Hosana [hudebnina] : zpevnik krestanskych pisni / [usporadala

Komentáře

Transkript

Hosana [hudebnina] : zpevnik krestanskych pisni / [usporadala
Abba Otče
Adoramus
Adventní II
Aleluja
Aleluja VIII
Aleluja, chvalte Pána
Aleluja, Pán vstal
Aleluja, sláva Bohu
Aleluja, z mrtvých Pán
Anežka
Apoštolská
Ať jde Mojžíš
Ať se ti koří celá země
Ať svítí slunce z Nazaretu
Ave crux
Ave Maria
Ave Maria, Pán Bůh s tebou
Ave Mariapoli
Až jednou
Až na kříž
Až na nás bude vylit
Až se čas naplní
Až ti jednou bude nejhůř
Až zazní hlas zvonů
Bárka
Benedictus
Beránkovou krví rudou
Beránku Boží
Beránku Boží
Beránci
Betléme
Betlémská hvězda
Bez naděje víry
Bílá hůl
Blízko je Pán
Bojujte dál
Bože, Otče na nebi
Boží láska
Boží radost jak řeka
Boží synové
Broučkova ukolébavka
Buď Bohu chvála, dík a čest
Buď chválen
Buď vůle tvá
Bůh je můj Pán
Bůh je můj Otec, mám ho rád
Bůh je záštita má
Byl jsi tam
Celé věky čekaly
Co Bůh dal nám
Confitemini Domino
Co zpívá si kraj
Crucemtuam
Čas dlouhý je
Čeho se bát
Čeho třeba Bůh nám dá
Čeká mě den
Čekáme příchod tvůj
Červíčku Jákobův
Čistá jak studánka
Čtyři adventní svíce
Dám vám nové přikázání ..
Daniel
Da pacem
Dar Ducha
Dáváš nám, Pane
Dej mi duše
Dej mi Pane
Den jak den
Děkujme Pánu
Dík
Díky
Díky
Díky betlémské
Díky postní
Díky vánoční
Díky večerní
Díky, že ty jsi se mnou
Divné to věci
Dlouho již hřích
Dnes jdu k tobě, Pane můj .
Dnes ve tvém stojíme domě
Do Bersabé, když Eliáš . . .
Dobrou zprávu hlásej
Dobře je nám s Tebou, Pane
Dominik
Dominik Savio
Don Bosco, vítej
Dopřej mi chuť k jídlu, Pane
Do stínu křídel tvých
Duch a nevěsta
Duše má velebí Pána
Džbán
Effatha
Effatha
Ejhle Hospodin přijde
Eliáš
Emauzy
Eucharistia
Exodus
Factus est Dominus
Františkova sluneční píseň
Gloria III
Gloria Patři et Filio
Haleluja zpívej
Hle, Pán jistě přijde
Hle stojím u dveří
Hned časně z rána
Hosanna
Hosana
Houdajdůhou
Hvězda z noci betlémské ..
Chceme ti zazpívat
Chléb
Chleba a víno neseme
Chléb a víno
Chvála, tobě patří chvála .,
Chvalozpěv
Chvalte andělé
Chvalte služebníci
Chválu, dík
Já, Pane v tobě
Jak dobré
Jakápak to zvěst
Jan Křtitel
Jako řeka
Jak úžasná musí ta láska být
Jdeme k Otci s jeho Synem
Jdu k Božím dveřím
Je čas se rozhodnout
Jednou
Jednou budem dál
Je krásné kráčet
Jen víru měj
Je stále přítomná
Jezu
Ježíš je cesta
Ježíš je můj Pán
Ježíš je přítel můj
Ježíš Kristus, Pán a Král ..
Ježíš můj Pán
Ježíš, nejkrásnější
Ježíš vyvolil si dvanáct . . .
Ježíš za dveřmi stojí
Ježíš žije
Ježíši ukřižovaný
Jméno své
Jozue
Jsem všechno, co nemáš ..
Jsi krásná, nebes Královno
Jsme děti tvé
Jubilate Deo
Jubilate servite
Kalich Pána
Kam to lidi pospícháte
Kampak to spěcháte
Kanaán
Každé ráno
Každý den
Každý z nás na této zemi
Kdo mě z pout mých
Kdo stvořil
Kdo ví, proč v duši mám
Kdyby nás Bůh neměl rád
Kdyby nebylo Pána
Kdybych znal všechny jazyky
Kdybys šla, Panno Maria
Když Panna Maria pro vodu chodila
Když Panna Maria mísila chléb . . .
Když se dívám ke hvězdám
Když trpíš
Ke hrobu zrána ženy jdou
Kéž na tvou přímluvu
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste ..
Klečím
Koho včelky chválí
Koráb
K Pánu teď důvěru mám
Království a Král
Království své dá on chudým
Krásná jsi, Maria
Krevmčedníků
Kriste, prosíme, odpusť
Kříž se znakom spásy
Kříž
Kříž k nebi tam ční
Kudy mám jít
Kumbaja
Kyrie
Kyrie 1
Kyrie 10
Kytice
Láska Kristova
Lásky však kdybych neměl
Laudate omneš gentes
Laudatosii
Litanie loretánská
Litanie k Matce Boží i lidí
Lodate Maria
Madona
Má duše Boha velebí
Magnificat - Popelka Nazaretská
Magnificat
Magnificat anima mea
Mám velikou radost
Marie Dominika
Má sílo
Má víra
Máj
Mamince
Maran atha
Maria
Maria bez nápadných divů
Maria má dítě
Maria přítelkyně
Mariin chvalozpěv
Marnotratný syn
Matka církve
Matka lásky
Mé dlaně zvednuté
Mé srdce zpívá
Mezi hvězdami
Měl bych mít bílou hůl
Michael
Miluj
Misericordias Domini
Mír na zemi daruj nám
Moc předivná
Modlitba sv.Tomáše Moora . . .
Mojžíš
Mojžíši
Mou dobrou zprávu hlásej
Můj Bože, jsem tak sám
Můj Králi a Bože
Můj Pán, ó můj Pán
Můj Pán radost dává
Můj Pán všechny svolá
Muž moudrý
Můžeš mít radost
Myslete na Kanaán
My s ním zůstanem
Na cestu s námi
Na kolenou
Na oltář
Naplň mne milostí nekonečnou
Napněte provazy
Na svět přišel Spasitel
Na svět přišla láska
Na všech cestách
Náhle se ozval
Nám Pane, dal jsi slovo své ..
Nám radostí jsi, Pane
Naplň, Pane
Naplňuj mne Duchem svým .
Náruč
Nastal čas
Nastalo jitro
Nebe a země zazpívejte
Nebeští kavalérové
Nebojte se
Nečekej na svůj den
Nedej se zmást
Nedělní chvalozpěv
Nehleďte vzhůru
Nejkrásnější chvíle
Nemůžeš sloužit Bohu i mamonu
Neseme na stůl
Neseme, Pane, chléb a víno . . .
Neseme si ve svém srdci pokoj .
Neskládejte v mocné naději . . .
Nestarejte se příliš
NestavMi Hospodin
Než půjdeme spát
Nic bez Pána
Nikdo nezná lip
Nový člověk
Nunc dimitis
OChriste
Ó, Pane můj, jsem sláb
Ó, Pane, zhasíná den
Ó, ty Pane můj
Obětní
Obětovat znamená
Obraťme se k Bohu
Oculi omnium
Odpusť
Ochraňuj Pane
Oltář obětní
Omyjte prach a smutek z tváří .
On je králů Král
On přítel můj
Ordinárium I
Ordinárium II
Oslavujme Hospodina
Ostende nobis
Osvoboď nás pravdou
Otevři, Pane, ústa má
Otevřme Písmo
Otevřte brány Vykupiteli
Otevřete brány
Otvírá se brána
Otvírej našemu Pánu
Pamatuj
Pampelišky
Pán a mistr
Pán mě k sobě připoutává
Pán volá, poslouchej
Pán vstal
Pán zastavil se na břehu
Pane Bože, Otče náš
Pane, tobě chci zpívati
Pane, ty víš všechno
Pane, tys učitel a přítel
Píseň ke křtu
Píseň k sv. Josefu
Píseň odevzdanosti
Píseň o Samaritánovi
Píseň o smíření
Píseň pro Anežku
Píseň sv. Františka
Písničku ti zazpívám
Pod tvým křížem
Podepírá
Podivuhodný
Pojď ke mně blíž
Pojďme
Pojďte a smiřte se
Pojď, zpívej píseň jásavou
Pojď, zvěstuj všem a zpívej
Pokání
Pomoz mi, můj Pane
Poručil Bůh kdysi
Poslal Bůh anděla
Pozdravení pokoje
Požehnaný jsi, Bože
Požehnej Pane
Právě dneska
Proč jen mlčíš, Pane
Proč kvete tolik střevíčků
Proč zvykli jsme si
Prope est Dominus
Prosba k Duchu svatému ..
Prosíme, odpusť nám hříchy
Prosíme tě, dej nám Pane sílu
Prosíme tě, Pane, buď s námi
Před námi kráčí Pán
Před tebou
Přechod moře
Přemýšlej, děkuj a služ
Přichází náš Pán
Přichází za námi Pán
Přicházíš
Přijď, Bože Duchu svatý . . .
Přijď již
Přijď k nám, Pane náš
Přijď království tvé
Přijď, Pane, k nám
Přijmi, Pane
Přikázání lásky
Přinášíme Otče
Připravujte cestu
Přišel na zem
Přítomnost
Rabbuni
Radost svou
Radostí mojí je Bůh
Raduj se
Radují se nebesa i zem
Radujme se, bratři
Rájem
Raketa
Ranní prosba
Ráno stvoření
Rozdávejme lásku
Rozsévač
Rozžíhá
Růžencová
Rybáři lidí
Řek' jednou Mojžíš
Salvátor mundi
Sanctus
Sám voláš nás
Shlédni dnes, prosíme ..
Skrytý přišel k nám . . .
Skrze něj
Sláva a dík tobě
Sláva Bohu
Sláva Bohu
Sláva na výsostech Bohu
Slunce
Slunce Kristovy lásky .
Slunce z Nazaretu
Slyš nás
Slyším
Slyšme, slyšme píseň ..
Slyšte, bratři, pozvání .
Slyšte zvěst
Spiritum tuae caritatis .
Spiritus est qui vivificat
Spí v jesličkách
Spoj nás v jedno, Pane .
Spolu lámejme
S rosou tvého požehnání
S vírou, pokorou
Stále jen
Stále, stále
Stále víc
Stojím před tebou
Stolní I
Stolní II
Surrexit Dominus vere
Surrexit Christus
Svatební
Svatý
Svatý
Svatý II
Svatý Duchu, sestup k nám
Svorni jsme
Svý kroky rozezpívej
Syn Boží
Synové
Šalom
Šli plni smutku
Šly zrána ke hrobu
Tady u tvých nohou
Tajemství
Ten hlas
To anděl kámen odvalil
Tobě
Tobě patří chvála
Tohle byl opravdu Syn Boží . . .
Tolik planých slov
Tomu, kdo pro žal hlavu věší ..
Toto je den
To vám bratři zpívám
To vám bylo pozdvižení
Trním, blátem jsi šel
Turínskými ulicemi
Tvé jsme my
Ty hvězdo betlémská
Ty sám
Ubicaritas
Údolí suchých kostí
Učedníci
Uslyším
Ústa otvírám
Už svitlo jitro nedělní
Už zasvitla
Už usíná tráva
Úžasná láska
Vánoční
V čas úzkosti
V důvěře jsme zde shromážděni
Večerní prosba
Večeříme, Pane, s tebou
Vedou tě v poutech
Veď mé kroky, Pane
Vejdi pod střechu
Velehrad víry
Veliká je novina
VeniCreator
Ve stáji děťátko
Věčně krásný Stvořiteli moří
Věřím, že voláš mě
Vím, že slovo tvé
Vítej, Don Bosco
Vítězi k poctě zpívejme
Volá nás věčný Pán
Volám haleluja
Volám k tobě, Hospodine
Vše, co mohu dát
Všechny národy
Všichni sejdeme se v nebi
V ten den, kdy Pán
Výkřik země k nebi letí
Vzdejme Pánu díky
Vždycky mi bylo záhadou
Zacheus
Za chleba dar
Zaradoval jsem se
Záře z Galileje
Zase k tobě volám
Za to, že v stromech přečtu život
Za to, žes dal zemi květy
Za vše, cos mi daroval
Za všechny zvony katedrál
Zde Bůh, zde Pán
Zdrávas
Zní
Zpívej dál
Zpívej haleluja
Zpívejme Hospodinu
Zpívej Pánu
Zůstaňte
Zůstaň tu s námi
Žalm 23
Žalm 28
Žalm 86
Žalm 107
Žalm 115
Žalm 127
Žalm 140
Žehnej, Otče, tyto dary
Živý je Pán

Podobné dokumenty

rejstřík - wichterle.cz

rejstřík - wichterle.cz Křesťanům stále vládne . . . . . . . . . . . 209 Kříž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 Láska Kristova . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Láska tvá . . . . . . . . . . ...

Více

Ukázka z knihy

Ukázka z knihy Na Hospodina jsem čekal toužebně a on se naklonil a uslyšel můj křik. Z vlhké jámy vytáhl mě, z kalné bažiny, mé nohy postavil na pevné skále, mé kroky upevnil. Do úst mi vložil novou píseň, chvalo...

Více

Dokument o liturgické hudbě (pro mládež)

Dokument o liturgické hudbě (pro mládež) 1. Zásady pro výběr liturgické hudby a zpěvu 6. Liturgický zpěv je součástí aktivní účasti věřících na liturgii, proto je nutné mu věnovat patřičnou pozornost a podporovat ho.4 Protože posvátnost l...

Více

Adoramus te, Domine - P. Robert Bergman, osobní web

Adoramus te, Domine - P. Robert Bergman, osobní web 68. Na oltář Na oltář, na oltář, chléb a víno patří na oltář. Na oltář, na oltář, trápení a radost přece patří na oltář, na oltář, patří na oltář. 69. Naplň Pane Naplň, Pane, naplň mne, naplň, Pane...

Více