Untitled

Komentáře

Transkript

Untitled
05/16/10
1
Gary Young
05/16/10
05/16/10
3
05/16/10
Esenciální Oleje:
“ Duchovno rostlin ”
!
Tak jak je retas lidského těla přeměňován na tedžžas a nakonec na
odžžas, který se nachází v hlavě duchovního hledače, stejně tak se
rostliny, díky ohni,hořícím pod vodní nádžží , destilují na esenciální
oleje a na hydrolát.
Zatímco duchovní složžka vstupuje do hledačova duchovního těla
(aury), fyzická složžka odžžas vchází do fyzických buňek, aby
podporovala dlouhověkost. Stejně tak i hydrolát má vliv na
dlouhověkost, je li užžíván ve správných poměrech.
05/16/10
Essenciální Oleje:
nejryzejší čistota od výroby k použžití
Před mnoha tisíci lety, destilace esenciálních olejů bývala žženskou
záležžitostí. Zasívání, kultivace, sklizeň i aplikace, všechny tyto
činnosti většinou prováděly knežžky kultu bohyně Eset (Isis).
Existovalo jen málo vyjímek a těmi byli ptahotepové.
Před posvátnými obřady, ptahotepové a Esetiny kn잾ky, se tři dny
trvajícímy rituály očišťovali před tím, nežž vstoupili do pyramid, aby
tam léčili esenciálními oleji.
05/16/10
Essenciální Oleje - jak je mám použžívat! pro duchovní účely?
!
- aplikace na čakry
- aplikace do aury
- inhalace
- užžití na povrchovou aplikaci na reflexní body
- aplikace na psychologicky důležžité body (např bod ega)
- rozprašování k prohloubení meditace
05/16/10
!
Young Living
Sedmé nebe
05/16/10
!
Garyho Younga
!
Sedmé nebe
Výraz 7. nebe je odvozen z žžidovské duchovní představy, pocházejíci z
kristových dob. Rozmluvy o této myšlence jsou obsažženy v Talmudu,
pseudepigrafech a ve Svitcích od Mrtvého moře. Tato díla pojednávají o
různých úrovních spirituálníhon růstu. Podle těchto spisů, sedmá úroveň
zastupuje nejvyšší stupeň jednoty s Bohem.
!
V Bibli Pavel hovoří o těchto úrovních následovně:
„2 Korintským 12:2 -4 Vím o člověku v Kristu, který byl před čtrnácti lety
přenesen ažž do třetího nebe; zda to bylo v těle či mimo tělo, nevím - Bůh to
ví. A vím o tomto člověku, žže byl přenesen do ráje - zda v těle či mimo tělo,
nevím, Bůh to ví - a uslyšel nevypravitelná slova, ježž není člověku dovoleno
vyslovit.
05/16/10
!
Garyho Younga
Sedmé nebe
!
Po mnohá století se Esenciální oleje použžívaly duchovními hledači k
prohloubení koncentrace a k udržžení pozornosti na cestě k duchovním
výšinám. Esenciální oleje nám napomáhají k vytvoření své svatyně, ježž nám
umožžňuje napojení na samotný zdroj bytí.
Ve starověkém Egyptě byly tyto nejčistší esence použžívány zasvěcenci k
tomu, aby během třídenních rituálů očistily celé své bytosti před vstupem do
pyramid. Tato očista byla dosažžena použžitím esencí té nejčistší kvality.
05/16/10
!
Garyho Younga
Sedmé nebe
!
Těchto sedm olejů ze 7. nebe požžívají léčitelé a terapeuté. Svoji činnost
umocňují prací s čakrami a tibetskými mísami. Psychoterapeuté použžívají
tyto oleje ke snižžování prahu úzkosti u svých pacientů. Dokonce i
kineziologové pracují s Esenciálními oleji ( dále EO ) s velkými úspěchy.
!
Účinnost: Mnoho z olejů obsažžených v kolekci 7 . nebe se v dávných dobách
použžívalo k navýšení aurické síly a toru (elektrického pole obklopujícího
tělo). Jejich frekvence neutralizují negativní energie.
05/16/10
!
!
Garyho Younga
Sedmé nebe
Po celém světě duchovně rozvinuté kultury použžívaly EO po tisíce let. Ačkoli
tyto kultury v dávných dobách nedisponovaly prostředky k výměně informací
na velké vzdálenosti , vybraly si identické EO a aroma k posílení své jednoty
s říší duchovna..
!
Young Living kolekce 7. nebe obsahuje sérii těchto olejů.
Těchto sedm směsí bylo pečlivě vybráno Gary Youngem. Mají zvyšovat naši
vnímavost a vědomí k duchovnu. Frekvence těchto specifických směsí mají
schopnost dotknout se našeho těla a ducha a tak rozpouštět
blokády.Napomáhají nám vyrovnávat náš niterný žživot, vyciťovat vyšší “vize”
a zvyšovat náš smysl “naslouchání”.
05/16/10
!
Garyho Younga
!
Sedmé nebe
Ačkoli EO nevytvářejí duchovní zើitky, jejich vysoké frekvence mohou zvýšit
vnímavost a citlivost duchovních hledačů , a tak podporovat silněší orientaci
na duchovní světy.
05/16/10
!
!
Garyho Younga
Sedmé nebe
V následujícím textu oleje, které zmiňuje Bible jsou označené *. Ty se
značkou # se v biblických časech použžívaly, Bible je však nezmiňuje.
Informace a složžení těchto olejů jsou převzaty z příručky k EO Gary Younga
“Essential Oils Desk Reference”.
!
Směsi 7. nebe jsou bohaté na seskviterpény – složžky EO, které zvyšují
zásobování mozku kyslíkem.Oleje s nejvyšším procentem seskviterpénů jsou
:
hong kwai (99%), cedarwood (98%), vetiver (97%), spikenard (93%), a
sandalwood (90%). Přidejme, žže hong kwai a vetiver jsou všechny biblické
oleje, které jsou obsažžené v kolekci 7. nebe .
05/16/10
Andělika bílá
Formule směsi tohoto EO byla dána bílým andělem Gary
Youngovi, který se zjevil v jeho snu. Bílá andělika nábízí
ochranu. Je kombinací olejů použžívaných v dávných
dobách k posílení aury a její ochraně před negativními
energiemi a zkažžeností.
Použžívejte Anděliku bílou k zesílení pout mezi Vámi a
Vaší duchovní stezkou.Aplikujte malé množžství na
temeno hlavy, nebo použžíjte jako parfém.
Rozprašujte před meditací a léčením, nebo inhalujte z
dlaní. Naneste na levou dlaň, poté 3x zakružžte dlaněmi
proti směru hodinových ručiček a vdechujte k posílení
éterického těla.
Obsahuje: ylang ylang, rose, melissa, *sandalwood, geranium, #spruce,
*myrrh, *hyssop, bergamot and rosewood, in a base of almond oil
Frequency: 89 MHz
05/16/10
18
Andělika bílá
Se svojí vysokou frekvencí nás ochraňuje od negativních
energií tím, žže je neutralizuje.
Tato směs působí tak, žže nás uklidňuje, konejší a dodává
sílu. Nabízí nám pocit bezpečí a oduševnění. Andělika
bílá nás můžže podpořit tehdy, kdyžž se chceme osvobodit
od škodlivých emocí a v dobách, kdy musíme čelit
negativním okolnostem, včetně střetů s démonickými
entitami.
Další aplikace Anděliky bílé:
Naneste na temeno hlavy, šíji a ramena aby jste vytvořili energetickou
pyramidu. Provádějte magnetické tahy (nebo tahy podobné cvičením Tai
Chi/ Či- kung) podél obalů Vaší aury s Angelikou bílou, nanesenou na
konečcích prstů. Pro inhalaci aktivujte olej na dlani levé ruky 3x , a to po
směru hodinových ručiček. Poté vdechujte v jednominutových
intervalech. Během následující minuty pauzy, si vizualizujte a pocit´ujte
to jak se celé energetické pole kolem Vašeho těla stává silnějším.
05/16/10
18
Probuzení
Probuzení nám dává nejen uvedomění si našich
nejvyšších cílů, ale i to, žže jsme schopni jich dosáhnout.
Tím, žže nám otevírá Srdce a Ducha, nám dovoluje slyšet
hlas vnitřního vedení, které je nám třeba pro
překonávání obtힾných změn, jakožžto procesu, který nás
nakonec dovede ažž k nejvyššímu cíli. .
!
Složžení: Joy, Forgiveness, Present Time, Dream Catcher, Harmony Which are blends of: angelica, bergamot, tansy, *frankincense, geranium, helichrysum,
*hyssop, jasmine, *juniper, lavender, lemon, tangerine, melissa, neroli,
orange, palmarosa, Roman chamomile, #rose, rosewood, *sandalwood,
#spruce and ylang ylang
Frequency: 89 Mhz
05/16/10
18
Probuzení
Účinnost: Tento olej nemá za cíl nás vymanit z únavy,
ale probudit naše duchovní vědomí a umožžnit procítění
našeho vnitřního Já. Pravé porozumění našemu Já, je
prvním krokem k podniknutí úspěšných a vytoužžených
změn v procesu rozvíjení našeho nejvyššího potenciálu.
Jižž mnoho let jistý aromaterapeut z Londýna použžívá
pouze jedinou směs olejů, a to Probuzení. Říká, žže
skutečná léčba se vžždy děje skrze probuzení naší
bytosti, potom tedy tato směs je vše co potřebujeme k
podpoření veškerých léčebných procesů.
Další aplikace: difůze, nanesení na střední linii hlavy od kořene nosu k
hranici vlasů a dále pak v zadní části hlavy, přes šíji ažž do středu hrudní
části zad. Poté tiše sed´te a zhluboka dýchejte a vědomě sledujte
účinky oleje Probuzení..
05/16/10
18
Gathering
Gathering nám umožžňuje překonat chaotické energie,
které nás napadají v kažždodenním žživotě a snižžují naše
soustředění a překើí a pozdržžují nás na cestě k vyšším
metám. Tento olej v sobě kombinuje pryskyřici keře
galbánum s kadidlem. Pryskyřice byly použžívány jižž
Mojžžíšem v kombinaci se santalovým dřevem. Aby
shromažžd´ovaly duchovní sílu , se zaměřují na raison
d'être a dosahují cílů. Gathering nás provází na Cestě k
osvícení. Tím, žže nám umožžňuje se soustředit na to co je
pravda, zvyšuje naší schopnost rozpoznat, které
nepravdivé informace nás odvádějí z duchovní Cesty.
Skládá se z : *galbána (Ferula gummosa), *kadidlo (Boswellia carteri),
muškátu (Pelargonium graveolens), levandule (Lavandula angustifolia),
ylang ylangu (Cananga odorata), #smrku (Picea mariana),
*skořice(Cinnamomum verum), #růžže (Rosa damascena), and
*santalového dřeva (Santalum album).
Frekvence: 99 MHz YL USA
05/16/10
18
Gathering
Učinky : Gathering dokើe člověka vystředit na úrovni
fyzické, emoční i duchovní, a tak osvětlovat směr naší
orientace na cíle a týmovou spolupráci. .
Tento olej nejen shromažžd´uje naše vnitřní
schopnosti, ale také zvyšuje energie shromើdění
vnějších, jako je například setkání lidí.
Gathering napomáhá k uzemnění se, pro vyčištění
mysli a shromažžd´ování potenciálu k
sebezdokonalování.
Další aplikace:
difůze,naneste jednu kapku na levou dlaň, 3x jí aktivujte po směru
hodinových ričiček vaším prostředníkem a ukazováčkem, poté
naneste doprostřed čela, na spánky a na šíji. Obraťte pozornost do
sebe a naslouchejte.
05/16/10
18
Inspiration
Inspiration vytváří posvátný prostor pro
komunikaci.Toto energetické pole, je obzvlášt´
potřebné pro modlitbu a meditaci. Tato směs
otevírá naše Srdce a Ducha, umožžňuje nám
žžádat o vyšší vedení a zvyšuje naši schopnost
vnímat odpovědi shora. K povrchové aplikaci na
čelo a ledviny. Rozprašujte, nebo použžívejte jako
parfém.
!
Složžky: *frankincense, *cedarwood, #spruce, rosewood,
*sandalwood, *myrtle, Beifuß
Frequency: 141 MHz YL USA
05/16/10
18
Inspiration
Účinky: Inspiration posiluje naše duchovní vazby.
Tato směs obsahuje takřka výhradně biblické
oleje. Cedrové dřevo a smrk byly také využžívány
Severoamerickými indiány k tomu, aby
dosahovali vyšších duchovních úrovní, posilovali
účinky modliteb, meditací a zvyšovali vnitřní
bdělost. Podporuje správnou funkci ledvin a
jater.
!
Aplikace: Po aktivaci naneste olej po směru hodinových
ručiček na obě ledviny. Dále také na třetí oko a hrtan.
05/16/10
18
Humility
Humility rozpouští bloky a negativní emoce.
Umožžňuje nám udržžet si postoj, ve kterém se
dokើeme poučit z okolností. Hněv, stres,
smutek, arogance a další emoce Vám mohou
bránit v “ naslouchání”. Ale ten kdo nechce “
naslouchat “ si musí věci procítit “natvrdo “.
Abychom tomuto předešli, Humility nás pozvedá
do stavu vědomí, ve kterém dochází ke
skutečnému léčení.
!
Aplikujte na dlaně, vdechujte a vmasírujte na
obě uši.
!
Složžky: *frankincense, #rose, rosewood, ylang ylang,
geranium, melissa, *spikenard, *myrrh and neroli in a base of
sesame seed oil
Frequency: 88 MHz YL USA
05/16/10
18
Humility
Účinky: Humility a Forgiveness nám umožžňují léčit
sebe a naši planetu.(2.Letopisů 7.14)
Pokora není jenom pro to, aby nám bylo odpuštěno,
ale je to také jediná cesta k blízkému vztahu s
Bohem. Inspirováni frekvencí a vůní této směsi, ve vás
můžže nastat postoj, v němžž spustíte své vlastní
uzdravování.. Humility není důležžité pouze pro
léčícího se, ale také pro terapeuta, který chce
dosáhnout skutečného a dlouhodobého vyléčení.
!
Aplikace Humility: na levou dlaň aktivujte 3x po směru ručiček a
stejně tak naneste na srdeční centrum uprostřed hrudi. Vmasírujte na
obě uši a zbytek oleje vdechujte.
05/16/10
18
Sacred Mountain
Sacred Mountain zastupuje “posvátná místa”,
svatyni umožžňující spojení mezi lidstvím a
božžstvím.
!
Uklidňující vůně lesa, oleje Sacred Mountain
zesilují fyzické a emoční znovusjednocení a
dávají nám pocit božžské blízkosti a umožžňují
nám komunikaci na duchovní rovině bytí.
!
Sacred Mountain je vynikající parfém a voda po
holení a lze jej vtírat do plosek nohou.
!
Složžení: #spruce, *fir, *cedarwood, ylang ylang
Frequency: 176 MHz
05/16/10
18
Sacred Mountain
Účinky: Kdyžž staneme na vrcholu hory, naše tělo
se stane energetickým, dech máme sv잾í, a vůně
lesa a rostlin uklidňuje naši mysl. Extrakty z
jehličnanů, v této směsi zosobňují pocit
posvátnosti, kterou nalézáme v horách. Dále
zesiluje pocity síly, uzemnění a ochrany. Sacred
Mountain podporuje dýchací soustavu.
!
Použžití oleje Sacred Mountain: difůze,naneste na plosky
nohou, vdechujte z dlaní, poté, co jej aktivujete po směru
ručiček..
05/16/10
18
Dream Catcher
Tento exotický EO byl navržžen tak, aby obohacoval
vědomý proces snění a vizualizace. Schopnost
zapamatování si pozitivních snů, které přispívají k
našemu emocionálnímu a duchovnímu pokroku, nám
pomáhá naplňovat naše sny a jít po cestě naplnění.
Dream Catcher nás chrání od nočních můr, které se
nám snažží zastřít jasné vidění.
Rozprašte, nebo naneste na čelo, uši, hrtan, obočí a šíji.
!
Skládá se z: sandalwood (Santalum album), tangerine (Citrus nobilis),
ylang ylang (Cananga odorata), black pepper (Piper nigrum), bergamot
(Citrus bergamia), juniper (Juniperus osteosperma and J. scopulorum),
anis (Pimpinella anisum), and blue tansy
(Tanacetum annuum).
Frequency: 98 MHz YL USA
05/16/10
18
Dream Catcher
Účinky: Tato směs EO můžže rozšířit pole Vaší mysli,
prohloubit schopnost snění a vizualizace a podporovat
potenciál k uvědomění si a k realizaci našich snů,
abychom zůstali na Cestě naplnění .Dream Catcher nás
chrání od nočních můr, zastírajících naše vize a sny.
!
Aplikace: na hrtan, doprostřed čela a na spánky. Pokropte lehce polštář
pro báječné spaní.
(Upozornění: Olej má modrou barvu!!!)
05/16/10
18
Bonus:
Australian Blue
Tato silná, aromatická směs kombinuje nejnovější
vědecké studie se starými šamanskými znalostmi
aboriginců. Zatímco stabilizuje a tiší naši bytost, sladké a zemité
tóny Australian Blue inspirují našeho Ducha a Srdce.
Vhodný pro povrchové a aromatické užžití, stejně jako
pro emoční terapii.
!
Skládá se z: lavender, blue cypress, ylang ylang, cadarwood, blue tansy
and white fir
YL USA
05/16/10
18
05/16/10

Podobné dokumenty

Informáční leták na řadu Arteris od Nobilis Tilia

Informáční leták na řadu Arteris od Nobilis Tilia máslo pleť účinně zvláčňují, hydratují a chrání, zatímco olej z pšeničných klíčků s vysokým obsahem vitaminu E a s koenzymem Q10 pleť vyživuje a snižuje její dráždivost. Odpočiňte si s maskou s vůn...

Více

katalogu - Bahnhof

katalogu - Bahnhof když jsme v roce 1988 vyrobili první Originální Stadelmann-Směsi, chtěli jsme těmito cennými pomocníky z přírody podpořit především budoucí matky v době těhotenství a porodu. Ale ten úspěch našich ...

Více

EssensWorld

EssensWorld E, který působí protizánětlivě a pomáhá zabraňovat poškození pokožky volnými radikály. Máslo karité podporuje ochranu pleti před UV zářením, napomáhá udržení pružnosti pleti, zklidňuje ji a regener...

Více

Umět o sebe pečovat a žít s čistě přírodními produkty

Umět o sebe pečovat a žít s čistě přírodními produkty s pýchou jsme mohli v posledních 22 letech společně sledovat, jak se naše vysoce hodnotné Originální IS aromasměsi, vyráběné podle Originálních rezeptur Ingeborg Stadelmannové prosadily. Začali jsm...

Více

Je toho až nad hlavu!

Je toho až nad hlavu! jako dvousměrná přepojovací stanice, která třídí, zpracovává a přesměrovává signály z míchy a mezimozkových struktur do předního mozku a z předního mozku do míchy.

Více