butt fussion machines automatické spojování

Komentáře

Transkript

butt fussion machines automatické spojování
Ceník 2007
BUTT FUSSION MACHINES
AUTOMATICKÉ SPOJOVÁNÍ TAVENÍM NATUPO
MACHINES POUR SOUDURE BOUT A BOUT
R
GRUPO
BUTT FUSSION MACHINES
AUTOMATICKÉ SPOJOVÁNÍ TAVENÍM NATUPO
MACHINES SOUDURE BOUT A BOUT
Versatrac Gator BF630-400
WEIGHT
Kg
RANGE
O mm
CODE
300750
400-630
DATA
RETRIEVAL
1775
YES
REMOVAL
TIME
<4 seg
ENVIRONMENTAL
PROTECTION
IP54
630 Machines are available for hire or made to special order. Please contact us for details.
Všechny stroje se dodávají bez pøíložek, prosíme, vaše požadavky specifikujte pøi objednání.
Stroje typu 630 jsou k dispozici k pronajmutí nebo je lze vyrobit podle zvláštní objednávky. Prosíme, v pøípadì potøeby podrobnìjších informací nás kontaktujte.
Liners non inclus, s'il vous plaît spécifier au moment de faire la commande.
` fabriquée sur commande spéciale. Veuillez nous contactez pour plus de détails.
La machine 630 est disponible pour la location ou
Power Specification
Specifikace napájení
Spécification de puissance
MACHINE
HEATER
BF 630
TRIMMER
125000 W
Hydraulic
CONTROLLER
MINIMUM
RECOMMENDED
GENERATOR SIZE
4000 W
20kVA 3CV 415V
ENVIRONMENTAL
PROTECTION
Versatrac Gator 500-315
CODE
RANGE
O mm
WEIGHT
Kg
DATA
RETRIEVAL
REMOVAL
TIME
300751
315-500
750
SI
2.8 seg
IP54
All machines supplied without liners, please specify when ordering.
Všechny stroje se dodávají bez pøíložek, prosíme, vaše požadavky specifikujte pøi objednání.
Liners non inclus, s'il vous plaît spécifier au moment de faire la commande.
Power Specification
Specifikace napájení
Spécification de puissance
MACHINE
HEATER
GATOR 500
7500 W
TRIMMER
1050 W
CONTROLLER
1200 W
41
MINIMUM
RECOMMENDED
GENERATOR SIZE
16kVA 3CV 415V
Ceník 2007
BUTT FUSSION MACHINES
AUTOMATICKÉ SPOJOVÁNÍ TAVENÍM NATUPO
MACHINES POUR SOUDURE BOUT A BOUT
R
GRUPO
BUTT FUSSION MACHINES
AUTOMATICKÉ SPOJOVÁNÍ TAVENÍM NATUPO
MACHINES SOUDURE BOUT A BOUT
BUTT FUSION - AUTOMATIC 63 - 400MM
AUTOMATICKÉ ZAØÍZENÍ PRO SPOJOVÁNÍ TAVENÍM NATUPO PRO PRÙMÌRY TRUBEK od 63 do 400 mm
SOUDURE BOUT A BOUT- MACHINE AUTOMATIQUE 63-400 MM
CODE
REF
RANGE
O mm
MACHINE
WEIGHT FITTINGS DATA
VOLTAGE
RETRIEVAL
Kg
CZ
UNIT
€ €
UNIT
300615
G220AFE
GATOR 250
63-250
127
YES
YES
220V
1 339 800 47 850,00
300616
G315AFE
GATOR 315
125-315
163
YES
YES
220V
1 591 013 56 821,90
G400AFE
GATOR 400
200-400
239
YES
YES
220V
1 805 269 64 473.90
300617
All machines are available for hire or made to special order. Please contact us for details.
Všechny stroje se dodávají bez pøíložek, prosíme, vaše požadavky specifikujte pøi objednání.
Liners non inclus, s'il vous plaît spécifier au moment de faire la commande.
Specifikace napájení
Power Specification
Spécification de puissance
MACHINE
HEATER
TRIMMER
CONTROLLER
GATOR 250
GATOR 315
GATOR 400
1800 W
3300 W
4000 W
650 W
650 W
1050 W
1100 W
1100 W
1100 W
MINIMUM
RECOMMENDED
GENERATOR SIZE
2.9 KW
4.4 KW
5.1 KW
GATOR 250, 315 & 400
GATOR 250, 315 Y 400
GATOR 250, 315 & 400
SPECIAL FEATURES
• Unique fast clamping system allows rapid and easy
pipe loading as well as removing the need for additional
tooling
• Curved trimmer blade ensures optimum cutting
performance
• Combined heater and trimmer stand
• Fast twist-lock system for rapid installation of trimmer
and heater
SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI
•Jedineèný rychlý upínací systém, který umožòuje rychlé
a jednoduché uložení a vyjmutí potrubí, není zapotøebí
dalších nástrojù
•Zakøivené ostøí “hoblíku” zabezpeèuje optimální
zaøíznutí potubí
•”Zrcadlo” i “hoblík” jsou na spoleèném šasí
•Otoèný-uzavírací systém umožòuje rychlou instalaci
“hoblíku” i “zrcadla”
STANDARD AUTO MACHINE FEATURES
• Fully automatic joining cycle
• Database memory up to 500 joint history
• Optional barcode reader for ISO standard traceability
• Printer unit option for joint record printout
• Fast dwell time – heater removed in under 2 seconds
• Fast trimming action
• Operator-friendly machine
• Fast weld compatible
• Fail safe system
STANDARDNÍ VLASTNOSTI AUTOMATICKÉHO
PØÍSTROJE
•Plnì automatický proces spojování
•Databáze s pamìtí až 500 spojù
•Èteèka èárových kódù dle platných ISO standardù
•Tiskárna pro tisk výsledkù jednotlivých spojù
•Velice krátká èasová prodleva-”zrcadlo” mùžete
vyjmout za ménì než 2 sekundy
•Rychlá akce “hoblíku”
•Uživatelsky vstøícný pøístroj
•Rychlé kompaktní svaøování
•Chybám zabraòující systém
SPÉCIAL USAGES
•Systeme de retenue rapide unique qui permet le chargement
rapide et facile du tube sans besoin d'outillage additionnel
•Lame incurvée du condensateur qui assure la bonne
exécution du découpage
•Support combiné du plaque chauffante et du condensateur
d'ajustement
•Systeme rapide de torsion et serrure pour l'installation
rapide du condensateur d´ajustement et du plaque chauffante
Optional Extras
• Liners
• Bevel liners (for short spigot fittings)
• Printer
• Barcode scanner
• Stub flange adaptor
• Knife-edge clamp
• Detachable stainless steel cradle for on site protection.
Doplòkové pøíslušenství:
•Upínací èelisti
•Šikmé upínací èelisti ( pro krátké tvarovky na tupo )
•Tiskárna
•Èteèka èárových kódù
•Adaptér pro pøíruby
•Oøezávaè lemu potrubí
•Ochranný nerezový kryt pro práci na staveništi
42
DISPOSITIFS AUTOMATIQUES STANDARD
•Cycle d´union entierement automatique
•Mémoire de base de données jusqu'a 500 unions
•Lecteur facultatif de code barres pour la capacité de trace
de la norme de l'OIN
•Possibilité d'imprimer des dossiers d'union
•Rapide action d´ajustement- temps de détection 2 seconds
•Facile contrôle de la machine par l'opérateur
•soudure rapide et compatible
•Systeme de sécurité contre des erreurs
Extra facultatifs
•Traceuse de lignes
•Traceuse de lignes taillés (bisoutés) pour les accessoires
petits spigot)
•Imprimante
•scanner a code barres
•Adaptateur de manchons
•collier d'arete en la lame du couteau
•Fourche d'acier inoxydable pour la protection de
l'emplacement
Ceník 2007
BUTT FUSSION MACHINES
AUTOMATICKÉ SPOJOVÁNÍ TAVENÍM NATUPO
MACHINES POUR SOUDURE BOUT A BOUT
R
GRUPO
BUTT FUSSION MACHINES
AUTOMATICKÉ SPOJOVÁNÍ TAVENÍM NATUPO
New MINITRANKIT Data Transfer System V2.0 As a result of a number of requests
Nový MINITRANKIT systém poenosu dat V2.0 for simplification of data collection,
MACHINES SOUDURE BOUT A BOUT
Jako výsledek mnoha požadavkù
pro zjednodušení sbìru dat,
Fusion have developed the new
vyvinula spoleènost Fusion nový
MINITRAN system for use with all
systém MINITRAN, pro použití
Fusion products equipped with a
se všemi výrobky Fusion,
Data Transfer option.
vybavenými možností pøenosu
The device comes complete with
dat.
its own flash card and card reader
Zaøízení je dodáváno kompletnì
and is capable of storing around
s vlastní pamìovou kartou,
100,000 joins with a standard
èteèkou karet a je schopné
64MB card.
uložení pøibližnì 100,000 spojù
The device is plugged in to the
se standardní 64MB kartou.
existing printer socket outlet and
Zaøízení je zapojeno do zásuvky
the joint data is automatically
tiskárny a data spoje jsou
downloaded from the printer menu
automaticky stažena z menu
on the machine. This data can then
tiskárny v pøístroji. Tato data lze
be uploaded into your PC or laptop
naèíst do vašeho PC nebo
via a flash card reader and the joint
notebooku pomocí èteèky
data can then be alalysed using
pamìových karet a data spoje
with the Data Transfer System V2.0 software.
the Data Transfer System V2.0
lze poté analyzovat pomocí
software.
softwaru systému pøenosu dat
OBJEDNÁVACÍ KOD SOUÈÁSTI:
The device is capable of extracting
V2.0.
MINITRAN (bez PC èteèky pamìových karet)
data from Gator and Grey butt
Zaøízení je schopno extrahování
MINITRAN KIT (s PC èteèkou pamìových
fusion machines, and all
dat ze spojovacích tavicích
karet)
Electrofusion boxes with Fast Data
pøístrojù Gagot a Grey a všech
Uvìdomte si, že toto zaøízení funguje ve spojení
Transfer, and there are no batteries
skøíní elektrického tavení
se softwarem systému pøenosu dat V2,0.
to go flat as it takes its power from
s rychlým pøenosem dat a také
the host unit. Training takes literally
zde nejsou žádné baterie pro
minutes and the unit comes
vybití, protože energie je
supplied with its own operating
dodávána z hlavní jednotky.
instructions.
Výcvik trvá doslova nìkolik
CZ
CODE
UNIT
344039
20 033
€ €
UNIT
715,44
ORDER PART CODE:
MINITRAN (without PC flash card reader)
MINITRAN KIT (with PC flash card reader)
Note that this device works in conjunction
minut a pøístroj je vybaven
Technical Specifications Technické údaje
Memory Card Type
Typ pamìové karty
Storage Capacity
Kapacita pamìti
Data retention time
Doba retence dat
PC requirements
Požadavky PC
vlastními provozními pokyny.
„Compact Flash“ Type 1; max. 4GB (GigaByte) max.
„Compact Flash“ typ 1, max. 4GB (GigaByte)
Approx. 100,000 records per 64 MB (MegaByte) card *
Cca 100,000 zaznamù na 64MB (MegaByte) kartu*
Up to 10 years typical
Typicky až 10 let
Win98, ME, NT, 2000, XP with comact flash reader or USB port available. Data Transfer System V2.0 Revision
2.31 or later.
Win98, ME, NT, 2000, XP s dostupnou kompaktní èteèkou pam. karet nebo USB portem. Systém pøenosu dat
V2.0 revize 2.31 nebo novìjší.
* Guideline – exact capacity depends on several factors. * Vodítko – pøesná kapacita závisí na nìkolika faktorech.
43
Ceník 2007
BUTT FUSSION MACHINES
AUTOMATICKÉ SPOJOVÁNÍ TAVENÍM NATUPO
MACHINES POUR SOUDURE BOUT A BOUT
R
GRUPO
BUTT FUSSION MACHINES
AUTOMATICKÉ SPOJOVÁNÍ TAVENÍM NATUPO
MACHINES SOUDURE BOUT A BOUT
Data logger for welda
Datový záznamník pro pøístroj Welda
Data logger para welda
CODE
300611
DEVELOPED AS AN OPTIONAL EXTRA
DATOVÝ ZÁZNAMNÍK BYL VYVINUT
DEVELOPED AS AN OPTIONAL
FOR USE WITH FUSION'S NEW
JAKO PØÍDAVNÉ ZAØÍZENÍ PRO
EXTRA FOR USE WITH FUSION'S
"WELDA" MACHINES IS THE FUSION
POUŽITÍ S WELDA PØÍTROJI.
NEW "WELDA" MACHINES IS THE
WELDA "DATA LOGGER"
ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
FUSION WELDA "DATA LOGGER"
KEY FEATURES:
Záznamník ukládá informace o
KEY FEATURES:
In addition to logging the jointing
svaøování a porovnává je s
In addition to logging the jointing
parameters, this unit monitors the
pøednastavenými údaji a podává
parameters, this unit monitors the
welding process to ensure that the
pøístroji Welda doporuèení, aby svár
welding process to ensure that the
Welda machine is operated correctly in
pracoval optimálnì a dodržel pro
Welda machine is operated correctly
order to achieve a high quality joint.
spoj nejvyšší kvality.
in order to achieve a high quality
Preset jointing parameters
Pøedvolba parametrù spoje mìøení
joint.
Monitoring and feedback
Zpìtná vazba
Preset jointing parameters
Data Output
Datový výstup
Monitoring and feedback
TECNICAL SPECIFICATION:
SPECIFIKACE:
Data Output
Joint storage capacity: 500 joints
Pamì: 500 spojù
TECNICAL SPECIFICATION:
Preset parameters:
Pøedvolené parametry:
Joint storage capacity: 500 joints
Welding Standards : British gas, Wis 4-
Svaøovací standardy: British gas,
Preset parameters:
32-08 for PE Dvs 2207 Part 11 for PP
Wis 4-32-08 for PE Dvs 2207 Part
Welding Standards : British gas, Wis
Pipe Diameters :
11 for PP
4-32-08 for PE Dvs 2207 Part 11 for
63,75,90,110,125,140,160,180,200,2
Diametr potrubí:
PP
25,250,280,315,355,400
63,75,90,110,125,140,160,180,
Pipe Diameters :
Pipe SDR : 9,11,17,21,26
200,225,250,280,315,355,400
63,75,90,110,125,140,160,180,20
Pipe Colour : Black, Blue, Yellow,
SDR potrubí: 9,11,17,21,26
0,225,250,280,315,355,400
Orange, Orange, Black & Blue, Black &
Barva potrubí: èerná, modrá, žlutá,
Pipe SDR : 9,11,17,21,26
Yellow
oranžová, èerná a modrá, èerná a
Pipe Colour : Black, Blue, Yellow,
User supplied parameters : Operator
žlutá
Orange, Orange, Black & Blue, Black
Name, Location
Parametry doplòované uživatelem:
& Yellow
jméno pracovníka, umístìní
User supplied parameters :
Operator Name, Location
44
Ceník 2007
BUTT FUSSION MACHINES
AUTOMATICKÉ SPOJOVÁNÍ TAVENÍM NATUPO
MACHINES POUR SOUDURE BOUT A BOUT
R
GRUPO
BUTT FUSSION MACHINES
AUTOMATICKÉ SPOJOVÁNÍ TAVENÍM NATUPO
MACHINES SOUDURE BOUT A BOUT
BUTT FUSION - AUTOMATIC 400 - 630MM
AUTOMATICKÉ ZAØÍZENÍ PRO SPOJOVÁNÍ TAVENÍM NATUPO PRO PRÙMÌRY TRUBEK od 400 do 630 mm
FUSION BOUT A BOUT-AUTOMATIQUE 400-630 MM
CODE
REMOVAL ENVIRONMENTAL DIMENSIONS
RANGE WEIGHT DATA
LxHxW (parked)
PROTECTION
RETRIEVAL TIME
O mm Kg
300619
400-630
1775
BF 630
<4 seg
Specifikace napájení
Power Specification
MACHINE
YES
HEATER
125000 W
TRIMMER
IP54
1700x1365x1700
Spécification de puissance
CONTROLLER
Hydraulic
4000 W
MINIMUM
RECOMMENDED
GENERATOR SIZE
20kVA 3CV 415V
BUTT FUSION - AUTOMATIC 315 - 500MM
AUTOMATICKÉ ZAØÍZENÍ PRO SPOJOVÁNÍ TAVENÍM NATUPO PRO PRÙMÌRY TRUBEK od 315 do 500 mm
FUSION BOUT A BOUT-AUTOMATIQUE 315-500 MM
CODE
REMOVAL ENVIRONMENTAL DIMENSIONS
RANGE WEIGHT DATA
RETRIEVAL TIME
PROTECTION
LxHxW (parked)
O mm Kg
300618 315-500 750
SI
2.8 seg
IP54
Specifikace napájení
Power Specification
MACHINE
HEATER
TRIMMER
GATOR 500
7500 W
1050 W
CZ
UNIT
1620x2020x1300 6 810 650 243.237,5
Spécification de puissance
CONTROLLER
1200 W
MINIMUM
RECOMMENDED
GENERATOR SIZE
16kVA 3CV 415V
LINER / UPÍNACÍ ÈELISTI
CODE
300018
300043
300019
300045
300054
300055
DIMENSIONS
mm
400x315
400x315
400x355
400x355
500x400
500x450
45
€
UNIT
WEIGHT
kg
-
CZ
€
€
UNIT
UNIT
48 567
88 761
48 567
88 761
139 563
139 563
1 734,55
3 170,05
1 734,55
3 170,05
4 984,40
4 984,40
Ceník 2007
BUTT FUSSION MACHINES
AUTOMATICKÉ SPOJOVÁNÍ TAVENÍM NATUPO
MACHINES POUR SOUDURE BOUT A BOUT
R
GRUPO
BUTT FUSSION MACHINES
AUTOMATICKÉ SPOJOVÁNÍ TAVENÍM NATUPO
MACHINES SOUDURE BOUT A BOUT
BUTT FUSION - MANUAL 63 - 400MM
MANUÁLNÍ ZAØÍZENÍ PRO SPOJOVÁNÍ TAVENÍM NATUPO PRO PRÙMÌRY TRUBEK od 63 do 400 mm
FUSION A TOPE-MANUAL 63-400 MM
WELDA
CODE
REF
MACHINE
RANGE
O mm
WEIGHT
Kg
FITTINGS
VOLTAGE
€€€
CZ
UNIT
UNIT
300605
W250220MFE
WELDA 250
63-250
100
YES
220V
630 000
22 500,00
300006
W315220MFE
WELDA 315
90-315
128
YES
220V
728 000
26 000,00
300607
W400220MFE
WELDA 400
160-400
188
YES
220V
840 000
30 000,00
Specifikace napájení
Power Specification
MACHINE
Spécification de puissance
HEATER
TRIMMER
PUMP UNIT
MINIMUM
RECOMMENDED
GENERATOR SIZE
1800W
3300W
400W
650W
650W
1050W
800W
800W
800W
3.25kW
4.75kW
5.85kW
WELDA 250
WELDA 315
WELDA 400
CODE
LINER / UPÍNACÍ ÈELISTI
3000060
300060P
300070
300070P
300007
30007P
300008
300008P
300009
300009P
300010
300010P
300011
300011P
300012
300013
300014
300016
300017
300018
300019
REF
BFL18063
BFL18063PT
BFL18075
BFL18075PT
BFL18090
BFL18090PT
BFL180110
BFL180110PT
BFL180125
BFL180125PT
BFL180140
BFL180140PT
BFL180160
BFL180160PT
BFL150180
BFL250200
BFL250225
BFL315250
BFL315280
BFL400315
BFL400355
46
DIMENSIONS
mm
180x63
180x63
180x75
180x75
180x90
180x90
180x110
180x110
180x125
180x125
180x140
180x140
180x160
180x160
250x180
250x200
250x225
315x250
315x280
400×315
400×355
WEIGHT
kg
2,20
2,20
2,20
3,50
4,00
4,00
4,00
6,60
5,00
4,10
7,50
8,00
9,00
9,00
CZ
UNIT
17 194
24 563
13 398
24 563
13 398
24 563
13 398
24 563
13 398
24 563
13 398
24 563
13 398
24 563
31 821
31 821
31 821
31 821
48 567
48 567
€€
UNIT
614,08
877,25
478,50
877,25
478,50
877,25
478,50
877,25
478,50
877,25
478,50
877,25
478,50
877,25
1 136,45
1 136,45
1 136,45
1 136,45
1 734,55
1 734,55
Ceník 2007
BUTT FUSSION MACHINES
AUTOMATICKÉ SPOJOVÁNÍ TAVENÍM NATUPO
MACHINES POUR SOUDURE BOUT A BOUT
R
GRUPO
DEBEADERS
OØEZÁVAÈE SVARÙ
INTERNAL DEBEADERS
VNITØNÍ OØEZÁVAÈ
QUITTE-CORDON INTERNE
QUITTE-CORDONES
CODE
344005
344001
344002
344003
344004
344006
344007
SDR
PN
O/D
Complete internal debeading kit
(Product Code: IBRTKIT) comprises:
1 x Pøepravní krabice
1 x Ruèní ovládání
1 x Hlava 1
1 x Hlava 2
1 x Hlava 3
1 x Hlava 4
Všeobsahující klíè
1 x Set operating
instructions
3 x Size 1 pomocná tyè
3 x Size 2 pomocná tyè
3 x Size 3 pomocná tyè
3 x Size 4 pomocná tyè
3 x Size 4b pomocná tyè
1 x Rod bag - tyè???
6 x 2 m tyè
1 x 1 m tyè
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315
355
400
€
CZ
DESCRIPTION
WEIGHT
Kg
UNIT
Kit pro 1,2,3,4 trubky
Kit pro 1 trubku
Kit pro 2 trubky
Kit pro 3 trubky
Kit pro 4 trubky
Náhradní díl pro trubky 1 a 2
Náhradní díl pro trubky 3 a 4
70
40
40
42
63
-
158 338
-
17
26
32
6
4
3.2
HEAD HEAD HEAD
(size) (size) (size)
1(B)
1(D)
1(A)
2(B)
2(B)
2(B)
2(C)
2(C)
2(C)
3(A)
3(A)
3(A)
3(B)
3(B)
3(B)
3(C)
3(C)
3(C)
3(C)
4(B)
4(B)
4(B)
4(C)
4(C)
4(C)
4(D) 4(D)
4(D)
44
2.5
HEAD
(size)
2(B)
3(A)
3(A)
3(B)
3(C)
4(B)
4(C)
4(D)
€
UNIT
5 654,92
-
11
7.3
10
16
HEAD HEAD
size) (size)
1(A)
1(C)
1(A)
1(D)
1(C)
2(B) 1(D)
2(B)
2(B)
2(C)
2(B)
3(A)
2(C)
3(B)
3(A)
3(C)
3(B)
4(A)
3(C)
4(C)
4(A)
4(B)
4(A)
EXTERNAL DEBEADERS
VENKOVNÍ OØEZÁVAÈ
QUITTE-CORDON EXTERNE
CODE
REF
DIAMETER
mm
WEIGHT
kg
UNIT
CZ
€
UNIT
344011
EBRTMCAM
90-125
1.5
36 484
1 303,01
344012
EBRTMCA
75-400
3
50 141
1 790,76
344013
EBRTMCAL
400-800
3.2
-
-
CODE
REF
344015
ØEZAÈ
EBRTU
EXTERNAL PIPECUTTER DEBEADER
VENKOVNÍ ØEZAÈ - OØEZÁVAÈ
QUITTE-CORDON COUPE-TUBE EXTERNE
EBRPC400KIT
344016
KIT ØEZAÈ / OREZÁVAÈ
47
DIAMETER
mm
WEIGHT
kg
UNIT
90-400
8
50 801
1 814,31
90-400
8
73 892
2 639,00
CZ
€
UNIT
Ceník 2007
BUTT FUSSION MACHINES
AUTOMATICKÉ SPOJOVÁNÍ TAVENÍM NATUPO
MACHINES POUR SOUDURE BOUT A BOUT
R
GRUPO
PIPE SUPPORTS
PODPÌRY TRUBEK
PIPE SUPPORT 250 ROLLERS
PODPÌRA POTRUBÍ 250 mm
ROULEAU SUPPORT TUYAUX 250
SUPPORTS POUR TUYAUX
CODE
REF
344625
PSROLLS
DIAMETER
mm
WEIGHT
kg
CZ
€
UNIT
UNIT
63-250
4.5
18 011
DIAMETER
mm
WEIGHT
kg
UNIT
643,26
PIPE SUPPORT 315 ADJUSTABLE ROLLERS
PODPÌRA POTRUBÍ o 63- 315 mm S POSUVNÝMI VÁLEÈKY
ROULEAU SUPPORT ADAPTABLE TUYAUX 315
CODE
REF
344631
PSROLL315
63-315
4.5
DIAMETER
mm
WEIGHT
kg
CZ
€
UNIT
18 011
643,26
400 HEAVY DUTY ADJUSTABLE ROLLERS
PODPÌRA POTRUBÍ S POSUVNÝMI VÁLEÈKY - T̎KÉ ZAT͎ENÍ
ROULEAU ADAPTABLE DE FONCTION LOURD 400
CODE
344642
REF
HDADJPSROLLS 63-420
16.5
CZ
€
UNIT
UNIT
-
-
500 SQUAT ROLLERS
PODPÌRA POTRUBÍ o 315 - 500 NÍZKÁ
ROULEAU SQUAT 500
CODE
REF
344650
SQTPSROLLS
DIAMETER
mm
WEIGHT
kg
UNIT
UNIT
315-500
9
-
-
DIAMETER
mm
WEIGHT
kg
CZ
€
HEAVY DUTY ROLLERS
PODPÌRY POTRUBÍ PRO T̎KÁ ZAT͎ENÍ
ROULEAU DE FONCTION LOURD
CODE
344653
REF
HDPSROLLS
48
250-630
33
CZ
UNIT
€
UNIT
31 671 1 131,11
Ceník 2007
BUTT FUSSION MACHINES
AUTOMATICKÉ SPOJOVÁNÍ TAVENÍM NATUPO
MACHINES POUR SOUDURE BOUT A BOUT
R
GRUPO
DATA INFORMATION
PØÍSTROJE PRO PØENOS DAT
DATA PRINTER
TISKÁRNA PRO TISK DAT
IMPRIMANTE DE DONNÉES
CODE
REF
INFORMATION DE DONNÉES
CZ
DESCRIPTION
€
UNIT
344020
7058256
tiskárna, zapisovací tužka a role papíru
344021
705799
role papíru
344022
705855
(pouze) zapisovací tužka
REF
DESCRIPTION
UNIT
25 456
909,16
490
17,50
2 948
105,28
DATA TRANSFER SYSTEM V2
SYSTÉM PRO PØENOS DAT V2
SYST.ME DE RÉCUPÉRATION DE DONNÉES V2
CODE
344024
701241
sada pro pøenos dat
344025
701240
344026
701632
CZ
€
UNIT
UNIT
20 097
717,76
CD obsahující aktualizaci software
-
-
kabel pro propojení mezi PC a iPAQ
-
-
DATA GENERATION & TRANSFER
VYTVÁØENÍ A PØENOS DAT
GENERATION ET TRANSFER DE DONNÉES
OZNAÈENÍ
VÝROBKU
POPIS
balíèek
ipaq
pda
propojovací
kabel
zaøízení
-
344031
kompletní balíèek pro nového uživatele
Pack 1
-
344032
IPAQ bez propojovacího kabelu
Pack 2
-
344033
Pack 1 + CD software pro pøenos dat
Pack 3
-
344034
propojovací kabely
344035
COMPAQ standardní vybavení
344036
napájení do auta
344037
USB port
-
sériový nainstalovaný adaptér
kabel
sofware
portu
IPAQ PDA
USB
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CD pro
nabíjeèka pøenos dat
-
-
-
49

Podobné dokumenty

List1 Stránka 1 - First

List1 Stránka 1 - First http://www.consolidations.org.uk/ http://www.cachedir.com/ http://www.callbuster.net/ http://directory.cafioca.com/ http://directory.b75.org/ http://www.blahoo.net/ http://www.balinesiaresto.net/ h...

Více

1_BPO6-88755_Technic ká zpráva.doc

1_BPO6-88755_Technic ká zpráva.doc vzduchu. Pro odvod vzduchu v prostoru kuchyně zaměstnanců jsou osazeny nástěnné digestoře STANDARD – N s osvětlením, akumulační zákryty KUBUS a čtyřhranné potrubí s odvodními vyústkami (prostor myt...

Více

REGULAČNÍ KLAPKA RKM REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ RKTM

REGULAČNÍ KLAPKA RKM REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ RKTM Klapka pro osazení servopohonu je opatřena čtvercovým čepem o průřezu 8 x 8 mm, na který se servopohon připevní přímo nebo za pomocí přechodky. Čep přesahuje přírubu klapky o 30 mm. Klapky kruhové ...

Více

Zátěžové scintigrafické vyšetření prokrvení srdečního svalu

Zátěžové scintigrafické vyšetření prokrvení srdečního svalu Nitrilex, Nitroglycerin, Nitro-Mack, Nitromint, Nit-ret, aj.)  deriváty xantinu, centrální a periferní vasodilatancia (např. Agapurin, Aminophyllin, Corvaton, Enelbin, Molsihexal, Pentoxifyllin, P...

Více

zátěžové scintigrafické vyšetření prokrvení srdečního svalu

zátěžové scintigrafické vyšetření prokrvení srdečního svalu aktivitu volného radiofarmaka v zažívacím traktu a výrazně tak zlepšuje kvalitu následně prováděných záznamů srdce. Obvykle do 15 minut od podání radiofarmaka se provádí vlastní záznamy rozložení r...

Více