Kde jsou dva nebo tři aneb cestou dvou bratří

Komentáře

Transkript

Kde jsou dva nebo tři aneb cestou dvou bratří
diecézní setkání dětí
s otcem biskupem na Prašivé
Kde jsou dva nebo tři
aneb cestou dvou bratří
1. července 2013
OBSAH
KDE JSOU DVA NEBO TŘI
ANEB POMÁHÁME ELIŠCE
Program............................................................................................................. 2
Kde jsou dva nebo tři aneb pomáháme Elišce.......................................... 3
Co se stane s donesenými knihami?............................................................. 3
Kdy ti naposledy někdo pomohl a udělalo ti to radost?..................... 4
O poutním místě na Prašivé........................................................................... 5
Zpěvník............................................................................................................... 6
Plánek stanovišť............................................................................................... 8
Stanoviště........................................................................................................ 10
O nás................................................................................................................ 24
V rámci diecézního setkání dětí na Prašivé jsme dětem nabídli zapojit
se do realizace pomoci, kde je nutná spolupráce.
Na www.prasiva2013.cz nalezli příběh Elišky, která bydlí se svou maminkou, dvěma sestrami a pejskem v Ostravě a narodila se s těžkým
postižením. Neumí chodit a špatně vidí a mluví. Eliška se pohybuje na
vozíčku a potřebovala by pořídit zvedátko do sprchy.
Informace a fotografie ze setkání na Prašivé naleznete na internetových stránkách www.kpc-ostrava.archa.info
PROGRAM
Areál Kamenité
10.00 Zahájení a úvodní program
10.30
Mše svatá s otcem biskupem Františkem V. Lobkowiczem
11.30
Výstup na horu Prašivá
Hora Prašivá
13.00 Program na stanovištích
15.30 Závěrečné požehnání
CO SE STANE S DONESENÝMI KNIHAMI?
V loňském roce jste na setkání na Prašivé přinesli nejrůznější trvanlivé
potraviny, které zaplnily na 35 krabic. Pracovníci opavské Charity
je odvezli pro své klienty ve Středisku chráněného bydlení a následné péče, v Naději – Středisku krizové pomoci a v Domě sv. Cyrila
a Metoděje pro zrakově postižené. Děkujeme.
Letos s sebou přinášíte knihy, které si můžete mezi s sebou vyměnit, nebo je nechat. Ty, které nám tady necháte, si rozeberou farní
knihovny.
2
3
O POUTNÍM MÍSTĚ NA PRAŠIVÉ
Děti na webových stránkách www.prasiva2013.cz odpovídaly:
Tereza:
Můj Tatínek mi pomohl
s domečkem pro želvy a já
jsem moc za to ráda!!!
Kristýna Týna:
Naposled mi pomohla asi
spolužačka, která mi půjčila mapu do zeměpisu, a já
nedostala poznámku.
Lucka:
Dnes, když
mi
J
pěkně vyže babička
Kdy ác hym:
hlila šaty n
ž mi
a
z
ít
ř
e
m
jš
í vystoupen
uděl
a
m
i
í.
ala
n
sníd ka
ani.
Joanna:
Když mi kamarádky ze třídy
pomohly při
učení.
Vojta:
Když mi ta
ťka pomohl
přihlásit se
na počítač
ovou hru.
Honzík:
Když jsem
dnes zapo
mněl
batoh, kam
arád mi vz
al svačinu a pití
do svého b
atohu.
Barbora:
Taťka, který mi navýšil
paměť v notebooku :-)
Beata:
Před týdnem js
em ztratila flétn
u a měla
jsem se jít zepta
t řidiče autobu
su, jestli se v autobuse
nenašla. Moc js
em se
bála, ale šla se
mnou má kama
rádka
a dodala mi od
vahu, moc jsem
byla
ráda, když tam
flétna byla, a d
ěkuji mé
kamarádce, že
mi pomohla.
Karel:
Kamarád p
ři fotbale.
Společně js
me dali gó
l.
Každou odpovědí získaly děti pro Elišku 50 Kč. Časopis Duha
věnoval 20 000 Kč a k němu se přidali i další dárci. Děkujeme!
Dnes, přímo tady na Prašivé, předá Elišce redakce časopisu
Duha celý finanční obnos.
Držíme Elišce palce také do dalších dní a děkujeme všem,
kteří se zapojili do pomoci – totiž, kde jsou dva nebo tři,
tam se pomoc daří!
4
Malá Prašivá je hora nacházející se na severním okraji CHKO Beskydy. Téměř na jejím vrcholku se nachází dřevěný poutní kostel a turistická chata s rozhlednou.
Kostel svatého Antonína Paduánského tady stojí od roku 1640 a je
s ním spojena tato legenda: Hrabě Jiří z Oppersdorfu, majitel frýdeckého panství, lovil okolo roku 1640 v okolí kostela. S lovem nebyl stále
spokojen – toužil po mimořádném úlovku. Náhle spatřil statného jelena s nádherným parožím, vystřelil tedy, ale jelena stačil jen poranit.
Raněné zvíře se rozběhlo proti hraběti, a tak hrabě uskočil za pařez.
Jelen ho dostihl a chtěl ho probodnout parožím. Ale prudkým nárazem do dřeva uvěznil hraběte i sebe. Hrabě omdlel a vyčerpaného ho
našli muži z jeho družiny. Hrabě se poté rozhodl z vděčnosti postavit
kostelík na místě, kde se vše stalo.
Kostel byl původně zasvěcen svatému Ignáci z Loyoly a až od roku
1673 památce svatého Antonína Paduánského. Přijďte se podívat na
hlavní oltář s obrazem svatého Antonína, který namaloval malíř Vanke
z Těšína, a na obraz Panny Marie Pomocnice.
Kostel má také od nedávna nový šindelový „kabát“. Tento kostel patří pod Římskokatolickou farnost
Dobrá.
www.mojeduha.cz
5
http://ado.cz/poutni/prasiva/prasiva.htm
Kdy ti naposledy někdo pomohl
a udělalo ti to radost?
ZPĚVNÍK
ŽALM
ÚVODNÍ PROGRAM
Jděte do celého světa
a hlásejte evangelium.
Toto je den
ZPĚV PŘED EVANGELIEM
/: Toto je den, :/
/: který dal nám Pán. :/
/: Veselme se, :/
/: a radujme se v něm. :/
Toto je den, který dal nám Pán, veselme se a radujme se v něm, toto je
den, toto je den, který dal nám Pán.
Zpívej haleluja
3. Neseme všechny prosby našich
bratří. Přijmi, Pane, tyto dary.
Neseme vše, co Tobě v oběť patří.
Přijmi, Pane, tyto dary. Ref.
na věky, v Tvém jménu je síla, Ty jsi
alfa omega, /: Ty jsi Ježíš, Ty jsi Pán,
vládce můj. :/
Všichni jsme jedno tělo
ODPOVĚĎ
PŘI EUCHARISTICKÉ MODLITBĚ
1. Zpívej haleluja, zpívej haleluja,
zpívej, spasení mé je Ježíš. Koupil
mne svojí krví, drahou nevinnou krví,
koupil mne svojí krví Ježíš, Ježíš.
Amen, amen.
2. Jásej haleluja, jásej haleluja,
jásej, smíření dal mi Ježíš. Zmíral
Haleluja šabalaba labam bam
za moje viny, on sám, tolik nevinný,
Ref. /: Haleluja šabalaba labam
zmíral za moje viny Ježíš, Ježíš.
bam. :/ Amen, amen.
1. /: Ježíš je Pán a já mám ho rád. :/ Amen, amen.
3. Tančím, haleluja, tančím haleluja,
Amen, amen. Ref.
tančím, vzkříšení dal mi Ježíš. Přijde,
2. /: On za mě zemřel a z mrtvých
on mi to slíbil, přijde, vždyť mi to slívstal. :/ Amen, amen. Ref.
bil, přijde s mocí a slávou Ježíš, Ježíš.
Amen, amen.
MŠE SVATÁ
4. Hrajte na harfu, loutnu, hrajte
na buben, flétnu, hrajte k oslavě
VSTUP
jména Ježíš. Hrajte na housle,
Velehrad víry
1. Bez naděje víry, bez lásky a síly
píšťalu, hrajte na cimbál, kytaru,
žili kdysi naši předkové. Do temnoty hrajte, vítězem stal se Ježíš, Ježíš.
světlo, místo strachu teplo přinesli jim Amen, amen.
svědkové.
Ref. Dali jste nám víru, nenechte nás PRŮVOD S DARY
Neseme na stůl
spát, vyproste nám sílu ve víře vždy
stát. Svatý Cyrile a Metoději, národ 1. Neseme na stůl chléb a kalich spásy. Přijmi, Pane, tyto dary.
český k vám dnes hledí: zachovejte
Neseme na stůl radost z čisté krásy.
víry Velehrad.
Přijmi, Pane, tyto dary.
2. Přešly bouře věků, válek, snů
Ref. Žízní má duše po Bohu pravdy
a reků, Velehrad v nich vždycky
jasné, prahne mé srdce po Bohu lásky
pevně stál. Králové a vůdci, umělci
a světci Boží pravdu šířili vždy dál. Ref. krásné.
2. Neseme také touhu svého srdce.
3. Bez naděje, víry, bez lásky síly
Přijmi, Pane, tyto dary.
znovu žijí naši přátelé. Do temnoty
světlo, místo strachu teplo vraťte nám Neseme starost otce farní obce.
Přijmi, Pane, tyto dary. Ref.
dnes, Boží svědkové. Ref.
Ref. Všichni jsme jedno tělo, spojil nás
Ježíš, nikdo není sám. Všichni jsme
Bože, Ty jsi dobrý, přijmi dík a chválu. jedno tělo, spojil nás Ježíš, on dal
život nám.
PŘIJÍMÁNÍ
1. /: Když jíte tělo mé a pijete mou
Mé srdce zpívá
Krev, budu žít ve vás budete v lásce
Ref. Mé srdce zpívá, radostí srdce
mé. :/ Ref.
zpívá, mé srdce zpívá, že v něm
2. /: Ve jménu Ježíše poklekne každý
vládne Pán. Nic neukrývá, v tvář
z nás, on je všech králů král a brzy
Páně jen se dívá, nic neukrývá,
přijde zas. :/ Ref.
zpívá do všech světa stran.
3. /: Cestou a Pravdou jsem, Beránek
1. Teď je chvíle radosti, teď je chvíle
nejtišší, jsem oběť jediná, jsem oběť
věčnosti, Ježíši. Nejsi teď Bůh neznánejvyšší. :/ Ref.
mý, jsme tu s Tebou, Ty s námi, Ježíši.
V soustu chleba bílém je Tvá i naše
Naplň, Pane
sláva, když sám Bůh se svým dětem
Naplň, Pane, naplň mne, naplň, Pane,
dává. Tys volal, jdem k Tobě změnit
mocí svou dnes srdce mé. Jsem jen
se k Tvé podobě, Ježíši, Ty jsi náš
Tvůj, jen Tvůj, chci dělat, co chceš sám,
Bůh! Ref.
tak mne naplň, Pane, žádám, tak mne
2. Všichni spolu v domě Tvém,
naplň, Pane, žádám.
my jsme dům a Ty jsi v něm, Ježíši.
Mír a láska nejsou snem ve Tvém
ZÁVĚR
světě radostném, Ježíši. S Tebou jde- Bůh je záštita má
me světem, i když se všude stmívá,
Ref. /: Bůh je záštita má, Bůh je záštis Tebou každá duše si zpívá. Dětem ta má, Bůh je záštita má, s Ním nemuvšech národů dáváš pravou svobodu, sím se bát. :/
Ježíši, Ty jsi náš Bůh! Ref.
1. Nevím, co mi zítřek tají, strasti bez
konce se zdají, mraky cesty zakrývají,
Tobě patří chvála
ale Bůh je spása má. Ref.
/: Tobě patří chvála, čest a sláva,
2. Každý den od procitnutí k nové
my zvedáme svoje dlaně,
honbě štvát mne nutí, nikde místa k
my voláme: „Ty jsi Pán!” :/
spočinutí, jenom v Bohu najdu mír. Ref.
/: Vždyť Ty jsi Pán, Ty jediný,
Ty jsi Král, Ty jsi tolik nádherný, celý 3. Kolem svět se rve a plení, lidské
vztahy zlato mění, Bože, dej, ať v posvět se Ti klaní. :/
Neboť Tvé je království, moc i sláva
kušení, vím, že Ty se staráš sám. Ref.
6
7
PLÁNEK STANOVIŠŤ NA HOŘE PRAŠIVÁ
Kde jsou dva...
19.
TAM
SE
VYSÍLÁ
WC
ZDRAVOTNÍK
18.
TAM
SE
DÍLO
DAŘÍ
17. TAM
TO
ŽIJE
16.
TAM
NENÍ
NUDA
15.
TAM
SI TO VYZKOUŠÍME
13. TAM
SE TO
PÍŠE
14. TAM
JE
POHODA
12. TAM JE
DOBRODRUŽSTVÍ
20. TAM TO JEDE
11.
TAM SE
OBDARUJEME
OBČERSTVENÍ
WC
22. TAM SE PORADÍME
24. TAM
JE VESELO
23. TAM VÍCE VÍME
10. TAM
SE NEZTRATÍME
25. TAM SE TO DÍVÁ
21. TAM SI ZAHRAJEME
MOŽNOST ADORACE
1. TAM
JSME
TAKÉ
MY
3. TAM
NÁM
CHUTNÁ
2. TAM SI
POMŮŽEME
8
4. TAM SI
ZAZPÍVÁME
5. TAM
JE CÍL
BLÍZKO
6. TAM
SE ŠÍŘÍ
DOBRÉ
ZPRÁVY
9. TAM
SE TO
STAVÍ
7. TAM
TO
UHODNEME
9
8. TAM
TO
JDE
STANOVIŠTĚ
Každé stanoviště je označeno stopou. Když si některá z nich projdete, můžete si stopu vybarvit pastelkou.
KDE JSOU DVA, TAM NÁM CHUTNÁ
V kostele je během odpoledního programu možnost ztišení a soukromé modlitby.
Víte, co Slované jedli? Ochutnejte jídla, která Slované
připravovali za časů Konstantina a Metoděje, a poznejte
různá koření. Umelete mouku pomocí mlýnského kamene?
1.
KDE JSOU DVA, TAM JSME MY
Popovídejte si spolu a zapište odpovědi:
Můj kamarád / moje kamarádka se jmenuje
...............................................................................
Dozvěděl jsem se o něm/ní, že
...............................................................................
Spolu zvládneme...............................................................................
To, že jsme dva, má mnoho výhod. Třeba
.............................................................................................................
To, že jsme dva, má i nějaké nevýhody. Třeba
.............................................................................................................
Naše podpisy
2.
..................................... + ......................................
KDE JSOU DVA, TAM SI POMŮŽEME
Dokážete spolu unést někoho na nosítkách?
Unesli jsme spolu
..............................................................................
Na Velké Moravě žilo v době Konstantina a Metoděje asi 300 tisíc obyvatel.
Kolika let si myslíš, že se lidé dožívali? Dnes není neobvyklé, že máš 80 letou
prababičku. Tehdy se však lidé dožívali průměrně jen 40 let. Mnoho dětí
umíralo hned po porodu a 10 let se dožila jen polovina z narozených dětí!
10
3.
Staří Slované jedli na zemi u ohně z velkých mis nebo kolem nízkých desek.
Používali nože a lžíce, které se podobaly těm dnešním. Nejjednodušší úpravou
masa bylo pečení na rožni. Na Velké Moravě se pěstovaly obilniny jako pšenice, ječmen,
žito nebo rež, oves, proso a bér (druh prosa). Náročné
bylo ruční mletí. Kvalitně semlít čtvrt kila obilí trvalo
dvě hodiny! Z mouky připravovali těsto, ze kterého
pekli na ohništi či na rozpálených kamenech placky
a později pirohy či koláče, které se potíraly medem.
Recept na jáhelník
Na dvě porce potřebujete:
300 g jáhel špetka soli
400 g jablek
80 g másla
vanilka a skořice
600 ml mléka
50 g cukru
100 g rozinek
2 vejce
50 g mletého máku
Jáhly opakovaně spařte vroucí vodou a propláchněte,
jinak by byly hořké! Poté je vložte do mléka, osolte a
vařte zvolna 8–10 minut. Občas zamíchejte. Nakonec
přidejte část cukru a nechte jáhly pod pokličkou asi
10 minut. Vznikne hustá kaše. Zapékací nádobu vymažte
máslem a vysypte mletým mákem. Z bílků vyšlehejte sníh,
zašlehejte do něho zbylý cukr. Do kaše vmíchejte máslo,
po zchladnutí nahrubo nastrouhaná jablka, rozinky
a žloutky. Nakonec zamíchejte sníh a celou hmotu vložte
do zapékací mísy, rozetřete ji, uhlaďte povrch a dejte
péci na půl hodiny do trouby vyhřáté na 180 stupňů.
Jáhelník podáváme ještě za tepla jako hlavní chod nebo
studený jako dezert. Přidejte kopeček kysané smetany
a polijte jej trochou medu nebo javorovým sirupem.
Dobrou chuť!
KDE JSOU DVA, TAM SI ZAZPÍVÁME
4.
Pojďte si zazpívat.
Slované se také uměli bavit, zpívat a hrát. Hudební nástroje
bývaly tvarově jednoduché. Dodnes se dochovaly jen nástroje z kosti a kovu. Například z dutých ptačích kostí se vyráběly jednoduché píšťalky. Některé flétničky byly vyráběny také
ze dřeva či jeleních rohů.
Víte, jak vypadaly „gusle“ nebo „gudky“? Nepřipomínají vám nějaké
české slovo? Oba jsou to strunné nástroje. Na gusle se hraje smyčcem, je
to tedy praprapradědeček houslí a na gudky se brnká jako na kytaru.
Na Velké Moravě se mohly objevit i různé harfy, bubínky či chrastidla.
11
5.
KDE JSOU DVA, TAM JE CÍL BLÍZKO
Trefíte šípem terč? Jeden napne luk a druhý bude mířit. Společně musíte trefit cíl. Tak pozor na čepice.
Slované se vytrvale bránili útokům silnějšího nepřítele – říši Východofranské.
Přestože neměli tak dokonalou výzbroj jako jejich protivníci, dokázali díky
opevněným hradiskům úspěšně čelit útokům. Když některý bojovník zemřel,
bývaly jeho zbraně položeny k tělu. Základem vojska byla družina složená
z jízdních bojovníků. K výzbroji patřilo především kopí a meč. Meče byly
vzácné. Bylo na ně totiž potřeba dost železa. Slované je nakupovali nebo
ukořistili v boji. Meč měl velkou hodnotu – mohl stát i sedm krav! Byly dlouhé
asi 90�100 cm a vážily 1 kg.
Co myslíte, že asi chtěli vzkázat ostatním lidem Konstantin a Metoděj?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
...................................................................................
KDE JSOU DVA, TAM TO UHODNEME
Umíte se dobře dívat? Na určitou dobu se dívejte na předměty (některé se vztahují k velkomoravské době) a pak do
sítě zapište nebo zakreslete, kde přesně byly. Podaří se vám
zapamatovat si je? Jste na to dva, tak držíme palce!
Prak a jeho výroba
Víte, že Slované používali pravděpodobně také prak? Zkuste si ho vyrobit, ale pozor! Je to
nebezpečná zbraň a je důležité dodržovat tyto zásady: Používejte prak jen v přítomnosti
dospělého. Střílíte-li, nesmí před vámi nikdo stát. Nestřílejte do neznáma (za zeď, do lesa,
za kopec atd.), tam, kde můžete něco zničit nebo se někdo může náhle objevit. Nejprve vyhledejte v lese větev, která se pravidelně rozdvojuje do tvaru písmene Y. Poproste maminku
o gumu širokou 1–2 cm o délce 25–30 cm. Navlékněte na ni předem vystřižený obdélník
(4 x 8 cm) kůže, koženky nebo pevné látky se dvěma otvory – poslouží k lepšímu uchopení
střeliva. Teď přivažte konce gumy na každé rameno zvlášť. Pro lepší uchycení gumy udělejte na konci každého ramene zářezy (pozor, abyste se nepořezali). Chcete-li mít prak ještě
vylepšený, omotejte rukojeti kůží. Jako střelivo můžete použít cokoliv.
6.
KDE JSOU DVA, TAM SE ŠÍŘÍ
DOBRÉ ZPRÁVY
Poraďte se, jaké poselství byste vzkázali ostatním.
Přijďte je napsat a vytvořit tak „billboard“ vzkazů.
Své poselství napište také na vystřižený tvar a předejte jiné dvojici.
12
13
7.
8.
KDE JSOU DVA, TAM TO JDE
KDE JSOU DVA, TAM SE NEZTRATÍME
Dokážete spolu ve dvojici uřezat polínko?
Najít cestu na Velkou Moravu nebylo pro Konstantina
a Metoděje jednoduché. Neměli totiž GPS, telefony ani
kompas. Zkuste si také najít cestu na neznámé místo
a bezpečně se vrátit. Těší se na vás skauti z Frýdku!
Slované dřevem topili ve svých ohništích, aby si mohli uvařit potravu,
ale také aby jim v zimě nebyla zima. Pro výrobu železa bylo nutné
dřevěné uhlí a to se vyrábělo z dřeva v jednoduchých milířích. Dřevo
však bylo důležitou surovinou pro výrobu dalších nástrojů. Rukojeti
seker, nožů a dalších nářadí bývalo ze dřeva. Také ve velkomoravské
kuchyni byste nalezli spoustu nádobí ze dřeva. Umíte si představit, že
jíte dřevěnou lžící z dřevěného talíře a pijete z dřevěné čutory? A že
nosíte vodu ze studny v dřevěném vědru? Dokonce byl nalezen korbel
s víčkem na pivo!
10.
Vyrobte si svůj kompas
Připravte si magnet, jehlu na šití a malý plovoucí nekovový předmět (např. víčko od PET
lahve, korek, polystyren). Jehlou asi 20x podélně přejeďte magnetem. Pak ji položte na
malý plovoucí nekovový předmět na klidnou vodní hladinu. Jehla se natočí na sever a jih.
KDE JSOU DVA, TAM SE TO STAVÍ
Víte, jak vypadaly stavby za dob Konstantina
a Metoděje?
Myslíte, že se nějaká stavba zachovala? Je to neuvěřitelné, ale ano! Jedinou stavbou na světě z této doby kostelík svaté Markéty Antiochijské. Leží kousek za moravskoslovenskou hranicí poblíž Kopčan
a oba bratři v něm mohli klidně sloužit mši svatou.
Velká Morava zasahovala v době největšího rozkvětu nejen na území dnešní Moravy, ale
také do Čech, na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a Polska. Hlavním městem
Velké Moravy byl Veligrad. Kde přesně toto bájné město leželo, se však nepodařilo archeologům najít. A tak můžete začít hledat také vy! Jak ve skutečnosti vypadaly velkomoravské stavby, se můžete na vlastní oči podívat v archeoskanzenu v Modré. Také v našem
kraji naleznete archeoskanzen, a to v Chotěbuzi.
14
GPS je zkratka anglických slov Global Positioning Systém. Je to vojenský globální družicový systém provozovaný Ministerstvem obrany USA.
Přístroj nazývaný „GPSka“ možná znáte jako zařízení do auta nebo
turistický navigační přístroj, jednodušeji řečeno turistická navigace. Vždy
se jedná o přenosné přístroje, které nám pomáhají určit vlastní polohu
v terénu a zorientovat v okolí. Jak taková „GPSka“ funguje? Přístroje přijímají signál
z družic GPS, ale nedokáží jej vysílat. GPS využijete také při hře zvané „geocaching“,
tedy hledání skrytých schránek. Zahrejte si „cyrilometodějský geocaching“. Schránky,
zvané cache neboli keše, jsou umístěny na místech spjatých se svatým Cyrilem a Metodějem v Arcidiecézi olomoucké, Diecézi brněnské a ostravsko-opavské. Podaří se vám
najít nějakou „kešku“ s kartičkami s biblickými citáty? Je na nich také otázka a kód,
který po zadání na webových stránkách www.cm-caching.cz zobrazí odpověď a bonus.
Držíme palce!
KDE JSOU DVA,
TAM SE OBDARUJEME
11.
Vyrobte otisk velkomoravského křížku
a obdarujte se jím.
Tento křížek byl nalezen v mikulčickém hradišti. Je na
něm postava ukřižovaného Ježíše Krista v dlouhém
kněžském rouchu. Pro zvídavé hlavičky: postavě se
zdviženýma, rozpjatýma modlícíma se rukama se říká
„orant“. Představte si, že se jedná se o jedno z nejstarších zobrazení Ježíše na našem území. Podobný je křížek nalezený v Sadech u Uherského Hradiště.
15
www.frydek.skauting.cz
9.
www.archeoskanzen.cz www.archeopark-chotebuz.cz www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/
Cyrilometodějský geocaching
Umíte společně přejít lanový most nebo po provazovém žebříku? Těší se na vás skauti ze Šenova.
http://senov.skauting.cz/
12.
KDE JSOU DVA,
TAM JE DOBRODRUŽSTVÍ
Zkuste si přeložit kousek textu v hlaholici a odpověď zapsat hlaholicí.
____________________________________________________
Ahoj, jak se Ti líbí na Prašivé? ?
......................................................................................................................
místo na překlad
13.
KDE JSOU DVA, TAM SE TO PÍŠE
Víte, jak vypadalo písmo, kterým psali Konstantin
a Metoděj? Přijďte si zkusit přepsat kousek textu
nebo udělat kamarádovi placku s počátečním písmenem jeho jména, avšak v hlaholici!
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
místo na odpověď
T
T
A
A
J
J
U
U
B
B
K
K
F
F
V
V
L
L
G
CH
H
H
M
M
Q
O
D
D
N
N
W
F
E
E
O
O
C
C
Ž
Ž
P
P
Č
Č
Z
Z
R
R
Š
Š
I
I
S
S
Ů
Y
16
Na Velké Moravě se za časů
Konstantina a Metoděje hovořilo praslovansky. Konstantin pro staroslověnštinu vyvinul
nové písmo, hlaholici. Její jméno pochází ze staroslověnského slova glagolati – hovořit
a vychází jak ze slovanštiny,
tak z řečtiny. Toto písmo mělo
41 znaků, které znamenaly
zároveň písmena i číslice. Víš,
kolik znaků má naše dnešní
abeceda? Česká abeceda
má 42 písmen. Hlaholice není
zapisována do dvou linek,
ale písemné znaky o nestejné výšce jsou zavěšovány na
jedinou horní linii, na níž visí
volně „jako hrozny“. Ještě
v dnešní době odborníci obdivují, jak byla hlaholice dokonalá!
KDE JSOU DVA, TAM JE POHODA
14.
Na stanovišti vás čeká odpočinek, posezení či poležení
s čajem a také si zde můžete číst z knih, které jste přinesli.
Jakou knihu si odnášíš?
......................................................................................................................
Proč sis ji vybral/a?
......................................................................................................................
Co jsi z ní už přečetl/a?
......................................................................................................................
17
KDE JSOU DVA,
TAM SI TO VYZKOUŠÍME
Vyzkoušejte si oblečení, jaké mohli nosit Slované
v době působení Konstantina a Metoděje.
Můžete se v něm také vyfotit a svou fotografii si stáhnout
na www.kpc-ostrava.archa.info v sekci Diecézní setkání dětí.
17.
Přijďte se podívat na kozy, jejichž prapraprapředky
chovali také Slované na Velké Moravě.
K čemu Slované chovali kozy?
.............................................................................................................
Slované nechovali domácí dobytek ve velkých stádech. Každá rodina chovalo
tolik a taková zvířata, která ke svému životu potřebovali. Ohrady nebo chlévy pro dobytek pravděpodobně neměli, zvířata se pásla ve volné přírodě a přes zimu byla přikrmována. Jejich chov byl důležitý pro obživu, pro kůži nebo kvůli pomoci. Pro maso se
chovala prasata a ovce. Slované chovali také drůbež. Hovězí dobytek byl velmi drahý
a vzácný. Choval se pro mléko stejně jako ovce a kozy. Sladké mléko představovalo
zdroj smetany a másla, z mléka kyselého se vyráběl tvaroh a sýr. Kůň sloužil především
k jízdě a přepravě nákladů a cenil se velmi draho.
Nejčastěji používaným materiálem na Velké Moravě byla vlna, len, konopí či kopřivy. Aby z nich vzniklo oblečení, potřebovali
na jejich zpracování mnohé nástroje, například trdlici (sloužila k lámání lnu), tlouk
(k vytloukání zbylých dřevitých částí ze
stonků rostlin), vochli (k odstranění dřevitých
zbytků z koudele a k česání vlny), vřeteno
(na výrobu nití) a další. Jehly nacházíme
železné, bronzové nebo z kostí.
16.
KDE JSOU DVA, TAM TO ŽIJE
KDE JSOU DVA, TAM SE DÍLO DAŘÍ
KDE JSOU DVA, TAM NENÍ NUDA
Znáte časopis Duha? Přijďte na stanoviště, které je
celé „duhové“. Konstantin a Metoděj byli „dvojka“, a protože byli dva, dokázali víc, než kdyby byl každý sám.
Znáš ještě nějakou známou dvojici?
Třeba z pohádek nebo z historie?
........................................ + ........................................
........................................ + ........................................
Gorolské turistické informační muzeum zve na drátkování.
Obyvatelé Velké Moravy se živili mnoha řemesly:
HUTNICTVÍ
KOVÁŘSTVÍ
KAMENICTVÍ
HRNČÍŘSTVÍ
SKLÁŘSTVÍ
BEDNÁŘSTVÍ
KOLÁŘSTVÍ
Tavení vytěžených rud probíhalo v hliněných i kamenných píckách
zahloubených do země. Jako palivo se používalo dřevěné uhlí. Hutníci byli často nazýváni rudníky.
Kováři zpracovávali železo od hutníků pro výrobu nezbytného zemědělského nářadí a zbraní.
Slované opracovávali vápenec, pískovec a další kameny nejen na
stavby, ale také jako mlýnské kameny, brousky, přeslice.
Z pálené hrnčířské hlíny vznikaly keramické hrnce, lahve pro uchovávání tekutin, pro tavení kovů kornoutkovité nádobky, tzv. tyglíky
nebo pražnice pro výrobu pražma.
Vyráběly se především skleněné korálky, gombíky, poháry.
Bednáři vyráběli vědra a okovy s kovovými pásky.
Slované potřebovali kola do vozů pro přepravu a pro vojenské
potřeby.
Kravské rohy a rohovina byly používány pro výrobu hřebenů, rukojetí, rydel, ozdobných zakončení luků apod.
........................................ + ........................................
ZPRACOVÁNÍ
ROHŮ
........................................ + ........................................
O ostatních řemeslech se dozvíš na některých dalších stanovištích.
18
18.
19
www.gotic.cz
15.
Televize Noe je křesťanská televize, která vysílá od roku 2006. Řadu programů připravuje v ostravském sídle, některé pořady vytvářejí její studia v Praze nebo
ve Zlíně. Program nabízí pro celou rodinu a také pro vás, děti!
A tak můžete sledovat třeba Noeland či Cirkus Noeland s klaunem Kekulínem, Klaunský pohádkový kufřík nebo si zazpívat
v pořadu Sedmihlásky.
20.
www.tvnoe.cz
Když Konstantin a Metoděj přišli na Velkou Moravu, hlásali tady dobrou zprávu o Bohu. Dnes chce hlá-
sat dobré zprávy také televize Noe. Na tomto stanovišti vás přivítají zástupci této televize.
Cesta obou bratrů na Velkou Moravu určitě nebyla jednoduchá. Byzantská říše, kterou museli projít, byla v roce 863 ve válce s Bulharskem, takže průchod by byl složitý. Historikové
se domnívají, že se pravděpodobně přeplavili lodí z Konstantinopole do Benátek. Po moři
je vzdálenost těchto měst více než 1 500 km! Z Benátek pokračovali asi 800 km po staré
jantarové stezce až na Velkou Moravu, kam dorazili asi na podzim či v zimě 863. Běžným
dopravním prostředkem byl čtyřkolý vůz se zápřahem páru volů, pro Slovany byla důležitá také doprava po řekách na vydlabaných člunech, tzv. monoxylech, poháněných vesly.
Kam ses nejdál dostal/a po vlastních nohách ty?
......................................................................................
KDE JSOU DVA, TAM SI ZAHRAJEME
Jediná hra, která se z doby Velké Moravy zachovala,
je mlýnek. Pravidla jsou od té doby pořád stejná.
Přijďte si ji a také další hry ve dvou zahrát.
KDE JSOU DVA, TAM TO JEDE
21.
Jak se hraje „mlýn“?
Kde jsou dva, tam to jede a tam se můžete povozit. Čekají na vás čtyřkolky.
www.ostravskariksa.cz
Na mapě se
můžete podívat, jak oba
bratři cestovali. Najdete na mapě
Kostantinopol, Benátky
a Velkou Moravu?
Každý hráč má devět kamenů, které se pohybují po hracím poli. Cílem hry je utvořit „mlýn“
a zároveň zabránit soupeři ve vytvoření mlýna vlastního. Na začátku je herní pole prázdné a hráči se střídají v pokládání svých kamenů. Začíná hráč s bílými kameny. Mlýn je
utvořen, pokud má hráč vedle sebe v jedné řadě tři kameny. Tehdy může odebrat jeden
ze soupeřových kamenů, s těmi se už nehraje. Poté, co všechny kameny leží na hracím poli,
mohou se přesouvat po přímkách na vedlejší volné místo. Pokud někdo nemá místo, kam by
kámen přesunul, prohrává. Dost psaní a čtení, jde se hrát!
www.deskovehry.info/pravidla/mlyn.htm
19.
KDE JSOU DVA, TAM SE VYSÍLÁ
20
21
Podívejte se na obrázky a doplňte věty.
Nejvíce se nám líbí obraz číslo...............
Je na něm....................................................................................
Líbí se mi, protože......................................................................
...........................................................................................................................
23.
KDE JSOU DVA, TAM VÍCE VÍME
Slyšeli jsi někdy o Velké Moravě? Víte, proč bývá jeden z bratrů nazýván někdy Konstantin a někdy
Cyril? Na tyto a další otázky se můžete dozvědět odpovědi právě na tomto stanovišti. Zveme vás oba
na výpravu do minulosti za oběma bratry.
Zasloužili se o rozšíření a upevnění křesťanství na našem území, proto se jim také říká
věrozvěstové. Křesťané dávají před jejich jména slovo „svatý“. Vytvořili první slovanské
písmo – hlaholici, a zavedli používání prvního spisovného slovanského jazyka – staroslověnštiny. Díky tomu vznikly první písemné památky. Sestavili první ucelený právní zákoník a přispěli k rozvoji tehdejší společnosti. Ukázali, že spolupráce je velmi důležitá,
aneb kde jsou dva nebo tři – tam se dílo podaří!
KDE JSOU DVA, TAM JE VESELO
Přijďte si ve dvou zaskákat na trampolínu, kterou zapůjčilo
Diecézní centrum pro mládež ostravsko-opavské diecéze.
KDE JSOU DVA, TAM SE TO DÍVÁ
Podívejte se na krátké video ze seriálu „Dějiny
udatného českého národa a popovídejte si o ukázce.
Poté můžete své odpovědi zapsat:
25.
Co jsem se nového dozvěděl/a?
.........................................................................................................
Co se mi na filmu líbilo?
.........................................................................................................
Co se mi na filmu nelíbilo?
.........................................................................................................
Animovaný seriál o českých dějinách „Dějiny udatného českého národa“ vysílala Česká televize v letech
2010�2012. Seriál má celkem 111
dílů a s humorem a nadhledem provází
českými dějinami od starověku až po
současnost. K seriálu připravila Česká
televize webové stránky, na kterých se
můžete na jednotlivé díly podívat, zahrát si hry, vyluštit křížovku a kvíz.
22
24.
http://dcm.doo.cz/
Co důležitého bratři dokázali?
http://dejiny.ceskatelevize.cz
22.
KDE JSOU DVA, TAM SE PORADÍME
O NÁS
Služba farnostem
Semináře a materiály k přípravě ke svátosti smíření a svátosti eucharistie
Metodická pomoc při přípravách ke svátostem
Semináře a materiály pro společenství předškolních dětí a rodičů
Materiály k liturgickým obdobím a svátkům
Návrhy k homiliím pro nedělní mše svaté pro rodiče s dětmi
Programy pro farní společenství
Kurzy Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta
Semináře k programu Filosofie pro život
Služba vyučujícím předmětu náboženství
Metodická a legislativní pomoc pro vyučující předmětu náboženství
Metodiky a pracovní listy k jednotlivým ročníkům
Formuláře, přihlášky a vysvědčení
Služba škole
Vstupy do škol s křesťanskými tématy
Školní projekty
Programy dalšího vzdělávání pro vyučující společenskovědních předmětů
Pokud vás něco z naší nabídky zaujalo,
jsme vám na Katechetickém a pedagogickém centru k dispozici.
Jarmila Plačková
Eva Muroňová
Šárka Koflerová
Barbora Holoubková
Alena Hrubá
Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava 1
596 116 522, linka 233, 234, 235
[email protected]
www.kpc-ostrava.archa.info
www.kvc.archa.info

Podobné dokumenty

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO číslo 142 březen 2015

DĚTMAROVICKÉ OKÉNKO číslo 142 březen 2015 houževnatého policisty dìlá z této knihy napínavé ètení, bìhem kterého budete až do konce hádat, kdo je vrah… Zdenka Hamerová - Klejinèino tajemství Nebezpeèí mùže èíhat i ve vlastním domì... Týna ...

Více

KND 4TNV98-ENWI motor PRE L752,753,853.indd

KND 4TNV98-ENWI motor PRE L752,753,853.indd UPOZORNENIE 1. Textová časť katalógu je vpísaná do stĺpcov 2. Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné uviesť :

Více

T oP | tlumočení–překlad jaro 2015 / ročník XXV

T oP | tlumočení–překlad jaro 2015 / ročník XXV abych se už nemusela vracet do kanceláře. Bylo to úmorné, překládala jsem hlavně v noci, v pauzách odskakovala nakojit dítě, chyběl mi spánek, domácnost trpěla, ostatní matky z vesnice mě sledovaly...

Více

LEDEN 2015 Vyšlo 19. 12. 2014

LEDEN 2015 Vyšlo 19. 12. 2014 a co vzal. Ale má smysl se více vracet? Vždyť už zvědavě poodhalujeme roušku roku 2015, jsme plni plánů, očekávání a nadějí, už pilně zapisu­ jeme termíny do nových diářů. Čas letí jako splašený ků...

Více