimečně přípustné
- odvodňování pozemků (meliorace)
- výstavba závlahových zařízení
- dočasná úložiště hnoje a sklady slámy
Inženýrské sítě:
Případný průchod inženýrských sítí bude slučován do koridorů vedených především
podél komunikací, na rozhraní pozemků a mimo geneticky významné porosty
2.13. KZT - Krajinná zóna travní (louky)
Krajinná zóna travní je vymezena pro zemědělské hospodaření na lukách. Zastoupení
trvale travních porostů v krajině, jejich retenční funkce a druhová pestrost bylinné
skladby je ve veřejném zájmu.
Přípustné
- kosení a údržba drnového fondu
- zřizování protierozních opatření
- výsadba soliterních dřevin
Výjimečně přípustné
- výstavba přiměřených objektů pro uskladnění sena (mimo inundace)
- zařízení pro odvodnění závlahy
Inženýrské sítě:
Případný průchod inženýrských sítí bude slučován do koridorů vedených především
podél komunikací, na rozhraní pozemků a mimo geneticky významné porosty
2.14. KZL - Krajinná zóna "les"
Krajinná zóna les je vymezena pro lesnické hospodaření na lesní půdě. Slouží pro
pěstování dřevin v porostních skupinách s produkčním záměrem na získání dřevní
suroviny. Režim hospodaření v lesích a jejich využívání upravuje zákon 289/1995 Sb.,
upřesněný prováděcími vyhláškami a následně lesními hospodářskými plány (LHP).
Veškeré pozemky určené k plnění funkce lesa musí být účelně obhospodařovány a
jejich využití k jiným účelům je zakázáno. Ochranné pásmo lesa je 50m.
Přípustné
- zakládání, obnova a výchova porostů v souladu se z.289/95 Sb.
- těžba (dle LHP)
Výjimečně přípustné
- odvodňování pozemků (meliorace) a terénní úpravy
- lesnická zařízení (svážnice, lanovky a pod.)
- úpravy vodních toků
Inženýrské sítě:
Případný průchod inženýrských sítí bude slučován do koridorů vedených především
podél komunikací, na rozhraní pozemků a mimo geneticky významné porosty
2.15. KZE - Krajinná zóna ekologická (ÚSES)
Krajinná zóna ekologická je vymezena výlučně pro tvorbu a ochranu systémů
ekologické stability ve smyslu zák.114/1992 Sb. a vyhlášky 395/1992 Sb. Základním
posláním systémů ekologické stability je zabezpečení odolnosti krajiny proti vnějším
stresům, uchování a reprodukce přírodního bohatství genofondů živočichů i rostlin,
příznivé působní na okolní méně stabilní krajinu a zvýšení její přirozené úrodnosti.
Zóna je cílově tvořena, v ekologických vazbách, soustavou společenstev přirozené
vegetace, odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám, v kulturách: les, vodní
plochy, mokřady, krajinná zeleň, louky pastviny. Z hlediska významnosti je těmto
krajinným segmentům přirazen statut nadregionální, regionální nebo lokální.Z hledisek
funkčních sestávají z biocenter, (reprodukční funkce),biokoridorů (komunikační
funkce) a interakčních prvků (refugia biologické diverzity, doplnění ekologické sítě)
Přípustné
- zakládání a výchova porostů k přirozené druhové skladbě
- revitalizace vodotečí a podbřeží vodních ploch
- obnova mokřadních ekotopů
- zakládání a kosení trvale travních porostů
- asanace technických děl poškozujících ekosystém
- těžba dřevin jednotlivým výběrem
Výjimečně přípustné
- dočasné oplocení zakládaných porostů
- budování vodohospodářských zařízení v nezbytném rozsahu
- výstavba mostních objektů, pouze s rozpony překonávajícími celou minimální šíři
vymezeného prvku ÚSES
- pěšiny a přístupové cesty nutné pro výchovu ekosystémů
- výkon práva myslivosti a umisťování včelínů
- zařízení průkazně nezbytná pro funkceschopnost zóny
- těžba dřevin skupinovým výběrem
Inženýrské sítě:
Nezbytné průchody koridorů inž. sítí územím vymezeným pro ÚSES budou vedeny
především mimo segmenty ohodnocené 4-5 stupněm ekologické stability, lokality VKP
a lokality navržené pro založení lokálních biocenter. Při křížení s biokoridorovými
trasami bude preferována nejkratší průchodová trasa.
Doprava:
Přístupové komunikace a pěšiny budou vedeny především mimo funkční plochy ÚSES
(t. j. na obvodu) nebo budou křižovat zónu v co nejkratším směru.
Zeleň:
Porosty vzrostlé zeleně budou cíleně vychovávány k přirozené dřevinné skladbě
s respektováním přirozené sukcese. Na trvale travních porostech luk a pastvin bude
podporována přirozená druhová pestrost zastoupení bylinných druhů. Pozemky budou
udržovány extenzivně pravidelnou ( pozdní) sečí s vyloučením orebných postupů. Na
pozemcích mokřadů a v okolí pramenišť nelze připustit pastvu a veškeré zásahy do
přirozeného vývoje ekotopu. Na vodotečích je nezbytné respektovat přirozený vývoj
koryta, vodních a břehových společenstev. V úsecích příliš tvrdě provedených úprav
počítat s revitalizační úpravou.
V rámci regionálního biokoridoru je potřebné soustředit pozornost na lužní biotopy ( t.
j. na ochranu geneticky významných segmentů a na postupnou přeměnu méně
stabilních porostů k přirozenější rostlinné skladbě). V rámci vymezených lokálních
biocenter je nutno trvat na ekologické čistotě biotopů, t. j. nepřipustit civilizační zásahy
a kontaminaci biocenóz introdukovanými druhy.V případě interakčních prvků dbát
zachování stávajících refugií a segmentů s přirozenou druhovou pestrostí a odstranit
zavlečené zplevelńující rostliny (javorovce, trnovníky, hybridní topoly, pámelníky, a
pod.).Úpravu ekotopu pro zakládání nových interakčních prvků je nutno sloučit
s budováním potřebných opatření pro ochranu zemědělské půdy proti vodní a větrné
erozi a pro zvýšení retenčních funkcí krajiny.
Pro obnovení rázu krajiny a pro uchování kulturních biotopů, je potřebné doplnit a
v přiměřeném rozsahu obnovit zlikvidované aleje ovocných vysokokmenů (třešeň,
jabloň, hrušeň, slivoň, ořešák královský...).Ovocné aleje jsou historicky příznačným
prvkem předmětné kulturní krajiny.
Navržený systém ekologické stability který je součástí krajinné zóny ekologické:
lokalita č: název biocentra:
BC 2 Kaltouz
BC 4 Malostranská
BC 6 Prokšův lesík
BC 7 Pode dvorem
BC 8 Pumrův lesík
BC 9 Boháčův lesík
BC 10 Vidrholec
BC 11 Pod Divcem
BC 12 Borek
lokalita č: název biokoridoru:
BK 2 Malostranský potok 2
BK 3 Malostranský potok 3
BK 5 Silnička 1
BK 6 Silnička 2
BK 7 Pultrova cesta
BK 8 Bukovinský potok
BK 9 Velkostranský potok
BK 10 V ráji
BK 11 Mervartova cesta
BK 12 Horní Černilov
BK 13 Vidrholecký potok
BK 14 Librantický potok 1
BK 15 Librantický potok 2
BK 16 Librantický potok 3
lokalita č: název interakčního prvku:
IP 17 U Číbru - vodní plocha
IP 18 Poldr "Malá strana"
3. Obsah Změny č.1 ÚPSÚ Černilov
3.1. bydlení
je zastoupeno:
OZV - zóna venkovského typu
OZS - zóna smíšená venkovská
OZK - zóna klidného bydlení
výstavba bude probíhat na pozemcích k tomu určených, forma zástavby individuelní
RD, dvojdomky, přípustná je skupinová zástavba (řadové RD),
- součástí bytové zástavby budou garáže a parkovací odstavná stání
- v návrhu Změny č.1 jsou vymezeny lokality se směrným počtem rodinných domů:
lokalita č. dosavadní stav: návrh Změny č.1
18 Zeměd.půd.fond OZV - 8 RD
19 Zeměd.půd.fond OZV - 8 RD
20 Zeměd.půd.fond OZS - 8 RD
1a návrh ZVS Změna funkce využití na OZV - 4RD
21 Zeměd.půd.fond OZK - 4 RD
22 Zeměd.půd.fond OZV - 6 RD
24 Zeměd.půd.fond OZK - 10 RD
25 Zeměd.půd.fond OZV - 12 RD
26 Zeměd.půd.fond OZS - 4 RD
3(c1) ZZV + návrh ZVS Změna funkce využití na OZV - 2RD
29 Zeměd.půd.fond OZV - 10 RD
30 Zeměd.půd.fond OZV - 7 RD
32 Zeměd.půd.fond OZK - 2 RD
3.2. občanská vybavenost
je zastoupena:
ZOV - zóna občanské vybavenosti
výstavba bude probíhat na pozemcích k tomu určených, forma zástavby:
prostory podsklepení 1,7m pod úrovní terénu určeny pro zajištění civilní ochrany
- v návrhu Změny č.1 je vymezena lokalita ve středu obce:
lokalita č. dosavadní stav: návrh Změny č.1
23 Zeměd.půd.fond ZOV - tělocvična u stávající školy
3.3. sport a rekreace
- jsou zastoupeny:
ZSR - sportovní plochy
Stávající sportovní areál bude rozšířen o volné travnaté odpočinkové plochy a
sportovní hřiště
- v návrhu Změny č.1 je vymezena lokalita ve středu obce navazující na stávající areál
sportu:
lokalita č. dosavadní stav: návrh Změny č.1
31 Zeměd.půd.fond ZSR - hřiště
3.4. živnostenská výroba a služby
jsou zastoupeny:
ZVS - zóna živnostenské výroby a služeb
Návrh počítá s rozvojovou plochou v severní části obce, počet nových objektů max. 2,
forma zástavby bude izolovanými domy, max. 2NP, území se nalézá při okraji silnice
2.třídy a bude odděleno od obytné zóny vzrostlou izolační zelení.
- v návrhu Změny č.1 je vymezena lokalita:
lokalita č. dosavadní stav: návrh Změny č.1
27 Zeměd.půd.fond ZVS - 2 objekty podnikání
3.5. veřejná zeleň
je zastoupena:
ZVZ - plochy pro veřejnou zeleň
V návrhu je počítáno s umístěním širokého pásu vzrostlé zeleně mezi uvažovanou
zástavbu živnostenské výroby a obytné zóny v severovýchodní části obce a podél
zemědělského výrobního areálu na jižním okraji obce u silnice 2.třídy. Tato zeleň bude
plnit funkci izolantu.
- v návrhu Změny č.1 jsou vymezeny lokality:
lokalita č. dosavadní stav: návrh Změny č.1
28 Zeměd.půd.fond ZVZ - izolační zeleň
33 Zeměd.půd.fond ZVZ - izolační zeleň
34 Zeměd.půd.fond ZVZ - izolační zeleň
3.6. doprava
je zastoupena:
ZSD - plochy pro dopravu
Návrh změny č.1 přebírá z původního ÚPSÚ z roku 1995 územní rezervu s ochranným
pásmem pro přeložku silnice II/308.
V návrhu se počítá s doplněním dopravní kostry místních obslužných komunikací
v navrhovaných lokalitách zástavby, kde budou zároveň vyčleněny plochy pro
parkování vozidel.
Dle schválených komplexních pozemkových úprav jsou navrženy polní cesty ( dále
zemědělské komunikace ):
lokalita č. název dosavadní stav: návrh Změny č.1 ZK 1 Silnička Zeměd.půd.fond
ZSD - zemědělská komunikace
ZK 2 Pultrovka Zeměd.půd.fond ZSD - zemědělská komunikace
ZK 3 Za humny Zeměd.půd.fond ZSD - zemědělská komunikace
ZK 4 Havelkova Zeměd.půd.fond ZSD - zemědělská komunikace
ZK 5 U letiště Zeměd.půd.fond ZSD - zemědělská komunikace
ZK 7 Prokešova Zeměd.půd.fond ZSD - zemědělská komunikace
ZK 8 Pumrova Zeměd.půd.fond ZSD - zemědělská komunikace
ZK 9 U Ouliště Zeměd.půd.fond ZSD - zemědělská komunikace
ZK 10 V rybníkách Zeměd.půd.fond ZSD - zemědělská komunikace
ZK 11 Dolnočernil. Zeměd.půd.fond ZSD - zemědělská komunikace
ZK 12 Mervartova Zeměd.půd.fond ZSD - zemědělská komunikace
ZK 13 K Vidrholci Zeměd.půd.fond ZSD - zemědělská komunikace
ZK 14 K Borku Zeměd.půd.fond ZSD - zemědělská komunikace
ZK 15 Horákova Zeměd.půd.fond ZSD - zemědělská komunikace
ZK 16 Myslivecká Zeměd.půd.fond ZSD - zemědělská komunikace
ZK 17 Černého Zeměd.půd.fond ZSD - zemědělská komunikace
ZK 18 Ke Kaltouzu Zeměd.půd.fond ZSD - zemědělská komunikace
ZK 19 Na farském Zeměd.půd.fond ZSD - zemědělská komunikace
3.7. vodní plochy a toky
jsou zastoupeny:
ZVO - zóna vodních ploch a toků
V návrhu je uvažováno s realizacemi rybníků v rámci ekologických opatření ( ÚSES ).
Při úpravách vodních toků a ploch je třeba zajistit odběrná místa požární vody.
Dle schválených komplexních pozemkových úprav jsou navrženy biokoridory-BK,
biocentra-BC a interakční prvky-IP s podílem navržené vodní plochy:
lolalita název dosavadní stav: návrh změny č.1
BC2 Kaltouz Zeměd.půd.fond biocentrum + vodní plocha + les
BC6 Prokšův lesík Zeměd.půd.fond biocentrum + vodní plocha + les
BC7 Kaltouz Zeměd.půd.fond biocentrum + vodní plocha + les
BC9 Boháčův lesík Zeměd.půd.fond biocentrum + vodní plocha + les
BC11 Pod Divcem Zeměd.půd.fond biocentrum + vodní plocha + les
BC12 Borek Zeměd.půd.fond biocentrum + vodní plocha + les
BK15 Librantický potok 2 ZPF + potok biokoridor + vodní plocha
IP 17 U Číbru ZPF interakční prvek + vodní plocha
3.8. pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL)
je zastoupena:
KZL - krajinná zóna "les"
Ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa je v návrhu akceptována, neboť
nedochází k záboru těchto pozemků
Vzdálenost zástavby od kraje lesa mimo zastavitelné území je 50m.
V rámci zpracování ÚSES byly vymezeny pozemky pro zalesnění, je na nich omezeno
hospodaření dle zón - krajinná zóna ekologická (KZE) - nevhodné rozorání země při
výsadbě, omezení pozdějšího použití kolové techniky při ošetření porostu a následném
svozu pokácených stromů:
lolalita název dosavadní stav: návrh změny č.1
BC2 Kaltouz Zeměd.půd.fond biocentrum s vodní plochou + les
BC4 Malostranská Zeměd.půd.fond biocentrum s loukou + les
BC6 Prokšův lesík Zeměd.půd.fond biocentrum s vodní plochou + les
BC7 Kaltouz Zeměd.půd.fond biocentrum s vodní plochou + les
BC8 Pumrův lesík Zeměd.půd.fond biocentrum s loukou + les
BC9 Boháčův lesík Zeměd.půd.fond biocentrum s vodní plochou + les
BC11 Pod Divcem Zeměd.půd.fond biocentrum s vodní plochou + les
BC12 Borek Zeměd.půd.fond biocentrum s vodní plochou + les
4. Vymezení pozemků veřejně prospěšných staveb a asanačních
úprav
Seznam veřejně prospěšných staveb dle návrhu ÚPSÚ z roku 1995:
lokalita a návrh: parcelní čísla:
Rozšíření základní školy 2141/5, 2149/1
Pozemek kina a sokolovny 60/1, 60/2, 209/1, 209/2, 209/4, 2671/22
Prostor pro zdravotní zařízení 36/1, 36/2, 38/2, 151, 143/1, 149, 201,
354, 2914/1
Hasičská zbrojnice, parkoviště, hřiště 358, 2671/171
Rezerva pro obchvat silnice II/308 upřesněno územním rozhodnutím
Trafostanice T1,T3, T4, T6, T7 142/1, 908/1, 535/1, 746/2
Rezerva pro ČOV v Bukovině a Újezdě 126, 888, 884/1, 879/5
Prostor pro koupaliště u Bukoviny 220, 226/1
Seznam veřejně prospěšných staveb dle návrhu Změny č.1 ÚPSÚ z roku 2000:
lokalita a návrh: parcelní čísla:
23 Tělocvična u školy 2141/5, 2149/1, 2184/1, 2184/2, 2141/3
28 Izolační zeleň 790/3
31 Sportovní hřiště 908/1
33 Izolační zeleň 2225/1
34 Izolační zeleň 2225/1
Nový zásobní vodovodní řád, kanalizační řád a rekonstrukce stávajícího
Rozvody plynu
Seznam veřejně prospěšných opatření dle návrhu Změny č.1 ÚPSÚ z roku 2000:
Plochy biocenter a biokoridorů dle ÚSES a komplexních pozemkových úprav.
5. Odpadové hospodářství
5.1. kanalizace
Vzhledem k realizované centrální čistírně odpadních vod je vhodné napojení na veřejnou
stokovou síť. Vyjímečně přípustné je vybudování vlastní domovní ČOV.
5.2. tuhý komunální odpad
Domovní tuhý komunální odpad bude odvážen na řízenou skládku TKO. U jednotlivých
objektů bude na vlastním pozemku umístěna uzavřená nádoba (popelnice) na TKO.
5.3. znečištění ovzduší
Obyvatelé obcí Černilov, Bukovina, Újezd nesmí svojí činností znečišťovat ovzduší.
ČÁST TŘETÍ
Směrné části územního plánu
1. Za směrné je třeba považovat v územním plánu uvedené trasy inženýrských
sítí.
2. Hranice funkčních zón jsou směrné uvnitř zastavěné části obce.
3. Počet bytů uvažovaných v návrhovém období je směrný.
4. Růst počtu obyvatel v návrhovém období je směrný.
5. Směrné, resp. orientační jsou v ÚPSÚ uvedené názvy právnických osob,
lokalit a občanské vybavenosti, které se mohou měnit.
ČÁST ČTVRTÁ
Závěrečná ustanovení.
1. Schválený územní plán je závazný prosprávní území obce Černilov, t.j. pro
katastrální území Černilov, Újezd, Bukovina.
2. O úpravě směrné části územního plánu rozhoduje orgán pořizovatele ÚPD po
dohodě s obecním zastupitelstvem.
3. Schválený ÚPSÚ a Změna č. 1 ÚPSÚ jsou uloženy na Obecním úřadě
Černilov (stavební úřad) a na referátu regionálního rozvoje OkÚ HK.
1. Změna č. 1 ÚPSÚ Černilov nabývá účinnosti dnem schválení.
Ing. Stanislav Javůrek - starosta obce Černilov
pověřený člen zastupitelstva
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Podobné dokumenty

prezentaci - Přírodovědné centrum

prezentaci - Přírodovědné centrum Důležitou roli v tomto sezónním chování sehrává i homing (domovský pud), který nutí obojživelníky upřednostnit svoji rodnou louži. Stejné vodní plochy, stejná zimoviště a pochopitelně i stejné mig...

Více

Č e s k ý s t ř e l e c k ý s v a z

Č e s k ý s t ř e l e c k ý s v a z Členové OMS Hradec Králové uhrazené čl. příspěvky a pojištění, dále platné doklady opravňující k držení a užívání zbraně, případně povinnost podrobit se zkoušce na alkohol a psychotropní látky. Ost...

Více

Vydana RM 2015.xlsx

Vydana RM 2015.xlsx Modernizace přírodovědné učebny v Základní škole,  Praha 13, Mládí 135 (jako vytvoření platformy pro  kvalitní výuku  Hl. m. Praha ‐ 100 v oblasti EVVO)

Více