typ filtru barva základní typické použití P3 A2 B2 E2 K2

Komentáře

Transkript

typ filtru barva základní typické použití P3 A2 B2 E2 K2
typ filtru
P3
A2
B2
E2
K2
barva
základní typické použití
radioaktivní a mimořádně toxický prach, bakterie a viry
organické plyny a výpary, např. rozpouštědla s bodem varu vyšším než 65°C
anorganické plyny a výpary, např. chlór, sirovodík, kyanovodík
kyslišník siřičitý, chlorovodík a jiné kyselé plyny a výpary
čpavek a organické sloučeniny amoniaku
A2-P2
organické plyny a výpary, např. rozpouštědla, prach a aerosol
B2-P2
anorganické plyny a výpary, např. chlór, sirovodík, kyanovodík, prach a aerosol
E2-P2
kyslišník siřičitý, chlorovodík a jiné kyselé plyny a výpary, prach a aerosol
K2-P2
čpavek a organické sloučeniny amoniaku, prach a aerosol
A2-P3
organické plyny a výpary, např. rozpouštědla, radioaktivní a silně toxický prach,
bakterie, viry
B2-P3
anorganické plyny a výpary, např. chlór, kyslišník siřičitý, kyanovodík,
radioaktivní a silně toxický prach
ABEK2-P3
Hg-P3
organické plyny a výpary, např. rozpouštědla, anorganické plyny a výpary, např.
chlór, sirovodík, kyanovodík, kyselé plyny a výpary, kyslišník siřičitý, čpavek a
organické sloučeniny amoniaku, radioaktivní a silně toxický prach, bakterie, viry
rtuť a sloučeniny rtuti, radioaktivní a silně toxický prach, bakterie, viry
Reactor-P3
radioaktivní jód a jeho organické sloučeniny jako methyliodid, radioaktivní a
silně toxický prach, bakterie, viry
ABE2-P3
radioaktivní a silně toxický prach, bakterie, viry, kyselé plyny(halogény,
halogénovodíky), kyanovodík, sirovodík, arsin, fosfin, dýmy s vyjímkou oxidu
uhelnatého
Chemická odolnost filtrů - řazeno dle českých názvů.
látka česky
typ filtru
látka anglicky
(2-, 3-, 4-) Nitrotoluen
1,1,1,2-tetrachlor-2,2-difluorethan
1,1,1-Trichlorethan (methylchloroform)
1,1,2,2-tetrachlor-1,2-difluorethan
1,1,2,2-tetrachlorethan
1,1,2,-Trichlorethan
1,1-Dichlor-1-nitroethan
1,1-Dichlorethan
1,1-Dichlorethylen (vinilidenchlorid)
1,1-Dimethylhydrazin
1,2,3,4-Tetrachlornaftalen
1,2,3-Trichlorpropan
1,2,4-Trichlorbenzen
1,2-Benzpyren (benzo(a)pyren)
1,2-Diaminoethan
1,2-Dibromethan
1,2-Dichlorethan
1,2-Dichlorpropan
1,2-Epoxy-3-fenoxypropan (fenylglycidylether)
1,2-Epoxypropan (1,2-propylenoxid)
1,2-Ethandiol, částice (ethylenglykol)
1,2-Ethandiol, páry (ethylenglykol)
1,3-Cyklopentadien
1,3-Dichlor-5,5-dimethylhydantoin
1,3-Dimethylbenzen (m-xylen)
1,4-Fenylendiamin (1,4-diaminobenzen)
1-Butanol
1-Butyl-4-methylbenzen (4-terc.butyltoluen)
1-Fenylaminonaftalen (N-fenyl-2-naftylamin)
1-Chlor-1-nitropropan
1-Chlor-2,3-epoxypropan (a-epichlorhydrin)
Nitrotoluene
1,1,1,2-Tetrachloro-2,2-difluoroethane
Methyl chloroform (1,1,1-Trichlorethane)
1,1,2,2-Tetrachloro-1,2-difluoroethane
1,1,2,2 Tetrachloro ethane
1,1,2,-Trichloroethane
1,1-Dichloro-1-nitroethane
1,1-Dichloroethane
Vinilidene chloride
1,1-Dimethylhydrazine
Tetrachloronaphtalene
1,2,3-Trichloropropane
1,2,4-Trichlorobenzene
Benzo (a) pyrene
1,2-Diaminoethane
1,2-Dibromoethane
1,2-Dichloroethane
1,2-Dichloropropane
Phenyl glycidyl ether (PGE)
1,2-Epoxypropane
Ethylene glycol, particulate
Ethylene glycol, vapor
1,3-Cyclopentadiene
1,3-Dichloro-5,5-dimethyl hydantoin
m-Xylene
p-Phenilene diamine
n-Butyl alcohol
p-tert Butyltoluene
n-Phenyl-ß-Naphtylamine
1-Chloro-1-nitropropane
1-Chloro-2.3-epoxypropan (Epichlorhydrin)
B
A
A
A
A
A
A
AX
A
K
P2
A
A
P3
K
A
A
A
A
AX
P2
B
AX
P2
P3
P3
A
A
A-P3
B
A
1-Chlor-4-nitrobenzen
1-Methoxy-2-propanol
1-Methyl-1-pentanol
1-Methylcyklohexanol
1-Nitropropan
2,2-Dichlorpropionová kyselina
2,3-Dihydroxypropylmethylether
2,3-Epoxy-1-propanol
2,4,5-T (2,4,5-trichlorfenoxyoctová kyselina)
2,4,6-Trinitrotoluen (TNT)
2,4-D (2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina)
2,4-Dinitrotoluen
2,6-Di-terc.butyl-p-kresol
2-aminoethanol
2-aminopyridin
2-Butanon
2-Butanonperoxid
2-Butoxyethanol (Butyl Cellosolve R)
2-Ethoxyethanol
2-Ethoxyethylacetát
2-Heptanon
2-Hexanon
2-Hexanon (butylmethylketon)
2-Hydroxypropylakrylát
2-Chlor-1,3-butadien
2-Chlor-6-(trichlormethyl) pyridin (A-ServeR)
2-Chlorethanol (ethylenchlorhydrin)
2-Chlorethanol (ethylenchlorhydrin)
2-Methoxyethanol (Methyl cellosolveR)
2-Methoxyethylacetát (Methyl CellosolveR acetate)
2-Methyl-1-propanol
2-Methylcyklohexanon
2-Methylpropylacetát
B-P2
A
A
A
B
A
A
A
P2
B
P2
P3
P2
A
K
A
A
A
A
A
A
A
A
A
AX
P2
A
B
A
A
A
A
A
p-Nitrochlorobenzene
Propylene glycol monomethyl ether
Methyl amyl alcohol
Methylcyklohexanol
1-Nitropropane
2,2-Dichloropropionic acid
Dipropylene glycol methyl ether
2,3-Epoxy-1-propanol
2,4,5-T
2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)
2,4-D (2,4-Dichlorophenoxy acetic acid)
Dinitrotoluene
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol
2-Aminoethanol
2-Aminopyridine
2-Butanone
Methyl ethyl ketone peroxide
2-Butoxyethanol (Butyl Cellosolve R)
2-Ethoxyethanol
2-Ethoxyethyl acetate (Cellosolve acetate)
Methyl n-amyl ketone (2-Heptanone)
2-Hexanone
Methyl butyl ketone
2-Hydroxypropyl acrylate
2-Chloro-1,3-butadiene
2-Chloro-6-(trichloromethyl) pyridine (A-ServeR)
2-Chloroethanol (Ethylene chlorohydrin)
Ethylene chlorohydrin
2-Methoxyethanol (Methyl cellosolveR)
Ethylene glycol methyl ether acetate (Methyl CellosolveR acetate)
Isobutyl alcohol
o-Methylcyclohexanone
Isobutylacetate
2-N,N-dibutylaminoethanol
2-Naftylamin (2-aminonaftalen)
2-Nitropropan
2-Pentanon
2-Propanol
3,3‘-Dichlorbenzidin (4,4´-diamino-2,2´-dichlorbifenyl)
3,5-Dinitro-o-toluylamid (ZoaleneR)
3-Amino-1,2,4-triazol
3-Heptanon
3-Methylbutanol (isoamylalkohol)
3-Methylbutyacetát (isoamylacetát)
4,4´-Methylen-bis (2-chloranilin) MbOCA
4,4´-Methylendianilin
4-aminobifenyl (4-bifenylamin)
4-Methyl-1,3-fenyldiisokyanát (TDI)
4-Methyl-2-pentanon
4-Methyl-3-penten-2-on (mesityloxid)
4-Nitroanilin
4-Nitrobifenyl (4-nitrodifenyl)
4-sec.Butylfenol
4-Vinylcyklohexen
5-Ethyliden-2- norbonene
5-Methyl-2-hexanon
5-Methyl-3-heptanon
Acetaldehyd (ethanal)
Acetanhydrid
Aceton (2-propanon)
Acetonitril (methylkyanid, athannitril)
Acetylendichlorid
Acetylentetrabromid
a-Chloracetofenon (CN)
Akrolein (akrylaldehyd, propenal)
Akrylamid (2-propenamid)
A
P3
B
A
A
P3
P2
A
A
A
A
A-P3
A
P3
B
A
A
B-P2
P3
A
A
A
A
A
AX
B
AX
A
A
A
A-P2
A
A-P2
2-n-Dibutylaminoethanol
ß-Naphtylamine
2-Nitropropane
Methyl propyl ketone
Isopropyl alcohol
3,3‘ -Dichlorobenzidine
3,5-Dinitro-o-toluamide (ZoaleneR)
3-Amino-1,2,4-triazole
Ethylbutyl ketone (3-heptanone)
Isoamyl alcohol
Isoamyl acetate
4,4‘-Methylene bis (2-chloraniline) MbOCA
4,4‘-Methylene dianiline
4-Aminodiphenyl
Toluene-2,4-diisocyanate (TDI)
Methyl isobutyl ketone
Mesityl oxide
p-Nitroaniline
4-Nitrodiphenyl
o-sec Butyl phenol
Vinyl cyclohexene
Ethyliden norbonene
Methyl isoamyl ketone
Ethyl amyl ketone (5-Methyl-3-heptanone)
Acetaldehyde
Acetic anhydride
Acetone
Acetonitrile
Acetylene dichloride
Acetylene tetrabromide
a-Chloroacetofenone (phenacyl chloride) (CN)
Acrolein
Acrylamide
Akrylonitril (2-propennitril)
Allylalkohol (2-propen-1-ol)
Allylglycidylether (AGE)
Allylchlorid (3-chlor-1-propen)
Allylpropyldisulfid
Aluminium alkyly
Amoniak
Amylacetát (pentylacetát)
Anilin a jeho homology
Arsenid olova (jako Pb)
Arsin (arsan)
Arzen a rozpustné složky (jako As)
Asbest (osinek)
Asfalt (dým z ropných produktů)
Atrazin
Azid sodný
Azinfos – methyl (GuthionR, GusathionR)
Bavlněný prach, surový
Baytex (viz Fenthion)
Benomyl
Benzen
Benzethiol (thiofenol)
Benzidinová produkce
Benzin
Benzylchlorid (a-chlortoluen)
Berryllium
Bifenyl
Bis(4-chlormethyl)ether
Boritany - bezvodé
Boritany, tetraboritany, sodné soli
. bezvodé
. dekahydráty
. pentahydráty
A
A
A
A
B
A
K
A
A
P3
B
P3
P3
P2
P2
P3
A-P2
P2
P2
P2
A
B
P3
A
B-P2
P3
A
B
P2
P2
Acrylonitrile
Allyl alcohol
Allyl glycidyl ether (AGE)
Allyl chloride
Allyl propyl disulfide
Aluminium, alkyls
Ammonia
n-Amyl acetate
Aniline & homologues
Lead arsenate (as Pb)
Arsine
Arsenic & soluble compounds (as As)
Asbestos
Asphalt (petroleum fumes)
Atrazine
Sodium azide
Azinphos-methyl
Cotton dust, raw
Baytex , see Fenthion
Benomyl
Benzene
Phenyl mercaptan
Benzidine production
Gasoline
Benzyl chloride
Beryllium
Biphenyl
bis-Chlormethyl ether
Borates, - Anhydrous
Borates, tetra, sodium salts
. anhydrous
. decahydrate
. pentahydrate
Boritany - dekahydráty
Boritany - pentahydráty
Brom
Bromacil
Bromethan (ethylbromid)
Bromethylen (vinylbromid)
Bromchlormethan
Bromid boritý
Brommethan (methylbromid)
Bromoform (tribrommethan)
Bromovodík
Butadien (1,3-butadien)
Butanthiol (1-butanthiol)
Butylacetát
Butylakrylát
Butylamin (1-butanamin)
Butylglycidylether (BGE)
Butyllyktat (mléčnan butylnatý)
Captan
Carbofuran (FuradanR)
Cyklohexan
Cyklohexanol
Cyklohexanon
Cyklohexen
Cyklohexylamin (cyklohexanamin)
DDT (2,2-bis(4-chlorfenyl)-1,1,1-trichlorethan)
DDVP (viz. Dichlorvos)
Dekaboran
Dekafluorid disíry
Diacetonalkohol (4-hydroxy-4-methyl-2-pentanon)
Diazinon
Diazomethan
Diboran
P2
P2
B
B-P2
A
A
AX
B
AX
A
B
AX
B
A
A
B
A
A
P2
P3
A
A
A
A
A
A-P2
A-P2
B-P3
B
A
A-P3
B
B
Borates - Decahydrate
Borates - Pentahydrate
Bromine
Bromacil
Ethyl bromide
Vinyl bromide
Bromochloromethane
Boron tribromide
Methyl bromide
Bromoform
Hydrogen bromide
Butadiene (1,3-butadiene)
Butanethiol
n-Butyl acetate
Butyl acrylate
Butylamin
n-Butyl glycidyl ether (BGE)
n-Butyl lactate
Captan
Carbofuran (FuradanR)
Cyclohexane
Cyclohexanol
Cyclohexanon
Cyclohexene
Cyclohexylamine
DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane)
DDVP, see Dichlorvos
Decaborane
Sulfur pentafluoride
Diacetone alcohol (4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone)
Diazinon
Diazomethane
Diborane
Dibromdifluormethan
Dibutylfosfát
Dibutylftalát
Dicyklopentadien
Dicyklopentadienyl železa
Dieldrin
Diethylamin
Diethylentriamin (1,4,7-triazaheptan)
Diethylether
Diethylftalát
Difenylamin
Difenylether – bifenyl směs (páry)
Difenylether (páry)
Difenylmethandiisokyanát
Difluorid kyslíku
Difosforečnan sodný
Dihydroxybenzen (benzendiol)
Dichloracetylen
Dichlordisulfan (chlorid sirný)
Dichlorethylether
Dichlormethan
Dichlorpropen
Dichlorvos (DDVP)
Diisobutylketon (2,6-dimethyl-4-heptanon)
Diisopropylamin
Diisopropylether
Dikyan
Dimethylamin
Dimethylaminobenzen
Dimethylbenzen (o-, m-, p-xylen)
Dimethylether
Dimethylftalát
Dimethylkarbamoylchlorid
A
A-P2
A-P2
A
P2
A-P2
K
K
AX
P2
P2
A-P2
A-P2
B-P2
B
P2
P2
A
B
A
AX
A
A-P2
A
A
A
B
A
A
A
AX
P2
A-P3
Difluorodibromomethane
Dibutyl phosphate
Dibutyl phtalate
Dicyclopentadiene
Dicyklopentadienyl iron
Dieldrin
Diethylamine
Diethylene triamine
Diethyl ether
Diethyl phtalate
Diphenylamine
Diphenyl ether-Diphenyl mixture (vapor)
Diphenyl ether (vapor)
Diphenylmethane diisocyanate (MDI)
Oxygen difluoride
Tetrasodium pyrophosphate
Dihydroxybenzene
Dichloracetylene
Sulfur monochloride
Dichloroethyl ether
Dichloromethane
Dichloropropene
Dichlorvos (DDVP)
Diisobutyl ketone
Diisopropylamine
Diisopropyl ether
Cyanogen
Dimethylamine
Dimethylaminobenzene
Dimethylbenzene
Dimethoxymethane
Dimethylphtalate
Dimethylcarbamyl chloride
Dimethylnitrosamin
Dimethylsulfát
Dimethyltriamid kyseliny fosforité
Dinitrobenzen (všechny izomery)
Dinitroethylenglykol a/nebo nitroglycerin
Dinitro-o-kresol
Dioxan, technický
Dioxathion (DelnavR, DelcarR, NavadelR)
Dioxiranylether
Diquat
Di-sec.oktylftalát
Disiřičitan disodný
Disulfoton (DisystonR)
Disulfuram
Diuron
Divinylbenzen
Dusičná kyselina
Dým z parafinového oleje
Endosulfan (ThiodanR)
Epichlorhydrin (1-chlor-2,3-epoxypropan)
Ethanol
Ethanthiol
Ethylacetát
Ethylakrylát
Ethylamin
Ethylbenzen
Ethylenimin (aziridin)
Ethylenoxid (oxiran)
Ethylformiát (ethylmethanoát)
Fenol
Fenothiazin
Fenthion
Fenylfosfin
P3
A
A-P3
B
B
B-P2
A
P2
A
P2
P2
P2
P3
P2
P2
A
B-P2
P2
P3
A
A
B
A
A
B
A
K
AX
AX
A
P2
P2
B
n-Nitrosodimethylamine (dimethylnitrosoamine)
Dimethyl sulphate
Hexamethylphosphoramide
Dinitrobenzene (all isomers)
Ethylene glycol dinitrate and/or Nitroglycerin
Dinitro-o-cresol
Dioxane, tech. Grade
Dioxathion (DelnavR)
Diglycidyl ether
Diquat
Di-sec-octyl phtalate (Di-2-ethylhexylphtalate)
Sodium metabisulfide
Disulfoton (DisystonR)
Disulfuram
Diuron
Divinyl benzene
Nitric acid
Paraffin wax fume
Endosulfan (ThiodanR)
Epichlorhydrin
Ethyl alcohol (Ethanol)
Ethanethiol
Ethyl acetate
Ethyl acrylate
Ethyl amine
Ethyl benzene
Ethylenimine
Ethylene oxide
Ethyl formate
Phenol
Phenothiazine
Fenthion
Phenylphosphine
Fenylhydrazin
Ferovanadium prach
Flourooctan sodný (1080)
Fluor
Fluorid boritý
Fluorid bromičný
Fluorid chloritý
Fluorid siřičitý
Fluorid tellurový (jako Te)
Fluorodusík (trifluoramin)
Fluorovodík (jako F)
Formaldehyd (methanal)
Formamid
Fosfan
Fosfor bílý
Fosforečná kyselina
Fosgen (karbonylchlorid)
Ftalanhydrid
Furfural (2-furaldehyd)
Hafnium
Heptan
Hexafluorpentanon (hexafluoraceton)
Hexachlorbutadien (hexachlor-1,3-butadien)
Hexachlorcyklopentadien
Hexachlorethan (perchlorethan)
Hexachlornaftalen
Hexan
Hexylacetat
Hexylenglykol (1,2-hexandiol)
Hliník kovový, oxid hlinitý
Hliníkový prach pyroforický
Hydrazin
Hydrid germaničitý
A
P2
P3
B
B
B
B
B
A
B
E
B
A
B
P3
P2
B
A-P2
A
P2
A
A
A
A
A
P2
A
A
A
P2
P2
K
B-P2
Phenylhydrazine
Ferrovanadium dust
Sodium fluoroacetate (1080)
Fluorine
Boron trifluoride
Bromine pentafluoride
Chlorine trifluoride
Sulfur tetrafluoride
Tellurium hexafluoride (as Te)
Nitrogen trifluoride
Hydrogen fluoride (as F)
Formaldehyde
Formamide
Phosphine
Phosphorous (yellow)
Phosphoric acid
Phosgene (carbonyl chloride)
Phtalic anhydride
Furfural
Hafnium
Heptane (n-Heptane)
Hexafluoroacetone
Hexachlorobutadiene
Hexachlorocyclopentadiene
Hexachloroethane
Hexachloronaphtalene
Hexane (n-Hexane)
Sec-Hexyl acetate
Hexylene glycol
Aluminium metal and oxide
Aluminium pyro powders
Hydrazine
Germanium tetrahydride
Hydrid lithný
Hydrogenované terfenyly
Hydroxid cesný
Hydroxid draselný
Hydroxid sodný
Hydroxid vápenatý
Chinon (1,4-benzochinon)
Chlor
Chloracetaldehyd (chlorethanal)
Chlorbenzen
Chlorbifenyl (42% chloru)
Chlorbifenyl (54% chloru)
Chlorethan (ethylchlorid)
Chlorethylen
Chlorid amonný dým
Chlorid fosforečný
Chlorid fosforitý
Chlorid surfurilu (dichlorid-dioxid sírový)
Chlorid zinečnatý
Chlorkyan
Chloroform (trichlormethan)
Chloropren (2-chlor-1,3-butadien)
Chlorovaný difenylether
Chlorovodík
Chlorpikrin (PS)
Chlorpyrifos (DursbanR)
Chrom, roztok chromitých solí, chromnaté soli (jako Cr)
Chroman zinečnatý (jako Cr)
Chromany (nerozpustná forma)
Chromid olova (jako Cr)
Chromit ruda (chromany) (jako Cr)
Inden
Indium a sloučeniny (jako In)
P3
A-P2
P2
P2
P2
P2
A-P2
B
A
A
P3
P3
AX
A
P2
B-P2
B-P2
B
P2
B
A
A
P2
B
A
P3
P2
P3
P3
P3
P3
A
P3
Lithium hydrid
Hydrogenated terphenyls
Cesium hydroxide
Potassium hydroxide
Sodium hydroxide
Calcium hydroxide
Quinone
Chlorine
Chloroacetaldehyde
Chlorobenzene (Monochlorbenzene)
Chlorodiphenyl (42 % Chlorine)
Chlorodiphenyl (54 % Chlorine)
Ethyl chloride
Chloroethylene
Ammonium chloride fume
Phosphorus pentachloride
Phosphorus trichloride
Sulfuryl fluoride
Zinc chloride
Cyanogen chloride (CK)
Chloroform (Trichloromethane)
ß-Chloroprene
Chlorinated difenyl oxide
Hydrogen chloride
Chlorpicrin (PS)
Chlorpyrifos (DursbanR)
Chromium, sol, chromic, chromous salts (as Cr)
Zinc chromate (as Cr)
Chromates, certain insoluble forms
Lead chromate (as Cr)
Chromite ore processing (chromate) (as Cr)
Indene
Indium & Compounds (as In)
Isophoron (3,5,5-trimethyl-2-cyklohexen-1-on)
Isophoron diisokyanát
(5-isokyanato-1-isokyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyklohexan)
Isopropenylbenzen (a -methylstyren)
Isopropylacetát
Isopropylamin (2-propanamin)
Isopropylglycidylether (IGE)
Jod
Jodmethan (methyljodid)
Jodoform
Kadmium, prach, soli
Kafr, syntetický
formaldehyd)
Kaprolaktam - páry
Kaprolaktam -prach
Karbonylfluorid
Karbonylchlorid (fosgen)
Kobalt kovový, prach a dým (jako Co)
Kouř vznikající při svařování hliníku
Krezol, všechny izomery
Krotonaldehyd ( 2-butenal)
Kumen (isopropylbenzen)
Kyanamid
Kyanid vápenatý
Kyanovodík
Kyselina acetylsalicylová
Kyselina octová (ethanová kyselina)
Kyselina sírová
Lindan (1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan)
Malathion
Maleinanhydrid
Mangan a sloučeniny (jako Mn)
Mangan prach (jako Mn)
A
Isophorone
B
A
A
B
A
B-P2
AX
A
P3
A
B-P2
A
P2
B
B
P3
P2
A
A
A
B-P2
P2
B
P2
B
P2
A-P3
P2
A
P2
P2
Isophorone diisocyanate
a-Methyl styrene
Isopropyl acetate
Isopropylamine
Isopropyl glycidyl ether (IGE)
Iodine
Methyl iodide
Iodoform
Cadmium, dust & salt (as Cd)
Camphor, synthetic
Rosin core solder pyrolysis products (as formaldehyde)
Caprolactam – Vapor
Caprolactam – Dust
Carbonyl fluorid
Carbonyl chloride (phosgene)
Cobalt metal, dust and fume (as Co)
Aluminium welding fumes
Cresol, all isomers
Crotonaldehyde
Cumene
Cyanamide
Calcium cyanamide
Hydrogen cyanide
Acetylsalicylic acid
Acetic acid
Sulfuric acid
Lindane
Malathion
Maleic anhydride
Manganese & Compounds (as Mn)
Manganese fume (as Mn)
Měděný prach
Methakrylonitril (2-methylakrylonitril)
Methanol
Methanthiol (viz. methylmerkaptan)
Methomyl (LannateR)
Methoxyanilin (2-, 4- izomer), (o-, p-anisidin)
Methoxychlor (2,2-bis(4-methoxyfenyl)-1,1,1-trichlorethan)
Methyl-2-kyanoakrylát
Methylacetát
Methylacrylát
Methylamin (methanamin)
Methylcyklohexan
Methylen-bis (4-cyklohexylisokyanát)
Methylendifenylisokyanát (MDI)
Methylformiát
Methylhydrazin
Methylisokyanát
Methylmethakrylát
Methylsilikát
m-Ftalodinitril (1,3-dikyanobenzen)
Minerální olej – mlha
Molybden (jako Mo), nerozpustné sloučeniny
Molybden (jako Mo), rozpustné sloučeniny
Monocrotophos
Morfolin (4-iminooxan)
Mravenčí kyselina (methanová kyselina)
N,N-Diethyl-2-aminoethanol
N,N-Dimethylacetamid (N,N-dimethylethanamid)
N,N-Dimethylanilin
N,N-Dimethylformamid
Naftalen
n-Ethylmorfolin (N-ethyl-4-iminooxan)
Nikl kovový
P2
A
AX
B
P2
P2
P2
B
AX
A
K
A
B-P3
B-P3
AX
K
B
A
A
P2
P2
P2
P2
P3
A
B
A
A
A
A
A
A
P3
Copper fume
Methyl acrylonitrile
Methyl alcohol (Methanol)
Methanethiol, see Methyl mercaptan
Methomyl (LannateR)
Anisidin (o-, p- isomers)
Methoxychlor
Methyl 2-cyanoacrylate
Methyl acetate
Methyl acrylate
Methylamine
Methylcyclohexane
Methylene bis (4-cyclohexylisocyanate)
Methylene bisphenyl diisocyanate (MDI)
Methyl formate
Methyl hydrazine
Methyl isocyanate
Methyl methacrylate
Methyl silicate
m-Phtalodinitrile
Oil mist, mineral
Molybdenum (as Mo), Insoluble compounds
Molybdenum (as Mo), Soluble compounds
Monocrotophos
Morpholine
Formic acid
Diethylaminoethanol
Dimethyl acetamide
Dimethylaniline (N,N -Dimethylaniline)
Dimethylformamide
Naphtalene
n-Ethylmorpholine
Nickel metal
Nikl, rozpustné sloučeniny (jako Ni)
Nikotin
N-isopropylanilin
Nitrobenzen
Nitroethan
Nitroglycerin (glyceroltrinitrát )
Nitromethan
Nonan
o-, m-, p-Toluidin
o-Dichlorbenzen (1,2-dichlorbenzen)
o-Chlorbenzmalonodinitril (CS)
o-Chlorstyren (2-chlorstyren)
o-Chlortoluen (2-chlortoluen)
Oktachlornaftalen (perchlornaftalen)
Oktan
Olovo, anorg., prach (jako Pb)
o-Toluidin
Oxid antimonitý - zpracovaný a použitý
Oxid arzenitý
Oxid boritý
Oxid dusičitý
Oxid hořečnatý - prach (jako Mg)
Oxid chloričitý
Oxid chromový a chromany (jako Cr)
Oxid kademnatý dým (jako Cd)
Oxid manganičitý
Oxid osmičelý (jako Os)
Oxid siřičitý
Oxid vápenatý
Oxid zinečnatý dým
Oxid železitý
Oxidy železa prach (Fe2O3) (jako Fe)
Ozón
P3
P3
A
B
B
B
B
A
A
A
A-P2
A
A
A
A
P3
A-P3
P2
P3
P2
B
P2
B
P3
P3
P2
A-P3
E
P2
P2
P2
P2
A
Nickel, soluble compounds (as Ni)
Nicotine
n-Isopropylaniline
Nitrobenzene
Nitroethane
Nitroglycerin
Nitromethane
Nonane
Monomethyl aniline
o-Dichlorobenzene
o-Chlorbenzylidene malononitrile (CS)
o-Chlorostyrene
o-Chlorotoluene
Octachloronaphtalene
Octane
Lead, inorg., fumes & dust (as Pb)
o-Toluidine
Antimony trioxide handling and use
Arsenic trioxide production
Boron oxide
Nitrogen dioxide
Magnesium oxide fume (as Mg)
Chlorone dioxide
Chromic acid and Chromates (as Cr)
Cadmium oxide fume (as Cd)
Manganese tetraoxide
Osmium tetraoxide (as Os)
Sulfur dioxide
Calcium oxide
Zinc oxide fume
Rouge
Iron oxide fume (Fe2O3) (as Fe)
Ozone
Paraquat, respirabilní velikost částic
p-Benzochinon
p-Dichlorbenzen (1,4-dichlorbenzen)
Pentachlonaftalen
Pentachlorfenol
Pentan
Pentanal (varaldehyd)
Perchlormethanthiol
Peroxybenzoová kyselina
Phorate (ThimetR)
Phosdrin (MevinposR)
Pikrová kyselina (2,4,6-trinitrofenol)
Platina (rozpustné soli) (jako Pt)
Polychlorované bifenyly
Polytetrafluorethylen – rozkladné produkty
Prach a lehká mlha (jako Cu)
Propanol
Propargylalkohol (2-propin-1-ol )
Propionová kyselina
Propoxur (BaygonR)
Propylacetát
Propylenglykoldinitrát
Propylenimin (2-metylaziridin)
Propylester kyseliny dusičné
Pyrethrum
Pyridin
Pyrokatechol (1,2-benzendiol)
Resorcinol (1,3-benzendiol)
Rhodium, kovový dým a prach (jako Rh)
Rhodium, rozpustné soli (jako Rh)
Rozpustné hlinité soli
Rozpustné sloučeniny stříbra
Rtuť (alkyl sloučeniny) (jako Hg)
P3
A-P2
A
P2
A
A
A
B
A
P3
A-P3
P3
P3
A-P3
P2
P2
A
A
A
P2
A
B
AX
B
P2
A
A
A
P3
P3
P2
P3
Hg-P3
Paraquat, respirable sizes
p-Benzoquinone
p-Dichlorobenzene
Pentachloronaphtalene
Pentachlorophenol
Pentane
Valeraldehyde
Perchloromethyl mercaptan
Benzoyl peroxide
Phorate (ThimetR)
Phosdrin (MevinposR)
Picric acid
Platinum (Soluble salts) (as Pt)
Polychlorobiphenyls, see Chlorodiphenyls
Polytetrafluoroethylene decomposition products
Dust & mists (as Cu)
Propyl alcohol
Propargyl alcohol
Propionic acid
Baygon (propoxur)
n-Propyl acetate
Propylene glycol dinitrate
Propylene imine
n-Propyl nitrate
Pyrethrum
Pyridine
Catechol (Pyrokatechol)
Resorcinol
Rhodium, metal fume and dust (as Rh)
Rhodium, soluble salts (as Rh)
Aluminium, soluble salts
Silver soluble compounds (as Ag)
Mercury (alkyl compounds) (as Hg)
Rtuť (všechny formy včetně alkylů) (jako Hg)
Sarin ( izopropylmethylfluorfosfonát) (GB)
Saze
sec. Butanol (2-butanol)
sec. Butylacetát (1-methylpropylacetát)
sec-Amylacetát
Selan (jako Se)
Sirouhlík
Sklo, vlákno nebo prach
Sloučeniny selenu (jako Se)
Smirek
Soli železnaté, rozpustné (jako Fe)
Soman (pinakolylmethylfluorfosfonát) (GD)
ß-Propiolacton
Stiban
Stoddartovo rozpouštědlo
Strychnin
Stříbro, kov
enzymy)
Sulfan
Sulfid fosforečný
Sulfid nikelnatý pražný, prach (jako Ni)
Sulfid sodný
Šťavelová kyselina
Štukatérská sádra
Tabun (ethyldimethylamidokyanfosfát) (GA)
Tantal
Tellur a sloučeniny (jako Te)
Tellurid bismutitý
Tellurid bismutitý, dopovaný selenem
TEPP, TetroneR
terc. Butanol (2-methyl-2-propanol )
terc. Butylacetát
Hg-P3
B-P3
P2
A
A
A
B
B
P2
P3
P2
P2
B-P3
P3
B
A
P3
P3
P3
B
P2
P3
E-P2
P2
P2
B-P3
P2
P3
P2
P2
A-P3
A
A
Mercury (All forms except alkyl) (as Hg)
Sarin (GB)
Carbon black
sec-Butyl alcohol
sec-Butyl acetate
sec-Amyl acetate
Hydrogen selenide (as Se)
Carbon disulfide
Glass, fibrous or dust
Selenium compounds (as Se)
Emery
Iron salts, soluble (as Fe)
Soman (GD)
ß-Propiolactone
Stibine
Stoddart solvent
Strychnine
Silver, metal
Subtilisins (Proteolytic enzymes as 100% pure crystalline enzyme
Hydrogen sulfide
Phosphorus (V)sulfide
Nickel sulfide roasting, fume and dust (as Ni)
Sodium bisulfite
Oxalic acid
Plaster of Paris
Tabun (GA)
Tantalum
Tellurium & compounds (as Te)
Bismuth telluride
Bismuth telluride, Se-doped
TEPP
tert-Butyl alcohol
tert-Butyl acetate
terc.Butylester kyseliny chromové
P3
Terfenyly
Terpentýn
Tetrabrommethan
Tetraethoxysilan (tetraethylsilikát)
Tetraethylolovo
Tetraethylsukcinonitril
Tetrahydrofuran (oxolan)
Tetrachlorethylen (perchlorethen)
Tetrachlormethan
Tetranitromethan
Tetryl (2,4,6-trinitrofenylmethylnitramin)
Thallium, rozpustné sloučeniny (jako Tl)
Thiodioctová kyselina
Thiram (Lentacol)
Toluen
Tributylfosfát
Triethylamin
Trifenylamin
Trifenylfosfát
Trichlorethylen
Trichlornaftalen
Trichlornitromethan (viz. chlorpikrin) (PS)
Trichloroctová kyselina
Trimethylbenzen
Trimethylfosfin
Tri-o-kresylfosfát
Uhelný dehet
Uran (přírodní), rozpustné a nerozpustné sloučeniny (jako U9)
Vanad , (V2O5) (jako V) dým
A-P2
A
A
A
A-P3
A-P2
A
A
A
B
P2
P3
B
P2
A
A-P2
A
A-P2
A-P2
A
A-P2
A
B
A
B
P3
P3
P3
P3
Vanad , (V2O5) (jako V) prach
Vinylacetát
Vinyltoluen
P2
A
A
tert-Butyl chromate (as CrO3)
Terphenyls
Turpentine
Carbon tetrabromide
Ethyl silicate
Tetraethyl lead (as Pb)
Tetraethyl succinonitrile
Tetrahydrofuran
Perchloroethylene
Carbon tetrachloride
Tetranitromethane
Tetryl (2,4,6-trinitrophenyl-methylnitramine)
Thallium, soluble compounds (as Tl)
Thioglykolic acid
ThiramR
Toluene (Toluol)
Tributyl phosphate
Triethylamine
Triphenylamine
Triphenyl phosphate
Trichloroethylene
Trichloronaphtalene
Nitrotrichloromethane, see Chloropicrin (PS)
Trichloroacetic acid
Trimethyl benzene
Trimethyl phosphite
Triorthocresyl phosphate
Coal tar pitch volatiles (as Benzene solubles)
Uranium (natural) soluble & insoluble compounds (as U9)
Vanadium, (V2O5) (as V) fume
Vanadium, (V2O5) (as V) dust
Vinyl acetate
Vinyl toluene
VX
(o-ethyl-S-2-(N,N-diizopropylamino)ethylmethylthiofosfonát)
Warfarin
Wolfram a nerozpustné sloučeniny (jako W)
Wolfram a rozpustné sloučeniny (jako W)
Yttrium
B-P3
P2
P2
P2
P2
VX
Warfarin
Tungsten & compounds (as W), insoluble
Tungsten & compounds (as W), soluble
Yttrium

Podobné dokumenty

03.01 - tabulka adsorbce

03.01 - tabulka adsorbce UHLÍ PRO RŮZNÉ MATERIÁLY adsorbční schopnost

Více

zde

zde cirkulaci vzduchu a ten rozděluje aerosoly stejnoměrně po vnitřním povrchu. Nepoužívejte pesticidy jako Confidor nebo Mesurol, ani WP (= stříkací prášek) s větší spotřebou než 1,5 kg/ha, protože ty...

Více

Hmotnostní průtokový regulátor BROOKS 5850TR

Hmotnostní průtokový regulátor BROOKS 5850TR kontrolovaná na netěsnosti a kontrolér pročištěn suchým dusíkem před použitím. D. Model 5850TR hmotnostní průtokový kontrolér lze instaloval v každé poloze. Avšak, orientace montáže jiná než je ori...

Více

Full text

Full text vyhodnocení účinnosti, energetické, ekonomické a časové náročnosti metody mohou následně proběhnout pilotní testy a poloprovozní zkoušky. Při aplikaci je vhodné využít průtokových elektrochemických...

Více

Technický list

Technický list ošet ení boritany poskytuje hlubší ochranu ve srovnání s jinými ochrannými prost edky. BOROWOOD® se v d ev nerozkládá a poskytuje dlouhodobou ochranu. Technické údaje

Více