Měření délky

Komentáře

Transkript

Měření délky
Netradiční měření délky
Očekávané výstupy dle RVP ZV: změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
Předmět: Fyzika
Učivo: měření fyzikální veličiny – délka
Ročník: 6.
Metoda: praktická činnost
1. Co se žák učí:
– Měřit různými způsoby délku
– Vybrat vhodné měřidlo k měření
– Stručně zaznamenat postup měření a výsledky svého měření
2. Použití:
– Při vlastním procesu učení
– Při nácviku přesného měření
3. Pomůcky pro skupiny:
– Pracovní list pro každou skupinu
– Měřené předměty (např. 20 stejných mincí, sklenice tvaru válce, zkumavka, lékovka, kousek drátu, plechovka), trojúhelníková pravítka, plastová (klasická obdélníková) pravítka,
papírová měřidla (1 m) nebo krejčovské metry, špejle, proužky papíru, provázky, hřebíky
většího průměru, tužky nebo pastelky
4. Postup:
– Rozdělte žáky do skupin po čtyřech (při dělení můžete využít kartičky z přílohy 1, počet
skupin zvolte podle počtu žáků ve třídě)
– Žáci se usadí ve třídě do skupin tak, jak byli rozděleni
– Každé skupině přidělte číslo od 1 do 6 (6 různých měření – 6 čísel pro skupiny; máte-li ve
třídě více skupin, pak se budou některá čísla opakovat). Přidělením čísel skupinám zajistíte,
aby každé měření bylo provedeno alespoň jednou.
– Do každé skupiny dejte 1 pracovní list se zadáním úkolu a pro záznam měření
– Společně s žáky si přečtěte zadání úkolů a ujistěte se, že mu rozumí
– Vytvořte si kritéria hodnocení práce (kritéria může stanovit učitel nebo si je stanovte společné s žáky)
– Stanovte časový limit na provádění měření
– Po uběhnutí limitu žáci uklidí své pracovní místo, vrátí pomůcky
– Dejte žákům 5 minut na to, aby se dohodli na prezentaci svého měření (každá skupina prezentuje měření, které odpovídá číslu jeho skupiny a sdělí třídě, která další měření provedla)
– Další postup záleží na tom, zda máte dostatek času odprezentovat měření, či ne. Prezentaci
mohou žáci provést v následující hodině. V tom případě si každá skupina vybere „prezentátora“, jeho jméno zapíše do pracovního listu.
– Jednotlivé skupiny prezentují svá měření, po ukončení každé prezentace, skupiny, které
provedly stejná měření, ale zvolily jiný postup, mohou třídě svůj postup také ukázat
– Na závěr každý žák vyplní hodnocení skupinové práce – příloha 2
Poznámky:
– Chcete-li měření i prezentaci stihnout v jedné vyučovací hodině, je vhodné žáky do skupin
rozdělit již v předcházející hodině.
– Protože žáci provádějí svá měření různým tempem, připravte dostatek pomůcek pro měření,
tak se zabrání tomu, že budou pomůcky rozebrány a skupiny na ně nebudou muset čekat.
– Nápovědu k jednotlivým úkolům (příloha 3) umístěte na dostupné místo a upozorněte žáky,
že si ji mohou prohlédnout, ale neodnášet s sebou.
–
Zvolíte-li jako kritérium pro hodnocení přesnost měření, proměřte si jednotlivé měřené
předměty. Pokud budou žáci měřit například obvod sklenice a mezi pomůckami si mohou
vybrat z několika různých sklenic, označte sklenice číslem a žáky požádejte o to, aby číslo
sklenice zapsali do pracovního listu. Při prezentaci pak mohou skupiny své výsledky měření snadněji sdílet, srovnávat, v případě odlišných výsledků hledat příčiny, proč jejich měření není přesné (nevhodně zvolené měřidlo, nevhodná metoda měření, …).
5. Naplnění klíčových kompetencí, k jejímž rozvoji tato metoda přispívá:
– Kompetence k učení: samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává,
kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
– Kompetence k řešení problémů: samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení;
užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy, ověřuje prakticky
správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových
problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
– Kompetence komunikativní: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu,
vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
– Kompetence sociální a personální: účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně
s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role
v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
– Kompetence pracovní: používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje
vymezená pravidla
Příloha 1 – Kartičky pro dělení do skupin
Pracovní list – „Netradiční měření“
Číslo skupiny: _____
Ve skupině pracovali:
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
Prezentátor:
______________________________
Úkol:
– Navrhni netradiční postup měření u následujících úkolů:
1. Změř průměr připravené mince (v našem případě sterého desetihaléře)
2. Změř tloušťku připravené mince (desetihaléře)
3. Změř obvod sklenice
4. Změř hloubku zkumavky nebo lékovky
5. Změř tloušťku drátu
6. Změř vzdálenost dvou vyznačených bodů na plechovce
– Ke každému úkolu zapiš pomůcky, které jsou potřeba.
– Nakresli náčrtek nebo zapiš stručný postup měření. Zapiš výsledek svého měření.
– Pomůcky můžeš vybírat pouze z toho, co leží na demonstračním stole. Po ukončení úkolu
vrať měřený předmět i pomůcky na stůl.
– Měření začni úkolem, který odpovídá číslu tvé skupiny (př. skupina 3 – úkol 3).
– Nebudeš-li si vědět rady, využij nápovědu, kterou najdeš na určeném místě. Nápovědu si
zde prohlédni, ale neodnášej ke svému pracovnímu stolu.
– Po dokončení prvního měření si vyber libovolný další úkol. Ve stanoveném časovém limitu
proveď minimálně 3 měření. U každého měření vytvoř záznam o měření (pomůcky, náčrtek
nebo stručný postup, výsledek měření).
– Dohodněte se ve skupině na způsobu prezentace vaší práce.
Kritéria hodnocení:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Vzor zápisu:
Číslo úkolu: ________
Pomůcky: ______________________________________________________________________
Stručný popis nebo náčrtek:
Výsledek měření: ________________________________________________________________
Příloha 2 – Hodnocení skupinové práce
1. Poslouchali jste se navzájem?
2. Diskutovali jste o zadaném úkolu?
3. Spolupracovali jste?
4. Rozuměl(a) jsi všem úkolům?
5. Využil(a) jsi připravenou nápovědu? Pomohla ti?
6. Přicházeli členové skupiny s dobrými nápady?
7. Dokončili jste úkol? Jestliže ne, tak proč?
8. Co se ve skupině dařilo?
9. Co by sis přál(a), aby fungovalo jinak?
10. V čem jsi byl(a) skupině nejvíce užitečný(á)?

1. Poslouchali jste se navzájem?
2. Diskutovali jste o zadaném úkolu?
3. Spolupracovali jste?
4. Rozuměl(a) jsi všem úkolům?
5. Využil(a) jsi připravenou nápovědu? Pomohla ti?
6. Přicházeli členové skupiny s dobrými nápady?
7. Dokončili jste úkol? Jestliže ne, tak proč?
8. Co se ve skupině dařilo?
9. Co by sis přál(a), aby fungovalo jinak?
10. V čem jsi byl(a) skupině nejvíce užitečný(á)?
Příloha 3 – Nápověda k měření

Podobné dokumenty