Manuál - POLNA corp. sro

Komentáře

Transkript

Manuál - POLNA corp. sro
SAMOÈINNÝ REGULÁTOR
TLAKOVÉ DIFERENCE
TYP ZSN 5
NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE
Tøinec 2000
Samoèinný regulátor tlakové diference typ ZSN 5
1
1. POPIS FUNKCE
Regulátor se skládá ze tøí hlavních rozebíratelnì spojených èástí (obr. 5): ventilu
(01), pohonu (02) a nastavovacích pružin (03).Ventil regulátoru je jednosedlové
konstrukce s odlehèenou kuželkou; pohon membránový(160 cm 2 ,
320 cm2) s horní a spodní èásti skøínì sešroubovanou šrouby; nastavovací pružiny
pro nastavení tlakové diference regulovaného tlaku pomocí pružiny se vstupním
napìtím, zabudovány souose s ventilem a pohonem. Ventil regulátoru je bez
pøívodu média otevøen. Impuls zvyšené hodnoty tlaku, tlakové diference je
pøivádìn impulsní trubkou pøes nárožní šroubení (51) nad membránu (29) pohonu
(02) smìrem od nastavovacích pružin (03). Impuls snížené hodnoty tlaku, tlakové
diference je pøivádìn impulsní trubkou pøes pøímé šroubení (50) pod membránu
pohonu (02) smìrem od ventilu (01). Nárùst tlakové diference nad hodnotu
nastavenou pomocí nastavovacích pružin(60,61,62)zpùsobuje prùhyb
membrány,posun táhla (37) pohonu s kuželkou (5) ,èímž dochází k zavírání
ventilu do momentu, kdy hodnota tlakové diference dosáhne nastavené hodnoty.
Je-li regulátor zabudován do pøívodního potrubí, místa pro odbìr impulsu tlakové
diference je nutné instalovat za výstupem z regulaèního ventilu.Je-li naopak
regulátor zabudován na odvodním potrubí, místa pro odbìr impulsu tlakové
diference je nutné instalovat pøed vstupem do regulaèního ventilu.
2. TECHNICKÁ DATA
KVS
(m3/h)
1)
DN
plný prùtok
redukovaný
prùtok
Souèi ni tel hluku Z
Typ regulace
Rozsah nastavení (kPa) 2)
Maxi mální tlak v komoøe
pohonu (MPa)
D ovolený pokles tlaku
ve venti lu (MPa)
Jmenovi tý tlak venti lu
Maxi mální teplota
médi a (OC )
1)
2)
2
15
3,2
1
1,6
2,5
0,65
20
5
1,6
2,5
3,2
0,6
25
8
2,5
3,2
5
32
12,5
40
20
50
32
65
50
80
80
10 0
12 5
5
8
12,5
20
32
50
0,55
10...40;
0,45
proporci onální
20...80;
40...160;
0,4
0,35
80...320
2,0
1,2
1,0
tìleso venti lu ze šedé li ti ny
tìleso venti lu z tvárné li ti ny
tìleso venti lu z uhli katé
a kyseli novzdorné oceloli ti ny
vodní pára
voda
plyny
P N 16
P N 16 ; P N 2 5
P N 16 ; P N 2 5 ; P N 40
200
150
80
Jiné prùtokové souèinitele Kvs - na objednávku
Jiné rozsahy pružin - na objednávku
Samoèinný regulátor tlakové diference typ ZSN 5
Rozmìry a hmotnosti:
DN
15
20
25
32
40
50
65
80
10 0
A
L
mm
47 0
48 5
49 0
49 5
605
6 15
13 0
15 0
16 0
18 0
200
230
290
3 10
350
Hmotnost
venti lu (01)
kg
4,0
5,1
5,6
8,5
10,6
14,0
23,0
29,0
44,0
Hmotnost
Rozsah
nastavení
kP a
10...40
20...80
40...160
80...320
C
Pohon
(02)
mm
282
9,1
2 15
4,4
DN
65...100
Nastavovací pruži ny
(03)
kg
2,4
2,8
D N 15...50
3,2
3,6
5,0
6,3
Obr. 1 Rozmìry regulátoru ZSN 5
Samoèinný regulátor tlakové diference typ ZSN 5
3
Regulace
Montហna pøívodním potrubí
Kondenzaèní nádoba
( pro páru)
Stávající pøípoje
Pøípoje k provedení z TR 6 x 1
Montហna odvodním potrubí
Kondenzaèní nádoba
( pro páru)
Stávající pøípoje
Pøípoje k provedení z TR 6 x 1
Obr.2 Schéma zapojení regulátoru ZSN 5
4
Samoèinný regulátor tlakové diference typ ZSN 5
3.
PROVOZNÍ PODMÍNKY
Pohon
Regulovaná soustava
Pro zaruèení správné funkce regulátoru tlaku je nezbytné:
· Dùkladné vyèištìní potrubí pøed montáži od mechanických neèistot, rzi,
okují po válcování , po svaøování a jiných cizích tìles.
· Namontování pøed regulátorem mechanického filtru typu FS – 1.
· Používání na impulsních pøevodech pojistného tøícestného ventilu typu
ZWB-3-R nebo dvou ventilù typu ZWD 1.
· Nepouživání výrobku poškozeného pøi dopravì nebo nesprávným skladováním. Poškozený výrobek je nutné opravit a provìøit jeho správnou funkci.
· Odstranìní dopravních záslepek a zkontrolování jestli uvnitø ventilu nejsou
neèistoty nebo cizí tìlesa.
· Udržování teploty okolí v rozmezí 5 - 50°C.
· Obèasné èištìní vložky mechanických filtrù.
· Jednou roènì provést kontrolu regulátoru tlaku spojenou s vyèištìním vnitøních neèistot.
Obr. 3 Schéma tøícestného ventilu ZWB-3-R
4. MONTÁŽ
· Regulátor je urèen pro pøírubové pøipojení se svislou osou nastavovacích
pružin s dovolenou odchylkou 30°. Pro teplotu média vyšší než 135°C se
doporuèuje montហventilu s nastavovacími pružinami smìrem dolù od vodorovné osy potrubí. Je-li z technických dùvodù nutná montហregulátoru
tlaku do svislého potrubí,pak je nutné podepøít pohon regulátoru dodateènou konzolou.
· Pøed i za regulátorem je nutné dodržet minimální délku rovné èásti potrubí
rovnající se pìtinásobku jmenovité svìtlosti ventilu regulátoru..
· Regulátor a filtr je nutné pøi montáži zabezpeèit pøed zneèištìním od okují
pøi svaøování.
· Impulzní potrubí provedené z mìdìné trubky ø 6 x 1 napojit do skøínì
Samoèinný regulátor tlakové diference typ ZSN 5
5
pohonu pomocí spojky, která je souèástí regulátoru tlaku. Impulzní potrubí
zvyšeného tlaku „+“ napojit do skøínì pohonu ze strany nastavovacích pružin (03) a impulzní potrubí sníženého tlaku „-“ napojit do skøínì pohonu ze
strany ventilu (01). Je nutné vyhnout se øešení s pøíliš dlouhým impulzním
potrubím, velkému poètu kolen, spojek a jiných prvkù zvìtšujících prùtokový odpor.
· V blízkosti odbìrného místa impulzu tlaku je tøeba namontovat kontrolní
manometr s vhodným rozsahem.
· Pøi použití regulátoru tlaku pro páru o teplotì 150°- 200°C je nutné na impulzní potrubí namontovat kondenzaèní nádobu (obr. 4) dle schématu obr.2.
V pøípadì nedodržení této podmínky dojde k poškození membrány a tìsnìní pohonu regulátoru.
V pøípadì,že teplota páry v porubí v místì odbìru sníženého tlaku “-“ pøesahuje 150°C je bezpodmíneènì nutné použití kondenzaèní nádoby také
na impulzním potrubí „-“.
Obr. 4 Kondenzaèní nádoba
5. UVEDENÍ DO PROVOZU
Po namontování regulátoru tlaku a filtru, pøipojení impulzních pøevodù
a ventilu ZWB-3-R je tøeba provést následující úkony:
a) pøivést médium do regulátoru tlaku - ventilky 1, 2 a 3 ventilu ZWB-3-R (obr.3)
jsou v uzavøené poloze,
b) otevøít ventilky 1 a 3 za úèelem pøivedení média do horní a spodní skøínì
pohonu (ventilek 2 je v uzavøené poloze),
c) uzavøít ventilek 3 a otevøít ventilek 2,
d) uzavøít ventilek 2 a lehce povolit pøipojku impulzního potrubí „-” s pøímým
šroubením (pol. 50 obr. 5) za úèelem odvzdušnìní skøínì pohonu „-” ,
e) došroubovat pøípojku tak,aby pøestala pøetékat, následnì otevøít ventilek 2,
uzavøít ventilek 1 a lehce povolit pøípojku impulzního potrubí „+” s nárožním
šroubením (pol 51, obr. 5) za úèelem odvzdušnìní skøínì pohonu „+” ,
f) došroubovat pøípojku tak, aby pøestala pøetékat pak otevøít ventilek 1,
6
Samoèinný regulátor tlakové diference typ ZSN 5
g) pozorováním hodnot na manometrech nastavit požadovanou tlakovou diferenci
seøízením napìtí nastavovacích pružin (03) pootaèením napínacího šroubu
(pol.68,obr.5). Po zkontrolování správné funkce regulace je tøeba zaplombovat
napínací šroub využitím vhodných otvorù napínacího šroubu.
V pøípadì použití ventilù typu ZWD1na impulzních potrubích je nutné pøivést
signál do horní a spodní èásti skøínì souèasnì, aby se zamezilo hydraulickým
rázùm. Následnì provést pracovní úkony dle bodù d, e, f, g.
6. OBSLUHA
Po uvedení do provozu a nastavení požadované hodnoty tlaku nevyžaduje regulátor další obsluhu s výjimkou obèasného èištìní vložky filtru FS-1.
7.
KONZERVACE A OPRAVY
V dobì záruèní lhùty je dovolená pouze zmìna nastavení hodnoty výstupního
tlaku nastavovacími pružinami nebo odstranìní pøípadných netìsnosti na membránì (29) dotažením šroubù spojujících horní a spodní skøíò pohonu (02).
Rozsah oprav a údržby regulátoru tlaku je následující:
· výmìna tìsnícího sedla (2b)
· výmìna tìsnìní kuželky (7)
· výmìna membrány pohonu (29) a tìsnìní táhla (33, 35)
7.1
Výmìna tìsnícího sedla.
V pøípadì zjištìní netìsnosti sedla ventilu je nutné provést následující èinnosti:
a) uzavøít pøívod média do regulátoru tlaku,
b) uzavøít ventily ZWB-3-R (ZWD1), následnì odpojit impulzní potrubí od
pohonu,
c) odšroubovat matice (11) spojující pøítlaènou pøírubu (3) s tìlesem ventilu (1)
d) vymontovat z tìlesa pohon spolu s nastavovacími pružinami, pøítlaènou pøírubou (3) a kuželkou (5),
e) vytáhnout z tìlesa ventilu (1) vodící pouzdro (4),
f) vyšroubovat sedlo pomocí speciálního klíèe pro sedla. Po vyšroubování sedla peèlivì vyèístit závit a pøipojovací plochy tìlesa,
g) pøed zašroubováním nového sedla je tøeba na závit nanést tenkou vrstvu
tìsnícího tmelu, který rovnìž zabraòuje zadøení. Je možné použít napø.
LOCTITE 767.
Montហnového sedla provádìt v opaèném sledu k demontáži. Je tøeba pamatovat na nutnost výmìny tìsnìní tìlesa ventilu (9).
Samoèinný regulátor tlakové diference typ ZSN 5
7
7.2 Výmìna tìsnìní odlehèené kuželky
V pøípadì nutnosti výmìny tìsnìní odlehèené kuželky postupujeme takto:
a) provést èinnosti dle bodù 7.1 a, b, c, d, e
b) rozpojit spojku (6) s tømenem ventilu (37) ohybem spojky s kuželkou kolmo
k ose táhla,
c) odšroubovat kuželku (5) ze spojky (6),
d) sundat tìsnící kroužek (7) a nahradit jej novým.
Montហprovádìt v opaèném sledu k demontáži. Je tøeba pamatovat na dodržení stejné vzdálenosti zašroubování spojky (6) do kuželky (5) a také na nutnost
výmìny tìsnìní tìlesa ventilu (9).
7.3
Výmìna membrány pohonu a tìsnìní tømenu
V pøípadì nutnosti výmìny membrány (29) nebo tìsnìní táhla pohonu (37) je
nutné provést následující èinnosti:
a) uzavøít pøívod pracovního média do regulátoru tlaku,
b) povolením napínajícího šroubu nastavovacích pružin (03) je nutné zajistit
minimální tlak pružin,
c) vyšroubovávat komplet nastavovacích pružin (60, 61, 62) a souèasnì vyšroubovávat napínací šroub (68),
d) rozmontovat spojení táhla pohonu (37) s napínacím šroubem (68) tak,že
pøesuneme pouzdro (59) smìrem k pohonu a rozpojíme dìlenou spojku
(58) a tìsnící kroužek (63),
e) odšroubovat matice (11) a vymontovat ventil (01),spodní èást skøínì pohonu
(18) spoleènì s pøírubou a kuželkou (5),
f) rozpojit spojku (6) s táhlem (37) ohnutím spojky s kuželkou kolmo k ose
tømenu,
g) vytáhnout táhlo s membránou (29) ze spodní èásti skøínì (18),
h) odšroubovat matici (27), sundat desku membrány (28) a opotøebovanou
membránu (29),
i) vyšroubovat šroubovou ucpávku (32), vymìnit utìsnìní táhla (33, 35)
Montážní práce se provádìjí v obráceném poøadí k demontáži. Je nutné pamatovat na výmìnu tìsnìní tìlesa ventilu (9). Závitová spojení pohonu s nastavovacími pružinami je nutné opatøit prostøedkem proti uvolòování (napø. LOCTITE
243). Povrchy tømenu pohonu, kuželky a regulaèního vodícího šroubu potøít
slabou vrstvou silikonového maziva (napø. UNISILIKON L 50/2). Spojení pohonu
s nastavovacími pružinami a také závit na regulaèním šroubu potøít prostøedkem proti zadøení (napø. LOCTITE 767).
8. MOŽNÉ ZÁVADY A ZPÙSOB JEJICH ODSTRANÌNÍ:
a) netìsnost skøínì membrány (19):
· dotáhnout šrouby skøínì pohonu,
8
Samoèinný regulátor tlakové diference typ ZSN 5
· vymìnit membránu (29)
b) netìsnost na tømenu nebo netìsnost tìsnìní tìlesa ventilu (9):
· vymìnit tìsnìní
c) propouštìní na tìsnícím sedle:
· odstranit mechanické neèistoty uvnitø ventilu
· výmìnit sedlo
d) zánik regulaèní funkce regulátoru tlaku:
· zkontrolovat prùtok, vyèistit impulzní potrubí
· vymìnit membránu, je-li poškozená
· zkontrolovat správné spojení spojky (6).
K opìtovnému spojení tømenu (37) dojde po pøivedení tlaku na membránu ze
strany nastavovacích pružin (03).
9. BEZPEÈNOSTNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ
Pro bezpeèné používání výrobku je nutné dodržovat následující podmínky:
· K demontáži regulátoru tlaku z potrubí nebo demontហèástí, které mají
kontakt z médiem, mùže dojít pouze za pøedpokladu, že tyto èásti již nejsou pod jeho vlivem.
· Nastavovací pružiny jsou stlaèeny. Pøi manipulaci jsou konstrukènì zabezpeèeny proti úplnému uvolnìní. V pøípadì nutnosti výmìny pružin, je
nutné je zajistit proti uvolnìní tak, aby bylo možné je bezpeènì vymìnit.
· V pøípadì použití kondenzaèní nádoby je nutné ji obèas kontrolovat a pøípadnì doplnit vodou. Regulátor musí být namontován do potrubí nastavovacími pružinami dolù a kondenzaèní nádobou v úrovni vyšší než komory pohonu, aby se zamezilo zavzdušnìní obvodu a vytékání vody..
10. LIKVIDACE ODPADU
Po skonèení životnosti regulátoru tlaku je nutné regulátor demontovat z potrubí,
rozmontovat a roztøídit díly podle jednotlivých materiálù na souèásti kovové (barevné kovy, kyselinovzdorné a uhlikaté oceli), pryžové (membrány, tìsnìní) a
umìlé hmoty (plochá tìsnìní,ucpávková tìsnìní,souèástky elektrického vybavení,záslepky). Pøi likvidaci odpadu je nutné postupovat dle platných smìrnic
o nakládání s druhotnými surovinami. Pro výrobu nejsou používány materiály,
u kterých likvidace ohrožuje životní prostøedí.
11. NÁHRADNÍ DÍLY
Základními náhradními díly jsou: membrána (29), tìsnící sedlo (2b) , tìsòící
prvky kuželky (7), tømenu (33, 35) a tìsnìní tìlesa ventilu (9).
Možné je ovšem objednání také jiných náhradních dílù regulátoru tlaku dle pøání
zákazníka.
V objednávce je nutné uvést typ regulátoru tlaku, jmenovitou svìtlost, hodnotu
nastaveného tlaku, hodnotu Kvs a také název dílu a jeho èíslo dle obrázku 5.
Samoèinný regulátor tlakové diference typ ZSN 5
9
Obr.4 Regulátor tlaku typ ZSN 5
10
Samoèinný regulátor tlakové diference typ ZSN 5
Polož ka na
obráz ku
1
2a
2b
3
4
5
6
7
8
9
10
11
18
19
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
50
51
52
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
10 0
10 1
N áz ev èástí
Tìleso
Standartní sedlo
Tìsnící sedlo
Pøítlaèná deska
Vodící pouzdro kuželky
Kuželka
Spojka
Tìsnící kroužek
Svìrný prsten
Tìsnìní tìlesa
Šroub
Mati ce
Skøíò pohonu spodní
Skøíò pohonu horní
Speci ální mati ce
Mati ce
D eska membrány
Membrána
Svìrný prsten
Mati ce
Šroubová ucpávka
Sada tìsnìní
Podložka
Tìsnící kroužek
Vodící pouzdro
Táhlo pohonu
Šroub
Mati ce
Šroubení pøímé
Šroubení nárožní
D ržák
Napínací deska
Opìrná deska
Opìrná deska pruži n
Kloub
Spojka dìlená
Pouzdro
Pruži na I
Pruži na II
Pruži na III
Tìsnící kroužek
Pouzdro
Vedení
Svìrný kroužek
Závi tové pouzdro
Napínací šroub
Fi remní štítek
Nýt
Oz naèení
souboru
Venti l (01)
Pohon (02)
Nastavovací
pruži ny (03)
ZSN 5 - Oznaèení a názvy èástí na obrázku
Samoèinný regulátor tlakové diference typ ZSN 5
11
12. PØÍSLUŠENSTVÍ
Dodávané s výrobkem:
· matice a svìrný prsten pro impulzní potrubí
Na objednávku:
· mechanický filtr sítkový FS 1,
· spojka pøímá pro trubky ø 6 x 1,
· spojovací šroubení NPT ¼ “,
· impulzní trubka ø 6 x 1,
· klíè pro nastavení žádané hodnoty tlaku,
· klíè pro montហa demontហsedla ventilu,
· kondenzaèní nádoba,
· ventil ZWB-3-R,
· ventil ZWD 1.
Výrobce a distributor:
POLNA Corp. spol. s r.o.
Nám. Svobody 526 739 61 Tøinec
CZECH REPUBLIC
Tel./Fax: +420 - 659 - 321 088
12
Vydání ZSN 5/CZ/11/00
Samoèinný regulátor tlakové diference typ ZSN 5

Podobné dokumenty

váš průvodce polskými značkami - Polagra

váš průvodce polskými značkami - Polagra Stroje nad 3m jsou hydraulicky skládací a vybaveny automatickou blokací servomotorů, v  souladu s požadavky nejnovějších směrnic Evropské unie. Každý stroj je vyroben z  tlustostěnných materiálů, v...

Více

Univerzální navrtávací pas, záslepka

Univerzální navrtávací pas, záslepka vìtší jmenovité svìtlosti na dotaz; za pøíplatek možno obdržet i se zemnìním

Více

Mikrometry třmenové analogové

Mikrometry třmenové analogové Provedení: standardnì ocelový tømen se souèinitelem teplotní délkové roztažnosti 11,5 x 10-6oC-1± 2 x 10-6oC-1. Mikrometry s hliníkovým tømenem mají podstatnì vyšší tuhost, deformaèní chyby jsou za...

Více

Ceník topenářských armatur Oventrop

Ceník topenářských armatur Oventrop 1 Armatury pro otopná tìlesa Termostatická hlavice „Uni XH” Termostatická hlavice „Uni XHM” Termostatická hlavice „Uni XHT” Termostatická hlavice „Uni XHZ” Termostatická hlavice „Uni XHB” Termostat...

Více

Přímočinné regulátory tlaku

Přímočinné regulátory tlaku a RD 103 D jsou armatury urèené k udrování konstantní tlakové diference nebo konstantního prùtoku (pøi pouití clony) na daném zaøízení. To zabezpeèuje membrána, která je vystavená úèinkùm vstupní...

Více

pvc tlakové tvarovky a ventily

pvc tlakové tvarovky a ventily PE COMPRESSION x FEMALE BSP THREAD KULOVÝ VENTIL PE S VNITØNÍM ZÁVITEM COMPRESSION PE x FEMELLE A VISSER BSP

Více

oblečení axon

oblečení axon dop. MOC: 2490,- Kè urèení: nepromokavá sportovní bunda popis: volný støih, odepínací rukávy, anatomický støih rukávù, sí. podšívka, prodloužený zadní díl, odvìtraná záda, volné zakonèení, stahová...

Více

Směšovací uzly SUMX

Směšovací uzly SUMX n max. povolený tlak vody u SUMX 1–12 ....... 0,8 MPa n max. povolený tlak vody u SUMX 18 ........... 0,3 MPa n max. povolený tlak vody u SUMX 28-90 ...... 0,6 MPa Pro instalace s teplotou topné vo...

Více