Bez názvu-2

Komentáře

Transkript

Bez názvu-2
2014
ZIMNÍ
Z P R AV O D A J R A D Y O B C E
Z OBSAHU
Výsledky voleb (str. 3)
Historie - 100 let od začátku 1. světové války (str. 6)
Není hraní jako hraní (str. 10)
Mutěnický pochod (str. 12)
Pozvánka na Živý betlém (str. 16)
I letošní víno bude dobré (str. 20)
Mutěnický fotbal (str. 22)
Redakèní rada a vedení obce
pøeje všem obèanùm Mutìnic
radostné Vánoce
a úspìšný rok 2015
SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
rád bych poděkoval všem voličům, kteří se zúčastnili voleb do obecního zastupitelstva.
Věřím, že nové zastupitelstvo přispěje k dalšímu rozvoji naší obce. Voliči budou jistě sledovat, jak jimi volení zastupitelé plní své předvolební sliby. Téměř všechna volební uskupení
se zavázala, že prvořadé pro ně bude získání státních dotací. Za ty čtyři uplynulá volební
období vím, kolik práce a úsilí je za každou získanou dotací. Budu velmi rád, když každý
zastupitel přiloží ruku k dílu a vyjedná dotací co nejvíce.
Velmi si vážím toho, jak velký počet preferenčních hlasů jsem ve volbách získal, přestože
se o zastupitelská křesla ucházelo devět uskupení. Vnímám to jako velkou čest a závazek.
PŘEJI VŠEM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOC A HODNĚ ŠTĚSTÍ,
ZDRAVÍ A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ V ROCE 2015.
MVDR. DUŠAN HORÁK, STAROSTA OBCE
Zprávy z radnice
Ú vodem mého článku
v rubrice „Zprávy z radnice“
bych Vám chtěl poděkovat za
hlasy, které jste pro mě odevzdali v nedávných volbách
do zastupitelstva obce Mutěnice. Byl jsem překvapený,
že po 16 letech je hodně
těch, co mají zájem o to,
abych pokračoval v práci na
radnici pro obec. Tak věřím,
že Vám na tomto místě budu
moci podávat pozitivní zprávy
o dění v naší obci.
Myslím si, že v podzimním
příspěvku bylo shrnuto vše,
co se za minulé volební ob-
Výměna herních prvků na dětském hřišti ul. V. Bednáře
1
dobí vybudovalo, opravilo,
zrekonstruovalo a opakovat
to teď znovu nemá vůbec
žádný smysl. My jsme teď
ve fázi přípravy rozpočtu na
rok 2015 a výhledu na další
roky. Stanovují se priority,
které se budeme během
nastávajícího období snažit
uvést v život. Tou základní
je budování suchých poldrů
na jižní straně obce, které
budou schopné zachytit přívalové vody během bouřek,
a tím zabránit těmto vodám
páchat škody v obci. Na
ostatních věcech je nutné
se řádně domluvit. Jednak
podle toho, co už je rozpracované ve fázi studií, projektů nebo stavebních povolení.
Dále je potřeba najít shodu
na věcech, které byly slíbeny
v předvolební agitaci, a také
být připraveni na využití dotací z různých zdrojů. A já
pevně věřím, že toto vše se
bude novému zastupitelstvu
dařit a za čtyři roky bude
opět slušný seznam toho, co
se v obci podařilo.
Nemyslím si ale, že to bude
jenom o investičních akcích
a budování, ale bude to
také o tom normálním životě
a chodu obce, aby vypadala
udržovaná, uklizená, a aby
žila společenským životem.
A to si myslím, že není jenom
o radnici, obecním úřadě, zastupitelstvu, ale je to o téměř
3.700 obyvatelích, kteří tady
žijí – tudíž hlavně o Vás.
K tomu všemu nám přeji klidné prožití svátků
vánočních a dobré vykročení do nadcházejícího
roku 2015.
Petr Bíza
místostarosta obce
Usnesení z XXV. veřejného jednání Zastupitelstva obce Mutěnice,
ze dne 7. října 2014
A. ZO vzalo na vědomí:
1. Kontrolu úkolů
B. ZO schválilo:
1. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330020262/002 mezi obcí Mutěnice
a E.ON Distribuce a.s. České Budějovice
2. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330028716/001 mezi obcí Mutěnice
a E.ON Distribuce a.s. České Budějovice
3. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330026791/002 mezi obcí Mutěnice
a E.ON Distribuce a.s. České Budějovice
4. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 026653/14/OKH na
realizaci projektu Nákup ostatních věcných prostředků a nákup požární techniky ve výši
40.000,- Kč
5. Schválilo rozpočtové opatření č. 5 a to navýšení příjmů o 60.000,- a navýšení výdajů ve
výši 874.000,- Kč . Po provedení tohoto RO budou celkové příjmy ve výši 64.305.700,a celkové výdaje ve výši 83.663.200,-
2
VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2014
Pořadí stran podle počtu získaných hlasů
č. strany Název
3
6
7
1
4
9
8
5
2
KDU-ČSL
SNK-Živnostníci
Strana svobodných
občanů
Sdružení nezávislých
kandidátů
ODS
ČSSD
OTEVŘENÁ
RADNICE
Vinaři
KSČM
okrsek č.1 okresk č.2 okrsek č.3
celkem
mandáty
1650
1141
1712
1472
1259
1679
4621
4292
3
3
1219
1411
1578
4208
3
902
828
601
2331
2
520
515
646
446
569
627
1735
1588
1
1
451
453
442
1346
1
434
380
389
308
499
451
1322
1139
1
0
Zvolení členové zastupitelstva Obce Mutěnice
Petr Bíza
Milan Mráz
Štěpán Krpálek
Dušan Horák, MVDr.
Vladimír Kopeček
Naděžda Horáková, Mgr.
Josef Vagunda-Drgáč, Bc.
Přemysl Rozehnal
Jaroslav Brožovič
Petr Blaha, DiS.
Augustin Charuza, Mgr.
Petr Plchut, Ing.
František Dubina
Marek Ištvánek
Zdeňka Puškelová
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
SNK - Živnostníci
SNK - Živnostníci
SNK - Živnostníci
Strana svobodných občanů
Strana svobodných občanů
Strana svobodných občanů
SNK
SNK
ODS
Vinaři
OTEVŘENÁ RADNICE
ČSSD
Účast voličů v obci Mutěnice
Okrsek
č. 1
č. 2
č. 3
Obecní úřad
Hasičská zbrojnice
DPS
CELKEM
účast %
53,48
54,46
54,62
54,20
3
Usnesení z ustavujícího veřejného jednání Zastupitelstva obce Mutěnice,
ze dne 4. listopadu 2014
2. do funkce místostarosty
Petr Bíza (KDU-ČSL) 10-3-2
A ZO vzalo na vědomí:
1. Zprávu mandátní komise o ověření mandátů nově zvolených členů ZO v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 podle
seznamu přidělených mandátů.
3. do funkce členů RO
Milan Mráz (KDU-ČSL) 14-0-1
Mgr. Augustin Charuza (SNK) 10-3-2
Vladimír Kopeček (SNK-Živnostníci)
13-0-2
B ZO schválilo:
1. Volební řád pro volbu funkcí: starosty,
místostarosty, členů rady obce a předsedů a členů výborů.
2. Počet místostarostů: 1
3. Funkce starosty a místostarosty jako
funkce uvolněné
4. Počet členů finančního a kontrolního
výboru: 3
4. do funkce předsedy a členů finančního
výboru:
Zdeňka Puškelová (ČSSD) 12-0-3
Petr Blaha (SNK) 14-0-1
Miroslav Jagoš (SNK-Živnostníci) 11-2-2
5. do funkce předsedy a členů kontrolního
výboru :
Ing. Petr Plchut (ODS) 14-0-1
Štěpán Krpálek (KDU-ČSL) 10-0-5
Vladimír Trávník 11-2-2
C ZO zvolilo:
1. do funkce starosty
MVDr. Dušan Horák (SNK-Živnostníci)
11-3-1
ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Vyhodnocení literární soutěže
MÉ PRÁZDNINOVÉ ZÁŽITKY Z CEST
Před prázdninami vyhlásila knihovna literární soutěž pro žáky naší školy. Sešlo se
celkem 20 prací, jejíž vítězové byli vyhlášeni
na cestopisné besedě. Na prvním místě se
umístil Martin Ingr, druhá byla Vendula Hrabinová a jako třetí skončil František Lamáček .
Zvláštní cenu obdrželi také Petra Prášková,
Rolland Fojtík a Tereza Němcová. Všichni vý-
herci obdrželi poukazy v různých hodnotách
na nákup knih v knihkupectví Dvořáková Hodonín. První tři navíc odměnil pan Jirka Mára
st. cestopisnou knihou. Ostatní zúčastnění
dostali blok a psací potřeby. Všem soutěžícím
děkuju za účast.
4
Cestopisná
beseda
Ve středu 19. 11. se uskutečnila cestopisná beseda
s naším známým vozíčkářem
Jirkou Márou a jeho rodiči.
Tito cestovatelé nás navštívili už po šesté, tentokrát nám
vyprávěli o svých cestách po
Havajských ostrovech a západě USA. Procestovali jsme
s nimi všechny tamní známé
národní parky a překrásnou
přírodou nás přivedli až do
centra hazardu Las Vegas.
Z Havaje nám ukázali video
a fotky krásných pláží, korálových útesů a hrozivých
vulkánů.
Jsem ráda, že touto cestou
můžeme Jirku podporovat při
plnění jeho cestovatelských
snů a dát mu tím možnost
být příkladem ostatním klukům, kteří onemocněli touto
zákeřnou nemocí.
ONLINE- LINE
KATALOG
Naše knihovna má nově na
svých webových stránkách
w w w.knihovnamutenice.
webk.cz on line katalog.
K dnešnímu dni je vloženo
celkem 8361 svazků.
Renata Nováková
knihovnice
Při výběru osobnosti našich mutěnických rodáků se někdy
dostáváme do kontroverzních problémů, protože ideální člověk
neexistuje, a je otázka, zda klady převažují zápory jednotlivých
lidí. To nikdy nemůže být úplně spravedlivé. A tak chci v tento
vánoční čas udělat takový souhrn lidí, kteří se zasloužili o to,
že naše obec Mutěnice je taková, jaká je, že má svoji dobrou
minulost ale i přítomnost. Chci vzpomenout všechny, kteří
se jakkoliv zasloužili o naši obec, a že je jich pěkná řádka ze
všech oblastí našeho života v naší obci. Třeba vinařství, které
naši obec opravdu proslavilo. Od zásluh na znovuobnovení
vinic po révokazové katastrofě. Co to bylo lidí, kteří začali
štěpovat nové sazenice pro celou naši oblast, co to bylo lidí,
kteří nezmalomyslněli a znovu si vysadili své vinice, což určitě
nebylo jednoduché. Byli to všichni pracovníci, kteří pracovali ve
školce, která zajistila, jak zabránit nové katastrofě ve vinicích.
Spousta lidí, kteří si své nové vinice znovu zregulovali. Všichni
víme, jaké to bylo dříve, vysázení sazenic a tak dále. A dnešní
výsledek? Naše svahy vinic sem jezdí obdivovat celá republika.
Že naše dědina mohla vydat knihu Vinařská obec Mutěnice.
Před všemi těmi, kteří se o to zasloužili, je třeba smeknout
a anonymně je zařadit do naší galerie.
Ale nebylo to jenom vinařství, které proslavilo naši obec.
Musíme vzpomenout i budovatelskou činnost, která začala již
po roce 1770 při budování našeho kostela našimi předky. Ale
to byl jenom začátek. Jako správná obec musela kvůli vzdělání
mít školu. A naše stará škola posloužila mnoho generacím,
a tu museli postavit také naši občané, naši předci, bezejmenní
lidé, kteří do naší galerie patří. A pokračování staré školy, nová
škola, kterou po dobudování musíme řadit možná k nejlepším
v kraji jak budovou, tak i vybavením. To nám nezajistila nějaká
imaginární instituce, ale naši lidé. Stará radnice, která byla
postavena ještě za Rakousko-Uherska a krásně opravena už
v nové době. A další a další budovy. Těm všem taky patří veliký
dík, našim Mutěňákům.
Ale ani to nebylo všechno, co dělá Mutěnice Mutěnicemi.
Třeba kultura v obci, udržování kulturních tradic, které jsou
dodnes zachovány, i když někteří lidé si myslí, že tradice jsou
přežitek. Musím velmi kategoricky říct, nejsou. Tímto zachováváním mají Mutěnice dějiny jak ve starých fotografiích, tak ve
vzpomínkách starších lidí, jak se říká v ústním podání. Udržo5
vat tyto tradice třeba jen ve formě krojů není
jednoduché, spousta lidí, kteří se o tuto oblast
starají, těch mnoho bezejmenných rodáků ti
si také zaslouží dík a úctu. To jsou také naši
Mutěňáci. Kolik bezejmenných zemědělců
se každý den stará o to, aby mutěnická pole
nebyla zarostlá býlím, ale aby živila ale i zušlechťovala náš katastr. Ti všichni jsou také
zasloužilí Mutěňáci.
A co spousta našich rodáků Mutěňáků se
stali lékaři, právník, inženýry, historiky, učiteli,
ale i šikovnými řemeslníky, kulturními pracovníky, zdravotními sestrami a dalšími v různých
profesích po celé republice A když se jich ve
světě zeptají odkud jsou, řeknou: my jsme
z Mutěnic. I toto jsou zasloužilí Mutěňáci. Ale
to bychom mohli pokračovat, ve výčtu těch,
kteří reprezentují naši obec. Proto mě napadlo, že těmto všem bezejmenným rodákům bychom měli věnovat naši rubriku, i těm kteří jsou
rozeseti po celém světě a určitě vzpomínají na
své rodiště, bychom měli poděkovat a spojit
tak všechny, kteří mohou říct Moje Mutěnice
a vyjádřit poděkování za všechno.
Díky všichni dobří Mutěňáci za každou
práci, za každou vzpomínku, za každou
reprezentaci. Ať prožijete krásné Vánoce
a vzpomínku i na všechny, kteří už nejsou
s námi.
Pavel Trávník
Foto: B. Žilka
HISTORIE OBCE
100 let od začátku 1. světové války
V neděli 28. června 1914 zazněly v Sarajevu
osudné výstřely z revolveru svíraného rukou
mladičkého Srba Gavrila Principa. Rázem byl
zpřetrhán dosud byť jen zdánlivý klid, a do
života obyvatel měst, městeček i nejzapadlejších našich obcí vstoupila ničivá, pustošivá
síla rozsáhlého válečného střetnutí.
Miliony mužů byly rozkazem vyhnány na
krvavá bojiště války, která později obdržela
přívlastek SVĚTOVÁ. Mezi nimi nechyběli
v uniformách feldgrau a s orlíčkem na čepici
ani mutěničtí mužové, kteří bojovali a umírali
v zákopech a na bitevních pláních ruské, italské či karpatské fronty. „Rukovali všichni ráno
dne 1. srpna. Těžce loučili se synové s rodiči
a ještě tížeji manželé s manželkami a dětmi.
Mnozí velice plakali a objímali se – naposled.
Většina jich však šla lehce, protože neznali
války a jejich útrap, a pak každý si myslil, že
za pár týdnů bude po válce“. Těmito slovy
vzpomínal na průběh mobilizace a odchod
povolaných mutěnických mužů do světové
války Josef Vaculovič (podle Vlastivědného
materiálu hodonínského okresu z Okresního
archivu v Hodoníně). Další odvodová vlna
následovala 2. června 1916. V onu sobotu
bylo z lékařské prohlídky do války odvedeno
ze 116 mužů ročníků 1866-1897 dvaapadesát
(podle obecní kroniky). Celkem narukovalo
z Mutěnic do Velké války přes pět set mužů.
Přesněji bylo (dle OA Hodonín) odvedeno do
války z Mutěnice 518 mužů. Z nich 50 bylo
zraněno a 70 se dostalo do zajetí. (Podle
OA Hodonín – fond Vlastivědný materiál
hodonínského okresu 16 mutěnických mužů
v zajetí zemřelo).
Ze čtyřletého válečného konfliktu se domů
nevrátili 74 mutěničtí otcové a synové. Jejich
jména budou navždy připomínat nesmyslnost
válečného běsnění.
Po padlých a zemřelých mutěnických vojácích zůstalo v obci 31 vdov a 79 válečných
sirotků. (Podle fondu Vlastivědný materiál
hodonínského okresu, OA Hodonín).
6
Byli to z domu:
čp. 22 Matouš Jarošek
čp. 24 Jan Dopita
čp. 34 Josef Štěpánek
čp. 36 Josef Kmenta
čp. 43 František Čepil
čp. 45 Antonín Trávník
čp. 47 Josef Ševela
čp. 47 Jan Petěrka
čp. 65 Jan Kotásek
čp. 78 Jan Fišman
čp. 90 Jan Hodes
čp. 102 Antonín Masařík
čp. 107 Jan Dudek
čp.112 Petr Miklica
čp.101 Maxmilián Hanák
čp.122 František Lamač
čp.131 Josef Masařík
čp.134 Josef Šupa
čp.145 František Trávník
čp.150 František Jarošek
čp.158 Jan Blaha
čp.163 František Trávník
čp.180 Antonín Fiala
čp.182 Josef Štěpánek
čp.186 Pavel Skočík
čp. 195 Jiří Laštůvka
čp.206
čp.210
čp.215
čp.220
čp.228
čp.229
čp.239
čp.254
čp.256
čp.257
čp.228
čp.184
čp.304
čp.308
čp.312
čp.316
čp.323
čp.337
čp.340
čp.347
čp.358
čp.363
čp.378
čp.391
čp.396
čp.409
čp. 411
Petr Ilčík
Josef Štěpánek
Josef Turzík
Bartoloměj Ilčík
Josef Kučera
Jan Blaha
Petr Holeček
František Zálešák
Matěj Balaštík
František Návarčík
Petr Matušina
Josef Brablc
Matouš Hajduch
Jan Vaculovič
Martin Hycl
Michal Hrubý
Martin Špéra
Jiří Suchomel
Šimon Hanák
Antonín Dubina
Jan Kůřil
Antonín Jarčik
Fabián Jarošek
František Kominácký
Josef Prčík
Antonín Kmenta
František Kratochvíla
7
čp.413 Jan Jarčik
čp.415 František Mečl
čp.414 Antonín Lamač
čp.426 Josef Antoš
čp.427 Petr Tomčala
čp.439 František Hanák
čp.450 František Veselský
čp.454 Josef Prčík
čp.459 Vavřín Prča
čp.464 Josef Medek
čp.476 Augustin Suchánek
čp.485 Petr Partika
čp.496 František Šupa
čp.507 Jan Šupa
čp.511 Martin Lamač
čp.518 František Blaha
čp.523 František Brablc
čp.530 Jan Kratochvíla
čp.535 Petr Ilčík
čp.548 Cyril Štětka
čp.551 Petr Skočík
(podle Obecní kroniky).
Vypsal z publikace Mutěnice
– Dějiny vinařské obce
ing. Jaroslav Mihola
ŠKOLST VÍ
Z ÁLOŽK A
Hodiny angličtiny s rodilými mluvčími
DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY
Mezinárodní projekt pro základní školy a gymnázia
Během měsíců září a října
se žáci prvního a druhého
stupně naší školy zapojili do
práce na mezinárodním projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Organizuje ho Národní pedagogické muzeum
a knihovna J.A.Komenského
v Praze spolu se Slovenskou
pedagogickou knižnicou
v Bratislavě k Mezinárodnímu
měsíci školních knihoven.
Letos šlo již o 5. ročník
tohoto projektu, do něhož
jsou zapojeny nejen školy
základní, ale i gymnázia. Zúčastnilo se ho 239 českých
a 579 slovenských škol, celkem 105 730 žáků. Cílem
projektu je navázání kontaktů
mezi českými a slovenskými
školami a podpora čtenářství prostřednictvím výměny
záložek do knih. Tvoří je
děti samy. Letos bylo jejich
úkolem libovolnou technikou
ztvárnit svou oblíbenou knihu. Našim žákům se podařilo
Tento školní rok mají žáci
na prvním i druhém stupni
naší základní školy zpestřenou v ýuku anglického
jazyka.
Každý měsíc k nim do
hodin dochází rodilí mluvčí –
učitelé z Velké Británie. Žáci
tak mají příležitost prakticky
využít své znalosti angličtiny v konverzaci i při hrách
a hlavně slyší v ýslovnost
a přízvuk rodilých mluvčí.
Jimi vedené hodiny navazují
na běžnou výuku. Probírají
v nich formou různých aktivit
slovní zásobu i mluvnici, kterou se děti právě učí.
Podle reakcí žáků lze říci,
že se jim hodiny s anglický-
ŽIJEME
vyrobit 250 moc pěkných
záložek, které jsme odeslali
dětem do naší partnerské
Základní školy ve Velkém
Šariši v okrese Prešov. Stejný počet záložek jsme pak
obdrželi i my od šarišských
dětí. Je škoda, že si pro
velkou vzdálenost nemohly
děti záložky předat osobně.
Mohly by se tak lépe poznat
8
a jistě by to bylo zajímavé
ukončení projektu, do kterého se děti s chutí zapojily.
Uvidíme, co přinese příští
ročník projektu.
Mgr. Drahomíra
Čechovská
Ve čtvrtek 23. října dorazila do 4. třídy vzácná návštěva
– paní Irena a paní Jana. Jedna z žen držela v ruce slepeckou hůl a druhou doprovázel
vodící pes. Na první pohled
bylo zřejmé, že obě dámy
mají stejný handicap – jsou
nevidomé. Čtvrťáci byli na
tuto návštěvu již připraveni.
Spolu s třídní učitelkou si
předtím povídali o životě lidí
s postižením.
Nejprve proběhlo vzájemné přivítání a představení.
Děti samozřejmě nejvíce
přitahoval pes – pomocník
mi učitelkami líbí, zaujaly je
a těší se na další jejich výuku.
S NEVIDOMÝMI
jménem Henr y. Slova se
ujala nejpr ve paní Irena,
která má s besedováním ve
školách značné zkušenosti.
Již dopředu věděla, co děti
zajímá, proto byla na setkání
dobře připravena. Děti se
začaly seznamovat se světem bez barev, omezeným
jen na tmu. Nevidomí se
musí spolehnout jen na svůj
hmat, sluch, případně čich.
Ale nemyslete si, že to bylo
smutné setkání. Obě dámy
působily velmi optimisticky a ochotně seznamovaly
děti se světem nevidomých.
9
Nejvíce všechny přitahovalo
slepecké Braillovo písmo
skládající se z „vystouplých
puntíků“, děti si vyzkoušely
psaní na psacím stroji pro
nevidomé, skládání hlavolamu, tzv. věže, také chůze
se slepeckou hůlkou byla
zajímavou atrakcí. Nevidomí
si také mohou házet míčkem, ten je ale na rozdíl od
obyčejného opatřen zvonečkem. Největším lákadlem
je samozřejmě labradorský
retrívr jménem Henry, který
má s hordou povykujících
dětí velikou trpělivost. Všem
ukázal, jak se vodí panička,
která nevidí.
Pak se slova ujala paní
Jana, která všem vyložila,
co všechno musí takový pes
absolvovat, aby se z něho
stal vodící pes. Podle toho
je základní škola procházka
růžovou zahradou.
Došlo na další ukázk y
a dotazy. Velký ohlas měl přístroj, který dokázal poznávat
barvy. Samozřejmě všichni
ho chtěli vyzkoušet. Líbily se
také mluvící hodinky pro nevidomé. Rovněž telefonování
nevidomého probíhá trochu
jinak – mobilní telefon je
opatřen hlasovým výstupem.
Jednou z posledních atrakcí
bylo poznávání mincí – podle
bočních rýh na okraji mince.
S poznáváním bankovek dělala paní Irena trochu tajnosti
– její pomůckou je zvláštní
destička. Další podrobnosti
nechtěla prozradit.
Dvě hodiny utekly jako
voda. Žáci přijali přítomnost
lidí s handicapem naprosto
samozřejmě bez jakýchkoli zábran, byli informováni
o tom, jak takovým lidem
mohou pomoci, a okamžitě
chtěli těchto vědomostí a dovedností využít. Doufejme,
že z nich vyroste generace
mladých lidí, kteří budou
handicapované lidi brát jako
samozřejmou součást naší
společnosti.
Mgr. Pavlína Lacinová
činnosti – hraní. Rozhlédnou
se kolem sebe a vyberou si
hračku. Potom skládají, kombinují, navlékají, konstruují.
Hru se stavebnicí dokončí,
uklidí na své místo do skřínky a vezmou si další. Tak se
hravou formou učí a posunují
ve svých dovednostech dále.
Některé děti mají tendenci vybírat neustále stejnou
hračku mnoho dní po sobě
jen proto, že stavebnici už
umí poskládat a jdou cestou
nejmenšího odporu. Tady je
na učitelce, aby dítě motivovala ke změně.
Děti si samy skvěle dokáží vymyslet a zorganizovat
hry v herně. Tady se pustí
do budování a zařizování
domu či bytu, autoopravny,
garáže. A tak se v kuchyňce
vaří, hraje na domácnost,
na návštěvu, prostírá se na
hostinu, v pokoji holčičky
přebalují a oblékají panenky,
jezdí s nimi na procházky.
V dílně se opravují auta, na
koberci staví domy, ohrady
pro zvířata při hře na zoo.
V obchůdku prodávají potraviny, počítají peníze. Ve hře
na lékaře v „nemocnici“ léčí
a operují raději jeden druhého než panenky. Občas
nastane změna. Při zhlédnutí
oblíbených filmů či pohádek
tady máme třeba pirátskou
Není hraní jako hraní
Všichni jistě známe rčení „Kdo si hraje, nezlobí“.
Zdálo by se, že hrát si není
přece žádná věda, to přece
umí každý už od malička.
V mateřské škole to však
není žádná maličkost. Aby
si hezk y pohrálo dvacet
i více dětí v jedné, byť i velké
místnosti, to se musí umět
a nejprve naučit.
Hraček je ve školce spousta - krásně a účelně zařízené
hrací kouty s kuchyňkou, pokojíčkem, kočárky, obchůdkem, divadelním paravánem,
velkými dřevěnými kostkami,
s auty. Kouty se stavebnicemi z různých materiálů
- plastových, dřevěných, ze
kterých se dají stavět úžasné
stavby.
10
Ve třídě jsou plné skříňky
dětem lehce dostupných
her, didaktických hraček,
dětských knížek, které děti
vedou k přemýšlení, kombinování, rozvíjejí fantazii,
šikovnost prstíků a rukou,
koordinují zrak a ruce.
Hned ráno, když děti přijdou do školky, jsou naladěné k té pro ně nejpřirozenější
loď s piráty z Karibiku, Transformers nebo Gormity.
To, že při hře mezi dětmi vznikají větší či drobné
rozmíšky, které nedokáží
a teprve se učí mezi sebou
řešit, je víc než jisté. A k tomu
potřebují naši pomoc.
Přitom každý den je jiný.
Všechno to vypadá zdánlivě úžasně a pohodově,
avšak vytvořit takovou tvůrčí
atmosféru ke hrám je z části
v rukou dětí, ale hlavně prací
a šikovností učitelky.
Tak tedy přejeme vám
všem i doma příjemnou
zábavu s dětmi při hrách
nejen o Vánocích, ale po
celý rok.
Napsala Jana Mráková,
učitelka MŠ
11
KULTURA
Kateřinské hody 2014
MUTĚNSKÝ POCHOD
Už po třetí se druhou říjnovou sobotu konal v naší obci
takzvaný burčákový pochod.
I když se zdálo, že vzhledem
k letošním rozmarům počasí
už žádný burčák nebude,
opak byl pravdou. Této akci
snad vyšlo všechno, co bylo
třeba. Burčáku dostatek,
počasí by mohlo hrát v nějakém velmi optimistickém
filmu a účast hraničila s možnostmi naší obce. K tomu
moře dobře naladěných lidí
vytvořilo krásnou atmosféru.
U účasti bych se rád ještě
trochu zastavil. Ta pomalu
přesahovala možnosti vesnice. Hodně přes 300 autobusů po celé obci ze všech
koutů naší vlasti už dávaly
tušit něco o rekordní účasti.
A to ještě nebylo vše. Letos
poprvé fungovala vlaková
doprava zařazená do jízdního
řádu a kyvadlově. Přepravila
více než 5000 lidí a stejně
nestačila v některých momentech zájmu lidí.
Start pochodu jako centrum dění nestačil informovat
ohromný zástup pochodníků, prodávat mapky, kde byly
vyznačeny trasy, prodávat
pamětní plakety a hlavně radit. Nicméně střízlivý odhad
počtu zúčastněných určitě
přesáhl 20000 naprosto
spokojených lidí.
Zpěv a veselí panovalo po
celé trase, ve všech vinohradech, ve všech sklepech, ve
všech stáncích a na všech
cestách. Prostě festival
dobré nálady. I při různých
rozhovorech, při různých
setkáních se lidé zmiňovali
o návratech a o přátelské,
moravské, a to zdůrazňovali,
atmosféře.
Jeden z účastníků mně
na trase říkal, že je vlastně
nemocný, že má od lékaře uznanou diagnózu 366.
A když jsem se ho ptal, jak
se to projevuje, tak mně
prozradil, že je od České
Lípy, a že ho čas od času
přepadne stesk po Moravě, a že musí všeho nechat,
sednout do auta a přijet na tu
naši jižní Moravu, aby se vyléčil ze všech neduhů. A my,
z naší Moravy, bychom měli
být šťastní, že tuto nemoc
nemůžeme dostat, protože
jsme tady stále léčeni a měli
bychom si toho hodně vážit
tak, jako všichni spokojení
účastníci našeho pochodu.
Pavel Trávník
Letos jsme stejně jako
vloni uspořádali Zahrávání
hodů sedm týdnů před Kateřinskými hody, a to v sobotu
4. 10. 2014 v amfiteátru Pod
Búdama. Počasí nám přálo
a DH Skaličané hrála až do
brzkých ranních hodin.
Kluci si v tomto roce dali
tu práci a mája stála už před
Zahrávkami. Další předhodové přípravy proběhly bez
komplikací. Protože došlo
k rekonstrukci našeho Kulturního domu, všichni se na
tuto akci velmi těšili. Všechno
bylo nové a čisté, nemuseli
jsme nic uklízet (za to moc kde pokračovala odpolední
děkujeme Obecnímu úřadu), a večerní zábava s DH Tújako v loňském roce, kdy faranka.
V pondělí v yšel průvod
jsme úklidem a přípravou KD
v 15:30 z „dolního konce“ za
strávili před hody tři dny.
V sobotu 22. 11. 2014 bylo tónů DH Skaličané, která nás
vše nachystané a ve 20:00 se doprovázela i při odpoledním
rozezněly prvníၺၺနဵၺၽန—“£¤œŠ¦ၺၸၹၼ
tóny písní Kateřinském sóle. Pondělní
skupiny Žízeň a Hlad, která večer tradičně patřil ženánaladila nejednoho poslu- čům.
Poslední den hodových
chače na hodovou atmooslav se nesl ve znamení
sféru.
V neděli po tradiční mši recese domácí chasy a po
svaté byli již všichni krojo- celou noc vyhrávala DH Lávaní připravení na průvod caranka.
Děkujeme Obci Mutěnice
pro stárky. K všeobecnému
za
pomoc a pronájem kulveselí hrála DH Túfaranka
a zpříjemňovala tak letošní turního domu. Poděkování
velmi dlouhý průvod. Po patří také všem sponzorům
průvodu a povolení hodů a zúčastněným, kteří přispěli
představiteli obce jsme se ke zdárnému průběhu hodů.
vydali do Kulturního domu, Doufáme, že příští rok se
Š¤Žÿ“š£–Ä’œ­
ဓ
œ‹œ¤Šၺၺနၹၹန
ŽÆ—Žၺၻနၹၹန
œšÆ—Óၺၼနၹၹန
12
13
s¤Ž¡Ĵၺၽနၹၹ
opět sejdeme při oslavě
tohoto největšího svátku
v obci.
Stárci, stárky
a celá krojovaná chasa
Žehnání vína
Stalo se již pravidlem, že
t ýden po našich hodech
pořádá Vinařský spolek Mutěnice pro místní vinaře a jejich hosty slavnostní obřad
„Žehnání vína“. V letošním
roce se tato akce uskutečnila
v sobotu 29. listopadu. Přítomní měli možnost ochutnat
143 vzorky mladých vín. Z tohoto množství bylo 96 bílých,
16 růžových a 31 červených.
Nejvíce zastoupenou odrůdou bylo v počtu 15 Veltlínské zelené.
Po uvítání hostů a zhodnocení vinařského roku, které
měl tentokrát připraveno pan
Matoušek, ujal se i v letošním
roce slavnostního aktu žehnání náš pan farář František
Putna. Písničkami o víně navodili příjemnou náladu naši
„Mužáci“, které doprovázela
cimbálová muzika „Zádruha“.
I když byl letošní rok k vinařům opět nepříznivý, kdy
hrozny praskaly a následně
hnily nadměrným množstvím
vláhy, jsem přesvědčen, že
většina přinesených vín se
v této vý vojové fázi jevila
jako velmi dobrá. To je po
několika uplynulých letech,
kdy jsme se museli vypořádat s nepříznivými přírodními
podmínkami pro pěstování
hroznů, opět důkaz šikovnosti našich vinařů. Snad
nikdo z přítomných stráveného času na této akci nelitoval
a doufám, že se sejdeme
i příští rok a opět podebatujeme o mladých vínech
a starostech ve vinohradech.
Chtěl bych touto cestou poděkovat obecnímu úřadu za
podporu, vinařům za přinesené vzorky a pořadatelům
za hladký průběh akce
Z vánočního názvosloví
„Zlaté prasátko - nedílná součást Vánoc
Rád bych Vám všem jménem Vinařského spolku Mutěnice popřál klidné prožití
svátků vánočních a hodně
zdraví v roce 2015. A Vy
se nezapomeňte při živém
Betlému zastavit na kalíšek
svařeného, kter ý Vám na
zahřátí rádi nalejí členové
našeho spolku.
František Dubina
předseda vinařského spolku
PLESOVÁ SEZÓNA 2015
17. 1. PLES MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ ZEMEŇÁK
MUTĚNICE - dechová a taneční hudba Horenka
24. 1. PLES KDU-ČSL – dechová hudba Bojané
31. 1. ŽIVNOSTENSKÝ PLES – skupina Kombet
7. 2. PLES KLUBU RODIČŮ, ZŠ A MŠ MUTĚNICE
– skupina Kombet
Už od raně křesťanských dob přetrvávaly
na mnoha místech o Štědrém dnu ohlasy
bujných a rozmařilých pohanských oslav
zimního slunovratu.
Pro věřící nebylo lehké vítat tento den tiše
a důstojně a postit se. Půst končil až s východem první večerní hvězdy.
Aby se děti držely o Štědrém dnu co nejdále od pamlsků, slibovali jim rodiče za odměnu
„zlaté“ prasátko.
„Zlaté“ prasátko patří mezi nejtajemnější
vánoční bytosti. Málokomu se poštěstilo je
uvidět, jak přebíhá přes zeď nebo strop světnice. Na zlaté prasátko nezapomněl ve svých
vzpomínkách na Štědrý večer ani český
spisovatel Svatopluk Čech: „ O štědrém dni
zachovávaly jsme my, děti, svědomitě půst,
méně proto, abychom uviděly zlaté prasátko
– ve které jsem alespoň já nikdy nevěřil – jako
spíše, abychom se něčím neprohřešily proti
zvyklostem svátku pro nás nejvzácnějšího.“
Pro Svatopluka Čecha byla možná vytoužených zlatým prasátkem, které se mu snad
právě pro jeho skepticismus neukázalo, první
večerní hvězda na obloze.
V některých rodinách zlatému prasátku trochu pomáhali tatínek s maminkou, když vyřezali prasečí postavičku a tu prosvítili na zeď.
Prasátko se mihlo před udivenýma dětskýma
očima a rychle se schovalo až do příštích
vánoc. Proč se před štědrovečerní večeří
objevuje zlaté prasátko, to zůstává zahaleno
tajemstvím. Prase však bylo v předkřesťanských dobách symbolem slunce a zimního
slunovratu, na který připadají dnešní naše
křesťanské Vánoce, kdy se sluneční kotouč
ujímá vlády a noci se pomalu zkracují.
Mnohé křesťanské vánoční zvyky jsou
ohlasem starých předkřesťanských obyčejů,
které přetrvávaly (a některé přetrvávají) do
doby víry v trojjediného Boha. Mnoho těchto zvyků, které dnes považujeme za projev
lidové křesťanské víry, pochází z dob, kdy na
našem území vládla keltská kultura a druidové
přinášeli oběti mnoha bohům, obývajícím posvátné háje a vodní toky. A právě z doby Keltů
se dochovala magie jmelí, zdobení vánočního
stromečku, pálení purpury, připravování vánočního pečiva, pojídání ryb i víra ve „zlaté“
prasátko. Keltové samozřejmě neslavili o Vánocích narození Syna Boha z těla smrtelné
ženy, který měl přinést spasení a osvobození
od prvotního hříchu. Ti slavili zimní slunovrat
jako vítězství boha Slunce nad Zimou, zrození
nového života a pokoření smrti. Slavnost
zimního slunovratu se v dobách křesťanství
proměnila ve svátky klidu a míru, ve Vánoce
sdružující rodiny a tmelící pouta mezi všemi
lidmi dobré vůle.
Ing. Jaroslav Mihola
14. 2. PLES SPORTOVCŮ – skupina Žízeň a hlad
14
15
Na okraj výstav betlémů
Kulturní komise při Obecním úřadě v Mutěnicích
Vás srdečně zve dne 25.12.2014 na tradiční
ŽIVÝ BETLÉM
Program:
ve 14.30 hodin - průvod od kostela
v 15.00 hodin - pásmo koled u Betléma před radnicí.
Vystoupí: Chrámový sbor, dětská schola Abakuk,
mužský sbor, krojovaná chasa a další.
Na svátečně strávené odpoledne
srdečně zvou pořadatelé.
16
Zdá se, že v posledních letech lze zase
zahlédnout betlémy častěji než dřív. A to
nejen na četných předvánočních výstavách.
Přibývá tvůrců, sběratelů nebo třeba jen
obdivovatelů.
Zčásti se na tom podepsala změna politické situace, zčásti snad obrana proti joulům
a decibelům, kterými tu i onde společnost
Vánoce oslavuje… Kdo ví, je to dobré, láska,
dělení, sdílení, naděje… to jsou hodnoty
nadčasové, ba nezbytné pro lidský život.
Soustřeďme se na jesličky papírové.
V těch české země vždy obsazovaly přední
místo. Někdy je na nich scéna velebná, jindy zlidovělá, někdy humorná, jsou betlémy
tzv. profesní (muzikantský, železničářský,
reklamní, atd.), někdy je bohatě nasněženo,
jindy rozkvetlé louky. Ve scénách najdete
svět Orientu i českou veselici, poušť i prase,
zříceniny i města, Chody i slovácké kroje.
Svaté rodiny v betlémech z Afriky, třeba
i z Peru jsou černé pleti, v betlémech čínských jsou šikmooké… zkrátka, co je z lásky,
to se v betlému smí…
Archy papírových betlémů (těch vystřihovacích) se k nám začaly dovážet z Německa
zhruba v polovině 18. století. Pak se rychle
chytily i firmy u nás. Jak ty německé, tak
rovněž naše, české. Jedna z nich, pražská
firma Morack začala s černobílými archy,
které se po tisku ručně kolorovaly základními
barvami, a pak teprve šly do prodeje. Jiné
takové černobílé si mohli doma lidé, zvláště
pak děti, vymalovat sami.
Jak už bývá zákonité, prudkým zvýšením
produkce posléze poněkud klesá umělecká
hodnota.
Z nejstarších našich „krasavců“ pochází
betlém Mikoláše Alše. Je mimořádný. Po-
prvé vyšel v letech 1902-1904. Od těch
dob opakovaně mnohokrát znovu a znovu.
Hlavně barevný, ale i v černobílém provedení.
Po Alšovi vyšly poprvé v roce 1916 České
jesličky Josefa Weniga, rovněž našeho
známého malíře. Tato nádherná zimní scéna též dodnes vychází vícekrát. Pro mnohé
je překvapením, že tu král na bílém koni je
vlastně Jiří z Poděbrad. Ač je jeho přítomnost
v betlému poněkud problematická, kupodivu
se objevuje i v betlémech jiných autorů. Pak
Ladův betlém. Zná ho téměř každý a většina
ho miluje.
No, ať nezapomenu na betlémy Marie
Fischerové - Kvěchové, ať už ten Velký, na
kterém se podepsala co nadšená folkloristka
nebo Dětský (původně reklamní na mýdlo
Otta Rakovník).
Raritou české betlemářské tvorby ve světě
jsou naše tzv. betlémy reklamní. Podobné
jinde ve světě nenajdete! Je to „svět sám
pro sebe“. Darovníci (dárci) pospíchají k jesličkám s Kolínskou cikorkou, Hanáckým sladem, Žitnou Hradeckou kávou, cukrovinkami
firmy Albis atd. Takové archy přidávali kupci
kupujícím (hlavně potravinářského zboží)
lidem k nákupu v době předvánoční. Hlavně
svým stálým zákazníkům, jako jakýsi vánoční
dárek. Byly to jinak reklamy firem. Zamyslete
se: firma dávno zanikla, majitel nežije, výrobek si pamatují s obtížemi už jen ti nejstarší,
ale každý rok jdou darovníčci na výstavách
poctivě propagovat příslušný artikl …
Ti o něco, ne o moc, mladší pamatují
betlém Cyrila Kotyšana, který vycházel
jako příloha dětského časopisu SRDÍČKO
v roce 1941, je černo-bílý, tedy sloužil i jako
omalovánka.
Vedle archů betlémů tvoří velkou skupi17
nu „papíráků“ betlémy skládací, tlačené.
Vydávaly se od začátku 20. století. Byly to
výrobky hlavně firmy z Vejprt, Vimperku aj.
Nízký tlačený reliéf a barevný tisk. Bylo by
nepředstavitelné opomenout jméno Vojtěcha
Kubašta (nedávno proběhla výstava jeho
tvorby na Zámečku Mitrovských u brněnského výstaviště). Rozmanitostí prostředí
a vtipným technickým řešením jsou světově
zcela mimořádné. Berte jeho výtvory do
rukou s úctou a láskou.
A z těch nových? Jen pár jmen, protože
nelze všechny vyjmenovat: Knapovský, Če-
COŽ
loud, Horálková (25 archů folkloru pokrylo
celé Česko – celkem šest betlémů, jsou
tam i Mutěnice) Jana Moštková s betlémy
třeba ze Šitbořic, Těšan, Tišnova aj (Jára
Pík, Bačák, Procházka atd.). To je jen malý
zlomek a spousta tvůrců je anonymních. Což
může malíř, člověk vnímavý a s citlivou duší
projít kolem vánočního tématu a nevztáhnout
po něm ruku?
Požehnané vánoční dny alespoň s papírovým betlémkem!
Ing. Jaroslav Mihola
TAKHLE DÁT SI... TROCHU ETIKETY?
DISTANČNÍ ZÓNY
a publikem (platí to například i pro herce).
Musejí upoutat na vzdálenost, která ještě
umožňuje, aby byla vidět celá postava a její
pohyb v prostoru.
Abychom dosáhli pro nás přijatelné
vzdálenosti, učiníme jeden nebo více kroků
zpět, což druhému naznačuje - přiblížil jste
se příliš.
Poslouchejte řeč svého těla, které vydává
také signály. Vzdálenost vůči některé osobě
nemusí být vůbec nezajímavá a nepříjemná,
potom často vzdálenost krůček po krůčku
zkracujte.
Porušování intimní zóny (kratší vzdálenost
než 45 cm) dokáže vzbudit v člověku nevoli, nervozitu, u někoho vrcholí strachem,
u jiného až agresí. Při porušení intimní
zóny (například v tramvaji, v metru) dochází
často k dotykům, které jsou nežádoucí,
nepříjemné. Nejdřív člověk odvrací obličej,
je mu nepříjemné, když se k němu někdo
cizí příliš přiblíží. A pokud se již nežádoucí
náhodný kontakt přihodí, nemělo by dojít ke
kontaktu očima!
Lidé si podle situací vytvářejí určité distanční zóny - odstup v prostoru, který zaujímají proti svému protějšku:
Intimní vzdálenost:
Blízký tělesný kontakt asi do 45 cm
a méně. Do této blízkosti mohou vstoupit pouze lidé, které máme rádi, které dobře známe.
Osobní vzdálenost:
Jde o odstup (45 až 120 cm), tuto vzdálenost se snažíme udržet čistou, dodržujeme
ji při podávání si rukou, při pozdravu.
Společenská vzdálenost:
Odstup se pohybuje okolo dvou až do čtyř
metrů. Jde o vyčkávací odstup, zaujímají ho
lidé, kteří se neznají, například při rozhovoru mezi více osobami (vhodná pro jednání
a diskuzi).
Veřejná vzdálenost:
Tento odstup představuje několik metrů
(asi 4 metry), jde například o proslov - tedy o
„řečnickou vzdálenost“ mezi přednášejícím
18
pomoci osvědčenými metodami vedoucími
k jejímu lepšímu zvládnutí. V některých případech lze uvažovat i o odborné konzultaci
s psychologem.
TRÉMA
Jde v podstatě o akutní stres lidského
organismu, při kterém hrají svou roli genetické predispozice, prostředí, ve kterém
vyrůstáme a žijeme. Pokud se tréma projeví
v malé dávce, může být prospěšná. Slouží
nám k tomu, dobře se připravit a zkoncentrovat. Problém nastává tehdy, pokud nás
ovládne silná tréma, která způsobuje přesný
opak. Může se projevit koktáním, pocením,
výpadkem paměti.
Tréma vychází z vnitřního konfliktu, kdy
se snažíme dosáhnout nejlepšího výkonu
a zároveň se obáváme selhání.
Tréma u děti
Setkávají se s ní žáci základních a středních škol při zkoušení tváří v tvář učiteli nebo
když musí být otočeni čelem ke třídě. Tréma
je často dána i výchovou. Pokud se dítěti
něco nepodaří, pokusíme se ho povzbudit.
Nebudeme ho kritizovat nebo odmítat.
Jak se jí zbavit?
Naštěstí ale existují způsoby, jak se jí zbavit
nebo ji alespoň potlačit.
Meditace - dokáže navodit vnitřní klid
a pocit vyrovnanosti. Pozorně vnímejte svůj
nádech a výdech.
Procházka na čerstvém vzduchu, která vás
může přivést na jiné myšlenky
Praxe - časté opakování stresové situace,
ze které máte jen malý strach a postupně přecházet k těm, které nám způsobují větší kuráž.
Bylinky - Kozlík lékařský( působí jako sedativa) uklidňuje a zmírňuje nervové vypětí.
zdroj: chovani.eu
Tréma u dospělých
S trémou se občas potýká každý z nás.
Nejčastěji při přijímacích pohovorech, veřejném vystupování či navázáním známosti.
Znají ji i herci, zpěváci. Prostě všichni, kteří
chtějí někoho něčím zaujmout. Projevuje
se to rozbušením srdce, vlhnou nám ruce,
vysychá nám v ústech. Často dochází k nepříjemným bolestem břicha a poruchám přijmu
potravy. To vše způsobuje pocit nejistoty
a strach, že neobstojíme. Pokud nás natolik
ovlivňuje v běžném životě, pak je třeba si
Organizace v obci
Střelnice pro myslivecké účely v Mutěnicích
V roce 1955 byla první střelnice na asfaltové terče (zvané „holuby“) za nádražím
na pastvisku v „Šilhánku“. Jde o prostor za
dnešní ČOV. Součástí střelnice byl bunkr
pro vrhačky a malá věž pro začátečníky
– což bylo v té době považováno za velmi
moderní. Pozůstatky bunkru jsou v terénu
doposud patrny. První střelby se uskutečnily
14.-15.5.1955. Okresní přebor se uskuteč-
nil 5.6.1955, kdy vedoucím střelnice byl
p. Leonard Štěpánek a hlavní rozhodčí p.
František Brablc. Hlavní cenou byl 50 lt sud
vína s pamětní dřevořezbou „I. střelnice
Mutěnice 5.6.1955 I. cena“. Sud daroval
bednář p. Václav Vagunda, také myslivec.
Střelnice i pozemek se stal majetkem MS
v roce 1968. V r. 1979 musela tato střelnice
ustoupit těžbě lignitu – zřízení větrací jámy.
19
naprosto neuvěřitelných výkonů některých
střelců, byť se jednalo o amatéry.
Záměr na vybudování arboreta s naučnou
stezkou pro mládež a odchovnu pro bažanty
jsme zatím nerealizovali.
Po zakoupení střelnice jsme vykáceli 16 ks
vzrostlých topolů, které byly následně zpeněženy. Získané prostředky jsme investovali do
vybudování a oprav jejího zařízení. Pokácení
však nebylo bez patřičné náhrady – vysadili
jsme zde jírovce, jasany, moruše, dřezovce,
jinan dvoulaločný, oškeruše, olše, smrky,
jabloně lesní a hrušně polničky. V další
výsadbě hodláme pokračovat i nadále. A co
je důvodem? Zlepšení potravní nabídky nejenom pro lovnou zvěř a zvýšení biodiverzity
lokality. Dále provádíme pravidelný pokos
trávy (4x ročně), údržbu vyšší zeleně a údržbu zařízení formou brigád členů.
Skvrnou na provozování střelnice je drobná
kriminalita. V minulosti někdo neznámý odcizil plechové střechy na malé a velké věži,
a v minulém měsíci zmizely vrchní desky lavic
na posezení v občerstvení.
MS byla poskytnuta úhrada ve výši 15 405,Kč, která byla uhrazena 16.11.1979.
Druhá střelnice byla na „Zbrodských
lůkách“ od r.1988. První střelecké závody
se uskutečnily 21.8.1988 o dva poháry MS
Mutěnice pod vedením p. Klimenta Koubka
a hlavního rozhodčího p. Petra Vávry. Součástí střelnice byly dvě věže (malá a velká)
a zajíc na průseku.
Třetí, současná střelnice byla pořízena
do správy MS Mutěnice přechodem části
členů (včetně části honitby) ze statkové
honitby z Čejče v r. 1997. Nachází se nad
„Rybníčkem“ a „hovoranským“ přejezdem
vedle státní silnice na Čejč. Součástí zařízení
je velká a malá věž, přístřešek pro rozhodčí,
záznamová tabule a přístřešek pro občerstvení. V r. 2005 odkoupilo MS Mutěnice
pozemek, na kterém se zařízení střelnice
nachází, od Obce Mutěnice.
Vedením byl pověřen zbrojíř p. Rostislav
Čajka st. a hospodářem střelnice p. Jiří Jarošek st. Zapisovatel, údržbář vrhaček a rozhodčí p. Rostislav Čajka ml. Těm patří dík za
pořádání každoročních několika vyhlášených
akcí – Pohár starosty obce Mutěnice, Pohár
Borise Kmenty, Putovní pohár MS Mutěnice.
Při těchto akcích jsme byli svědky někdy
S laskavým svolením p. Michala Štěpánka
sestavil za Myslivecké sdružení
Zemeňák Mutěnice p. Martin Králík
NAŠE VINOHRADNICTVÍ - VINAŘSTVÍ
I letošní víno bude dobré…
Stále se opakující srážky v době dozrávání
hroznů daly ráz průběhu sklizně a způsobu
zpracování někdy těžce poškozených hroznů
plísněmi. V měsíci září, co vínečko vaří, spadlo
více jak sto milimetrů dešťových srážek.
Zpracování takto zdecimovaných hroznů
je velmi těžké, vyžaduje určité technologické zkušenosti a předvídavost, co se může
v takovéto surovině začít negativního rozvíjet.
Několik důležitých pravidel však měl dodržet každý, kdo chce produkovat dobré víno.
1. Rychlé zpracování a vylisování hroznů
2. Důkladné odkalení moštu
3. Kvašení při nižší teplotě
4. Brzké oddělení hrubých kalů po dokvašení
20
a kvasných tónů ve vůni i chuti. Na látky hořké
a polyfenoly je vhodný preparát PVPP (polyvinylpolypyrolidon), kasein, vyzina. Dále jsou
přípravky kombinované Protoclar, Pulviclar.
Jsou to směsi bentonitu s kaseinem, aktivním uhlím, želatinou. Tyto slouží k vylepšení
chuti, vůně, a taky vyšších barevných odstínů bílých vín. Existuje jich celá řada, nutno
přesně definovat čeho se tím zásahem chce
docílit. Nejnovější přípravky jsou vyráběny
z kvasničných buněk – Noblees, Optilees.
Zjemňují a upravují senzorické vlastnosti vín
po dokvašení.
Vždy je nutné držet hladinu volného oxidu siřičitého mezi 30–40 mg/l. Tímto je
zajištěna stabilita vína a podmínky pro jeho
zdravý vývoj.
5. Promíchávání vína se zbylými jemnými
kaly
Pokud byla většina těchto opatření dodržena je předpoklad, že se víno podaří dle
představ vinaře. Letos by se nemělo spěchat,
až na vzácné výjimky, s vyčistěním vína tzv.
„na blesk“. Trpělivost přinese kýžený efekt.
Hlavními parametry, které vinař sleduje je
čistota vůně a chuti v mladých vínech a obsah
kyselin. Úprava kyselin v moštech a vínech,
určitě aktuální, byla probírána v předchozích
číslech NM.
Je pravděpodobné, že z poškozených
hroznů, i při dodržení výše uvedených zásahů, mohou vzniknout pachuti, např. po
plísních, a rozličné nečisté vůně vína. Toto
je možné také úspěšně upravit. Základní krok
při podezření na problém je stočení, případná výměna kvasnic za zdravé. Na to navazuje
klasické vyčeření vína bentonitem v kombinaci se želatinou, možné i s Kupzitem nebo
Böksinem. Tento zásah zbaví víno i bílkovin
Krásné svátky vánoční a dobrý rok
2015, přeje Všem čtenářům Našich
Mutěnic
Vladimír Trávník
SVATOKATEŘINSKÉ SLAVNOSTI VÍNA
PODZIMNÍ OTEVŘENÉ SKLEPY
V sobotu 15.11 2014 se uskutečnil již čtvrtý ročník Svatokateřinských slavností vína.
Premiérově byly koncipovány jako Podzimní
otevřené sklepy. Pořadatelem byl jako předešlé ročníky spolek vinařů Búdy Mutěnice.
Otevřeno bylo v patnácti sklepích, ve kterých
vinaři nabídli, kromě svého sortimentu ročníkových vín, i ukázku letošních mladých vín.
Na čtyři stovky účastníků bylo spokojeno
s úrovní nabízených vín, doprovodným programem i s „hodovým menu“ – kachničkou
se zelím a knedlíkem.
Byla to další z vydařených vinařských akcí
propagujících mutěnické vinařství, Mutěnice jako vyspělou vinařskou obec. Všem
návštěvníkům i zúčastněným vinařům patří
velké poděkování.
V příštím roce s novými nápady a vylepšením se těší na shledanou vinaři z Mutěnic.
Vladimír Trávník
předseda spolku BM
21
SPORT
MUTĚNICKÝ FOTBAL
Ani letos mutěničtí fotbalisté rozhodně ostudu neudělali. Samozřejmě byli všichni
zvědavi hlavně na působení
„áčka“ v divizi, ale ani ostatní
celky nezůstávají pozadu.
Třeba dorost je po podzimu
na 1. místě a na „medailovém
stupínku“ jsou znovu i mladší
žáci. Fotbal je prostě pořád
v Mutěnicích na úspěšné
vlně a vzhledem ke kvalitní
mládežnické základně snad
ještě dlouho bude!
Starší přípravka hraje
po roce znovu okresní přebor, nikoliv okresní soutěž.
V přeboru jsou přece jenom
silnější soupeři a na výsledcích je to vidět. Samozřejmě
jsme mohli hrát i nadále
s Lovčicemi, Strážovicemi
a podobnými soupeři a v poklidu vyhrávat, ale to určitě
není cesta, po které by Mutěnice měly jít. I proto hrajeme
s těmi nejlepšími celky na
okrese, které se mnohdy
navíc spojují ve větší subjekty
(např. Ratíškovce – Vacenovice – Milotice), a tak jsou
výsledky trochu zkreslené
a rozhodně nejsou pro nás
u přípravek na prvním místě. Nejlepší střelec Lukáš
Mokruša vstřelil 15 branek,
Marek Buchta 8, Matyáš La-
máček 7, Jiří Kabela 5, Kevin
Bravenec a Michal Blažek
2 a jednu přidali Vojta Špéra,
Adam Němec, Václav Špéra
a Radim Žalmánek.
Mladší přípravka hraje
pravidelnou soutěž již čtvrtým rokem a letos také hraje
okresní přebor. Daří se jí
o trochu lépe než starším
kamarádům, v půli soutěže
je na pěkném 6. místě, tedy
v horní polovině tabulky.
V této kategorii máme i dva
talenty z Dolních Bojanovic,
Jirku Zhřívala a Nicole Chromečkovou, poslední z rodu
Chromečků, která u nás dosud nepůsobila. Zhříval patřil
s 16 brankami mezi nejlepší
střelce, víc jich přidali už
jenom Theo Mullot (21 branek) a Jindřich Pavelka (také
16 branek). 10 vstřelil Marek
Buchta a Petr Plchut, sedm
Adam Knotek, pět Matyáš
Mokruša a Jan Štětka, čtyři
Nicole Chromečková a Tobiáš Chytil, tři Matěj Marada,
dvě Adam Černý a jednu
Petr David.
Mladší žáci znovu potvrdili, že je to naše dlouhodobě
nejúspěšnější kategorie!
Obvykle zde hrají jak šikovní
kluci z přípravky, tak naopak
i kluci, kteří už nastupují za
22
starší žáky, a proto je to poté
v kategorii mladších žáků
na výsledcích vidět. A letos
tomu nebylo jinak, spíše to
platilo dvojnásobně. Vždyť
nejlepší střelci, František Lamáček (14) a Marek Mokruša
(9 branek) už jsou v kádru
starších žáků, kde pravidelně
nastupují. Rovněž 9 branek
vstřelil Mikuláš Holešinský,
dále 8 branek Lukáš Kotvan
a David Froněk 5. Dvě přidali
Matyáš Konečný, Nick Hekele a Ondřej Buchta. Ten je ale
hlavně brankář a znovu se
prosadil s Markem Mokrušou a Františkem Lamáčkem
i do okresního výběru.
Starší žáci jsou v letošní
sezóně hodně omlazeni,
neboť většina kluků odešla
mezi dorostence, a tak je
jejich umístění po podzimu
(5. místo) až nad očekávání.
V dostatečně širokém kádru
plném šikovných kluků vyčnívají dva nejstarší a nejzkušenější hráči, brankář Staňa
Opavský a Dominik Janouškovec, který je s 12 brankami
nejlepším střelcem mužstva.
Zdatně mu sekundují ale
i František Lamáček (7 branek), Patrik Lamáček (6)
a Marek Mokruša (3 branky).
Starší žáci by se tak měli v kli-
du připravovat na jarní boje
bez sestupových starostí.
Dorostenci si na podzim
hlavně výsledkově vedli velmi
dobře, protože skončili na
1. místě díky lepšímu skóre
před Ratíškovicemi, které
nasbíraly stejně bodů jako
naši hráči. Právě klíčov ý
zápas v Ratíškovicích, který
naši kluci po boji vyhráli, byl
v konečném podzimním zúčtování nejdůležitější. Herní
výkon ve všech zápasech
optimální určitě nebyl, ale
kluci vylepšili docházku na
tréninky, a pokud ještě vylepší tréninky samotné ſ, tak to
bude ještě lepší. Dorostenci
se prezentovali kolektivním
výkonem, neměli výrazného
střelce, a tak se o 34 branek
podělilo hned 12 hráčů!
Vladimír Špera vstřelil 6 branek, Jakub Pavelka, Lukáš
Benešovský a Lukáš Piškula
5 branek, kapitán Matěj
Valíček 4 branky a David
Koutný tři.
A-mužstvo postoupilo po
13 letech znovu do divize,
a tak se čekalo, jak se s téměř nezměněným kádrem
v divizi prosadí. Konečné 9.
místo není určitě ostudou,
i když… Tři kola před koncem
jsme měli sérii 4 utkání bez
porážky a atakovali jsme pomyslné stupně vítězů. Přišla
však prohra doma s Tasovicemi, v derby v Hodoníně
a nakonec i na půdě aktuálně
posledního celku tabulky Pel-
„Jara Hromek v derby utkání v Hodoníně bojuje s protihráčem“
hřimova a pád tabulkou dolů.
Jak se říká „konec dobrý,
všechno dobré“, a když je to
naopak nakonec špatné, tak
se hodnotí i sezóna trochu
se zklamáním. Pravdou je,
že jsme postupem mezi divizní smetánku nakoukli do
hodně vysoké společnosti,
a snažíme se s většinou
vlastních odchovanců (!) konkurovat okresním městům
jako Hodonín, Blansko nebo
třeba Havlíčkův Brod. A to jde
přece jen ztuha. Samozřejmě
kluci možná trochu podlehli
v některých zápasech uspokojení a mrzí kromě prohry
v Hodoníně hlavně ztráty
bodů v domácím prostředí.
A to samozřejmě vůči našim
věrným fanouškům, kteří třeba pomohli výraznou měrou
rekordní návštěvě v Hodoníně. Většina hráčů střídala
lepší okamžiky s horšími
23
a poklesu formy se bohužel
nevyhnuly ani dřívější opory
jako Koštuřík, Trávník, Holešinský nebo Chromeček. Vinou zranění zůstal na podzim
za očekáváním i středopolař
Hromek. Milým překvapením
byl ratíškovický středopolař
Lukáš Koplík, který k nám
přišel z naší ratíškovické
farmy a po celý podzim si držel vyrovnanou výkonnostní
křivku. Kromě něj zasáhli
do hry i jeho spoluhráči Lukáš Vrba a Jakub Bábíček.
Nejlepším střelcem byl se
šesti brankami znovu Dalibor Koštuřík, který ale vyšel
v posledních 5 zápasech naprázdno. Radim Holešinský
přidal 4 branky, Marcel Čepil
tři a zmíněný Koplík dvě. Rovněž dvě branky byly kuriózně
vlastní. Jedničkou v bráně
se stal na podzim Zdeněk
Horecký, který zářil hlavně
spíše dívka, Yvonne Chromečková! Té se na podzim
střelecky nadmíru dařilo,
a tak vytáhla naše ženy až
na pěkné 4. místo. O zbylé
tři branky se podělily Radana
Menyhartová, Lucie Lysáková a Melicharová.
„Peťa Zemánek bude působit na naší lavičce i na jaře“
v utkání doma s Napajedly
nebo v Bystřici nad Pernštejnem. Dobrou zprávou
pro všechny naše fanoušky
je, že trenér Zemánek, který
si všechny porážky bere
velmi osobně u nás bude
působit i na jaře. Rovněž
žádné změny v našem kádru
nepřipravujeme, chceme
i nadále dávat šanci našim
hráčům, kteří mají vzhledem
ke svému věku pořád velkou
perspektivu.
Ženy mají po podzimu
podobnou bilanci jako muži.
11 vstřelených branek jim
totiž stačilo na 11 bodů!
Ženské mužstvo je letos
oslabeno o zkušené hráčky, a tak se lepší výsledek
nemohl očekávat. Vloni jsme
psali, že ženy nemají ve svém
kádru žádnou kanonýrku,
což už teď rozhodně neplatí.
O celkem 8 branek z jedenácti, tedy více než 70 %,
se postarala jedna žena, či
Závěr
Znovu nám nezbývá nic
jiného než poděkovat všem
našim fanouškům, trenérům,
sponzorům, rodičům dětí
a vůbec všem, kteří jsou
ochotní z vednout zadek
z pohodlí gauče nebo od
počítače, zejména od facebooku a jemu podobných
vymožeností a udělají něco
pro druhé, a kteří jenom nekritizují a nenadávají! Děkujeme za Vaši podporu a přízeň
v kalendářním roce 2014!
Zároveň přejeme všem
mutěnickým občanům
krásný zbytek roku, šťastné a veselé Vánoce a Nový
rok a jenom vše dobré
v roce 2015!
Petr Blaha
Podzimní bilance ročníku 2014/15 v číslech:
A mužstvo
Dorost
Žáci starší
Žáci mladší
Ženy
Přípravka starší
Přípravka mladší
9. místo
1. místo
5. místo
3. místo
4. místo
12. místo
6. místo
16 7
13 11
11
6
11
7
9
3
13
3
13
6
24
1 8
1 1
0 5
1 3
2 4
0 10
0 6
22 : 31
34 : 11
33 : 28
54 : 25
11 : 25
44 : 111
103 : 101
22 bodů
34 bodů
18 bodů
22 bodů
11 bodů
9 bodů
18 bodů
Narození:
16.09.2014
Vojtěch Balko
Jižní
02.10.2014
Lukáš Holub
Nová Čtvrť
08.10.2014
Kryštof Fiala
Slovácká
20.09.2014
Michal Jílek
Klára Puškelová
Dubňany
Polní
20.09.2014
Tomáš Voborník
Michaela Vítková
Police nad Metují
Hodonínská
27.09.2014
Michal Školaudy
Dana Zimolková
ČeskéBudějovice
Nová
Sňatky:
Úmrtí:
17.09.2014
Miroslav Flora
Masarykova
ve věku 80let
26.09.2014
Oldřich Lána
Družstevní
ve věku 84let
16.10.2014
Pavel Dudek
Květná
ve věku 83let
19.10.2014
Josef Havlík
Hodonín
ve věku 73let
29.10.2014
Jiří Jarošek
Nová
ve věku 63let
30.10.2014
Jaroslav Lunda
Nedělní
ve věku 64let
25
Blahopřání:
75let:
19.11. 1939
11.12.1939
František Šupa
Jan Viktorin
Brněnská
Havlíčkova
80let:
04.11.1934
10.11.1934
03.12.1934
Anna Němcová
Julie Možnarová
Ludmila Kučeříková
Květná
Lomená
Vincence Bednáře
85let:
02.10.1929
21.10.1929
28.10.1929
Marie Šedivá
Juliana Růžičková
Karel Růžička
Údolní
Hodonínská
Hodonínská
90let:
22.10.1924
11.12.1924
Františka Lamáčková
Marie Vaculovičová
Nová
Ke Trojici
92let:
06.12.1922
Marie Vojtíšková
Hodonínská
93 let:
08.10.1921
Marie Štětková
Lipová
94 let:
06.12.1920
Františka Bendová
Nová
95let:
25.10.1919
Štěpánka Hanáčková
Hodonínská
VÁNOČNÍ KONCERT
MUŽSKÉHO SBORU
Z MUTĚNIC
Sobota 20. prosince 2014 v 16 hodin
v Kulturním domě v Mutěnicích
Hosté: Komorní orchestr Jana Noska,
dětský folklorní soubor Mašlička,
CM Fanynka z Mutěnic, dětská schola Abakuk a další
sbormistr: Josef Ilčík, dirigent: David Herzán
Slovem provází: Milan Mráz
Hana Svobodová
matrikářka
26
27
His torie na f o togr afiích
kateüinské Hody 2014
II. ročník hospodářské školy, ročník 1915
žehání vína
Ročník 1915, padesátníci
28
PUTOVÁNÍ SLOVÁCKÝM VINOHRADEM
Zpravodaj Rady obce NAŠE MUTĚNICE. Povoleno OÚ Hodonín pod č.j. MK ČR E 12437
Vydává Rada obce Mutěnice.
Red. rada: šéfredaktor - Pavel Trávník, redaktoři - Dagmar Marková, Marta Balgová,
ing. Jaroslav Mihola, Vladimír Trávník, Anna Prčíková, Markéta Gáborová, Petr Plchut
Sazba a tisk: Tiskárna LELKA, Dolní Bojanovice. Náklad 1200 ks. Uzávěrka tohoto čísla 5. 12. 2014.

Podobné dokumenty