Investiční certifikát a jeho základní typy

Komentáře

Transkript

Investiční certifikát a jeho základní typy
8
InVEStIcE
Investiční certifikát
a jeho základní typy
Jedná se o formu investování, která u nás není příliš masově rozšířená, avšak její obliba roste.
Nyní lze již investiční certifikáty sehnat u většiny obchodníků s cennými papíry a také
v bankách nabízejících investiční služby.
rvní certifikáty pro retail vznikly na přelomu
80. a 90. let v Německu. Jejich účel byl, aby
i drobní investoři bez velkého kapitálu mohli diverzifikovat své portfolio a obsáhnout v něm celé indexy. Princip je téměř stejný jako u dluhopisu. Emitent cenného papíru se zaváže, že za určitých předem
stanovených podmínek se zaváže investorovi vrátit investované prostředky.
Investiční certifikát se dá využit pro nepřeberné
množství strategií. Klient může kromě růstu či poklesu participovat také na stagnaci tržní hodnoty podkladového aktiva a i přesto inkasovat výnos. Tuto
funkci způsobují finanční deriváty, které jsou součástí
konstrukce. Certifikát je navázán na určité podkladové aktivum, které může být různého složení, od
jednotlivých indexů až po třeba několik desítek titulů.
S dobou splatnosti může investor narazit snad na
všechny možné varianty.
P
David Bohuněk,
analytik
Comsense
Capital
Základní rizika
Co se rizik týká, lze zmínit čtyři základní. Stejně jako
v případě dluhopisů je třeba zvážit úvěrové riziko neboli riziko emitenta. To znamená riziko, že emitent
certifikátu nebude moci splatit své závazky. V případě rizika tržního se zde jedná o změny tržní hodnoty podkladového aktiva. I v případě těchto instrumentů je důležité zvážit, v jaké měně chce investor
svá aktiva. Obecně se doporučují certifikáty emitované v investorově domácí měně, v opačném případě
podstupuje riziko, že pokud dojde k posílení jeho domácí měny vůči měně, ve které je emitován certifikát,
může dosáhnout ztrát. Platí to samozřejmě i naopak.
Zde však záleží, zdali investor cíleně vyhledává
měnu, u které predikuje výraznější pohyby kurzu.
Spolu s indexem
Dle výnosově rizikového profilu jsou základním a nejjednodušším druhem certifikáty, jejichž hodnota se
vyvíjí stejně jako podkladové aktivum. Tedy pokud
podkladové aktivum roste například o 5 % ročně,
roste ve stejném poměru i tržní hodnota certifikátu.
Nejčastěji se v tomto případě jedná o certifikáty, které
jsou navázány na nějaký akciový index (DAX, S&P
500, EURO STOXX 50 atd.). Jedná se o vhodnou alternativu pro drobné investory, kteří hledají pasivně řízenou investici. V případě basket certifikátu již pod-
Vývoj výnosů indexového certifikátu
Vývoj výnosů garantovaných certifikátů
Zdroj: SVOBODA, Martin a David ROZUMEK. Investiční certifikáty
Zdroj: SVOBODA, Martin a David ROZUMEK. Investiční certifikáty
PROFI PORADENSTVÍ & FINANCE
InVEStIcE
kladové aktivum není pouze jeden index, ale jedná se
o sestavený koš několika titulů. Emitent dle své strategie vybere tituly a vloží je do tohoto certifikátu.
Strategie může být takřka jakákoli, může se jednat
o výběr například dle regionu, odvětví, tržní kapitalizace či například strategie nejvyšších dividend. Emitent si může zvolit také poměr jednotlivých vah a některým akciím v portfoliu dát vyšší váhu než ostatním
a naopak. Největší trh s investičními certifikáty je
v Německu a drtivá většina certifikátů je vázána
právě na jednotlivé indexy či akcie. Existují však i certifikáty vázané na komodity, fondy, úrokové sazby,
vývoj inflace či vývoj jednotlivých měn.
Garance není zadarmo
Investoři, kteří očekávají růst podkladového aktiva,
ale mají obavy z výraznějších ztrát, mohou zvolit garantovaný certifikát. Výhoda je v tom, že klient má
například 100% ochranu investovaného kapitálu, ale
zároveň i teoreticky neomezený výnos. Nevýhoda je
ta, že v případě růstu participuje investor na růstu
podkladového aktiva pouze zčásti. Pokud podkladové
aktivum vzroste o 5 %, hodnota certifikátu se zvýší
například o 2,5 %.
Naopak podkladové aktivum ztratí 5 %, investor zůstane na nule. Co se týče složení certifikátu, garantovanou složku nejčastěji zastupují zerobondy (bezúročné dluhopisy), které jsou nastaveny tak, aby ke
dni splatnosti dosáhly garantované hodnoty. Zbytek
je investován do opcí navázaných na podkladové aktivum.
Sleva omezí výnos
Další možností jsou discount certifikáty. Ty dokážou
investorovi přinést výnos i v případě, že hodnota podkladového aktiva stagnuje, či je v mírné ztrátě. Naopak má ale ohraničený maximální výnos. Tyto certi-
fikáty se kupují s discountem, tedy slevou. Například
investor koupí certifikát za 80, ale hodnota podkladového aktiva je 100.
Pokud bude tržní hodnota podkladového aktiva
stagnovat a nezmění se, klient při splatnosti certifikátu inkasuje hodnotu podkladového aktiva a realizuje zisk. Pokud ale hodnota podkladového aktiva raketově vzroste nad hodnotu maximálního možného
zisku certifikátu, klient realizuje zisk ve výši ohraničeného maximálního výnosu.
Bonus s opcí
Velmi zajímavou možností jsou bonus certifikáty. Ty
nabízí vhodný nástroj pro realizaci výnosů nejen
v případě stagnace a mírného poklesu, ale i silného
růstu hodnoty podkladového aktiva. Bonus certifikát
má nastavenou spodní i horní hranici. Pokud se hodnota podkladového aktiva nachází mezi těmito hranicemi, tak klient inkasuje 100 % investovaného kapitálu plus bonus.
Pokud jsou tyto bariéry protrhnuty, stává se z certifikátu běžný indexový certifikát, který kopíruje vývoj
hodnoty podkladového aktiva. Jako zjednodušený
příklad můžeme uvést situaci, kdy hodnota podkladového aktiva a certifikátu při nákupu je 100, certifikát
má stanovenou spodní hranici na úrovni 50, horní na
úrovni 140 a bonus je stanoven ve výši 40. V případě,
že hodnota podkladového aktiva neprotrhne danou
bariéru a bude ke dni splatnosti certifikátu na úrovni
60, klient dostane zpět 100 plus bonus 40. V případě
indexového certifikátu by se mu navrátilo pouze 60
a realizoval by tak ztrátu.
Důležité je také rozlišovat jaké druhy opcí jsou
v konstrukci použity. Jestli se jedná o americkou či
evropskou opci. Americké opce lze uplatnit kdykoli
během její životnosti, naopak evropskou opci lze
uplatnit pouze v den její splatnosti. Na bonusový 
Vývoj výnosů discount certifikátů
Vývoj výnosů bonus certifikátů
Zdroj: SVOBODA, Martin a David ROZUMEK. Investiční certifikáty
Zdroj: SVOBODA, Martin a David ROZUMEK. Investiční certifikáty
06/2016
Výhoda
je v tom,
že klient
má například
100%
ochranu
investovaného
kapitálu,
ale
zároveň
i teoreticky
neomezený
výnos.
9
40
InVEStIcE
Co se
derivátových
konstrukcí
týče,
tak ty
se vyskytují
i u takzvaných
zajištěných či
strukturovaných
fondů.
certifikát to tak má vliv ten, že v jednom případě bonus zanikne, pokud hodnota podkladového aktiva
prorazí hranice kdykoli během jeho životnosti, v druhém případě je bariéra vyrušena, pokud se hodnota
podkladového aktiva nachází mimo bariéry pouze ke
dni splatnosti.
Páka umí divy, ale…
Pokud je investor dynamický, předpokládá růst hodnoty podkladového aktiva a chce dosáhnout abnormálního zhodnocení, nabízí se zde jako vhodná volba
certifikáty, které využívají finanční páku. Jedná se
o sprint a outperformance certifikáty. Investor se sice
zřekne kapitálové ochrany, avšak proti klasickým pákovým cenným papírům nejsou ztráty hodnoty podkladového aktiva nadproporcionální. Rozdíl mezi
sprint a outperformance certifikáty je ten, že sprint
certifikáty participují na růstu dvojnásobně oproti
podkladovému aktivu, ale zároveň mají ohraničený
maximální výnos. Oproti tomu outperformance certifikáty nemají ohraničený maximální výnos, ale participace na růstu je například o 50 % vyšší než růst
podkladového aktiva. Sprint certifikát se hodí spíše
pro krátkodobější investice do titulů, u kterých se
očekává výnos, avšak nikoli natolik závratný, aby překonal hodnotu maximální možného výnosu certifikátu. Jediná možnost, kdy podkladové aktivum nese
vyšší výnos než sprint certifikát, je ta, kdy výnos podkladového aktiva překoná maximální možný výnos
sprint certifikátu. Outperformance certifikáty mají
sice participaci na růstu nižší než sprint certifikáty,
ale mají teoreticky neomezený výnos. Hodí se tedy
i pro dlouhodobější investice než sprint certifikát.
Konstrukcí bezpočet
Toto byly pouze ty nejzákladnější a nejjednodušší
konstrukce investičních certifikátů. V praxi existuje
celá řada dalších mnohem složitějších druhů a jejich
různých modifikací. Můžeme se například setkat
s certifikáty, které přinášejí investorovi pravidelný kuponový výnos, mají kapitálovou ochranu na úrovni
několika desítek procent, ale jakmile jedna z akcií
v koši protrhne tuto bariéru, tak se hodnota celého
certifikátu odvíjí od hodnoty akcie s nejnižší výkonností. Naopak v případě růstu všech akcií v koši nad
hodnotu, která byla ke dni počátečního ocenění certifikátu, dojde k automatickému splacení certifikátu.
Co se derivátových konstrukcí týče, tak ty se vyskytují i u takzvaných zajištěných či strukturovaných
fondů. Tyto fondy nabízejí určitou ochranu kapitálu
na různých úrovních, například 90 %, 95 %, 100 %
atd. Tyto fondy bývají zřízeny na určitý počet let
a poté zaniknou. Konstrukce těchto fondů je velmi
podobná garantovaným investičním certifikátům. Základ tvoří dluhopisy či instrumenty peněžního trhu,
tyto instrumenty buď zaráz ke dni splatnosti zařídí
kapitálovou ochranu, či postupně při splatnostech
dluhopisů v portfoliu uzamykají výnosy. Kladné výnosy poté zařídí opce vázané na akciové instrumenty,
avšak v menší participaci. Na českém trhu se dá říci,
že většina těchto zajištěných fondů nese pouze minimální výnosy, které se dají pro většinu investorů považovat až za zanedbatelné a trhy nabízí alternativy,
které nesou vyšší výnos za přijatelného rizika.
Většina investičních certifikátů se dá doporučit již
zkušeným investorům, kteří dokážou rozluštit konstrukci certifikátu a jeho funkcionalitu a dokážou
predikovat, jak se bude certifikát chovat při různých
tržních situacích. V tom případě se může jednat o výborný doplněk portfolií. V některých případech
klidně může tvořit i základ portfolia. V České republice se zatím bohužel setkáváme spíše s drobnými investory, kteří nějaké certifikáty zakoupili, avšak nemají ponětí, jak fungují.
•
Vývoj výnosů sprint certifikátů
Vývoj výnosů outperformance certifikátů
Zdroj: SVOBODA, Martin a David ROZUMEK. Investiční certifikáty
Zdroj: SVOBODA, Martin a David ROZUMEK. Investiční certifikáty
PROFI PORADENSTVÍ & FINANCE

Podobné dokumenty

Certifikace

Certifikace nemají jednotliví majitelé lesů, ale povolení je udělováno pro celé regiony. Tím má být zabráněno „cerfikační“ byrokracii. Současně s m chce PEFC posílit evropské lesní hospodářství, které se vyzn...

Více

Co jsou certifikáty

Co jsou certifikáty Certifikáty se nehodí pouze pro doplnění a lepší diverzifikaci investičního portfolia, nýbrž jsou i základním investičním nástrojem pro dlouhodobé uplatnění úspěšných investičních strategií. Mezi cer...

Více

Penzijní fond âeské poji‰Čovny, a.s.

Penzijní fond âeské poji‰Čovny, a.s. Legislativní zmûny v loÀském roce v˘znamnû otevfiely investiãní moÏnosti penzijních fondÛ, které byly do té doby odkázané pfiedev‰ím na ãeské státní dluhopisy a obligace. Ty pfiiná‰ejí sice stabilní a...

Více

Investiční dotazník

Investiční dotazník Pokud byl vyplněn delší než 20-ti letý investiční horizont, objeví se chybové hlášení vpravo od údaje o investičním horizontu. Software má přednastavené fondy, údaje o fondech a strukturu jednotliv...

Více

Certifikáty

Certifikáty Měnové (devizové) riziko Měnové riziko podstupují investoři pouze, když investují do finančních produktů, které jsou citlivé na změny měnových kurzů. Pokud dojde k poklesu měny cizí vůči měně domác...

Více

bezriziková výnosová míra – otevřený problém výnosového oceňování

bezriziková výnosová míra – otevřený problém výnosového oceňování RESUMÉ: Jedním z důležitých a přitom nepříliš uspokojivě řešených problémů výnosového oceňování podniku je kalkulace diskontní míry. V literatuře je největší pozornost věnována problémům rizikové p...

Více

Ekonomický report 18. 7.

Ekonomický report 18. 7. TOP 09 Miroslav Kalousek považuje úvěr za vyhozené peníze a kritizuje Babiše s tím, že ze svého by jim nepůjčil, ale ze státních peněz chce rozdávat. Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek však za v...

Více

Dřevěné podlahy

Dřevěné podlahy přispívají k příjemnému obytnému prostředí za použití materiálů kompatibilních se zdravým stylem bydlení. Zákazníci si mohou být jisti kvalitou našich produktů díky zkušebním certifikátům institutu ...

Více